Goede Vrijdag

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

EERSTE LEZING             Jes. 52, 13-53,12

Hij werd mishandeld om onze misdaden.

Uit de profeet Jesaja

Zie, mijn dienaar zal succesvol handelen,
hij zal worden verhoogd en verheven en zeer verheerlijkt.
Zoals velen over hem ontsteld hebben gestaan,
zo misvormd was hij, zo onmenselijk van voorkomen,
en zijn schoonheid beneden die van mensenkinderen.
Zo zal hij vele volkeren slaan met verbazing,
koningen zullen hun mond voor hem sluiten,
want wat hun niet verteld is, aanschouwen zij
en wat zij niet hebben gehoord, zien zij in.
Wie kon geloven wat wij hebben gehoord
en over wie is de arm van de Heer zichtbaar geworden?

Hij is geprezen als een alleenstaande loot
en als een wortel uit dorre grond;
hij had gestalte noch luister
zodat wij naar hem konden zien,
geen voorkomen zodat wij hem zouden kunnen begeren.
Veracht en door de mensen verstoten,
Man van smarten en door lijden gerijpt;
als een die zijn gelaat voor ons heeft verborgen,
veracht en door ons niet geteld.

Toch waren het onze pijnen die hij droeg
en onze smarten die hij op zich nam.
Wij daarentegen beschouwen hem als een getroffene,
als iemand die door God is geslagen en vernederd.
Hij is echter doorboord om onze zonden,
mishandeld om onze misdaden,
want op hem rust de straf voor ons heil
en door zijn striemen is er genezing voor ons.
Wij allen dwaalden als een kudde,
ieder ging zijn eigen weg;
de Heer liet op hem neerkomen
de misdaad van ons allen.
Men mishandelde hem en hij heeft het aanvaard,
hij heeft zijn mond niet geopend.
Als het lam dat naar de slachtbank geleid wordt
en als het schaap dat voor zijn scheerder verstomt,
zo heeft hij zijn mond niet geopend.

Door een gewelddadige rechtspraak is hij weggerukt.
Wie is er nog die denkt aan zijn leven?
Hij is immers weggenomen uit het land der levenden,
om de zonden van mijn volk tot de dood toe geslagen.
Men geeft hem een graf bij de misdadigers
en bij de rijken een rustplaats
ofschoon hij geen onrecht gepleegd heeft
en er geen bedrog is geweest in zijn mond.

Het heeft de Heer behaagd hem met slagen te pijnigen.
Al brengt hij zichzelf ten offer,
toch zal hij een nageslacht zien, zijn dagen verlengen
en de wens van de Heer zal door zijn hand vervuld worden.
Om zijn zwoegen zal hij het licht zien en worden verzadigd.
Door zijn inzicht zal mijn dienaar als rechtvaardige
velen rechtvaardigen
en hun misdaden zal hij op zich laden.

Daarom zal Ik hem deel geven onder de groten,
en met machtigen zal hij de buit verdelen
omdat hij zijn ziel prijsgaf aan de dood
en onder de zondaars gerekend is.
Hij draagt immers de zonden van velen
en is voor de zondaars een voorspraak.

Antwoordpsalm     Ps. 31(30), 2 en 6, 12-13, 15-16, 17 en 25

Keervers
Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.

Bij U, Heer, zoek ik mijn toevlucht,
stel mij toch nimmer teleur.
Rechtvaardige God, bevrijd mij.
Heer, in uw handen beveel ik mijn geest,
Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God.

Mijn vijanden drijven de spot met mij,
mijn buren lachen mij uit.
Mijn vrienden schrikken als zij mij zien,
op straat ontlopen zij mij.
Men is mij vergeten als was ik dood,
ik ben als gebroken huisraad.

Toch blijf ik op U vertrouwen, Heer,
steeds zeg ik: Gij zijt mijn God.
Gij hebt mijn lot in uw hand,
bevrijd mij van mijn vervolgers.

Laat over uw dienaar uw aanschijn lichten,
red mij door uw genade.
Schept moed en weest onverschrokken,
gij allen die hoopt op de Heer.

Tweede Lezing             Hebr. 4,14-16;5,7-9

Hij heeft gehoorzaamheid geleerd en is voor allen die Hem gehoorzamen oorzaak geworden van eeuwig heil.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Nu wij een verheven hogepriester hebben, een die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, nu moeten wij vasthouden aan onze belijdenis. Want wij hebben een hogepriester die in staat is mee te voelen met onze zwakheden. Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld, precies zoals wij, afgezien dan van de zonde. Laten wij daarom vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade, om barmhartigheid en genade te verkrijgen en tijdige hulp.

In de dagen van zijn sterfelijk leven heeft Christus onder luid geroep en geween gebeden en smekingen opgedragen aan God die Hem uit de dood kon redden. Om zijn vroomheid is Hij verhoord: hoewel Hij Gods Zoon was, heeft Hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd; en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, oorzaak geworden van eeuwig heil.

Vers voor het evangelie             Fil.2,8-9

Lof en eer zij U, Heer Jezus.
Christus is voor ons gehoorzaam geworden tot de dood, tot de dood aan een kruis.
Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam verleend die boven alle namen is. Lof en eer zij U, Heer Jezus.

Evangelie               Joh.18,1-19,42

Het lijden van onze Heer Jezus Christus.

Het lijdensverhaal van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd ging Jezus met zijn leerlingen naar buiten, naar de overkant van de beek Kedron. Daar was een boomgaard die Hij met zijn leerlingen binnenging. Maar ook Judas die Hem zou overleveren, kende deze plaats omdat Jezus er dikwijls met zijn leerlingen was samengekomen. Zo kwam Judas daarheen met de afdeling soldaten en met dienaars van de hogepriesters en Farizeeën, voorzien van lantaarns, fakkels en wapens. Jezus, die alles wist wat over Hem ging komen, trad naar voren en zei tot hen: “Wie zoekt gij?” Zij antwoordden Hem: “Jezus de Nazoreeër.” Jezus zei hun: “Dat ben Ik.” Ook Judas, zijn verrader, bevond zich bij hen. Nauwelijks had Jezus hun gezegd: Dat ben Ik, of zij weken achteruit en vielen op de grond. Nog eens vroeg Hij hun: “Wie zoekt gij?” Zij zeiden: Jezus de Nazoreeër.” Jezus antwoordde: “Ik heb U gezegd dat Ik het ben. “Als gij Mij zoekt, laat deze mensen dan gaan.” Vervuld moest worden wat Hij gezegd had: Niemand van hen die Gij Mij gegeven hebt, liet Ik verloren gaan. Maar Simon Petrus had een zwaard bij zich. Hij trok het en verwondde daarmee de knecht van de hogepriester door hem het rechteroor af te slaan. De naam van die knecht was Malchus. Jezus echter sprak tot Petrus: “Steek dat zwaard in de schede; zou Ik de beker niet drinken die mijn Vader Mij gegeven heeft?”

De afdeling met de bevelhebber en de dienaars van de joden grepen toen Jezus vast, boeiden Hem en brachten Hem eerst naar Annas. Deze was namelijk de schoonvader van Kajafas die dat jaar hogepriester was, dezelfde Kajafas die aan de joden de raad had gegeven: Het is beter dat er één mens sterft voor het volk. Simon Petrus en nog een andere leerling volgden Jezus. Die leerling nu was een bekende van de hogepriester en zo ging hij tegelijk met Jezus het paleis van de hogepriester binnen, terwijl Petrus buiten de poort bleef staan. Die andere leerling, de bekende van de hogepriester, kwam naar buiten, sprak met de portierster en bracht Petrus naar binnen. Het meisje dat aan de poort stond, vroeg Petrus: “Ben je ook niet een van de leerlingen van die man?” Hij zei: “Welneen.” Omdat het koud was, hadden de knechten en dienaars een houtskoolvuur aangelegd en stonden zich te warmen. Ook Petrus stond bij hen en warmde zich. De hogepriester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en zijn leer. Jezus antwoordde hem: “Ik heb openlijk tot de wereld gesproken. “Ik heb altijd onderricht gegeven in een synagoge of in de tempel waar alle joden bijeenkomen en er is niets wat Ik in het geheim heb gesproken. “Waarom ondervraagt gij Mij? “Ondervraag de mensen die gehoord hebben wat ik hun heb verkondigd. “Die weten goed wat ik heb gezegd.” Op dit woord gaf een van de dienaars die naast Hem stond, Jezus een klap in het gezicht en voegde Hem toe: “Antwoordt Gij zo de hogepriester?” Jezus antwoordde hem: “Indien Ik iets verkeerds gezegd heb, verklaar dan wat er verkeerd in was; maar indien het goed was, waarom slaat gij Mij?” Daarop zond Annas Hem geboeid naar de hogepriester Kajafas.

Simon Petrus stond zich te warmen toen iemand hem vroeg: “Ben ook jij niet een van zijn leerlingen?” Hij ontkende het en zei: “Welneen.” Maar een van de knechten van de hogepriester, een bloedverwant van de man wie Petrus het oor had afgeslagen, zei; “Heb ik je niet in de boomgaard bij Hem gezien?” Petrus ontkende het opnieuw en meteen begon er een haan te kraaien.

Toen brachten ze Jezus van het huis van Kajafas naar het pretorium. Het was vroeg in de morgen. Zelf gingen zij het pretorium niet binnen want ze moesten het paasmaal kunnen eten en mochten zich daarom niet verontreinigen. Daarom kwam Pilatus naar buiten en vroeg hun: “Welke beschuldiging brengt gij tegen deze man in?” Zij gaven hem ten antwoord: “Als dit geen misdadiger was, zouden wij Hem niet aan u hebben overgeleverd.” Daarop zei Pilatus: “Neemt Hem dan zelf en vonnist Hem volgens Uw Wet!” De joden antwoordden hem; “Wij missen het recht om iemand ter dood te brengen.” Zo zou Jezus’ woord in vervulling gaan waarmee Hij had aangeduid welke dood Hij zou sterven.
Nu ging Pilatus het pretorium binnen, riep Jezus bij zich en zei tot Hem: “Zijt Gij de koning de joden?” Jezus antwoordde hem: “Zegt gij dit uit uzelf of hebben de anderen u over mij gesproken? “Pilatus gaf ten antwoord: “Ben ik soms een jood? “Uw eigen volk en de hogepriesters hebben U aan mij overgeleverd. “Wat hebt Gij gedaan? Jezus antwoordde: “Mijn koningschap is niet van deze wereld. “Zou mijn koningschap van deze wereld zijn, dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben dat Ik niet aan de joden werd uitgeleverd. “Mijn koningschap is evenwel niet van hier.” Pilatus hernam: “Gij zijt dus toch koning?” Jezus antwoordde: “Ja, koning ben Ik. “Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, om getuigenis af te leggen van de waarheid. “Al wie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem.” Pilatus zei tot Hem: “Wat is waarheid?” Na die woorden ging hij weer naar buiten tot de joden en zei: “Ik vind hoegenaamd geen schuld in Hem. “Maar er bestaat onder u de gewoonte dat ik met Pasen iemand vrijlaat. “Wilt gij dus dat ik u de koning der joden vrijlaat?” Toen begonnen ze opnieuw te schreeuwen: “Neen, die niet maar Barabbas!” Barabbas was een rover.

Toen liet Pilatus Jezus geselen. De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten Hem die op het hoofd en wierpen Hem een purperen mantel om. Ze traden op Hem toe en zeiden: “Gegroet, koning der joden!” En zij sloegen Hem in het gezicht. Pilatus ging weer naar buiten en zei tot hen: “Ziehier, ik breng Hem naar buiten om u te doen weten dat ik volstrekt geen schuld in Hem vind.” Jezus kwam dus naar buiten terwijl Hij nog de doornenkroon en de purperen mantel droeg. Pilatus zei tot hen: “Ziehier de mens.” Maar toen de hogepriesters en dienaars Hem zagen, schreeuwden ze: “Kruisigen, kruisigen!” Pilatus zei hun: “Neemt gij Hem dan en kruisigt Hem want ik vind geen schuld in Hem.” De joden antwoordden hem: “Wij hebben een Wet en volgens die Wet moet Hij sterven omdat Hij zich voor Gods Zoon heeft uitgegeven.” Toen Pilatus dit hoorde, werd hij nog meer bevreesd. Hij ging het pretorium weer binnen en sprak tot Jezus: “Waar zijt Gij vandaan?” Jezus gaf hem echter geen antwoord. Daarom zei Pilatus: “Gij spreekt niet tegen mij? “Weet Ge dan niet dat ik de macht heb om vrij te spreken maar ook de macht heb om U te kruisigen?”    Jezus antwoordde: “Ge zoudt volstrekt geen macht over Mij hebben als u die niet van boven gegeven was. “Daarom is de zonde van hem die Mij aan u heeft overgeleverd groter.”

Van dit ogenblik af wilde Pilatus ertoe overgaan Hem vrij te laten. Maar de joden schreeuwden: “Als ge die man vrijlaat, zijt ge geen vriend van de keizer. “Wie zich voor koning uitgeeft, komt in verzet tegen de keizer.” Toen Pilatus hen dit hoorde roepen liet hij Jezus naar buiten brengen en ging op de rechterstoel zitten, op de plaats die Litostrotos  heet, in het Hebreeuws Gabbata. Het was de voorbereidingsdag voor Pasen, ongeveer het zesde uur. Hij zei tot de joden: “Hier is uw koning.” Maar zij schreeuwden: “weg, weg met Hem! Kruisig Hem!” Pilatus vroeg: “Zal ik dan uw koning kruisigen?” De hogepriesters antwoordden: “Wij hebben geen andere koning dan de keizer!” Toen leverde hij Hem aan hen uit om de kruisdood te ondergaan, en zij namen Hem over.

Zelf zijn kruis dragend trok Jezus de stad uit naar wat de Schedelplaats heet, in het Hebreeuws Golgota. Daar sloegen zij Hem aan het kruis, en met Hem nog twee anderen, aan elke kant een en Jezus in het midden. Pilatus had ook een opschrift laten maken en op het kruis doen aanbrengen. Het luidde: Jezus, de Nazoreeër, de koning van de joden. Vele joden lazen dit opschrift, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, lag dicht bij de stad. Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks.  De hogepriesters van de joden nu zeiden tot Pilatus: “Ge moest er niet op zetten: ‘de koning van de joden’ maar: ‘Hij heeft gezegd: Ik ben de koning van de joden’.” Pilatus antwoordde: “Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven.”

Toen de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen ze zijn kleren en deelden ze in vieren, voor iedere soldaat een deel. Ze namen ook de lijfrok die echter zonder naad was, aan één stuk geweven van bovenaf. Daarom zeiden ze tot elkaar: “Laten we die niet scheuren maar er om loten wie hem krijgt.” Aldus moest de Schrift vervuld worden: Zij verdeelden mijn kleren onder elkaar en dobbelden om mijn gewaad.

Terwijl de soldaten hiermee bezig waren, stonden bij Jezus’ kruis zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij liefhad, zei Hij tot zijn moeder: “Vrouw, ziedaar uw zoon.” Vervolgens zei Hij tot de leerling: “Ziedaar uw moeder.” En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis.

Hierna, wetend dat nu alles was volbracht, zei Jezus, opdat de Schrift vervuld zou worden: ” Ik heb dorst.” Er stond daar een kruik vol zure wijn. Ze doopten er een spons in, staken die op een hysopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus van de zure wijn genomen had, zei Hij: “Het is volbracht.” Daarop boog Hij het hoofd en gaf de geest.

(Hier knielen allen gedurende enige tijd.)

Aangezien het voorbereidingsdag was en de joden niet wilden dat de lichamen op sabbat aan het kruis bleven – het was bovendien een grote sabbat – vroegen zij aan Pilatus verlof de benen van de gekruisigden te breken en hen weg te nemen.Daarom kwamen de soldaten en sloegen zowel bij de ene als bij de andere die met Hem was gekruisigd, de benen stuk. Toen zij echter bij Jezus kwamen en zagen dat Hij reeds dood was, sloegen zij Hem de benen niet stuk, maar een van de soldaten doorstak zijn zijde met een lans; terstond kwam er bloed en water uit. Die het gezien heeft, getuigt hiervan; zijn getuigenis is waar en hij weet dat hij de waarheid zegt, opdat ook gij zoudt geloven. Dit is gebeurd opdat de Schrift zou vervuld worden: “Van zijn gebeente zal niets worden verbrijzeld”, terwijl nog een ander Schriftwoord zegt: “Zij zullen opzien naar Hem die zij hebben doorstoken”.

Jozef van Arimatéa, die een leerling was van Jezus maar in het geheim uit vrees voor de joden, vroeg daarna aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. Toen Pilatus dit had toegestaan, ging hij dus heen en nam het lichaam weg. Nikodémus, die Hem vroeger ‘s nachts bezocht had, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer honderd pond. Zij namen het lichaam van Jezus en wikkelden het met de welriekende kruiden in zwachtels, zoals bij een joodse begrafenis gebruikelijk is. Op de plaats waar Hij gekruisigd werd, lag een tuin en in die tuin een nieuw graf waarin nog nooit iemand was neergelegd. Vanwege de voorbereidingsdag van de joden en omdat het graf dichtbij was, legden zij Jezus daarin neer.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

132. In dit kader moet iedere reflectie worden geplaatst omtrent het menselijk ingrijpen in de dieren- en plantenwereld, dat tegenwoordig genetische veranderingen inhoudt die door de biotechnologie worden veroorzaakt, met als doel de in de materiële werkelijkheid aanwezige mogelijkheden te exploiteren. Het respect van het geloof in de rede vraagt aandacht te schenken aan hetgeen de biologische wetenschap zelf, die onafhankelijk met betrekking tot economische belangen is ontwikkeld, kan leren over de biologische structuren en hun mogelijkheden en veranderingen. In ieder geval is een ingreep in de natuur “om haar te helpen zich te ontwikkelen overeenkomstig haar wezen, die van de schepping, die welke door God is gewild”.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_______________________________________________________________________

Good Friday

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

FIRST READING     Isa 52:13-53.12

He was mistreated for our crimes.

From the prophet Isaiah

Behold, my servant will act successfully,
he will be exalted and exalted and greatly glorified.
As many have stood dismayed over him ,
so deformed was he, so inhuman in appearance,
and his beauty below that of the children of men.
So shall he strike many nations with astonishment,
kings shall shut their mouths before him,
for what they have not been told, they behold.
And what they have not heard, they see.
Who could believe what we have heard
and over whom the arm of the Lord has become visible?

He is praised as a solitary shoot
And as a root from barren ground;
he had not stature nor lustre
so that we could look at him,
no appearance so that we could covet him.
Despised and rejected by men,
Man of sorrows and matured through suffering;
as one who hid his face from us,
Despised and uncounted by us.

Yet it was our pains that he bore
And our sorrows he took upon himself.
We, on the other hand, regard him as one afflicted,
as one who has been beaten and humiliated by God.
However, he was pierced for our sins,
mistreated for our crimes,
for on him is the penalty for our salvation
and through his strophes there is healing for us.
We all wandered like a flock,
each went his own way;
the Lord brought down on him
The crime of us all.
One mistreated him and he accepted it,
he did not open his mouth.
Like the lamb led to the slaughter
and as the sheep that hushes before its shearer,
so he did not open his mouth.

By a violent justice he has been snatched away.
Who is there left who thinks of his life?
For he has been taken away from the land of the living,
beaten to death for the sins of my people.
They give him a grave with the criminals
and a resting place with the rich
though he committed no iniquity
And there was no deceit in his mouth.

It has pleased the Lord to torment him with blows.
Though he sacrifice himself,
yet shall he see a progeny, his days prolonged
And the Lord’s desire shall be fulfilled by his hand.
For his toil he will see the light and be satiated.
Through his insight, my servant as a righteous person will
justify many
And their crimes shall he bring upon himself.

Therefore I will give him portion among the great,
and with the mighty shall he divide the spoil
Because he gave up his soul to death
and is counted among the sinners.
For he bears the sins of many
and is an advocate for sinners.

RESPONSORIAL Ps. 31(30), 2 and 6, 12-13, 15-16, 17 and 25

Refrain
Father, into your hands I commend my spirit.

In you, Lord, I seek refuge,
never fail me.
Righteous God, deliver me.
Lord, into your hands I commend my spirit,
Thou art my redeemer, faithful God.

My enemies mock me,
My neighbors laugh at me.
My friends are frightened when they see me,
In the street they avoid me.
They have forgotten me as if I were dead,
I am like broken furniture.

Yet I continue to trust in You, Lord,
“I say to you, Thou art my God.
Thou hast my fate in thy hand,
deliver me from my persecutors.

Over Your servant let Your face shine,
Save me by your grace.
Take courage and be fearless,
all ye that hope in the Lord.

Second Reading     Hebr. 4,14-16;5,7-9

He taught obedience and became the cause of eternal salvation for all who obey Him.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

Now that we have an exalted high priest, one who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, now we must hold fast to our confession. For we have a high priest who is able to sympathize with our weaknesses. He himself was tested in many ways, just like us, apart from sin. Let us therefore boldly approach the throne of God’s grace to obtain mercy and grace and timely help.

In the days of His mortal life, Christ, under loud cries and weeping, dedicated prayers and supplications to God who could save Him from death. For His piety He was heard: though He was the Son of God, He learned obedience in the school of suffering; and when He had reached the end, He became the cause of eternal salvation to all who obey Him.

Verse for the Gospel Phil. 2:8-9

Praise and honor be to You, Lord Jesus.
Christ became obedient for us to death, to death on a cross.
Therefore God has highly exalted Him and given Him the name that is above all names. Praise and honor be to You, Lord Jesus.

Gospel John 18,1-19,42

The Passion of our Lord Jesus Christ.

The Passion of our Lord Jesus Christ according to John

At that time Jesus went out with His disciples, across the stream Kedron. There was an orchard there which He entered with His disciples. But also Judas who was to hand Him over, knew this place because Jesus had often met there with His disciples. So Judas came there with the ward of soldiers and with servants of the high priests and Pharisees, equipped with lanterns, torches and weapons. Jesus, who knew all that was about to come upon Him, stepped forward and said to them, “Whom seek ye?” They answered Him, “Jesus the Nazarene.” Jesus said to them, “That is I.” Judas, his betrayer, was also among them. No sooner had Jesus said to them, “This is I,” than they backed away and fell to the ground. Again He asked them, “Whom seek ye?” They said: Jesus the Nazarene.” Jesus answered, “I have told thee that it is I. “If ye seek Me, let these people go.” Fulfilled was to be what He had said, None of those whom Thou gavest Me, let Me perish. But Simon Peter had a sword with him. He drew it and with it wounded the servant of the high priest by cutting off his right ear. The name of that servant was Malchus. Jesus, however, spoke to Peter, “Put that sword in its sheath; should I not drink the cup which my Father has given Me?”

The ward with the commander and the servants of the Jews then seized Jesus, handcuffed Him, and brought Him first to Annas. For this was the father-in-law of Caiaphas who was high priest that year, the same Caiaphas who had given counsel to the Jews: It is better that one man die for the people. Simon Peter and another disciple followed Jesus. Now that disciple was an acquaintance of the high priest, and so he entered the palace of the high priest at the same time as Jesus, while Peter remained outside the gate. That other disciple, the high priest’s acquaintance, came out, spoke to the doorkeeper, and brought Peter inside. The girl standing at the gate asked Peter, “Aren’t you also one of that man’s disciples?” He said, “No.” Because it was cold, the servants and servants had built a charcoal fire and were standing to warm themselves. Peter also stood with them and warmed himself. The high priest questioned Jesus about his disciples and his teaching. Jesus answered him, “I have spoken openly to the world. “I have always taught in a synagogue or in the temple where all the Jews gather, and there is nothing that I have spoken in secret. “Why do you question Me?” “Question the people who have heard what I have proclaimed to them. “These know well what I have said.” At this word, one of the servants standing beside Him slapped Jesus in the face and added to Him, “Dost thou thus answer the high priest?” Jesus answered him, “If I have said anything wrong, declare what was wrong in it; but if it was right, why do ye smite Me?” Thereupon Annas sent Him handcuffed to the high priest Caiaphas.

Simon Peter was warming up when someone asked him, “Are you not also one of His disciples?” He denied it and said, “No.” But one of the high priest’s servants, a kinsman of the man to whom Peter had cut off his ear, said; “Did I not see you in the orchard with Him?” Peter denied it again and immediately a rooster began to crow.

Then they brought Jesus from the house of Caiaphas to the pretorium. It was early in the morning. They themselves did not enter the pretorium because they had to be able to eat the Passover meal and therefore were not allowed to defile themselves. Therefore Pilate came out and asked them, “What charge do you bring against this man?” They answered him, “If this were not a criminal, we would not have delivered him up to you.” To this Pilate said, “Take Him then yourself and judge Him according to Thy Law!” The Jews answered him; “We lack the right to put anyone to death.” Thus Jesus’ word would be fulfilled by which He had indicated the death He would die.
Now Pilate entered the pretorium, called Jesus to Him, and said to Him, “Art Thou the King of the Jews?” Jesus answered him, “Do you say this of yourself or have the others spoken to you about me? ” Pilate replied, “Am I a Jew? “Thy own people and the high priests have delivered Thee up to me. “What hast thou done? Jesus answered, “My kingship is not of this world. “Had my kingship been of this world, my servants would have fought to keep me from being delivered to the Jews. “My kingship, however, is not of here.” Pilate resumed, “Thou art therefore king?” Jesus replied, “Yes, I am king. “To this end was I born, and to this end have I come into the world, to bear witness unto the truth. “All who are of the truth listen to My voice.” Pilate said to Him, “What is truth?” After these words He went out again to the Jews, saying, “I find no fault in Him at all. “But there is a custom among you that at Easter I should set someone free. “Do ye therefore wish me to release to you the King of the Jews?” Then they began to shout again, “No, not that one but Barabbas!” Barabbas was a robber.

Then Pilate had Jesus scourged. The soldiers wove Him a crown of thorn branches and put it on His head and wrapped Him in a purple robe. They came up to Him and said, “Hail, King of the Jews!” And they slapped Him in the face. Pilate went out again and said to them, “Behold, I bring Him out to let you know that I find absolutely no fault in Him.” So Jesus came out while He was still wearing the crown of thorns and the purple robe. Pilate said to them, “Behold the man.” But when the high priests and servants saw Him, they shouted, “Crucify, crucify!” Pilate said to them, “Take Him then and crucify Him for I find no fault in Him.” The Jews answered him, “We have a Law, and according to that Law He must die because He spent Himself for the Son of God.” When Pilate heard this, he became even more frightened. He entered the pretorium again and spoke to Jesus, “Where art thou?” Jesus, however, did not answer him. Therefore Pilate said, “Dost thou not speak to me? “Knowest thou not then that I have the power to acquit but also the power to crucify thee?”    Jesus answered, “Thou wouldst have no power over Me at all if it had not been given thee from above. “Therefore the sin of him who delivered Me to you is greater.”

From this moment Pilate wanted to proceed to release Him. But the Jews shouted, “If you release this man, you are no friend of the emperor. “Whoever pretends to be king is rebelling against the emperor.” When Pilate heard them shouting this, he had Jesus brought out and sat on the judgment seat, in the place called Litostrotos, in Hebrew Gabbata. It was the preparation day for Easter, about the sixth hour. He said to the Jews, “Here is your king.” But they shouted, “Away, away with Him! Crucify Him!” Pilate asked, “Shall I then crucify your king?” The high priests replied, “We have no other king but the emperor!” Then he delivered Him to them to suffer death on the cross, and they took Him over.

Carrying His cross Himself, Jesus went out of the city to what is called the Place of the Skull, in Hebrew Golgotha. There they put Him on the cross, and with Him two others, one on each side and Jesus in the middle. Pilate had also had an inscription made and affixed to the cross. It read: Jesus, the Nazarene, the king of the Jews. Many Jews read this inscription, because the place where Jesus was crucified was close to the city. It was written there in Hebrew, Latin and Greek.  Now the high priests of the Jews said to Pilate, “You were not to put on it, ‘the king of the Jews,’ but, ‘He said, I am the king of the Jews.'” Pilate replied, “What I have written, I have written.”

When the soldiers had crucified Jesus, they took his clothes and divided them into quarters, one part for each soldier. They also took the body skirt which, however, was without a seam, woven in one piece from the top down. Therefore they said to one another, “Let us not tear it, but let us draw lots to see who gets it.” Thus the Scripture was to be fulfilled: They divided my clothes among themselves and played dice for my garment.

While the soldiers were doing this, standing by Jesus’ cross were his mother, his mother’s sister, Mary, the wife of Klopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw His mother and next to her the disciple whom He loved, He said to His mother, “Woman, behold your son.” Then He said to the disciple, “Behold thy mother.” And from that moment the disciple took her into his home.

After this, knowing that now all was accomplished, Jesus, that the Scripture might be fulfilled, said, ” I thirst.” There stood there a jar full of sour wine. They dipped a sponge in it, put it on a hyssop stem and brought it to His mouth. When Jesus had taken of the sour wine, He said, “It is finished.” Thereupon He bowed His head and gave up the ghost.

(Here all kneel for some time.)

Since it was Preparation Day and the Jews did not want the bodies to remain on the cross on Sabbath – moreover, it was a great Sabbath – they asked Pilate for leave to break the legs of the crucified and take them away.Therefore the soldiers came and broke the legs of both one and the other who had been crucified with Him. But when they came to Jesus and saw that He was already dead, they did not break His legs, but one of the soldiers pierced His side with a lance; immediately blood and water came out. He who has seen it bears witness of this; his testimony is true and he knows that he is telling the truth, so that you also may believe. This happened so that the Scripture might be fulfilled, “Of his bones nothing shall be crushed,” while another Scripture says, “They shall look up to Him whom they have pierced.”

Joseph of Arimatéa, who was a disciple of Jesus but secretly for fear of the Jews, then asked Pilate to be allowed to remove the body of Jesus. So when Pilate had granted this, he went and took away the body. Nicodemus, who had previously visited Him by night, also came and brought a mixture of myrrh and aloes, about a hundred pounds. They took the body of Jesus and wrapped it with the fragrant herbs in bandages, as is customary in a Jewish burial. At the place where He was crucified there was a garden and in that garden a new tomb in which no one had ever been laid. Because of the preparation day of the Jews and because the tomb was close by, they laid Jesus down in it.

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

132. In this framework, any reflection must be placed concerning human intervention in the animal and plant world, which today involves genetic changes brought about by biotechnology, with the aim of exploiting the potentialities present in material reality. The respect of faith in reason demands paying attention to what biological science itself, developed independently with respect to economic interests, can teach about biological structures and their possibilities and changes. In any case, an intervention in nature “to help it develop in accordance with its being, that of creation, is that which is willed by God.”

To be continued         For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_______________________________________________________________________

Witte Donderdag

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
We staan aan het begin van heilige dagen:
vandaag vieren we hoe Jezus ons aller dienaar is
en hoe Hij met brood en beker een teken ten leven heeft gegeven.
Maar er wacht ook verraad en dood…
Golgota is nabij, de stilte van het graf kondigt zich aan.
Toch daagt in de verte reeds paasmorgen.

De komende dagen volgen we de Heer van nabij.
We komen samen, rond Hem, door Hem en in zijn Naam.
Zo ook vanavond, nu hij een maaltijd aanricht
en ons zijn levenstestament meegeeft in een sprekend gebaar:
knielen voor elkaar, elkaar de voeten wassen,
nederig medemens zijn.

Openen we ons hart voor deze woorden en daden.
Stellen we ons open voor Gods barmhartigheid
nu we vragen om verzoening.

EERSTE LEZING                                                 Ex. 12, 1-8.11-14

Voorschriften voor het eten van het paaslam.

Uit het Boek Exodus

In die dagen richtte de Heer het woord tot Mozes en Aäron
in Egypte en sprak:

“Deze maand moet gij beschouwen als beginmaand,
als de eerste maand van het jaar.
“Maak aan heel de gemeenschap van Israël het volgende bekend:

“Op de tiende van deze maand
moet ieder gezin een lam uitkiezen,
ieder huis een lam.
“Als een gezin te klein is voor een lam, dan moeten ze,
rekening houdend met het aantal personen,
samen doen met hun naaste buurman.
“Bij het verdelen van het lam
moet er rekening worden gehouden met ieders eetlust.
“Het lam moet gaaf zijn,
van het mannelijk geslacht en eenjarig.
“Ge kunt er een schaap of een geit voor nemen.
“Ge moet de dieren vasthouden
tot aan de veertiende van de maand.
“Dan moet heel de verzamelde gemeenschap van Israël
ze slachten in de avondschemering.
“Vervolgens moet gij wat bloed nemen en dat uitstrijken
over de beide deurposten en over de bovenbalk van de deur
van alle huizen waar het lam gegeten wordt.
“In dezelfde nacht moet het vlees gegeten worden,
op het vuur gebraden.
“Het moet gegeten worden met ongezuurd brood
en bittere kruiden.
“En dit is de wijze waarop gij het lam moet eten:
uw lendenen omgord, uw voeten geschoeid
en uw stok in de hand.
“Haastig moet ge het eten
want het is Pasen voor de Heer.
“Deze nacht zal Ik door Egypte gaan
en alle eerstgeborenen van Egypte, zowel mensen als dieren
zal Ik slaan.
“Aan alle goden van Egypte zal Ik het vonnis voltrekken.
“Maar het bloed aan de huizen zal een teken zijn
dat gij daar woont.
“Als Ik het bloed aan uw huizen zie,
zal Ik u voorbijgaan.
“Geen vernietigende plaag zal u treffen als Ik Egypte sla.
“Deze dag moet gij tot een gedenkdag maken,
ge moet hem vieren als een feest ter ere van de Heer.
“Van geslacht tot geslacht moet ge hem
als een eeuwige instelling vieren.”

Antwoordpsalm                     Ps. 116(115), 12-13, 15-16bc, 17-18

Keervers
De beker der zegening geeft gemeenschap met het bloed van Christus.

Hoe kan ik mijn dank betuigen
voor al wat de Heer mij gaf?
De beker des heils zal ik nemen,
aanroepen de naam van de Heer.

Want kostbaar is in het oog van de Heer
het sterven van zijn getrouwen.
O Heer, ik ben uw dienaar,
Gij hebt mijn boeien geslaakt.

U zal ik een lofoffer brengen,
aanroepen de naam van de Heer.
Ik zal mijn geloften volbrengen
waar heel zijn volk het ziet.

TWEEDE LEZING                                                1 Kor. 11, 23-26

Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Korinte

Broeders en zusters,

Zelf heb ik van de Heer de overlevering ontvangen
die ik u op mijn beurt heb doorgegeven:
dat de Heer Jezus
in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
brood nam,
en na gedankt te hebben het brak
en zei:
“Dit is mijn lichaam voor u.
“Doet dit tot mijn gedachtenis.”
Zo ook nam Hij na de maaltijd de beker
met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
“Doet dit
elke keer dat gij hem drinkt,
tot mijn gedachtenis.”

Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt,
verkondigt gij de dood des Heren
totdat Hij wederkomt.

Vers voor het evangelie                             Joh. 13, 34

Lof en eer zij U, Heer Jezus.
Een nieuw gebod geef Ik u, zegt de Heer,
dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.
Lof en eer zij U, Heer Jezus.

EVANGELIE                                               Joh. 13, 1-15

Hij gaf het bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Het paasfeest was op handen.
Jezus,
die wist dat zijn uur gekomen was
om uit deze wereld over te gaan naar de Vader,
en die de zijnen in de wereld bemind had,
gaf hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.

Onder de maaltijd,
toen de duivel reeds
aan Judas Iskariot, de zoon van Simon,
het plan had ingegeven om Hem over te leveren,
stond Jezus van tafel op.
In het bewustzijn
dat de Vader Hem alles in handen had gegeven
en dat Hij van God was uitgegaan
en naar God terugkeerde,
legde Hij zijn bovenkleren af,
nam een linnen doek en omgordde zich daarmee.
Daarop goot Hij water in het wasbekken
en begon de voeten van de leerlingen te wassen
en ze met de doek waarmee Hij omgord was, af te drogen.

Zo kwam Hij bij Simon Petrus
die echter tot Hem zei:
“Heer, wilt Gij mij de voeten wassen?”
Jezus gaf hem ten antwoord:
“Wat Ik doe begrijpt ge nu nog niet
maar later zult gij het inzien.”
Toen zei Petrus tot Hem:
“Nooit in der eeuwigheid zult Gij mij de voeten wassen!”
Jezus antwoordde hem:
“Als gij u niet door Mij laat wassen,
kunt gij mijn deelgenoot niet zijn.”
Daarop zei Simon Petrus tot Hem:
“Heer, dan niet alleen mijn voeten
maar ook mijn handen en hoofd.”
Maar Jezus antwoordde:
“Wie een bad heeft genomen, behoeft zich niet meer te wassen
tenzij de voeten,
hij is immers helemaal rein.
“Ook gij zijt rein,
ofschoon niet allen.”
Hij wist immers wie Hem zou overleveren.
Daarom zei Hij:
“Niet allen zijt gij rein”.

Toen Hij dan hun voeten had gewassen,
zijn bovenkleren had aangetrokken
en weer aan tafel was gegaan,
sprak Hij tot hen:
“Begrijpt gij wat Ik u gedaan heb?
“Gij spreekt Mij aan als Leraar en Heer,
en dat doet gij terecht, want dat ben Ik.
“Maar als Ik,
de Heer en Leraar, uw voeten heb gewassen,
dan behoort ook gij elkaar de voeten te wassen.
“Ik heb u een voorbeeld gegeven
opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

Biologische vernieuwing door onderzoek

131. Ik wil hier het evenwichtige standpunt van de heilige Johannes Paulus II innemen, die uitdrukkelijk wees op de weldaden van de wetenschappelijke en technologische vooruitgang, ” die ervan getuigen hoe nobel de roeping van de mens is deel te nemen aan het scheppend handelen van God”, maar hij herinnerde er tegelijkertijd aan” dat ieder ingrijpen op het gebied van het ecosysteem er niet omheen kan de consequenties ervan op andere gebieden in aanmerking te nemen”. Hij stelde dat de Kerk iedere bijdrage “van de studie en de toepassingen van de moleculaire biologie, aangevuld met andere disciplines zoals de genetica en de technologische toepassing ervan in landbouw en industrie, op prijs stelt”. Hoewel hij ook zei dat dit niet de weg moet vrijmaken voor” genetische manipulatie zonder onderscheid”, die de negatieve effecten van deze ingrepen negeert. Het is onmogelijk de menselijke creativiteit af te remmen. Als men een kunstenaar niet kan verbieden zijn creatieve begaafdheid tot uitdrukking te brengen, kan men evenmin degenen hinderen die bijzondere gaven bezitten voor wetenschappelijke en technologische ontwikkeling en van wie de begaafdheden door God ten dienste van de anderen zijn geschonken. tegelijkertijd kan men niet anders dan de doeleinden, de effecten, de context en de ethische beperkingen van die menselijke activiteit, die een vorm van macht met grote risico’s is, heroverwegen.

Wordt vervolgd       Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_____________________________________________________________________

Maundy Thursday

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Opening Word
We are at the beginning of holy days:
today we celebrate how Jesus is the servant of all of us
and how with bread and cup He has given a sign for life.
But betrayal and death also await….
Golgotha is near, the silence of the grave announces itself.
Yet Easter morning is already dawning in the distance.

In the coming days we will follow the Lord closely.
We come together, around Him, through Him and in His Name.
So also tonight, as he prepares a meal
and gives us his will in a speaking gesture:
kneeling before one another, washing one another’s feet,
be humble fellow men.

Do we open our hearts to these words and deeds.
Do we open ourselves to God’s mercy
as we ask for reconciliation.

FIRST READING   Ex. 12, 1-8,11-14

Prescriptions for eating the paschal lamb.

From the Book of Exodus

In those days the Lord addressed the word to Moses and Aaron
in Egypt and spoke:

“This month ye must regard as the beginning month ,
as the first month of the year.
“Make known to all the community of Israel the following:

“On the tenth of this month
every family must choose a lamb,
every house a lamb.
“If a family is too small for a lamb, then they must,
taking into account the number of people,
do together with their nearest neighbor.
“In dividing the lamb
account must be taken of everyone’s appetite.
“The lamb must be unblemished,
of the male sex and one year old.
“You can take a sheep or a goat.
“You must keep the animals
until the fourteenth of the month.
“Then all the assembled community of Israel
should slaughter them at dusk.
“Then you are to take some blood and smear it
over the two doorposts and over the upper beam of the door
of all the houses where the lamb is eaten.
“In the same night the meat is to be eaten,
roasted on the fire.
“It is to be eaten with unleavened bread
and bitter herbs.
“And this is the way in which ye must eat the lamb:
thy loins girded, thy feet shod
and thy rod in thy hand.
“Hastily ye must eat it
for it is Easter to the Lord.
“This night I will go through Egypt
and all the firstborn sons of Egypt, both men and beasts.
I will smite.
“To all the gods of Egypt I will execute judgment.
“But the blood on the houses will be a sign
that you live there.
“When I see the blood on your houses,
I will pass over thee.
“No destructive plague shall afflict thee when I smite Egypt.
“This day ye must make a day of remembrance,
thou must celebrate it as a feast for the glory of the Lord.
“From generation to generation you must celebrate it
as an everlasting institution.”

RESPONSORIAL  Ps. 116(115), 12-13, 15-16bc, 17-18

Refrain
The cup of blessing gives fellowship with the blood of Christ.

How can I give thanks
for all that the Lord has given me?
The cup of salvation I will take,
calling on the name of the Lord.

For precious in the sight of the Lord is
The death of his faithful.
O Lord, I am thy servant,
Thou hast cast off my chains.

To Thee will I offer a sacrifice of praise,
calling on the name of the Lord.
I will fulfill my vows
Where all his people see it.

SECOND READING   1 Cor. 11, 23-26

Every time you eat this bread and drink the cup, you proclaim the death of the Lord.

From the first letter of the holy apostle Paul to the Christians of
Corinth

Brothers and sisters,

I myself have received from the Lord the Tradition
which I in turn have passed on to you:
That the Lord Jesus
in the night in which He was delivered,
took bread,
and after giving thanks he broke it
and said:
“This is my body for you.
“Do this in remembrance of me.”
Similarly, after the meal He took the cup
with the words:
“This cup is the new covenant in my blood.
“Do this
every time ye drink it,
in remembrance of me.”

Every time you eat this bread and drink the cup,
ye proclaim the death of the Lord
until He comes again.

Verse for the gospel John 13, 34

Praise and honor be to you, Lord Jesus.
A new commandment I give to you, says the Lord,
That you love one another as I have loved you.
Praise and honor be to You, Lord Jesus.

GOSPEL   John 13, 1-15

He gave proof of His love to the extreme.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

The feast of Easter was at hand.
Jesus,
who knew that his hour had come
To pass from this world to the Father,
and who had loved his own in the world,
gave them proof of his love to the extreme.

Under the meal,
when the devil was already
to Judas Iscariot, the son of Simon,
the devil had already given Judas Iscariot, son of Simon, the plan to hand Him over,
Jesus rose from the table.
In the consciousness
that the Father had given Him everything into His hands
and that He had gone out from God
and was returning to God,
He took off His outer garments,
took a linen cloth and girded Himself with it.
Then He poured water into the basin
and began to wash the disciples’ feet
and dried them with the cloth with which He was girded.

Thus He came to Simon Peter
who, however, said to Him:
“Lord, will You wash my feet?”
Jesus answered Him:
“What I am doing you do not understand now
but later you will understand.”
Then Peter said to Him:
“Never in all eternity wilt thou wash my feet!”
Jesus answered him:
“If thou wilt not let Me wash thee,
thou canst not be My sharer.”
Thereupon Simon Peter said to Him:
“Lord, then not only my feet
but also my hands and head.”
But Jesus answered:
“He who has taken a bath has no need to wash himself again
except the feet,
for he is completely clean.
“Ye also are clean,
though not all.”
For He knew who would deliver Him up.
Therefore He said:
“Not all are ye clean.”

Then when He had washed their feet,
put on his outer garments
and had returned to the table,
He spoke to them:
“Do ye understand what I have done to you?
“Ye call Me Teacher and Lord ,
and ye do so justly, for I am.
“But if I,
the Lord and Teacher, have washed thy feet,
then ye also ought to wash one another’s feet.
“I have given you an example
That ye might do as I have done unto you.”

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

Biological renewal through research

131. I would like to take here the balanced position of St. John Paul II, who explicitly pointed out the benefits of scientific and technological progress, ” which testify to how noble is the vocation of man to participate in the creative action of God”, but at the same time he recalled” that any intervention in the field of the ecosystem cannot avoid considering its consequences in other fields”. He stated that the Church appreciates any contribution “from the study and applications of molecular biology, complemented by other disciplines such as genetics and its technological application in agriculture and industry.” Although he also said that this should not pave the way for” genetic engineering without distinction” that ignores the negative effects of these interventions. It is impossible to inhibit human creativity. If one cannot prohibit an artist from expressing his creative giftedness, neither can one hinder those who possess special gifts for scientific and technological development and whose giftednesses have been bestowed by God for the service of others. at the same time, one cannot but reconsider the purposes, effects, context and ethical limitations of that human activity, which is a form of power with great risks.

To be continued       For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_____________________________________________________________________

Woensdag in de goede week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Vandaag lezen we over het verraad van Judas in de versie van Matteüs. We vertrekken vanuit de volgende zin: ‘Wel gaat de Mensenzoon heen, zoals van Hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon wordt overgeleverd! Het zou beter voor hem zijn, als hij niet geboren was, die mens’. Dit is een heel andere benadering dan die van Johannes. Het is ook een andere benadering dan de onze. Christenen huiveren en walgen al eeuwenlang van het verraad van Judas. Hier ligt veeleer de klemtoon ligt op een ondraaglijk mysterie: op de nieuwtestamentische benadering van het vervullen van de Schriften. Hoe konden zij vervulling van de Schriften en persoonlijke verantwoordelijkheid samenbrengen? Alleen door het mysterie, mysterie te laten zijn, en beide elementen naast elkaar te vermelden.

EERSTE LEZING                                                          Jes. 50, 4-9a
Mijn gezicht heb ik niet afgewend van wie mij smaadden en bespuwden.

Uit de profeet Jesaja

De Heer heeft mij gegeven
de tong van een goede leerling,
zodat ik de moedeloze toe kan spreken.
In de morgen wekt Hij mij op om te spreken,
in de morgen wekt Hij mij op om te luisteren,
zodat ik hoor wat een leerling hoort.
God de Heer heeft tot mij gesproken
en ik heb mij niet verzet,
ik ben niet teruggedeinsd.
Mijn rug bood ik aan wie mij sloegen,
mijn wangen aan wie mij de baard uitrukten
en mijn gezicht heb ik niet afgewend
van wie mij smaadden en bespuwden.
God de Heer zal mij helpen :
Daarom zal ik niet beschaamd staan.
Hij staat naast mij, mijn verdediger !
Wie durft mij aanklagen ?
Laat ons tegenover elkaar gaan staan !
Wie is mijn tegenpartij ? Hij trede op mij toe !
De Heer is mijn helper !
Wie overtuigt mij van schuld ?

TUSSENZANG                              Ps. 69(68), 8-10, 21bcd-22, 31, 33-34

Verhoor mij omdat Gij barmhartig zijt, Heer,
nu is het de tijd van genade.

Om U heb ik iedere smaad verdragen,
al steeg mij het schaamrood naar het gelaat.
Een vreemdeling werd ik voor mijn verwanten,
mijn eigen broers kennen mij niet meer.
De zorg voor uw huis heeft mij uitgeteerd,
op mij kwam de hoon neer van hen die U honen.

De smaad heeft mijn hart gebroken,
ondraaglijk is het geschimp.
Ik wachtte vergeefs op deernis,
op troost, maar ik vond ze niet.
Zij deden vergif in mijn voedsel,
zij lesten mijn dorst met azijn.

Gods Naam zal ik loven in mijn gezang,
Hem dankbaar overal prijzen.
Ziet toe, geringen, en weest verheugd,
schept moed, gij allen die God zoekt.
God luistert naar wat een arme Hem vraagt,
vergeet zijn gevangenen niet.

VERS VOOR HET EVANGELIE

Brengen wij hulde aan onze Koning,
want Hij alleen heeft barmhartigheid betoond
voor onze schuld.

EVANGELIE                                                                 Mt. 26, 14-25

De Mensenzoon gaat heen, zoals van Hem geschreven staat,
maar wee de mens door wie Hij wordt overgeleverd !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd ging een van de twaalf,
Judas Iskariot geheten,
naar de hogepriesters en zei :
“Wat wilt ge mij geven als ik Hem u in handen speel ?”
Zij betaalden hem dertig zilverlingen uit.
En van toen af
zocht hij een gunstige gelegenheid om Hem over te leveren.
Op de eerste dag van het ongedesemde brood
kwamen de leerlingen Jezus vragen :
“Waar wilt Gij dat wij het paasmaal voor U gereed maken ?”
Hij antwoordde :
“Gaat naar de stad en zegt aan die en die :
De Meester laat weten :
Mijn uur is nabij;
bij u wil Ik met mijn leerlingen het paasmaal houden.”
De leerlingen deden zoals Jezus hun had opgedragen
en maakten het paasmaal gereed.
Toen de avond gevallen was
lag Hij met de twaalf leerlingen aan.
Onder de maaltijd sprak Hij :
“Voorwaar, Ik zeg u :
een van u zal Mij overleveren.”
Smartelijk getroffen begon de een na de ander Hem te vragen :
“Ik ben het toch niet, Heer ?”
Hij antwoordde :
“Die met Mij zijn hand in de schotel steekt
zal Mij overleveren.
“Wel gaat de Mensenzoon heen,
zoals van Hem geschreven staat,
maar wee de mens
door wie de Mensenzoon wordt overgeleverd !
“Het zou beter voor hem zijn
als hij niet geboren was, die mens !”
Judas, zijn verrader, nam ook het woord en zei :
“Ik ben het toch niet, Rabbi ?”
Hij antwoordde hem :
“Gij zegt het.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

Biologische vernieuwing door onderzoek

130. In de filosofische en theologische visie op de schepping die ik heb trachten voor te houden, blijkt duidelijk dat de menselijke persoon met de bijzondere eigenschap van zijn rede en zijn wetenschap geen externe factor is die volkomen moet worden buiten gesloten. Hoewel de mens in de planten- en dierenwereld kan ingrijpen en zich ervan kan bedienen, wanneer dat noodzakelijk is voor zijn leven, leert de Catechismus toch dat proefnemingen op dieren alleen maar gewettigd zijn, als “ze binnen redelijke perken blijven en ertoe bijdragen mensen te verzorgen of mensenlevens te redden”. Hij herinnert er met kracht aan dat de macht van de mens grenzen heeft en dat “dieren nutteloos laten lijden of hun leven verspillen in strijd is met de menselijke waardigheid”. Ieder gebruik en iedere proefneming ” vereist een religieuze eerbied voor de heelheid van de schepping”.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________

Wednesday in Good Week

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Today we read about the betrayal of Judas in the version of Matthew. We start from the following sentence: “The Son of Man does go, as it is written of Him, but woe to the man through whom the Son of Man is delivered! It would be better for him if he had not been born, that man’. This is a very different approach from John’s. It is also a different approach from ours. Christians have shuddered and been disgusted by the betrayal of Judas for centuries. Here, rather, the focus is on an unbearable mystery: on the New Testament approach to fulfilling the Scriptures. How could they bring together fulfillment of the scriptures and personal responsibility? Only by letting the mystery, be mystery, and mentioning both elements side by side.

FIRST READING     Isa. 50, 4-9a
My face I have not turned away from those who slander me and spit on me.

From the prophet Isaiah

The Lord has given me
The tongue of a good student,
so that I may speak to the despondent.
In the morning he raises me up to speak,
In the morning, He raises me up to listen,
so that I may hear what a disciple hears.
God the Lord has spoken to me
and I have not resisted,
I did not flinch.
My back I offered to those who beat me,
my cheeks to those who snatched my beard.
And I did not turn away my face
From those who slander me and spit on me.
God the Lord will help me :
Therefore I will not be ashamed.
He is beside me, my defender !
Who dares to accuse me?
Let us face each other!
Who is my opponent? He approaches me!
The Lord is my helper!
Who will convince me of my guilt?

RESPONSORIAL   Ps. 69(68), 8-10, 21bcd-22, 31, 33-34

Hear me because thou art merciful, Lord,
now is the time of mercy.

For Your sake I have endured every reproach,
Though the red of shame rose to my face.
I became a stranger to my relatives,
My own brothers know me no more.
The care of Your house has worn me out,
On me came the scorn of those who scorn you.

The defamation has broken my heart,
The taunts are unbearable.
I waited in vain for mercy,
for comfort, but I did not find it.
They put poison in my food,
they quenched my thirst with vinegar.

God’s Name I will praise in my song,
Praising him with gratitude everywhere.
Behold, the humble, and rejoice,
Take courage, all of you who seek God.
God listens to what a poor person asks Him,
and does not forget his prisoners.

VERSE FOR THE GOSPEL

Do we pay homage to our King,
for He alone has shown mercy
For our debt.

GOSPEL    Mt 26, 14-25

The Son of Man is going, as it is written of Him,
but woe to the man by whom he is delivered !

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

In those days one of the twelve went,
named Judas Iscariot,
went to the high priests and said:
“What will you give me if I play Him into your hands?”
They paid him out thirty pieces of silver.
And from then on
he sought a favorable opportunity to deliver Him.
On the first day of the unleavened bread
the disciples came and asked Jesus :
“Where do You want us to prepare the Passover meal for You?”
He answered :
“Go to the city and say to such and such :
The Master lets it be known :
My hour is at hand;
with you I will take my disciples to the Passover meal.”
The disciples did as Jesus had instructed them
and prepared the Passover meal.
When evening had fallen
He lay down with the twelve disciples.
During the meal He spoke :
“Verily, I say unto you :
one of you shall deliver Me up.”
Smartly struck, one after another began to ask Him :
“Surely it is not I, Lord?”
He answered :
“He who puts his hand in the dish with Me
shall deliver Me up.
“Well goes the Son of Man,
as it is written of Him,
but woe to the man
by whom the Son of Man is delivered up!
“It would be better for him
if he had not been born, that man!”
Judas, his betrayer, also took the floor and said :
“Surely it is not I, Rabbi ?”
He answered him :
“Thou sayest.”

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

Biological renewal through research

130. In the philosophical and theological vision of creation that I have tried to hold out, it is clear that the human person with the special quality of his reason and his science is not an external factor that must be completely excluded. Although man can intervene in the plant and animal world and use it when necessary for his life, the Catechism nevertheless teaches that experiments on animals are only legitimate if “they remain within reasonable limits and help to care for people or save human lives.” He forcefully reminds us that man’s power has limits and that “to allow animals to suffer uselessly or to waste their lives is contrary to human dignity.” Every use and experimentation ” requires a religious reverence for the wholeness of creation”.

To be continued        For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________________

 

Dinsdag in de goede week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Bijna woordelijk komt de aankondiging van het verraad overeen met Mc. en Mt. De huivering van Jezus werd reeds vermeld toen Hij naar Lazarus’ graf ging, en nog eens in 12,27. De tekst is provocerend. Maar hier wordt weer iets toegevoegd. Weer is Johannes symbolisch. De verrader wordt weggezonden en de scène eindigt met de vaststelling: Het was nacht. Judas is objectief het rijk der duisternis binnengetreden. Het korte woord wat gij te doen hebt, doe dat spoedig, en het weggaan van Judas is als het vallen van het gordijn. De teerling is geworpen.

EERSTE LEZING                                             Jes. 49, 1-6

Ik maak u tot een licht voor de heidenen, zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan.

Uit de Profeet Jesaja

Gij eilanden, luistert naar mij!
Spitst uw oren, verre volken!
Van de moederschoot af heeft de Heer mij geroepen,
mijn naam heeft Hij al genoemd van de moederschoot af.
Hij heeft van mijn mond een scherpsnijdend zwaard gemaakt
en mij beschut met de schaduw van zijn hand.
Hij heeft mij een spitse pijl gemaakt
en mij in zijn koker geborgen.
Hij heeft mij gezegd :
“Mijn dienaar zijt gij,
Israël, door wie Ik mijn glorie ga vinden.”
Maar ik zei :
“Vruchteloos heb ik gezwoegd,
mijn kracht verging in leegte en wind,
maar toch behartigt de Heer mijn recht,
en komt mijn beloning van God.”
Thans echter heeft de Heer gesproken,
die mij van de moederschoot af tot zijn dienaar gevormd heeft
om Jakob terug te brengen naar Hem
en Israël van de ondergang te redden.
Ik sta bij de Heer in ere
en mijn God is mijn sterkte.
Hij heeft mij gezegd :
“Gij zijt niet alleen mijn dienaar
om Jakobs stammen op te richten
en de gespaarden van Israël terug te brengen.
“Ik maak u nu ook tot een licht voor de heidenen,
zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan.”

TUSSENZANG                                     Ps. 71(70), 1-2, 3-4a, 5-6ab, 15, 17

Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen.

Tot U, Heer, neem ik mijn toevlucht,
stel mij toch nimmer teleur.
Gij zijt rechtvaardig, red en bevrijd mij,
luister en kom mij te hulp.

Wees mij een vluchtoord, een veilige plaats ;
mijn rots en mij burcht zijt Gij altijd geweest.
Bevrijd mij, mijn God, uit de handen der zondaars.

Want Gij, mijn God, Gij zijt mijn verwachting,
mijn hoop zijt Gij, Heer, sinds mijn vroegste jeugd.
Vanaf de moederschoot steun ik op U,
Gij waart mijn beschermer sinds mijn geboorte.

Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen,
uw bijstand de hele dag.
Van jongsaf heb ik het ondervonden,
en nu nog prijs ik uw daden.

VERS VOOR HET EVANGELIE

Brengen wij hulde aan onze Koning.
Gehoorzaam aan de Vader
werd Hij weggebracht naar het kruis,
als een argeloos lam dat naar de slachtbank wordt geleid.

EVANGELIE                                                Joh. 13, 21-33.36-38

Eén van u zal Mij overleveren. Nog eer de haan kraait zult gij Mij driemaal verloochend hebben.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd toen Jezus met zijn leerlingen aan tafel aanlag
werd Hij ontroerd en bevestigde :
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
een van u zal Mij overleveren.”
De leerlingen keken elkaar aan,
in het onzekere wie Hij bedoelde.
Een van de leerlingen,
degene die door Jezus bemind werd,
lag dicht tegen Jezus aan.
Simon Petrus gaf hem een teken en vroeg hem :
“Wie bedoelt Hij?”
Toen leunde deze tegen Jezus’ borst en zei :
“Heer, wie is het?”
Jezus antwoordde :
“Hij is het
aan wie Ik het stuk brood zal geven dat Ik ga indopen.”
Na het stuk brood te hebben ingedoopt
reikte Hij het toe aan Judas Iskariot.
En toen Judas dit had aangenomen
voer de satan in hem.
Jezus zei hem :
“Wat gij te doen hebt
doe dat spoedig.”
Maar niemand van de aanliggenden
begreep waarom Hij dit tot hem zei.
Omdat Judas de beurs hield,
meenden sommigen dat Jezus hem opdroeg :
Koop wat wij voor het feest nodig hebben,
of dat hij iets aan de armen moest geven.
Toen hij het stuk brood had aangenomen
ging hij terstond weg.
Het was nacht.

Na zijn vertrek zei Jezus :
“Nu is de Mensenzoon verheerlijkt
en God is verheerlijkt in Hem.
“Als God in Hem verheerlijkt is
zal God ook Hem in zichzelf verheerlijken,
ja, Hij zal Hem spoedig verheerlijken.
“Kindertjes, nog maar kort zal Ik bij u zijn.
“Gij zult Mij zoeken, en zoals Ik tot de Joden gezegd heb :
Waar Ik heenga kunt gij niet komen,
zo zeg Ik het thans tot u.
Simon Petrus zei Hem :
“Heer, waar gaat Gij naar toe?”
Jezus gaf hem ten antwoord :
“Waar Ik heenga kunt gij Mij nu niet volgen,
later wel.”
Petrus vroeg Hem :
“Heer, waarom kan ik U niet terstond volgen?
“Mijn leven zal ik voor U geven.”
Jezus antwoordde:
“Uw leven zult gij voor Mij geven ?
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
Nog eer de haan kraait
zult gij Mij driemaal verloochend hebben.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

129. Wil het mogelijk blijven werk te bieden, dan is het onontbeerlijk een economie te bevorderen die een veelheid van productie en creativiteit van ondernemen begunstigt. Er is bijvoorbeeld een grote verscheidenheid aan landbouwsystemen voor voedsel op kleine schaal, die het merendeel van de wereldbevolking blijft voeden, waarbij een beperkt gedeelte van de grond en het water wordt gebruikt en minder afval wordt geproduceerd, hetzij op kleine stukjes bouwland en in moestuinen, hetzij bij de jacht en de oogst van bosproducten, hetzij bij kleinschalige visserij. Grootschaligheid dwingt vooral in de agrarische sector de kleine boeren hun land te verkopen of van hun traditionele productiemethoden af te stappen. Pogingen van enkelen van hen om andere, meer gediversifieerde vormen van productie te ontwikkelen blijken nutteloos op grond van de moeilijkheid om toegang te krijgen tot de regionale of wereldmarkten of omdat de infrastructuur van verkoop en vervoer ten dienste staat van de grote ondernemingen. De autoriteiten hebben het recht en de verantwoordelijkheid maatregelen te nemen die een duidelijke en krachtige steun zijn voor de kleine producenten en de diversificatie van de productie. Een economische vrijheid waarvan allen werkelijk profijt hebben, kan het soms noodzakelijk maken degene die de meeste middelen en de financiële macht bezitten, grenzen te stellen. Een louter theoretische economische vrijheid, waarbij de omstandigheden het verhinderen dat velen er in werkelijkheid gebruik van kunnen maken, en de toegang tot werk wordt verminderd, wordt een tegenstrijdig verhaal dat de politiek geen eer aandoet. Ondernemerschap, dat een nobele roeping is, gericht op het produceren van rijkdom en de verbetering van de wereld voor allen, kan een zeer vruchtbare methode zijn om de streek waarin de activiteiten plaatsvinden, een impuls te geven, vooral als men begrijpt dat het scheppen van arbeidsplaatsen een onontbeerlijk onderdeel vormt van dienst aan het algemeen welzijn.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

___________________________________________________________________

Tuesday in Good Week

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Almost word for word, the announcement of the betrayal corresponds to Mk. and Mt. The shudder of Jesus was already mentioned when He went to Lazarus’ tomb, and again in 12:27. The text is provocative. But here again something is added. Again John is symbolic. The traitor is sent away and the scene ends with the observation, It was night. Judas has objectively entered the realm of darkness. The short word what thou hast to do, do it soon, and the departure of Judas is like the falling of the curtain. The die is cast.

FIRST READING   Isa. 49, 1-6

I will make you a light to the Gentiles, so that my salvation will go to the borders of the earth.

From the Prophet Isaiah

You islands, listen to me!
Prick up your ears, distant peoples!
From my mother’s womb the Lord has called me,
He has called my name from my mother’s womb.
He has made my mouth a sharp-edged sword
and sheltered me with the shadow of his hand.
He has made me a pointed arrow
And secured me in His quiver.
He has said to me :
“My servant art thou,
Israel, through whom I am going to find My glory.”
But I said :
“Fruitless have I toiled,
my strength perished in emptiness and wind,
yet the Lord upholds my right,
and my reward is from God.”
Now, however, the Lord has spoken,
who formed me into his servant from my mother’s womb
to bring Jacob back to Him
And to save Israel from destruction.
I stand with the Lord in honor
And my God is my strength.
He has said to me :
“Thou art not only my servant
to raise up Jacob’s tribes
and to bring back the spared of Israel.
“I now make thee also a light unto the Gentiles,
so that my salvation may go to the borders of the earth.”

INTERLUDIUM Ps. 71(70), 1-2, 3-4a, 5-6ab, 15, 17

I will praise your righteousness.

To You, Lord, I take refuge,
yet never fail me.
Thou art just, save and deliver me,
Listen and come to my aid.

Be to me a refuge, a safe place ;
Thou hast been my rock and my fortress.
Deliver me, my God, from the hands of sinners.

For thou, my God, art my hope,
Thou, Lord, art my hope from my earliest youth.
From the mother’s womb I have leaned on Thee,
Thou hast been my protector since my birth.

I will praise thy righteousness,
Thy assistance all the day long.
From childhood I have experienced it,
and even now I praise Your deeds.

VERSE FOR THE GOSPEL

Do we pay homage to our King.
Obedient to the Father
He was carried off to the cross
like an unsuspecting lamb led to the slaughter.

GOSPEL    John 13, 21-33.36-38

One of you will hand Me over. Before the cock crows you will have denied Me three times.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time when Jesus was at table with his disciples
He was moved and affirmed :
“Verily, verily, I say unto you :
one of you shall deliver Me up.”
The disciples looked at each other,
unsure who He meant.
One of the disciples,
the one Jesus loved,
lay close to Jesus.
Simon Peter gave him a sign and asked him :
“Who does He mean?”
Then this one leaned against Jesus’ chest and said :
“Lord, who is it?”
Jesus answered :
“It is he
to whom I will give the piece of bread that I am going to baptize.”
After having baptized the piece of bread
He reached out to Judas Iscariot.
And when Judas had accepted it
Satan entered into him.
Jesus said to him :
“What ye have to do
do it quickly.”
But none of those lying down
understood why He said this to him.
Because Judas held the purse strings,
some thought Jesus was telling him to :
Buy what we need for the feast ,
or that he should give something to the poor.
When he had taken the piece of bread
He left immediately.
It was night time.

After he left, Jesus said :
“Now the Son of Man is glorified
and God is glorified in Him.
“If God is glorified in Him
God will also glorify Him in Himself ,
yes, He will soon glorify Him.
“Little children, yet for a short time I will be with you.
“Ye shall seek Me, and as I said unto the Jews :
Where I go ye cannot come ,
I now say it to you.
Simon Peter said to Him :
“Lord, where art thou going?”
Jesus answered him :
“Where I am going ye cannot follow Me now,
You can later.”
Peter asked Him :
“Lord, why can I not follow Thee at once?
“My life I will give for Thee.”
Jesus replied:
“Thy life wilt thou give for Me?
“Verily, verily, I say unto thee :
Before the cock crows
thou shalt deny me thrice.”

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

129. If it is to remain possible to provide work, it is indispensable to promote an economy that favors a multiplicity of production and creativity of enterprise. For example, there is a wide variety of agricultural systems for food on a small scale that continue to feed the majority of the world’s population, using a limited proportion of land and water and producing less waste, whether on small plots of arable land and in kitchen gardens, hunting and harvesting forest products, or small-scale fishing. Large scale, especially in the agricultural sector, is forcing small farmers to sell their land or abandon their traditional production methods. Attempts by some of them to develop other, more diversified forms of production prove futile on the grounds of the difficulty of accessing regional or world markets or because the infrastructure of sales and transport is at the service of big business. The authorities have the right and responsibility to adopt measures that will provide clear and strong support for small producers and the diversification of production. An economic freedom from which all can truly benefit may sometimes make it necessary to impose limits on those who possess the most resources and financial power. A purely theoretical economic freedom, where circumstances prevent many from actually benefiting, and access to work is reduced, becomes a contradictory narrative that does not do politics justice. Entrepreneurship, which is a noble calling, aimed at producing wealth and improving the world for all, can be a very fruitful method of boosting the region in which the activities take place, especially when it is understood that job creation is an indispensable part of service to the common good.

To be continued                              For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

___________________________________________________________________

Maandag in de goede week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Hier hebben we een eigenaardig verhaal dat ook Matteüs en Marcus vermelden. De plaats is Bethanië, het tijdstip heel dicht bij het Paasfeest. Er is het huis van Simon, de melaatse, er is heel kostbare nardusbalsem, wel driehonderd denariën waard (Mc). Er is de verwijzing naar de armen en naar het balsemen van het dode lichaam. Maar dan lopen de versies uiteen. De vrouw wordt Maria: het hoofd wordt vervangen door de voeten en het drogen ervan met de haren, wat zeer ongebruikelijk was bij een maaltijd. De ontstemden worden vervangen door de figuur van Judas, en tenslotte voegt Johannes er aan toe dat gans het huis vervuld werd van de geur. Alles en vooral de laatste bemerking beklemtoont de uitzonderlijke hoogheid van Jezus. Johannes laat nooit na de symboliek toe te voegen. Hij onderstreept wie ze in hun midden mogen ontvangen. De kerkvaders hebben niet nagelaten deze tekst symbolisch te duiden: de goede geur van het evangelie wordt door de verkondiging overal verspreid. De tekst roept ook ons op te beseffen wie in ons midden komt.

EERSTE LEZING                                                 Jes. 42, 1-7

Hij roept niet, en op straat verheft hij zijn stem niet.

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer :
“Dit is mijn Dienaar die Ik ondersteun,
mijn uitverkorene in wie Ik behagen schep :
mijn geest stort Ik over hem uit,
gerechtigheid laat hij stralen over de volken.
“Hij roept niet, hij schreeuwt niet
en op straat verheft hij zijn stem niet.
“Het geknakte riet zal hij niet breken,
de kwijnende vlaspit niet doven,
in waarheid zal hij de gerechtigheid laten stralen.
“Onvermoeid en ongebroken
zal hij op aarde gerechtigheid laten zegevieren :
de verre kusten zien uit naar zijn leer.”
Zo spreekt God de Heer,
Hij, die het uitspansel schiep en het spande,
die de aarde en haar gewassen uitspreidde,
die de mensen daarop adem gaf
en een geest aan allen die er zich bewegen :
“Ik, de Heer, roep u in gerechtigheid,
Ik neem u bij de hand en waak over u
en maak u voor de mensen tot het teken van mijn verbond
en tot een licht voor de volken.
“Blinden zult gij de ogen openen,
gevangenen uit hun kerker bevrijden
en uit de gevangenis allen die in duisternis zitten.”

TUSSENZANG                                Ps. 27(26), 1, 2, 3, 13-14

De Heer is mijn licht en mijn leidsman.

De Heer is mijn licht en mijn leidsman,
wie zou ik vrezen ;
de Heer is de schuts van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn?

Al stormen boosdoeners aan om mij te verslinden ;
mijn vijanden struikelen, al mijn bestrijders bezwijken.
Al staan zij in slagorde voor mij, ik ben niet bevreesd,
al voeren zij oorlog met mij, toch blijf ik vertrouwen.

Ik reken er nog op tijdens mijn leven
de weldaden van de Heer te ervaren.
Ziet uit naar de Heer en houd dapper stand,
wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.

VERS VOOR HET EVANGELIE

Brengen wij hulde aan onze Koning,
want Hij alleen heeft barmhartigheid betoond
voor onze schuld.

EVANGELIE                                                       Joh. 12, 1-11

Laat haar begaan. Zij heeft dit gebruik onderhouden vooruitlopend op mijn begrafenis.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Zes dagen voor Pasen kwam Jezus te Betanië,
waar Lazarus woonde
die Hij uit de doden had opgewekt.
Men gaf daar een maaltijd te zijner ere.
Marta bediende
en Lazarus was een van degenen die met Hem aanlagen.
Maria nu nam een pond nardusbalsem,
echte en heel kostbare,
zalfde daarmee Jezus’ voeten
en droogde ze met haar haren af.
Het huis hing vol balsemgeur.
Daarop zei Judas Iskariot, een van zijn leerlingen,
dezelfde die Hem zou overleveren :
“Waarom is die balsem niet voor driehonderd denaries verkocht
en het geld aan de armen gegeven ?”
Hij zei dat niet omdat hij bezorgd was voor de armen,
maar omdat hij een dief was
en uit de beurs die hij bewaarde wegnam wat erin kwam.
Jezus echter zei :
“Laat haar begaan.
“Zij heeft dit gebruik onderhouden
vooruitlopend op de dag van mijn begrafenis.
“Want de armen houdt gij altijd bij u,
Mij echter niet altijd.”

Intussen waren heel veel Joden te weten gekomen
dat Jezus daar was
en kwamen erheen,
niet alleen omwille van Jezus
maar ook om Lazarus te zien
die Hij uit de doden had opgewekt.
De hogepriesters besloten toen ook Lazarus uit de weg te ruimen,
omdat om hem veel Joden wegliepen en in Jezus geloofden.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

128. Wij zijn vanaf onze schepping geroepen tot arbeid. Men moet trachten de menselijke arbeid steeds meer te vervangen door technologische vooruitgang: door zo te doen brengt de mensheid zichzelf schade toe. Arbeid is een noodzaak, is een deel van de zin van het leven op deze aarde, een weg van groei, menselijke ontwikkeling en persoonlijke verwezenlijking. In de zin moet het helpen van de armen met geld altijd een voorlopige oplossing zijn om het hoofd te bieden aan noodsituaties. Het ware doel zou altijd moeten zijn hun door arbeid een waardig leven toe te staan. De oriëntatie van de economie heeft echter een soort technologische vooruitgang bevorderd die erop gericht is de productiekosten te reduceren door de vermindering van de arbeidsplaatsen die door machines worden vervangen. Er bestaat nog een andere wijze waarop het handelen van de mens zich tegen zichzelf kan keren. Het terugbrengen van arbeidsplaatsen “heeft ook een negatieve uitwerking op economisch vlak door voortgaande erosie van het ‘sociale kapitaal’, ofwel door het ondermijnen van het geheel van betrekkingen die op vertrouwen, betrouwbaarheid en het naleven van de regels gebaseerd zijn, en die onontbeerlijk zijn voor ieder samen leven van burgers. Uiteindelijk “is de menselijke prijs ook de economische prijs en eisen economische misstanden ook een menselijke prijs”. Ervan afzien te investeren in mensen om meer onmiddellijke winst te bereiken is een zeer slechte zaak voor de samenleving.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________________

Monday in the good week

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Here we have a peculiar story that Matthew and Mark also mention. The place is Bethany, the time very close to the Passover. There is the house of Simon, the leper, there is very precious nardus balm, worth as much as three hundred denarii (Mc). There is the reference to the poor and to the embalming of the dead body. But then the versions diverge. The woman becomes Mary: the head is replaced by the feet and drying it with the hair, which was very unusual at a meal. The disembodied is replaced by the figure of Judas, and finally John adds that all the house was filled with the fragrance. Everything, especially the last remark, emphasizes the exceptional highness of Jesus. John never fails to add symbolism. He emphasizes who they may receive in their midst. The Fathers of the Church did not fail to interpret this text symbolically: the good smell of the Gospel is spread everywhere by the proclamation. The text also calls us to realize who is coming into our midst.

FIRST READING   Isa 42, 1-7

He does not call out, nor does he raise his voice in the street.

From the Prophet Isaiah

Thus speaks the Lord :
“This is my Servant whom I support,
My chosen one in whom I am pleased :
I pour out my spirit on him,
righteousness will he pour out on the nations.
“He does not cry out, he does not shout
And in the street he raises not his voice.
“The kinked reed he will not break,
the languishing flaxen flame not quench,
in truth he will make righteousness shine.
“Untiring and unbroken
He will make justice prevail on earth :
the distant coasts look forward to his teaching.”
Thus speaks God the Lord,
He who created the firmament and stretched it,
who spread out the earth and its crops,
who gave breath to the people thereon
and a spirit to all who move there :
“I, the Lord, call you in righteousness,
I will take you by the hand and watch over you
and make you a sign of my covenant to men
and a light to the nations.
“Blind people you will open their eyes,
deliver captives from their dungeon
and out of prison all who sit in darkness.”

INTERLUDIUM Ps. 27(26), 1, 2, 3, 13-14

The Lord is my light and my guide.

The Lord is my light and my guide,
whom should I fear ;
The Lord is the shelter of my life,
of whom shall I be afraid?

Though evildoers storm in to devour me ;
My enemies stumble, all my adversaries succumb.
Though they stand in battle before me, I am not afraid,
though they make war upon me, yet I remain confident.

I count on being able during my life
To experience the benefits of the Lord.
Look forward to the Lord and stand firm,
Be of good cheer and trust in the Lord.

VERSE FOR THE GOSPEL

Do we pay homage to our King,
for He alone has shown mercy
for our trespasses.

GOSPEL    John 12, 1-11

Let her be. She has maintained this custom in advance of my burial.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

Six days before Easter Jesus came to Bethany,
where Lazarus dwelt
whom He had raised from the dead.
A meal was given there in His honor.
Martha served
and Lazarus was one of those who dined with Him.
Now Mary took a pound of nardus balm,
real and very precious,
anointed Jesus’ feet with it
and dried them with her hair.
The house was full of the scent of balsam.
Then Judas Iscariot, one of his disciples, said,
the same one who was to hand Him over :
“Why was not this balm sold for three hundred denarii
and the money given to the poor?”
He said this not because he was concerned for the poor ,
but because he was a thief
and took from the purse he kept what came into it.
Jesus however said :
“Let her be.
“She has maintained this custom
in anticipation of the day of my burial.
“For the poor thou keepest always with thee,
me, however, not always.”

Meanwhile, a great many Jews had come to know
that Jesus was there
and came there,
not only for the sake of Jesus
but also to see Lazarus
whom He had raised from the dead.
The high priests then decided to take Lazarus out of the way as well,
because because of him many Jews ran away and believed in Jesus.

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On caring for the common home

128. We are called to labor from our creation. One must try to replace human labor more and more with technological progress: by doing so, humanity harms itself. Labor is a necessity, is part of the meaning of life on this earth, a path of growth, human development and personal accomplishment. In the sense, helping the poor with money should always be a provisional solution to cope with emergencies. The true goal should always be to allow them a dignified life through labor. However, the orientation of the economy has promoted a kind of technological progress aimed at reducing the cost of production by reducing the jobs that are replaced by machines. There is another way in which man’s actions can turn against himself. The reduction of jobs “also has a negative impact on the economic sphere by continuing the erosion of ‘social capital’, that is, by undermining the set of relations based on trust, reliability, and adherence to the rules, which are indispensable for any coexistence of citizens. In the end, “the human price is also the economic price, and economic wrongs also demand a human price.” Refraining from investing in people to achieve more immediate profits is a very bad thing for society.

To be continued          For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Palmzondag – Passie van de Heer

Uitnodiging
Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?
Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.
Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord

Wij staan aan het begin van de Goede Week.
Jezus was te goed voor deze wereld.
Hij werd afgewezen en stierf op het kruis
omdat Hij zich bij zijn optreden durfde te beroepen op God.

Wij die hier samen zijn, wij geloven wél in Jezus
en zo willen wij Hem op deze Palm- en Passiezondag ook eren.
Wij beginnen onze viering vandaag met de zegening van deze groene takken.
Zo begroeten ook wij Jezus
als de mens die God ons gegeven heeft, als de Dienaar en Zoon van God.

EERSTE LEZING                  Jes. 50,4-7

Mijn gezicht heb ik niet afgewend van wie Mij smaadden
maar ik weet dat ik niet te schande zal worden.

Uit de profeet Jesaja

God de Heer heeft mij de gave van het woord geschonken:
ik versta het de ontmoedigden moed in te spreken.
Elke morgen spreekt Hij zijn woord,
elke morgen richt Hij het woord tot mij
en ik luister met volle overgave.
God de Heer heeft tot mij gesproken
en ik heb mij niet verzet,
ik ben niet teruggedeinsd.
Mijn rug bood ik aan wie mij sloegen,
mijn wangen aan wie mij de baard uitrukten,
en mijn gezicht heb ik niet afgewend
van wie mij smaadden en mij bespuwden.
God de Heer zal mij helpen:
daarom zal ik niet beschaamd staan
en zal ik geen spier vertrekken.
ja, ik weet dat ik niet te schande zal worden.

Antwoordpsalm                 Ps. 22(21), 8-9, 17-18a, 19-20, 23-24

Keervers
Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij?

Ze lachen met mij, allen die mij zien,
ze grijnzen en ze schudden met het hoofd.
“Hij steunt toch op de Heer? Laat die hem redden
en hem bevrijden, als Hij hem bemint”.

Een meute honden jaagt mij op,
een bende booswichten houdt mij omsingeld.
Mijn handen en mijn voeten hebben zij doorboord,
mijn beenderen kan ik wel tellen.

Nu delen zij mijn kleren onderling
en dobbelen om mijn gewaad.
Ach, Heer, houd U niet ver van mij,
mijn steun, kom haastig om mij bij te staan.

Uw Naam zal ik verheerlijken onder mijn broeders,
uw lof verkondigen voor heel het volk.
Gij, dienaars van de Heer, verheerlijkt Hem,
heel het geslacht van Jakob, brengt Hem hulde.

TWEEDE LEZING                Fil. 2, 6-11

Christus heeft zich vernederd, daarom heeft God Hem hoog verheven.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Filippi

Broeders en zusters,

Hij die bestond in goddelijke majesteit,
heeft zich niet willen vastklampen
aan de gelijkheid met God.
Hij heeft zichzelf ontledigd
en het bestaan van een slaaf op zich genomen.
Hij is aan de mensen gelijk geworden.
En als mens verschenen,
heeft Hij zich vernederd,
door gehoorzaam te worden tot de dood,
tot de dood aan het kruis.
Daarom heeft God Hem hoog verheven
en Hem de naam verleend
die boven alle namen is.
Opdat bij het noemen van zijn Naam
zich iedere knie zou buigen
in de hemel, op aarde en onder de aarde;
en iedere tong zou belijden,
tot eer van God de Vader:
Jezus Christus is de Heer.

Vers voor het evangelie              Fil. 2, 8-9

Lof en eer zij U, Heer Jezus.
Christus is voor ons gehoorzaam geworden tot de dood,
tot de dood aan een kruis.
Daarom heeft God Hem hoog verheven
en Hem de naam verleend die boven alle namen is.
Lof en eer zij U, Heer Jezus

EVANGELIE                                         Mc. 14,1 – 15, 47

Het lijden van onze Heer Jezus Christus.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

Over twee dagen was het feest van Pasen
en van het ongedesemde brood.
De hogepriesters en schriftgeleerden zochten
op welke manier zij Jezus door list zouden kunnen grijpen
en Hem ter dood brengen.
Want ze dachten:
“Niet op het feest;
er mochten anders eens onlusten ontstaan onder het volk.”

Terwijl Jezus zich te Betanië bevond
in het huis van Simon de Melaatse
en daar aan tafel aanlag,
kwam er een vrouw met een albasten vaasje,
echte, zeer dure nardusbalsem.
Zij brak het vaasje stuk en goot de inhoud uit over zijn hoofd.
Sommigen waren er zeer verontwaardigd over
en zeiden onder elkaar:
“Waar is die verkwisting van de balsem nu voor nodig geweest?
“De balsem had voor meer dan driehonderd tienlingen
verkocht kunnen worden ten bate van de armen.”
Toen zij tegen haar uitvoeren, sprak Jezus:
“Laat haar met rust.
“Waarom valt ge haar lastig?
“Het is toch een goed werk dat zij aan Mij heeft gedaan.
“Armen hebt gij altijd in uw midden
en gij kunt hun weldoen wanneer ge maar wilt;
maar Mij hebt gij niet altijd.
“Zij heeft gedaan wat in haar macht was;
zij heeft mijn lichaam op voorhand gezalfd
met het oog op mijn begrafenis.
“Voorwaar, Ik zeg u:
waar ook ter wereld
de Blijde Boodschap verkondigd zal worden,
zal tevens ter herinnering aan haar
verhaald worden wat zij gedaan heeft.”

Hierop ging Judas Iskariot, een van de twaalf,
naar de hogepriesters om Jezus aan hen uit te leveren.
Dezen waren blij toen ze dat hoorden en beloofden hem geld.
Judas zocht naar een gunstige gelegenheid om Jezus uit te leveren.

Op de eerste dag van het ongedesemde brood,
de dag waarop men het paaslam slacht,
zeiden zijn leerlingen tot Jezus:
“Waar wilt Gij dat wij voorbereidselen gaan treffen
zodat Gij het paasmaal kunt houden?”
Hij zond daarop twee van zijn leerlingen uit met de opdracht:
“Gaat naar de stad
en daar zult ge een man tegenkomen
die een kruik water draagt;
volgt hem
en zegt aan de eigenaar van het huis waar hij binnengaat:
de Meester laat vragen:
Waar is de zaal voor Mij
waar Ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden?
“Hij zal u dan een grote bovenzaal laten zien
met rustbedden en al het nodige voorzien;
maakt daar alles voor ons klaar.”
De leerlingen vertrokken,
gingen de stad binnen,
vonden alles zoals Jezus het hun gezegd had
en maakten het paasmaal gereed.

Toen de avond gevallen was, kwam Hij met de twaalf.
Terwijl zij aan tafel aanlagen
en de maaltijd aan de gang was, zei Jezus:
“Voorwaar, Ik zeg u:
een van u zal mij overleveren,
een die met Mij eet.”
Droefheid maakte zich van hen meester
en zij begonnen, de een na de ander, Hem te vragen:
“Ik ben het toch niet?”
Hij antwoordde hun:
“Een van de twaalf, die met Mij de schotel doopt.
“Wel gaat de Mensenzoon heen zoals van Hem geschreven staat,
maar wee de mens
door wie de Mensenzoon wordt overgeleverd!
“Het zou beter voor hem zijn als hij niet geboren was,
die mens!”

Onder de maaltijd nam Jezus brood,
sprak de zegen uit,
brak het en gaf het hun, met de woorden:
“Neemt,
dit is mijn lichaam.”
Daarna nam Hij de beker
en na het spreken van het dankgebed reikte Hij die toe
en zij dronken allen daaruit.
En Hij sprak tot hen:
“Dit is mijn bloed van het Verbond,
dat vergoten wordt voor velen.
“Voorwaar, Ik zeg u:
Ik zal niet meer drinken van wat de wijnstok voortbrengt
tot op de dag waarop Ik het, nieuw
zal drinken in het Koninkrijk van God.”

Nadat zij de lofzang gezongen hadden,
gingen zij naar de Olijfberg.
Toen sprak Jezus tot hen:
“Allen zult gij ten val komen,
want er staat geschreven:
Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden.
“Maar na mijn verrijzenis zal Ik u voorgaan naar Galilea.”
Toen zei Petrus:
“Al komen allen ten val, ik zeker niet.”
Jezus antwoordde hem:
“Voorwaar, Ik zeg u:
nog heden,
nog deze nacht,
voordat de haan tweemaal kraait,
zult juist gij Mij driemaal verloochenen.”
Maar met nog meer nadruk verzekerde Petrus:
“Al moest ik met U sterven,
in geen geval zal ik U verloochenen.”
In diezelfde geest spraken allen.
Zij kwamen nu aan een landgoed dat Getsemane heette.
Daar zei Hij tot zijn leerlingen:
“Blijft hier zitten terwijl Ik bid.”
Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee
en begon zich ontsteld en beangst te voelen.
Hij sprak tot hen:
“Ik ben bedroefd tot stervens toe.
“Blijft hier en waakt.”
Nadat Hij een weinig verder was gegaan,
wierp Hij zich ter aarde
en bad dat dit uur, als het mogelijk was,
aan Hem mocht voorbijgaan.
“Abba, Vader,”
– zo bad Hij –
voor U is alles mogelijk;
laat deze beker Mij voorbijgaan.
“Maar toch: niet wat Ik, maar wat Gij wilt.”
Toen ging Hij terug en vond hen in slaap;
en Hij sprak tot Petrus:
“Simon, slaapt ge?
“Ging het dan uw krachten te boven één uur te waken?
“Waakt en bidt
dat gij niet op de bekoring ingaat.
“De geest is wel gewillig maar het vlees is zwak.”
Opnieuw verwijderde Hij zich en bad met dezelfde woorden.
En teruggekomen, vond Hij hen weer in slaap
want hun oogleden waren zwaar;
ze wisten niet wat ze Hem moesten antwoorden.
Toe Hij voor de derde maal terugkwam, sprak Hij tot hen:
“Slaapt dan maar door en rust uit.
“Het is zover,
het uur is gekomen;
zie, de Mensenzoon
wordt overgeleverd in de handen van de zondaars.
“Staat op,
laten we gaan:
mijn verrader is nabij.”
Hij was nog niet uitgesproken of daar kwam Judas,
een van de twaalf,
vergezeld van een bende met zwaarden en knuppels,
gestuurd door de hogepriesters, schriftgeleerden en oudsten.
Zijn verrader had een teken met hen afgesproken door te zeggen:
“Die Ik zal kussen, Hij is het;
grijpt Hem vast en voert Hem onder strenge bewaking weg.”
Hij ging recht op Jezus af en zei:
“Rabbi!”
En hij kuste Hem.
Zij grepen Jezus en maakten zich van Hem meester.
Maar één van hen die er bij stonden, trok zijn zwaard
en sloeg met één houw de knecht van de hogepriester het oor af;
Daarna richtte Jezus zich tot hen met de woorden:
“Als tegen een rover
zijt ge uitgetrokken met zwaarden en knuppels
om Mij gevangen te nemen.
“Dagelijks gaf ik onderricht bij u in de tempel
en toch hebt ge Mij niet gegrepen.
“Maar zo moesten de Schriften in vervulling gaan.
Toen lieten allen Hem in de steek en namen de vlucht.
Toch ging een jongeman
die een linnen doek om het blote lichaam had geslagen,
Hem achterna.
Ze grepen hem,
maar hij liet zijn kleed in de steek en vluchtte naakt weg.

Men bracht Jezus naar de hogepriester,
waar alle hogepriesters,
oudsten en schriftgeleerden bijeenkwamen.
Petrus volgde Hem op een afstand
tot op de binnenplaats van het paleis van de hogepriester
en nam plaats onder het dienstvolk
om zich bij het vuur te warmen.
De hogepriesters en het hele Sanhedrin
zochten naar een getuigenis tegen Jezus
om Hem ter dood te kunnen brengen,
maar zij vonden er geen.
Wel brachten velen valse getuigenissen tegen Hem in
maar hun getuigenissen stemden niet overeen.
Toen traden enige valse getuigen tegen Hem op die verklaarden:
“Wij hebben Hem horen zeggen:
Ik zal deze door mensenhanden gemaakte tempel afbreken
en in drie dagen een andere opbouwen
die niet door mensenhanden is gemaakt.”
maar ook daaromtrent was hun getuigenis niet eensluidend.
Toen stond de hogepriester in hun midden op
en hij vroeg aan Jezus:
“Geeft Ge in het geheel geen antwoord?
“Wat getuigen deze mensen tegen U?”
Maar Jezus bleef zwijgen en gaf volstrekt geen antwoord.
Daarop stelde de hogepriester Hem nog een vraag:
“Zijt Gij de Christus, de Zoon van de Gezegende?”
Jezus antwoordde:
“Ja, dat ben Ik:
en gij zult de Mensenzoon zien zitten
aan de rechterhand van de Macht
en komen met de wolken des hemels.”
Toen scheurde de hogepriester zijn gewaad en riep uit:
“Waartoe hebben wij nog getuigen nodig?
“Ge hebt de godslastering gehoord.
“Wat dunkt u?”
Allen spraken het vonnis uit
dat Hij de dood verdiende.
Daarop begonnen sommigen Hem te bespuwen en,
na zijn gelaat bedekt te hebben,
Hem met de vuist te slaan terwijl ze zeiden:
“Wees nu eens profeet!”
Ook de knechten dienden Hem slagen toe.

Terwijl Petrus zich beneden op de binnenplaats bevond,
kwam daar één van de dienstmeisjes van de hogepriester.
Toen zij Petrus zag die zich zat te warmen,
keek ze hem eens aan en zei:
“Jij was ook bij Jezus de Nazarener.”
Maar hij ontkende het:
“Ik weet niet, ik begrijp niet wat je bedoelt.”
En terwijl hij wegging naar het poortgebouw, kraaide een haan.
Maar toen het meisje hem daar opmerkte,
verzekerde ze nog eens de omstanders:
“Die is er ook een van hen.”
Hij ontkende het opnieuw.
Even daarna zeiden de omstanders op hun beurt tot Petrus:
“Waarachtig, jij bent er ook een van;
je bent toch ook een Galileeër.”
Toen begon hij te vloeken en te zweren:
“Ik ken die man niet waarover jullie het hebben.”
Onmiddellijk daarop kraaide een haan voor de tweede keer.
Nu herinnerde Petrus zich hoe Jezus tot hem gezegd had:
Voordat een haan tweemaal kraait,
zult ge Mij driemaal verloochenen.
En hij barstte in tranen uit.

In de vroege morgen kwamen zij tot een besluit:
de hogepriesters met de oudsten en schriftgeleerden,
heel het Sanhedrin.
Zij boeiden Jezus,
voerden Hem weg
en leverden Hem uit aan Pilatus.
Pilatus stelde Hem de vraag:
“Zijt Gij de koning der joden?”
Hij antwoordde hem:
“Gij zegt het.”
Toen de hogepriesters vele beschuldigingen tegen Hem inbrachten,
ondervroeg Pilatus Hem weer en zei:
“Geeft Gij in het geheel geen antwoord?
“Zie eens wat voor beschuldigingen ze tegen U inbrengen.”
Maar Jezus gaf volstrekt geen antwoord meer,
zodat Pilatus verbaasd was.

Nu was Pilatus gewoon bij elk feest één gevangene vrij te laten,
degene om wie zij vroegen.
Er zat juist een zekere Barabbas gevangen onder de oproermakers;
zij hadden bij het oproer een moord begaan.
Het volk kwam opzetten en begon Pilatus te vragen
dat hij voor hen zou doen zoals altijd.
Pilatus antwoordde daarop met de vraag:
“Wilt ge dat ik de koning der joden zal vrijlaten?”
Hij zag wel in dat de hogepriesters Hem uit nijd
overgeleverd hadden.
Maar de hogepriesters hitsten het volk op
te vragen dat hij toch liever Barabbas moest vrijlaten.
Nu nam Pilatus weer het woord en vroeg hun:
“Wat moet ik dan doen met Hem
die gij de koning der joden noemt?”
Nu schreeuwden ze opnieuw:
“Kruisig Hem!”
Daarop vroeg Pilatus hun:
“Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan?”
Maar zij schreeuwden nog harder:
“Kruisig Hem!”
Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven,
liet hij Barabbas vrij,
maar Jezus liet hij geselen
en gaf Hem over om gekruisigd te worden.

Nu brachten de soldaten Jezus het paleis binnen,
dat wil zeggen het pretorium,
en riepen de hele afdeling bij elkaar.
Ze hingen Hem een purperen kleed om,
vlochten een doornenkroon en zetten Hem die op.
Vervolgens gingen zij Hem het saluut brengen:
“Gegroet, koning der joden.”
Zij sloegen Hem met een rietstok op het hoofd,
bespuwden Hem
en brachten Hem hulde door op de knieën te vallen.
Nadat zij hun spel met Hem gedreven hadden,
ontdeden zij Hem van het purperen kleed,
trokken Hem zijn eigen kleren aan
en voerden Hem weg om Hem te kruisigen.

Zij vorderden een voorbijganger die van het veld kwam,
Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus,
tot het dragen van zijn kruis.
Zo brachten ze Jezus naar de plaats Golgota,
wat vertaald wordt met Schedelplaats.

Daar boden ze Hem met mirre gekruide wijn aan,
maar Hij weigerde.
Nadat ze Hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren
en dobbelden om wat ieder krijgen zou.
Het was het derde uur toen ze Hem kruisigden.
Het opschrift met de reden van zijn veroordeling luidde:
De koning der joden.
Samen met Hem kruisigden ze ook twee rovers,
de een rechts, de ander links van Hem.
Zo ging in vervulling dit Schriftwoord:
Hij is onder de booswichten gerekend.

Voorbijgangers hoonden Hem
terwijl ze het hoofd schudden en zeiden:
“Ha, Gij daar
die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt,
kom van het kruis af en red U zelf.”
In dezelfde geest zeiden de hogepriesters en de schriftgeleerden
spottend onder elkaar:
“Anderen heeft Hij gered
maar zichzelf kan Hij niet redden.
“Die Messias, die koning van Israël,
laat Hem nu van het kruis afkomen;
dan zullen we zien en geloven!”
Zelfs die samen met Hem gekruisigd waren,
voegden Hem beschimpingen toe.

Vanaf het zesde uur viel er een duisternis over het hele land,
tot aan het negende uur toe.
En op het negende uur riep Jezus met luide stem:
“Eloï, Eloï, lama sabaktani!”
Dit is vertaald:
Mijn God, mijn God,
waarom hebt Gij Mij verlaten?
Enkele omstanders die het hoorden, zeiden:
“Hoor, Hij roept Elia.”
Een van hen ging een spons halen,
drenkte die in zure wijn,
stak hem op een rietstok
en bood Hem te drinken terwijl hij zei:
“Laat me begaan!
“”We willen eens zien of Elia Hem er af komt halen.”
Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest.
Toen scheurde het voorhangsel van de tempel
van boven tot onder in tweeën.
De honderdman die tegenover Hem post had gevat en zag
dat Hij onder zulke omstandigheden de geest had gegeven,
riep uit:
“Waarlijk, deze mens was een Zoon van God.”
Er stonden ook vrouwen op een afstand toe te kijken;
onder hen bevonden zich Maria Magdalena,
Maria, de moeder van Jakobus de jongere en van Joses, en Salóme.
Zij waren Hem in de tijd dat Hij in Galilea verbleef,
gevolgd om voor Hem te zorgen;
verder nog vele andere vrouwen
die met Hem naar Jeruzalem gekomen waren.

Het was al avond geworden
en het was Voorbereiding,
dat wil zeggen de dag vóòr de sabbat.
Jozef van Arimatéa,
een vooraanstaand lid van de Hoge Raad,
die zelf ook in de verwachting van het Rijk Gods leefde,
waagde het daarom naar Pilatus te gaan
en te vragen om het lichaam van Jezus.
Pilatus stond er verwonderd over dat Hij reeds dood zou zijn;
hij liet dan ook de honderdman roepen
en vroeg hem of Jezus al gestorven was.
Nadat hij door de honderdman op de hoogte was gebracht,
stond hij welwillend het lijk aan Jozef af.
Deze kocht een lijnwaad,
nam Hem van het kruis
en wikkelde Hem in het lijnwaad.
Daarop legde hij Hem in een graf
dat in de rots was uitgehouwen
en rolde een steen voor de ingang ervan.
Maria Magdalena en Maria, de moeder van Joses,
zagen toe waar Hij werd neergelegd.

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

127. Wij stellen dat “de mens de ontwerper, het centrum en het doel van het gehele sociaal-economische leven is”. Wanneer desalniettemin in de mens het vermogen om te aanschouwen en te respecteren verloren gaat, worden de voorwaarden geschapen waardoor het idee van arbeid wordt misvormd. Men moet er altijd aan denken dat de mens tegelijkertijd “in staat is zelf de verantwoordelijke bewerker van zijn materiële verbetering, zijn morele vooruitgang en de volledige vervulling van zijn geestelijke bestemming te zijn”. Arbeid zou het domein moeten zijn voor deze veelvormige persoonlijke ontwikkeling, waar veel dimensies van het leven mee gaan spelen; creativiteit, planning van de toekomst, ontwikkeling van vermogens, beoefening van waarden, communicatie met anderen, een houding van verering. Daarom eist de hedendaagse maatschappij meer dan de beperkte belangen van de ondernemingen en een discutabele economische rationaliteit, dat “als prioriteit het doel wordt nagestreefd alle mensen toegang tot werk te verschaffen”.

Wordt vervolgd   Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________________

Palm Sunday – Passion of the Lord


Invitation
May I draw your attention to
the daily reading of the Gospel?
This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.
Available every morning from 7 a.m.

Opening Word
We are at the beginning of Holy Week.
Jesus was too good for this world.
He was rejected and died on the cross
because He dared to invoke God in His action.

We who are here together, we do believe in Jesus
And so we want to honor Him on this Palm Sunday and Passion Sunday.
We begin our celebration today with the blessing of these green branches.
In this way we too greet Jesus
as the man whom God has given us, as the Servant and Son of God.

FIRST READING Isa. 50,4-7

My face I have not turned away from those who reproach me
But I know that I will not be disgraced.

From the prophet Isaiah
God the Lord has given me the gift of the word:
I understand to encourage the discouraged.
Every morning He speaks His Word,
Every morning he speaks to me
and I listen with full devotion.
The Lord God has spoken to me
And I have not resisted,
I did not flinch.
I gave my back to those who beat me,
my cheeks to those who snatched my beard,
and I did not turn my face away
From those who slandered me and spit on me.
God the Lord will help me:
therefore I will not be ashamed
And I will not move a muscle.
Yea, I know that I shall not be put to shame.

Responsorial Ps. 22(21), 8-9, 17-18a, 19-20, 23-24

Refrain
My God, my God, why dost thou forsake me?
They laugh at me, all who see me,
they grin and they shake their heads.
“Surely he relies on the Lord? Let the latter save him
And set him free, if He loves him”.

A mob of dogs chases me,
a band of evildoers surrounds me.
My hands and my feet they have pierced,
My bones I can count.

Now they share my clothes among themselves
And play dice with my robe.
Ah, Lord, do not keep You far from me,
my support, come hastening to my aid.

Your Name will I glorify among my brethren,
proclaim thy praise before all the people.
Thou, servants of the Lord, glorify Him,
all the generation of Jacob, give Him homage.

SECOND READING Phil. 2, 6-11

Christ humbled Himself, therefore God exalted Him on high.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of
Philippi

Brothers and sisters,

He who existed in divine majesty,
did not wish to cling
To equality with God.
He has emptied himself
and assumed the existence of a slave.
He became equal to men.
And appearing as a human being ,
He humbled Himself,
by becoming obedient to death,
to death on the cross.
Therefore God has exalted Him on high
and granted Him the name
which is above all names.
So that at the mention of His Name
every knee should bow
In heaven, on earth and under the earth;
and every tongue confessed,
to the glory of God the Father:
Jesus Christ is Lord.

Verse for the Gospel Phil. 2, 8-9

Praise and honor be to You, Lord Jesus.
Christ became obedient for us unto death,
To death on a cross.
For this reason God has exalted him on high
and given Him the name that is above all names.
Praise and honor be to You, Lord Jesus.

Gospel Lk 22, 14 – 23,56
The Passion of our Lord Jesus Christ

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

When the time had come,
Jesus went and sat down at the table with the apostles.
He spoke to them:
“I have longed with all my heart
to eat this Passover meal with you
before I suffer.
“For I say to you:
I will eat it no more
until it finds its fulfillment in the Kingdom of God.”
Thereupon He took a cup,
said a prayer of thanksgiving and said:
“Take that cup and share it together.
“For I say unto you:
From this moment on
I drink no more of that which the vine brings forth,
until the kingdom of God has come.”
Then He took the bread and said a prayer of thanksgiving;
He broke it and gave it to them, saying:
“This is my body which is given for you.
“Do this in remembrance of Me.”
Likewise He gave them the cup, after the meal, speaking:
“This cup is the new covenant in My blood,
which is shed for you.
“But behold, the one by whose hand I will be delivered up,
is at table with Me.
“For the Son of Man goes forth as it is ordained ;
yet woe to that man by whose hand He is delivered up.”

Now they began to ask among themselves
Which of them it was anyway, who would do that.
Arguments arose among them as to
Who among them might be the chief.
But Jesus spoke to them:
“The kings of the nations exercise dominion over them
and their rulers allow themselves to be called benefactors.
“Thus ye must not do ;
but he that is chief among you
must be like the youngest;
And he who gives orders must be like one who serves.
“For who is the greatest:
he who apprehends or he who serves?
“Is it not he who dons?
“Well then, I am among you as one who serves.
“It is you who have remained faithful in My trials.
“And as my Father hath given me kingship,
so I grant you a place in my kingdom;
thou shalt eat and drink at my table
and you shall sit on thrones
To rule over the twelve tribes of Israel.

“Simon, Simon ,
know that Satan has demanded to sift you all like wheat.
“But I have prayed for you that your faith would not crumble.
“Once you have come to repentance,
strengthen your brothers in turn.”
But he replied:
“Lord,
I am willing to go with You even into prison and death!”
Thereupon Jesus spoke:
“I say to you, Peter:
the rooster shall not crow today
until thou hast denied three times to know me.”

He spoke to them:
“When I sent you out without purse, bag or footwear,
did you lack anything?”
They replied:
“Of nothing?”
He resumed:
“But now he who has a purse must take it with him
And likewise a bag;
and whoever does not have one should sell his cloak
and acquire a sword.
“I say to you, in Me this scripture must be fulfilled:
He is counted among the wicked.
“What was decreed concerning Me,
is now about to be fulfilled.”
They said to Him:
“Behold Lord, here are two swords.”
He replied:
“It is enough.”

He now went out
and went to the Mount of Olives according to His custom.
The disciples also went with Him.
Arriving on the spot He spoke to them:
“Pray, that ye enter not into temptation.”
He removed Himself from them
and went on about a stone’s throw;
there He threw Himself on His knees and prayed:
“Father, if Thou wilt, let this cup pass Me by.
“Yet: not my will but Thy will be done.”
Now an angel appeared to Him from heaven to strengthen Him.
Prey to the fear of death, He prayed with even greater insistence.
His sweat turned into thick drops of blood
that fell to the ground.
Then he got up from his prayer
And went to His disciples,
but He found them asleep in sorrow.
He said to them:
“How canst thou sleep?
“Arise
and pray that ye enter not into temptation.”
He had not yet spoken
Or there came a troop, preceded by Judas,
one of the twelve.
The latter went up to Jesus to kiss Him.
But Jesus said to him:
“Judas, do you betray the Son of Man with a kiss?”
When those who were standing around Him
perceived what was about to happen,
they asked:
“Lord, shall we strike at it with the sword?”
And one of them struck the servant of the high priest
and cut off his right ear.
But Jesus intervened and said:
“Leave it at that.”
And He touched the ear and healed him.
Now Jesus spoke to the high priests,
to the captains of the temple guard and to the elders
who had come up to Him:
“As against a robber you are set out
with swords and clubs.
“Every day I was with you in the temple
and you have not laid a hand on Me.
“But this is your hour
And thy power is that of darkness.”

Now they seized him and carried him off
And they brought Him into the house of the high priest,
while Peter followed at a distance.
In the courtyard they built a fire and sat down together
And they sat down together;
Peter sat between them.
When a servant girl saw him
saw him sitting by the light of the fire
and had taken a sharp look at him,
she said:
“Who was also with Him.”
But he denied it, saying:
“Woman, I do not know Him.”
A little later someone else saw him and said:
“You are also one of them.”
But Peter replied:
“Man, that is not true.”
After the lapse of about an hour
another declared with firmness:
“True, that man also belonged to Him:
for he is also a Galilean.”
Peter replied:
“Man, I don’t know what you mean.”
He had not yet said it or immediately a rooster crowed.
Then the Lord turned around and He looked at Peter;
it came to Peter’s mind how the Lord had said to him:
“Before a rooster crows today
you will deny Me three times.”
And he went out and began to weep bitterly.

The men who were guarding Jesus,
mocked and beat Him.
They threw a cloth over His head and asked Him:
“Be a prophet now.
“Who is it that smote thee?”
Many other taunts they added to Him.

When the day had come,
the council of elders of the people gathered together,
high priests and scribes,
and they had Him brought before their court.
They said:
“If Thou art the Christ, tell us.”
But He spoke to them:
“If I tell thee,
you will not believe it;
and if I ask thee questions,
you will not answer.
“But from now on the Son of Man shall
sit at the right hand of the Power of God.”
Then they all asked:
“Thou art therefore the Son of God?
He answered them:
“Thou hast said it: that is I.”
They cried out:
“To what end do we need another testimony?
Surely we have heard it ourselves from His own mouth.”

Then the whole assembly rose up
And they brought Him before Pilate.
There they began to accuse Him, saying:
“We have established
That this man is inciting our people to rebellion,
that he’s keeping them from
from paying taxes to the emperor
and that He is impersonating the Messiah, the King.”
Pilate asked Him:
“Art Thou the King of the Jews?”
He answered Him:
“Thou sayest.”
Pilate now said to the high priests and the crowd of people:
“I cannot discover in this man any guilt.”
But they persisted and cried out:
“By His preaching in all the Jewish land ,
which He began in Galilee
and which He has continued until here ,
He is sowing unrest among the people.”

When Pilate heard this, he asked
If the man was a Galilean.
As soon as he learned
that Jesus was indeed from Herod’s area of power,
he sent Him to Herod.
who was also in Jerusalem at that time.
Herod expressed great joy when he got to see Jesus.
The stories about Jesus
had made him long for Jesus for a long time
and he hoped to see Him perform some kind of miracle.
He asked Him all kinds of questions,
but Jesus didn’t answer at all.
The high priests and scribes stood around
The high priests and scribes stood by and made accusations against him.
Together with his soldiers, Herod jeered and mocked Him.
He put a splendid robe on Him
and sent Him back to Pilate.
On the same day Herod and Pilate became friends;
Before this they had been at enmity with one another.

Then Pilate summoned the high priests, the officials and the people.
and the people together
and he said to them:
“You have brought this man before me
as one who is inciting the people to rebellion;
Well, I have heard him in your presence.
But I have not been able to discover in this man
of all that you accuse Him of.
“Nor did Herod
For he has sent Him back to us.
“It is clear
that He has done nothing
that would justify the death penalty.
“I will therefore have Him administered a discipline
and then release Him.”
They all began to shout at once:
“Away with Him! Let us release Barabbas!”
This Barabbas had been thrown into prison
because of a riot in the city and for murder.
Again Pilate addressed them
Because he wished to release Jesus.
But they cried out against this:
“Crucify Him, crucify Him!”
For the third time Pilate asked them:
“What evil has this man done, then?
“I have found nothing in Him,
that justifies the death penalty.
“I shall therefore have him disciplined
and then release him.”
Shouting loudly
but they continued to demand his crucifixion
and their screaming was decisive.
Pilate decided that what they demanded would happen:
He released the man they demanded,
though he was imprisoned for rioting and murder,
but he delivered Jesus into their hands.

When they carried Him off,
they arrested a man named Simon,
a man from Cyrene who had come from the field;
and they loaded him with the cross
to carry it behind Jesus.
A large crowd of people followed Him,
including women
who were beating their chests and lamenting over Him.
Jesus turned to them and spoke:
“Daughters of Jerusalem ,
Do not weep over Me.
but weep over yourselves and over your children.
“Know that a time will come when people will say:
Happy the barren,
whose womb has not given birth
and whose breast has not nourished a child.
“Then it will be said to the mountains, Fall on us,
and to the hills, Cover us.
“For if one does so with the green wood,
what shall be done with the dry wood?”
Two others were taken away, two criminals,
to be put to death together with Him.

When they came to the place called Skull,
they beat Him there on the cross,
and so did the criminals,
one on the right, the other on the left.
And Jesus said:
“Father, forgive them
for they know not what they do.”
They divided his clothes among themselves, by dicing for them.

The people stood by and watched
but the government officials laughed at Him and said:
“Others He has saved;
let him save himself
if He is the Messiah of God,
the Chosen One!”
The soldiers brought Him sour wine,
and they too added mockingly to Him:
“If Thou art the King of the Jews ,
save thyself.”
Above Him was inscribed
in Greek, Roman and Hebrew letters:
“This is the King of the Jews.”

One of the criminals hanging there also hated Him:
“Art Thou not the Messiah?
“Then save thyself and us.”
But the other punished Him and said:
“Have not even you a fear of God
while yet you are undergoing the same sentence?
“And we rightly undergo that judgment ,
for we receive what we have earned by our deeds;
but He has done nothing wrong.”
To that he said:
“Jesus!
think of me
when thou art come into thy kingdom.”
And Jesus spoke to him:
“Verily, I say unto you:
even today shalt thou be with me in paradise.”

It was now about the sixth hour;
darkness fell over all the region until the ninth hour
because the sun gave no more light.
The veil of the temple was torn in two.
Then Jesus cried out with a loud voice:
“Father, into your hands I commend my spirit.”
After He had said this, He gave up the spirit.

(Here all kneel for some time.)
On seeing what had happened,
the centurion praised God and said:
“This man was truly a righteous man.”
All the people who had gathered for that spectacle
returned when they saw what had happened,
and they beat their chests.
All His acquaintances stood at a distance, watching;
Even the women who had followed Him from Galilee.

Now there was a certain Joseph,
a member of the High Council,
a benevolent and righteous man,
who had not, therefore, consented
with the plans and course of action of the Council.
He came from the Jewish city of Arimathea
and lived in the expectation of the Kingdom of God.
This one went to Pilate and asked for the body of Jesus.
After taking it down from the cross,
he wrapped it in a shroud.
Then he laid Him in a tomb
which had been hewn out of stone
and in which no one had ever been laid.
It was Preparation Day and the Sabbath was breaking.
The women who had come with Him from Galilee,
followed,
and they looked into the tomb
and watched as His body was laid down.
Returning, they prepared fragrant herbs and balsam
but on the Sabbath they observed the prescribed rest.

Laudato Si

Encyclic of

Pope Francis

On the care of the common home

127. We are convinced that “man is the source, the focus and the aim of all economic and social life”.[100] Nonetheless, once our human capacity for contemplation and reverence is impaired, it becomes easy for the meaning of work to be misunderstood.[101] We need to remember that men and women have “the capacity to improve their lot, to further their moral growth and to develop their spiritual endowments”.[102] Work should be the setting for this rich personal growth, where many aspects of life enter into play: creativity, planning for the future, developing our talents, living out our values, relating to others, giving glory to God. It follows that, in the reality of today’s global society, it is essential that “we continue to prioritize the goal of access to steady employment for everyone”,[103] no matter the limited interests of business and dubious economic reasoning.

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

To be continued For all previous publications scroll down
Zaterdag in de vijfde week van de veertigdagentijd

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Twee belangrijke zinnen verbinden lezing en evangelie. Ezechiël profeteert over het terugvoeren van de verspreide kinderen van Israël naar hun eigen grond. Kajafas zegt dat het beter is dat één mens sterft voor het volk. Johannes trekt die politieke uitspraak open en geeft haar een ruimere, profetische betekenis. Inderdaad, Jezus sterft voor het volk, maar niet alleen voor het joodse volk, maar om de verstrooide kinderen van God samen te brengen in het nieuwe Israël. De oude visie van heidenen die toestromen op de berg Sion, wordt vervangen door één nieuw Godsvolk dat uit joden en heidenen bestaat. Voortaan horen zij allen tot de kudde van Jezus.

EERSTE LEZING                                                    Ez. 37, 21-28
Ik zal de kinderen van Israël tot één enkel volk maken.

Uit de Profeet Ezekiël

Zo zegt God de Heer :
“Ik zal de kinderen van Israël,
die overal verspreid onder de heidenvolken leven,
bijeenbrengen en hen terugvoeren naar hun eigen grond.
“Ik zal hen tot één enkel volk maken,
in het land, op de bergen van Israël,
en één koning zal over hen allen regeren.
“Zij zullen niet langer twee volken zijn,
niet langer verdeeld zijn over twee rijken.
“Zij zullen zich niet meer bezoedelen met hun afgoden,
hun gruwelbeelden en al hun misdaden.
“Uit de trouweloosheden waaraan zij zich bezondigd hebben
zal Ik hen verlossen en Ik zal hen reinigen,
zodat zij mijn volk zijn en Ik hun God.
“Dan zal mijn dienaar David koning over hen zijn ;
zij zullen allen één herder hebben.
“Zij zullen leven volgens mijn geboden
en mijn wetten werkelijk onderhouden.
“Zij zullen wonen in het land
dat Ik mijn dienaar Jakob gegeven heb,
het land waar hun vaderen gewoond hebben ;
zij en hun kinderen en hun kleinkinderen
zullen daar voor altijd wonen,
en mijn dienaar David zal voor altijd hun vorst zijn.
“Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten :
een altijddurend verbond zal het zijn.
“Ik zal hun een woonplaats geven,
Ik zal hen talrijk maken
en mijn heiligdom voor altijd onder hen vestigen.
“Mijn woning zal bij hen zijn.
“Zo zullen de heidenvolken weten,
dat Ik, de Heer, Israël heilig maak,
doordat mijn heiligdom voor altijd onder hen is.”

TUSSENZANG                                       Jer. 31, 10, 11-12ab, 13

De Heer zal ons behoeden, zoals een herder zijn kudde.

Volkeren, hoort dan het woord van de Heer,
geeft er bericht van op verre kusten.

Hij die Israël eens heeft verstrooid
zal het verzamelen, zal het behoeden
zoals een herder zijn kudde hoedt.

Jakob zal worden bevrijd door de Heer,
los uit de greep van hem die het roofde.
Juichend betreden zij Sion weer,
zetten zich neer waar de Heer hen zegent.

Meisjes dansen een vreugdedans
samen met jongens en grijsaards.
Dan breng Ik vreugde in plaats van rouw,
troost en blijdschap na al hun droefheid.

VERS VOOR HET EVANGELIE                                  Joh. 3,16

Zozeer heeft God de wereld lief gehad
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan.

EVANGELIE                                                     Joh. 11, 45-56
Jezus zal ook sterven om de verstrooide kinderen van God samen te brengen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Vele Joden die in die dagen naar Maria waren gekomen
en zagen wat Jezus gedaan had,
geloofden in Hem.
Enigen van hen gingen echter naar de Farizeeën
om hun te vertellen wat Jezus gedaan had.
De hogepriesters en Farizeeën
belegden daarop een zitting van het Sanhedrin en zeiden :
“Wat doen we ?
“Want die man verricht veel wonderen.
“Als wij Hem zijn gang laten gaan
zullen ze allemaal in Hem geloven.
“Dan zullen de Romeinen komen
en met de heilige plaats ook ons volk wegvagen.”
Maar een van hen,
Kajafas, die dat jaar hogepriester was zei hun :
“Gij begrijpt er niets van ;
ge denkt er niet aan, dat het beter voor u is,
dat er één mens voor het volk sterft
dan dat het hele volk ten onder gaat.”
Dit zei hij niet uit zichzelf,
maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij
dat Jezus zou sterven voor het volk,
en niet voor het volk alleen
maar ook om de verstrooide kinderen van God samen te brengen.
Van die dag af waren ze besloten Hem te doden.

Jezus bewoog zich daarom niet meer openlijk onder de Joden,
maar vertrok vandaar naar de streek bij de woestijn,
en wel naar de stad Efraïm waar Hij met zijn leerlingen verbleef.
Toen echter het paasfeest van de Joden op handen was
gingen velen uit de streek voor Pasen naar Jeruzalem
om zich te reinigen.
Ze zochten naar Jezus
en zeiden tot elkaar terwijl ze in de tempel stonden :
“Wat dunkt u ?
Zou Hij niet naar het feest komen ?”


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

126. Laten wij ook iets oppakken uit de lange kloostertraditie. Aan het begin begunstigde zij in zekere zin de vlucht uit de wereld door zo te trachten zich te verwijderen van de decadentie van de stad. Daarom zochten de monniken de woestijn, ervan overtuigd dat het de geschikte plaats was om de tegenwoordigheid van God te herkennen. Vervolgens wilde de heilige Benedictus van Nurcia dat zijn monniken in gemeenschap leefden en daarbij gebed en studie verenigden met handwerk (Ora et labora). Dit invoeren van handwerk dat van spirituele betekenis is doortrokken, bleek revolutionair te zijn. Men leerde groei en heiliging te zoeken in een vervlechting van bezinning en arbeid. Deze manier van het beleven van de arbeid stelt ons meer in staat tot de zorg en het respect voor het milieu, en vervult onze relatie met de wereld van een gezonde soberheid.

Wordt vervolgd            Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________________

Saturday in the fifth week of Lent

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration

Two important phrases connect reading and gospel. Ezekiel prophesies about leading the scattered children of Israel back to their own land. Caiaphas says it is better for one man to die for the people. John pulls open that political statement and gives it a broader, prophetic meaning. Indeed, Jesus dies for the people, but not just for the Jewish people, but to bring the scattered children of God together in the new Israel. The old vision of Gentiles flocking to Mount Zion is replaced by one new people of God made up of Jews and Gentiles. Henceforth they all belong to the flock of Jesus.

FIRST READING   Ez. 37, 21-28
I will make the children of Israel into a single people.

From the Prophet Ezekiel

Thus says God the Lord :
“I will make the children of Israel ,
who are scattered everywhere among the heathen nations,
gather them together and lead them back to their own land.
“I will make them into a single people ,
in the land, on the mountains of Israel,
and one king will reign over them all.
“They will no longer be two nations,
no longer be divided into two kingdoms.
“They shall no longer defile themselves with their idols,
their abominations and all their crimes.
“From the faithlessness in which they have sinned
I will redeem them and I will cleanse them,
so that they may be my people and I their God.
“Then my servant Dvid will be king over them ;
they shall all have one shepherd.
“They shall live according to my commandments
and truly keep my laws.
“They shall dwell in the land
which I have given my servant Jacob ,
the land where their fathers dwelt ;
they and their children and their grandchildren
shall dwell there forever ,
and my servant David shall be their prince forever.
“I will make with them a covenant of peace :
an everlasting covenant it shall be.
“I will give them a dwelling place,
I will make them numerous
and establish my sanctuary among them forever.
“My dwelling place will be with them.
“Thus shall the heathen nations know,
that I, the Lord, am making Israel holy,
in that my sanctuary is among them forever.”

INTERLUDIUM    Jer. 31, 10, 11-12ab, 13

The Lord will guard us, like a shepherd his flock.

Peoples, hear then the word of the Lord,
give notice of it on distant shores.

He who once scattered Israel
Will gather it, will guard it
As a shepherd shepherds his flock.

Jacob will be delivered by the Lord,
loose from the grip of him who robbed it.
Rejoicing, they shall enter Zion again,
set down where the Lord blesses them.

Girls dance a dance of joy
Along with boys and greybeards.
Then I bring joy instead of mourning,
comfort and joy after all their sorrow.

VERSE FOR THE GOSPEL      John 3,16

So much did God love the world
That he gave his only begotten Son,
that whoever believes in him shall not perish.

GOSPEL   John 11:45-56
Jesus will also die to bring together the scattered children of God.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

Many Jews who had come to Mary in those days
and saw what Jesus had done,
believed in Him.
Some of them, however, went to the Pharisees
to tell them what Jesus had done.
The high priests and Pharisees
thereupon called a session of the Sanhedrin and said :
“What do we do?
“For this man performs many miracles.
“If we let him have his way
they will all believe in him.
“Then the Romans will come
and wipe out our people with the holy place.”
But one of them,
Caiaphas, who was high priest that year said to them :
“Thou understandest nothing ;
You do not think that it is better for you
that one man die for the people
than that the whole people should perish.”
This he said not of himself ,
but as the high priest of that year, he prophesied that Jesus would die
that Jesus would die for the people,
and not just for the people
but also to bring together the scattered children of God.
From that day forward they were resolved to kill Him.

Jesus therefore no longer moved openly among the Jews,
but departed from there into the region of the desert,
to the city of Ephraim, where He stayed with His disciples.
However, when the Passover of the Jews was imminent
many from the region went up to Jerusalem before Easter
To purify themselves.
They looked for Jesus
and said to one another as they stood in the temple :
“What do you think?
Would He not come to the feast?”

________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

126. Let us also pick up something from the long monastic tradition. At the beginning, they favored, in a sense, flight from the world by thus seeking to remove themselves from the decadence of the city. Therefore, the monks sought the desert, convinced that it was the appropriate place to recognize the presence of God. Next, St. Benedict of Nurcia wanted his monks to live in community, uniting prayer and study with manual labor (Ora et labora). This introduction of handwork imbued with spiritual meaning proved revolutionary. People learned to seek growth and sanctification in an interweaving of reflection and labor. This way of living labor makes us more capable of caring for and respecting the environment, and fills our relationship with the world with a healthy sobriety.

To be continued          For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________________

Vrijdag van de vijfde week in de veertigdagentijd

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De twee lezingen zijn op mekaar afgestemd en de sfeer van de Goede Week is duidelijk aanwezig: ontzetting overal; we brengen hem aan. Het evangelie haakt daarop in: De joden raapten stenen op om Jezus te stenigen. De dreiging wordt alsmaar groter, en Jezus trekt zich terug, over de Jordaan. Johannes geeft er een symbolische betekenis aan. Daar is alles begonnen met de activiteit van Johannes de Doper. Daar ging het ook om de vraag naar de Messias. Het is alsof Jezus een pelgrimstocht onderneemt naar de plaats waar alles begon, waar de Vader zijn identiteit openbaarde, de ‘welbeminde Zoon’, die uiteindelijk alles zou volbrengen. Hebben wij een plaats in ons hart, waar het in de aanloop naar de Goede Week stil is en we ten volle kunnen bidden en waken?

EERSTE LEZING                                                         Jer. 20, 10-13

De Heer is bij mij als een machtig strijder.

Uit de Profeet Jeremia

Ik hoor velen fluisteren :
“Daar heb je ontzetting – overal.”
Breng hem aan, ja, we brengen hem aan.
Al mijn vrienden willen niets liever
dan mij ten val brengen.
Ze zeggen :
Misschien laat hij zich misleiden,
dan overmeesteren we hem
en kunnen we ons op hem wreken.
God de Heer is bij mij als een machtig strijder.
Mijn achtervolgers vallen neer, ze zullen niet overwinnen.
Ze worden diep beschaamd, nooit bereiken ze iets.
Hun schande duurt eeuwig, ze wordt nooit vergeten !
God van de hemelse machten,
die alles rechtvaardig onderzoekt,
die hart en nieren doorgrondt,
laat mij zien hoe Gij U op hen wreekt.
Ik heb immers mijn zaak in uw handen gelegd.
Zing een lied, een loflied voor de Heer uw God,
want Hij heeft het leven van de arme
uit de macht van de boosdoeners gered.

TUSSENZANG                                        Ps. 18(17), 2-3a, 3bc-4, 5-6, 7

Ik wendde mij tot de Heer in mijn nood,
zijn oor ving mijn noodkreten op.

Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij,
mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder.
Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind.

Mijn schild, mijn behoud, mijn bescherming.
Wanneer ik de Heer aanroep, Hij zij geprezen,
dan doet geen vijand mij kwaad.

Want golven van doodsgevaar sloten mij in,
een stortvloed van onheil maakte mij angstig.
Het net van het dodenrijk hield mij gevangen,
de strik van de dood lag reeds om mij heen.

Toen wendde ik mij tot de Heer in mijn nood
en riep ik mijn God aan om hulp.
Hij hoorde mijn stem in zijn hoge paleis,
zijn oor ving mijn noodkreten op.

VERS VOOR HET EVANGELIE                                         Lc. 15, 18

Ik ga weer naar mijn vader
en ik zal hem zeggen :
Vader, ik heb misdaan tegen de hemel en tegen u.

EVANGELIE                                                            Joh. 10, 31-42

De Joden proberen Jezus opnieuw te grijpen, maar Hij stelt zich buiten hun bereik.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd raapten de Joden stenen op om Jezus te stenigen.
Maar Jezus zei hun :
“Ik heb voor uw ogen veel goede werken verricht
die uit de Vader voortkomen ;
om welk van die werken wilt gij Mij stenigen ?”
De Joden gaven Hem ten antwoord :
“Niet om een goed werk stenigen wij U
maar om een godslastering :
dat Gij, een mens, Uzelf tot God maakt.”
Jezus antwoordde hun :
“Staat er niet in uw wet geschreven :
Ik heb gezegd : gij zijt goden ?
“Zij heeft hen tot wie het woord Gods gericht werd
goden genoemd,
en de Schrift heeft bindende kracht.
“Maar waarom dan beschuldigt ge Mij,
die door de Vader geheiligd en in de wereld gezonden werd,
van godslastering als Ik Mijzelf Gods Zoon noem?
“Als Ik de werken van mijn Vader niet doe
behoeft gij Mij niet te geloven,
maar zo Ik ze wel doe
gelooft dan die werken als ge Mij niet wilt geloven.
“Dan zult gij inzien en erkennen,
dat de Vader in Mij is en Ik in de Vader ben.”

Toen probeerden zij opnieuw Hem te grijpen
maar Hij stelde zich buiten hun bereik.
Hij ging terug naar de overkant van de Jordaan,
naar de plaats waar Johannes aanvankelijk gedoopt had
en bleef daar.
Velen kwamen tot Hem, want ze zeiden :
“Johannes heeft weliswaar geen enkel teken gedaan,
maar alles wat hij over deze man zei was waar.”
En velen begonnen daar in Hem te geloven.


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 125. Als wij nadenken wat de geéigende relaties van de mens zijn met de wereld die hem omgeeft, dan is het noodzakelijk een juiste opvatting over arbeid te hebben, omdat, als wij spreken over de relatie van de mens met de dingen, de vraag opkomt omtrent de zin en het doel van de invloed van de mens op de werkelijkheid. Wij hebben het niet alleen over handarbeid of het bewerken van de aarde, maar over iedere activiteit die een of andere verandering van het bestaande inhoudt, van het uitwerken van een maatschappelijk advies tot de planning van een technische ontwikkeling. Iedere vorm van arbeid veronderstelt een idee over de relatie die de mens kan of moet aanknopen met wat anders is dan hij. De christelijke spiritualiteit heeft samen met de contemplatieve verwondering over de schepselen die wij bij de heilige Franciscus van Assisi vinden, ook een rijk en gezond idee ontwikkeld over arbeid, zoals wij dat bijvoorbeeld ontmoeten in het leven van de zalige Charles de Foucauld en zijn leerlingen.

Wordt vervolgd           Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________________

Friday of the fifth week in Lent

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
The two readings are in harmony and the atmosphere of Holy Week is clearly present: dismay everywhere, we bring him. The Gospel follows on from this: the Jews picked up stones to stone Jesus. The threat grows ever greater, and Jesus retreats, across the Jordan. John gives it a symbolic meaning. That is where everything began with the activity of John the Baptist. There, too, the question of the Messiah was at stake. It is as if Jesus undertook a pilgrimage to the place where everything began, where the Father revealed his identity, the “well-beloved Son,” who would ultimately accomplish everything. Do we have a place in our hearts where it is quiet in the run-up to Holy Week and we can pray and watch fully?

FIRST READING    Jer. 20, 10-13

The Lord is with me as a mighty warrior.

From the Prophet Jeremiah

I hear many whisper :
“There you have dismay – everywhere.”
Bring it on, yes, we bring it on.
All my friends want nothing more
Than to bring me down.
They say :
Maybe he’ll let himself be tricked,
then we’ll overpower him
And we can avenge ourselves on him.
God the Lord is with me as a mighty warrior.
My pursuers fall down, they will not overcome.
They become deeply ashamed, never achieving anything.
Their disgrace lasts forever, it is never forgotten !
God of the heavenly powers,
who searches all things righteously,
who searches out hearts and minds,
let me see how you avenge them.
For I have placed my cause in Thy hands.
Sing a song, a song of praise to the Lord thy God,
for He has taken the life of the poor
from the power of the wicked.

RESPONSORIAL  Ps. 18(17), 2-3a, 3bc-4, 5-6, 7

I turned to the Lord in my distress,
His ear caught my cries of distress.

Lord, You I love, my strength are You,
My refuge, my fortress, my deliverer.
My God, the rock where I find refuge.

My shield, my preservation, my protection.
When I call upon the Lord, praise be to him,
No enemy can harm me.

For waves of peril enclosed me,
“A flood of evil made me fearful.
The net of the realm of the dead held me captive,
The snare of death was already upon me.

Then I turned to the Lord in my distress
And I called upon my God for help.
He heard my voice in his high palace,
His ear caught my cries of distress.

VERSE FOR THE GOSPEL   Lk. 15, 18

I will go to my father again
and I will say to him :
Father, I have done wrong against heaven and against you.

GOSPEL     John 10, 31-42

The Jews try again to seize Jesus, but He puts Himself beyond their reach.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time the Jews were picking up stones to stone Jesus.
But Jesus said to them :
“I have done before you many good works
which proceed from the Father ;
for which of these works would you stone me?”
The Jews answered Him :
“Not for a good work do we stone You
but for a blasphemy :
That thou, a man, makest thyself God.”
Jesus answered them :
“Is it not written in thy law :
I have said : ye are gods ?
“She called those to whom the word of God was addressed gods,
and the Scriptures have binding force.
“But why then do you accuse Me,
who was sanctified by the Father and sent into the world,
of blasphemy when I call Myself the Son of God?
“If I do not do the works of my Father,
you need not believe Me,
but if I do them
then believe those works if you do not want to believe Me.
“Then you will see and recognize
that the Father is in Me and I am in the Father.”

Then they tried again to seize Him
but He put Himself beyond their reach.
He went back across the Jordan,
to the place where John had first baptized
and stayed there.
Many came to Him, for they said :
“John may not have done any sign ,
but everything he said about this man was true.”
And many began to believe in Him there.

_____________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home by Pope Francis

 125. When we reflect on the appropriate relations of man to the world that surrounds him, it is necessary to have a correct conception of labor, because when we speak of man’s relation to things, the question arises as to the meaning and purpose of man’s influence on reality. We are not only talking about manual labor or working the earth, but about any activity that involves some change in what exists, from the elaboration of a social opinion to the planning of a technical development. Every form of labor presupposes an idea of the relationship that man can or must establish with what is different from him. Christian spirituality, along with the contemplative wonder of creatures that we find in St. Francis of Assisi, has also developed a rich and healthy idea of labor, as we meet it, for example, in the life of Blessed Charles de Foucauld and his disciples.

To be continued                 For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Donderdag – Aankondiging van de Heer Maria Boodschap

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Jezus stelt Abraham tot model, want hij heeft, in tegenstelling tot de gesprekspartners, geloofd. Jezus laat zelfs vermoeden dat hij nog groter is dan Abraham. De kritische vraag luidt: Zijt gij soms groter dan onze vader Abraham? Dat hebben we nog ergens gehoord: in het verhaal van de Samaritaanse bij de put van Jakob. Daar luidt de vraag: Zijt gij soms groter dan onze vader Jakob?  Daar evolueert de houding van de vrouw van schamper ongeloof naar groeiend geloof in Jezus. Vandaag zien we hoe het aanvankelijk spottend ongeloof omslaat in groeiende boosaardigheid. Het kruis is niet meer veraf.

EERSTE LEZING                 Jes. 7, 10-14

Zie, de maagd zal ontvangen.

Uit de Profeet Jesaja

In die dagen sprak Jesaja tot Achaz :
“Vraag de Heer, uw God, om een teken,
hetzij hoog aan de hemel of diep in de hel.”
Maar Achaz atwoordde :
“Ik vraag niet om een teken ;
ik wil de Heer niet op de proef stellen.”
En Jesaja sprak :
“Luister dan, huis van David,
is het u niet genoeg mensen te ergeren,
dat gij ook mijn God tot ergernis wilt zijn ?
“Daarom geeft de Heer u ook ongevraagd een teken :
Zie, de maagd zal ontvangen en een zoon baren,
en zij zal hem noemen ,Immanuël’ : “God-met-ons”

TUSSENZANG          Ps. 40(39), 7-8, 9, 10, 11

Ja, ik kom, Heer, om uw wil te doen.

Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd,
maar wel hebt Gij mijn oren voor uw stem geopend.
Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij ;
dus zei ik : ja, ik kom, zoals van mij geschreven staat :

Uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde,
uw wet is in mijn hart gegrift.
In de bijeenkomsten heb ik gerechtigheid gepredikt,
mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het.

Ik hield uw weldaden niet in mijn hart verborgen,
uw trouw, uw bijstand maakte ik bekend.
Uw gunsten heb ik niet geheim gehouden,
noch uw getrouwheid, voor de mensen om mij heen.

TWEEDE LEZING             Hebr. 10, 4-10

In de boekrol staat er over mij geschreven:
Ik ben gekomen, o God, om uw wil te doen.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Het is uitgesloten
dat het bloed van stieren en bokken zonden zouden wegnemen.
Daarom zegt Christus dan ook, als Hij in de wereld komt :
“Slachtoffers en gaven hebt Gij niet gewild,
maar Gij hebt voor mij een lichaam bereid.
“Brandoffers en zoenoffers konden U niet behagen.
“Toen zei ik :
Hier ben ik.
“Zoals er in de boekrol over mij geschreven staat :
Ik ben gekomen, o God, om uw wil te doen.”
Eerst zegt Hij :
“Slachtoffers en gaven,
brandoffers en zoenoffers hebt Gij niet gewild ;
die konden U niet behagen
hoewel de wet voorschrijft dat ze gebracht moeten worden.”
En dan zegt Hij :
“Hier ben ik,
ik ben gekomen om uw wil te doen.”
Hij schaft dus het eerste af om het tweede te laten gelden.
Door die wil zijn wij geheiligd, eens voor al,
door het offer van het lichaam van Jezus Christus.

VERS VOOR HET EVANGELIE              Joh. 1, 14ab

(Alleluia.)
Het Woord is vlees geworden
en heeft onder ons gewoond.
En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd.
(Alleluia.)

EVANGELIE            Lc. 1, 26-38

Gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd
werd de engel Gabriël van Godswege gezonden
naar een stad in Galilea, Nazaret,
tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette,
uit het huis van David ;
de naam van de maagd was Maria.
Hij trad bij haar binnen en sprak :
“Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.”
Zij schrok van dat woord
en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen.
Maar de engel zei tot haar :
“Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God.
“Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen
en gij moet Hem de naam Jezus geven.
“Hij zal groot zijn
en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
“God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken
en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob
en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.”
Maria echter sprak tot de engel :
“Hoe zal dit geschieden daar ik geen man beken ?”
Hierop gaf de engel haar ten antwoord :
“De heilige Geest zal over u komen
en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen ;
daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht,
heilig genoemd worden, Zoon van God.
“Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante,
in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen
en, ofschoon zij onvruchtbaar heette,
is zij nu in haar zesde maand ;
want voor God is niets onmogelijk.”
Nu zei Maria :
“Zie de dienstmaagd des Heren;
mij geschiede naar uw woord.”
En de engel ging van haar heen.

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

De noodzaak de arbeid te beschermen

124. Bij elke opzet van een integrale ecologie die de mens niet uitsluit, is het onontbeerlijk de waarde van de arbeid te betrekken, die door de heilige Johannes Paulus II met zo veel wijsheid in zijn encycliek Laborem exercens is ontwikkeld. Wij herinneren eraan dat God volgens het bijbelverhaal de mens in de pas geschapen tuin plaatste (vgl. Gen. 2, 15) niet alleen om de zorg voor wat aanwezig was op zich te nemen (behoeden), maar om er ook te werken, opdat het vruchten zou voortbrengen (bebouwen). De arbeiders en de handwerkslieden ”houden de goederen van deze wereld in stand'” (Sir. 38, 33). Menselijk ingrijpen dat een verstandige ontwikkeling van de schepping begunstigt, vormt de meest geeigende manier om voor haar te zorgen. Dit impliceert ook dat de mens een instrument van God wordt om zo te helpen de mogelijkheden die Hijzelf in de dingen heeft gelegd, naar boven te laten komen : ”De Heer laat de aarde geneeskrachtige kruiden voortbrengen en een verstandig man versmaadt die niet´ (Sir. 38, 4}

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________________

 

Thursday – Annunciation of the Lord
Mary Message

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Jesus sets Abraham as a model because, unlike the interlocutors, he believed. Jesus even hints that he is even greater than Abraham. The critical question is: Are you sometimes greater than our father Abraham? We have heard this somewhere before: in the story of the Samaritan at Jacob’s well. There the question reads, Are you sometimes greater than our father Jacob?  There the woman’s attitude evolves from scornful unbelief to growing faith in Jesus. Today we see how the initial mocking unbelief turns into growing malice. The cross is no longer far away.

FIRST READING Isa. 7, 10-14

Behold, the virgin shall receive.

From the Prophet Isaiah

In those days Isaiah spoke to Achaz :
“Ask the Lord your God for a sign ,
either high in the sky or deep in hell.”
But Achaz answered :
“I do not ask for a sign ;
I do not want to test the Lord.”
And Isaiah spoke :
“Listen then, house of David ,
is it not enough for you to vex people,
that you should vex my God also?
“Therefore the Lord also gives you an unsolicited sign :
Behold, the virgin shall conceive and bear a son,
and she shall call him “Immanuel. God-with-us’.”

RESPONSORIAL  Ps. 40(39), 7-8, 9, 10, 11

Yes, I come, Lord, to do thy will.

Gift and sacrifice Thou hast never desired,
But thou hast opened my ears to thy voice.
Thou askest no burnt offering, no peace offering from me ;
So I said : yes, I am coming, as it is written of me :

To do thy will, my God, that is my joy,
Your law is engraved on my heart.
In the meetings I have preached righteousness,
my lips not closed, Lord, Thou knowest.

I did not keep your benefits hidden in my heart,
Your faithfulness, Your assistance I made known.
Thy favors I have not kept secret,
nor your faithfulness, from those around me.

SECOND READING   Hebrews 10, 4-10

In the scroll it is written about me:
I have come, o God, to do your will.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

It is out of the question
that the blood of bulls and bucks would take away sins.
That is why Christ says, when He comes into the world :
“Sacrifices and gifts Thou hast not desired,
but Thou hast prepared a body for me.
“Burnt offerings and peace offerings could not please Thee.
“Then I said :
Here am I.
“As it is written in the scroll about me :
I have come, O God, to do thy will.”
First He says :
“Sacrifices and gifts,
burnt offerings and peace offerings, which Thou didst not want;
They could not please You
though the law required them to be brought.”
And then He says :
“Here am I,
I have come to do thy will.”
So He abolishes the first in order to make the second valid.
By that will we are sanctified, once for all,
through the sacrifice of the body of Jesus Christ.

VERSE FOR THE GOSPEL     John 1, 14ab

(Alleluia.)
The Word became flesh
And has dwelt among us.
And we have beheld his glory.
(Alleluia.)

GOSPEL     Lk. 1, 26-38

Thou shalt conceive and bring forth a son.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time
the angel Gabriel was sent by God
to a town in Galilee, Nazareth,
to a virgin betrothed to a man named Joseph,
of the house of David;
the virgin’s name was Mary.
He entered her and spoke :
“Rejoice, blessed one, the Lord is with thee,
Thou art the blessed among women.”
She was startled by that word
and wondered what this greeting could possibly mean.
But the angel said to her :
“Fear not, Mary, for thou hast found grace with God.
“Behold, thou shalt conceive and bear a son
and thou shalt give him the name Jesus.
“He shall be great
and shall be called Son of the Most High.
“God the Lord will give Him the throne of His father David
and He shall be king over the house of Jacob forever
and His kingship shall never come to an end.”
Mary, however, spoke to the angel :
“How shall this come to pass since I know no man?”
To this the angel answered her :
“The Holy Spirit will come upon you
and the power of the Most High will overshadow you;
Therefore, whatever is brought into the world
will be called holy, Son of God.
“Know that even Elisabeth, your kinswoman,
in her old age received a son
and, though she was barren,
she is now in her sixth month;
for to God nothing is impossible.”
Now Mary said :
“Behold the handmaid of the Lord ;
be done unto me according to thy word.”
And the angel departed from her.
__________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

The need to protect labor

124. In any design of an integral ecology that does not exclude man, it is indispensable to include the value of labor, developed with so much wisdom by St. John Paul II in his encyclical Laborem exercens. We recall that, according to the biblical story, God placed man in the newly created garden (cf. Gen 2:15) not only to take care of what was there (preserve), but also to work there, so that it might bring forth fruit (cultivate). The laborers and artisans ”maintain the goods of this world” (Sir. 38, 33). Human intervention that favors the wise development of creation constitutes the most appropriate way to care for it. This also implies that man becomes an instrument of God in order to help bring out the possibilities that He Himself has placed in things : ”The Lord causes the earth to bring forth medicinal herbs, and a wise man does not despise them” (Sir. 38, 4}

To be continued          For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________________________

Woensdag van de vijfde week in de veertigdagentijd

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

De tekst van gisteren gaat verder. Er volgt een scherpe discussie tussen Jezus en joden die in Hem geloofden. Men ziet in deze tekst een verwijzing naar verhoudingen tussen gelovige joden en ongelovige joden ten tijde van het op schrift stellen van het Johannesevangelie: ‘trouw blijven aan mijn Woord’. De tot het geloof gekomen joden worden aangemaand trouw te blijven. Er wordt gezegd dat tegenspraak vanaf het begin gebeurde. Trouw aan het geloof in Jezus komt in de concrete situatie tot uiting, zowel vroeger als nu.

EERSTE LEZING               Dan. 3, 14-20.91-92.95

De Heer heeft zijn engel gezonden om zijn dienaren te redden.

Uit de Profeet Daniël

In die dagen vroeg koning Nebukadnessar
aan de mannen Sadrak, Mezak en Abednego :
“Is het waar dat gij mijn god niet vereert
en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet aanbidt ?
“Welnu, zijt gij bereid om bij het horen van de klanken
van hoorn en fluit, van citer, luit en harp,
van doedelzak en allerlei andere muziekinstrumenten
u neer te werpen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb ?
“Weigert gij dat, dan wordt ge op staande voet
in het laaiende vuur van een oven geworpen
en welke god zal u dan uit mijn macht kunnen bevrijden ?”
Zij gaven de koning ten antwoord :
“Nebukadnessar, wij vinden het niet nodig
op uw vraag een antwoord te geven.
“Als er een god is die dat kan,
dan is het onze God die wij vereren :
Hij is in staat ons te bevrijden uit het laaiende vuur van een oven
en Hij zal ons ontrukken aan uw greep, koning.
“Maar de koning zij ervan overtuigd, dat,
ook als God ons niet redt, wij uw god niet vereren
en het gouden beeld dat gij hebt opgericht, niet aanbidden.”
Toen werd Nebukadnessar woedend op hen
en zijn gelaat betrok ;
hij gaf bevel de oven zevenmaal heter te stoken dan gewoonlijk,
en de sterksten uit zijn leger droeg hij op
deze mannen te binden
en in de laaiende vuuroven te werpen.
Maar plots schrok koning Nebukadnessar,
stond ijlings op en zei tot zijn raadsheren :
“Wij hebben toch drie mannen geboeid in het vuur geworpen ?”
Zij gaven de koning ten antwoord : “Zeker, koning !”
Hij hernam :
“Maar ik zie vier mannen ongeboeid
en zonder letsel zich in het vuur bewegen ;
de vierde gelijkt op een godenzoon.”
Toen sprak Nebukadnessar :
“Geloofd zij de God van Sadrak, Mezak en Abednego :
Hij heeft zijn engel gezonden om zijn dienaren te redden
die vol vertrouwen op Hem
het bevel van de koning hebben overtreden
en hun lichamen hebben prijsgegeven,
omdat ze geen god wilden vereren
of aanbidden dan hun eigen God.”

TUSSENZANG                 Dan. 3, 52, 53, 54, 55, 56

U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij, Heer, God onzer vaderen,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen uw heilige roemrijke Naam,
U komt de lof toe in alle eeuwen;

Geprezen zijt Gij in het huis van uw glorie,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij op de troon van uw koninkrijk,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij, die de diepten doorschouwt,
tronend op kerubs, in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij in de koepel des hemels,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

VERS VOOR HET EVANGELIE                       Mt. 4,4b

Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.

EVANGELIE                          Joh. 8, 31-42

Als de Zoon u vrijmaakt, zult gij werkelijk vrij zijn.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot de Joden die in Hem geloofden :
“Indien gij trouw blijft aan mijn woord
zijt gij waarlijk mijn leerlingen.
“Dan zult ge de waarheid kennen
en de waarheid zal u vrij maken.”
Men wierp op :
“Wij zijn van Abrahams geslacht
en nooit iemands slaaf geweest.
“Hoe kunt Gij dan zeggen :
gij zult vrij worden ?”
Jezus antwoordde hun :
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
al wie zonde doet
is slaaf van de zonde,
en de slaaf blijft niet voor eeuwig in het huis.
“Wie eeuwig in het huis blijft
is de Zoon.
“Als de Zoon u vrij maakt
zult gij werkelijk vrij zijn.
“Ik weet dat gij van Abrahams geslacht zijt ;
niettemin zoekt gij Mij te doden
omdat mijn woord bij u geen ingang vindt.
“Ik verkondig wat Ik bij de Vader heb gezien,
maar gij doet wat gij van uw vader gehoord hebt.”
Zij antwoordden Hem :
“Onze vader is Abraham !”
Daarop zei Jezus hun :
“Als gij kinderen van Abraham zijt
doet dan ook de werken van Abraham.
“Thans echter zoekt gij Mij, een mens te doden
terwijl Ik u de waarheid heb gezegd
die Ik van God heb gehoord.
“Zoiets deed Abraham niet.
“Gij doet de werken van uw vader.”
Zij zeiden Hem :
“Wij zijn niet uit ontucht geboren ;
één vader hebben wij
en dat is God.”
Jezus zeide hun :
“Als God uw vader was
zoudt gij Mij beminnen,
want van God ben Ik uitgegaan
en van Godswege ben Ik hier.
“Neen, Ik ben niet uit Mijzelf gekomen
maar Hij heeft Mij gezonden.”


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

123. De cultuur van het relativisme is dezelfde ziekte als die welke iemand ertoe brengt van iemand anders te profiteren en hem louter te behandelen als object door hem tot gedwongen werk te verplichten of hem vanwege een schuld tot slaaf te maken. Dezelfde logica leidt ertoe kinderen seksueel te misbruiken of ouderen in de steek te laten die voor eigen belangen niet van nut zijn. Het is ook de innerlijke logica van wie zegt: laten wij de onzichtbare hand van de markt de economie laten regelen. De effecten ervan op maatschappij en natuur zijn onvermijdelijk schadelijk. Als er buiten de bevrediging van de eigen plannen en de onmiddellijke behoeften geen objectieve waarheden, noch vaste beginselen zijn, wat voor grenzen kunnen dan de mensenhandel, de georganiseerde misdaad, de drugshandel, de handel in bloeddiamanten en huiden van dieren die gevaar lopen uit te sterven, hebben? Is het niet dezelfde relativistische logica die de aanschaf van organen van de armen rechtvaardigt om ze te verkopen of ze te gebruiken voor experimenten of het afdanken van kinderen, omdat zij niet beantwoorden aan de wens van hun ouders? Het is dezelfde logica van “gebruiken en weggooien”, die zoveel afval produceert alleen maar door het ongeordende verlangen om meer te gebruiken dan wat men werkelijk nodig heeft. En dan mogen wij niet denken dat politieke programma’s of de kracht van de wet voldoende zullen zijn om gedrag te vermijden die het milieu treffen; immers, wanneer de cultuur ontaardt en men geen enkele objectieve waarheid of universeel geldige beginselen meer erkent, zullen wetten alleen maar worden verstaan als iets dat willekeurig wordt opgelegd, en als hindernissen die moeten worden vermeden.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

___________________________________________________________________________

Wednesday of the fifth week in Lent

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration

Yesterday’s text continues. There follows a sharp discussion between Jesus and Jews who believed in Him. One sees in this text a reference to relationships between believing Jews and unbelieving Jews at the time of the writing of John’s Gospel: ‘remain faithful to my Word’. Jews who have come to faith are exhorted to remain faithful. It is said that contradiction happened from the beginning. Faithfulness to the faith in Jesus is expressed in the concrete situation, past and present.

FIRST READING   Dan. 3, 14-20.91-92.95

The Lord has sent his angel to save his servants.

From the Prophet Daniel

In those days King Nebuchadnezzar asked
to the men Shadrach, Mezak and Abednego :
“Is it true that you do not worship my god
and do not worship the golden image that I have set up?
“Well then, are ye prepared, on hearing the sounds
of horn and flute, of zither, lute and harp,
of bagpipes and other musical instruments of all kinds.
to bow down and worship the image that I have made?
“If you refuse to do so, you will be summarily
thrown into the blazing fire of an oven
And what god shall then deliver thee from my power?”
They answered the king :
“Nebuchadnezzar, we do not find it necessary
to answer your question.
“If there is a god who can do that,
it is our God whom we worship:
He is able to deliver us from the blazing fire of a furnace
and He will snatch us from your grasp, king.
“But the king be convinced, that ,
even if God does not save us, we will not worship your god
and worship not the golden image which thou hast set up.”
Then Nebuchadnezzar became furious with them
and his countenance departed ;
he ordered the furnace to be heated seven times hotter than usual ,
and he ordered the strongest of his army
to bind these men
and throw them into the blazing furnace.
But King Nebuchadnezzar was suddenly startled,
stood up in a daze and said to his councilors:
“Surely we have cast three men in chains into the fire?”
They replied to the king : “Certainly, king!”
He resumed :
“But I see four men unbound
and without injury moving in the fire ;
the fourth looks like a son of the gods.”
Then Nebuchadnezzar spoke :
“Praised be the God of Shadrach, Mezak and Abednego :
He has sent His angel to save His servants
who, trusting in Him
have transgressed the king’s command
and gave up their bodies,
because they would not worship
or worship but their own God.”

INTERLUDIUM   Dan. 3, 52, 53, 54, 55, 56

To Thee be the praise in all ages.

Praised be Thou, Lord, God of our fathers,
unto thee be praise throughout all ages.

Praised be Thy holy glorious Name,
to Thee be the praise throughout all ages;

Praised be Thou in the house of Thy glory,
To Thee be the praise throughout all ages.

Praised be Thou on the throne of Thy kingdom,
To Thee go the praise throughout the ages.

Praised be Thou, who seest through the depths,
Thou who art enthroned on kerub, throughout all ages.

Praised art Thou in the dome of heaven,
To Thee be the praise throughout all ages.

VERSE FOR THE GOSPEL    Mt. 4,4b

Not from bread alone does man live,
but from everything that comes from the mouth of God.

GOSPEL   John 8, 31-42

If the Son makes you free, you will be truly free.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus said to the Jews who believed in Him :
“If ye remain true to my word
you are truly my disciples.
“Then you will know the truth
and the truth will make you free.”
One threw up :
“We are of the lineage of Abraham
and have never been anyone’s slave.
“How then canst thou say :
thou shalt become free?”
Jesus answered them :
“Verily, verily, I say unto thee :
whosoever committeth sin
is a slave to sin,
and the slave does not abide in the house forever.
“He who remains in the house forever
is the Son.
“If the Son makes you free
ye shall be truly free.
“I know that ye are of the lineage of Abraham ;
yet ye seek to kill me
because my word has no place with you.
“I proclaim what I have seen from the Father,
but you do what you heard from your Father.”
They answered Him :
“Our father is Abraham!”
Thereupon Jesus said to them :
“If ye are the children of Abraham
then do the works of Abraham.
“Now, however, you seek to kill Me, a man.
whereas I have told you the truth
which I have heard from God.
“No such thing did Abraham do.
“Thou doest the works of thy Father.”
They said to Him :
“We were not born of fornication ;
One father we have
and that is God.”
Jesus said to them :
“If God were your father
you would love me,
For by God have I gone forth
and of God I am here.
“Nay, I have not come of myself
but He hath sent Me.”

___________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home

123. The culture of relativism is the same disease that leads someone to take advantage of someone else and to treat them as mere objects by forcing them into forced labor or enslaving them because of a debt. The same logic leads one to sexually abuse children or abandon the elderly who are of no use to one’s own interests. It is also the inner logic of those who say: let us let the invisible hand of the market regulate the economy. Its effects on society and nature are inevitably harmful. If beyond the satisfaction of one’s own plans and immediate needs there are no objective truths, nor fixed principles, what limits can human trafficking, organized crime, drug trafficking, the trade in blood diamonds and skins of animals in danger of extinction have? Is it not the same relativistic logic that justifies the purchase of organs from the poor in order to sell them or use them for experiments or discard them from children because they do not respond to their parents’ wishes? It is the same logic of “use and discard” that produces so much waste just because of the disordered desire to use more than what one really needs. And then we must not think that political programs or the force of law will be sufficient to avoid behaviors that affect the environment; for when culture degenerates and one no longer recognizes any objective truth or universally valid principles, laws will only be understood as something arbitrarily imposed, and as obstacles to be avoided.

To be continued             For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation