http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag in de vijfde paasweek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Gesterkt door de vrede die van Jezus komt, zijn de eerste christenen in staat hun werk en leven verder te zetten. Ook zij moesten tegenstand, haat en tweespalt ondervinden. Deze dingen zijn bijna niet te vermijden. Christenen staan immers met hun twee voeten in de samenleving. Maar, zij weten dat lijden en kwelling niet het laatste woord hebben. Gedragen door éénzelfde geloof staan christenen sterk. Zij laten elkaar niet los!

EERSTE LEZING                    Hand. 14, 19-28

Zij vertelden alles wat God met hun medewerking tot stand had gebracht.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen kwamen er Joden van Antiochië en Ikonium
die het volk ompraatten.
Daarom stenigden zij Paulus
en sleepten hem buiten de stad
in de mening dat hij dood was.
Maar toen de leerlingen om hem heen waren gaan staan
richtte hij zich op en ging weer de stad binnen.
De volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe.
Nadat zij in die stad het Evangelie hadden verkondigd
en vele leerlingen hadden gewonnen,
keerden zij naar Lystra, Ikonium en Antiochië terug.
Daar bevestigden zij de leerlingen in hun goede gesteldheid,
spoorden hen aan in het geloof te volharden
en zeiden dat wij door vele kwellingen
het Rijk Gods moeten binnengaan.
In elke gemeente stelden zij
na gebed en vasten oudsten voor hen aan,
en vertrouwden hen toe aan de Heer
in wie zij nu geloofden.
Zij reisden door Pisidië naar Pamfylië,
predikten het woord in Perge
en bereikten Attalia.
Daar gingen ze scheep naar Antiochië
vanwaar zij,
aan Gods genade aanbevolen,
waren uitgegaan naar het werk dat zij volbracht hadden.
Na hun aankomst riepen zij de gemeente bijeen
en vertelden alles
wat God met hun medewerking tot stand had gebracht,
en hoe Hij voor de heidenen de poort van het geloof had geopend.
Geruime tijd brachten ze daar bij de leerlingen door.

TUSSENZANG                   Ps. 145(144), 10-11, 12-13ab, 21

Uw werken, Heer,
maken uw kracht aan de mensen bekend.
of :  Alleluia.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

Zij maken uw kracht aan de mensen bekend,
de pracht van uw koninkrijk.
Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen,
uw heerschappij geldt voor ieder geslacht.

Mijn mond bezingt de lof van de Heer
en alles wat leeft prijze eeuwig zijn Naam.

ALLELUIA                      Joh. 10, 14

Alleluia.
Ik ben de goede herder, zegt de Heer.
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
Alleluia.

EVANGELIE                Joh. 14, 27-31a

Mijn vrede geef Ik u.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Vrede laat Ik u na;
mijn vrede geef Ik u.
“Niet zoals de wereld die geeft geef Ik hem u.
“Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden.
“Gij hebt Mij horen zeggen :
Ik ga heen maar Ik keer tot u terug.
“Als gij Mij zoudt liefhebben
zoudt gij er blij om zijn dat Ik naar de Vader ga
want de Vader is groter dan Ik.
“Nu, eer het gebeurt zeg Ik het u,
opdat gij wanneer het gebeurt zult geloven.
“Veel zal Ik niet meer met u spreken
want de vorst van de wereld is op komst.
“Weliswaar vermag hij niets tegen Mij,
maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb
en dat Ik handel zoals Hij Mij bevolen heeft.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

54. Opmerkelijk is de zwakte van de internationale politieke reactie. De onderwerping van de politiek aan de technologie en de financiën blijkt uit het mislukken van de mondiale topconferenties over het milieu. Er zijn teveel bijzondere belangen en het economisch belang gaat zeer gemakkelijk prevaleren boven het algemeen welzijn en de informatie manipuleren om de eigen plannen niet benadeeld te zien. In deze lijn vraagt het Document van Aparecida dat “bij het omgaan met natuurlijke hulpbronnen niet de belangen overheersen van economische groepen die op irrationele wijze de levensbronnen vernietigen”. Het verbond tussen economie en technologie sluit uiteindelijk alles buiten dat geen deel uitmaakt van hun directe belangen. Zo zou men alleen maar enkele oppervlakkige uitspraken, geïsoleerde filantropische acties en ook inspanningen kunnen verwachten om gevoeligheid voor het milieu te tonen, terwijl in werkelijkheid iedere poging van de maatschappelijke organisaties om de dingen te veranderen gezien zal worden als een verstoring die wordt veroorzaakt door romantische dromers, of een obstakel dat men moet vermijden.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________

Tuesday in the fifth week of Easter

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Strengthened by the peace that comes from Jesus, the first Christians were able to continue their work and life. They too had to face opposition, hatred and discord. These things are almost impossible to avoid. After all, Christians stand with their two feet in society. But, they know that suffering and torment are not the last word. Carried by the same faith, Christians stand strong. They will not let go of each other!

FIRST READING            Acts 14, 19-28

They told of all that God had accomplished with their cooperation.

From the Acts of the Apostles

In those days there came Jews from Antioch and Ikonium
who were talking down the people.
Therefore they stoned Paul
and dragged him out of the city
believing that he was dead.
But when the disciples had gathered around him
he straightened up and went back into the city.
The next day he left with Barnabas for Derbe.
After they had preached the Gospel in that city
and won many disciples,
they returned to Lystra, Ikonium and Antioch.
There they confirmed the disciples in their good condition,
urged them to persevere in the faith
and said that through many afflictions
we must enter the kingdom of God.
In each congregation, after prayer and fasting, they
appointed elders for them,
and entrusted them to the Lord
in whom they now believed.
They traveled through Pisidia to Pamphylia,
preached the word in Perge
and reached Attalia.
There they set sail for Antioch
from whence they,
recommended to God’s grace,
had gone forth to the work they had accomplished.
After their arrival they called the congregation together
and told them everything
God had accomplished with their cooperation,
and how He had opened to the Gentiles the gate of faith.
For quite some time they spent there with the disciples.

INTERLUDIUM   Ps. 145(144), 10-11, 12-13ab, 21

Your works, Lord,
make your power known to men.
or : Alleluia.

Your works shall praise You, Lord,
your pious ones shall praise you.
They extol the glory of Your rule,
they shall proclaim your power.

They make known Your power to men,
the splendor of Your kingdom.
Your kingdom is a kingdom for all ages,
your reign is for every generation.

My mouth sings the praises of the Lord
and all that lives praise his name forever.

ALLELUIA    John 10, 14

Alleluia.
I am the good shepherd, says the Lord.
I know my own and my own know me.
Alleluia.

GOSPEL   John 14, 27-31a

My peace I give to you.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

In those days Jesus said to his disciples :
“Peace I leave you;
my peace I give to you.
“Not as the world gives it do I give it to you.
“Do not let your heart be troubled or become small-minded.
“Ye have heard Me say :
I am going but I am returning to you.
“If ye would love me
you would be glad that I am going to the Father.
For the Father is greater than I.
“Now, before it happens I tell you,
that when it comes ye may believe.
“Much will I no longer speak to thee
For the prince of the world is come.
“Though he be powerless against me,
but the world must know that I love the Father
and that I act as He has commanded Me.”

____________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

54. What is remarkable is the weakness of the international political reaction. The subordination of politics to technology and finance is evident in the failure of the world summits on the environment. There are too many special interests, and it is very easy for economic interests to take precedence over the common good and manipulate information so as not to harm one’s own plans. In this vein, the Aparecida Document asks that “in the management of natural resources, the interests of economic groups that irrationally destroy the sources of life should not prevail”. The alliance between economics and technology ultimately excludes everything that is not part of their direct interests. Thus, one could expect only a few superficial statements, isolated philanthropic actions and also efforts to show sensitivity to the environment, while in reality, any attempt by civil society to change things will be seen as a distortion caused by romantic dreamers, or an obstacle to be avoided.

 

To be continued         For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________________

Maandag in de vijfde paasweek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

_

Overweging
Paulus en Barnabas worden als goden in mensengedaante aanzien omdat zij een lamme hebben genezen. Zij geven de omstaanders daarop het juiste antwoord want zij weten zich in dienst van de enige echte God: ‘Ook wij zijn maar mensen’. Van deze situatie maken ze gebruik om over God, Schepper en Vader te spreken. In navolging van Jezus wijzen zij Diegene aan om wie het gaat: ‘Het woord dat gij hoort is niet van Mij, maar van de Vader die Mij gezonden heeft’.

EERSTE LEZING               Hand. 14, 5-18

Gij moet u afkeren van de waardeloze goden en u wenden tot de levende God.

Uit de Handelingen van de Apostelen

Toen de heidenen en de Joden van Ikonium
samen met hun overheden
aanstalten maakten om Paulus en Barnabas
te mishandelen en te stenigen,
namen zij,
zodra zij dit bemerkten,
de wijk naar de Lykaonische steden,
Lystra, Derbe en hun omstreken.
Ook daar predikten zij het Evangelie.
Er was in Lystra een man
die geen kracht in zijn voeten had en moest blijven zitten.
Hij was van zijn geboorte af lam
en had nooit kunnen lopen.
Terwijl die man naar Paulus’ toespraak luisterde,
keek deze hem onderzoekend aan
en zag dat hij het geloof bezat om gered te worden.
Daarom sprak hij met stemverheffing :
“Ga op uw voeten staan, rechtop!”
De man sprong op en liep rond.
Toen de mensen zagen wat Paulus gedaan had
begonnen ze te schreeuwen
en ze riepen in het Lykaonisch :
“De goden
zijn in mensengedaante tot ons neergedaald.”
Barnabas noemden ze Zeus
en Paulus, omdat hij de woordvoerder was, Hermes.
De priester van de tempel Zeus-buiten-de-stad
bracht bekranste stieren naar de poorten
en wilde samen met het volk een offer gaan opdragen.
Toen de apostelen Barnabas en Paulus dit vernamen
scheurden ze hun kleren
en stortten zich tussen het volk,
luid roepend :
“Mannen,
wat gaat ge nu beginnen ?
“Ook wij zijn mensen
juist als gij.
“Wij brengen u de Blijde Boodschap
dat gij u af moet keren van deze waardeloze goden,
en u wenden tot de levende God
die de hemel en de aarde gemaakt heeft
en de zee en alles wat daarin is.
“In de voorbije tijden liet Hij alle volken hun gang gaan,
maar Hij heeft niet nagelaten getuigenis van zichzelf te geven
door het schenken van weldaden :
vanuit de hemel schonk Hij u immers
regen en vruchtbare jaargetijden
en verblijdde u met overvloed van voedsel.”
Maar zelfs deze woorden
konden het volk er maar nauwelijks van weerhouden
hun een offer op te dragen.

TUSSENZANG              Ps. 115(113B), 1-2, 3-4, 15-16

Niet ons, Heer, niet ons,
maar uw Naam komt de eer toe.

of :  Alleluia.

Niet ons, Heer, niet ons, maar uw Naam komt de eer toe,
want Gij zijt barmhartig en trouw.
Waarom moeten vreemde volkeren vragen :
waar is toch Israëls God ?

De God van Israël is in de hemel,
Hij handelt zoals Hij verkiest.
Hun afgodsbeelden zijn zilver en goud,
door mensenhanden vervaardigd.

Gezegend zijt Gij door de Heer onze God,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
De hemel is eigen domein van de Heer,
de aarde deelde Hij toe aan de mensen.

ALLELUIA          Kol. 3, 1

Alleluia.
Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt
zoekt wat boven is,
daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods.
Alleluia.

EVANGELIE                    Joh. 14, 21-26

De Helper die de Vader zal zenden, Hij zal u alles leren.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Wie mijn geboden onderhoudt die hij heeft ontvangen,
hij is het die Mij liefheeft.
“En wie Mij liefheeft
zal door mijn Vader bemind worden ;
ook Ik zal hem beminnen en zal Mij aan hem openbaren.”
Judas – niet Iskariot – zei tot Hem :
“Heer, hoe komt het
dat Gij Uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld ?”
Jezus gaf hem ten antwoord :
“Als iemand Mij liefheeft
zal hij mijn woord onderhouden ;
mijn Vader zal hem liefhebben
en Wij zullen tot Hem komen en verblijf bij Hem nemen.
“Wie Mij niet liefheeft
onderhoud mijn woorden niet ;
het woord dat gij hoort is niet van Mij
maar van de Vader die Mij gezonden heeft.
“Dit zeg Ik u terwijl Ik nog bij u ben,
maar de Helper,
de heilige Geest die de Vader in mijn Naam zal zenden,
Hij zal u alles leren
en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb.”

__________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

De zwakte van de reacties

53. Deze situatie veroorzaken het gekerm van zuster aarde, dat zich verenigt met het gekerm van de in de steek gelatenen van de wereld, met een weeklacht die van ons een ander koers vraagt. Nooit hebben wij ons gemeenschappelijke huis slecht behandeld en beschadigd als in de laatste twee eeuwen. Wij zijn integendeel geroepen instrumenten van God de Vader te worden, opdat onze planeet zou kunnen zijn waarvan Hij gedroomd heeft, toen Hij haar schiep, en beantwoordt aan zijn plan van vrede, schoonheid en volheid. Het probleem is dat wij nog niet beschikken over de noodzakelijke cultuur om deze crisis het hoofd te bieden en het is nodig om leaderships te vormen die wegen wijzen en zo een antwoord te geven op de noden van de huidige generaties, allen inbegrepen, zonder de toekomstige generaties in gevaar te brengen. Het wordt noodzakelijk een systeem van normen te scheppen dat onschendbare grenzen bevat en de bescherming van de ecosystemen verzekert, voordat de nieuwe vormen van macht die zijn afgeleid van het technisch-economisch paradigma, uiteindelijk niet alleen de politiek, maar ook de vrijheid en de gerechtigheid verwoesten.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Monday in the fifth week of Easter

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart 
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

_

Consideration
Paul and Barnabas are regarded as gods in human form because they healed a paralytic. They give the bystanders the right answer, because they know themselves to be in the service of the one true God: “We too are only human”. They make use of this situation to speak about God, Creator and Father. Following Jesus, they point to the One about whom it is all about: “The word that you hear is not from me, but from the Father who sent me”.

FIRST READING     Acts 14, 5-18

Turn away from worthless gods and turn to the living God.

From the Acts of the Apostles

When the Gentiles and the Jews of Ikonium
together with their governments
Paul and Barnabas, together with their authorities.
and stoning them to death,
they took action,
as soon as they perceived this,
to the Lykaonian cities,
Lystra, Derbe and their surroundings.
There also they preached the Gospel.
There was a man in Lystra
There was a man in Lystra who had no strength in his feet and had to sit.
He was lame from his birth
He had been lame from birth and had never been able to walk.
While this man was listening to Paul’s speech,
Paul looked at him inquiringly
and saw that he had the faith to be saved.
Therefore he spoke with a loud voice:
“Stand on your feet, upright!”
The man jumped up and walked around.
When the people saw what Paul had done
they began to shout
and they yelled in Lykaonian:
“The gods have come down to us in human form.
Barnabas they called Zeus
and Paul, because he was the spokesman, Hermes.
The priest of the temple Zeus outside the city
brought garlanded bulls to the gates
and wanted to offer a sacrifice together with the people.
When the apostles Barnabas and Paul heard about this
tore their clothes
and threw themselves in among the people,
shouting loudly:
“Men!
What are you going to do?
“We too are men
just like you.
“We bring you the glad tidings
that you must turn away from these worthless gods,
and turn to the living God,
Who made the heavens and the earth
and the sea and all that is in them.
“In the days of old He let all peoples go their way,
but He has not failed to give testimony of Himself
by bestowing benefits :
For from heaven He gave you
rain and fruitful seasons
and gladdened you with abundance of food.”
But even these words
could hardly keep the people from
from offering a sacrifice to them.

Interludium    Ps 115(113B), 1-2, 3-4, 15-16

Not us, Lord, not us,
but Thy Name be praised.

or : Alleluia.

Not to us, Lord, not to us, but to Your Name be the glory,
for thou art merciful and faithful.
Why must foreign nations ask :
Where is the God of Israel?

The God of Israel is in heaven,
He does as He chooses.
Their idols are silver and gold,
made by human hands.

Blessed art thou through the Lord our God,
who made heaven and earth.
The heavens are the Lord’s own domain,
the earth He assigned to men.

ALLELUIA      Col 3, 1

Alleluia.
If then, with Christ, ye have been raised to life
seek ye that which is above,
where Christ sits at the right hand of God.
Alleluia.

 

GOSPEL      John 14, 21-26

The Helper whom the Father will send will teach you everything.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

In those days Jesus said to his disciples :
“He that keepeth my commandments which he hath received,
it is he who loves Me.
“And he who loves Me
will be loved by my Father;
I too will love him and will reveal Myself to him.”
Judas – not Iscariot – said to Him :
“Lord, how is it that You will reveal Yourself to us and not to the world?”
Jesus answered him :
“If anyone loves Me
he will keep my word ;
my Father will love him
and we will come to him and dwell with him.
“He who does not love Me
keep not My words ;
The word that you hear is not from Me
but from the Father who sent Me.
“This I say to you while I am yet with you,
but the Helper,
the Holy Spirit, whom the Father will send in my name,
He will teach you everything
and bring to your remembrance all things whatsoever I have said unto you.”

__________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

The Weakness of Reactions

53. This situation causes the groaning of sister earth, which unites with the groaning of the abandoned of the world, with a lamentation that demands of us a different course. Never have we mistreated and damaged our common home as in the last two centuries. On the contrary, we are called to become instruments of God the Father, so that our planet may be what He dreamed of when He created it, and correspond to His plan of peace, beauty and fullness. The problem is that we do not yet have the necessary culture to deal with this crisis, and it is necessary to form leaderships that point the way to respond to the needs of the present generations, all of them, without endangering future generations. It becomes necessary to create a system of norms that contains inviolable boundaries and ensures the protection of ecosystems, before the new forms of power derived from the techno-economic paradigm end up destroying not only politics, but also freedom and justice.

 

To be continued                        For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Vijfde Paaszondag

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Openingswoord
Voor het laatst aan tafel met zijn vrienden,
gaf Jezus hun een nieuw gebod:
‘Heb elkaar lief, zoals Ik u heb liefgehad’.
Dat gebod, Gods wens, wordt vandaag aan ons toevertrouwd,
aan ons persoonlijk en aan ons als gemeenschap.
Laten we er ons voor openstellen, er samen op ingaan:
van elkaar houden zoals Hij van ons gehouden heeft.
-Maar: Jezus heeft hoge verwachtingen:
Zijn ze niet te hooggegrepen voor de kleine mensen die we zijn?
Bewust van onze kleinheid
willen we ons daarom toevertrouwen
aan zijn liefde zonder grenzen,
opdat we steeds meer op Hem gelijken.

EERSTE  LEZING             Hand. 14, 21-27

Zij vertelden de gemeente wat God met hun medewerking tot stand had gebracht.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen keerden Paulus en Barnabas terug naar Lystra, Ikonium en Antiochíë.
Daar bevestigden zij de leerlingen in hun goede gesteldheid,
spoorden hen aan in het geloof te volharden
en zeiden dat wij door vele kwellingen
het Rijk Gods moeten binnengaan.
In elke gemeente stelden zij
na gebed en vasten oudsten voor hen aan,
en vertrouwden hen toe aan de Heer,
in wie zij nu geloofden.
Zij reisden door Pisídië naar Pamfylië,
predikten het woord in Perge
en bereikten Attália.
Daar gingen ze scheep naar Antiochíë,
vanwaar zij,
aan Gods genade toevertrouwd,
vertrokken waren naar het werk dat zij volbracht hadden.
Na hun aankomst riepen zij de gemeente bijeen
en vertelden alles wat God met hun medewerking
tot stand had gebracht,
en hoe Hij voor de heidenen de poort van het geloof had geopend.

