http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag in de zevenentwintigste week

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.
Iedere dag beschikbaar.

Overweging

God heeft Jona, ondanks diens dwaalwegen, niet losgelaten. Datgene waar de profeten eeuwenlang niet in slaagden, doet Jona op nauwelijks een dag: De inwoners van Ninive komen tot inkeer. En God toont zich barmhartig – tot grote woede van Jona. Gods erbarmen strekt zich echter uit tot alle zondaars – ook tot deze die ver buiten de kring van het uitverkoren volk leven. Zijn boodschap is ook vandaag gericht tot alle mensen, over de gehele wereld. Daar tegenover staat dat deze wereld ongelooflijk ingewikkeld en veelzijdig is geworden. De hedendaagse levenspatronen lijken haaks te staan op wat God wil. Voor christenen is het lang niet altijd evident om op te roepen tot bekering. Leven wij op een zodanige wijze dat aan ons te zien is dat we christenen zijn?

 

EERSTE LEZING            Jon. 3, 1-10

De inwoners van Nineve kwamen terug van hun heilloze wegen,
en God kreeg spijt dat Hij hen met onheil bedreigd had.

Uit de Profeet Jona

Het woord van de Heer werd voor de tweede maal
tot Jona gericht :
“Sta op, ga naar Nineve, de grote stad Nineve,
en zeg haar aan
wat Ik u te zeggen heb gegeven.”
En Jona stond op en ging naar Nineve,
zoals de Heer bevolen had.
Nineve was een geweldig grote stad ;
drie dagen had men nodig om er doorheen te trekken.
Jona begon de stad in te gaan, één dagreis ver.
Toen riep hij :
“Veertig dagen nog,
en Nineve wordt met de grond gelijk gemaakt!”
Maar de Ninevieten zochten hun steun bij God ;
zij riepen een vasten uit en allen,
van groot tot klein, trokken zij boetekleren aan.
Het woord van Jona kwam ook
de koning van Nineve ter ore ;
hij stond op van zijn troon,
legde zijn staatsiegewaad af,
trok een boetekleed aan en zette zich neer in het stof.
Hij liet in Nineve omroepen :
“Op last van de koning en van zijn rijksgroten !
“Mensen en dieren, grootvee en kleinvee,
zij mogen niets eten
zij mogen niet grazen en geen water drinken.
“Mensen en dieren moeten zich in boetekleren hullen
en uit alle macht tot God roepen ;
ieder moet terugkomen van zijn heilloze wegen
en van de ongerechtigheid, die aan zijn handen kleeft.
“Wie weet of God dan niet terugkomt op zijn besluit
en daar spijt van krijgt ;
wie weet of Hij niet terugkomt op zijn vlammende toorn,
zodat wij niet te gronde gaan.”
En God zag wat zij deden ;
Hij zag hoe zij terugkwamen van hun heilloze wegen.
En God kreeg spijt,
dat Hij hen met onheil bedreigd had.
Hij bracht het niet ten uitvoer.

TUSSENZANG             Ps. 130(129), 1-2, 3-4ab, 7-8

Als Gij zonden blijft gedenken,
Heer, wie houdt dan stand ?

Uit de diepte roep ik, Heer,
luister naar mijn stem.
Wil aandachtig horen
naar mijn smeekgebed ?

Als Gij zonden blijft gedenken,
Heer, wie houdt dan stand ?
Maar bij U vind ik vergeving,
daarom zoekt mijn hart naar U.

Want de Heer is steeds barmhartig,
zijn genade onbeperkt.
Hij zal Israël verlossen
van zijn ongerechtigheid.

 

ALLELUIA               Ps. 119(118), 105

Alleluia.
Uw woord is een lamp voor mijn voeten, Heer,
het is een licht op mijn pad.
Alleluia.

 

EVANGELIE             Lc. 10, 38-42

Marta ontving Jezus in haar woning.
Zij heeft het beste deel gekozen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd kwam Jezus in een dorp
waar een vrouw die Marta heette Hem in haar woning ontving.
Ze had een zuster, Maria die
– gezeten aan de voeten van de Heer –
luisterde naar zijn woorden.
Marta werd in beslag genomen door de drukte van het bedienen,
maar ze kwam er een ogenblik bij staan en zei :
“Heer, laat het U onverschillig
dat mijn zuster mij alleen laat bedienen ?
“Zeg haar dan dat zij mij moet helpen.”
De Heer gaf haar ten antwoord :
“Marta, Marta,
wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen.
“Slechts één ding is nodig.
“Maria heeft het beste deel gekozen
en het zal haar niet ontnomen worden.”
__________________________________________________________________

Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis
71. Ook al “was de boosheid van de mensen toegenomen” (Gen. 6, 5) en “kreeg” God “spijt dat Hij de mens op aarde had gemaakt” (Gen. 6, 6) , toch heeft God door Noach, die nog zuiver en rechtschapen gebleven was, besloten een weg voor redding te openen. Zo heeft Hij de mensheid de mogelijkheid van een nieuw begin gegeven. Er is een goede mens nodig, wil er hoop zijn! De Bijbelse traditie stelt duidelijk vast dat dit eerherstel de herontdekking van en het respect voor het ritme dat door de hand van de Schepper in de natuur is gelegd, met zich meebrengt. Dat ziet men bijvoorbeeld in de wet van de sabbat. De zevende dag ruste God uit van al zijn werken. God gaf Israël de opdracht dat iedere zevende dag moest worden gevierd als een dag van rust, een sabbat. Anderzijds werd ook ieder zevende jaar een sabbatjaar voor Israël en zijn land vastgesteld , waarin men het land volkomen rust gunde, niet zaaide en alleen het noodzakelijke oogstte om te overleven en gastvrijheid te bieden.  Ten slotte vierde men na verloop van zeven sabbatjaren, dat wil zeggen negen en veertig jaar, het jobeljaar, het jaar van de universele vergeving en het jaar dat “iedereen wordt hersteld in zijn vroegere bezit en terugkeert naar zijn familie” (Lev. 25, 10) . De ontwikkeling van deze wetgeving heeft getracht het evenwicht en de gelijkheid in de relaties van het menselijk wezen met de ander en het land waar hij leefde en werkte, te waarborgen. Maar tegelijkertijd was er een erkenning van het feit dat een gave van het land met zijn vruchten het hele volk toebehoort. Zij die het gebied bebouwden en bewaakten, moesten de vruchten ervan delen, in het bijzonder met de armen, de weduwen, de wezen en de vreemdelingen. “Als gij uw oogst van het land haalt, moogt gij uw akker niet tot de rand afmaaien en wat is blijven liggen niet bijeenrapen. Gij moogt in uw wijngaard geen nalezing houden en de afgevallen druiven niet bijeenrapen. Dat alles is bestemd voor de arme en de vreemdeling” (Lev. 19, 9-10) .

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_______________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: