http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag in de vierde week door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Iedere dag beschikbaar.

Overweging

Ook de Apocalyps heeft dit woord dat uit het boek der Spreuken komt: ‘De Heer tuchtigt hen die Hij liefheeft’ (3,12). Met zulke uitdrukking moet men zeer voorzichtig zijn. Lijden kan louteren: Lijden kan bitter maken en wanhopig. Lijden mag nooit op zichzelf gezocht worden (dolorisme). Zeg nooit zulke woorden aan een zieke of zwaar beproefde mens: ‘Ons Heer moet u wel zeer graag zien’. In feite is gans het evangelie een schreeuw om het lijden van de medemens te verlichten en zoveel mogelijk te weren.

 

EERSTE LEZING                 Hebr. 12, 4-7.11-15

De Heer tuchtigt hen die Hij liefheeft.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Uw strijd tegen de zonde heeft u nog geen bloed gekost.
Ge zijt het schriftwoord vergeten
dat u als kinderen aanspreekt en vermaant :
“Kind, minacht de tucht van de Heer niet,
laat u door zijn straf niet ontmoedigen.
“Want de Heer tuchtigt hen die Hij liefheeft,
Hij straft ieder die Hij als zijn kind erkent.”
Het lijden dient om u te verbeteren en op te voeden ;
God behandelt u als kinderen.
Ieder kind wordt wel ooit door zijn vader gestraft.
Tucht is nooit prettig,
op het moment zelf is er meer verdriet dan blijdschap ;
maar op lange termijn
levert ze voor degenen die zich door haar lieten vormen
de heilzame vrucht op van een heilig leven.

Daarom, heft op de slappe handen,
strekt de wankele knieën,
laat uw voeten rechte wegen gaan ;
het kreupele lid mag niet ontwricht worden maar moet genezen.
Streeft naar vrede met alle mensen
en naar een heilig leven,
want zonder dat zal niemand de Heer zien.
Past op dat niemand van u de genade van God verspeelt.
Laat geen bitter, schadelijk onkruid opkomen
dat uw hele gemeente vergiftigt.

TUSSENZANG              Ps. 103(102), 1-2, 13-14, 17-18a

Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig,
rechtvaardig is Hij voor geslacht na geslacht.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen !
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet !

Zo zeer als een vader zijn kinderen liefheeft,
zo zeer heeft de Heer zijn dienaren lief.
Hij weet toch waaruit Hij de mens heeft gemaakt,
Hij denkt er aan dat wij slechts stof zijn.

Maar Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig,
rechtvaardig is Hij voor geslacht na geslacht,
voor allen die trouw zijn verbond onderhandelen.

 

ALLELUIA                   Joh. 8, 12

Alleluia.
Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer ;
wie Mij volgt zal het licht des levens bezitten.
Alleluia.

 

EVANGELIE                 Mc. 6, 1-6

Een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen stad.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd
begaf Jezus zich naar zijn vaderstad
en zijn leerlingen gingen met Hem mee.
Toen het sabbat was begon Hij te onderrichten in de synagoge.
De talrijke toehoorders vroegen verbaasd :
“Waar heeft Hij dat vandaan ?
“En wat is dat voor een wijsheid die Hem geschonken is ?
“En wat zijn dat voor wonderen die zijn handen verrichten?
“Is dat niet de timmerman, de zoon van Maria
en de broeder van Jakobus en Jozef en Judas en Simon ?
En zij namen er aanstoot aan.
Maar Jezus sprak tot hen:
“Een profeet wordt overal geëerd
behalve in zijn eigen stad,
bij zijn verwanten en in zijn eigen kring.”
Hij kon daar geen enkel wonder doen,
behalve dat Hij een klein aantal zieken genas
die Hij de handen oplegde.
Hij stond verwonderd over hun ongeloof.


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

68. Deze verantwoordelijkheid ten opzichte van een aarde die van God is, houdt in dat het menselijk wezen, begiftigd met verstand, de natuurwetten en het delicate evenwicht tussen de wezens van deze wereld eerbiedigt, “want zijn bevel heeft hen allen geschapen. Hij bepaalde hun plaats voor eeuwig, gaf hun een wet die voor altijd geldt” (Ps. 148, 5b-6) . Hieruit volgt het feit dat de Bijbelse wetgeving erbij blijft stilstaan het menselijk wezen verschillende normen voor te houden, niet alleen met betrekking tot de andere menselijke wezens, maar ook met betrekking tot de andere levende wezens: “Ook als een ezel of een os van uw broeder ten val komt, moogt ge niet toezien zonder een hand uit te steken (…). Wanneer gij onderweg in een boom of op de grond een vogelnestje vindt met jongen of met eitjes en het wijfje zit erop, dan moogt ge het wijfje niet meenemen en de jongen achterlaten” (Deut. 22, 4.6) . In deze lijn wordt de rust op de zevende dag niet alleen maar voorgehouden voor het menselijk wezen, maar ook opdat “ook uw rund en uw ezel kunnen rusten” (Ex. 23, 12) . Zo realiseren wij ons dat de Bijbel geen aanleiding geeft tot een despotisch antropocentrisme dat zich niet bekommert om de andere schepsels.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________________

 

 

Wednesday in the fourth week through the year

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every day

Consideration

The Apocalypse also has this word which comes from the book of Proverbs: “the Lord chastises those whom he loves” (3:12). One must be very careful with such expression. Suffering can purify: suffering can make one bitter and despairing. Suffering should never be sought in itself (dolorism). Never say such words to a sick or severely afflicted person: ‘Our Lord must love you very much’. In fact, the entire Gospel is a cry to alleviate the suffering of one’s fellow man and to keep it out as much as possible.

 

FIRST READING   Hebr 12:4-7.11-15

The Lord chastises those whom He loves.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

Your struggle against sin has not yet cost you your blood.
You have forgotten the scripture
which addresses you as children and exhorts you:
“Child, do not despise the Lord’s discipline,
do not be discouraged by his punishment.
“For the Lord disciplines those whom He loves,
He punishes every one whom He acknowledges as his child.”
Suffering serves to improve and educate you ;
God treats you like children.
Every child is punished by his father at some point.
Discipline is never pleasant,
in the moment there is more sorrow than joy;
but in the long run
it produces for those who have been formed by it
the beneficial fruit of a holy life.

Therefore, lift up the feeble hands,
stretch forth the unsteady knees,
let your feet go straight ways ;
the lame member must not be dislocated but must be healed.
Strive for peace with all men
and to a holy life,
for without it no one will see the Lord.
Be careful that none of you forfeit the grace of God.
Let no bitter, noxious weeds spring up
that poison your whole congregation.

INTERLUDIUM        Ps. 103(102), 1-2, 13-14, 17-18a

God’s mercy endures forever and ever,
righteous is He for generation after generation.

Glorify, my soul, the Lord,
his holy Name from the depths of your being!
Glorify, my soul, the Lord,
forget not his benefits.

As much as a father loves his children,
the Lord loves his servants.
Surely He knows from what He made man,
He remembers that we are but dust.

But God’s mercy endures forever and ever,
He is just for generation after generation,
for all those who faithfully negotiate his covenant.

 

ALLELUIA         John 8, 12

Alleluia.
I am the light of the world, says the Lord ;
he that followeth Me shall have the light of life.
Alleluia.

 

GOSPEL  Mk. 6, 1-6

A prophet is honored everywhere except in his own city.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time
Jesus went to his hometown
and his disciples went with Him.
When it was the Sabbath, He began to teach in the synagogue.
The numerous hearers asked in amazement :
“Where did He get that from?
“And what kind of wisdom is this that has been given to Him?
“And what are these miracles that his hands perform?
“Is this not the carpenter, the son of Mary
and the brother of James and Joseph and Judas and Simon ?
And they took offence at it.
But Jesus spoke to them:
“A prophet is honored everywhere
except in his own city,
among his kindred, and in his own circle.”
He could not perform a single miracle there ,
except healed a small number of sick people
whom He laid his hands on.
He stood amazed at their unbelief.

_________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On caring for the common home 

68. This responsibility towards an earth that belongs to God involves the human being, endowed with reason, respecting the laws of nature and the delicate balance between the creatures of this world, “for his command created them all. He determined their place for ever, gave them a law that stands forever” (Ps 148, 5b-6) . From this follows the fact that biblical law insists on setting different standards for the human being, not only in relation to the other human beings, but also in relation to the other living creatures: “Even if a donkey or an ox falls down from thy brother, thou shalt not watch without stretching out a hand (…). If you find on the way in a tree or on the ground a bird’s nest with young or with eggs and the female is sitting on it, you may not take the female and leave the young” (Deut. 22, 4.6) . In this line, the rest on the seventh day is not prefigured only for the human being, but also so that “also your ox and your ass may rest” (Ex. 23, 12) . Thus, we realise that the Bible does not give rise to a despotic anthropocentrism that does not care about the other creatures.

 

To be continued        For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Dinsdag – H. Johannes Bosco, pr.

 

Italiaans priester en pedagoog
Geboren 16/8/1815 en gestorven 31/1/1888 Heilig verklaard op 1/4/1934

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

OVERWEGING
Een ontelbare menigte van geloofsgetuigen zijn ons vooraf gegaan. Zij zijn ons nabij wanneer wij ons willen bevrijden van alles wat ons gevangen houdt. Vandaag moedigen zij ons aan om afstand te nemen van kwaad en gebrokenheid, van zonde en verslavingen. Zij leren ons de ogen te richten op de Heer Jezus: Van allemaal is Hij de grootste geloofsgetuige.
Maar de ogen richten naar Jezus, is vaak de ogen richten naar het kruis.: Het symbool bij uitstek van geloof, van liefde en overgave. Wanneer we naar dat kruis kijken, zullen onze beproevingen in het juiste perspectief gezet worden.

 

EERSTE LEZING                Hebr. 12,1_4

Laten wij vastberaden de wedstrijd lopen
waarvoor wij hebben ingeschreven.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,,

Laten wij ons aansluiten bij de menigte getuige van het geloof,
en elke last en belemmering van de zonde van ons afschudden,
om vastberaden de wedstrijd te lopen
waarvoor we hebben ingeschreven.
Ziet naar Jezus,
de aanvoerder en voltooier van ons geloof.
In plaats van de vreugde die Hem toekwam
heeft Hij een kruis op zich genomen
en de schande niet geteld :
Nu zit Hij aan de rechterzijde van Gods troon.
Denkt aan Hem
die zoveel tegenwerking van de zondaars te verduren had ;
dat zal u helpen om niet uit te vallen en de moed niet op te geven.
Uw strijd tegen de zonde heeft u nog geen bloed gekost.

TUSSENZANG                                     Ps 22(21), 26b- 27, 28,30,31-32

Allen die God zoeken, prijzen Hem.

Voor heel de gemeente zal ik U prijzen, Heer,
U danken voor het oog van de Godvrezenden.
De armen zullen eten en verzadigd worden,
en allen die God zoeken, prijzen Hem,
hun moed zal weer herleven.

Dan zullen alle landen van de aarde
de Heer gedenken en zich tot Hem keren ;
en nedervallen zullen voor zijn Aangezicht
de stammen en de volken overal.
Die rusten in de aarde zullen Hem aanbidden,
en voor Hem zal buigen wie afdaalt in het stof.

Mijn ziel zal voor zijn Aanschijn blijven leven,
mijn nageslacht zal steeds zijn dienaar zijn.
Het zal verhalen van de Heer aan het geslacht dat komt,
van zijn gerechtigheid aan die geboren worden:
Dit heeft de Heer gedaan.

 

ALLELUIA             Joh 6, 64b, 69b

Alleluia.
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven;
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven
Alleluia.

 

EVANGELIE              Mc. 5, 21-43

Meisje, Ik zeg u, sta op.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd, toen Jezus weer met de boot overgestoken was,
stroomde veel volk bij hem samen.
Terwijl Hij zich aan de oever van het meer bevond,
kwam er een zekere Jaïrus, de overste van de synagoge.
Toen hij Jezus zag, viel hij Hem te voet
en smeekte Hem met aandrang:
“Mijn dochtertje kan elk ogenblik sterven,
kom toch haar de handen opleggen
opdat ze mag genezen en leven.”
Jezus ging met hem mee.
Een dichte menigte vergezelde Hem en drong van alle kanten op.

Er was een vrouw bij die al twaalf jaar aan bloedvloeiing leed.
Zij had veel te verduren gehad van een hele reeks dokters
en haar gehele vermogen uitgegeven,
maar zonder er baat bij te vinden;
integendeel, het was nog erger met haar geworden.
Omdat zij over Jezus gehoord had,
drong zij zich in de menigte naar voren
en raakte zijn mantel aan.
Want ze zei bij zichzelf:
“Als ik slechts zijn kleren kan aanraken,
zal ik genezen zijn.”
Terstond hield de bloeding op
en werd ze aan haar lichaam gewaar
dat ze van haar kwaal genezen was.

Op hetzelfde ogenblik was Jezus zich bewust
dat er een kracht van Hem was uitgegaan;
Hij keerde zich te midden van de menigte om en vroeg:
“Wie heeft mijn kleren aangeraakt?”

Zijn leerlingen zeiden Hem:
“Gij ziet dat de menigte van alle kanten opdringt en Gij vraagt:
Wie heeft Mij aangeraakt?”

Maar Hij liet zijn blik rondgaan om te zien wie dat gedaan had.
Wetend wat er met haar gebeurd was,
kwam de vrouw zich angstig en bevend voor Hem neerwerpen
en bekende Hem de hele waarheid.
Toen sprak Jezus tot haar:
“Dochter, uw geloof heeft u genezen.
“Ga in vrede en wees van uw kwaal verlost.”

Hij was nog niet uitgesproken of men kwam
uit het huis van de overste van de synagoge met de boodschap:
“Uw dochter is gestorven.
“Waartoe zoudt ge de Meester nog langer lastig vallen?”
Jezus ving op wat er bericht werd
en zei tot de overste van de synagoge:
“Wees niet bang maar blijft geloven.”
Hij liet niemand met zich meegaan
behalve Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus.
Toen zij aan het huis van de overste kwamen,
zag Hij het rouwmisbaar
van mensen die luid weenden en weeklaagden.
Hij ging naar binnen en zei tot hen:
“Waarom dit misbaar en geween?
“Het kind is niet gestorven maar slaapt.”
Doch zij lachten Hem uit.
Maar Jezus stuurde ze allemaal naar buiten en ging
met zijn metgezellen en de vader en moeder van het kind
het vertrek binnen waar het kind lag.
Hij pakte de hand van het kind en zei tot haar:
“Talita koemi”;
wat vertaald betekent:
Meisje, sta op.
Onmiddellijk stond het meisje op en liep rond
want het was twaalf jaar.
En ze stonden stom van verbazing.
Hij legde hun nadrukkelijk op
dat niemand het te weten mocht komen, en voegde er aan toe
dat men haar te eten moest geven.

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

67.Wij zijn geen God. De aarde was er al, voordat wij er waren en is ons gegeven. Dat staat het toe een antwoord te geven op een beschuldiging die wordt ingebracht tegen het joods-christelijke denken: Er is gezegd dat men, uitgaande van het verhaal van Genesis, dat ertoe uitnodigt de aarde te onderwerpen, een wilde exploitatie van de natuur zou bevorderen door een beeld van het menselijk wezen als heerser en verwoester te presenteren. Dit is niet een juiste interpretatie van de Bijbel, zoals de Kerk die verstaat. Ook al is het waar dat de Christenen soms de Schriften op een onjuiste wijze hebben geïnterpreteerd, dan moeten wij vandaag met kracht afwijzen dat uit het feit dat wij geschapen zijn naar het beeld van God en uit de opdracht om de aarde te onderwerpen niet een absolute heerschappij over de andere schepselen mag worden afgeleid. Het is belangrijk de Bijbelteksten met een juiste hermeneutiek in hun context te lezen en eraan te herinneren dat zij ons uitnodigen de tuin van de wereld “te bebouwen en te bewaken”.  Terwijl “bebouwen” betekent een terrein ploegen en bewerken, wil “bewaken” zeggen beschermen, verzorgen, behoeden, bewaren, toezicht houden. Dat houdt een relatie in van verantwoordelijke wederkerigheid tussen menselijk wezen en natuur. Iedere gemeenschap kan van de goedheid van de aarde nemen wat hij nodig heeft voor eigen overleven, maar zij heeft ook de plicht haar te beschermen en de continuïteit van haar vruchtbaarheid voor de toekomstige generaties te waarborgen. Ten slotte, “aan God behoort de aarde” (Ps. 24, 1) , aan Hem behoort “de aarde met al wat erop is” (Deut. 10, 14) . Daarom wijst God iedere pretentie van absoluut bezit af: “Verkoop van land mag terugkoop niet uitsluiten, want het land behoort aan Mij; gij zijt er vreemdelingen en gasten” (Lev. 25, 23) .

 

 

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

 

Tuesday – Saint John Bosco

 

Italian priest and educator
Born 16/8/1815 and died 31/1/1888 Canonised on 1/4/1934

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

CONSIDERATION
Countless crowds of faith witnesses have preceded us. They are close to us when we want to free ourselves from everything that holds us captive. Today, they encourage us to distance ourselves from evil and brokenness, from sin and addictions. They teach us to fix our eyes on the Lord Jesus: of all of them, he is the greatest witness of faith.
But to fix eyes on Jesus, is often to fix eyes on the cross: the pre-eminent symbol of faith, of love and surrender. When we look to that cross, our trials will be put into proper perspective.

 

FIRST READING      Heb 12:1_4

Let us run with determination the race
For which we have entered.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,,

Let us join the crowd witnessing to the faith,
and shake off every burden and obstacle of sin,
to run with determination the race
For which we have entered.
Behold Jesus,
the captain and finisher of our faith.
Instead of the joy that was His due
He took upon Himself a cross
and did not count the shame :
now He sits at the right side of God’s throne.
Think of Him
who had to endure so much opposition from sinners ;
that will help you not to fall out and not to give up courage.
Your battle against sin has not yet cost you blood.

INTERLUDIUM                Ps 22(21), 26b- 27, 28,30,31-32

All who seek God, praise Him.

Before all the congregation I will praise You, Lord,
Thank You before the eye of the Gog-fearing.
The poor shall eat and be satiated,
and all who seek God will praise Him,
their courage will be revived.

Then all the nations of the earth will
remember the Lord and turn to Him ;
and fall down before him
the tribes and nations everywhere.
They that rest in the earth shall worship Him,
And to Him shall he bow down who descends into the dust;

My soul shall dwell before His Face,
my offspring shall always be His servant.
It shall descend from the Lord to the generation to come,
of his righteousness to those born:
this the Lord has done.

 

ALLELUIA            Jn 6, 64b, 69b

Alleluia.
Your words, Lord, are spirit and life;
thy words are become of everlasting life.
Alleluia.

 

GOSPEL            Mk 5, 21-43

Girl, I say to you, stand up.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time, when Jesus had crossed again by boat,
many people flocked to Him.
While He was on the shore of the lake ,
there came a certain Jairus, the ruler of the synagogue.
When he saw Jesus, he fell at His feet
and begged Him urgently:
“My little daughter may die at any moment,
come and lay your hands on her
that she may be healed and live.”
Jesus went with him.
A dense crowd accompanied Him, pressing on from all sides.

Among them was a woman who had been suffering from haemorrhage for 12 years.
She had had much to endure from a host of doctors
and spent her entire fortune,
but to no avail;
on the contrary, things had got worse with her.
Because she had heard about Jesus ,
she pressed forward in the crowd
and touched his cloak.
For she said to herself:
“If I can only touch his clothes ,
I will be healed.”
Immediately the bleeding stopped
and she became aware from her body
that she was cured of her ailment.

At the same moment, Jesus was aware
that a power had gone out from Him;
He turned around in the midst of the crowd and asked:
“Who touched my clothes?”

His disciples said to Him:
“Thou seest the crowd pressing in from all sides, and Thou askest:
Who has touched Me?”

But He let his gaze wander around to see who had done so.
Knowing what had happened to her,
the woman came and threw herself down before Him, anxious and trembling
and confessed to Him the whole truth.
Then Jesus spoke to her:
“Daughter, your faith has healed you.
“Go in peace and be delivered from your affliction.”

He had not yet spoken or one came
from the house of the superior of the synagogue with the message:
“Your daughter has died.
“Wherefore wouldst thou trouble the Master any longer?”
Jesus caught what was being reported
and said to the superior of the synagogue:
“Do not be afraid but keep believing.”
He let no one go with him
except Peter, James and John, the brother of James.
When they arrived at the house of the superior ,
He saw the mourning mass
of people weeping loudly and lamenting.
He went in and said to them:
“Why this mourning and weeping?
“The child has not died but is sleeping.”
Yet they laughed at Him.
But Jesus sent them all out and went
with his companions and the child’s father and mother
into the room where the child lay.
He took the child’s hand and said to her:
“Talita koemi”;
which translated means:
Girl, get up.
Immediately the girl got up and walked around
for it was twelve years old.
And they stood dumbfounded.
He emphatically imposed on them
that no one was to find out, and added
that they should feed her.

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On caring for the common home

67 .We are not God. The earth was there before we were and was given to us. This allows one to answer an accusation levelled against Judeo-Christian thinking: it has been said that, starting from the story of Genesis, which invites one to subjugate the earth, one would promote a savage exploitation of nature by presenting an image of the human being as ruler and destroyer. This is not a correct interpretation of the Bible as understood by the Church. Even if it is true that Christians have sometimes interpreted the scriptures incorrectly, today we must firmly reject that from the fact that we are created in the image of God and from the command to subdue the earth an absolute dominion over the other creatures cannot be inferred. It is important to read the Bible texts in their context with proper hermeneutics and recall that they invite us to “cultivate and guard” the garden of the world.  While “to cultivate” means to plough and cultivate a field, “to guard” means to protect, care for, guard, preserve, oversee. This implies a relationship of responsible reciprocity between human being and nature. Every community can take from the earth’s goodness what it needs for its own survival, but it also has a duty to protect it and ensure the continuity of its fertility for future generations. Finally, “to God belongs the earth” (Ps. 24, 1) , to Him belongs “the earth with all that is upon it” (Deut. 10, 14) . Therefore, God rejects any pretence of absolute possession: “Sale of land should not preclude repurchase, for the land belongs to Me; you are strangers and guests there” (Lev. 25, 23) .

 

To be continued

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Maandag – H. Mutien-Marie Wiaux, klg.

Biddende Broeder van de Christelijke Scholen
Geboren 20/3/1841 Gestorven 30/1/1917
Heilig verklaard 10/12/1989

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Geloof wordt in de Hebreeënbrief in één adem genoemd met beproeving, en volharding in de beproeving. Diegenen die ons daarin al zijn voorgegaan waren gewone mensen van vlees en bloed, die van Godswege krachten kregen die het menselijke ver te boven gingen. Er wordt ons niet gevraagd hun daden en leven te kopiëren: God heeft ons talenten en gaven geschonken die ons helpen om in ons leven, in de omstandigheden waarmee wij geconfronteerd worden, te volharden in ons geloof. En wanneer die omstandigheden erg zwaar om te dragen worden, wanneer onze wensen en dromen door ongeluk, kwaad of ziekte in elkaar storten, dan zal de Heer ons bijstaan en ons de kracht schenken om te volharden in de beproeving. Hij verhoort allen die Hem aanroepen.

 

EERSTE LEZING                       Hebr.  11, 32-40

Door het geloof
hebben onze voorvaderen koninkrijken omvergeworpen.
God heeft met ons iets beters voor.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Wat zal ik nog meer zeggen ?
De tijd ontbreekt me om te verhalen van Gideon,
Barak, Simson en Jefta, van David en Samuël en de profeten.
Door het geloof hebben zij koninkrijken omvergeworpen,
gerechtigheid uitgeoefend,
de vervulling van beloften afgedwongen.
Zij hebben leeuwen de muil gesloten,
de gloed van vuur gedoofd,
ze ontsnapten aan het scherp van het zwaard.
Hun zwakheid werd kracht,
ze werden machtig in de oorlog,
en dreven vijandelijke legers op de vlucht.
Vrouwen kregen hun doden terug door opstanding uit de dood.
Anderen werden ten dode gefolterd
en wezen hun vrijlating af
om een betere opstanding te verwerven.
Weer anderen hadden spot en slagen te verduren
en boeien en opsluiting.
Zij werden gestenigd,
doormidden gezaagd,
terechtgesteld met het zwaard.
Zij zwierven rond in schapenvachten en geitevellen,
ten prooi aan ontbering, vervolging, mishandeling.
Zij waren te goed voor deze wereld.
Ze vluchtten in woestijnen en op de bergen,
ze verborgen zich in spelonken en holen in de grond.
Ook zij hebben zich allen
een naam verworven door hun geloof.
Toch heeft geen van hen de belofte in vervulling zien gaan.
God had met ons iets beters voor en wilde niet
dat zij hun voleinding zouden bereiken zonder ons.

TUSSENZANG                  Ps. 31(30), 20, 21, 22, 23, 24

Schept moed en weest onverschrokken
gij allen die hoopt op de Heer.

Hoe groot zijn uw weldaden, Heer,
die Gij hebt bestemd voor hen die U vrezen.
Gij schenkt ze aan ieder die tot U  komt,
voor alle mensen waarneembaar.

De glans van uw Aanschijn beschermt hem altijd
als mensen zich tegen hem keren.
Gij neemt hem op in uw tent,
beschut tegen kwade tongen.

Gezegend de Heer, want zijn wondere goedheid
heeft mij beschermd als een vestingstad.
Verslagen en moedeloos heb ik gezegd :
Gij hebt mij geheel uit het oog verloren.

Maar neen, Gij hebt mijn smeken gehoord,
mijn stem die luid tot U riep.

Bemint dan de Heer, al zijn vromen,
de Heer behoedt al wie trouw blijft aan Hem.
Maar wie zich in hoogmoed tegen Hem keert
betaalt Hij met woeker terug.

 

ALLELUIA                cf. Lc. 8, 15

Alleluia;
Zalig zij die het Woord Gods dat zij hoorden
in een goed en edel hart bewaren
en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.
Alleluia.

 

EVANGELIE                Mc. 5, 1-20
Onreine geest, ga weg uit die man.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen
aan de overkant van het meer
in het land van Gerasenen.
Nauwelijks was Hij uit de boot gestapt,
of daar liep Hem uit de grotspelonken een man tegemoet
die in de macht was van een onreine geest.
Hij huisde in de graven en niemand was meer in staat
hem zelfs met een ketting te boeien,
want al meermalen was hij
in voet- en handboeien geketend geweest,
maar de handboeien had hij uit elkaar getrokken
en de voetboeien verbrijzeld.
Niemand was dus bij machte hem te overweldigen.
Dag en nacht was hij onafgebroken
in de grafspelonken en in de bergen aan het schreeuwen
en beukte zichzelf met stenen.
Toen hij in de verte Jezus zag
snelde hij op Hem toe en viel Hem te voet.
Luid schreeuwend riep hij :
“Wat hebt Gij met mij te maken, Jezus,
Zoon van God, de Allerhoogste ?
“Ik bezweer U bij God, kwel mij niet !”
Want Jezus had hem gezegd :
“Onreine geest, ga weg uit die man.”
Daarop vroeg Jezus hem :
“Wat is uw naam ?”
Hij antwoordde :
“Mijn naam is Legioen
want wij zijn met velen.”
En hij smeekte Jezus met aandrang
dat Hij hen niet uit de streek zou wegjagen.

Nu was men daar tegen de berghelling
een grote kudde zwijnen aan het hoeden.
Zij smeekten Hem :
“Stuur ons in die zwijnen en laat ons daarin gaan.”
Hij stond het hun toe.
De onreine geesten gingen uit de bezetene,
voeren in de zwijnen
en de troep stortte zich van de steile oever in het meer,
ongeveer tweeduizend,
en ze verdronken.
De zwijnenhoeders namen de vlucht
en vertelden het in de stad en op het land.
Daarop kwamen de mensen kijken
wat er gebeurd was.
Zij kwamen naar Jezus toe en zagen de bezetene zitten,
gekleed en goed bij zijn verstand,
dezelfde die in de macht van Legioen geweest was ;
en ze werden door vrees bevangen.
Die het gezien hadden
verhaalden hun hoe het gegaan was met de bezetene,
en vertelden ook over de zwijnen.
Daarop begonnen ze bij Hem aan te dringen
hun streek te verlaten.
Maar toen Jezus in de boot stapte
verzocht de man die bezeten geweest was
bij Hem te mogen blijven.
Jezus stond dit echter niet toe,
maar zei hem :
“Ga naar huis,
naar de uwen
en vertel hun alles wat de Heer aan u gedaan heeft
en hoe Hij u barmhartigheid heeft bewezen.”
De man ging heen en begon in Dekapolis alles te verkondigen
wat Jezus aan hem gedaan had.
En allen stonden verbaasd.


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

66. De scheppingsverhalen in het boek Genesis bevatten in hun symbolische en verhalende taal een diep onderricht over het menselijk bestaan en zijn historische werkelijkheid. Deze verhalen suggereren dat het menselijk bestaan gebaseerd is op drie fundamentele, nauw met elkaar verbonden relaties: de relatie met God, die met de naaste en die met de aarde. Volgens de Bijbel zijn deze drie vitale relaties verbroken, niet alleen buiten ons, maar ook in ons. Deze breuk is de zonde. De harmonie tussen Schepper, mensheid en heel de schepping is verwoest, omdat wij de pretentie hebben gehad de plaats van God in te nemen. Dit feit heeft ook de aard veranderd van de opdracht deze aarde te onderwerpen  en haar te bewerken en te bewaken. Als gevolg daarvan is de oorspronkelijk harmonische relatie tussen menselijk wezen en natuur veranderd in een conflict.  Daarom is het veelbetekenend dat de harmonie die de heilige Franciscus van Assisi beleefde met alle schepselen, is geïnterpreteerd als een genezing van deze breuk. De heilige Bonaventura zei dat door de universele verzoening met alle schepselen Franciscus op de een of andere wijze werd teruggebracht tot de staat van oorspronkelijke onschuld.  Verre van dat model wordt vandaag de zonde in al haar verwoestende kracht zichtbaar in de oorlogen, in de verschillende vormen van geweld en mishandeling, in het in de steek laten van de meest kwetsbaren, in de aanvallen op de natuur.

 

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________________

 

 

Monday – H. Mutien-Marie Wiaux, clgm.

Praying Brother of the Christian Schools
Born 20/3/1841 Died 30/1/1917
Canonised 10/12/1989

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration

Faith is mentioned in the letter to the Hebrews in the same breath as tribulation, and perseverance in tribulation. Those who have gone before us were ordinary people of flesh and blood, who received powers from God that went far beyond what was human. We are not asked to copy their actions and lives: God has given us talents and gifts that help us to persevere in our faith in our lives, in the circumstances we face. And when those circumstances become very hard to bear, when our desires and dreams collapse because of misfortune, evil or sickness, the Lord will stand by us and give us the strength to persevere in the trial. He hears all who call upon Him.

 

FIRST READING  Heb. 11, 32-40

By faith
our forefathers overthrew kingdoms.
God has something better in mind for us.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

What more can I say?
I lack the time to tell stories of Gideon,
Barak, Samson and Jephthah, of David and Samuel and the prophets.
By faith they overthrew kingdoms,
exercised justice,
enforced the fulfillment of promises.
They have shut lions’ mouths,
extinguished the glow of fire,
they escaped the sharp of the sword.
Their weakness became strength,
they became mighty in war,
and drove the enemy armies to flight.
Women regained their dead through resurrection from the dead.
Others were tortured to death
and rejected their release
to gain a better resurrection.
Still others endured mockery and beatings
and shackles and confinement.
They were stoned,
sawn in half,
executed with the sword.
They wandered about in sheepskins and goatskins,
prey to deprivation, persecution, abuse.
They were too good for this world.
They fled in deserts and on mountains,
they hid in caves and holes in the ground.
They too have all
acquired a name by their faith.
Yet none of them saw the promise fulfilled.
God had something better in mind for us and did not want
that they would reach their consummation without us.

INTERLUDIUM Ps. 31(30), 20, 21, 22, 23, 24

Take courage and be fearless
all of you who hope in the Lord.

How great are your benefits, Lord,
which Thou hast destined for those who fear Thee.
Thou givest them to every one that cometh to Thee,
perceptible to all men.

The radiance of thy Face protecteth him always
when men turn against him.
Thou takest him in thy tent,
sheltered from evil tongues.

Blessed be the Lord, for his wondrous goodness
has protected me like a fortified city.
Defeated and despondent I have said :
Thou hast completely lost sight of me.

But no, Thou hast heard my pleading,
my voice crying out to Thee.

Then love the Lord, all his pious ones,
the Lord preserve all those who remain faithful to Him.
But whoso turneth against Him in pride
He repays with usury.

 

ALLELUIA cf. Lk. 8, 15

Alleluia
Blessed are those who keep the word of God which they have heard
in a good and noble heart
and bring forth fruit by their constancy.
Alleluia

 

GOSPEL  Mk. 5, 1-20
Unclean spirit, get out of that man.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark

In those days Jesus and his disciples came
to the other side of the lake
in the land of Gerasenes.
Hardly had He stepped out of the boat,
when out of the caverns there stepped a man who was in the power of an evil spirit.
He dwelt in the tombs and no one was able 
to bind him even with a chain,
for he had been repeatedly
been shackled in foot and handcuffs,
but the handcuffs he had pulled apart
and the footcuffs shattered.
So no one was in a position to overwhelm him.
Day and night he was continuously
in the tombs and in the mountains screaming
and pounding himself with stones.
When he saw Jesus in the distance
he rushed at Him and fell on his foot.
Screaming loudly he cried out :
“What have You to do with me, Jesus,
Son of God, the Most High?
“I beseech thee by God, torment me not!”
For Jesus had said to him :
“Unclean spirit, depart from that man.”
Thereupon Jesus asked him :
“What is thy name ?”
He answered :
“My name is Legion
for we are many.”
And he pleaded with Jesus urgently
that He would not drive them out of the region.
Now there, against the mountainside, they were
herding a large herd of boars.
They pleaded with Him :
“Send us into those swine and let us go in them.”
He allowed them to do so.
The unclean spirits went out of the possessed one,
entered into the pigs
and the troop plunged from the steep bank into the lake,
about two thousand,
and they drowned.
The boar herders took flight
and told in the city and in the country.
Thereupon the people came to see
what had happened.
They came to Jesus and saw the possessed man sitting down,
clothed and in his right mind,
the same one who had been in the power of Legion ;
and they were seized with fear.
Those who had seen it
told them how it had gone with the possessed man,
and told them also of the pigs.
Then they began to urge Him
to leave their region.
But when Jesus got into the boat
asked the man who had been possessed
asked to stay with Him.
Jesus, however, did not allow this,
but told him :
“Go home ,
to your own
and tell them all that the Lord has done to you
and how He has shown you mercy.”
The man went and began to proclaim in Dekapolis all
what Jesus had done to him.
And all stood amazed.

___________________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

66. The creation stories in the book of Genesis, in their symbolic and narrative language, contain a deep teaching on human existence and its historical reality. These stories suggest that human existence is based on three fundamental, closely linked relationships: the relationship with God, that with one’s neighbour and that with the earth. According to the Bible, these three vital relationships are broken, not only outside us, but also within us. This rupture is sin. The harmony between Creator, humanity and all creation has been destroyed because we have had the pretence of taking the place of God. This fact has also changed the nature of the task of subduing this earth and working and guarding it. As a result, the originally harmonious relationship between human being and nature has turned into a conflict.  Therefore, it is significant that the harmony that St Francis of Assisi experienced with all creatures has been interpreted as a healing of this rift. St Bonaventure said that through the universal reconciliation with all creatures, St Francis was somehow restored to the state of original innocence.  Far from that model, sin in all its destructive power is visible today in wars, in the various forms of violence and abuse, in the abandonment of the most vulnerable, in attacks on nature.

 

To be continued    

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Vierde zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Openingswoord

Ons geloof houdt belofte en perspectief in,
dat leren ons de bekende zaligsprekingen.
Ook al zijn we nu arm of bedroefd,
het Rijk Gods wordt ons beloofd.
God stelt zijn getrouwen niet teleur.
Jezus spreekt van een ‘loon in de hemel’.
Vanuit dat geloof mogen wij ons nu al zalig prijzen.
Situaties die scheef of on-recht zijn, zal God zelf rechttrekken.
Huidige tekorten zullen ruimschoots gecompenseerd worden.
Ja, voor wie gelooft is er uitzicht en toekomst.
Laten we onze ogen op de Heer gericht houden.

EERSTE LEZING                Sef. 2, 3; 3, 12-13

Ik laat bij u alleen nog over een ootmoedig en bescheiden volk.

Uit de profeet Sefanja

Zoekt de Heer,
gij allen, ootmoedigen van het land,
die zijn geboden naleeft;
zoekt de gerechtigheid,
zoekt de ootmoed!
Dan vindt gij misschien een schuilplaats
op de dag van de toorn van de Heer.

Dan laat ik bij u alleen nog over
een ootmoedig bescheiden volk,
dat zijn toevlucht vindt bij de naam van de Heer:
de rest van Israël.
Zij zullen geen onrecht meer doen
en geen onwaarheid meer spreken;
in hun mond is geen tong die bedriegt.
Ja, zij zullen weiden en neerliggen,
zonder door iemand te worden opgeschrikt.

Antwoordpsalm                 Ps. 146(145), 7, 8-9a, 9bc-10

Keervers
Zalig de armen van geest
want aan hen behoort het Rijk der hemelen.

De Heer doet altijd zijn woord gestand,
verdrukten verschaft Hij recht.
De Heer geeft brood aan wie honger heeft,
gevangenen geeft Hij de vrijheid.

De ogen van blinden opent de Heer,
gebrokenen richt Hij weer op.
De Heer bemint de rechtvaardigen,
de Heer behoedt de ontheemden.

De Heer geeft wees en weduwe steun,
maar zondaars laat Hij verdwalen.
De Heer is koning in eeuwigheid,
uw God, Sion, heerst over alle geslachten.

 

TWEEDE LEZING            I Kor. 1, 26-31

Wat voor de wereld zwak was heeft God uitverkoren.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte

Broeders en zusters,

Denkt aan uw eigen roeping.
Naar menselijke maatstaf waren er niet velen geleerd,
niet velen machtig,
niet velen van hoge afkomst.

Nee, wat voor de wereld dwaas is
heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen ;
wat voor de wereld zwak is
heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen ;
wat voor de wereld van geringe afkomst is en onbeduidend
heeft God uitverkoren ;
wat niets is
om teniet te doen wat iets is,
opdat tegenover God geen mens zou roemen op zichzelf.

Dank zij Hem zijt gij in Christus Jezus
die van Godswege heel onze wijsheid is geworden,
onze gerechtigheid, heiliging en verlossing.
Daarom : zoals er geschreven staat,
“als iemand wil roemen, laat hem roemen op de Heer.”

 

Vers voor het evangelie                  Mt. 5, 12a

Alleluia.
Verheugt u en juicht,
want groot is uw loon in de hemel.
Alleluia.

 

EVANGELIE                      Mt. 5, 1-12a

Zalig de armen van geest.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteus

Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op,
en nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem.
Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus :
“Zalig de armen van geest,
want aan hen behoort het Rijk der hemelen.
“Zalig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
“Zalig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
“Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
“Zalig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
“Zalig de zuiveren van hart,
want zij zullen God zien.
“Zalig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
“Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid,
want hun behoort het Rijk der hemelen.
“Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt
en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil :
“Verheugt u en juicht,
want groot is uw loon in de hemel.”

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

De wijsheid van de Bijbelse verhalen 

65 . Zonder hier opnieuw de hele theologie van de schepping ter sprake te brengen, vragen wij ons af wat de grote Bijbelse verhalen ons zeggen over de relatie van het menselijk wezen met de wereld. In het eerste verhaal van het scheppingswerk in het boek Genesis bevat Gods plan de schepping van de mensheid. Na de schepping van man en vrouw wordt er gezegd dat “God alles bezag wat Hij gemaakt had, en zag dat het heel goed was” (Gen. 1, 31) . De Bijbel leert dat ieder menselijk wezen geschapen wordt voor de liefde, geschapen naar het beeld van en de gelijkenis met God.  Deze woorden laten ons de immense waardigheid van iedere menselijke persoon zien, die “niet alleen iets is, maar ook iemand. Hij is in staat zichzelf te kennen, zichzelf te bezitten en zichzelf in vrijheid te geven en in contact te treden met andere personen”. De heilige Johannes Paulus II heeft eraan herinnerd hoe de heel bijzondere liefde die de Schepper voor ieder menselijk wezen heeft, “hem een oneindige waardigheid verleent”. Zij die zich inzetten voor de verdediging van de waardigheid van de personen, kunnen in het christelijk geloof de diepste redenen vinden voor die inzet. Wat voor een wonderbaarlijke zekerheid is het te weten dat het leven van iedere persoon niet verloren gaat in een hopeloze chaos, in een wereld die door puur toeval wordt geregeerd of door cycli die zich zinloos herhalen! De Schepper kan tegen ieder van ons zeggen: “Voordat Ik u in de moederschoot vormde, koos Ik u uit” (Jer. 1, 5) . Wij zijn ontvangen in Gods hart en daarom “is ieder van ons de vrucht van een gedachte van God. Ieder van ons wordt gewild, ieder wordt bemind, ieder is noodzakelijk”. 

 

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Fourth Sunday through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Opening word

Our faith holds promise and perspective,
that is what the well-known Beatitudes teach us.
Even if we are poor or sad now,
the Kingdom of God is promised to us.
God does not disappoint his faithful.
Jesus speaks of a “reward in heaven”.
From that faith, we may already praise ourselves blissfully now.
Situations that are crooked or un-right will be rectified by God himself.
Present deficits will be amply compensated.
Yes, for those who believe, there is a prospect and a future.
Let us keep our eyes fixed on the Lord.

 

FIRST READING            Seph. 2, 3; 3, 12-13

I leave with you only a humble and humble people.

From the prophet Sephaniah

Seek the Lord,
ye all, humble ones of the land,
who keep his commandments;
seek righteousness,
seek humility!
Then you may find a refuge
on the day of the Lord’s wrath.

Then I will leave with you only
An humble humble people,
who take refuge in the name of the Lord:
the rest of Israel.
They shall do no more injustice
And speak no more falsehood;
in their mouth is no tongue that deceives.
Yea, they shall pasture and lie down ,
without be startled by anyone.

Responsorial   Ps. 146(145), 7, 8-9a, 9bc-10

Refrain
Blessed are the poor in spirit
For to them belongs the kingdom of heaven.

The Lord always keeps His word,
He provides justice for the oppressed.
The Lord gives bread to the hungry,
He sets the captives free.

The eyes of the blind the Lord opens,
He raises up the brokenhearted.
The Lord loves the righteous,
the Lord preserves the uprooted.

The Lord gives support to orphans and widows,
but sinners he lets get lost.
The Lord is king for ever,
your God, Zion, reigns over all generations.

 

SECOND READING                I Cor. 1:26-31

What was weak before the world God has chosen.

From the holy apostle Paul’s first letter to the Christians
of Corinth

Brothers and sisters,

Think of your own calling.
By human standards, not many were learned,
not many powerful,
not many of high birth.

No, what is foolish to the world
has God chosen to shame the wise ;
what is weak to the world
God has chosen to shame the strong ;
what to the world is of low origin and insignificant
God has chosen ;
what is nothing
To nullify what is something,
so that before God no man may boast of himself.

Thanks be to Him you are in Christ Jesus
who of God became all our wisdom,
our righteousness, sanctification and redemption.
Therefore : as it is written,
“if any man will glory, let him glory in the Lord.”

 

Verse for the Gospel         Mt 5, 12a

Alleluia.
Rejoice and cheer,
for great is your reward in heaven.
Alleluia.

 

GOSPEL     Mt. 5, 1-12a

Blessed are the poor in spirit.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

When Jesus saw the crowd, He went up the mountain,
and after setting Him down, His disciples joined Him.
He took the floor and taught them thus :
“Blessed are the poor in spirit ,
for to them belongs the kingdom of heaven.
“Blessed are the mourners ,
for they shall be comforted.
“Blessed are the meek,
for they shall possess the land.
“Blessed are those who hunger and thirst for righteousness,
for they shall be filled.
“Blessed are the merciful,
for they shall have mercy.
“Blessed are the pure in heart,
for they shall see God.
“Blessed are those who bring peace,
for they will be called children of God.
“Blessed who are persecuted for righteousness’ sake,
for theirs is the kingdom of heaven.
“Blessed are you when you are reviled, persecuted
and slanderously accused of all kinds of evil for My sake :
“Rejoice and rejoice ,
for great is thy reward in heaven.”

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On caring for the common home

The wisdom of biblical stories 

65 . Without revisiting the whole theology of creation here, we ask what the great biblical stories tell us about the human being’s relationship with the world. In the first story of creation in the book of Genesis, God’s plan includes the creation of humanity. After the creation of man and woman, it is said that “God looked upon all that He had made, and saw that it was very good” (Gen 1:31) . The Bible teaches that every human being is created for love, created in the image and likeness of God.  These words show us the immense dignity of every human person, who “is not just something, but someone. He is capable of knowing himself, owning himself and freely giving himself and interacting with other persons”. Saint John Paul II recalled how the very special love the Creator has for each human being “confers on him an infinite dignity”. Those committed to defending the dignity of persons can find in Christian faith the deepest reasons for that commitment. What wondrous security it is to know that each person’s life is not lost in hopeless chaos, in a world ruled by pure chance or by cycles that repeat themselves senselessly! The Creator can say to each of us, “Before I formed you in the mother’s womb, I chose you” (Jer. 1:5) . We are received into God’s heart and therefore “each of us is the fruit of a thought of God. Each of us is wanted, each is loved, each is necessary”.

 

To be continued

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Zaterdag – H. Thomas van Aquino, pr. en krkl.

Geboren ca. 1225 Overleden 7 Maart 1274
Italiaanse philosoof en theoloog

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke dag beschikbaar

Overweging
Op zichzelf is het wel belangrijk dat gans dit hoofdstuk aan het geloof is gewijd. Vanaf Abraham passeert een hele reeks figuren die ons in geloof zijn voorgegaan. Maar er is meer: Het tweede Vaticaans Concilie heeft onder meer hieruit zijn inspiratie geput om de Kerk als Godsvolk onderweg voor te stellen. Dit is een bijzonder rijk kerkmodel. We zijn slechts vreemdelingen en passanten die vanuit de verte (in geloof) het doel van onze tocht aanschouwen. Wij zijn op weg naar een vaderland dat niet hier is.

 

EERSTE  LEZING                Hebr. 11, 1-2.8-19

Abraham zag uit naar een stad
waarvan God de ontwerper en bouwer is.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Wat is het geloof?
Het geloof is een vaste grond van wat wij hopen,
het overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare dingen.

Om hun geloof zijn de ouden met ere vermeld.
Door het geloof
heeft Abraham gehoor gegeven aan de roeping van God,
en ging hij op weg naar een land
dat bestemd was voor hem en zijn erfgenamen ;
hij vertrok zonder te weten waarheen.
Door het geloof
heeft hij als vreemdeling vertoefd
in het land dat hem beloofd was ;
hij woonde er in tenten,
evenals Isaäk en Jakob, die dezelfde belofte erfden ;
want hij zag uit naar de stad met fundamenten,
waarvan God de ontwerper en bouwer is.
Door het geloof heeft ook Sara,
ofschoon haar tijd al lang voorbij was
de kracht tot vruchtbaarheid ontvangen,
want zij wist dat Hij die de belofte had gedaan
zijn woord zou houden.
Daarom is dan ook aan één man,
en nog wel in zijn hoge ouderdom
een nageslacht ontsproten,
talrijk als de sterren aan de hemel,
ontelbaar als de zandkorrels aan het strand van de zee.
In geloof zijn ze allen gestorven
zonder te hebben ontvangen wat hun beloofd was.
Zij hebben het heil alleen uit de verte gezien en begroet.
Zij hebben zichzelf
vreemdelingen en passanten op aarde genoemd.
Wie zo spreken geven duidelijk te kennen
dat zij op zoek zijn naar een vaderland.
Hadden zij heimwee gehad naar het land van hun herkomst
dan hadden zij gemakkelijk kunnen terugkeren,
maar hun verlangen ging uit naar een beter vaderland,
het hemelse.
Daarom schaamt God zich niet hun God genoemd te worden,
want Hij heeft voor hen een stad gebouwd.
Door het geloof heeft Abraham,
toen hij op de proef gesteld werd
Isaäk ten offer gebracht.
Hij die de belofte had ontvangen
stond op het punt zijn enige zoon te offeren,
van wie hem gezegd was :
“Alleen zij die van Isaäk afstammen,
zullen gelden als uw nageslacht.”
Want hij was ervan overtuigd
dat God zelfs de macht heeft om doden ten leven te wekken ;
en uit de dood heeft hij, om zo te zeggen
zijn zoon ook teruggekregen.

TUSSENZANG               Lc. 1, 69-70, 71-72, 73-75

Geprezen zij de Heer, de God van Israël,
omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.

Een redder heeft Hij ons verwekt
in het geslacht van David, zijn getrouwe;
zoals Hij reeds van oudsher had verklaard
bij monde van zijn heilige profeten :

Verlossing uit de macht van onze vijanden
en uit de hand van allen die ons haten.
Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn,
zijn heilige verbond gestand doen.

De eed van onze vader Abraham gezworen
ons eenmaal te verlenen ;
om aan de greep van vijanden ontrukt
Hem zonder vrees te dienen ;
in vroomheid en gerechtigheid
al onze dagen voor zijn Aanschijn.

ALLELUIA            Mt. 11, 25

Alleluia.
Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen hebt geopenbaard aan kinderen.
Alleluia.

 

EVANGELIE            Mc. 4, 35-41
Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water Hem gehoorzamen ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

Op zekere dag, tegen het vallen van de avond,
sprak Jezus tot zijn leerlingen :
“Laten we oversteken.”
Zij stuurden het volk weg
en namen Hem mee zoals Hij daar in de boot zat ;
andere boten begeleidden Hem.
Er stak een hevige storm op
en de golven sloegen over de boot zodat hij al vol liep.
Intussen lag Jezus aan de achtersteven op het kussen te slapen.
Ze maakten Hem wakker en zeiden Hem :
“Meester, raakt het U niet dat wij vergaan ?”
Hij stond op,
richtte zich met een dwingend woord tot de wind
en sprak tot het water :
“Zwijg stil !”
De wind ging liggen en het werd volmaakt stil.
Hij sprak tot hen :
“Waarom zijt ge zo bang ?
“Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit ?”
Zij werden door een grote vrees bevangen en vroegen elkaar :
“Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water Hem gehoorzamen ?”


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

64. Anderzijds wil ik, ook al biedt deze Encycliek een opening voor een dialoog met allen om samen te zoeken naar wegen van bevrijding, vanaf het begin laten zien hoe de geloofsovertuigingen de Christenen, en gedeeltelijk ook andere gelovigen, belangrijke motiveringen bieden om de zorg op zich te nemen voor de natuur en de meest broze broeders en zusters. Als alleen al het feit dat wij menselijke wezens zijn, de mensen ertoe beweegt te zorgen voor het milieu waarvan zij een deel zijn, “voelen de Christenen in het bijzonder dat hun taken binnen de schepping en hun plichten ten aanzien van de natuur en de Schepper deel uitmaken van hun geloof”.  Daarom is het een weldaad voor de mensheid en de wereld dat wij gelovigen beter de ecologische verplichtingen erkennen die voortvloeien uit onze overtuigingen.

 

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________________

 

Saturday – St Thomas Aquinas, pr. and clgm.

Born c. 1225 Died 7 March 1274
Italian philosopher and theologian

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration

In itself, it is significant that the entire chapter is devoted to faith. Starting with Abraham, we pass a whole series of figures who have preceded us in faith. But there is more: The Second Vatican Council drew its inspiration from this, among others, to present the Church as God’s people on the way. This is a particularly rich model of the Church. We are mere strangers and passers-by who behold from afar (in faith) the goal of our journey. We are on our way to a homeland that is not here.

 

FIRST READING   Heb. 11, 1-2.8-19

Abraham looked forward to a city
of which God is the designer and builder.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

What is faith?
Faith is a firm ground of what we hope for,
it convinces us of the reality of things unseen.

For their faith the ancients were mentioned with honor.
By faith
Abraham responded to the call of God,
and he set out for a land
that was destined for him and his heirs ;
he departed without knowing whither.
By faith
he stayed as a stranger
In the land that was promised to him ;
He lived there in tents,
like Isaac and Jacob, who inherited the same promise ;
for he looked forward to the city with foundations,
of which God is the designer and builder.
By faith, Sarah also,
although her time was long past
received the power of fertility,
for she knew that He who had made the promise
would keep His word.
Therefore, to one man,
and still in his old age
produced an offspring,
as numerous as the stars in the sky,
countless as the grains of sand on the beach of the sea.
In faith they all died
without having received what was promised them.
They have seen and greeted salvation only from afar.
They have called themselves
aliens and passers-by on earth.
Those who speak in this way clearly indicate
that they are looking for a homeland.
Had they been homesick for the land of their origin
they could easily have returned,
but their desire was for a better homeland,
the heavenly.
Therefore God is not ashamed to be called their God,
for He built them a city.
By faith Abraham,
when he was put to the test
Isaac to the sacrifice.
He who had received the promise
was about to sacrifice his only son,
of whom he had been told :
“Only those who are descended from Isaac ,
shall be counted as your descendants.”
For he was convinced
that God even has the power to raise the dead to life ;
and out of death he has, so to speak
recovered his son also.

INTERLUDIUM    Lk. 1, 69-70, 71-72, 73-75

Praised be the Lord, the God of Israel,
for looking after his people and for setting them free.

A Savior he has begotten for us
in the generation of David, his faithful;
as He had declared from of old
by the mouth of his holy prophets :

Deliverance from the power of our enemies
and from the hand of all who hate us.
Thus will He have mercy on our fathers,
keep his holy covenant.

The oath of our father Abraham sworn
to grant us once ;
to be delivered from the clutches of enemies
to serve him without fear ;
in piety and righteousness
all our days before his Face.

 

ALLELUIA               Mt 11, 25

Alleluia.
I praise You, Father, Lord of heaven and earth,
because Thou hast revealed these things to children.
Alleluia.

 

GOSPEL   Mk 4, 35-41
Who is He anyway, that even wind and water obey Him ?

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark

On a certain day, at dusk,
Jesus spoke to his disciples :
“Let us cross over.”
They sent the people away
and took Him as He sat there in the boat ;
other boats accompanied Him.
A violent storm arose
and the waves were beating over the boat so that it was already filling up.
Meanwhile, Jesus was asleep on the cushion at the stern.
They woke Him up and said to Him :
“Master, does it not concern You that we are perishing?”
He got up,
turned to the wind with a compelling word
and spoke to the water:
“Be silent!”
The wind died down and it became perfectly still.
He spoke to them :
“Why are you so afraid?
“How is it possible that you do not yet have faith?”
A great fear came over them and they asked each other:
“Who is He that even wind and water obey Him?”

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home 

64. On the other hand, even though this Encyclical offers an opening for a dialogue with all to search together for ways of liberation, I would like to show from the outset how the creeds offer Christians, and partly other believers, important motivations to take care of nature and its most fragile brothers and sisters. If the very fact that we are human beings prompts people to care for the environment of which they are a part, “Christians in particular feel that their duties within creation and their duties towards nature and the Creator are part of their faith”.  Therefore, it is a boon to humanity and the world that we believers better recognise the ecological obligations that flow from our beliefs.

 

To be continued

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation