http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag in de negende week door het jaar

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke dag ter beschikking

OVERWEGING 

Het boek Tobit werd beïnvloed door zowel Bijbelse als andere literaire bronnen. Dat blijkt uit de eerste lezing van vandaag. Het eerste deel bevat helemaal de basistheologie van Deuteronomium: God beloont het goede in dit leven en straft het kwade. Het tweede deel gebruikt een oud verhaal van een demon die achtereenvolgens zeven huwelijkskandidaten wurgt. Een echt volksverhaal. Beide verhalen worden gecombineerd tot een romance.

 

EERSTE LEZING            Tob. 3, 1-11. 24-25

Het gebed van Tobit en Sara
vond verhoring voor de heerlijke troon van de Allerhoogste.

Uit het Boek Tobit

In die dagen barstte Tobit van verdriet in tranen uit
en bad in droefheid:
“Rechtvaardig zijt Gij, Heer, en al uw werken en heel uw beleid
getuigen van uw barmhartigheid en trouw,
en als Gij oordeelt
zijt Gij trouw en rechtvaardig tot in eeuwigheid.
Wees mij indachtig en zie op mij neer.
Straf mij niet om wat ikzelf en mijn voorvaders
bewust of onbewust tegen U misdaan hebben.
Zij hebben zich aan uw geboden niet gestoord.
Daarom hebt Gij ons prijsgegeven
aan plundering, gevangenschap en dood,
en aan de spot en hoon van alle volken
waaronder wij verstrooid zijn.
Ook nu zijn al uw beschikkingen billijk,
omdat Gij mij behandelt
naar mijn eigen zonden en die van mijn voorvaders.
Wij hebben uw geboden immers niet onderhouden
en hebben ons niet trouw betoond jegens U.
Doe daarom met mij wat U goeddunkt.
Neem mijn levensadem terug,
zodat ik ontbonden word en tot adem verga.
Want de dood is me liever dan het leven,
nu ik onverdiend gehoond word en in grote droefheid verkeer.
Laat me eindelijk, uit deze benauwenis bevrijd,
gaan naar de eeuwige woonplaats.
Wend uw aangezicht niet van me af.”

Diezelfde dag gebeurde het dat Sara, de dochter van Raguël,
die in Ekbatana in Medië woonde,
beledigd werd door de dienstmeisjes van haar vader.
Zij was namelijk al aan zeven mannen ten huwelijk gegeven,
maar de boze demon Asmodaüs had hen gedood
nog voor ze gemeenschap met haar hadden.
En nu zeiden de dienstmeisjes haar:
“Zijt gij soms niet goed wijs, dat ge die mannen van u wurgt?
Zeven hebt ge er al gehad,
maar met geen een uw voordeel gedaan.
Daarom hoeft ge ons toch niet te slaan.
Zijn zij gestorven, ga ze dan maar achterna.
Dat we nooit in der eeuwigheid
een zoon of dochter van u te zien krijgen.”
Op dat gezegde ging Sara naar het bovenvertrek van haar huis
en gebruikte drie dagen geen eten of drinken,
maar bleef volharden in gebed
en smeekte God onder tranen haar van die smaad te bevrijden.
Het gebed van Tobit en Sara vond verhoring
voor de heerlijke troon van de Allerhoogste.
En Rafaël, de heilige engel des Heren, werd gezonden,
om hen beiden te genezen.

TUSSENZANG Ps. 25(24), 2-4a, 4b-5ab, 6-7bc, 8-9

Tot U in den hoge richt ik mijn geest,
tot U, Heer mijn God.

Op U vertrouw ik, beschaam mij niet,
laat niemand de spot met mij drijven.
Want wie op U rekent wordt nimmer beschaamd ;
beschaamd worden zij die op U niet vertrouwen.

Wijs mij uw wegen, Heer,
leer mij uw paden kennen.
Leid mij volgens uw woord,
want Gij zijt mijn God en Verlosser.

Gedenk uw barmhartigheid, Heer,
uw altijd geschonken ontferming.
Herinner U niet het kwaad van mijn jeugd,
maar denk aan mij met erbarmen.

De Heer is goed en rechtschapen,
daarom wijst Hij zondaars de weg.
Hij leidt de geringe langs eerzame paden,
Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.

 

ALLELUIA              Ps. 119(118), 88

Alleluia.
Wees mij barmhartig en laat mij leven, Heer,
dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw.
Alleluia.

 

EVANGELIE             Mc. 12, 18-27

God is geen God van doden maar van levenden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die dagen kwamen er Sadduceeën bij Jezus;
dezen houden dat er geen verrijzenis bestaat.
Ze legden Hem daarom de volgende kwestie voor:
“Meester, wij zien bij Mozes geschreven staan:
Als iemands broer sterft
en een vrouw achterlaat maar geen kinderen,
dan moet zijn broer die vrouw nemen
om hem een nageslacht te geven.
Nu waren er eens zeven broers.
De eerste nam een vrouw
maar liet bij zijn dood geen kinderen na.
Toen nam de tweede haar
maar ook hij stierf zonder kinderen.
Zo ging het ook met de derde; kortom,
geen van de zeven liet kinderen na.
Het laatste van allen stierf ook de vrouw.
Bij de verrijzenis, wanneer zij opstaan,
van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn?
Alle zeven toch hebben haar tot vrouw gehad.”
Jezus antwoordde:
“Zijt gij niet op een dwaalspoor,
juist omdat gij nóch de Schrift, nóch Gods macht kent?
Wanneer de mensen uit de doden opstaan,
huwen zij niet en zij worden niet ten huwelijk gegeven,
maar zijn ze als engelen in de hemel.
En wat de doden betreft,
hebt ge in het boek van Mozes niet gelezen,
waar het gaat over de braamstruik,
hoe God tot hem zei:
Ik ben de God van Abraham,
de God van Isaäk en de God van Jakob?
Hij is geen God van doden maar van levenden.
Ge verkeert in grote dwaling.”

_______________________________________________________________

Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

193. In ieder geval moet men, als in sommige gevallen de duurzame ontwikkeling nieuwe manieren om te groeien met zich zal meebrengen, in andere gevallen ten opzichte van een gretige en onverantwoordelijke groei die vele decennia lang heeft plaatsgevonden, er toch aan denken enigszins de pas in te houden, enkele redelijke grenzen te stellen en ook op zijn schreden terug te keren, voor het te laat is. Wij weten dat het gedrag van hen die steeds meer consumeren en verwoesten, onhoudbaar is, terwijl anderen er niet in slagen overeenkomstig de eigen menselijke waardigheid te leven. Daarom is het uur gekomen een zekere vermindering van groei in sommige delen van de wereld te accepteren en hulpbronnen te verschaffen, opdat men in andere delen op gezonde wijze kan groeien. Benedictus XVI zei dat “het noodzakelijk is dat de technologisch geavanceerde maatschappijen bereid zijn een gedrag te bevorderen dat wordt gekenmerkt door soberheid door het eigen energieverbruik te verminderen en de voorwaarden voor het gebruik ervan te verbeteren”.  

Wordt vervolgd. 

          

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: