http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag H. Damiaan de Veuster, pr.

Pater Damiaan
Apostel der melaatsen

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Iedere dag beschikbaar.

 

Overweging: Uit de brieven van pater Damiaan
Aan de voet van het altaar vinden wij de kracht die wij nodig hebben. Zonder de heilige eucharistie zou ik het niet volhouden. Maar omdat ik de Heer aan mijn zijde weet, blijf ik altijd opgewekt en blij. Jezus is een tedere metgezel voor hen die verlangen Hem te dienen. Wees dus niet bevreesd om Hem in uw meest eenzame uren uw diepste ellende toe te vertrouwen, om Hem uw angsten en zorgen voor te leggen, uw plannen ook, uw hoop. Doe dat met veel vertrouwen en met een oprecht hart.
(Pater Damiaan, Kohala, 13 december 1881)

EERSTE LEZING                       Hand. 15, 1-6

Een strijdvraag wordt voorgelegd aan de apostelen en de oudsten in Jeruzalem.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen waren er enige mensen die van Judea waren gekomen
en aan de broeders de leer verkondigden :
“Indien ge u niet naar Mozaïsch gebruik laat besnijden,
kunt ge niet gered worden.”
Toen hierover strijd ontstond
en Paulus en Barnabas
in een felle woordenwisseling met hen raakten,
droeg men Paulus en Barnabas
en enkele andere leden van de gemeente op
met deze strijdvraag
naar de apostelen en oudsten in Jeruzalem te gaan.
Nadat hun door de gemeente uitgeleide was gedaan
reisden zij door Fenicië en Samaria,
waar ze alle broeders grote vreugde bereidden
door te vertellen van de bekering der heidenen.
Bij hun aankomst te Jeruzalem
werden zij ontvangen door de gemeente,
de apostelen en de oudsten,
en zij verhaalden alles
wat God met hun medewerking tot stand had gebracht.
Maar enige gelovigen,
afkomstig uit de partij der Farizeeën
stonden op en verklaarden
dat men hen moest besnijden,
en hun moest opleggen de Wet van Mozes te onderhouden.
De apostelen en de oudsten kwamen dus bijeen
om deze zaak te bezien.

TUSSENZANG              Ps. 122(121), 1-2, 3-4a, 4b-5

Hoe blij was ik, toen men mij riep :
Wij trekken naar Gods huis !
of : Alleluia.

Hoe blij was ik, toen men mij riep :
Wij trekken naar Gods huis !
Nu mag mijn voet, Jeruzalem,
uw poorten binnen treden.

Jeruzalem, ommuurde stad,
zo dicht opeen gebouwd :
Naar u trekken de stammen op,
de stammen van Gods volk.

Zij gaan naar Israëls gebruik
de Naam van God vereren.
Daar staan de zetels van het recht,
de troon van Davids huis.

 

ALLELUIA              Joh. 10, 27

Alleluia.
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer,
en Ik ken ze en ze volgen Mij.
Alleluia.

 

EVANGELIE            Joh. 15, 1-8

Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem die draagt veel vrucht.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Ik ben de ware wijnstok
en mijn Vader is de wijnbouwer.
“Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt
snijdt Hij af ;
en elke die wel vrucht draagt
zuivert Hij, opdat zij meer vrucht mag dragen.
“Gij zijt al rein
dank zij het woord dat Ik tot u gesproken heb.
“Blijft in Mij
dan blijf Ik in u.
“Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf
maar alleen als zij blijft aan de wijnstok,
zo gij evenmin als gij niet blijft in Mij.
“Ik ben de wijnstok, gij de ranken.
“Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem
die draagt veel vrucht,
want los van Mij kunt gij niets.
“Als iemand niet in Mij blijft
wordt hij weggeworpen als de rank en verdort;
men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden.
“Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven
vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen.
“Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt :
Dat gij rijke vruchten draagt ;
zo zult gij mijn leerlingen zijn.”
____________________________________________________________

Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

De dialoog over het milieu in de internationale politiek 

165. Wij weten dat de technologie die gebaseerd is op zeer vervuilende fossiele brandstoffen, vooral kolen, maar ook olie en in mindere mate gas -, geleidelijk en zonder dralen moet worden vervangen. In afwachting van een brede ontwikkeling van hernieuwbare energie, die al begonnen zou moeten zijn, is het gewettigd te kiezen voor het minste kwaad of zijn toevlucht te nemen tot voorlopige oplossingen. In de internationale gemeenschap komt men echter niet tot adequate overeenkomsten omtrent de verantwoordelijkheid van degenen die de grootste kosten van de overgang op energiegebied moeten dragen. In de laatste decennia hebben milieukwesties aanleiding gegeven tot een breed publiek debat, dat in de burgermaatschappij ruimte heeft doen ontstaan voor een opmerkelijk engagement en edelmoedige toewijding. Politiek en industrie antwoorden traag en zijn verre van opgewassen tegen de mondiale uitdagingen. In deze zin kan men zeggen dat, terwijl de mensheid van het postindustriële tijdperk misschien zal worden vermeld als een van de meest onverantwoordelijke van de geschiedenis, het te wensen is dat de mensheid aan begin van de 20e eeuw de geschiedenis kan ingaan vanwege het feit dat het edelmoedig de eigen zware verantwoordelijkheden op zich heeft genomen.

 

 

Wordt vervolgd

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d