http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag van de derde week in de veertigdagentijd

Boek met kaars 40

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke dag ter beschikking

Overweging

God beminnen en de naaste beminnen als zichzelf, gaat boven alle brand- en slachtoffers. Zo sprak de Schriftgeleerde gisteren. Alle teksten gaan vandaag verder op die gedachte, die onze vasten moet beheersen. Hosea zegt: “Vroomheid wens ik, geen offergaven, en liefde voor God méér dan brandoffers.” De beroemde psalm 51 gaat erop door: “Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid, een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij niet af”. Het evangelie illustreert dat in de houding van de tollenaar ” God, wees mij zondaar genadig”. Het is onze schuldbelijdenis, elke dag. Kyrie, eleison.

 

EERSTE LEZING                  Hos. 6, 1-6

Vroomheid wens Ik, geen offergaven.

Uit de Profeet Hosea

Zo spreekt de Heer :
“In zijn ellende
zal mijn volk Mij zoeken van de vroege morgen af
en zeggen :
“Kom, laten we terugkeren tot de Heer ;
Hij heeft ons verscheurd, Hij zal ons ook genezen ;
Hij heeft wonden geslagen, Hij zal ze ook verbinden.
“Na twee dagen maakt Hij ons weer levend,
op de derde dag laat Hij ons weer opstaan
om weer te leven voor zijn aanschijn.
“Wij willen de Heer liefhebben,
ons inspannen om Hem te kennen.
“En zeker als de dageraad vertoont Hij zich,
komt Hij over ons als de regen,
als de lenteregen die de aarde drenkt.
“Wat moet Ik met u beginnen, Efraïm ?
“Wat moet Ik met u beginnen, Juda ?
“Uw vroomheid is als de morgennevel,
als de dauw die vroeg in de morgen verdwijnt.
“Daarom heb Ik op u ingeslagen door de profeten,
heb Ik de dood gebracht door de woorden van mijn mond :
Mijn oordeel brak door als het licht.
“Want vroomheid wens Ik, geen offergaven,
en liefde voor God méér dan brandoffers.”

TUSSENZANG         Ps. 51(50), 3-4, 18-19, 20-21ab

In liefde heb Ik behagen, en niet in brandoffers
(Hos. 6,6).

God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid,
delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
Was mijn schuld volkomen van mij af,
reinig mij van al mijn zonden.

In geschenken hebt Gij geen behagen,
wat ik U ook bied, Gij wilt het niet.
Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid,
een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij niet af.

Wees ook Sion in uw goedheid weer genadig,
bouw de muren van Jeruzalem weer op.
Dan ontvangt Gij alle offers die Gij hebt bevolen,
dan komt men weer offeren op uw altaar.

 

VERS VOOR HET EVANGELIE             Am. 5, 14

Zoekt het goede en niet het kwade,
opdat gij leeft en God met u blijft.

 

EVANGELIE                         Lc. 18, 9-14

De tollenaar gaat gerechtvaardigd naar huis, maar niet de Farizeeër.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd vertelde Jezus, met het oog op sommigen die,
– overtuigd van eigen gerechtigheid –
de anderen minachtten,
de volgende gelijkenis:
“Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden,
de een was een Farizeeër en de andere een tollenaar.
“De Farizeeër stond met opgeheven hoofd
en bad bij zichzelf als volgt :
God, ik dank U dat ik niet zo ben als de rest van de mensen,
rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers,
of ook als die tollenaar daar.
Ik vast tweemaal per week
en geef tienden van al mijn inkomsten.
“Maar de tollenaar bleef op een afstand
en wilde zelfs niet zijn ogen opheffen naar de hemel ;
maar hij klopte zich op de borst en zei :
God, wees mij, zondaar genadig.
“Ik zeg u :
Deze ging gerechtvaardigd naar huis en niet die andere ;
want alwie zich verheft zal vernederd,
maar wie zich vernedert zal verheven worden.”


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

113. De mensen lijken overigens intussen niet meer te geloven in een gelukkige toekomst, zij vertrouwen niet meer blindelings op een betere toekomst, uitgaande van de huidige toestand van de wereld en de technische vaardigheden. Zij worden zich ervan bewust dat de vooruitgang van wetenschap en techniek niet gelijk is aan de vooruitgang van de mensheid en de geschiedenis en vermoeden dat er andere wegen zijn voor een gelukkige toekomst. Desondanks kunnen zij zich evenmin voorstellen dat zij afzien van de mogelijkheden die de techniek biedt. De mensheid is diepgaand veranderd en de opeenstapeling van voortdurende nieuwigheden heiligt een vluchtigheid die ons met oppervlakkigheid, in één richting trekt. Het wordt moeilijk halt te houden om de diepgang in het leven weer terug te krijgen. Als de architectuur een tijdgeest weerspiegelt, dan brengen de megastructuren en de in serie gebouwde huizen de geest van de geglobaliseerde techniek tot uitdrukking, waarbij de voortdurende nieuwigheid van de producten zich verenigt met een drukkende verveling. Laten wij hier niet in berusten en laten wij niet afzien ons vragen te stellen over de doeleinden en de zin van alles. Anders zullen wij alleen maar de stand van zaken legitimeren en behoefte hebben aan meer surrogaten om de leegte te verdragen.


Wordt vervolgd

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_______________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: