http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag in de vierendertigste week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Evenmin als gisteren moeten wij dit verhaal als historisch beschouwen. Het zwaartepunt ligt bij het zware oordeel over de godslastering en de profanatie van gewijde tempelvaten. Het is een uitdaging van God zelf. De koning is zwaar aangeslagen door dit oordeel en dit wordt prachtig beschreven. (Het herinnert ons een beetje aan het dronkemansgedrag van Herodes). Belsassar is gewogen en te licht bevonden. De straf is onontkoombaar en zijn rijk valt in mekaar.

EERSTE LEZING                Dan. 5, 1-6.13-14. 16-17.23-28

Er verschenen vingers van een menselijke hand
die schreven op de muur. 

Uit de Profeet Daniël

In die tijd richtte koning Belsassar een groot feestmaal aan
voor duizend van zijn rijksgroten.
Hij dronk in tegenwoordigheid van de duizend gasten wijn
en onder invloed van de wijn gaf hij bevel
de gouden en zilveren vaten te halen,
die zijn vader Nebukadnessar
uit de tempel van Jeruzalem had weggenomen.
Belsassar wilde met zijn rijksgroten,
zijn vrouwen en bijvrouwen uit dat vaatwerk drinken.
Men bracht dus de gouden en zilveren vaten,
die uit de tempel van Jeruzalem waren weggehaald,
en de koning, zijn rijksgroten,
zijn vrouwen en bijvrouwen dronken eruit.
En bij het drinken van de wijn
loofden ze de goden van goud en zilver,
van brons, ijzer, hout en steen.
Terwijl ze dat deden,
verschenen er vingers van een menselijke hand
en die schreven iets
op de gepleisterde muur van het koninklijk paleis,
juist tegenover de luchter.
De koning zag de schrijvende hand ;
hij verschoot van kleur en raakte in verwarring,
zijn heupgewrichten verslapten
en zijn knieën stieten tegen elkaar.
Toen werd Daniël voor de koning geleid
en de koning zei tot hem :
“Zijt gij Daniël, een van de ballingen van Juda,
die de koning, mijn vader, uit Juda heeft weggevoerd ?
“Ik heb van u gehoord,
dat de geest der goden in u is
en dat gij begaafd zijt met inzicht,
verstand en buitengewone wijsheid.
“Men heeft mij van u verteld
dat gij dromen kunt verklaren en knopen ontwarren.
“Welnu, als ge het schrift kunt lezen
en het mij verklaren, zult ge met purper worden bekleed,
de gouden keten om uw hals dragen
en als derde heersen in het koninkrijk.”
Daarop antwoordde Daniël aan de koning :
“Houd uw gaven en geef uw geschenken aan een ander.
“Het schrift zal ik evenwel voor de koning lezen
en hem er de verklaring van geven.
“Boven de Heer van de hemel hebt u zich willen verheffen ;
u hebt het vaatwerk van zijn tempel laten halen
en u, uw rijksgroten, uw vrouwen en bijvrouwen
hebben er wijn uit gedronken ;
goden van zilver en goud, van brons, ijzer, hout en steen,
die niet zien, niet horen en niets weten,
hebt u geëerd,
terwijl u de God
in wiens hand uw adem ligt en heel uw leven,
niet hebt geprezen.
“Daarom heeft Hij die hand dit schrift laten schrijven.
“En dit staat er geschreven :
Mene, mene, tekel ufarsin.
“De verklaring ervan luidt :
mene : geteld heeft God uw regeringsjaren
en er een eind aan gemaakt ;
tekel : gewogen zijt u op de weegschaal en te licht bevonden ;
peres : verdeeld is uw koninkrijk
en aan de Meden en Perzen gegeven.”

TUSSENZANG                Dan. 3, 62, 63, 64, 65, 66, 67

Looft de Heer, prijst en verheft Hem eeuwig.

Looft de Heer, klaarlichte zon en maan,
heldere sterren, prijst Hem.

Looft Hem, regen en dauw
alle stormwinden, prijst Hem

Looft Hem, vuur en hitte,
koude en vorst, prijst de Heer.

ALLELUIA                                                         Lc. 21, 36

Alleluia.
Weest te allen tijde waakzaam en bidt
en dat wij stand mogen houden
voor het aangezicht van de Mensenzoon.
Alleluia.

EVANGELIE                  Lc. 21, 12-19

Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen
omwille van mijn Naam :
geen haar van uw hoofd zal verloren gaan.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Zij zullen u vastgrijpen en vervolgen ;
zij zullen u overleveren aan de synagogen en gevangen zetten,
u voor koningen en stadhouders voeren
omwille van mijn Naam.
“Het zal voor u uitlopen op het geven van getuigenis.
“Welnu, prent het u in
dat gij dan uw verdediging niet moet voorbereiden.
“Want Ik zal u een taal en een wijsheid geven
die geen van uw tegenstanders
zal kunnen weerstaan of weerspreken.
Ge zult zelfs door ouders en broers,
door bloedverwanten en vrienden overgeleverd worden
en sommigen van u zullen  ter dood gebracht worden.
“Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen
omwille van mijn Naam :
geen haar van uw hoofd zal verloren gaan.
“Door standvastig te zijn zult ge uw leven winnen.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home

128. Wij zijn vanaf onze schepping geroepen tot arbeid. Men moet niet trachten de menselijke arbeid steeds meer te vervangen door technologische vooruitgang: door zo te doen brengt de mensheid zichzelf schade toe. Arbeid is een noodzaak, is een deel van de zin van het leven op deze aarde, een weg van groei, menselijke ontwikkeling en persoonlijke verwezenlijking. In de zin moet het helpen van de armen met geld altijd een voorlopige oplossing zijn om het hoofd te bieden aan noodsituaties. Het ware doel zou altijd moeten zijn hun door arbeid een waardig leven toe te staan. De oriëntatie van de economie heeft echter een soort technologische vooruitgang bevorderd die erop gericht is de productiekosten te reduceren door de vermindering van de arbeidsplaatsen die door machines worden vervangen. Er bestaat nog een andere wijze waarop het handelen van de mens zich tegen zichzelf kan keren. Het terugbrengen van arbeidsplaatsen “heeft ook een negatieve uitwerking op economisch vlak door voortgaande erosie van het ‘sociale kapitaal’, ofwel door het ondermijnen van het geheel van betrekkingen die op vertrouwen, betrouwbaarheid en het naleven van de regels gebaseerd zijn, en die onontbeerlijk zijn voor ieder samen leven van burgers. Uiteindelijk “is de menselijke prijs ook de economische prijs en eisen economische misstanden ook een menselijke prijs”. Ervan afzien te investeren in mensen om meer onmiddellijke winst te bereiken is een zeer slechte zaak voor de samenleving.

Wordt vervolgd           Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Wednesday in the thirty-fourth week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
As yesterday, we should not regard this story as historical. The focus is on the severe judgment of blasphemy and the profanation of consecrated temple vessels. It is a challenge from God himself. The king is deeply affected by this judgment and this is beautifully described. (It reminds us a little of Herod’s drunkenness). Belshazzar has been weighed and found wanting. The punishment is inescapable and his kingdom collapses.

FIRST READING    Dan. 5, 1-6.13-14. 16-17.23-28

There appeared fingers of a human hand
writing on the wall. 

From the Prophet Daniel

In those days King Belshazzar prepared a great feast
for a thousand of his princes.
He drank wine in the presence of the thousand guests
and under the influence of the wine he gave the order
the golden and silver vessels,
which his father Nebuchadnezzar
had taken from the temple in Jerusalem.
Belshazzar wanted to come with his princes,
his wives and concubines, to drink from the vessels.
So they brought the gold and silver vessels
which had been taken from the temple in Jerusalem,
and the king, his princes,
his wives and concubines drank from them.
And when they drank of the wine
they praised the gods of gold and silver,
of bronze, iron, wood, and stone.
While they were doing this,
fingers of a human hand appeared
and they wrote something
on the plastered wall of the royal palace,
just opposite the chandelier.
The king saw the writing hand ;
He changed colour and became confused,
his hip joints weakened
and his knees buckled.
Then Daniel was brought before the king
and the king said unto him :
“Art thou Daniel, one of the exiles of Judah,
whom the king, my father, carried away out of Judah?
“I have heard of thee,
that the spirit of the gods is in thee
and that thou art gifted with understanding,
wit, and extraordinary wisdom.
“I am told of thee
that thou canst interpret dreams and unravel knots.
“Well, if thou canst read scripture
and expound it to me, thou shalt be clothed with purple,
wear the golden chain around thy neck
and reign third in the kingdom.”
Thereupon Daniel answered the king :
“Keep your gifts and give your gifts to another.
“But I will read the scripture before the king
and give him the interpretation of it.
“Above the Lord of heaven you have sought to exalt yourself ;
thou hast had the crockery of his temple removed
and you, your princes, your wives and concubines
have drunk wine from it ;
gods of silver and gold, of bronze, iron, wood and stone,
who see not, hear not, and know not,
you have honoured,
while you have honoured the God
in whose hand is your breath and all your life,
have not praised.
“Therefore He made that hand write this scripture.
“And this is written :
Number, number, weight, divisions.
“The interpretation of it is :
Number: God has counted your years of reign
and put an end to it;
Weight: you were weighed on the scales and found too light;
Divisions: your kingdom has been divided
and given to the Medes and Persians.

INTERLUDIUM     Dan. 3, 62, 63, 64, 65, 66, 67

Praise the Lord, praise and exalt Him forever.

Praise the Lord, bright sun and moon,
Bright stars, praise Him.

Praise Him, rain and dew
All stormy winds, praise Him.

Praise Him, fire and heat,
cold and frost, praise the Lord.

ALLELUIA     Lk. 21, 36

Alleluia.
Be watchful and pray at all times
and that we may stand
before the Son of Man.
Alleluia.

GOSPEL      Lk. 21, 12-19

You will be an object of hatred for all
for my Name’s sake:
Not a hair of your head will be lost.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time Jesus said to his disciples:
“They will seize you and persecute you;
they will hand you over to the synagogues and imprison you,
bring you before kings and governors
for my name’s sake.
“It will end for you in giving testimony.
“Now, take heed
that ye must not then prepare your defence.
“For I will give you a tongue and a wisdom
which none of your enemies
will be able to resist or contradict.
Ye shall be deceived even by parents and brothers,
by kinsmen and friends
and some of you will brought to death.
“You will be an object of hatred to all
for my name’s sake:
not a hair of your head shall perish.
“By being steadfast thou shalt gain thy life.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home

128. We are called to labour from our creation. We must not try to replace human labour more and more with technological progress: by doing so, mankind damages itself. Labour is a necessity, is part of the meaning of life on this earth, a path of growth, human development and personal fulfilment. In the sense, helping the poor with money should always be a provisional solution to cope with emergency situations. The true aim should always be to allow them to live in dignity through labour. However, the orientation of the economy has promoted a kind of technological progress aimed at reducing the cost of production by reducing the jobs that are replaced by machines. There is another way in which human action can turn against itself. The reduction of jobs “also has a negative impact on the economy through the progressive erosion of ‘social capital’, that is, through the undermining of the body of relations based on trust, reliability and compliance with the rules, which are indispensable for all citizens to live together. In the end, ’the human price is also the economic price, and economic wrongs also demand a human price’. Refraining from investing in people to achieve more immediate profit is a very bad thing for society.

To be continued       For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Dinsdag – H. Clemens I, paus en mrt. – H. Columbanus, abt

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Een heidense koning die Israël heeft vernietigd en de bevolking ervan gedeporteerd heeft, voelt zichzelf handelen als deel van Gods plan met de wereld. Zelfs wanneer hij handelt tegen Gods woord in, dan nog lijkt hij uitvoerder te zijn van dat plan. Het Rijk Gods is nabij: het wordt reeds nu, op aarde, opgebouwd. Zijn wij gericht op de toekomst die God ons aanzegt? Wachten wij passief op wat komen gaat, of bouwen wij naar godsvrucht en vermogen aan Gods rijk? Wij kunnen, te beginnen met vandaag, God vragen ons bij te staan en te leiden in dat kleine stukje wereld van ons dat wij hebben opgebouwd: onze familie, ons gezin, deze gemeenschap, ons persoonlijk leven en dat van diegenen die rond ons leven.

EERSTE LEZING                                          Dan. 2, 31-45
De God des hemels zal een rijk stichten
dat in eeuwigheid niet te grond zal gaan
en niet aan een ander volk zal uitgeleverd worden.

Uit de profeet Daniël

In die dagen sprak Daniël tot koning Nebukadnéssar:
“Koning,
in het visioen dat u gehad hebt,
hebt u een zeer groot
en helder glanzend beeld
voor u zien staan,
met een schrikwekkend uiterlijk.
Het hoofd van dat beeld was van zuiver goud,
zijn borst en armen van zilver,
zijn buik en lende van brons, zijn benen van ijzer,
zijn voeten waren gedeeltelijk van ijzer
en gedeeltelijk van aardewerk.
Terwijl u toekeek, werd een steen losgekapt
zonder dat er een hand aan te pas kwam;
die steen raakte het beeld
en verbrijzelde de voeten van ijzer en aardewerk.
Tegelijkertijd
vergruizelden toen het ijzer, brons, zilver en goud
en werden door de wind meegevoerd
als het kaf wanneer men het koren aan het dorsen is.
Van het beeld bleef niets over,
maar de steen die het getroffen had,
werd een grote berg die heel de aarde vulde.
Dat was uw droom.
Nu zullen wij u zeggen wat hij betekent.
Koning, koning der koningen,
aan wie de God des hemels het koningschap,
de macht en de kracht en de majesteit heeft geschonken,
overal waar mensen wonen,
aan wie Hij
de dieren van het veld en de vogels van de hemel
in handen gegeven heeft
en die Hij over hen allen deed heersen,
u zijt het hoofd van goud.
Maar na u zal er een ander rijk komen,
dat geringer is dan het uwe,
daarna een derde rijk van brons,
dat over de hele aarde zal heersen,
en tenslotte komt er een vierde rijk, hard als ijzer.
Juist als ijzer
dat alles kan vermorzelen en tot gruis maken,
zal dat rijk de voorgaande rijken verpletteren en verbrijzelen.
Dat de voeten en de tenen, zoals u gezien hebt,
gedeeltelijk van ijzer waren,
betekent dat het een verdeeld rijk zal zijn.
Maar toch zal het de vastheid van ijzer hebben,
want, zoals u gezien hebt,
was het ijzer met het aardewerk, uit modder verbonden.
Dat de tenen van de voeten gedeeltelijk van ijzer
en gedeeltelijk van aardewerk waren,
betekent dat het rijk enerzijds hard,
maar anderzijds broos zal zijn.
En dat, zoals u gezien hebt,
het ijzer met aardewerk uit modder verbonden was,
betekent dat men zal trachten
de delen van het rijk door huwelijken te verbinden.
Maar die delen zullen met elkaar geen eenheid gaan vormen,
evenmin als ijzer met aardewerk dat doet.
Maar in de tijd van die koningen
zal de God des hemels een rijk stichten,
dat in eeuwigheid niet te gronde zal gaan
en niet aan een ander volk zal uitgeleverd worden.
Het zal al die rijken verpletteren
en er een eind aan maken,
maar zelf zal het in eeuwigheid blijven bestaan.
U hebt immers gezien hoe er uit het gebergte,
zonder dat er een hand aan te pas kwam,
een steen losgekapt werd,
die het ijzer, het brons, het aardewerk,
het zilver en goud vergruizelde.
De grote God heeft aan de koning geopenbaard
wat er in de toekomst zal gebeuren.
De droom is waar en de uitleg betrouwbaar.”

TUSSENZANG                                            Dan. 3, 57, 58, 59, 60, 61

Looft de Heer, prijst en verheft Hem eeuwig.

Looft de Heer, alle schepselen Gods,
prijst en verheft Hem eeuwig.

Looft de Heer, alle boden des Heren,
hemelse machten, prijst Hem.

Looft Hem, wateren boven de hemel,
heel zijn legermacht, prijst Hem.

ALLELUIA                                           Lc. 21,28

Alleluia.
Richt u op en heft uw hoofden omhoog
want uw verlossing komt nabij.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Lc. 21, 5-11
Geen steen zal op de andere gelaten worden.

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd merkten sommigen op
hoe de tempel daar prijkte
met zijn fraaie stenen en wijgeschenken,
maar Jezus zei:
“Wat ge daar ziet:
er zal een tijd komen
dat er geen steen op de andere gelaten zal worden:
alles zal verwoest worden.”
De leerlingen vroegen Hem nu:
“Meester, wanneer zal dat dan gebeuren?”
Maar Hij zei:
“Weest op uw hoede dat gij niet in dwaling gebracht wordt.
Want velen zullen optreden in mijn Naam
en zij zullen zeggen: Ik ben het, en: Het ogenblik is nabij.
Loopt niet achter hen aan.
En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten,
laat u dan niet uit het veld slaan.
Dat alles moet wel eerst gebeuren,
maar het einde volgt niet terstond.”
Toen sprak Hij tot hen:
“Er zal strijd zijn van volk tegen volk
en van koninkrijk tegen koninkrijk;
er zullen hevige aardbevingen zijn,
en hongersnood en pest,
nu hier dan daar,
schrikwekkende dingen
en aan de hemel geweldige tekenen.”

___________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus 

 127. Wij stellen dat “de mens de ontwerper, het centrum en het doel van het gehele sociaal-economische leven is”. Wanneer desalniettemin in de mens het vermogen om te aanschouwen en te respecteren verloren gaat, worden de voorwaarden geschapen waardoor het idee van arbeid wordt misvormd. Men moet er altijd aan denken dat de mens tegelijkertijd “in staat is zelf de verantwoordelijke bewerker van zijn materiële verbetering, zijn morele vooruitgang en de volledige vervulling van zijn geestelijke bestemming te zijn”. Arbeid zou het domein moeten zijn voor deze veelvormige persoonlijke ontwikkeling, waar veel dimensies van het leven mee gaan spelen; creativiteit, planning van de toekomst, ontwikkeling van vermogens, beoefening van waarden, communicatie met anderen, een houding van verering. Daarom eist de hedendaagse maatschappij meer dan de beperkte belangen van de ondernemingen en een discutabele economische rationaliteit, dat “als prioriteit het doel wordt nagestreefd alle mensen toegang tot werk te verschaffen”.

Wordt vervolgd              Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Tuesday – St. Clement I, Pope and Mar. – St. Columbanus, abbot

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart 
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
A pagan king who has destroyed Israel and deported its people feels he is acting as part of God’s plan with the world. Even when he acts against God’s word, he seems to be an executor of that plan. The Kingdom of God is at hand: it is already being built now, on earth. Are we focused on the future that God is calling us to? Are we passively waiting for what is to come, or are we building God’s kingdom according to our godliness and ability? We can, starting with today, ask God to assist and guide us in that little piece of the world that we have built: our family, our household, this community, our personal lives and the lives of those around us.

FIRST READING      Dan. 2, 31-45
The God of heaven will establish a kingdom
that will not perish for ever
and shall not be delivered unto another people.

From the prophet Daniel

In those days Daniel spoke to King Nebuchadnezzar:
“King,
in the vision that you have had,
you have seen a very great
and bright shining image
standing before you,
with a terrifying appearance.
The head of that image was of pure gold,
its breast and arms of silver,
his belly and loins of bronze, his legs of iron,
his feet were partly of iron
and partly of earthenware.
While you were looking on, a stone was cut loose
without the use of a hand;
that stone struck the statue
and shattered the feet of iron and of pottery.
At the same time
the iron, bronze, silver and gold were shattered
and were carried away by the wind
like the chaff when one is threshing the corn.
Nothing remained of the statue,
but the stone that struck it,
became a great mountain that filled all the earth.
That was your dream.
Now we will tell you what it means.
King, king of kings,
to whom the God of heaven has given kingship,
the power and the might and the majesty,
everywhere that men dwell,
to whom He
the beasts of the field and the birds of the sky
has given into his hands
and gave him dominion over them all,
you are the head of gold.
But after you there will come another kingdom
which is less than yours,
then a third kingdom of bronze,
which will rule over all the earth,
and finally there will come a fourth kingdom, hard as iron.
Just like iron
that can crush everything and turn it into dust,
that kingdom will crush and shatter the previous kingdoms.
That the feet and the toes, as you have seen,
were partly of iron,
means that it will be a divided kingdom.
But still it will have the firmness of iron,
for, as ye have seen,
the iron was joined to the earthenware, of mud.
That the toes of the feet were partly of iron
and partly of earthenware,
means that the kingdom will be hard on the one hand
but on the other hand it will be brittle.
And that, as you have seen,
the iron was joined to pottery made of mud,
means that they will try
to bind the parts of the kingdom together through marriage.
But these parts will not become one,
any more than iron and pottery do.
But in the time of those kings
the God of heaven will establish a kingdom
which shall not perish for ever
and shall not be delivered unto another people.
It will crush all these empires
and put an end to them,
but itself shall endure for ever.
For you have seen how from the mountain,
without a hand coming up to it,
a stone was cut loose,
which crushed the iron, the bronze, the pottery,
silver and gold.
The great God has revealed to the king
what will happen in the future.
The dream is true and the interpretation reliable.”

INTERLUDIUM     Dan. 3, 57, 58, 59, 60, 61

Praise the Lord, praise and exalt Him forever.

Praise the Lord, all God’s creatures,
praise and exalt him for ever.

Praise the Lord, all the messengers of the Lord,
the powers of heaven, praise him.

Praise Him, waters above the heavens,
all His armies, praise Him.

ALLELUIA      Lk. 21,28

Alleluia.
Arise and lift up your heads
for your salvation is at hand.
Alleluia.

GOSPEL       Lk. 21, 5-11
No stone shall be left unturned.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

In those days some people noticed
how the Temple there adorned
with its fine stones and its gifts,
but Jesus said:
“What you see there :
There will come a time
when no stone shall be left upon another:
Everything will be destroyed.”
The disciples now asked Him:
“Master, when will that happen?”
But He said:
“Be on your guard lest ye be led astray.
For many will appear in my name
and they will say, “It is I,” and, “The time is near: 
Walk not after them.
And when ye hear of wars and of riots,
do not be put off.
All this must first take place,
but the end does not follow immediately.”
Then He spoke to them:
“There shall be fighting of people against people
and kingdom against kingdom;
there shall be violent earthquakes,
and famine and pestilence,
now here, now there,
terrifying things
and in the heavens great signs.”

___________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home 

 127. We state that “man is the designer, the centre and the goal of the whole of socio-economic life”. Nevertheless, when the ability to see and respect is lost in man, the conditions are created which deform the idea of work. It must always be remembered that man is simultaneously “capable of being the responsible agent of his material improvement, his moral progress and the full fulfilment of his spiritual destiny”. Work should be the domain of this multifaceted personal development, in which many dimensions of life come into play; creativity, planning for the future, development of abilities, practice of values, communication with others, an attitude of reverence. That is why contemporary society demands, more than the narrow interests of corporations and questionable economic rationality, that “as a priority, the goal should be to provide access to work for all people”.

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Maandag H. Cecilia, mgd. en mrt.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Het einde van het kerkelijk jaar neemt beurtelings het boek Daniël en de Apocalyps als daglezing. Het gaat om twee boeken die spreken over de eindtijd, dus ook liturgisch zitten we juist als we deze boeken nu lezen. Beide boeken gebruiken vrij ongewone beelden die men in de apocalyptische literatuur vindt. Deze literatuur spreekt over de geheimen van de eindtijd in beelden en symbolen die we zonder verklaring niet verstaan. Het boek Daniël begint met zes verhalen uit de Babylonische tijd. Vandaag krijgen we het eerste verhaal. Daniël en zijn gezellen blijven in ballingschap trouw aan hun joodse overtuiging en gebruiken.

EERSTE LEZING                                            Dan. 1, 1-6. 8-20
Niemand bleek zich te kunnen meten
met Daniël, Chananja, Misaël en Azarja.

Begin van de profeet Daniël

In het derde jaar van de regering van Jójakim,
de koning van Juda,
trok Nebukadnéssar, de koning van Babel, naar Jeruzalem
en sloeg het beleg om de stad.
De Heer leverde Jójakim, de koning van Juda,
aan de koning van Babel uit,
en ook een deel van het tempelvaatwerk,
dat Nebukadnéssar plaatste
in de schatkamer van de tempel van zijn god.
Aan Aspenaz, zijn hofmaarschalk,
gaf de koning bevel
uit de Israëlieten enkele jongemannen te kiezen,
die van koninklijke bloede waren of van voorname afkomst,
zonder enig lichaamsgebrek, welgevormd, veelzijdig ontwikkeld,
met uitgebreide kennis en een scherp verstand,
geschikt om dienst te doen in het paleis van de koning.
Hij moest hun de taal en het schrift van de Chaldeeën leren.
De koning bepaalde
dat hun dagelijks menu moest bestaan
uit de gerechten van de koninklijke tafel
en de wijn die hij zelf dronk.
De opleiding zou drie jaar duren;
daarna zouden ze bij de koning in dienst treden.
Tot deze jongemannen
behoorden ook Daniël, Chanánja, Mísaël en Azárja,
allen uit Juda.
Daniël echter nam zich voor
zich niet te verontreinigen
aan de gerechten van de koninklijke tafel
en aan de wijn die de koning schonk.
Daarom vroeg hij de hofmaarschalk om voedsel
waaraan hij zich niet verontreinigen zou.
En God stemde de hofmaarschalk welwillend
en goedgunstig jegens Daniël.
De hofmaarschalk zei tot Daniël:
“Ik vrees dat mijn heer, de koning,
die uw spijs en drank bepaald heeft,
zal vinden dat u er niet zo goed uitziet
als de andere jongemannen van uw leeftijd
en dan krijg ik door uw schuld
moeilijkheden met de koning.”
Daarom wendde Daniël zich tot de kamerdienaar,
aan wiens zorgen de hofmaarschalk
Daniël, Chanánja, Mísaël en Azárja had toevertrouwd,
met het verzoek:
“Probeer het eens met uw dienaren
en geef ons tien dagen lang
alleen groenten te eten en water te drinken;
vergelijk daarna ons uiterlijk met dat van de jongemannen
die de gerechten van de Koninklijke tafel eten
en handel dan met uw dienaren naar uw bevindingen.”
De kamerdienaar stemde met het voorstel in
en gedurende tien dagen
gaf hij hun bij wijze van proef de gevraagde kost.
Toen de tien dagen voorbij waren,
zagen zij er gezonder en welvarender uit
dan al de andere jongemannen,
die de gerechten van de koninklijke tafel hadden gegeten.
Voortaan nam de kamerdienaar de spijzen en de wijn
die voor hen bestemd waren weg en gaf hun groenten.
Aan deze vier jongemannen schonk God wetenschap,
kennis van heel de literatuur en wijsheid;
aan Daniël gaf Hij inzicht in visioenen en dromen.
Toen de tijd verstreken was
die koning Nebukadnéssar had vastgesteld
en ze voor hem moesten verschijnen,
stelde de hofmaarschalk hen aan de koning voor.
Tijdens het onderhoud dat de koning met hen had,
bleek niemand zich te kunnen meten
met Daniël, Chanánja, Mísaël en Azárja.
Ze traden in dienst van de koning.
En telkens als de koning hen raadpleegde,
kon hij vaststellen, dat hun wijsheid en inzicht
tienmaal groter was
dan die van welke wichelaar of bezweerder ook
in heel zijn rijk.

TUSSENZANG                                       Dan. 3, 52, 53, 54, 55, 56

Geprezen zijt Gij, Heer, God onzer vaderen,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen uw heilige roemrijke Naam,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij in het huis van uw glorie,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij op de troon van uw koninkrijk,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij, die de diepten doorschouwt,
tronend op kerubs, in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij in de koepel des hemels,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

ALLELUIA                                               Mt. 24, 42a, 44

Alleluia.
Weest waakzaam
want de Mensenzoon komt op het uur
waarop gij het niet verwacht.
Alleluia.

EVANGELIE                                                                Lc. 21, 1-4
Een behoeftige weduwe wierp twee penningen in de offerkist.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd gebeurde het dat Jezus opkeek
en zag hoe de rijken hun gaven in de offerkist wierpen,
maar Hij zag ook een behoeftige weduwe
die er twee penningen in wierp.
En Hij sprak:
“Waarlijk, Ik zeg u:
die arme weduwe heeft er het meeste van allen ingeworpen.
Die mensen hebben allen
iets van hun overvloed bij de gaven voor God geworpen,
maar zij offerde van haar armoe alles waar ze van leven moest.”

__________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus

 126. Laten wij ook iets oppakken uit de lange kloostertraditie. Aan het begin begunstigde zij in zekere zin de vlucht uit de wereld door zo te trachten zich te verwijderen van de decadentie van de stad. Daarom zochten de monniken de woestijn, ervan overtuigd dat het de geschikte plaats was om de tegenwoordigheid van God te herkennen. Vervolgens wilde de heilige Benedictus van Nurcia dat zijn monniken in gemeenschap leefden en daarbij gebed en studie verenigden met handwerk (Ora et labora). Dit invoeren van handwerk dat van spirituele betekenis is doortrokken, bleek revolutionair te zijn. Men leerde groei en heiliging te zoeken in een vervlechting van bezinning en arbeid. Deze manier van het beleven van de arbeid stelt ons meer in staat tot de zorg en het respect voor het milieu, en vervult onze relatie met de wereld van een gezonde soberheid.

Wordt vervolgd      Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Monday St. Cecilia, Virg. and Mar.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
The end of the Church year takes turns to read the book of Daniel and the Apocalypse. These are two books that speak of the end times, so liturgically too we are in the right place when we read them now. Both books use quite unusual imagery found in apocalyptic literature. This literature speaks of the secrets of the end times in images and symbols that we cannot understand without an explanation. The book of Daniel begins with six stories from the Babylonian era. Today we get the first story. Daniel and his companions remain faithful to their Jewish beliefs and customs in exile.

FIRST READING     Dan. 1, 1-6. 8-20
No one appeared to be able to measure up
Daniel, Chananja, Mishael and Azariah.

The beginning of the prophet Daniel

In the third year of the reign of Jehoiakim,
king of Judah,
Nebuchadnezzar, king of Babylon, went up to Jerusalem
and laid siege to the city.
The Lord delivered Jehoiakim, king of Judah,
to the king of Babylon,
and also a part of the temple furnishings,
which Nebuchadnezzar placed
in the treasury of the temple of his god.
To Aspenaz, his court marshal,
the king ordered that some of the Israelites be chosen as young men
who were of royal blood or of noble birth,
without any physical defects, shapely, well-developed,
with extensive knowledge and a sharp mind,
suitable for service in the king’s palace.
He was to teach them the language and script of the Chaldeans.
The king stipulated
that their daily menu should consist
of the dishes of the royal table
and the wine that he himself drank.
The training was to last three years;
after that, they would enter the king’s service.
Among these young men
were Daniel, Chananja, Mysael and Azariah,
all from Judah.
Daniel, however, resolved
not to defile himself
at the dishes of the royal table
and the wine which the king had served.
Therefore he asked the marshal of the court for food
that he would not defile himself.
And God gave the royal marshal a great deal of favour
God was kind and gracious to Daniel.
The marshal said to Daniel:
“I fear that my lord, the king,
who has determined your food and drink,
will find that you are not as good-looking
as the other young men of your age
and then through your fault
trouble with the king because of you.”
So Daniel turned to the chamberlain,
to whose care the court marshal had entrusted
Daniel, Chananja, Mysael and Azariah,
with the request:
“Try it with your servants
and give us for ten days
only vegetables and drink water;
then compare our appearance with that of the young men
who eat the dishes of the royal table
and then act with your servants according to your findings.”
The chamberlain agreed to the proposal and for ten days he gave them the requested board by way of trial.
When the ten days were up,
they looked healthier and more prosperous than all the other young men,
who had eaten from the royal table.
The chamberlain took away the food and wine intended for them and gave them vegetables.
To these four young men God gave science,
knowledge of all literature and wisdom;
to Daniel He gave insight into visions and dreams.
When the time was expired
which King Nebuchadnezzar had appointed
and they were to appear before him,
the court marshal presented them to the king.
During the interview that the king had with them,
it appeared that none of them could measure up
Daniel, Chananja, Mysael and Azariah.
They entered into the king’s service.
And every time the king consulted them,
he could see that their wisdom and insight
was ten times greater
than that of any diviner or sorcerer in all his realm.
in all his realm.

INTERLUDIUM  Dan. 3, 52, 53, 54, 55, 56

Praised be Thou, Lord, God of our fathers,
unto thee be praise for ever and ever.

Praised be Thy holy and glorious Name,
praise be to Thee throughout the ages.

Praised be Thou in the house of Thy glory,
praised be Thou in all ages.

Praised be Thou on the throne of Thy kingdom,
unto thee be praised for ever and ever.

Praised art Thou, which seest through the depths,
Thou art enthroned upon kerub all ages.

Praised art Thou in the dome of heaven,
to Thee be the praise throughout all ages.

ALLELUIA      Mt 24, 42a, 44

Alleluia.
Be vigilant
for the Son of Man is coming at the hour
when you least expect it.
Alleluia.

GOSPEL     Lk. 21, 1-4
A needy widow threw two pennies into the offering plate.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke

It happened in those days that Jesus looked up
and saw the rich pouring their gifts into the offering plate,
but He also saw a needy widow
casting two pennies into it.
And He spoke:
“Truly, I say to you:
That poor widow has thrown in the most of all.
Those people have all thrown something of their abundance into the gifts for God,
but she offered from her poverty all that she had to live on.”

__________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home by Pope

 126. Let us also pick up something from the long monastic tradition. At the beginning they favoured, in a certain sense, escape from the world by trying to get away from the decadence of the city. That is why the monks sought the desert, convinced that it was the right place to recognise the presence of God. Saint Benedict of Nurcia then wanted his monks to live in community, combining prayer and study with manual work (Ora et labora). This introduction of manual work imbued with spiritual meaning proved revolutionary. People learned to seek growth and sanctification in an interweaving of reflection and work. This way of living labour makes us more capable of caring for and respecting the environment, and fills our relationship with the world with a healthy austerity.

To be continued        For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Christus, Koning van het heelal

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord

Op dit feest van Christus Koning
vieren we een Mens die Koning is van een visionair rijk.
Er gelden andere normen dan in een rijk van deze wereld.
Het is een rijk waar de eersten de laatsten zijn,
waar de grootste de dienaar is van allen,
waar de koning de voeten van de dienaren wast
en zich verplaatst op een ezel,
waar de kleinen zetelen op de tronen
waarvan de machtigen zijn verdreven.
Een koninkrijk waar de dood in al zijn vormen overwonnen is.

EERSTE LEZING                    Dan. 7, 13-14

Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij.

Uit de profeet Daniël

In die tijd nam Daniël het woord en zei:
“In mijn nachtelijk visioen zag ik met de wolken des hemels
iemand aankomen die op een mens geleek.
“Hij ging naar de Hoogbejaarde en werd voor hem geleid.
“Toen werd hem heerschappij gegeven,
luister en koninklijke macht;
alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde.
“Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit
vergaat,
zijn koninkrijk gaat nooit ten gronde.”

Antwoordpsalm              Ps. 93(92), 1ab, 1c-2,5

Keervers
De Heer is koning, met luister omkleed.

De Heer is koning, met luister omkleed,
met macht heeft de Heer zich omgord.

Zo vast als de aarde, onwankelbaar,
zo vast staat uw troon door de eeuwen,
van eeuwigheid, God, zijt Gij.

Betrouwbaar is alles wat Gij betuigt,
uw huis zij heilig in lengte van dagen.

TWEEDE LEZING                Apok. 1, 5-8

De Vorst van de koningen van de aarde heeft ons gemaakt tot een koninkrijk van priesters voor God.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes

Genade zij u van Jezus Christus, de getrouwe getuige,
de eerstgeborene van de doden
en de vorst van de koningen van de aarde.
Aan Hem die ons liefheeft
en die ons van de zonden heeft verlost door zijn bloed,
die ons gemaakt heeft tot een koninkrijk van priesters
voor zijn God en Vader,-
Hem zij de heerlijkheid en de macht in de eeuwen der eeuwen!
Amen.

Zie, Hij komt met de wolken
en elk oog zal Hem aanschouwen,
ook zij die Hem doorstoken hebben;
en alle stammen van de aarde zullen over Hem weeklagen.
Ja, Amen!
“Ik ben de Alfa en de Omega,
– zegt God de Heer –
Hij die is en die was en die komt,
de Albeheerser.”

Vers voor het evangelie                     Mc. 11, 10

Alleluia.
Gezegend de Komende in de naam des Heren.
Geprezen het komende koninkrijk van onze vader David!
Alleluia.

EVANGELIE                   Joh. 18, 33b-37

Gij zegt dat Ik koning ben.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd riep Pilatus Jezus bij zich en zei tot Hem:
“Zijt Gij de koning der joden?”

Jezus antwoordde hem:
“Zegt gij dit uit uzelf
of hebben anderen u over Mij gesproken?”

Pilatus gaf ten antwoord:
“Ben ik soms een jood?
“Uw eigen volk en de hogepriesters
hebben U aan mij overgeleverd.
“Wat hebt Gij gedaan?”

Jezus antwoordde:
“Mijn koningschap is niet van deze wereld.
“Zou mijn koningschap van deze wereld zijn
dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben
dat Ik niet aan de joden werd uitgeleverd.
“Mijn koningschap is evenwel niet van hier.”

Pilatus hernam:
“Gij zijt dus toch koning?”

Jezus antwoordde:
“Ja, koning ben Ik.
“Hiertoe werd Ik geboren
en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen
om getuigenis af te leggen van de waarheid.
“Al wie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem.”

_________________________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

125. Als wij proberen te denken aan wat de geëigende relaties van de mens met de wereld die het omgeeft, zijn, is het noodzakelijk een juiste opvatting over arbeid te hebben, omdat, als wij spreken over de relatie van de mens tot de dingen, zich de vraag stelt omtrent de zin en het doel van de invloed van de mens op de werkelijkheid. Wij hebben het niet alleen over het handwerk of het bewerken van de aarde, maar over iedere activiteit die een of andere verandering van het bestaande inhoudt, van het uitwerken van een maatschappelijke studie tot het project van een technologische ontwikkeling. Iedere vorm van arbeid veronderstelt een idee over de relatie die het menselijk wezen kan of moet aanknopen met wat anders is dan hij. De christelijke spiritualiteit heeft samen met de contemplatieve verwondering over de schepsels die wij in de heilige Franciscus van Assisi vinden, ook een rijk en gezond idee ontwikkeld over arbeid, zoals wij dat bijvoorbeeld ontmoeten in het leven van de zalige Charles de Foucauld en zijn leerlingen.

Wordt vervolgd                                Voor voorafgaande publicaties scroll down

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________

  Christ, King of the Universe

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Opening words

On this feast of Christ the King
we celebrate a Man who is King of a visionary realm.
There are other standards than in a kingdom of this world.
It is a kingdom where the first are the last,
where the greatest is the servant of all,
where the king washes the feet of the servants
and moves around on a donkey,
where the little ones sit on thrones
From which the mighty are driven away.
A kingdom where death in all its forms is conquered.

FIRST READING      Dan. 7, 13-14

His dominion is an everlasting dominion.

From the prophet Daniel

In those days Daniel took the floor and said:
“In my vision by night
I saw in the clouds of heaven someone coming who looked like a man.
“He went to the Most High and was led before him.
“Then he was given dominion,
splendour and royal power;
all nations, tribes and languages paid him homage.
“His dominion is an everlasting dominion that never
perish,
His kingdom never perishes.”

RESPONSORIAL     Ps. 93(92), 1ab, 1c-2,5

Refrain
The Lord is king, clothed with glory.

The Lord is king, clothed in glory,
with power the Lord hath girded himself.

As firm as the earth, unshakable,
as firm is thy throne throughout the ages,
from everlasting, God, art thou.

All that thou dost proclaim is trustworthy,
Thy house shall be holy for ever and ever.

SECOND READING     Apoc. 1, 5-8

The Prince of kings of the earth has made us a kingdom of priests for God.

From the Revelation of the holy apostle John

Grace be to you from Jesus Christ, the faithful witness,
the first-born of the dead
and the prince of the kings of the earth.
To him who loves us
and who has redeemed us from our sins by his blood,
who has made us a kingdom of priests
before his God and Father,
to Him be the glory and the power in the ages of ages!
Amen.

Behold, He cometh with the clouds
and every eye shall behold him,
even they that pierced him;
and all the tribes of the earth shall mourn over him.
Yes, Amen!
“I am the Alpha and the Omega,
– says God the Lord –
He who is and who was and who is to come,
the Omnipotent.”

Verse for the Gospel Mk. 11, 10

Alleluia.
Blessed be the Coming in the name of the Lord.
Praised be the coming kingdom of our father David!
Alleluia.

GOSPEL     John 18, 33b-37

You say that I am King.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Pilate called Jesus to him and said to him:
“Art thou the king of the Jews?”

Jesus answered him:
“Do you say this of yourselves
or have others spoken to you of Me?”

Pilate replied:
“Am I sometimes a Jew?
“Your own people and the high priests
have delivered thee up to me.
“What hast thou done?”

Jesus answered:
“My kingship is not of this world.
“If my kingship were of this world,
my servants would have fought to keep me
that I had not been delivered to the Jews.
“But my kingship is not of this world.

Pilate resumed:
“Thou art therefore king after all?”

Jesus answered:
“Yes, I am king.
“For this purpose was I born
and to this end have I come into the world
to bear witness unto the truth.
“All who are of the truth listen to My voice.”

_________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home 

125. When we try to think of the proper relations of man to the world which surrounds it, it is necessary to have a correct conception of labour, because when we speak of man’s relation to things, the question arises as to the meaning and purpose of man’s influence on reality. We are not only talking about manual work or the cultivation of the earth, but about any activity that involves some kind of transformation of the existing, from the elaboration of a social study to the project of a technological development. Every form of work presupposes an idea of the relationship which the human being can or must enter into with what is different from him. Christian spirituality, together with the contemplative wonderment about creatures that we find in St Francis of Assisi, has also developed a rich and healthy idea of work, as we find, for example, in the life of Blessed Charles de Foucauld and his disciples.

To be continued                         For previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week and Sundays
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________

Zaterdag in de drieëndertigste week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Met zichtbaar genoegen verhaalt de auteur van het eerste boek der Makkabeeën de opeenvolgende tegenslagen van de aartsvijand koning Antiochus. De klap op de vuurpijl is vanzelfsprekend het bericht van de smadelijke nederlaag van zijn keurtroepen door de joden. Antiochus wordt beschreven als door zware depressie overmand. De bekentenis van zijn wandaden is voor de schrijver tegelijk een hulde aan God. Vandaar ook psalm 9 als zegevierende antwoordpsalm.

EERSTE LEZING                   I Makk. 6, 1-13

Omwille van al het kwaad dat ik Jeruzalem heb berokkend,
kom ik om van verdriet en ellende.

Uit het eerste Boek van de Makkabeeën

In die dagen hoorde koning Antiochus
op zijn tocht door de hoger gelegen gebieden,
van een stad in Elam in Perzië,
die beroemd was om haar rijkdom, haar zilver en goud.
Haar tempel moest zeer rijk zijn
en in het bezit van de gouden schilden,
helmen, borstpantsers en wapens
die de Macedonische koning Alexander,
de zoon van Filippus, de eerste koning der Grieken,
daar had achtergelaten.
Koning Antiochus trok er dus heen
en trachtte de stad in te nemen en te plunderen,
maar hij slaagde er niet in,
omdat zijn voornemen aan de inwoners bekend was geworden.
Gewapenderhand verzetten zij zich tegen de koning
en hij moest de vlucht nemen.
Diep teleurgesteld keerde Antiochus naar Babel terug.
Hij bevond zich nog in Perzië,
toen men hem kwam melden, dat de legers
die naar het land van Juda waren getrokken, verslagen waren ;
ook Lysias, die aan het hoofd van een sterk leger was opgerukt,
had voor de joden de wijk moeten nemen.
Dezen waren door hun wapens, hun troepenmacht
en de grote buit, op de verslagen legers behaald,
een geduchte macht geworden.
De gruwel die hij op het brandofferaltaar
in Jeruzalem had laten oprichten,
hadden ze afgebroken
en de hoge muren rondom de tempel hersteld ;
ook zijn stad Bet-Sur hadden ze ommuurd.
Toen koning Antiochus dat hoorde, stond hij verbijsterd ;
hevig geschokt wierp hij zich op zijn bed
en werd ziek van verdriet,
omdat het hem niet was gegaan, zoals hij had verlangd.
Zo lag hij daar vele dagen lang
ten prooi aan herhaalde aanvallen van grote zwaarmoedigheid.
Toen hij dacht dat hij ging sterven,
ontbood hij al zijn vrienden en zei tot hen :
“De slaap is van mijn ogen geweken
en mijn hart is van kommer gebroken.
“Ik heb tot mezelf gezegd :
Wat een kwelling is mijn bestaan geworden
en wat een vloed van leed is over mij gekomen,
terwijl ik toch zo mild was en bemind ondanks mijn macht.
“Maar nu herinner ik mij al het kwaad
dat ik Jeruzalem heb berokkend
door beslag te leggen op al het zilveren en gouden vaatwerk
en door zonder reden de bewoners van Juda te laten uitroeien.
“Dat moet de reden zijn waarom deze rampen mij treffen
en ik van verdriet en ellende omkom op vreemde bodem.”

TUSSENZANG                   Ps. 9, 2-3, 4, 6, 16b, 19

In de poort van Sions stad zal ik U prijzen, Heer,
en jubelen van vreugde om uw hulp.

U wil ik danken, Heer, uit heel mijn hart
en al uw wonderen verhalen.
Verheugd en opgetogen over wat Gij doet
wil ik uw Naam bezingen, Allerhoogste.

Want al mijn tegenstanders zijn gevlucht,
gestruikeld en gevallen voor uw aanschijn.
De heidenen hebt Gij bedreigd,
de zondaars neergeslagen,
hun naam hebt Gij voor eeuwig uitgewist.

De heidenen zijn in hun eigen kuil gestort,
hun voet kwam in de strik, die zij mij spanden.
De arme blijft niet voor altijd vergeten,
nooit wordt de hoop van de behoeftige beschaamd.

ALLELUIA                      I Joh. 2, 5

Alleluia.
Wie het woord van de Heer bewaart,
in Hem is waarlijk Gods liefde volkomen.
Alleluia.

EVANGELIE                    Lc. 20, 27-40

De Heer is geen God van doden maar van levenden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd kwamen er enigen van de Sadduceeën,
die de verrijzenis loochenen
bij Jezus met de vraag :
“Meester, wij zien bij Mozes geschreven staan :
Als iemand een getrouwde broer heeft die kinderloos sterft,
dan moet zijn broer diens vrouw nemen
om aan zijn broer een nageslacht te geven.
“Nu waren er eens zeven broers.
“De eerste trouwde en stierf kinderloos.
“De tweede en de derde namen de vrouw
en op dezelfde manier stierven alle zeven
zonder kinderen na te laten.
“Het laatste stierf ook de vrouw.
“Van wie van hen is zij nu bij de verrijzenis de vrouw?
“Alle zeven toch hebben haar tot vrouw gehad.”
Jezus sprak tot hen :
“De kinderen van deze wereld
huwen en worden ten huwelijk gegeven,
maar zij die waardig gekeurd zijn
deel te krijgen aan de andere wereld
en aan de verrijzenis uit de doden,
huwen niet en worden niet ten huwelijk gegeven.
“Zij kunnen immers niet meer sterven
omdat zij gelijk engelen zijn ;
en, als kinderen van de verrijzenis zijn zij kinderen van God.
“Dat de doden verrijzen,
heeft ook Mozes aangeduid
waar het gaat over de braamstruik,
doordat hij de Heer noemt:
de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob.
“De Heer is toch geen God van doden maar van levenden
want voor Hem zijn allen levend.”
Sommigen van de schriftgeleerden merkten op :
“Meester dat hebt Gij goed gezegd.”
Zij waagden het dan ook niet meer Hem nog maar iets te vragen.

__________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

De noodzaak de arbeid te beschermen

124. Bij elke opzet van een integrale ecologie die de mens niet uitsluit, is het onontbeerlijk de waarde van de arbeid te integreren, die door de heilige Johannes Paulus II met zoveel wijsheid in zijn encycliek Laborem Exercens is ontwikkeld. Wij herinneren eraan dat God volgens het Bijbelverhaal de mens in de pas geschapen tuin plaatste niet alleen om de zorgen voor het bestaande op zich te nemen (behoeden), maar om er te werken, opdat het vruchten zou voortbrengen (bebouwen). De arbeiders en de handwerkslieden “houden de goederen van deze wereld in stand” (Sir. 38, 33). In werkelijkheid is het menselijk ingrijpen dat een verstandige ontwikkeling van de schepping begunstigt, de meest geëigende wijze om ervoor te zorgen, omdat dit inhoudt een instrument van God te worden om te helpen de mogelijkheden die Hijzelf in de dingen heeft geschreven, naar boven te laten komen: “De Heer laat de aarde geneeskrachtige kruiden voortbrengen en een verstandig man versmaadt die niet” (Sir. 38, 4).

Wordt vervolgd      Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Saturday in the thirty-third week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION
With visible pleasure, the author of the first book of the Maccabees recounts the successive misadventures of the archenemy king Antiochus. The icing on the cake is, of course, the news of the humiliating defeat of his electoral troops by the Jews. Antiochus is described as being overcome by a deep depression. For the author, the confession of his misdeeds is also a tribute to God. Hence also Psalm 9 as a victorious psalm of reply.

FIRST READING     I Makk. 6, 1-13

Because of all the evil I have done to Jerusalem,
I am perishing in sorrow and misery.

From the First Book of the Maccabees

In those days King Antiochus
on his journey through the higher regions,
heard about a city in Elam in Persia,
which was famous for its riches, its silver and gold.
Its temple had to be very rich
and in possession of the golden shields,
helmets, breastplates and weapons
that the Macedonian king Alexander,
the son of Philip, the first king of the Greeks,
had left there.
So King Antiochus went there
and tried to take the city and plunder it,
but he did not succeed,
because his intention had become known to the inhabitants.
They rose up in arms against the king and he had to flee.
Deeply disappointed Antiochus returned to Babylon.
He was still in Persia, when he came to know that the armies that had gone to the land of Judah had been defeated ;
even Lysias, who had advanced at the head of a strong army,
had to take refuge from the Jews.
The Jews, by virtue of their arms, their force, and the great spoils, won over the defeated armies, had become a formidable force.
The abomination that he had erected on the altar of burnt offering in Jerusalem
they had torn down
and they had rebuilt the high walls around the temple;
they had also walled up his city of Bet-Sur.
When king Antiochus heard about this, he was astonished ;
horrified, he threw himself upon his bed
and became ill with grief,
because it had not gone as he had wished.
So he lay there for many days
he was prey to repeated attacks of great melancholy.
When he thought he was going to die,
he summoned all his friends and said to them:
“Sleep has departed from my eyes
and my heart is broken with sorrow.
“I said to myself :
What a torment my existence has become
and what a flood of sorrow has come upon me,
and yet I was so gentle and loved in spite of my power.
“But now I remember all the evil
I have done to Jerusalem
by confiscating all the silver and gold tableware
and by having the inhabitants of Judah exterminated for no reason.
“That must be the reason why these calamities afflict me
and I perish in sorrow and misery on foreign soil.

INTERLUDIUM    Ps. 9, 2-3, 4, 6, 16b, 19

In the gate of Zion’s city I will praise You, Lord,
and rejoice for your help.

I will give you thanks, Lord, from all my heart
and recount all your wonders.
Rejoicing and exulting in what Thou doest
I will sing your name, Most High.

For all my adversaries have fled,
stumbled and fallen before thee.
Thou hast threatened the heathen,
struck down the sinners,
Thou hast blotted out their name for ever.

The heathen were cast into their own pit,
their foot was caught in the snare they set for me.
The poor are not forgotten forever,
never is the hope of the needy put to shame.

ALLELUIA     I John 2, 5

Alleluia.
He who keeps the word of the Lord
in him truly the love of God is complete.
Alleluia.

GOSPEL     Lk 20, 27-40

The Lord is not a God of the dead, but of the living.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

At that time some of the Sadducees,
who denied the resurrection
came to Jesus with the question :
“Master, we see it written by Moses:
If anyone has a married brother who dies childless,
then his brother must take the brother’s wife
to give his brother an offspring.
“Now once there were seven brothers.
“The first married and died childless.
“The second and third took the wife
and in the same way all seven died
without leaving any children.
“The last one also died of the woman.
“To whom is she the wife at the resurrection?
“All seven have had her as their wife.
Jesus spoke to them:
“The children of this world
marry and are given in marriage,
but those who are judged worthy
partake of the other world
and the resurrection from the dead,
do not marry and are not given in marriage.
“For they can die no more
because they are like angels ;
and, as children of the resurrection, they are children of God.
“That the dead rise,
Moses also indicated
where it concerns the bramble,
in that he mentions the Lord:
’the God of Abraham, the God of Isaac and the God of Jacob.
“Surely the Lord is not a God of the dead but of the living
for before Him all are alive.”
Some of the scribes remarked :
“Master thou hast said well.”
So they dared not ask Him any more.

__________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home by Pope Francis

The Need to Protect Labour

124. In any conception of an integral ecology which does not exclude man, it is indispensable to integrate the value of labour, developed with so much wisdom by Saint John Paul II in his encyclical Laborem Exercens. We recall that, according to the Bible, God placed man in the newly created garden not only to take care of the existing (guard), but also to work in it so that it would produce fruit (cultivate). The workers and artisans “maintain the goods of this world” (Sir. 38, 33). In reality, human intervention that favours a wise development of creation is the most appropriate way of ensuring it, because it involves becoming an instrument of God to help bring out the possibilities that He Himself has written in things: “The Lord causes the earth to bring forth medicinal herbs, and a wise man does not despise them” (Sir. 38, 4).

To be continued                        For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Vrijdag in de drieëndertigste week van het jaar

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
We lezen het verhaal van het ontstaan van één der huidige joodse feesten: Chanoeka. Na de overwinning wordt de tempel opnieuw plechtig ingewijd en er wordt een feest aan verbonden, Chanoeka, het feest der ‘lichten’. De legende vertelt immers dat een kruikje reine olie werd gevonden, dat voldoende bleek om de Menora (de Chanoeka-kandelaar heeft bij uitzondering acht armen) acht dagen te laten branden. Het feest is nu symbool geworden van de nationale bevrijding. De gemoedelijkheid en de gezelligheid van dit winterfeest (december) met zijn dansende lichtjes, doet ons wel eens aan ons Kerstfeest denken.

EERSTE LEZING                   I Makk. 4, 36-37.52-59

Zij vierden het feest van de altaarwijding,
waarbij ze vol vreugde brandoffers opdroegen.

Uit het eerste Boek van de Makkabeeën

In die dagen zeiden Judas en zijn broers:
“Onze vijanden zijn verslagen:
laten we dus optrekken
om de tempel te zuiveren en wederom in te wijden.”
Heel het leger verzamelde zich
en trok op naar de berg Sion.
In de vroege morgen
van de vijfentwintigste van de negende maand,
dus de maand Kislew, van het jaar honderdachtenveertig,
droegen ze volgens de voorschriften van de wet
op het nieuwe brandofferaltaar, dat ze hadden gebouwd,
een offer op.
Op dezelfde tijd en op dezelfde dag,
waarop de volken het altaar hadden ontwijd,
werd het onder het zingen van lofliederen,
begeleid met citers, harpen en cymbalen, weer ingewijd.
Al het volk wierp zich in aanbidding ter aarde neer
en loofde de hemel,
die hun ondernemingen had doen slagen.
Acht dagen lang vierden zij het feest van de altaarwijding,
waarbij ze vol vreugde brandoffers opdroegen,
alsmede lof- en dankoffers.
Zij versierden de voorgevel van de tempel
met gouden kransen en schilden,
herstelden de poorten en de zalen
en plaatsten nieuwe deuren.
Er heerste een zeer grote vreugde onder het volk
omdat de smaad,
hun door de heidenen aangedaan, was weggenomen.
In overleg met zijn broers
en geheel de volksvergadering van Israël
bepaalde Judas, dat ze, zolang ze leefden,
het feest van de altaarwijding jaarlijks acht dagen lang,
te beginnen op de vijfentwintigste van de maand Kislew
in vreugde en blijdschap zouden vieren.

TUSSENZANG             I Kron. 29, 10, 11abc, 11d-12a, 12bcd

Wij eren, Heer, uw luisterrijke Naam.

Gij zijt geprezen, Heer, in alle eeuwen,
Gij God van onze vader Israël.
Groot zijt Gij in uw daden, oppermachtig,
verheven, luisterrijk en hoog geëerd.

Want alles in de hemel en op aarde is het uwe,
Gij zijt de koning, Heer, die boven allen staat.
Van U zijn aanzien en bezit afkomstig,
al wat bestaat richt zich naar uw bevel.

Gij kunt beschikken over vaardigheid en krachten,
wat groot en sterk is hebt Gij zo gemaakt.

ALLELUIA               I Petr. 1, 25

Alleluia.
Het woord des Heren blijft in eeuwigheid ;
en dit woord is de boodschap
die u in het evangelie is verkondigd.
Alleluia.

EVANGELIE                   Lc. 19, 45-48

Mijn huis moet een huis van gebed zijn,
maar gij hebt er een rovershol van gemaakt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd ging Jezus de tempel binnen
en begon de verkopers eruit te jagen,
terwijl Hij tot hen zei:
“Er staat geschreven:
Mijn huis moet een huis van gebed zijn,
maar gij hebt er een rovershol van gemaakt.”
Dagelijks gaf Hij in de tempel onderricht.
De hogepriesters, de schriftgeleerden
en de vooraanstaanden van het volk
zochten een gelegenheid om Hem ter dood te brengen,
maar zij zagen geen kans om wat dan ook te doen,
want al het volk hing aan zijn lippen.

________________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

123. De cultuur van het relativisme is dezelfde ziekte als die welke iemand ertoe brengt van iemand anders te profiteren en hem louter te behandelen als object door hem te verplichten tot gedwongen werk of hem vanwege een schuld tot slavernij te brengen. Dezelfde logica leidt ertoe kinderen seksueel te misbruiken of ouderen in de steek te laten die voor de eigen belangen niet van nut zijn. Het is ook de innerlijke logica van wie zegt: laten wij de economie regelen door de onzichtbare krachten van de markt, omdat de schadelijke effecten ervan op maatschappij en natuur onvermijdelijke zijn. Als er buiten de bevrediging van de eigen aspiraties en de onmiddellijke noden geen objectieve waarheden, noch vaste beginselen zijn, wat voor grenzen kunnen dan de mensenhandel, de georganiseerde misdaad, de drugshandel, de handel in bloeddiamanten en huiden van dieren die gevaar lopen uit te sterven, hebben? Is het niet dezelfde relativistische logica die de aanschaf van organen van de armen rechtvaardigt om ze te verkopen of te gebruiken voor experimenten, of het afdanken van kinderen, omdat zij niet beantwoorden aan de wens van hun ouders? Het is dezelfde logica van ”gebruiken en weggooien”, die zoveel afval produceert alleen maar door het ongeordende verlangen meer te verbruiken dan wat men werkelijk nodig heeft. En dan moeten wij niet denken dat politieke programma’s of de kracht van de wet voldoende zullen zijn om gedragingen te vermijden die het milieu treffen; immers, wanneer de cultuur ontaardt en men geen enkele objectieve waarheid of universeel geldige beginselen meer erkent, zullen wetten alleen maar worden verstaan als iets dat willekeurig wordt opgelegd, en als hindernissen, die moeten worden vermeden.

Wordt vervolgd      Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Friday in the thirty-third week of the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
We read the story of the origin of one of today’s Jewish celebrations: Hanukkah. After the victory, the Temple is again solemnly consecrated and a feast is attached to it, Hanukkah, the feast of the ‘lights’. Legend has it that a jug of pure oil was found, which proved sufficient to keep the Menorah (the Hanukkah candlestick exceptionally has eight arms) burning for eight days. The festival has now become a symbol of national liberation. The conviviality and warmth of this winter festival (December), with its dancing lights, sometimes reminds us of our Christmas.

FIRST READING      I Makk. 4, 36-37.52-59

They celebrated the feast of the dedication of the altar,
where they joyfully offered burnt offerings.

From the First Book of the Maccabees

In those days Judas and his brothers said:
“Our enemies have been defeated:
So let us go up
and cleanse the temple and rededicate it.
All the army assembled
and marched up to Mount Zion.
In the early morning
of the twenty-fifth of the ninth month,
thus the month of Kislew, of the year one hundred and forty-eight,
according to the statutes of the law, they carried
on the new altar of burnt offering which they had built,
a sacrifice.
At the same time and on the same day
on which the nations had desecrated the altar,
it was consecrated again with the singing of hymns of praise, accompanied by zithers, harps and cymbals.
All the people prostrated themselves in adoration
and praised the heavens,
who had made their enterprises successful.
For eight days they celebrated the festival of the dedication of the altar,
during which they joyfully offered burnt offerings,
and praise and thanksgiving offerings.
They adorned the facade of the temple
with golden wreaths and shields,
repaired the gates and the halls
and set up new doors.
There was great joy among the people
because the reproach
done to them by the Gentiles had been removed.
In consultation with his brothers
and the entire assembly of Israel
Judas decreed that as long as they lived,
the feast of the dedication of the altar for eight days each year,
beginning on the twenty-fifth of the month of Kislew
would be annually celebrated in joy and gladness.

Interludium    I Chron. 29, 10, 11abc, 11d-12a, 12bcd

We honour, Lord, thy glorious Name.

Praised be thou, O Lord, throughout all ages,
Thou God of our father Israel.
Great art thou in thy works, mighty,
exalted, glorious, and humbled.

For all things in heaven and earth are Thine,
Thou art the King, Lord, who art above all.
From Thee come prestige and property,
all that exists is at Your command.

Thou canst dispose of skill and power,
that which is great and strong Thou hast made so.

ALLELUIA    I Pet. 1, 25

Alleluia.
The word of the Lord endures forever ;
and this word is the message
which was preached to you in the Gospel.
Alleluia.

GOSPEL       Lk. 19, 45-48

My house must be a house of prayer,
but you have made it a den of thieves.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time Jesus entered the temple
and began to drive out the vendors,
while He said to them:
“It is written:
My house must be a house of prayer,
but you have made it a den of thieves.”
Every day He taught in the temple.
The high priests, the scribes
and the leaders of the people
sought an opportunity to put him to death,
but they saw no opportunity to do anything,
for all the people were hanging on his every word.

________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home by Pope Francis

123. The culture of relativism is the same disease that leads one to take advantage of someone else and to treat them as mere objects by forcing them into forced labour or enslaving them because of a debt. The same logic leads to the sexual abuse of children or the abandonment of elderly people who are of no use to one’s own interests. It is also the inner logic of those who say: let the economy be regulated by the invisible forces of the market, because its harmful effects on society and nature are inevitable. If there are no objective truths or fixed principles beyond the satisfaction of one’s own aspirations and immediate needs, what limits can there be to human trafficking, to organised crime, to drug trafficking, to the trade in blood diamonds and the skins of animals in danger of extinction? Is it not the same relativistic logic that justifies the acquisition of organs from the poor in order to sell them or use them for experiments, or the discarding of children because they do not correspond to the wishes of their parents? It is the same logic of ‘use it and throw it away’ that produces so much waste just by the disordered desire to consume more than one really needs. And then we must not think that political programmes or the force of the law will be enough to avoid behaviours that affect the environment; for when culture degenerates and no objective truth or universally valid principles are recognised, laws will only be understood as something arbitrarily imposed, and as obstacles to be avoided.

To be continued      For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Donderdag – Kerkwijdingsfeest van de Romeinse basilieken van de HH. Petrus en Paulus, apostelen

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Heilig’ noemen wij mensen in wie de genade van het doopsel tot volle wasdom is gekomen. Reeds van bij de oorsprong van de prille Kerk vierden de eerste christenen eucharistie boven de graven van de martelaren. Het waren gewijde plaatsen, die de kracht van de heiligen tastbaar maakte. Om die kracht duidelijk te maken werden later kerken en basilieken gebouwd boven deze graftombes. Het kerkgebouw is met andere woorden een teken dat Gods kracht en deze van de martelaren zichtbaar maakt. Laten we in deze moeilijke tijden voor de Kerk, wanneer we ontgoocheld en gekwetst, ontmoedigd en terneergeslagen zijn, de blik richten op Petrus en Paulus. Dan zullen we ons herinneren hoe vrijmoedig en zonder schaamte zij spraken over Jezus Christus, hun en onze Heer.

EERSTE LEZING                                  Hand. 28, 11-16.30-31

Tenslotte gingen we dan op Rome aan.

Uit de handelingen van de Apostelen

Na drie maanden voeren wij weg op een schip uit Alexandrië
dat op het eiland overwinterd had.
Het droeg de Dioskuren als boegbeeld.
Wij legden aan in Syracuse en bleven daar drie dagen.
Vandaar voeren we langs de kust en kwamen in Regium.
Doordat er ‘s anderendaags een zuidenwind opstak,
waren we de volgende dag al in Puteoli.
Daar troffen wij broeders aan
en wij werden uitgenodigd zeven dagen bij hen te blijven.
Tenslotte gingen we dan op Rome aan.
Ook vandaar kwamen de broeders,
die al van ons gehoord hadden,
tot aan Forum Appii en Tres Tabernae.
Toen Paulus hen zag, dankte hij God
en schepte nieuwe moed.
Na onze aankomst in Rome kreeg Paulus verlof
op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte.
Volle twee jaar vertoefde hij in een eigen huurwoning
en ontving allen die bij hem kwamen.
Hij predikte het Rijk Gods
en gaf onderricht in de leer over de Heer Jezus Christus
in alle vrijmoedigheid,
zonder enige belemmering.

TUSSENZANG                        Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 3c-4, 5-6

Zijn weldaden deed de Heer ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
te gunste van Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

Zingt voor de Heer bij de citer,
met citer en psalterspel.
Laat schallen trompet en bazuin
en danst voor de Heer, uw koning.

ALLELUIA

Alleluia.
U, God, loven wij.
U, Heer, prijzen wij.
U looft het roemvolle koor der apostelen.
Alleluia.

EVANGELIE                                              Mt. 14, 22-33

Zeg mij over het water naar U toe te komen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Na de broodvermenigvuldiging
dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan
en alvast naar de overkant te varen,
terwijl Hij het volk naar huis zou zenden.
Toen Hij het volk had weggezonden,
ging Hij de berg op om in afzondering te bidden.
De avond viel en Hij was daar alleen.
De boot was reeds een heel eind uit de kust verwijderd
en werd geteisterd door de golven,
want zij hadden tegenwind.
Tegen de morgen
kwam Jezus te voet over het meer naar hen toe.
Maar toen de leerlingen Hem zo over het meer zagen gaan,
raakten zij van streek
omdat zij een spook meenden te zien
en zij begonnen van angst te schreeuwen.
Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen :
“Wees gerust, Ik ben het.
“Vreest niet.”
“Heer,- antwoordde Petrus – als Gij het zijt,
zeg mij dan dat ik over het water naar U toe moet komen.”
Waarop Jezus sprak :
“Kom!”
Petrus stapte uit de boot
en liep over het water naar Jezus toe.
Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was,
werd hij bang;
hij begon te zinken en schreeuwde :
“Heer, red mij !”
Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast,
terwijl Hij tot hem zei :
“Kleingelovige, waarom hebt ge getwijfeld ?”

Nadat zij in de boot gestapt waren,
ging de wind liggen.
De inzittenden wierpen zich voor Hem neer en zeiden :
“Waarlijk, Gij zijt de Zoon van God.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

Het praktisch relativisme

122. Een scheefgegroeid antropocentrisme veroorzaakt een verkeerde levensstijl. In de apostolische exhortatie Evangelii gaudium heb ik verwezen naar het praktisch relativisme dat onze tijd kenmerkt en dat “nog gevaarlijker is dan dat op theoretisch niveau”. Wanneer de mens zichzelf in het middelpunt plaatst geeft hij uiteindelijk de absolute voorrang aan zijn toevallige belangen en het overige wordt betrekkelijk. Daarom zou het niet hoeven te verbazen dat zich samen met de alomtegenwoordigheid van het technocratisch paradigma en de verering van de onbeperkte menselijke macht dit relativisme zich ontwikkelt, waarbij alles irrelevant wordt, als het niet de eigen onmiddellijke belangen dient. Hierin zit een logica die het mogelijk maakt te begrijpen hoe verschillende houdingen die zowel de milieuvervuiling als het maatschappelijk verval veroorzaken, elkaar voeden.

Wordt vervolgd                                Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

___________________________________________________________________

Thursday – Dedication of the Roman basilicas of St Peter and Paul, Apostles

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION

We call people ‘holy’ in whom the grace of Baptism has come to full maturity. From the very beginning of the early Church, the first Christians celebrated the Eucharist over the graves of the martyrs. These were sacred places, which made the power of the saints tangible. In order to make this power clear, churches and basilicas were later built over these tombs. In other words, the church building is a sign that makes God’s power and that of the martyrs visible. In these difficult times for the Church, when we are disillusioned and hurt, discouraged and depressed, let us look to Peter and Paul. Then we will remember how boldly and without shame they spoke of Jesus Christ, their and our Lord.

FIRST READING     Acts 28, 11-16.30-31

Finally, we went to Rome.

From the Acts of the Apostles

After three months we set sail on a ship from Alexandria
that had been wintering on the island.
It bore the image of Dioskuren as its figurehead.
We moored at Syracuse and stayed there for three days.
From there we sailed along the coast and came to Regium.
The next day a south wind came up.
The next day we were already in Puteoli.
There we found some brothers
and we were invited to stay with them for seven days.
Finally, we set out for Rome.
The brothers came from there too,
who had already heard of us,
as far as Forum Appii and Tres Tabernae.
When Paul saw them, he gave thanks to God
and renewed his courage.
After our arrival in Rome, Paul was given leave
to live on his own with the soldier who was guarding him.
For two years he lived in a rented house of his own
and received all who came to him.
He preached the Kingdom of God
and taught the doctrine of the Lord Jesus Christ
in all boldness,
without any hindrance.

Interludinum   Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 3c-4, 5-6

His benefits the Lord has made known to us,
the nations his righteousness.

Sing to the Lord a new song
For he hath done wonders.
His hand was mighty,
the power of his holy arm.

His benefits He made known to us,
His righteousness to the nations.
Once more His goodness and faithfulness
for the house of Israel.

All the earth beheld
what our God did for us.
Glorify the Lord, all nations,
be glad, rejoice and sing.

Sing to the Lord with the zither,
with the zither and the psaltery.
Let the trumpet and the trombone sound
and dance before the Lord, thy King.

ALLELUIA

Alleluia.
Thee, God, we praise.
Thee, Lord, we praise.
The glorious choir of the apostles praise you.
Alleluia.

GOSPEL     Mt 14, 22-33

Tell me to come to you across the water.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

After the bread had been spread
Jesus forced his disciples to get into the boat
and sail to the other side,
while He was sending the people home.
When He had sent the people away,
He went up the mountain to pray in private.
Night fell and He was alone there.
The boat was already a long way from the shore
and was being ravaged by the waves,
for they had a head wind.
By morning
Jesus came to them on foot across the lake.
But when the disciples saw him going across the lake like that,
they got upset
because they thought they saw a ghost
and they began to cry out in fear.
But Jesus immediately said to them :
“Rest assured, it is I.
“Fear not.”
“Lord,” answered Peter, “if it be Thou,
tell me to come to You by water.”
Whereupon Jesus spoke :
“Come!”
Peter got out of the boat
and walked across the water to Jesus.
But when he noticed how strong the wind was,
he became afraid;
he began to sink and cried out:
“Lord, save me!”
Immediately Jesus reached out and took hold of him,
and said to him:
“Little believer, why have you doubted?”

After they had boarded the boat,
the wind died down.
The passengers threw themselves down before Him and said :
“Truly, Thou art the Son of God.”
___________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home by Pope Francis

Practical Relativism

122. A skewed anthropocentrism causes a wrong lifestyle. In the apostolic exhortation Evangelii gaudium I referred to the practical relativism that characterises our time and which is “even more dangerous than that on a theoretical level”. When man places himself in the centre, he ultimately gives absolute priority to his accidental interests and everything else becomes relative. Therefore, it should come as no surprise that along with the ubiquity of the technocratic paradigm and the veneration of unlimited human power, this relativism develops, whereby everything becomes irrelevant if it does not serve one’s own immediate interests. Therein lies a logic that makes it possible to understand how different attitudes that cause both environmental pollution and social decay feed into each other.

To be continued                      For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation

___________________________________________________________________

Maandag – H. Albertus de Grote, b. en krkl.

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

De twee boeken der Makkabeeën zijn wel een heel speciaal geval. Zij bevatten het epos van de joodse onafhankelijkheidsstrijd in de tweede eeuw vóór Christus. Toch zijn ze door de joden niet in hun schriftcanon opgenomen. De rabbijnen die de canon tegen het einde van de eerste eeuw na Christus opstelden, oordeelden dat de canon reeds afgesloten was en wat het tweede boek betreft: dit is alleen in het Grieks geschreven en kwam dus niet in aanmerking. Vandaag wordt ons de algemene situatie van de tijd geschetst waarop psalm 119 mooi antwoordt.

EERSTE LEZING              1 Makk. 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64

Zeer zwaar drukte Gods toorn op Israël.

Uit het eerste Boek van de Makkabeeën

In die tijd kwam uit het geslacht van Alexander
een slecht mens voort, Antiochus Epiphanus,
de zoon van koning Antiochus,
die in Rome gijzelaar geweest was.
Hij werd koning in het honderdzevenendertigste jaar
van de heerschappij der Grieken.
In die tijd kwam in Israël een geslacht op,
dat zich om de wet niet bekommerde
en velen wist te winnen voor de gedachte
een verbond te sluiten met de volken rondom.
Want, zeiden ze, sinds we ons van hen hebben afgescheiden,
hebben ons vele rampen getroffen.
Overtuigd van de juistheid van deze redenering
verklaarden enige mannen uit het volk zich bereid
om naar de koning te gaan.
Deze verleende hun volmacht
om de levenswijze van de heidenen in te voeren.
Zij richtten in Jeruzalem een atletiekschool op,
zoals bij heidenen het gebruik was ;
zij lieten zich weer een voorhuid maken
en braken met het heilig verbond ;
zij bukten zich onder het juk van de volken
en lieten zich gebruiken om kwaad te doen.
Daarna vaardigde de koning voor heel zijn rijk het bevel uit
dat allen één volk moesten worden
en dat ieder zijn eigen gebruiken moest opgeven.
Alle volken voegden zich naar het woord van de koning.
Zelfs onder de Israëlieten waren er velen
die gaarne de godsdienst van de koning aannamen,
aan de afgoden offerden en de sabbat niet meer hielden.
De vijftiende Kislew van het honderdvijfenveertigste jaar
liet de koning de gruwel der verwoesting bouwen
op het brandofferaltaar ;
in de steden van Juda werden afgodsaltaren opgericht
en voor de ingang der huizen en op de pleinen
brandde men wierook.
Alle schriftrollen die men kon opsporen,
werden verscheurd en verbrand,
en degene bij wie men een boek van het verbond aantrof,
of die de wet nog onderhield,
werd volgens koninklijk besluit ter dood gebracht.
Toch bleven veel Israëlieten standvastig
en waren zij vastbesloten geen onreine spijzen te eten;
zij wilden liever sterven
dan zich met verboden spijzen te besmetten
en het heilig verbond te schenden.
Niet weinigen stierven dan ook.
Zeer zwaar drukte Gods toorn op Israël.

TUSSENZANG            Ps. 119(118), 53, 61, 134, 150, 155, 158

Wees mij barmhartig, Heer, en laat mij leven,
dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw.

Ik ben verontwaardigd over de zondaars
die onverschillig zijn voor uw wet.
Al ben ik in de strikken van zondaars gevangen,
uw wet vergeet ik toch nooit.

Bevrijd mij uit de greep van de mensen
en laat mij volbrengen wat Gij beveelt.
Die mij achtervolgen komen steeds nader,
ze houden zich ver van uw wet.

Voor zondaars zal geen redding opdagen,
omdat zij geen acht slaan op wat Gij beschikt.
Hun trouweloosheid vervult mij met walging,
want om uw uitspraken geven zij niet.

ALLELUIA                     1 Tess. 2, 13

Alleluia.
Ontvangt het goddelijk woord
niet als een woord van mensen
maar als wat het inderdaad is : het woord van God.
Alleluia.

EVANGELIE                       Lc. 18, 35-43

Wat wilt ge dat Ik voor u doe ?
Heer, maak dat ik zien kan !

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens
Lucas

Toen Jezus eens Jericho naderde
zat er langs de weg een blinde te bedelen.
De man hoorde veel volk voorbijtrekken
en vroeg wat er te doen was.
Men vertelde hem dat Jezus de Nazoreeër voorbijging.
Nu begon hij te roepen :
“Jezus, Zoon van David,
heb medelijden met mij !”
Jezus bleef staan
en gebood dat de blinde bij Hem gebracht zou worden.
Toen de blinde naderbij gekomen was vroeg Jezus hem :
“Wat wilt ge dat Ik voor u doe ?”
Hij antwoordde :
“Heer, maak dat ik zien kan !”
Jezus sprak tot hem :
“Word ziende !
“Uw geloof heeft u genezen.”
En terstond kon hij zien
en hij volgde Jezus, terwijl hij God verheerlijkte.
Toen heel het volk dat zag bracht het eer aan God.

__________________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

119. De kritiek op een scheef gegroeid antropocentrisme zou evenmin de waarde van de relaties tussen personen op het tweede plan moeten plaatsen. Als de ecologische crisis een naar voren komen of een uiterlijke manifestatie is van een ethische, culturele en geestelijke crisis van de moderne tijd, dan hoeven wij ons geen illusie te maken dat wij onze relatie met de natuur en het milieu weer gezond kunnen maken, zonder alle fundamentele menselijke relaties weer gezond te maken. Wanneer het christelijke denken voor de mens aanspraak maakt op een bijzondere waarde boven de andere schepsels, geeft het ruimte voor een waardering van iedere menselijke persoon en stimuleert zo het erkennen van de ander. Het openstaan voor een “jij”, dat in staat is te kennen, lief te hebben en een dialoog aan te gaan, blijft de grote adel van de menselijke persoon. Daarom is het met betrekking tot een adequate relatie met de schepping niet nodig de sociale dimensie van het menselijk wezen te bagatelliseren, evenmin als zijn transcendente dimensie, zijn openstaan voor het goddelijke “Jij”. Men kan immers niet een relatie met het milieu naar voren brengen en de relatie met de andere personen en met God buiten beschouwing laten. Dat zou een romantisch, als een ecologische schoonheid vermomd individualisme en een verstikkend zich opsluiten in immanentie zijn.

 

Wordt vervolgd      Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Monday – St. Albert the Great, b. and clgm.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart 
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION

The two books of the Maccabees are a very special case. They contain the epic of the Jewish struggle for independence in the second century before Christ. Yet the Jews did not include them in their written canon. The rabbis who compiled the canon towards the end of the first century AD judged that the canon was already closed, and as for the second book, it was written only in Greek and therefore did not qualify. Today we are presented with the general situation of the time to which Psalm 119 beautifully responds.

FIRST READING    1 Macc. 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64

God’s wrath was very heavy on Israel.

From the First Book of the Maccabees

In those days there came forth from the house of Alexander
Antiochus Epiphanus, the son of king Antiochus,
who had been a hostage in Rome.
He became king in the one hundred and thirty-seventh year
of the reign of the Greeks.
At that time, a generation arose in Israel
that did not care about the law
and managed to win over many to the idea
of making a covenant with the surrounding peoples.
For, said they, since we have separated from them,
many disasters have befallen us.
Convinced of the soundness of this reasoning
some of the men of the people agreed to go to the king.
The king granted them authority to introduce the way of life of the pagans.
They founded a school of athletics in Jerusalem,
as was the custom of pagans;
they made themselves foreskins again
they broke the holy covenant ;
they stooped down under the yoke of the nations
and allowed themselves to be used to do evil.
Then the king issued a decree for all his kingdom, that all should become one nation,
and that everyone should give up his own customs.
All the nations complied with the king’s word.
Even among the Israelites there were many who gladly accepted the king’s religion,
sacrificed to idols and stopped keeping the Sabbath.
On the fifteenth Kislew of the one hundred and forty-fifth year
the king built the abomination of desolation
on the altar of burnt offering;
in the cities of Judah idolatrous altars were set up
and at the entrance of the houses and in the squares
they burned incense.
All the scriptures that could be traced
were torn up and burned,
and the one who had a book of the covenant,
or who was still keeping the law,
was put to death by royal decree.
Yet many Israelites remained steadfast
determined not to eat unclean food;
they would rather die
than to contaminate themselves with forbidden foods
and violate the holy covenant.
Not a few of them died.
God’s wrath was very heavy on Israel.

INTERLUMINUM     Ps. 119(118), 53, 61, 134, 150, 155, 158

Be merciful to me, Lord, and let me live,
and I will be faithful to thy decree.

I am indignant at sinners
who are indifferent to thy law.
Though I am caught in the snares of sinners,
yet I never forget Thy law.

Set me free from the grip of men
and let me perform what thou dost command.
Those who pursue me are nearer and nearer,
they keep far from thy law.

For sinners no salvation shall appear,
for they heed not what thou decreest.
Their faithlessness fills me with disgust,
for they care not for thy judgments.

ALLELUIA    Thess. 2, 13

Alleluia.
Receive the divine word
not as the word of men
but as what indeed it is: the word of God.
Alleluia.

GOSPEL    Lk. 18, 35-43

What do you want me to do for you?
Lord, make me see!

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

Once, when Jesus was approaching Jericho
there sat a blind man begging by the side of the road.
The man heard many people passing by
and asked what was going on.
They told him that Jesus the Nazarene was passing by.
Now he began to cry out :
“Jesus, Son of David,
have pity on me!”
Jesus stood still
and commanded that the blind man be brought to Him.
When the blind man had come closer, Jesus asked him:
“What do you want me to do for you?”
He answered :
“Lord, make me see!
Jesus spoke to him:
“Behold!
“Your faith has healed you.
And immediately he could see
and he followed Jesus, glorifying God.
When all the people saw that, they brought glory to God.

__________________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encyclicl of

POPE FRANCIS

 

On Care of the Common Home

119. Nor should the critique of a skewed anthropocentrism place the value of relationships between persons in second place. If the ecological crisis is an emergent or outward manifestation of an ethical, cultural and spiritual crisis of modernity, we should have no illusions that we can restore health to our relationship with nature and the environment without restoring health to all fundamental human relationships. When Christian thinking claims a special value for the human being above other creatures, it gives room for an appreciation of each human person and thus stimulates the recognition of the other. Being open to a “you” that is capable of knowing, loving and engaging in dialogue remains the great nobility of the human person. Therefore, with regard to an adequate relationship with creation, it is not necessary to belittle the social dimension of the human being, nor its transcendent dimension, its openness to the divine “You”. One cannot put forward a relationship with the environment and leave out the relationship with other persons and with God. That would be a romantic individualism disguised as ecological beauty and a suffocating immanence.

 

To be continued          For all previous publications please scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Drieëndertigste zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
Nu het liturgisch jaar ten einde loopt,
spreekt de liturgie ons over het einde van de wereld.
Het is een uitnodiging om waakzaam te zijn
en onze blik gericht te houden op wat niet vergaat.
Wanneer we geconfronteerd worden
met het tijdelijke en vergankelijke rondom ons,
weten we dat we ons op Jezus kunnen richten.
Hij is standvastig, belooft ons trouw te blijven,
en heeft ons in alle eeuwigheid lief.

EERSTE LEZING                                                    Dan. 12, 1-3

In die tijd zal uw volk worden gered.

Uit de profeet Daniël

In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan
om de kinderen van uw volk te beschermen.
Want het zal dan een tijd van nood zijn
zoals er eerder nog geen is geweest
sinds er volken zijn.
Maar al degenen van uw volk die in het boek staan opgetekend,
zullen in die tijd worden gered.
En velen van hen die slapen in het stof,
zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven,
anderen om de smaad van een eeuwige schande te
ondervinden.
Dan zullen de wijzen stralen als de glans van het uitspansel
en degenen die de mensen tot gerechtigheid hebben gebracht,
zullen schitteren als de sterren voor eeuwig en immer.

Antwoordpsalm                                              Ps. 16(15), 5 en 8, 9-10, 11

Keervers
Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht.

De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker,
Hij heeft mijn lot in zijn hand.
Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer,
Ik val niet, want Hij staat naast mij.

Daarom ben ik rustig en blij van hart
en zonder zorg is mijn geest,
mijn lichaam kan veilig rusten.
Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over,
Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf.

Gij zult mij de weg van het leven wijzen
om heel mijn vreugde te vinden bij U,
bestendig geluk aan uw zijde.

TWEEDE LEZING                                             Hebr. 10, 11-14.18

Door één offer heeft Hij hen die zich laten heiligen, tot volmaaktheid gebracht.

Uit dre brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Iedere priester verricht dagelijks staande de dienst
en draagt telkens weer dezelfde offers op
die nooit de zonden kunnen wegnemen.
Christus daarentegen
is voor altijd gezeten aan de rechterhand van God
na één enkel offer voor de zonden te hebben gebracht,
en Hij wacht nog slechts op het ogenblik
dat zijn vijanden
worden gemaakt tot een voetbank voor zijn voeten.
Want door één offer heeft Hij voor altijd
hen die zich laten heiligen, tot volmaaktheid gebracht.

En waar de zonden en ongerechtigheden vergeven zijn,
is geen zoenoffer meer nodig.

Vers voor het evangelie                                  Lc. 21, 36

Alleluia.
Weest te allen tijde waakzaam en bidt
dat gij stand moogt houden
voor het aangezicht van de Mensenzoon.
Alleluia.

EVANGELIE                                                       Mc. 13, 24-32

Hij zal zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Na de verschrikkingen in die dagen
zal de zon verduisteren
en de maan zal geen licht meer geven;
en de sterren zullen van de hemel vallen
en de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken.

“Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op de wolken
met grote macht en heerlijkheid.
Dan zal Hij zijn engelen uitzenden
om zijn uitverkorenen te verzamelen uit de vier windstreken,
van het einde der aarde tot het uiteinde van de hemel.

“Trekt uit de vergelijking met de vijgenboom deze les:
Wanneer de twijgen al zacht worden
en beginnen uit te botten,
weet ge dat de zomer in aantocht is.
“Zo ook, wanneer gij al deze dingen ziet,
weet dan dat het einde nabij is,
ja voor de deur staat.

“Voorwaar, Ik zeg u:
dit geslacht zal niet voorbijgaan totdat dit alles gebeurd is.
“Hemel en aarde zullen voorbijgaan
maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.
“Van die dag of dat uur weet niemand af,
zelfs niet de engelen in de hemel,
zelfs niet de Zoon,
maar de Vader alleen.”
______________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

118. Deze situatie brengt ons tot een permanente schizofrenie, die varieert van een verheerlijking van de technocratie, die andere wezens geen eigen waarde toekent, tot een reactie van het ontzeggen van iedere bijzondere waarde aan de mens.  Maar men kan de mensheid niet buiten beschouwing laten. Er zal geen nieuwe relatie met de natuur zijn zonder een nieuwe mens. Er is geen ecologie zonder een adequate antropologie. Wanneer de mens alleen maar wordt beschouwd als een wezen onder de anderen, die voortkomt uit spel van het toeval of een determinisme binnen de natuur, “dreigt in het geweten van de mensen het verantwoordelijkheidsbewustzijn te verminderen”. Een scheef gegroeid antropocentrisme moet niet noodzakelijkerwijs een “biocentrisme” laten voorgaan, omdat dat zou inhouden een nieuw gebrek aan evenwicht in te voeren, dat niet alleen de problemen niet oplost, maar andere toevoegt. Men kan van de mens geen engagement met betrekking tot de wereld vragen, als men niet tegelijkertijd zijn bijzondere vermogens van kennis, wil, vrijheid en verantwoordelijkheid erkent en op hun juiste waarde schat.

Wordt vervolgd      Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
____________________________________________________________________

Thirty-third Sunday through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening their hearts
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Opening words
As the liturgical year draws to a close,
the liturgy speaks to us of the end of the world.
It is an invitation to be vigilant
and to keep our eyes on what does not perish.
When we are confronted
with the temporary and transient around us,
we know we can turn to Jesus.
He is steadfast, promises to be faithful to us,
and loves us for all eternity.

FIRST READING    Dan. 12, 1-3

In that time your people will be saved.

From the prophet Daniel

At that time the great prince Michael will arise
t o protect the children of thy people.
For it will then be a time of distress
such as have not been before
since there were nations.
But all those of your people who are written down in the book
shall be saved in that time.
And many of those who sleep in the dust
shall awake, some to everlasting life,
others to  suffer
an eternal disgrace.
Then shall the wise shine as the brightness of the firmament
and those who have brought men to righteousness
will shine like the stars forever and ever.

Responsorial   Ps. 16(15), 5 and 8, 9-10, 11

Refrain
Preserve me, O God, and to Thee I will go.

The Lord is my inheritance, my drink from the cup,
He holds my destiny in His hand.
Always I keep my eyes fixed on the Lord,
I will not fall, for He is beside me.

Therefore I am calm and cheerful in heart
and my mind is without a care in the world,
my body can rest in safety.
Thou wilt not leave my soul to the land of the dead,
Thou wilt not deliver Thy servant to decay.

Thou wilt show me the way of life
to find all my joy with Thee,
constant happiness at Thy side.

SECOND READING      Hebrews 10, 11-14.18

Through one sacrifice He has brought to perfection those who allow themselves to be sanctified.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

Every priest performs the daily service standing
and carries out the same sacrifices over and over again
which can never take away the sins.
Christ, on the other hand
is seated at the right hand of God forever
after having offered a single sacrifice for sins,
and He is only waiting for the moment
that His enemies
be made a footstool for His feet.
For through one sacrifice he has forever
Those who allow themselves to be sanctified, to perfection.

And where sins and iniquities are forgiven,
no more atoning sacrifice is needed.

Verse for the Gospel Lk 21, 36

Alleluia.
Be vigilant at all times and pray
that ye may be able to stand
before the Son of Man.
Alleluia.

GOSPEL       Mk 13, 24-32

He will gather his elect from the four winds.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time Jesus said to his disciples:
“After the terrors of those days
the sun will be darkened
and the moon will give no more light
and the stars will fall from heaven
and the heavenly hosts will be in confusion.

“Then they will see the Son of Man coming on the clouds
with great power and glory.
Then he will send out his angels
to gather his elect from the four winds,
from the ends of the earth to the ends of heaven.

“Draw from the comparison with the fig tree this lesson:
When the twigs are already growing soft
and begin to bud,
you know that summer is coming.
“Likewise, when ye see all these things,
know that the end is near,
yea, is at hand.

“Verily I say unto you:
this race shall not pass away until all this is done.
“Heaven and earth shall pass away
but my words shall not pass away.
“Of that day or hour no one knows,
not even the angels in heaven,
not even the Son,
but the Father alone.”
_______________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home by Pope Francis

118. This situation leads us to a permanent schizophrenia, which ranges from a glorification of technocracy, which does not assign any value to other beings, to a reaction of denying any special value to human beings.  But humanity cannot be left out. There will be no new relationship with nature without a new human being. There is no ecology without an adequate anthropology. When man is considered merely as a being among others, arising from the play of chance or a determinism within nature, “there is a danger of a diminished sense of responsibility in the conscience of man”. A skewed anthropocentrism should not necessarily take precedence over a “biocentrism”, because that would mean introducing a new imbalance that not only does not solve the problems, but adds others. One cannot ask of mankind a commitment to the world if we do not at the same time recognise and value his special faculties of knowledge, will, freedom and responsibility.

To be continued      For all previous publications please scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

Zaterdag in de tweeëndertigste week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De auteur van Wijsheid, die in Egypte verblijft, houdt eraan op het einde van zijn boek de triomfantelijke uittocht en de plagen die eraan voorafgingen te beschrijven. Zo onderlijnt hij de superioriteit van het joodse volk op Egypte. De lezing van vandaag kiest daar twee stukken uit. Vooreerst de laatste plaag: de dood van de Egyptische eerstgeborenen. Daarna: de doortocht door de Rode Zee, met als slot een doxologie.

EERSTE LEZING                                                  Wijsh. 18, 14-16; 19, 6-9
Een effen weg werd zichtbaar door de Rode Zee,
uw kinderen waren als huppelende lammeren.

Uit het boek Wijsheid

Terwijl een diep stilzwijgen de wereld omsloot
en de nacht het midden van haar loopbaan bereikte,
sprong uw almachtige woord, Heer God,
van zijn koningstroon in de hemel,
en daalde als een onweerstaanbaar krijger af
op deze verloren aarde.
Als klievend zwaard voerde het uw waarachtig bevel.
Het zaaide dood en verderf rondom.
Machtig verheven stond het daar,
de hemel rakend en toch rustend op de aarde!
Want heel de schepping, in al haar veelzijdigheid,
werd in nieuwe vormen gegoten,
en moest zich buigen voor uw stem
opdat uw kinderen ongedeerd zouden blijven!
De wolk bedekte de legerplaats met haar schaduw;
waar vroeger water was geweest, rees nu het droge op,
een effen weg werd zichtbaar door de Rode Zee,
een groene vlakte waar eens de golven bruisten!
En als één man trok uw volk er doorheen,
beschermd door uw hand,
ooggetuigen van uw wonderlijke tekenen.
Zij waren als paarden die naar de weide worden gebracht,
als huppelende lammeren,
en zij prezen U, Heer, U, hun verlosser!

TUSSENZANG                                       Ps. 105(104), 2-3, 36-37, 42-43

Vergeet nooit de wonderen die de Heer deed.
Alleluia.

Bezingt de Heer en tokkelt de snaren voor Hem,
verhaalt al zijn wondere werken.
Gaat groot op de heilige Naam van de Heer,
verheugt u, gij die Hem aanhangt.

Hij sloeg alle eerstgeborenen neer,
Hij doodde hun oudste zonen.
Toen liet Hij zijn volk gaan met zilver en goud,
geen man hoefde achter te blijven.

De Heer was indachtig zijn heilig woord,
tot Abraham eenmaal gesproken.
Hij voerde zijn volk met vreugde weg,
zijn uitverkorenen onder gejubel.

ALLELUIA                                                    Kol. 3, 16a, 17c

Alleluia.
Het woord van Christus
moge in volle rijkdom onder u wonen ;
dankt God de Vader door Hem.
Alleluia.

EVANGELIE                                                   Lc. 18, 1-8
Zou God geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen
die dag en nacht tot Hem roepen?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd leerde Jezus zijn leerlingen in een gelijkenis
dat zij steeds moesten bidden en daarin niet versagen.
Hij zei:
“Er was eens in een zekere stad een rechter
die zich om God noch gebod bekommerde.
Er was ook een weduwe in die stad
die herhaaldelijk bij hem kwam met het verzoek:
Verschaf mij recht ten opzichte van mijn tegenstander.
Een tijdlang wilde die rechter niet,
maar daarna zei hij bij zichzelf:
Al bekommer ik mij om God noch gebod,
toch zal ik die weduwe recht verschaffen
om niet langer geplaagd te worden
door haar eindeloze bezoeken.
En de Heer sprak:
Hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt!
Zou God dan geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen
die dag en nacht tot Hem roepen,
of zal Hij ten opzichte van hen onbewogen blijven?
Ik zeg u: Hij zal hun spoedig recht verschaffen.
Maar: zal de Mensenzoon bij zijn komst
het geloof op aarde vinden?”

__________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

117. Het gebrek aan bezorgdheid om de schade aan de natuur en het effect van de beslissingen op het milieu te meten is alleen maar een duidelijke weerspiegeling van een geïnteresseerdheid om de boodschap te erkennen die in de structuren zelf van de natuur staat geschreven. Wanneer men in de werkelijkheid zelf niet het belang van een arme, van een menselijke embryo, van iemand met een handicap – om maar enkele voorbeelden te noemen -, erkent, zal men moeilijk de kreten van de natuur kunnen horen. Alles is met elkaar verbonden. Als het menselijk wezen zich onafhankelijk van de werkelijkheid verklaart en zich tot absoluut heerser maakt, dan verbrokkelt de basis zelf van zijn bestaan, omdat “de mens in plaats van zijn rol als medewerker van God in het scheppingswerk te vervullen zich in Gods plaats stelt en zo uiteindelijk de opstand van de natuur oproept”.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Saturday in the thirty-second week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION
The author of Wisdom, who stays in Egypt, insists on describing at the end of his book the triumphant exodus and the plagues that preceded it. In this way, he underlines the superiority of the Jewish people over Egypt. Today’s reading chooses two parts from this. First, the last plague: the death of the Egyptian first-born. Then: the crossing of the Red Sea, ending with a doxology.

FIRST READING       Wis. 18, 14-16; 19, 6-9
A level road was seen through the Red Sea,
thy children were like leaping lambs.

From the book of Wisdom

While a deep silence enveloped the world
and the night reached the middle of its course,
your almighty word, Lord God,
sprang from his throne in heaven,
and descended like an irresistible warrior
upon this lost earth.
Like a cleaving sword it carried out your true command.
It sowed death and destruction all around.
Mighty exalted it stood,
touching heaven and yet resting on earth!
For the whole of creation, in all its variety,
was cast into new shapes,
and had to bow to your voice
that your children may remain unharmed!
The cloud covered the camp with its shadow.
Where before there had been water, now the dry land rose up,
a level road was seen through the Red Sea,
a green plain where once the waves roared!
And as one man thy people passed through it,
protected by your hand,
eyewitnesses of your wondrous signs.
They were like horses brought to pasture,
like lambs prancing,
and they praised you, Lord, you, their saviour!

Interludium      Ps. 105(104), 2-3, 36-37, 42-43

Never forget the wonders which the Lord did.
Alleluia.

Sing to the Lord and pluck the strings for Him,
recount all His wondrous works.
Go ye great in the holy Name of the Lord,
rejoice, ye that follow him.

He struck down all the firstborn,
He slew their eldest sons.
Then he let his people go with silver and gold,
not a man was left behind.

The Lord was mindful of his holy word,
once spoken to Abraham.
He led his people away with joy,
His chosen ones with jubilation.

ALLELUIA    Col 3, 16a, 17c

Alleluia.
The word of Christ
May it dwell among you in all its richness;
give thanks to God the Father through Him.
Alleluia.

GOSPEL      Lk. 18, 1-8
Would not God render justice to his chosen ones
who cry out to Him day and night?

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

In those days Jesus taught his disciples in a parable
that they should always pray and not falter.
He said:
“Once upon a time there was a judge in a certain city
who cared neither for God nor for the commandment.
There was also a widow in that city
who repeatedly came to him with the request:
Give me justice against my opponent.
For a time that judge would not,
but then he said to himself:
Though I care for neither God nor commandment,
I will give this widow justice
so that I will no longer be plagued
by her endless visits.
And the Lord said:
Hear what the unjust judge says!
Will not God then give justice to His chosen ones
who cry out to Him day and night,
or will He be unmoved by them?
I say to you, He will soon bring justice to them.
But will the Son of Man, at his coming, find faith on earth?

__________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

117. The lack of concern to measure the damage to nature and the effect of decisions on the environment is only a clear reflection of an interest in recognising the message written in the very structures of nature. If one does not recognise in reality itself the importance of a poor person, of a human embryo, of someone with a disability – to name but a few examples – one will find it difficult to hear nature’s cries. Everything is connected. If the human being declares himself independent of reality and makes himself the absolute ruler, then the very basis of his existence crumbles, because “instead of fulfilling his role as God’s co-worker in the work of creation, man puts himself in God’s place and thus ultimately incites the revolt of nature”.

To be continued                   For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________