http://kerkengeloof.wordpress.com

Vijfentwintigste zondag door het jaar

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke dag ter beschikking

Openingswoord

We kunnen niet anders dan ons te verwonderen
over Gods goedheid voor ieder van ons.
Gods liefde is zo groot dat ze ons begrip ver te boven gaat.
Dat maakt het tegelijk gemakkelijk en moeilijk.
We delen allen in de volle maat van Gods genade
en toch zouden we ze ook willen kunnen verdienen,
zeker als het over anderen gaat.
Wij zijn hier samen om die steeds onverdiende, overlopende maat
van Gods goedheid te vieren in Jezus Christus.

EERSTE LEZING       Jes. 55, 6-9
Uw gedachten zijn niet mijn gedachten.

Uit de profeet Jesaja

Zoekt de Heer nu Hij zich laat vinden,
roept Hem aan nu Hij nabij is.
De ongerechtige moet zijn weg verlaten,
de zondaar zijn gedachten;
hij moet naar de Heer terugkeren
– de Heer zal zich erbarmen –
Uw gedachten zijn nu eenmaal niet mijn gedachten,
mijn wegen niet uw wegen
– is de godsspraak van de Heer –
maar zoals de hemel hoog boven de aarde is,
zo hoog gaan mijn wegen uw wegen te boven
en mijn gedachten uw gedachten.

Antwoordpsalm     Ps. 145(144), 2-3, 8-9, 17-18

Keervers
Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept.

U wil ik prijzen iedere dag,
uw Naam verheerlijken voor altijd.
De Heer is groot en alle lof waardig,
zijn grootheid is niet te doorgronden.

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen,
en heilig in al wat Hij doet.
Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept,
voor elk die oprecht tot Hem bidt.

TWEEDE LEZING     Fil. I, 20c-24.27a
Voor mij is het leven Christus.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Filippi

Broeders en zusters,

Of ik leven moet of sterven,
Christus zal in mij verheerlijkt worden.
Voor mij toch is het leven Christus
en het sterven een winst,
maar blijf ik leven, dan wacht mij vruchtbare arbeid.
Daarom weet ik niet wat ik moet kiezen.
Ik word naar twee kanten getrokken:
Ik verlang heen te gaan om met Christus te zijn,
want dat is verreweg het beste.
maar voor u is het nuttiger dat ik nog hier blijf.
Alleen, gij moet een leven leiden
dat het evangelie van Christus waardig is.

Vers voor het evangelie     Vgl. Hand. 16, 14b

Alleluia.
maak ons hart ontvankelijk, Heer,
opdat wij de woorden van uw Zoon zouden begrijpen.
Alleluia.

EVANGELIE             Mt. 20, 1-16a
Zijt gij kwaad, omdat Ik goed ben?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd vertelde Jezus aan zijn leerlingen
de volgende gelijkenis:

“Met het Rijk der hemelen is het als met een landeigenaar
die vroeg in de morgen uitging
om arbeiders te huren voor zijn wijngaard.
“Hij werd het met de arbeiders eens voor een tienling per dag
en stuurde ze naar zijn wijngaard.

“Rond het derde uur ging hij er weer op uit
en zag nog anderen werkeloos op de markt staan.
“En Hij zei tot hen:
Gaat ook naar mijn wijngaard
en ik zal u geven wat billijk is.
“En zij gingen.

“Rond het zesde en negende uur ging hij nog eens uit
en deed hetzelfde.

“Rond het elfde uur ging hij opnieuw uit
en vond er weer anderen staan.
“Hij zei tot hen:
Wat staat ge hier de hele dag werkeloos?
“Ze antwoordden hem:
Niemand heeft ons gehuurd.
“Daarop zei hij tot hen:
Gaat ook gij naar mijn wijngaard.
“Bij het vallen van de avond
sprak de eigenaar van de wijngaard tot zijn rentmeester:
Roep de arbeiders en betaal hen uit,
te beginnen met de laatsten en zo tot de eersten.
“Toen de arbeiders van het elfde uur kwamen,
kregen zij elk een tienling;
toen nu ook de eersten kwamen,
meenden deze dat zij meer zouden krijgen,
maar ook zij kregen ieder de overeengekomen tienling;
“Ze namen hem wel aan,
maar begonnen tegen de landeigenaar te morren
en zeiden:
Dezen hier die het laatst gekomen zijn,
hebben maar één uur gewerkt
en gij stelt ze gelijk met ons
die de last van de dag en de brandende hitte hebben gedragen.
“Maar hij antwoordde een van hen:
“Vriend, ik doe u toch geen onrecht?
“Zijt gij niet met mij overeengekomen voor een tienling?
“Neem wat u toekomt en ga heen.
“Ik wil aan degene die het laatst gekomen is,
evenveel geven als aan u.
“Mag ik soms met het mijne niet doen wat ik verkies
of zijt gij kwaad, omdat ik goed ben?

“Zo zullen de laatsten de eersten
en de eersten de laatsten zijn.”


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

55. Langzamerhand kunnen sommige landen belangrijke vorderingen, het ontwikkelen van een efficiëntere controle en een oprechtere strijd tegen de corruptie, laten zien. De ecologische gevoeligheid van de volken is gegroeid, ook al is het niet voldoende om de schadelijke consumptiegewoonten te veranderen, die niet lijken af te nemen, maar zich uit te breiden en zich te ontwikkelen. Dit gebeurt, om alleen maar een eenvoudig voorbeeld te geven, met de steeds groeiende toename van het gebruik en de intensiteit van airco’s: De markten stimuleren bij het zoeken naar onmiddellijk gewin nog meer de vraag. Als iemand van buitenaf naar de planetaire gemeenschap zou kijken, zou hij zich verbazen over een dergelijk gedrag, dat soms suïcidaal lijkt.

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: