http://kerkengeloof.wordpress.com

Vierentwintigste zondag door het jaar

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke dag ter beschikking

 

OPENINGSWOORD

De Heer verwelkomt ons allen op zijn dag.
Zelfs met al onze kleinheid en gebrokenheid
heet Hij ons van harte welkom.
Zijn liefde is immers zó groot
dat Hij ons ook dan nog graag blijft zien.
Dát is nu net vergeven!

Bidden we daarom, aan het begin van deze viering, de Heer,
wiens leven helemaal gekenmerkt was door deze barmhartigheid,
vol vertrouwen om ontferming.

 

EERSTE LEZING            Sir. 27, 30-28,7

Vergeef uw naaste zijn onrecht: Dan worden, wanneer gij erom bidt, uw eigen zonden kwijtgescholden.

Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach

Wrok en gramschap zijn iets afschuwelijks,
alleen een zondaar blijft ermee lopen.
Wie wraak neemt, zal de wraak van de Heer voelen:
De Heer zal zijn zonden nooit uit het oog verliezen.
Vergeef uw naaste zijn onrecht:
Dan worden, wanneer gij erom bidt,
uw eigen zonden kwijtgescholden.

Kan een mens,
die tegenover een medemens in zijn gramschap volhardt,
bij de Heer zijn heil komen zoeken?
Kan hij, die onverbiddelijk is voor zijn evenmens,
om vergeving bidden voor zijn eigen zonden?
Als iemand die zelf maar een mens is,
in zijn wrok volhardt,
wie zal verzoenig bewerken voor zijn zonden?
Denk aan het einde en houd op met haten;
denk aan de ondergang en de dood
en houd u aan de geboden.
Denk aan de geboden
en koester geen wrok tegen uw naaste.
Denk aan het verbond van de Allerhoogste
en vergeef uw naaste zijn dwaling.

Antwoordpsalm     Ps. 103(102), 1-2, 3-4, 9-10, 11-12

Keervers
De Heer is barmhartig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen!
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet!

Hij is het die u uw schulden vergeeft,
die u geneest van uw kwalen.
Hij is het die u van de ondergang redt,
die u omringt met zijn gunst en erbarmen.

Hij blijft niet voortdurend verwijten maken,
Hij is niet voor eeuwig vertoornd.
Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen,
vergeldt ons niet onze schuld.

Zo wijd als de hemel de aarde omspant,
zo alomvattend is zijn erbarmen.
Zo ver als de afstand van oost tot west,
zo ver verdrijft Hij van ons de zonde.

 

TWEEDE LEZING               Rom. 14, 7-9

Of wij leven of sterven, de Heer behoren wij toe.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen,
niemand sterft voor zichzelf alleen.
Zolang wij leven, leven wij voor de Heer,
en sterven wij, dan sterven wij voor de Heer:
Of wij leven of sterven, Hem behoren wij toe.
Daarvoor is Christus gestorven en weer levend geworden:
Om Heer te zijn over doden en levenden.

 

Vers voor het evangelie            Joh. 13, 34

Alleluia.
Een nieuw gebod geef Ik u, zegt de Heer:
Gij moet elkaar liefhebben, zoals Ik u heb liefgehad.
Alleluia.

 

EVANGELIE            Mt. 18, 21-35

Neen, Ik zeg u, vergeef niet tot zeven maal toe maar tot zeventigmaal zevenmaal.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak:
“Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet,
hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven?
“Tot zevenmaal toe?”

Jezus antwoordde hem:
“Neen, zeg Ik u, niet tot zevenmaal toe
maar tot zeventigmaal zevenmaal.

“Daarom gelijkt het Rijk der hemelen op een koning
die rekening en verantwoording wilde vragen
aan zijn dienaren.
“Toen hij hiermee begon,
bracht men iemand bij hem
die tienduizend talenten schuldig was.
“Daar hij niets had om te betalen,
gaf de heer het bevel hem te verkopen
met vrouw en kinderen en al wat hij bezat
om zo de schuld te vereffenen.
“Maar de dienaar wierp zich voor zijn heer neer en smeekte:
Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen.
“De heer kreeg medelijden met die dienaar,
liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt.
“Maar toen die dienaar buiten kwam,
trof hij daar een andere dienaar
die hem honderd tienlingen schuldig was;
hij greep hem bij de keel en zei:
Betaal wat je schuldig bent.
“De andere dienaar wierp zich voor de eerste neer en smeekte:
Heb geduld met mij en ik zal u betalen.
“Maar deze laatste weigerde
en liet hem zelfs in de gevangenis zetten,
totdat hij zijn schuld betaald zou hebben.

“Toen nu de overige dienaars zagen wat er gebeurd was,
waren zij diep verontwaardigd
en gingen hun heer alles vertellen.
“Daarop liet de heer de dienaar roepen en sprak:
Jij, lelijke knecht,
heel die schuld heb ik je kwijtgescholden,
omdat je mij erom gesmeekt hebt.
“Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben
met je mededienaar,
zoals ik met jou medelijden heb gehad?
“En in toorn ontstoken,
leverde zijn heer hem over aan de beulen,
totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben.

“Zo zal ook mijn hemelse Vader
met ieder van u handelen
die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt.”


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

Wereldwijde ongelijkheid 

48. Het menselijk en natuurlijke milieu gaan samen achteruit en wij zullen niet op een adequate wijze het hoofd kunnen bieden aan het verval van het milieu, als wij geen aandacht besteden aan de oorzaken die verband houden met het menselijk en maatschappelijk verval. De achteruitgang van het milieu en de samenleving treft in het bijzonder de zwaksten van de planeet: “Zowel de gemeenschappelijke ervaring van het gewone leven als het wetenschappelijk onderzoek laten zien dat de armste mensen te lijden hebben onder de ernstigste effecten van alle aanvallen op het milieu”. De uitputting van de visreserves straft bijvoorbeeld vooral degenen die van de beroepsvisvangst leven en niets hebben om deze te vervangen, de vervuiling van het water treft in het bijzonder de armsten, die niet de mogelijkheid hebben om water in flessen te kopen, de stijging van het zeeniveau treft hoofdzakelijk de verarmde kustvolken, die nergens heen kunnen verhuizen. Het effect van het huidige gebrek aan evenwicht blijkt ook uit de vroegtijdige dood van veel armen, in de conflicten die worden veroorzaakt door het gebrek aan hulpbronnen, en zoveel andere problemen die geen voldoende ruimte vinden in de agenda’s van de wereld. 

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: