http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag – H. Johannes Eudes, pr. – O.L.-Vrouw op zaterdag

Geboren in 1601 in Ri (Bayeux) Theoloog van de devotie tot het Heilig Hart

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Iedere dag beschikbaar

Overweging

Het is alsof we ons vandaag in een rituele plechtigheid bevinden die veel weg heeft van de vormselliturgie, zoals bijvoorbeeld de geloofsbelijdenis met vraag van de voorganger en antwoord van de gemeenschap. Zo is het waarschijnlijk ook geweest op het jaarlijks gedenkfeest in Sichem, waar het Verbond werd hernieuwd en waarvan we hier het prototype krijgen, met het oprichten van een wijsteen als blijvende herinnering. Men zou evengoed als voorbeeld de plechtige geloofsbelijdenis van de paasnacht kunnen geven.

 

EERSTE LEZING              Joz. 24, 14-29
Als gij de Heer niet wilt dienen, kies dan nu wie ge wel dienen wilt.

Uit het boek Jozua

In die tijd sprak Jozua tot het volk:
“Vrees dan de HEER en dien Hem oprecht en trouw.
Doe de goden weg, die uw voorouders
aan de overkant van de Rivier en in Egypte hebben vereerd,
en wees dienaren van de HEER.
Als gij de HEER niet wilt dienen,
kies dan nu wie ge wel dienen wilt:
De goden die uw voorouders
aan de overkant van de Rivier hebben vereerd,
of de goden van de Amorieten, in wier land gij woont.
Ik en mijn familie, wij dienen de HEER.”
Het volk antwoordde:
“Wij denken er niet aan de HEER te verlaten
en andere goden te vereren.
De HEER onze God heeft ons en onze vaderen
uit Egypte geleid, uit het land van de slavernij.
Hij heeft voor onze ogen
grote tekenen verricht en ons beschermd
op al onze tochten en tegen alle volken,
waarmee wij in aanraking kwamen.
De HEER heeft al die volken voor ons verdreven,
evenals de Amorieten die dit land bewonen.
Ook wij willen de HEER dienen, Hij is onze God.”
Toen zei Jozua tot het volk:
“Gij zult wel niet bij machte zijn de HEER te dienen,
want Hij is een heilige God, een jaloerse God,
die uw overtredingen en zonden niet vergeeft,
maar als ge de HEER verlaat en vreemde goden vereert,
zal Hij u met nieuwe rampen treffen en u vernietigen,
ondanks de weldaden die Hij u vroeger heeft bewezen.”
Maar het volk herhaalde:
“Toch willen wij de HEER dienen.”
Toen zei Jozua tot het volk:
“Dan zijt ge zelf getuigen,
dat ge voor de dienst van de HEER gekozen hebt.”
En zij antwoordden:
“Ja, dat zijn wij.”
En Jozua hernam:
“Doe dan die vreemde goden bij u weg
en geef u helemaal aan de HEER, de God van Israël.”
En het volk antwoordde:
“De HEER onze God willen wij dienen
en naar Hem willen wij luisteren.”
Zo sloot Jozua op die dag te Sichem een verbond met het volk.
Hij bepaalde voor hen wat wet is en recht,
en hij schreef alles op in het wetboek van God.
Daarop liet hij onder de eik
in het heiligdom van de HEER een grote steen oprichten
en sprak tot het hele volk:
“Deze steen zal tegen ons getuigen,
want hij heeft alles gehoord
wat de HEER tot ons gesproken heeft.
Hij zal tegen u blijven getuigen,
zodat gij uw God niet verloochent.”
Daarop ontbond Jozua de vergadering
en ieder keerde terug naar zijn eigen gebied.

Na deze gebeurtenissen stierf Jozua, de zoon van Nun,
de dienaar van de HEER, op de leeftijd van honderd en tien jaar.

TUSSENZANG         Ps. 16(15), 1-2a, 5, 7-8, 11

De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker.

Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht ;
Gij zijt mijn Heer, ik erken het.
De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker,
Hij heeft mijn lot in zijn hand.

Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft,
Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer,
ik val niet, want Hij staat naast mij.

Gij zult mij de weg van het leven wijzen
om heel mijn vreugde te vinden bij U,
bestendig geluk aan uw zijde.

 

ALLELUIA               I Tess. 2, 13

Alleluia.
Ontvangt het goddelijk woord,
niet als een woord van mensen
maar als wat het inderdaad is : Het woord van God.
Alleluia.

 

EVANGELIE            Mt. 19, 13-15
Laat de kinderen begaan,
want aan hen die zijn zoals zij behoort het Rijk der hemelen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
.

In die tijd werden er kleine kinderen bij Jezus gebracht,
opdat Hij hun de handen zou opleggen
en een gebed over hen spreken.
Maar bars wezen de leerlingen ze af.
Jezus echter zei:
“Laat die kinderen toch begaan
en verhindert ze niet bij Mij te komen.
Want aan hen die zijn zoals zij,
behoort het Rijk der hemelen.”
En nadat Hij hun de handen had opgelegd
vertrok Hij vandaar.

________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

19. Na een tijd van irrationeel vertrouwen in de vooruitgang en de menselijke vermogens, gaat een gedeelte van de maatschappij een fase van grotere bewustwording in. Men neemt een groeiende gevoeligheid voor het milieu en voor de zorg voor de natuur waar en ontwikkelt een oprechte en smartelijke bezorgdheid voor wat er met onze planeet aan het gebeuren is. Wij zullen op een ongetwijfeld onvolledige wijze de kwesties behandelen die vandaag bij ons onrust veroorzaken en die wij intussen niet meer kunnen verdoezelen. Het doel is niet informatie te verzamelen of onze nieuwsgierigheid te verzadigen, maar ons smartelijk bewust te worden van hetgeen er met de wereld gebeurt, de moed te hebben om het in persoonlijk lijden te veranderen en zo te erkennen wat de bijdrage is die ieder kan leveren.

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: