http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag – HH. Andreas Düng Lac, pr. en gez., mrt

Twee grote groepen die hun leven voor Christus hadden
gegeven in Achter-Azië tussen 1798 en 1861

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke dag ter beschikking

Overweging
Met zichtbaar genoegen verhaalt de auteur van het eerste boek der Makkabeeën de opeenvolgende tegenslagen van de aartsvijand koning Antiochus. De klap op de vuurpijl is vanzelfsprekend het bericht van de smadelijke nederlaag van zijn keurtroepen door de joden. Antiochus wordt beschreven als door zware depressie overmand. De bekentenis van zijn wandaden is voor de schrijver tegelijk een hulde aan God. Vandaar ook psalm 9 als zegevierende antwoordpsalm.

 

EERSTE LEZING                   I Makk. 6, 1-13

Omwille van al het kwaad dat ik Jeruzalem heb berokkend,
kom ik om van verdriet en ellende.

Uit het eerste Boek van de Makkabeeën

In die dagen hoorde koning Antiochus
op zijn tocht door de hoger gelegen gebieden,
van een stad in Elam in Perzië,
die beroemd was om haar rijkdom, haar zilver en goud.
Haar tempel moest zeer rijk zijn
en in het bezit van de gouden schilden,
helmen, borstpantsers en wapens
die de Macedonische koning Alexander,
de zoon van Filippus, de eerste koning der Grieken,
daar had achtergelaten.
Koning Antiochus trok er dus heen
en trachtte de stad in te nemen en te plunderen,
maar hij slaagde er niet in,
omdat zijn voornemen aan de inwoners bekend was geworden.
Gewapenderhand verzetten zij zich tegen de koning
en hij moest de vlucht nemen.
Diep teleurgesteld keerde Antiochus naar Babel terug.
Hij bevond zich nog in Perzië,
toen men hem kwam melden, dat de legers
die naar het land van Juda waren getrokken, verslagen waren ;
ook Lysias, die aan het hoofd van een sterk leger was opgerukt,
had voor de joden de wijk moeten nemen.
Dezen waren door hun wapens, hun troepenmacht
en de grote buit, op de verslagen legers behaald,
een geduchte macht geworden.
De gruwel die hij op het brandofferaltaar
in Jeruzalem had laten oprichten,
hadden ze afgebroken
en de hoge muren rondom de tempel hersteld ;
ook zijn stad Bet-Sur hadden ze ommuurd.
Toen koning Antiochus dat hoorde, stond hij verbijsterd ;
hevig geschokt wierp hij zich op zijn bed
en werd ziek van verdriet,
omdat het hem niet was gegaan, zoals hij had verlangd.
Zo lag hij daar vele dagen lang
ten prooi aan herhaalde aanvallen van grote zwaarmoedigheid.
Toen hij dacht dat hij ging sterven,
ontbood hij al zijn vrienden en zei tot hen :
“De slaap is van mijn ogen geweken
en mijn hart is van kommer gebroken.
“Ik heb tot mezelf gezegd :
Wat een kwelling is mijn bestaan geworden
en wat een vloed van leed is over mij gekomen,
terwijl ik toch zo mild was en bemind ondanks mijn macht.
“Maar nu herinner ik mij al het kwaad
dat ik Jeruzalem heb berokkend
door beslag te leggen op al het zilveren en gouden vaatwerk
en door zonder reden de bewoners van Juda te laten uitroeien.
“Dat moet de reden zijn waarom deze rampen mij treffen
en ik van verdriet en ellende omkom op vreemde bodem.”

TUSSENZANG                   Ps. 9, 2-3, 4, 6, 16b, 19

In de poort van Sions stad zal ik U prijzen, Heer,
en jubelen van vreugde om uw hulp.

U wil ik danken, Heer, uit heel mijn hart
en al uw wonderen verhalen.
Verheugd en opgetogen over wat Gij doet
wil ik uw Naam bezingen, Allerhoogste.

Want al mijn tegenstanders zijn gevlucht,
gestruikeld en gevallen voor uw aanschijn.
De heidenen hebt Gij bedreigd,
de zondaars neergeslagen,
hun naam hebt Gij voor eeuwig uitgewist.

De heidenen zijn in hun eigen kuil gestort,
hun voet kwam in de strik, die zij mij spanden.
De arme blijft niet voor altijd vergeten,
nooit wordt de hoop van de behoeftige beschaamd.

 

ALLELUIA                      I Joh. 2, 5

Alleluia.
Wie het woord van de Heer bewaart,
in Hem is waarlijk Gods liefde volkomen.
Alleluia.

 

EVANGELIE                    Lc. 20, 27-40

De Heer is geen God van doden maar van levenden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd kwamen er enigen van de Sadduceeën,
die de verrijzenis loochenen
bij Jezus met de vraag :
“Meester, wij zien bij Mozes geschreven staan :
Als iemand een getrouwde broer heeft die kinderloos sterft,
dan moet zijn broer diens vrouw nemen
om aan zijn broer een nageslacht te geven.
“Nu waren er eens zeven broers.
“De eerste trouwde en stierf kinderloos.
“De tweede en de derde namen de vrouw
en op dezelfde manier stierven alle zeven
zonder kinderen na te laten.
“Het laatste stierf ook de vrouw.
“Van wie van hen is zij nu bij de verrijzenis de vrouw?
“Alle zeven toch hebben haar tot vrouw gehad.”
Jezus sprak tot hen :
“De kinderen van deze wereld
huwen en worden ten huwelijk gegeven,
maar zij die waardig gekeurd zijn
deel te krijgen aan de andere wereld
en aan de verrijzenis uit de doden,
huwen niet en worden niet ten huwelijk gegeven.
“Zij kunnen immers niet meer sterven
omdat zij gelijk engelen zijn ;
en, als kinderen van de verrijzenis zijn zij kinderen van God.
“Dat de doden verrijzen,
heeft ook Mozes aangeduid
waar het gaat over de braamstruik,
doordat hij de Heer noemt:
de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob.
“De Heer is toch geen God van doden maar van levenden
want voor Hem zijn allen levend.”
Sommigen van de schriftgeleerden merkten op :
“Meester dat hebt Gij goed gezegd.”
Zij waagden het dan ook niet meer Hem nog maar iets te vragen.

__________________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

117. Het gebrek aan bezorgdheid om de schade aan de natuur en het effect van de beslissingen op het milieu te meten is alleen maar een duidelijke weerspiegeling van een geïnteresseerdheid om de boodschap te erkennen die in de structuren zelf van de natuur staat geschreven. Wanneer men in de werkelijkheid zelf niet het belang van een arme, van een menselijke embryo, van iemand met een handicap – om maar enkele voorbeelden te noemen -, erkent, zal men moeilijk de kreten van de natuur kunnen horen. Alles is met elkaar verbonden. Als het menselijk wezen zich onafhankelijk van de werkelijkheid verklaart en zich tot absoluut heerser maakt, dan verbrokkelt de basis zelf van zijn bestaan, omdat “de mens in plaats van zijn rol als medewerker van God in het scheppingswerk te vervullen zich in Gods plaats stelt en zo uiteindelijk de opstand van de natuur oproept”. 

Wordt vervolgd

 

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Saturday – HH. Andreas Düng Lac, pr. and comp., Mar.

Two major groups who had given their lives
for Christ in Asia between 1798 and 1861

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every day

CONSIDERATION
With visible pleasure, the author of the first book of the Maccabees recounts the successive misadventures of the archenemy king Antiochus. The icing on the cake is, of course, the news of the humiliating defeat of his electoral troops by the Jews. Antiochus is described as being overcome by a deep depression. For the author, the confession of his misdeeds is also a tribute to God. Hence also Psalm 9 as a victorious psalm of reply.

 

FIRST READING     I Makk. 6, 1-13

Because of all the evil I have done to Jerusalem,
I am perishing in sorrow and misery.

From the First Book of the Maccabees

In those days King Antiochus
on his journey through the higher regions,
heard about a city in Elam in Persia,
which was famous for its riches, its silver and gold.
Its temple had to be very rich
and in possession of the golden shields,
helmets, breastplates and weapons
that the Macedonian king Alexander,
the son of Philip, the first king of the Greeks,
had left there.
So King Antiochus went there
and tried to take the city and plunder it,
but he did not succeed,
because his intention had become known to the inhabitants.
They rose up in arms against the king and he had to flee.
Deeply disappointed Antiochus returned to Babylon.
He was still in Persia, when he came to know that the armies that had gone to the land of Judah had been defeated ;
even Lysias, who had advanced at the head of a strong army,
had to take refuge from the Jews.
The Jews, by virtue of their arms, their force, and the great spoils, won over the defeated armies, had become a formidable force.
The abomination that he had erected on the altar of burnt offering in Jerusalem
they had torn down
and they had rebuilt the high walls around the temple;
they had also walled up his city of Bet-Sur.
When king Antiochus heard about this, he was astonished ;
horrified, he threw himself upon his bed
and became ill with grief,
because it had not gone as he had wished.
So he lay there for many days
he was prey to repeated attacks of great melancholy.
When he thought he was going to die,
he summoned all his friends and said to them:
“Sleep has departed from my eyes
and my heart is broken with sorrow.
“I said to myself :
What a torment my existence has become
and what a flood of sorrow has come upon me,
and yet I was so gentle and loved in spite of my power.
“But now I remember all the evil
I have done to Jerusalem
by confiscating all the silver and gold tableware
and by having the inhabitants of Judah exterminated for no reason.
“That must be the reason why these calamities afflict me
and I perish in sorrow and misery on foreign soil.

INTERLUDIUM    Ps. 9, 2-3, 4, 6, 16b, 19

In the gate of Zion’s city I will praise You, Lord,
and rejoice for your help.

I will give you thanks, Lord, from all my heart
and recount all your wonders.
Rejoicing and exulting in what Thou doest
I will sing your name, Most High.

For all my adversaries have fled,
stumbled and fallen before Thee.
Thou hast threatened the heathen,
struck down the sinners,
Thou hast blotted out their name for ever.

The heathen were cast into their own pit,
their foot was caught in the snare they set for me.
The poor are not forgotten forever,
never is the hope of the needy put to shame.

 

ALLELUIA     I John 2, 5

Alleluia.
He who keeps the word of the Lord
in him truly the love of God is complete.
Alleluia.

 

GOSPEL     Lk 20, 27-40

The Lord is not a God of the dead, but of the living.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

At that time some of the Sadducees,
who denied the resurrection
came to Jesus with the question :
“Master, we see it written by Moses:
If anyone has a married brother who dies childless,
then his brother must take the brother’s wife
to give his brother an offspring.
“Now once there were seven brothers.
“The first married and died childless.
“The second and third took the wife
and in the same way all seven died
without leaving any children.
“The last one also died of the woman.
“To whom is she the wife at the resurrection?
“All seven have had her as their wife.
Jesus spoke to them:
“The children of this world
marry and are given in marriage,
but those who are judged worthy
partake of the other world
and the resurrection from the dead,
do not marry and are not given in marriage.
“For they can die no more
because they are like angels ;
and, as children of the resurrection, they are children of God.
“That the dead rise,
Moses also indicated
where it concerns the bramble,
in that he mentions the Lord:
‘the God of Abraham, the God of Isaac and the God of Jacob.
“Surely the Lord is not a God of the dead but of the living
for before Him all are alive.”
Some of the scribes remarked :
“Master Thou hast said well.”
So they dared not ask Him any more.

__________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home 

117. Neglecting to monitor the harm done to nature and the environmental impact of our decisions is only the most striking sign of a disregard for the message contained in the structures of nature itself. When we fail to acknowledge as part of reality the worth of a poor person, a human embryo, a person with disabilities – to offer just a few examples – it becomes difficult to hear the cry of nature itself; everything is connected. Once the human being declares independence from reality and behaves with absolute dominion, the very foundations of our life begin to crumble, for “instead of carrying out his role as a cooperator with God in the work of creation, man sets himself up in place of God and thus ends up provoking a rebellion on the part of nature”.

To be continued

 

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Vrijdag in de drieëndertigste week van het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke dag ter beschikking

Overweging
We lezen het verhaal van het ontstaan van één der huidige joodse feesten: Chanoeka. Na de overwinning wordt de tempel opnieuw plechtig ingewijd en er wordt een feest aan verbonden, Chanoeka, het feest der ‘lichten’. De legende vertelt immers dat een kruikje reine olie werd gevonden, dat voldoende bleek om de Menora (de Chanoeka-kandelaar heeft bij uitzondering acht armen) acht dagen te laten branden. Het feest is nu symbool geworden van de nationale bevrijding. De gemoedelijkheid en de gezelligheid van dit winterfeest (december) met zijn dansende lichtjes, doet ons wel eens aan ons Kerstfeest denken.

 

EERSTE LEZING                   I Makk. 4, 36-37.52-59

Zij vierden het feest van de altaarwijding,
waarbij ze vol vreugde brandoffers opdroegen.

Uit het eerste Boek van de Makkabeeën

In die dagen zeiden Judas en zijn broers:
“Onze vijanden zijn verslagen:
laten we dus optrekken
om de tempel te zuiveren en wederom in te wijden.”
Heel het leger verzamelde zich
en trok op naar de berg Sion.
In de vroege morgen
van de vijfentwintigste van de negende maand,
dus de maand Kislew, van het jaar honderdachtenveertig,
droegen ze volgens de voorschriften van de wet
op het nieuwe brandofferaltaar, dat ze hadden gebouwd,
een offer op.
Op dezelfde tijd en op dezelfde dag,
waarop de volken het altaar hadden ontwijd,
werd het onder het zingen van lofliederen,
begeleid met citers, harpen en cymbalen, weer ingewijd.
Al het volk wierp zich in aanbidding ter aarde neer
en loofde de hemel,
die hun ondernemingen had doen slagen.
Acht dagen lang vierden zij het feest van de altaarwijding,
waarbij ze vol vreugde brandoffers opdroegen,
alsmede lof- en dankoffers.
Zij versierden de voorgevel van de tempel
met gouden kransen en schilden,
herstelden de poorten en de zalen
en plaatsten nieuwe deuren.
Er heerste een zeer grote vreugde onder het volk
omdat de smaad,
hun door de heidenen aangedaan, was weggenomen.
In overleg met zijn broers
en geheel de volksvergadering van Israël
bepaalde Judas, dat ze, zolang ze leefden,
het feest van de altaarwijding jaarlijks acht dagen lang,
te beginnen op de vijfentwintigste van de maand Kislew
in vreugde en blijdschap zouden vieren.

TUSSENZANG             I Kron. 29, 10, 11abc, 11d-12a, 12bcd

Wij eren, Heer, uw luisterrijke Naam.

Gij zijt geprezen, Heer, in alle eeuwen,
Gij God van onze vader Israël.
Groot zijt Gij in uw daden, oppermachtig,
verheven, luisterrijk en hoog geëerd.

Want alles in de hemel en op aarde is het uwe,
Gij zijt de koning, Heer, die boven allen staat.
Van U zijn aanzien en bezit afkomstig,
al wat bestaat richt zich naar uw bevel.

Gij kunt beschikken over vaardigheid en krachten,
wat groot en sterk is hebt Gij zo gemaakt.

 

ALLELUIA               I Petr. 1, 25

Alleluia.
Het woord des Heren blijft in eeuwigheid ;
en dit woord is de boodschap
die u in het evangelie is verkondigd.
Alleluia.

 

EVANGELIE                   Lc. 19, 45-48

Mijn huis moet een huis van gebed zijn,
maar gij hebt er een rovershol van gemaakt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd ging Jezus de tempel binnen
en begon de verkopers eruit te jagen,
terwijl Hij tot hen zei:
“Er staat geschreven:
Mijn huis moet een huis van gebed zijn,
maar gij hebt er een rovershol van gemaakt.”
Dagelijks gaf Hij in de tempel onderricht.
De hogepriesters, de schriftgeleerden
en de vooraanstaanden van het volk
zochten een gelegenheid om Hem ter dood te brengen,
maar zij zagen geen kans om wat dan ook te doen,
want al het volk hing aan zijn lippen.

________________________________________________________________________

Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

116. In de moderne tijd heeft er een opmerkelijke antropocentrische buitensporigheid plaatsgevonden die in een andere gedaante iedere verwijzing naar iets gemeenschappelijks en iedere poging de maatschappelijke banden te versterken blijft ondermijnen. Daarom is het ogenblik gekomen om opnieuw aandacht te besteden aan de werkelijkheid met de grenzen die zij stelt en die op hun beurt de mogelijkheid vormen van een gezondere en vruchtbaardere menselijke en maatschappelijke ontwikkeling. Een niet adequate presentatie van de christelijke antropologie heeft uiteindelijk een verkeerde opvatting bevorderd van de relatie van de mens met de wereld. Vaak is een Prometheïsche droom van heerschappij over de wereld doorgegeven, die de indruk heeft gewekt dat zorg voor de natuur iets voor zwakke figuren is. Een juiste interpretatie van de idee over de mens als heer van het heelal is daarentegen dit te verstaan als verantwoordelijke beheerder. 

Wordt vervolgd

 

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Friday in the thirty-third week of the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every day

Consideration
We read the story of the origin of one of today’s Jewish celebrations: Hanukkah. After the victory, the Temple is again solemnly consecrated and a feast is attached to it, Hanukkah, the feast of the ‘lights’. Legend has it that a jug of pure oil was found, which proved sufficient to keep the Menorah (the Hanukkah candlestick exceptionally has eight arms) burning for eight days. The festival has now become a symbol of national liberation. The conviviality and warmth of this winter festival (December), with its dancing lights, sometimes reminds us of our Christmas.

 

FIRST READING      I Makk. 4, 36-37.52-59

They celebrated the feast of the dedication of the altar,
where they joyfully offered burnt offerings.

From the First Book of the Maccabees

In those days Judas and his brothers said:
“Our enemies have been defeated:
So let us go up
and cleanse the temple and rededicate it.
All the army assembled
and marched up to Mount Zion.
In the early morning
of the twenty-fifth of the ninth month,
thus the month of Kislew, of the year one hundred and forty-eight,
according to the statutes of the law, they carried
on the new altar of burnt offering which they had built,
a sacrifice.
At the same time and on the same day
on which the nations had desecrated the altar,
it was consecrated again with the singing of hymns of praise, accompanied by zithers, harps and cymbals.
All the people prostrated themselves in adoration
and praised the heavens,
who had made their enterprises successful.
For eight days they celebrated the festival of the dedication of the altar,
during which they joyfully offered burnt offerings,
and praise and thanksgiving offerings.
They adorned the facade of the temple
with golden wreaths and shields,
repaired the gates and the halls
and set up new doors.
There was great joy among the people
because the reproach
done to them by the Gentiles had been removed.
In consultation with his brothers
and the entire assembly of Israel
Judas decreed that as long as they lived,
the feast of the dedication of the altar for eight days each year,
beginning on the twenty-fifth of the month of Kislew
would be annually celebrated in joy and gladness.

INTERLUDIUM    I Chron. 29, 10, 11abc, 11d-12a, 12bcd

We honour, Lord, thy glorious Name.

Praised be Thou, O Lord, throughout all ages,
Thou God of our father Israel.
Great art Thou in thy works, mighty,
exalted, glorious, and humbled.

For all things in heaven and earth are Thine,
Thou art the King, Lord, who art above all.
From Thee come prestige and property,
all that exists is at Your command.

Thou canst dispose of skill and power,
that which is great and strong Thou hast made so.

 

ALLELUIA    I Pet. 1, 25

Alleluia.
The word of the Lord endures forever ;
and this word is the message
which was preached to you in the Gospel.
Alleluia.

 

GOSPEL       Lk. 19, 45-48

My house must be a house of prayer,
but you have made it a den of thieves.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time Jesus entered the temple
and began to drive out the vendors,
while He said to them:
“It is written:
My house must be a house of prayer,
but you have made it a den of thieves.”
Every day He taught in the temple.
The high priests, the scribes
and the leaders of the people
sought an opportunity to put him to death,
but they saw no opportunity to do anything,
for all the people were hanging on his every word.

________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home 

116. Modernity has been marked by an excessive anthropocentrism which today, under another guise, continues to stand in the way of shared understanding and of any effort to strengthen social bonds. The time has come to pay renewed attention to reality and the limits it imposes; this in turn is the condition for a more sound and fruitful development of individuals and society. An inadequate presentation of Christian anthropology gave rise to a wrong understanding of the relationship between human beings and the world. Often, what was handed on was a Promethean vision of mastery over the world, which gave the impression that the protection of nature was something that only the faint-hearted cared about. Instead, our “dominion” over the universe should be understood more properly in the sense of responsible stewardship.

 

To be continued

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Donderdag – H. Clemens I, paus en mrt. – H. Columbanus, abt.

De heilige Clemens was leider van het vroege christendom
Paus van 88 of van 92 tot 97
Verdronken door de Romeinen in zee

H. Columbanus (540-615) was een Ierse abt,
missionaris en stichter van verscheidene kloosters.

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Iedere dag beschikbaar.

 

Overweging
We zijn geneigd om deze bladzijden uit het boek der Makkabeeën te bestempelen als religieus fanatisme. Geloof en politiek zijn er nauw verbonden met elkaar, het begrip “heilige oorlog” valt. Maar de strijd getuigt ook van de absolute trouw aan een gekregen woord. Men verdedigt niet “zichzelf”, niet “de eigen traditie”, niet de “eigen gewoontes”. De opstandelingen zijn geen meester, geen eigenaar van de boodschap die zij verspreiden, en verdedigen. En het is zeker niet de eigen zielenrust die zij op het oog hebben. De Bijbel noemt hen getuigen: de letterlijke betekenis van het Griekse begrip “martyr”.

 

EERSTE  LEZING                   I Makk. 2, 15-25.27-29

Wij blijven trouw aan het voorvaderlijk verbond.

Uit het eerste boek van de Makkabeeën

In die dagen kwamen de koninklijke beambten
die de bevolking tot afval van de wet moesten dwingen,
ook in de stad Modin om er offers op te dragen.
Veel Israëlieten gingen naar hen toe,
maar Mattátja en zijn zonen hielden zich afzijdig.
De koninklijke beambten
richtten zich daarom tot Mattátja met deze woorden:
“Gij zijt een man van gezag in deze stad;
gij geniet eer en aanzien
en hebt de steun van zonen en broers.
Treed dus als eerste naar voren
om het bevel van de koning te volbrengen.
Alle volken hebben er reeds gevolg aan gegeven
en ook de Judeeërs,
met name degenen die nog in Jeruzalem wonen.
Doet gij wat de koning vraagt,
dan zult gij en uw zonen
worden opgenomen onder de vrienden van de koning,
dan zult gij en uw zonen geëerd worden
met goud, zilver en allerlei andere geschenken.”
Hierop antwoordde Mattátja met luide stem:
“Al gehoorzaamden ook alle volken in het rijk aan de koning;
al valt iedereen van de godsdienst van zijn voorvaders af
om zich te voegen naar zijn bevelen,
ik, mijn zonen en mijn broers
blijven trouw aan het voorvaderlijk verbond.
Moge God ons ervoor behoeden
de wet en haar geboden te verloochenen.
Wij geven geen gehoor aan het bevel van de koning
en zullen in geen enkel opzicht
afwijken van hetgeen onze godsdienst ons gebiedt.”
Nauwelijks had hij dat gezegd,
of voor aller ogen trad een jood naar voren
om volgens het bevel van de koning
op het afgodenaltaar van Modin te offeren.
Toen Mattátja dat zag ontstak hij in hevige woede
en hij trilde van verontwaardiging;
hij gaf de vrije loop aan zijn rechtmatige toorn,
sprong vooruit
en sloeg de jood neer op het altaar;
daarna doodde hij ook de koninklijke beambte,
die gekomen was om het volk tot offeren te dwingen,
en vernielde het afgodsaltaar.
Onmiddellijk daarna trok Mattátja door de stad
en riep met luide stem:
“Alwie zijn ijver voor de wet wil tonen
en het opneemt voor het verbond, volge mij!”
Hijzelf en zijn zonen
lieten have en goed in de stad achter
en vluchtten het gebergte in.
In die tijd waren velen
die rechtvaardig en volgens de wet wilden leven,
uitgeweken naar de woestijn
om zich daar te vestigen.

TUSSENZANG               Ps. 50(49), 1-2, 5-6,14-15

Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

De Heer, de God der goden, spreekt,
Hij roept de aarde van het oosten tot het westen.
Zijn luister schittert van de Sion, de volschone,
Hij nadert, onze God, en zwijgt niet meer.

Brengt allen hier die Mij zijn toegewijd,
die met een offer mijn verbond bekrachtigd hebben.
De hemelen betuigen zijn gerechtigheid :
het is God zelf, die oordeelt.

brengt liever God het offer van uw lof,
volbrengt de Allerhoogste uw geloften.
Dan moogt ge in verdrukking tot Mij roepen ;
Ik zal u redden als ge Mij vereert.

 

ALLELUIA                      Jak. 1, 21

Alleluia.
Neemt met zachtmoedigheid het woord van God aan
dat in u werd geplant
en de kracht bezit
uw zielen te redden.
Alleluia

 

EVANGELIE                   Lc. 19, 41-44

Mocht ook gij op deze dag inzien wat u tot vrede strekt !                                           

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd naderde Jezus Jeruzalem
Hij liet zijn blik over de stad gaan
en weende over haar terwijl Hij zei:
“Mocht ook gij op deze dag inzien wat u tot vrede strekt!
Maar nu is dat voor uw ogen verborgen.
Er zullen dagen over u komen
dat uw vijanden een wal tegen u opwerpen,
u omsingelen en u van alle kanten insluiten;
zij zullen u, met uw kinderen die in u wonen, neersmakken
en zij zullen in u geen steen op de andere laten,
omdat gij de tijd niet hebt erkend
waarin barmhartig op u werd neergezien.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

Crisis en gevolgen van het moderne antropocentrisme 

115. Het moderne antropocentrisme heeft uiteindelijk paradoxaal de technische rede boven de werkelijkheid gesteld, omdat dit menselijk wezen “de natuur niet meer voelt als geldige norm, noch als levende toevlucht. Het ziet haar zonder hypothese objectief als ruimte en materie waarbinnen een werk moet worden verwezenlijkt waarop men zich volledig moet storten, en het maakt niet uit wat het resultaat daarvan zal zijn”.  Zo wordt de intrinsieke waarde van de wereld gebagatelliseerd. Maar als de mens zijn ware plaats niet opnieuw ontdekt, begrijpt het op een adequate wijze zichzelf niet en weerspreekt het uiteindelijk de eigen werkelijkheid. “Niet alleen de aarde is aan de mens gegeven, die haar gebruiken moet met eerbiediging van de oorspronkelijke bedoeling, volgens welke ze hem geschonken is als een goed, maar ook de mens is aan zichzelf gegeven door God en hij moet daarom de natuurlijke en zedelijke structuur respecteren waarmee hij begiftigd is”. 

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Thursday – St Clemens 1, pope and mar. – St Columbanus, abot.

Saint Clement was leader of early Christianity
Pope from 88 or from 92 to 97
Drowned by the Romans in the sea

 

St. Columbanus (540-615) was an Irish abb,
missionary and founder of several monasteries.

 

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every day.

Considerations
We are tempted to label these pages from the Book of Maccabees as religious fanaticism. Faith and politics are closely linked there, the term “holy war” falls. But the battle also testifies to absolute loyalty to a received word. One defends not “oneself”, not “one’s own tradition”, not one’s “own customs”. The insurgents are no master, no owner of the message they are spreading, defending. And it is certainly not their own soul’s peace that they have in mind. The Bible calls them witnesses:The literal meaning of the Greek term “martyr”.

 

FIRST READING               I Makk. 2, 15-25,27-29

We remain faithful to the ancestral covenant.

From the first book of the Maccabees

In those days the royal officials came
whose job it was to force the people to apostate from the law,
also came to the city of Modin to offer sacrifices.
Many Israelites went to them,
but Mattatiah and his sons kept away.
The royal officials
therefore addressed Mattatja with these words:
“Thou art a man of authority in this city;
thou enjoyest honour and prestige
and have the support of sons and brothers.
Therefore be the first to step forward
to fulfil the king’s command.
All the nations have already obeyed it
as well as the Judeans,
especially those still living in Jerusalem.
Do ye what the king asks ,
then you and your sons
be included among the king’s friends,
then you and your sons shall be honored
with gold, silver and all kinds of other gifts.”
To this Mattatja replied in a loud voice:
“Even if all the nations in the kingdom obeyed the king ;
though all fell away from the religion of their forefathers
to conform to his commands,
I, my sons and my brothers
remain faithful to the ancestral covenant.
May God keep us from
denying the law and its commandments.
We will not obey the king’s command
and will in no respect
deviate from what our religion commands us.”
Hardly had he said so,
when before all eyes a Jew stepped forward
to, according to the king’s command
to sacrifice on Modin’s idol altar.
When Mattatia saw this he ignited in fierce anger
and he trembled with indignation;
he gave free rein to his rightful wrath,
leapt forward
and struck the Jew down on the altar;
then he also killed the royal official,
who had come to force the people to sacrifice,
and destroyed the idol altar.
Immediately afterwards Mattatia marched through the city
and shouted in a loud voice:
“Whoever wants to show his zeal for the law
and stands up for the covenant, follow me!”
He himself and his sons
left goods and chattels in the city
and fled into the mountains.
At that time, many were
who wanted to live righteously and according to the law,
had fled to the desert
to settle there.

INTERLUDIUM              Ps 50(49), 1-2, 5-6,14-15

He who walks straight paths finds the salvation of God.

The Lord, the God of gods, speaks,
He calls the earth from east to west.
His splendour shines from the Zion, the full,
He approaches, our God, and is silent no more.

Brings here all who are devoted to Me,
who with sacrifice have ratified My covenant.
The heavens testify His righteousness :
It is God Himself who judges.

Rather bring to God the sacrifice of your praise,
fulfil your vows to the Most High.
Then you may cry out to Me in tribulation;
I will save thee if thou worship Me.

 

ALLELUIA        Jak. 1, 21

Alleluia.
Accept with meekness the word of God
which was planted in you
and has the power
to save your souls.
Alleluia

 

GOSPEL              Lk 19:41-44

May you too on this day realise what makes you peaceful!

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time Jesus approached Jerusalem
He looked upon the city
and wept over her while He said:
“May ye also this day see what is for your peace!
But now it is hidden from your eyes.
The days will come upon you
when your enemies will raise a rampart against you,
surround you and shut you in on all sides;
they shall smite thee down with thy children that dwell in thee
and they shall not leave in thee a stone upon another,
because thou hast not acknowledged the time
in which mercy was looked down upon thee.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On caring for the common home
Crisis and consequences of modern anthropocentrism 

115. Modern anthropocentrism has ended up paradoxically placing technical reason above reality, because this human being “no longer feels nature as a valid norm, nor as a living refuge. It sees her objectively, without hypothesis, as space and matter within which a work must be accomplished on which one must throw oneself completely, and it does not matter what the result will be.” Thus, the intrinsic value of the world is trivialised. But if man does not rediscover its true place, it adequately fails to understand itself and ultimately contradicts its own reality. “Not only is the earth given to man, who must use it respecting its original purpose, according to which it was given to him as a good, but man too is given to himself by God and he must therefore respect the natural and moral structure with which he is endowed.”

To be continued

 

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Woensdag – H. Cecilia, mgd. en mrt.

 

De heilige Cecilia Kwam uit een Romeinse voorname familie
Stierf de marteldood omstreeks 222
Patrones van muziek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Iedere dag beschikbaar.

Overweging
Heel het lijden van de mensheid wordt vandaag in één beeld samengebald:”En zij zag haar zeven zonen op één dag sterven.” Waarom gebeurt dergelijk gruwelijk onrecht? Het is in tranen dat de mensheid deze vraag soms stelt – uitschreeuwt – tot God. Waarom toch? Het troostend antwoord wordt ons niet geschonken door veel vrijblijvende woorden en theorieën, maar door een levende mens: Jezus. Hij is gekomen om geslagen, vernederd, gedood te worden. Hij is niet met een bocht om het lijden heen gestapt, maar zit er ook vandaag middenin. Hij deelt het, draagt het, begrijpt het. En Hij belooft aan ieder van ons dat de dood slechts een overgang is naar nieuw leven.

EERSTE LEZING                 2 Makk.  7, 1. 20-31

De Schepper van de wereld zal u in zijn barmhartigheid de levensadem teruggeven.

Uit het tweede Boek van de Makkabeeën

In die dagen
werden ook zeven broeders met hun moeder aangehouden
en op bevel van de koning met roeden en riemen geslagen
om ze zo te dwingen het verboden varkensvlees te eten.
Buitengewoon bewonderenswaardig was de moeder
en haar nagedachtenis verdient in ere te blijven.
Zij zag haar zeven zonen op één dag sterven,
maar hield moedig stand,
omdat zij op de Heer vertrouwde.
Bezield met edele gevoelens
moedigde zij ieder van hen in hun moedertaal aan
en sprak tot hen :
“Ik weet niet hoe gij in mijn schoot gevormd zijt ;
niet ik heb u de levensadem geschonken,
niet ik heb de bestanddelen waaruit ieder van u bestaat,
tot een harmonisch geheel geordend,
maar de Schepper van de wereld;
Hij bewerkt het ontstaan van de mens,
zoals Hij van alles de oorsprong is.
“Hij zal u in zijn barmhartigheid de levensadem teruggeven,
omdat gij omwille van zijn wet u zelf nu niet spaart.”
Antiochus meende dat de vrouw op hem smaalde
en hij verdacht haar van beledigende taal.
Daarom trachtte hij haar jongste zoon,
de enige die nog in leven was,
niet alleen met vermanende woorden
over te halen de voorvaderlijke zeden te loochenen,
maar hij beloofde ook onder ede,
dat hij hem rijk en gelukkig zou maken,
dat hij hem zou opnemen onder zijn vrienden
en hem het beheer van staatszaken zou toevertrouwen.
Toen de jongen daar in het geheel geen aandacht aan schonk,
riep de koning de moeder en spoorde haar aan
het ventje aan zijn verstand te brengen,
dat het om zijn welzijn ging.
Daar hij er bij haar met klem op aandrong,
stemde zij er tenslotte in toe haar zoon te overtuigen.
Zij boog zich naar hem toe
en de spot drijvend met de wrede despoot,
zei ze tot hem in hun moedertaal :
“Kind, heb medelijden met mij.
“Ik heb je negen maanden in mijn schoot gedragen,
je drie jaar gevoed en je gekoesterd
en opgevoed tot de jongen die je nu zijt.
“Ik smeek je, mijn kind,
beschouw de hemel en de aarde met al wat ze bevatten
en bedenk dat God dit alles uit het niet gemaakt heeft
en dat ook het menselijk geslacht op dezelfde wijze is ontstaan.
“Wees niet bang voor die beul,
maar toon je je broeders waardig en aanvaard de dood,
dan zal ik je met je broers terugkrijgen
op de dag dat God zich over ons ontfermt.”
Nauwelijks had zij dit gezegd, of de jongen riep uit:
“Waar wacht u op?
“Ik gehoorzaam niet aan het bevel van de koning :
Ik gehoorzaam aan wat de wet beveelt,
die door Mozes aan onze voorvaders gegeven is.
“Gij zijt de oorzaak van heel de rampspoed
die de Hebreeën treft,
maar gij zult niet ontkomen aan de hand van God.”

TUSSENZANG                  Ps. 17(16), 1, 5-6, 8b, 15

Uw aanblik, Heer,
verzadigt mij als ik ontwaak.

Luister, Heer, want mijn zaak is rechtvaardig,
let op mijn luid geroep.
Wil mijn gebed aanhoren ;
mijn lippen bedriegen U niet.

Standvastig volg ik het pad van de wet,
mijn voet struikelt niet op uw wegen.
Nu roep ik U aan, want Gij zult mij verhoren,
wend dus uw oor naar mij, hoor naar mijn stem.

Verberg mij onder de schuts van uw vleugels.
Ik ben rechtschapen en mag U aanschouwen,
uw aanblik verzadigt mij als ik ontwaak.

ALLELUIA                      Hebr. 4, 12

Alleluia.
Het woord van God is levend en krachtig,
en het dringt door tot het raakpunt van ziel en geest.
Alleluia.

EVANGELIE                Lc. 19, 11-28

Waarom heb je mijn geld niet naar de bank gebracht ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd was Jezus dichtbij Jeruzalem gekomen,
en daar men meende, dat het Rijk Gods
onmiddellijk ging verschijnen,
vertelde Hij deze gelijkenis :
“Een man van hoge geboorte ging op reis naar een ver land
om het koningschap te verkrijgen en dan terug te keren.
“Hij riep tien van zijn dienaars,
gaf hun tien pond en sprak tot hen :
Doet daar tijdens mijn afwezigheid zaken mee.
“Zijn landgenoten evenwel haatten hem
en stuurden hem een gezantschap achterna om te zeggen :
Wij willen niet dat deze man koning over ons wordt.
“Toen hij was teruggekeerd,
na het koningschap toch verkregen te hebben,
liet hij die dienaars roepen aan wie hij zijn geld gegeven had.
“De eerste kwam en zei :
Heer, uw pond heeft er tien opgeleverd.
“Hij antwoordde :
Uitstekend, goede dienaar !
Omdat gij in iets kleins trouw zijt geweest
zult gij gezag hebben over tien steden.
“Daarop kwam de tweede en sprak :
Heer, uw pond heeft er vijf opgebracht.
“Ook hem antwoordde de Heer :
En gij, gij zult macht hebben over vijf steden.
“Toen kwam de derde en zei :
Heer, hier is uw pond ;
ik heb het weggestopt in een doek en zo bewaard ;
ik had angst voor u
omdat gij een streng man zijt,
die terugeist wat ge niet hebt uitgezet
en die oogst wat ge niet hebt gezaaid.
“Aan hem antwoordde de heer :
Met je eigen woorden zal ik je veroordelen, slechte knecht.
“Je wist, dat ik een streng man ben
die terugeist wat ik niet heb uitgezet
en die oogst wat ik niet gezaaid heb.
“Waarom heb je dan mijn geld niet naar de bank gebracht ?
“Dan had ik het bij mijn terugkomst met rente kunnen opvragen.
“En aan degenen die er bij stonden, beval hij :
Neemt hem dat pond af
en geeft het aan hem die de tien ponden heeft.
“Ze wierpen op :
Heer, die heeft al tien ponden.
“Maar hij ging verder :
Ik zeg u :
Aan ieder die heeft, zal gegeven worden ;
maar aan wie niet heeft, zal nog ontnomen worden
zelfs wat hij heeft.
“En die vijanden van mij,
die mensen die niet wilden dat ik koning over hen werd :
Brengt ze hier en steekt ze voor mijn ogen neer.”

Nadat Jezus deze woorden gesproken had
trok Hij verder en ging op naar Jeruzalem.

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

114. Wat er aan het gebeuren is, stelt ons voor de noodzaak in een moedige culturele revolutie voort te gaan. Wetenschap en techniek zijn niet neutraal, maar kunnen vanaf het begin tot het einde van een proces verschillende bedoelingen en mogelijkheden bevatten en op verschillende manieren gestalte krijgen. Niemand wil terugkeren naar het stenen tijdperk, maar het is noodzakelijk tempo terug te nemen om op een andere wijze naar de werkelijkheid te kijken, de positieve en houdbare ontwikkelingen te verzamelen en tegelijkertijd de waarden en grote doeleinden die door een megalomane ongeremdheid zijn vernietigd, weer terug te krijgen.

Wordt vervolgd

 

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
___________________________________________________

Wednesday – St Cecilia, virg. and mar.

Saint Cecilia Came from a Roman distinguished family
Died of martyrdom around 222
Patron saint of music

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every day.

 

Consideration
All the suffering of humanity today is summed up in one image: “And she saw her seven sons die in one day.” Why does such heinous injustice happen? It is in tears that humanity sometimes asks this question – cries out – to God. Why after all? The comforting answer is not given to us by many non-committal words and theories, but by a living human being: Jesus. He came to be beaten, humiliated, killed. He did not step around suffering with a curve, but is in the middle of it even today. He shares it, bears it, understands it. And He promises to each of us that death is only a transition to new life.

 

FIRST READING              2 Makk. 7, 1. 20-31

The Creator of the world, in his mercy, will give you back the breath of life.

From the second Book of Maccabees

In those days
seven brothers were also arrested with their mother
and beaten with rods and straps at the king’s command
so as to force them to eat the forbidden pork.
Extraordinarily admirable was the mother
and her memory deserves to be honoured.
She saw her seven sons die in a single day,
but stood her ground bravely,
because she trusted in the Lord.
Animated with noble feelings
she encouraged each of them in their mother tongue
and spoke to them :
“I know not how ye were formed in my womb ;
not I have given you the breath of life,
not I have arranged the constituents that make up each one of you,
into a harmonious whole,
but the Creator of the world;
He works the creation of man,
as He is the origin of everything.
“He will in His mercy restore to thee the breath of life ,
because for His law’s sake ye spare not yourselves now.”
Antiochus believed the woman was smirking at him
and he suspected her of insulting language.
Therefore, he tried to kill her youngest son,
the only one still alive,
not only with admonishing words
to persuade her to disavow ancestral morals,
but he also promised on oath,
that he would make him rich and happy,
that he would include him among his friends
and would entrust him with the management of state affairs.
When the boy paid no attention to this at all,
the king called the mother and urged her to
to make the little fellow understand
that his welfare was at stake.
Since he urged her to do so,
she finally agreed to convince her son.
She bowed to him
and mocking the cruel despot,
she said to him in their mother tongue:
“Child, have mercy on me.
“I carried you in my womb for nine months,
fed you for three years and nurtured you
and raised you into the boy you are now.
“I beg you, my child,
contemplate the heavens and the earth with all that they contain
and remember that God made all this out of nothing
and that the human race too was created in the same way.
“Do not be afraid of that executioner ,
but show yourself worthy of your brothers and accept death,
then I will get you back with your brothers
on the day God takes care of us.”
Hardly had she said this, or the boy exclaimed:
“What are you waiting for?
“I do not obey the king’s command :
I obey what the law commands ,
which was given by Moses to our forefathers.
“Thou art the cause of all the calamity
which afflicts the Hebrews ,
but ye shall not escape the hand of God.”

INTERLUDIUM           Ps. 17(16), 1, 5-6, 8b, 15

Your sight, Lord,
satiate me when I awaken.

Listen, Lord, for my cause is righteous,
heed my loud cry.
Will hear my prayer ;
my lips do not deceive Thee.

Steadfastly I follow the path of the law,
my foot does not stumble in Your ways.
Now I call upon Thee, for Thou wilt hear me,
So turn your ear to me, hear my voice.

Hide me under the shelter of Thy wings.
I am righteous and may behold Thee,
Your sight sates me when I awaken.

 

ALLELUIA       Hebr. 4, 12

Alleluia.
The word of God is alive and powerful,
and it penetrates to the fulcrum of soul and spirit.
Alleluia.

 

GOSPEL           Lk. 19, 11-28

Why didn’t you take my money to the bank?

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

In those days Jesus had come near Jerusalem,
and since it was believed that the Kingdom of God
was going to appear immediately,
He told this parable:
“A man of high birth went on a journey to a far country
to obtain kingship and then return.
“He called ten of his servants,
gave them ten pounds and spoke to them :
Do business with them during my absence.
“His countrymen, however, hated him
and sent an envoy after him to say :
We do not want this man to be king over us.
“When he had returned ,
having obtained the kingship after all,
he sent for those servants to whom he had given his money.
“The first one came and said :
Lord, your pound has yielded ten.
“He replied :
Excellent, good servant !
Because thou hast been faithful in something small
thou shalt have authority over ten cities.
“Thereupon the second came and spoke :
Lord, thy pound hath yielded five.
“To him also the Lord answered :
And thou, thou shalt have authority over five cities.
“Then came the third and said :
Lord, here is thy pound ;
I tucked it away in a cloth and kept it that way ;
I had fear of thee
Because thou art a stern man,
who reclaims what you have not put out
and who reaps what thou hast not sown.
“To him the lord replied :
With your own words I will condemn you, bad servant.
“You knew that I am a strict man
who reclaims what I have not expelled
and who reaps what I did not sow.
“Then why didn’t you take my money to the bank?
“Then I could have claimed it with interest on my return.
“And to those who stood by, he ordered :
Take from him that pound
and give it to him who has the ten pounds.
“They threw up :
Lord, he already has ten pounds.
“But he continued :
I say to you :
To every one who has shall be given ;
but to him who has not, it will still be taken away
even what he has.
“And those enemies of mine ,
those people who did not want me to be king over them :
Bring them here and stab them before me.”

After Jesus had spoken these words
He moved on and went up to Jerusalem.

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home

114. What is happening presents us with the need to move forward in a courageous cultural revolution. Science and technology are not neutral, but from the beginning to the end of a process can contain different intentions and possibilities and be shaped in different ways. No one wants to return to the stone age, but it is necessary to take pace back to look at reality in a different way, gather the positive and tenable developments while recovering the values and great purposes destroyed by megalomaniacal unrestraint.
To be continued

 

 

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
___________________________________________________

Dinsdag – Maria – Opdracht

Op het feest van de Opdracht van de Heilige Maagd Maria in de tempel
viert de Kerk dat de ouders van Maria haar opdroegen in de tempel.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke dag ter beschikking

 

Overweging

De oorsprong van de gedachtenis van Maria-Opdracht is de wijding van de Mariakerk in 543 in Jeruzalem, het herinnert ons aan haar opdracht in de tempel. Maria roept het beeld op van de gelovige vrouw die zich helemaal liet boetseren door Gods woord. Als geen ander stelde de moeder van Jezus zich open voor het werk van God: ‘Mij geschiede naar uw woord’. Zelfgave en beschikbaarheid tot het uiterste toe tekenden haar leven. Zoals we op 2 februari vieren dat Maria haar kind Jezus in de tempel opdroeg, zo vieren we vandaag de opdracht van Maria zelf.

 

EERSTE LEZING                Zach 2, 14-17
Juich, dochter Sion, want zie, Ik kom                             
 

Uit de Profeet Zacharia

Zo luidt de godsspraak van de Heer :
“Juich en verheug u, dochter Sion,
want zie, Ik kom en Ik zal bij u wonen.
“Op die dag zullen vele volken
zich bij de Heer aansluiten;
zij zullen mijn volk zijn
en Ik zal bij hen wonen.”

Dan zult gij weten,
dat de Heer van de legerscharen mij tot u gezonden heeft.
De Heer zal Juda in bezit nemen
als zijn erfdeel op de heilige grond
en Hij kiest Jeruzalem weer uit.
Zwiijg voor de Heer, al wat leeft !
Hij staat op en komt uit zijn heilige woning.

TUSSENZANG          Lc.   1, 46-47,48-49,50-51,52-53,54-55                                     

Zalig zijt gij, Maagd Maria,
Gij hebt de Zoon van de eeuwige Vader
in uw schoot gedragen.

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.

Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd :
Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is zijn Naam !

Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.
Hij doet zich gelden met krachtige arm,
vermetelen drijft Hij uiteen.

Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien.
Behoeftigen schenkt Hij overvloed
maar rijken gaan heen met ledige handen.

Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan,
zijn milde erbarming indachtig,
zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.

 

ALLELUIA                    Ps. 119(118), 36a, 29b

Alleluia.
Mijn hart zij gericht op wat Gij verordent, Heer ;
geef mij uw wet als gids.
Alleluia.

 

EVANGELIE              Mt. 12, 46-50

Met een gebaar naar zijn leerlingen zei Jezus :
Ziedaar mijn moeder en mijn broeders.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd, terwijl Jezus tot het volk sprak,
gebeurde het dat zijn moeder en broeders buiten stonden
om te trachten met Hem te spreken.
Iemand kwam Hem nu zeggen :
“Uw moeder en broeders staan daarbuiten
en willen U spreken.”
Maar Hij antwoordde aan degene die Hem dit kwam zeggen :
“Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders ?”
En met een gebaar naar zijn leerlingen zei Hij :
“Ziedaar mijn moeder en mijn broeders ;
want mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder zijn zij
die de wil volbrengen van mijn Vader in de hemel.”


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

113. De mensen lijken overigens intussen niet meer te geloven in een gelukkige toekomst, zij vertrouwen niet meer blindelings op een betere toekomst, uitgaande van de huidige toestand van de wereld en de technische vaardigheden. Zij worden zich ervan bewust dat de vooruitgang van wetenschap en techniek niet gelijk is aan de vooruitgang van de mensheid en de geschiedenis en vermoeden dat er andere wegen zijn voor een gelukkige toekomst. Desondanks kunnen zij zich evenmin voorstellen dat zij afzien van de mogelijkheden die de techniek biedt. De mensheid is diepgaand veranderd en de opeenstapeling van voortdurende nieuwigheden heiligt een vluchtigheid die ons met oppervlakkigheid, in één richting trekt. Het wordt moeilijk halt te houden om de diepgang in het leven weer terug te krijgen. Als de architectuur een tijdgeest weerspiegelt, dan brengen de megastructuren en de in serie gebouwde huizen de geest van de geglobaliseerde techniek tot uitdrukking, waarbij de voortdurende nieuwigheid van de producten zich verenigt met een drukkende verveling. Laten wij hier niet in berusten en laten wij niet afzien ons vragen te stellen over de doeleinden en de zin van alles. Anders zullen wij alleen maar de stand van zaken legitimeren en behoefte hebben aan meer surrogaten om de leegte te verdragen.

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________

Tuesday – Presentation of Mary

On the Feast of the Presentation of the Blessed Virgin Mary in the Temple,
the Church celebrates that Mary’s parents dedicated her in the temple.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every day

 

Consideration
The origin of the remembrance of Marian dedication is the consecration of the Church of Mary in 543 in Jerusalem, it reminds us of her mission in the temple. Mary evokes the image of the faithful woman who allowed herself to be completely moulded by God’s word. Like no other, the mother of Jesus opened herself to the work of God: ‘I will be done according to your word’. Self-giving and availability to the utmost marked her life. Just as we celebrate Mary’s dedication of her child Jesus in the temple on 2 February, today we celebrate Mary’s own dedication.

 

FIRST READING         Zech 2, 14-17
Rejoice, daughter Zion, for behold, I am coming

From the Prophet Zechariah

Thus is the divine word of the Lord :
“Rejoice and rejoice, daughter Zion,
for behold, I am coming and I will dwell with you.
“In that day many nations
will join the Lord;
they shall be my people
and I will dwell with them.”

Then you will know,
that the Lord of hosts has sent me to you.
The Lord will take possession of Judah
as His inheritance on the holy ground
and He will choose Jerusalem again.
Swing before the Lord, all that lives!
He will rise and come out of His holy dwelling.

INTERLUDIUM           Lk. 1, 46-47,48-49,50-51,52-53,54-55

Blessed art thou, Virgin Mary,
thou hast borne the Son of the eternal Father
carried in thy womb.

High now my soul exalts the Lord,
delighted is my spirit for God my redeemer.

His choice fell on his simple handmaid :
From now on every generation praises me.
Wonderful is what He did to me,
the Mighty One, great is his Name!

Merciful is He for ever and ever
to all who acknowledge Him.
He asserts Himself with a mighty arm,
He scatters the foolish.

The mighty He brings down from their throne,
He raises the simple to prominence.
He gives abundance to the needy
but the rich go away with empty hands.

He takes care of his servant Israel,
remembering his gentle mercy;
as He promised the fathers,
to Abraham and his generation forever.

 

ALLELUIA             Ps. 119(118), 36a, 29b

Alleluia.
My heart be set on what You ordain, Lord,
give me thy law as a guide.
Alleluia.

 

GOSPEL      Mt 12, 46-50

Gesturing to his disciples, Jesus said :
Behold my mother and my brothers.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time, while Jesus was speaking to the people ,
it happened that his mother and brothers were standing outside
trying to speak to Him.
Someone now came and said to Him :
“Your mother and brothers are standing outside
and want to speak to You.”
But He replied to the one who came to tell Him this :
“Who is my mother and who are my brothers?”
And gesturing to his disciples, He said :
“Behold my mother and my brothers ;
for my brother, my sister and my mother are those
who fulfil the will of my Father in heaven.”
_________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home
113. There is also the fact that people no longer seem to believe in a happy future; they no longer have blind trust in a better tomorrow based on the present state of the world and our technical abilities. There is a growing awareness that scientific and technological progress cannot be equated with the progress of humanity and history, a growing sense that the way to a better future lies elsewhere. This is not to reject the possibilities which technology continues to offer us. But humanity has changed profoundly, and the accumulation of constant novelties exalts a superficiality which pulls us in one direction. It becomes difficult to pause and recover depth in life. If architecture reflects the spirit of an age, our megastructures and drab apartment blocks express the spirit of globalized technology, where a constant flood of new products coexists with a tedious monotony. Let us refuse to resign ourselves to this, and continue to wonder about the purpose and meaning of everything. Otherwise we would simply legitimate the present situation and need new forms of escapism to help us endure the emptiness.

To be continued

The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________________