Antwoordpsalm          Ps. 145(144) 8-9, 10-11, 12-13ab

Keervers
U wil ik loven, mijn God en Koning.

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

Zij maken uw kracht aan de mensen bekend,
de pracht van uw koninkrijk.
Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen,
uw heerschappij geldt voor ieder geslacht.

TWEEDE  LEZING                Apok 21,1-5a

God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes
 Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde;
de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen
en de zee bestond niet meer.
En ik zag de heilige Stad, het nieuwe Jeruzalem,
van God uit de hemel neerdalen,
schoon als een bruid die zich voor haar man heeft getooid.
Toen hoorde ik een machtige stem die riep van de troon:
“Zie hier Gods woning onder de mensen!
Hij zal bij hen wonen.
Zij zullen zijn volk zijn
en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn.
en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen,
en de dood zal niet meer zijn;
geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn,
want al het oude is voorbij.”
En Hij die op de troon is gezeten, sprak:
“Zie, Ik maak alles nieuw.”

Vers voor het Evangelie               Joh.  13, 34

Alleluia.
Een nieuw gebod geef ik u, zegt de Heer:
gij moet elkaar liefhebben, zoals Ik u heb liefgehad.
Alleluia

EVANGELIE                 Joh. 13, 31-33a.34-35

Een nieuw gebod geef Ik u: Gij moet elkaar liefhebben.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
 In die tijd zei Jezus tot de leerlingen:
“Nu is de Mensenzoon verheerlijkt
en God is verheerlijkt in Hem.
Als God in Hem verheerlijkt is
zal God ook Hem in zichzelf verheerlijken,
ja, Hij zal Hem spoedig verheerlijken.
Kindertjes, nog maar kort zal Ik bij u zijn.
Een nieuw gebod geef Ik u: Gij moet elkaar liefhebben;
zoals Ik u heb liefgehad,
zo moet ook gij elkaar liefhebben.
Hieruit zullen allen kunnen opmaken
dat gij mijn leerlingen zijt:
Als gij de liefde onder elkaar bewaart.”
______________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

52. De buitenlandse schuld van de arme landen is veranderd in een controle-instrument, maar hetzelfde gebeurt niet met de ecologische schuld. Op verschillende manieren blijven de ontwikkelingslanden, waar zich de belangrijkste reserves van de biosfeer bevinden, de ontwikkeling van de rijkste voeden ten koste van hun heden en hun toekomst. De aarde van de armen van het Zuiden is rijk en weinig vervuild, maar de toegang tot het eigendom van de goederen en de hulpbronnen om te voldoen aan de eigen levensbehoeften wordt hun verboden door een structureel pervers systeem op het gebied van handel en eigendom. Het is noodzakelijk dat de ontwikkelde landen eraan bijdragen deze schuld op te lossen door op een belangrijke wijze het gebruik van niet hernieuwbare energie te beperken en de meest behoeftige landen hulpbronnen te leveren om een politiek en programma’s voor een beheersbare ontwikkeling te bevorderen. De armste streken en landen hebben minder mogelijkheden nieuwe modellen om het effect op het milieu terug te dringen, omdat zij niet de voorbereiding hebben om de nodige processen op gang te brengen en de kosten ervan niet kunnen dekken. Daarom moet men zich helder er bewust van blijven dat er bij de klimaatverandering gedifferentieerde verantwoordelijkheden zijn en, zoals de bisschoppen van Verenigde Staten hebben gezegd, het gepast is zich “vooral” te richten “op de noden van de armen, de zwakken en kwetsbaren, een debat dat vaak wordt beheerst door de machtigste belangen”. Men moet het bewustzijn versterken dat wij één menselijke familie zijn. Er zijn geen politieke en maatschappelijke grenzen en barrières die het ons veroorloven ons te isoleren en juist daarom is er evenmin ruimte voor de globalisering van de onverschilligheid.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Fifth Sunday of Easter

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Opening words

For the last time at table with his friends,
Jesus gave them a new commandment:
Love one another as I have loved you’.
This commandment, God’s wish, is entrusted to us today,
to us personally and to us as a community.
Let us open ourselves to it, let us respond to it together:
Love one another as He has loved us.
-But: Jesus has high expectations:
Are they not too high for the small people we are?
Aware of our smallness
we want to entrust ourselves
to his love without limits,
that we may become more and more like Him.

FIRST READING     Acts 14, 21-27

They told the congregation what God had accomplished with their cooperation.

From the Acts of the Apostles

In those days Paul and Barnabas returned to Lystra, Ikonium and Antioch.
There they confirmed the disciples in their good condition,
urged them to persevere in the faith
and said that through many afflictions
we must enter the kingdom of God.
In every congregation ,
after prayer and fasting, they appointed elders for them,
and entrusted them to the Lord,
in whom they now believed.
They travelled through Pisidia to Pamphylia,
preached the word in Perge
and reached Attalia.
There they set sail for Antioch,
from where they,
entrusted to the grace of God,
had left for the work they had accomplished.
After their arrival they called the congregation together
and told them all that God
had accomplished with their cooperation,
and how He had opened to the Gentiles the gate of faith.

Responsorial        Ps. 145(144) 8-9, 10-11, 12-13ab

 

Refrain
I will praise you, my God and King.

The Lord is full of love and compassion,
and longsuffering and gracious.
The Lord is concerned for every man,
merciful to all that He made.

Your works shall praise You, Lord,
thy pious ones shall praise Thee.
They shall praise the glory of thy dominion,
thy power they shall proclaim.

They shall make known thy power unto men,
the splendor of thy kingdom.
Thy kingdom is a kingdom for all ages,
thy dominion is for every generation.

SECOND READING        Apocalypse 21,1-5a

God will wipe away all tears from their eyes.

From the Revelation of the holy apostle John

I John saw a new heaven and a new earth;
the first heaven and the first earth were gone
and the sea was no more.
And I saw the holy city, the new Jerusalem,
coming down from God out of heaven,
beautiful as a bride adorned for her husband.
Then I heard a mighty voice calling from the throne:
“See here God’s dwelling among men!
He will dwell with them.
They will be his people
and He, God-with-her, will be their God.
And He will wipe away all tears from their eyes,
and death shall be no more;
there shall be no mourning, no weeping, no sorrow,
for all things old are passed away.”
And He who is seated on the throne spoke:
“Behold, I make all things new.”

Verse for the Gospel    John 13, 34

Alleluia.
A new commandment I give unto you, saith the Lord:
Ye must love one another, as I have loved you.
Alleluia

 

GOSPEL       John 13, 31-33a.34-35

A new commandment I give to you, that you love one another.

 

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to John

At that time Jesus said to the disciples:
“Now is the Son of Man glorified
and God is glorified in Him.
If God is glorified in Him
God will also glorify Him in Himself,
yea, He will soon glorify Him.
Little children, I will be with you for a short time.
I give you a new commandment: You must love one another;
as I have loved you,
as I have loved you, so must you love one another.
From this all will be able to see
that ye are my disciples:
If ye keep love among yourselves.”
______________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

52. The external debt of poor countries has turned into a control instrument, but the same does not happen with the ecological debt. In various ways, the developing countries, where the main reserves of the biosphere are located, continue to feed the development of the richest at the expense of their present and future. The earth of the poor of the South is rich and little polluted, but access to ownership of the goods and resources to meet their own needs is denied them by a structurally perverse system of trade and ownership. It is necessary for developed countries to contribute to solving this debt by significantly reducing the use of non-renewable energy and providing resources to the countries most in need in order to promote policies and programmes for manageable development. The poorest regions and countries have fewer opportunities to adopt new models for reducing the impact on the environment because they do not have the preparation to initiate the necessary processes and cannot cover the costs involved. It is therefore necessary to maintain a clear awareness that climate change involves differentiated responsibilities and, as the bishops of the United States have said, it is appropriate to focus “above all” on the needs of the poor, the weak and the vulnerable, in a debate often dominated by the most powerful interests. We must strengthen the awareness that we are one human family. There are no political or social borders or barriers that allow us to isolate ourselves, and for this very reason there is no room for the globalisation of indifference.

 

To be continued                 For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

Zaterdag – H. Mattias, apostel

Plaatsvervanger van Judas die ontrouw werd.
Door loting aangewezen. Toegevoegd aan de groep van elf apostelen.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

OVERWEGING

Het is pas na een innig gebed tot de Heilige Geest dat de apostelen Mattias kiezen als plaatsvervanger van Judas. Dat gebed tot de Heilige Geest heet ‘onderscheiding’. Het is een proces dat veel wijsheid en raadpleging vraagt. De apostelen hebben Mattias uitgekozen omdat zij geloofden dat hij echt in woord en daad een leerling van de Heer was. De Heer zelf heeft Mattias uitverkoren omdat hij ‘een vriend’ was. Dat betekent: hij heeft de Heer liefgehad. Wellicht is dat de hoogste norm voor het leerling zijn: de Heer met hart en ziel beminnen.

Eerste lezing                Hand. 1, 15-17.20-26

Het lot viel op Mattias.
Hij werd toegevoegd aan de groep van de elf apostelen.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen stond Petrus op te midden van de broeders
– er was een groep
van ongeveer honderdtwintig personen bijeen –
en sprak:
“Mannen broeders,
het Schriftwoord moest in vervulling gaan
dat de heilige Geest door de mond van David
tevoren gesproken heeft over Judas,
die de gids is geworden
van hen die Jezus gevangen namen.
Hij behoorde tot ons getal
en had aan dit dienstwerk zijn deel gekregen.
Er staat immers geschreven in het boek der psalmen:
Zijn woonplaats worde een woestenij
en niemand wone er meer;
en ook:
Een ander neme zijn ambt over.
Dus moet een van de mannen
die tot ons gezelschap behoorden
gedurende de tijd dat de Heer Jezus onder ons verkeerde,
vanaf het doopsel van Johannes
tot de dag waarop Hij van ons werd weggenomen,
met ons een getuige worden van zijn verrijzenis.”
Men stelde er twee voor:
Jozef ook Barsabbas geheten, bijgenaamd Justus,
en Mattias.
Toen baden zij als volgt:
“Gij, Heer, die aller harten kent,
wijs degene aan die Gij van deze twee hebt uitverkoren
om de plaats te bezetten in dit dienstwerk en apostelambt,
waaraan Judas ontrouw werd
om heen te gaan naar zijn eigen plaats.”
Toen liet men hen loten en het lot viel op Mattias.
Hij werd toegevoegd aan de groep van de elf apostelen.

Tussenzang         Ps. 113(112), 1-2, 3-4, 5-6, 7-8

De Heer plaatst de machtelozen
te midden der machtigen van zijn volk.
Alleluia

Verheerlijkt, dienaars des Heren,
verheerlijkt de Naam van de Heer.
De Naam van de Heer zij geprezen
vandaag en in eeuwigheid.

Van ochtendgloren tot avondrood
moet ieder die Naam aanbidden.
Want boven de volkeren troont de Heer,
zijn Glorie beheerst de hemel.

Wie is als de Heer onze God,
hoog boven de sterren gezeten?
Die van omhoog overziet
het hemelgewelf en de aarde.

Die machtelozen tilt uit het stof,
van vuilnishopen de armen weghaalt;
om hen in de kring van de vorsten te plaatsen,
te midden der machtigen van zijn volk.

Alleluia                Joh. 15, 16

Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u.

Alleluia.
Ik heb u uitgekozen
en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan
en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn.
Alleluia.

Evangelie             Joh. 15, 9-17

Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Zoals de Vader Mij heeft liefgehad
zo heb ook Ik u liefgehad.
Blijft in mijn liefde.
Als gij mijn geboden onderhoudt
zult gij in mijn liefde blijven,
gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden
in zijn liefde blijf.
Dit zeg Ik u
opdat mijn vreugde in u moge zijn
en uw vreugde volkomen moge worden.
Dit is mijn gebod,
dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad.
Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze,
dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.
Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied.
Ik noem u geen dienaars meer
want de dienaar weet niet wat zijn heer doet,
maar u heb Ik vrienden genoemd
want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord.
Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u,
en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan
en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn.
Dan zal de Vader u geven
al wat gij Hem in mijn Naam vraagt.
Dit is mijn gebod,
dat gij elkaar liefhebt.”

____________________________________________________________

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

51. Ongelijkheid treft niet alleen individuen, maar hele naties, en dwingt ons na te denken over een ethiek van internationale betrekkingen. Er bestaat inderdaad een echte “ecologische imperatief”, vooral tussen Noord en Zuid, die verband houdt met onevenwichtigheden in de handel met ecologische gevolgen, en met het onevenredig gebruik dat sommige landen in de loop van de geschiedenis hebben gemaakt van natuurlijke hulpbronnen. De uitvoer van bepaalde grondstoffen om aan de vraag van de markten van het geïndustrialiseerde Noorden te voldoen, heeft plaatselijke schade veroorzaakt, zoals kwikvergiftiging in de goudmijnen of zwavelvergiftiging in de kopermijnen. In het bijzonder moet men het gebruik rekenen van de milieuruimte van de hele planeet om het gasafval op te slaan dat zich in twee eeuwen heeft opgehoopt en een situatie heeft veroorzaakt die nu alle landen van de wereld treft. De opwarming die door de enorme consumptie van sommige rijke landen wordt veroorzaakt, treft de armste landen van de wereld, vooral in Afrika, waar de stijging van de temperatuur samen met de droogte rampzalige gevolgen heeft voor de opbrengst van de culturen. Daarbij komt nog de schade die wordt veroorzaakt door de uitvoer van vast en vloeibaar giftig afval naar ontwikkelingslanden en door de vervuilende activiteiten van bedrijven, die in de minder ontwikkelde landen doen wat zij niet kunnen doen in de landen die het kapitaal verschaffen: “Wij stellen vast dat de bedrijven die op deze manier te werk gaan vaak multinationals zijn die hier doen wat zij in de ontwikkelde landen of de zogenaamde eerste-wereldlanden niet kunnen doen. Wanneer zij hun activiteiten staken en zich terugtrekken, laten zij over het algemeen grote schade achter voor mens en milieu, zoals werkloosheid, dorpen zonder leven, uitputting van sommige natuurlijke hulpbronnen, ontbossing, verarming van de plaatselijke landbouw en veeteelt, kraters, verwoeste heuvels, vervuilde rivieren en sommige sociale werken die niet kunnen worden gedragen”.

 

Wordt vervolgd         Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________________

Friday – St. Mattias, Apostle

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION

It was only after an intimate prayer to the Holy Spirit that the apostles chose Mattias to replace Judas. That prayer to the Holy Spirit is called ‘discernment’. It is a process that requires much wisdom and consultation. The apostles chose Mattias because they believed that he was truly a disciple of the Lord in word and deed. The Lord Himself chose Mattias because he was ‘a friend’. That means: he loved the Lord. Perhaps that is the highest standard of discipleship:To love the Lord with heart and soul.

FIRST  READING    Act 1, 15-17, 20-26

The lot fell to Mattias.
He was added to the group of the eleven apostles.

From the Acts of the Apostles

In those days Peter stood up in the midst of the brethren
-there was a group
of about one hundred and twenty people together –
and spoke:
“Men brethren ,
the word of Scripture was to be fulfilled
that the Holy Spirit spoke by the mouth of David
has spoken before about Judas,
who became the guide
of those who took Jesus captive.
He belonged to our number
and had received his share in this ministry.
For it is written in the book of Psalms:
His dwelling place shall be a wilderness
and no one dwells there any more;
and also:
Another shall take his office.
So one of the men
who belonged to our company
during the time that the Lord Jesus was among us,
from the baptism of John
until the day when he was taken from us,
must become with us a witness to His resurrection.”
One suggested two:
Joseph also called Barsabbas, nicknamed Justus,
and Mattias.
Then they prayed as follows:
“Thou, Lord, who knowest all hearts,
appoint the one whom thou hast chosen from among these two
to occupy the place in this ministry and apostleship,
to which Judas was unfaithful
to go to his own place.
Then they drew lots and the lot fell to Mattias.
He was added to the group of the eleven apostles.

INTERLUDIUM Ps 113(112), 1-2, 3-4, 5-6, 7-8

The Lord places the powerless
among the mighty of his people.
Alleluia

Glorified, servants of the Lord,
glorify the name of the Lord.
The Name of the Lord be praised
today and for ever.

From dawn to dusk
everyone should worship that Name.
For the Lord is enthroned above the nations,
his Glory dominates the heavens.

Who is like the Lord our God,
seated high above the stars?
Who oversees from on high
the firmament and the earth.

Who lifts the powerless from the dust,
who snatches the poor from the rubbish heaps;
to place them in the circle of the princes,
in the midst of the mighty of his people.

Alleluia John 15, 16

Not you have chosen me, but I have chosen you.

Alleluia.
I have chosen you
and I have given you the task of going on a journey
and to bring forth fruit that may endure.
Alleluia.

GOSPEL     John 15, 9-17

It is not you who have chosen me, but I who have chosen you.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. John

At that time Jesus said to His disciples:
“Just as the Father has loved Me
I have also loved you.
Abide in my love.
If you keep my commandments
you will abide in my love,
as I, who have kept my Father’s commandments
abide in His love.
This I say to you
that my joy may be in you
and that your joy may be complete.
This is my commandment,
that you love one another as I have loved you.
No greater love can anyone have than this,
that he gives his life for his friends.
Ye are my friends if ye do what I command you.
I call you no more servants
for the servant knoweth not what his lord doeth,
but I have called you friends
for I have told you all things that I heard from the Father.
It is not you who have chosen Me, but I you,
and I have given you the task of going on a journey
and to bring forth fruit that may endure.
Then the Father will give you
all that ye ask of him in my name.
This is my commandment,
that ye love one another.”

______________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home by Pope Francis

51. Inequality affects not only individuals, but entire nations, and obliges us to think about an ethics of international relations. Indeed, there is a real “ecological imperative”, especially between North and South, which is linked to commercial imbalances with ecological consequences, as well as to the disproportionate use of natural resources that some countries have made of them throughout history. The export of some raw materials to satisfy the demand of the markets of the industrialised North have caused local damages, such as mercury poisoning in the gold mines or sulphur poisoning in the copper mines. In particular, one should count the use of the environmental space of the whole planet to store the gas waste that has accumulated over two centuries and caused a situation that now affects all the countries of the world. The warming caused by the enormous consumption of some rich countries is affecting the poorest countries of the world, especially in Africa, where the increase in temperature together with drought is having a disastrous effect on the yields of cultures. To this must be added the damage caused by the export to developing countries of solid and liquid toxic waste and by the polluting activity of companies, which do in the less developed countries what they cannot do in the countries which provide the capital: ‘We find that the companies which operate in this way are often multinationals which do here what they cannot do in developed or so-called first-world countries. When they stop their activities and withdraw, they generally leave behind great harm to people and the environment, such as unemployment, villages without life, depletion of some natural resources, deforestation, impoverishment of local agriculture and livestock, craters, devastated hills, polluted rivers and some social works that cannot be supported”.

 

To be continued              For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this publication is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Dutch Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

____________________________________________________________________

 

Vrijdag – O.L. Vrouw van Fatima

 

Maria die tusen mei en oktober 1917 zes keer is verschenen aan drie herderskinderen.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

 

Overweging
Waarop mogen wij hopen? Ongerust als we zijn kunnen wij – zoals de leerlingen destijds – denken dat wij na Jezus’ dood aan ons lot werden overgelaten, in een Godverlaten en gebroken wereld. Maar niets is minder waar: Jezus heeft ons al op weg gezet, namelijk als kinderen van zijn Vader, als zijn broers en zussen. Dat is het geheim van Pasen, het mysterie dat wij in deze eucharistie vieren; dat de Vader aanwezig is, in het hier en nu. Dat wij dit durven geloven en er steun en kracht uit putten maakt van ons, ondanks ons leven in een sombere en gebroken wereld, waarachtige Paasmensen.

EERSTE  LEZING           Hand. 13, 26-33
God heeft de belofte vervuld door Jezus te doen verrijzen.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen, toen Paulus te Antiochië in Pisidië gekomen was,
zei hij in de synagoge :
“Mannen broeders,
zonen uit Abrahams geslacht en godvrezenden onder u :
Tot ons is dit woord van verlossing gezonden.
“Want doordat de inwoners van Jeruzalem en hun overheden
Jezus niet erkend hebben maar veroordeeld,
deden zij de uitspraken van de profeten in vervulling gaan
die elke sabbat worden voorgelezen,
“ofschoon ze geen enkele rechtsgrond konden vinden
voor de doodstraf
hebben ze van Pilatus geëist dat Hij ter dood gebracht werd.
“Toen ze alles hadden voltrokken wat over Hem geschreven staat,
namen ze Hem van het kruishout
en legden Hem in een graf.
“Maar God wekte Hem uit de doden op
en gedurende vele dagen verscheen Hij aan hen
die Hem van Galilea naar Jeruzalem hadden vergezeld.
“Dezen zijn nu getuigen van Hem voor het volk.
“Wij dan verkondigen u de blijde boodschap, dat God de belofte
aan de vaderen gedaan
voor ons, hun kinderen vervuld heeft
door Jezus te doen verrijzen,
zoals ook geschreven staat in de tweede psalm :
Gij zijt mijn Zoon,
Ik heb U heden verwekt.”

TUSSENZANG          Ps. 2, 6-7, 8-9, 10-11

Gij zijt mijn zoon,
Ik heb u heden verwekt.

Ik zelf heb mijn koning aangesteld
op Sion, mijn heilige berg.
Dit is het besluit van de Heer :
Hij sprak tot Mij : Gij zijt mijn zoon,
Ik heb U heden verwekt.

Vraag Mij, Ik geef U de volken als erfdeel,
schenk U de aarde als eigendom.
Breek hun verzet met ijzeren scepter,
sla hen in stukken als potten van klei.

Weest nu verstandig, gij vorsten,
heersers der aarde, weet wat ge doet !
Dient de Heer met ontzag,
kust Hem bevend de voeten.

ALLELUIA

Alleluia.
Christus stond op uit het graf,
Hij die voor ons stierf op een kruis.
Alleluia.

EVANGELIE              Joh. 14, 1-6
Ik ben de weg, de waarheid en het leven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Laat uw hart niet verontrust worden.
“Gij gelooft in God,
gelooft ook in Mij.
“In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen.
“Ware dit niet zo
dan zou Ik het u hebben gezegd,
want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden.
“En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid
kom Ik terug om u op te nemen bij Mij,
opdat ook gij zult zijn waar Ik ben.
“Gij weet waar Ik heenga
en ook de weg daarheen is u bekend.”
Tomas zei tot Hem :
“Heer, wij weten niet waar Gij heengaat :
hoe moeten wij dan de weg kennen ?
“Jezus antwoordde hem :
“Ik ben de weg
de waarheid en het leven.
“Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.”

_____________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

50. In plaats van de problemen van de armen op te lossen en te denken aan een andere wereld, beperken sommigen zich ertoe een terugbrengen van het geboortecijfer voor te stellen. Het ontbreekt niet aan internationale druk op de ontwikkelingslanden die economisch hulp laat afhangen van een bepaalde politiek van “reproductieve gezondheid”. Maar, “als het waar is dat de ongelijke verdeling van de bevolking en de beschikbare hulpbronnen belemmeringen vormt voor de ontwikkeling en een beheersbaar gebruik van het milieu, dan moet men erkennen dat de demografische groei volledig compatibel is met een integrale en solidaire ontwikkeling”. De demografische groei en niet het extreme en selectieve consumptisme van enkelen de schuld geven is een manier om de problemen niet onder ogen te zien. Men wil zo het huidige distributieve model wettigen, waarbij een minderheid denkt in haar recht te staan in een verhouding te consumeren die men onmogelijk zou kunnen veralgemeniseren, omdat de planeet de afval van een dergelijk verbruik zelfs niet zou kunnen bevatten. Wij weten bovendien dat men ongeveer een derde van het voedsel verspilt dat men produceert en “voedsel dat men weggooit, is alsof men het rooft van de tafel van de armen”. Het is in ieder geval zeker dat er aandacht moet worden besteed aan het ongelijke evenwicht in de spreiding van de bevolking over territoria, zowel op nationaal als op wereldniveau, omdat de toename van de consumptie tot complexe regionale problemen zou leiden door een combinatie van problemen die verband houden met de verontreiniging van het milieu, het vervoer, de afvalverwerking, het verlies aan hulpbronnen, de kwaliteit van leven.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Friday – Our Lady of Fatima

Mary who appeared six times to three shepherd children between May and October 1917.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
What can we hope for? Worried as we are, we can think – like the disciples at the time – that after Jesus’ death we were left to our own devices, in a God-forsaken and broken world. But nothing could be further from the truth: Jesus has already set us on the road, namely as children of his Father, as his brothers and sisters. That is the secret of Easter, the mystery that we celebrate in this Eucharist; that the Father is present, in the here and now. That we dare to believe this and draw support and strength from it makes us, despite our lives in a sombre and broken world, true Easter people.

FIRST READING     Acts 13, 26-33
God has fulfilled the promise by resurrecting Jesus.

From the Acts of the Apostles

In those days, when Paul had come to Antioch in Pisidia,
he said in the synagogue :
“Men brethren,
sons of Abraham and God-fearing among you :
To us this word of salvation has been sent.
“For because the inhabitants of Jerusalem and their authorities
did not acknowledge Jesus but condemned him,
they fulfilled the sayings of the prophets
which are read out every Sabbath.
“Although they could not find any legal basis
for the death penalty
they demanded of Pilate that He be put to death.
“When they had accomplished all that was written about Him,
they took Him down from the cross
and laid Him in a tomb.
“But God raised him from the dead
and for many days he appeared to those
who had accompanied Him from Galilee to Jerusalem.
“These are now witnesses of Him before the people.
“We therefore give you the glad tidings that God has fulfilled the promise
made to the fathers,
to us, their children
by resurrecting Jesus,
as it is written in the second psalm:
Thou art my Son,
I have begotten thee this day.

Interluminum   Ps. 2, 6-7, 8-9, 10-11

Thou art my Son,
I have begotten Thee this day.

I myself have appointed my king
in Zion, my holy mountain.
This is the decree of the Lord :
He said unto me, Thou art my Son,
I have begotten Thee this day.

Ask me, I will give you the nations as an inheritance,
give you the earth as your property.
Break their resistance with an iron sceptre,
smite them in pieces like clay pots.

Be wise now, ye princes,
rulers of the earth, know what ye do!
Serve the Lord with awe,
kiss Him tremblingly on the feet.

ALLELUIA

Alleluia.
Christ rose from the grave,
He who died for us on a cross.
Alleluia.

GOSPEL        John 14, 1-6
I am the way, the truth, and the life.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus said to his disciples :
“Let not your heart be troubled.
“You believe in God, believe also in Me,
in my Father’s house there is room for many.
“If it were not so
I would have told you,
for I am going down to prepare a place for you.
“And when I have gone and prepared a place for you
I will come again to take you in with Me,
that you also may be where I am.
“You know where I am going
and the way there is known unto you.”
Tomas said to Him :
“Lord, we know not where thou goest.
Jesus answered him:
“I am the way, the truth and the life.
“No one comes to the Father except through Me.

_____________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

50. Instead of solving the problems of the poor and thinking of a different world, some limit themselves to proposing a reduction in the birth rate. There is no lack of international pressure on developing countries to make economic aid conditional on a certain policy of “reproductive health”. But, “if it is true that the unequal distribution of population and available resources is an obstacle to development and a manageable use of the environment, it must be recognised that demographic growth is fully compatible with integral and solidarity-based development”. Blaming demographic growth and not the extreme and selective consumerism of a few is a way of not facing up to the problems. It is a way of legitimising the current distributive model, in which a minority thinks it has the right to consume in a proportion that could not possibly be generalised, because the planet would not even be able to contain the waste from such consumption. We also know that about a third of the food we produce is wasted and “food that is thrown away is like stealing it from the tables of the poor”. In any case, it is certain that attention must be paid to the unequal distribution of population across territories, both nationally and globally, because the increase in consumption would create complex regional problems through a combination of issues related to environmental pollution, transport, waste disposal, loss of resources, quality of life.

 

To be continued              For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

Donderdag – HH. Nereus en Achilleus, mrt. – H. Pancratius, mrt.

 

Nereus en Achilleus waren soldaten onder de christenvervolging van keizer Trajanus. Zij zijn rond jaar 100 de marteldood gestorven. Ook Pancratius als jongen van 14 jaar .

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Jezus zal ongetwijfeld Judas voor ogen hebben, die weldra de groep zal verlaten. Hij zal misschien ook denken aan allen die zullen weigeren om de weg zonder Hem verder af te leggen. Hij wil zijn leerlingen waarschuwen en wapenen: ze zullen vervolgd worden, en ze zullen moeten standhouden in die vervolging. De Heer wil dus niet dat zijn volgelingen een gedweeë kudde schapen is met een naïef-kinderlijke gehechtheid aan hun meester; ze moeten integendeel doorgaan, en zich niet laten meeslepen door degenen die op de vlucht slaan wanneer moeilijke tijden aanbreken. Hoe ver willen wij gaan voor het Evangelie?

EERSTE LEZING                   Hand. 13, 13-25

Uit het nakomelingschap van David heeft God Jezus de Verlosser doen voortkomen.

Uit de Handelingen van de Apostelen

Het gezelschap van Paulus voer nu weg uit Pafos
en begaf zich naar Perge in Pamfylië ;
daar scheidde Johannes zich van hen af en keerde naar Jeruzalem terug.
Van Perge reisden ze verder
en ze bereikten Antiochië in Pisidië,
waar zij op de sabbat de synagoge binnengingen
en plaats namen.
Na de voorlezing van de Wet en de Profeten
lieten de oversten van de synagoge hun zeggen :
“Mannen broeders,
indien ge een opwekkend woord tot het volk te zeggen hebt
spreekt dan.”
Paulus stond op, wenkte met de hand en zei :
“Mannen van Israël en godvrezenden,
luistert.
“De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren,
en het volk groot gemaakt tijdens het verblijf in Egypte
en met machtige hand daaruit weggevoerd.
“Ongeveer veertig jaar
heeft Hij hen in de woestijn met zorgen omringd;
waarna Hij zeven volkeren in Kanaän vernietigde
en hun het land in bezit gaf.
“Dit omvatte ongeveer vierhonderdvijftig jaren.
“Daarna gaf Hij hun rechters :
Dit duurde tot aan de profeet Samuel.
“Hierna vroegen zij om een koning
en God gaf hun Saul, de zoon van Kis,
een man uit de stam Benjamin :
Veertig jaar lang.
“Nadat Hij hem verworpen had
verhief Hij David tot hun koning.
“Van deze gaf Hij het getuigenis :
Ik heb David gevonden, de zoon van Isai,
een man naar mijn hart
die mijn wil in alles zal volbrengen.
“Uit zijn nakomelingen heeft God
volgens belofte
voor Israël een Verlosser doen voortkomen,
Jezus ;
nadat reeds Johannes voor zijn optreden
een doopsel van bekering had gepredikt
aan heel het volk van Israël.
“Toen Johannes aan het einde van zijn loopbaan was zei hij :
Wat ge meent dat ik ben
ben ik niet ;
maar na mij komt iemand
wiens schoeisel ik niet waard ben los te maken.”

TUSSENZANG                        Ps. 89(88), 2-3, 21-22, 25, 27

Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen,
uw trouw verkondigen aan elk geslacht.

Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen,
uw trouw verkondigen aan elk geslacht.
Gij hebt gezegd : Mijn gunst blijft eeuwig duren,
de hemel is de grondslag van mijn trouw.

Mijn dienaar David heb Ik opgezocht
en hem gezalfd met mijn gewijde olie;
als teken dat mijn hand hem steeds zal steunen
en dat mijn arm hem kracht verlenen zal.

Mijn trouw en mijn genade leiden hem,
mijn Naam zal hem de zege schenken.
Hij zal Mij aanroepen: Gij zijt mijn Vader,
mijn God, de steenrots van mijn heil.

ALLELUIA                        Rom. 6, 9

Alleluia
Christus, eenmaal van de doden verrezen
sterft niet meer ;
de dood heeft geen macht meer over Hem.
Alleluia.

EVANGELIE                          Joh. 13, 16-20

Wie Hem opneemt die Ik zal zenden, neemt Mij op.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Nadat Jezus de voeten van zijn leerlingen had gewassen
zei Hij tot hen :
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
Een dienaar staat niet boven zijn heer
en een gezant niet boven degene die hem gezonden heeft.
“Wanneer gij dit beseft :
Zalig gij als gij er naar handelt.
“Ik kan dit niet van u allen zeggen.
“Ik weet wie Ik heb uitgekozen
maar het Schriftwoord moet vervuld worden :
Die mijn brood eet heft zijn hiel tegen Mij op.
“Nu reeds zeg Ik het u, voordat het gebeurt,
opdat gij, wanneer het gebeurt, zult geloven dat Ik ben.
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u : Wie Hem aanvaardt die Ik zal zenden
aanvaardt Mij,
en wie Mij aanvaardt
aanvaardt Hem die Mij gezonden heeft.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

49.Ik zou willen opmerken dat men zich vaak niet helder bewust is van de problemen die in het bijzonder de buitengeslotenen treffen. Zij zijn het merendeel van de planeet, miljarden mensen. Zij worden vandaag vermeld in het internationale politieke en economische debat, maar meestal lijkt het of hun problemen als aanhangsel naar voren worden gebracht, als een kwestie die bijna als verplicht of in de marge wordt toegevoegd, als men ze al niet beschouwt als een pure bijkomstige schade. Op het ogenblik van een concrete actualisering komen zij inderdaad vaak op de laatste plaats. Dit is gedeeltelijk te wijten aan het feit dat zeer veel specialisten, opiniemakers, communicatiemiddelen en machtscentra ver van hen gevestigd zijn, in geïsoleerde stedelijke gebieden, zonder direct contact met hun problemen. Zij leven en denken uitgaande van het gemak van een ontwikkeling en een kwaliteit van leven die niet binnen het bereik van het merendeel van de wereldbevolking is. Dit gebrek aan fysiek contact en ontmoeting, dat soms nog wordt bevorderd door de versnippering van onze steden, helpt het geweten te “cauteriseren” en een gedeelte van de werkelijkheid in gedeeltelijke analyses te negeren. Dat gaat soms samen met een “groen” discours. Maar tegenwoordig kunnen wij er niet onderuit te erkennen dat een ware ecologische benadering altijd een maatschappelijke benadering wordt, die de gerechtigheid moet integreren in de discussies over het milieu, om zowel naar de kreet van de aarde als naar de kreet van de armen te luisteren.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Thursday – HH. Nereus and Achilleus, Mar. – St. Pancratius, Mar.

Nereus and Achilleus were soldiers under the Christian persecution of the Emperor Trajan. They died a martyr’s death around the year 100. Also Pancratius as a boy of 14 .

Invitation

May I draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Consideration
Jesus will undoubtedly have Judas in mind, who will soon leave the group. He may also be thinking of all those who will refuse to continue on their way without him. He wants to warn and arm his disciples: they will be persecuted, and they will have to stand firm in that persecution. So the Lord does not want His followers to be a docile flock of sheep with a naive-childish attachment to their Master; on the contrary, they must go on, and not be carried away by those who flee when times are hard. How far are we willing to go for the Gospel?

 

FIRST READING       Acts 13:13-25

Out of the offspring of David, God brought forth Jesus the Redeemer.

From the Acts of the Apostles

Now the company of Paul sailed from Pafos
and went to Perge in Pamphylia;
there John separated from them and returned to Jerusalem.
From Perge they travelled on
and they reached Antioch in Pisidia,
where they entered the synagogue on the sabbath
and took their seats.
After the reading of the Law and the Prophets
the rulers of the synagogue made them say :
“Men and brethren,
if you have an uplifting word to say to the people,
then speak.”
Paul stood up, beckoned with his hand and said :
“Men of Israel and God-fearers ,
listen.
“The God of this nation of Israel has chosen our fathers
and made the people great while they were in Egypt
and carried them out of Egypt with a mighty hand.
“For about forty years
He surrounded them in the wilderness with care;
then He destroyed seven nations in Canaan
and gave them possession of the land.
“This covered about four hundred and fifty years.
“Then He gave them judges :
This lasted until the prophet Samuel.
“After this they asked for a king
and God gave them Saul the son of Kis,
a man of the tribe of Benjamin :
For forty years.
“After he had rejected him
He raised up David to be their king.
“Of this one He gave the testimony :
I have found David, the son of Isai,
a man after my own heart
who will do my will in all things.
“Of his descendants God
according to promise
has brought forth for Israel a Redeemer,
Jesus,
after John had already preached
a baptism of repentance
to all the people of Israel.
“When John was at the end of his career, he said :
What you think I am,
I am not ;
but after me comes one
whose shoes I am not worthy to untie.”

INTERLUDIUM            Ps. 89(88), 2-3, 21-22, 25, 27

Your favours, Lord, I will sing,
Your faithfulness to every generation.

Your favours, Lord, I will sing,
Your faithfulness to every generation.
Thou hast said: My favour endureth forever,
heaven is the foundation of my faithfulness.

I have sought out my servant David
and anointed him with my consecrated oil;
as a sign that my hand shall always support him
and my arm shall give him strength.

My faithfulness and my mercy will guide him,
my name shall give him victory.
He will call upon Me: Thou art my Father,
my God, the rock of my salvation.

ALLELUIA         Rom. 6, 9

Alleluia
Christ, once risen from the dead
dies no more;
Death has no more power over Him.
Alleluia.

 

GOSPEL      John 13, 16-20

He that receiveth him whom I will send receiveth me.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

After Jesus had washed his disciples’ feet
He said to them :
“Verily, verily, I say unto you :
A servant is not above his lord
and an envoy is not above the one who sent him.
“When ye realise this :
Blessed art thou if thou doest it.
“I cannot say this of you all.
“I know whom I have chosen
but the word of the Scripture must be fulfilled:
He that eateth my bread lifteth up his heel against me,
“I tell you now, before it happens,
that when it comes to pass you may believe that I am.
“Verily, verily, I say unto you, he that accepteth Him whom I will send
accepts Me,
and he who accepts Me
accepts Him who sent me.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

49. I would like to say that people are often not clearly aware of the problems that particularly affect the excluded. They are the majority of the planet, billions of people. They are mentioned today in the international political and economic debate, but most of the time it seems as if their problems are presented as an appendix, as an issue that is almost obligatory or added on in the margins, if not considered as a mere collateral damage. Indeed, at the time of a concrete actualisation, they often come last. This is partly due to the fact that very many specialists, opinion formers, means of communication and centres of power are located far from them, in isolated urban areas, without direct contact with their problems. They live and think with the convenience of a development and a quality of life that is not within the reach of the majority of the world’s population. This lack of physical contact and encounter, which is sometimes exacerbated by the fragmentation of our cities, helps to “cauterise” the conscience and to ignore part of reality in partial analyses. This sometimes goes hand in hand with a “green” discourse. But today we cannot avoid recognising that a true ecological approach always becomes a social approach, which must integrate justice into environmental discussions, to listen to both the cry of the earth and the cry of the poor.

 

To be continued               For previous publications please scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Netherlands Bible Society 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

 

Woensdag in de vierde paasweek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

De daglezing slaat een aantal teksten over die we în de vasten en de Goede Week lezen. We luisteren naar de afsluitende boodschap van Jezus in het openbaar. De ondertoon is: waarom heeft men niet geloofd ? Het raadsel van het ongeloof houdt de evangelist bezig en toch (hier begint het evangelie van vandaag), toch had Jezus stellig verklaard “Wie in Mij gelooft,….”  De gezant vertegenwoordigt Jezus die zendt. De beweging van het geloof blijft niet bij Jezus staan maar voert over zijn persoon heen naar God en vindt daar haar eindpunt.


 EERSTE  LEZING           Hand  12, 24-13, 5a

Zondert Mij Barnabas en Saulus af.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen
gedijde het woord des Heren en breidde zich uit.
Barnabas en Saulus keerden terug
na hun dienstwerk in Jeruzalem volbracht te hebben
en namen Johannes, die ook Marcus genoemd werd, mee.
In de gemeente van Antiochíë waren er profeten en leraren:
Barnabas, Simon die Niger genoemd werd,
Lúcius uit Cyréne,
Mánaën, jeugdvriend van de viervorst Herodes,
en Saulus.
Terwijl ze eens voor de Heer de heilige dienst verrichtten
en vastten,
sprak de heilige Geest:
“Zondert Mij Barnabas en Saulus af voor het werk
waartoe Ik hen heb geroepen.”
Na vasten en gebed
legden ze hun toen de handen op
en lieten hen vertrekken.
Aldus door de heilige Geest uitgezonden
gingen zij naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus.
Zij kwamen aan in Sálamis
en predikten er het woord Gods
in de synagogen van de Joden.

Tussenzang               Ps. 67(66), 2-3, 5, 6, 8

Geef dat de volken U eren, o God,
dat alle volken U eren!
Alleluia

God, wees ons barmhartig en zegen ons,
toon ons het licht van uw aanschijn;
opdat men op aarde uw wegen mag kennen,
in alle landen uw heil.

Laat alle naties van vreugde juichen
omdat Gij de volken rechtvaardig regeert
en alles op aarde bestuurt.

Geef dat de volken U eren, o God,
dat alle volken U eren.
God geve ons zo zijn zegen
dat heel de aarde Hem vreest.

Alleluia        Kol. 3, 1

Alleluia.
Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt
zoekt wat boven is,
daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods.
Alleluia.

EVANGELIE        Joh. 12, 44-50

Als een licht ben Ik in de wereld gekomen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.

In die tijd verklaarde Jezus met luide stem:
“Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij
maar in Hem die Mij gezonden heeft;
en wie Mij ziet
ziet Hem die Mij gezonden heeft.
Als een licht ben Ik in de wereld gekomen,
opdat alwie in Mij gelooft,
niet in de duisternis blijft.
Indien iemand mijn woorden hoort
zonder ze te onderhouden
dan veroordeel Ik hem niet,
want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen
maar om de wereld te redden.
Want wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanvaardt
heeft reeds iemand die hem veroordeelt:
Het woord dat Ik gesproken heb,
dat zal hem veroordelen op de laatste dag.
Ik heb immers niet uit Mijzelf gesproken,
maar de Vader die Mij gezonden heeft, Hij heeft Mij opgedragen,
wat Ik moet zeggen en verkondigen.
Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent.
Wat Ik dus verkondig
verkondig Ik zoals de Vader het Mij gezegd heeft.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

Wereldwijde ongelijkheid

48. Het menselijk en natuurlijke milieu gaan samen achteruit en wij zullen niet op een adequate wijze het hoofd kunnen bieden aan het verval van het milieu, als wij geen aandacht besteden aan de oorzaken die verband houden met het menselijk en maatschappelijk verval. De achteruitgang van het milieu en de samenleving treft in het bijzonder de zwaksten van de planeet: “Zowel de gemeenschappelijke ervaring van het gewone leven als het wetenschappelijk onderzoek laten zien dat de armste mensen te lijden hebben onder de ernstigste effecten van alle aanvallen op het milieu”. De uitputting van de visreserves straft bijvoorbeeld vooral degenen die van de beroepsvisvangst leven en niets hebben om deze te vervangen, de vervuiling van het water treft in het bijzonder de armsten, die niet de mogelijkheid hebben om water in flessen te kopen, de stijging van het zeeniveau treft hoofdzakelijk de verarmde kustvolken, die nergens heen kunnen verhuizen. Het effect van het huidige gebrek aan evenwicht blijkt ook uit de vroegtijdige dood van veel armen, in de conflicten die worden veroorzaakt door het gebrek aan hulpbronnen, en zoveel andere problemen die geen voldoende ruimte vinden in de agenda’s van de wereld. 

Wordt vervolgd         Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________

Wednesday in the fourth week of Easter

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
The day’s reading skips some of the texts we usually read in Lent and Holy Week. We listen to the concluding message of Jesus in public. The undertone is: why did people not believe? The riddle of unbelief occupies the evangelist and yet (this is where today’s gospel begins), yet Jesus had firmly declared “He who believes in me, ….” The envoy represents Jesus sending. The movement of faith does not stay with Jesus but leads across his person to God and finds its end point there.

FIRST READING      Acts 12, 24-13, 5a
Send me Barnabas and Saul.

From the Acts of the Apostles

In those days
the word of the Lord flourished and spread.
Barnabas and Saul returned from their ministry in Jerusalem
and took John, who was also called Mark, with them.
In the congregation of Antioch there were prophets and teachers:
Barnabas, Simon who was called Niger,
Lúcius from Cyrene,
Mánaen, childhood friend of the tetrarch Herod,
and Saul.
While they once performed the holy service for the Lord
and fasted,
the Holy Spirit spoke:
“Set apart Barnabas and Saulus to Me for the work
to which I have called them.”
After fasting and prayer
then they laid their hands on them
and let them go.
Thus sent forth by the Holy Spirit
they went to Seleucia and from there to Cyprus.
They arrived in Sálamis
and there preached the word of God
in the synagogues of the Jews.

INTERLUDIUM   Ps. 67(66), 2-3, 5, 6, 8

Give that all nations may honour Thee, O God,
that all peoples honour Thee!
Alleluia

God, be merciful to us and bless us,
show us the light of your countenance;
that on earth may know thy ways,
in all lands your salvation.

Let all the nations rejoice
because Thou rulest the nations in righteousness
and governeth all things upon the earth.

Give that the nations may honour Thee, O God,
that all nations honour Thee.
God thus grant us His blessing
that all the earth may fear Him.

Alleluia     Col 3, 1

Alleluia.
If then, with Christ, you have been raised to life
seek ye that which is above
where Christ sits at the right hand of God.
Alleluia.

GOSPEL      John 12, 44-50

I came into the world as a light.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to John.

At that time Jesus declared with a loud voice:
“He that believeth on Me believeth not on Me
but in Him who sent Me;
and he who sees Me
sees Him who sent Me.
I have come as a light into the world,
so that he who believes in Me
shall not abide in darkness.
If any man hear my words
without keeping them
I will not condemn him,
for I have not come to condemn the world
but to save the world.
For he who rejects Me and does not accept My words
already has one who condemns him;
the word that I have spoken,
that will condemn him on the last day.
For I have not spoken of Myself
but the Father who sent Me, He has instructed Me
what I must say and proclaim.
I know that His command means eternal life.
what I therefore proclaim
I proclaim as the Father has said to Me.

______________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

Global inequality
48. The human and natural environment are deteriorating together, and we will not be able to adequately cope with environmental decay if we do not pay attention to the causes related to human and social decay. The degradation of the environment and society particularly affects the weakest people on the planet: “Both the common experience of everyday life and scientific research show that the poorest people suffer the most serious effects of all environmental attacks”. For example, the depletion of fish stocks mainly penalises those who live on professional fishing and have nothing to replace it; water pollution particularly affects the poorest people, who do not have the opportunity to buy bottled water; the rise in the sea level mainly affects the impoverished coastal populations, who have nowhere to move. The impact of the current imbalance is also evident in the premature death of many poor people, in the conflicts caused by the lack of resources, and so many other problems that do not find sufficient space in the world’s agendas.

 

To be continued      For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

__________________________________________________________________

Dinsdag – H. Damiaan De Veuster, pr.

Pater Damiaan. Apostel der melaatsen

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Twee overtuigingen van Lucas komen in de lezing duidelijk naar voor. Vooreerst en andermaal het inzicht dat de vervolging de missionering in de hand heeft gewerkt. Vervolgens, na de officiële aanvaarding van de eerste heiden, gaat ook de missionering van de heidenen verder. Nog twee andere zaken zijn te bemerken. Antiochië is een grote belangrijke stad en zal een van de satellietsteden worden van waaruit initiatieven zelfstandig gepland worden. Toch blijft via Barnabas ook de band met de oergemeente in Jeruzalem goed behouden.

EERSTE LEZING              Hand. 11, 19-26

Zij richtten zich ook tot de Grieken en verkondigden hun de Heer Jezus.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen
trokken zij die vanwege de vervolging verspreid waren,
verder tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe,
terwijl zij het woord alleen maar aan de Joden predikten.
Maar er waren onder hen mannen uit Cyprus en Cyrene,
die na hun aankomst te Antiochië zich ook tot de Grieken richtten
en hun de Heer Jezus verkondigden.
De hand des Heren was met hen
zodat een groot aantal het geloof aannam
en zich tot de Heer bekeerde.
Het gerucht over hun optreden
kwam ook de kerk van Jeruzalem ter ore
en men vaardigde Barnabas af naar Antiochië.
Toen deze daar aankwam
en Gods genade zag
verheugde hij zich
en wekte allen op met hart en ziel de Heer trouw te blijven.
Hij was een goed man,
vol van de heilige Geest en geloof.
Veel mensen werden voor de Heer gewonnen.
Daarop vertrok hij naar Tarsus
om Saulus te gaan zoeken.
Toen hij hem gevonden had
bracht hij hem naar Antiochië.
Een vol jaar namen zij deel aan de bijeenkomsten in die gemeente
en gaven onderricht aan een grote menigte.
Het was in Antiochië
dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd.

TUSSENZANG             Ps. 87(86), 1-3, 4-5, 6-7

Looft nu de Heer,
alle naties der aarde (Ps. 117(116), 1a).
of : Alleluia.

Zijn stad op de heilige bergen :
de Heer heeft haar lief.
De poorten van Sion veel meer
dan alle tenten van Jakob.
Hoe groots is het wat er van u wordt voorzegd,
Jeruzalem, stad van God !

Eens worden Egypte en Babel geteld
tot hen die de Heer vereren.
Ja, Filistijnen en Tyrus en Koes,
ook zij worden burgers van Sion.
Zij zullen dan zeggen : mijn moeder is zij,
uit haar zijn wij allen geboren.
En Hij zal het zelf verklaren,
de Allerhoogste, de Heer.

Hij zal in het boek der volkeren schrijven :
ook dezen horen daar thuis.
Dan zullen zij dansen en zingen :
de bron van ons leven zijt gij !

ALLELUIA

Alleluia.
Christus stond op uit het graf
en werd een Licht voor allen
die Hij vrijkocht in zijn bloed.
Alleluia.

EVANGELIE                  Joh. 10, 22-30

Ik en de Vader, Wij zijn één.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd
werd te Jeruzalem het feest van de tempelwijding gevierd.
Het was winter
en Jezus hield zich op in de tempel, in de Zuilengang van Salomo.
De Joden kwamen in een kring om Hem heen staan
en zeiden tot Hem :
“Hoelang houdt Gij ons nog in spanning ?
“Als Gij de Messias zijt
zeg het ons dan ronduit.”
Jezus gaf hun ten antwoord :
“Ik heb het u gezegd
maar gij gelooft het niet.
“De werken die Ik in naam van mijn Vader doe,
zij leggen getuigenis over Mij af.
“Maar gij gelooft niet,
omdat gij niet tot mijn schapen behoort.
“Mijn schapen luisteren naar mijn stem
en Ik ken ze
en zij volgen Mij.
“Ik geef hun eeuwig leven ;
zij zullen in eeuwigheid niet verloren gaan
en niemand zal ze van Mij wegroven.
“Mijn Vader immers die ze Mij gegeven heeft
is groter dan allen ;
en niemand kan iets uit de hand van mijn Vader roven.
“Ik en de Vader, Wij zijn één.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

47. Hierbij komt nog de dynamiek van de media en de digitale wereld, die, wanneer zij alomtegenwoordig worden, niet de ontwikkeling bevorderen om wijs te leven, diep na te denken, edelmoedig lief te hebben. De grote wijzen van het verleden zouden in deze context het gevaar lopen hun wijsheid verstikt te zien te midden van het chaotische rumoer van de informatie. Dat vraagt van ons een krachtsinspanning dat deze middelen worden vertaald in een nieuwe culturele ontwikkeling van de mensheid en niet in een achteruitgang van haar grootste rijkdom. Ware wijsheid, de vrucht van reflectie, dialoog en edelmoedige ontmoeting tussen personen, verwerft men niet met een pure opeenhoping van data die uiteindelijk verzadigt en verwart in een soort geestelijke vervuiling. Tegelijkertijd is er de neiging de werkelijke relaties met de ander met al de uitdagingen die zij inhouden, te vervangen door een soort communicatie die door internet tot stand wordt gebracht. Dat maakt het mogelijk relaties te selecteren of te elimineren overeenkomstig onze willekeur, en zo wordt er vaak een nieuwe type kunstmatige emoties gegenereerd die meer van doen hebben met apparaten en schermen dan met personen en de natuur. De huidige middelen maken het mogelijk dat wij met elkaar communiceren en kennis en genegenheden delen. Soms verhinderen zij ons echter ook direct contact te krijgen met de angst, de vrees, de vreugde van de ander en de complexiteit van zijn persoonlijke ervaring. Daarom zou het feit niet moeten verbazen dat, samen met het overweldigende aanbod aan deze producten, een diepe en melancholische onvoldaanheid of schadelijk isolement groeit in de intermenselijke relaties.

 

Wordt vervolgd          Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________

Tuesday – H. Damiaan De Veuster, pr.

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

CONSIDERATION
Two visions of Luke stand out in the reading. First and foremost, the understanding that persecution was instrumental to mission. Then, after the official acceptance of the first gentile, the missionary work of the gentiles also continues. Two other things are noticeable. Antioch is a large important city and will become one of the satellite cities from which initiatives are planned independently. Yet, through Barnabas, the connection with the primordial church in Jerusalem is also well preserved.

FIRST READING   Acts 11, 19-26

They also addressed the Greeks and proclaimed to them the Lord Jesus.

From the Acts of the Apostles

In those days
Those who had been dispersed because of persecution
went as far as Phoenicia, Cyprus and Antioch,
while they preached the word only to the Jews.
But there were among them men from Cyprus and Cyrene,
who, after arriving at Antioch, also turned to the Greeks
and proclaimed to them the Lord Jesus.
The hand of the Lord was with them
so that a great number of them came to faith
and were converted to the Lord.
The rumor of their action
also came to the attention of the church in Jerusalem
and they sent Barnabas to Antioch.
When he arrived there
and saw God’s grace
he rejoiced
and exhorted all to remain faithful to the Lord with heart and soul.
He was a good man,
full of the Holy Spirit and faith.
Many people were won to the Lord.
Then he left for Tarsus
to go and find Saul.
When he had found him
he brought him to Antioch.
For a full year they participated in the meetings in that church
and taught a large crowd.
It was in Antioch
that the disciples were first called Christians.

INTERLUDIUM Ps. 87(86), 1-3, 4-5, 6-7

Praise now the Lord,
all the nations of the earth (Ps. 117(116), 1a).
Or : Alleluia.

His city on the holy mountains :
The Lord loveth her.
The gates of Zion much more
than all the tents of Jacob.
How great is it what is foretold of you,
Jerusalem, city of God !

One day, Egypt and Babylon will be numbered
to those who worship the Lord.
Yes, Philistines and Tyre and Koes,
they too shall be citizens of Zion.
They will then say : my mother is she,
of her we are all born.
And He Himself will declare,
the Most High, the Lord.

He will write in the book of nations :
These also belong there.
Then they will dance and sing :
The source of our life is you !

ALLELUIA

Alleluia.
Christ rose from the grave
and became a light for all
whom He redeemed in His blood.
Alleluia.

GOSPEL      John 10, 22-30

I and the Father, We are one.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time
the feast of the dedication of the temple was being celebrated in Jerusalem.
It was winter
and Jesus was in the temple, in the Colonnade of Solomon.
The Jews came and stood in a circle around Him
and said to Him :
“How long wilt thou keep us in suspense?
“If thou art the Messiah
tell us plainly.”
Jesus answered them :
“I have told thee
but you do not believe.
“The works that I do in the name of my Father,
they bear witness about me.
“But ye believe not,
because ye are not of my sheep.
“My sheep listen to my voice
and I know them
and they follow Me.
“I give them eternal life ;
they shall not perish for ever
and no one will take them away from Me.
“For my Father, who gave them to me
is greater than all ;
and no one can snatch anything out of My Father’s hand.
“I and the Father, We are one.”

__________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

47. Added to this are the dynamics of the media and the digital world, which, when they become ubiquitous, do not promote the development of living wisely, thinking deeply and loving generously. In this context, the great sages of the past would be in danger of seeing their wisdom stifled amid the chaotic clamour of information. This requires an effort on our part to ensure that these resources are translated into a new cultural development of humanity and not into a decline of its greatest wealth. True wisdom, the fruit of reflection, dialogue and generous encounters between people, is not gained by a mere accumulation of data that eventually saturates and confuses into a kind of spiritual pollution. At the same time, there is a tendency to replace the real relations with the other person, with all the challenges that they entail, with a kind of communication established by the Internet. This makes it possible to select or eliminate relationships according to our whim, and so a new type of artificial emotions is often generated that have more to do with devices and screens than with people and nature. Today’s tools allow us to communicate with each other and share knowledge and affections. However, sometimes they also prevent us from having direct contact with the other person’s anxiety, fear, joy and the complexity of their personal experience. Therefore, the fact should not surprise us that, along with the overwhelming supply of these products, a deep and melancholic dissatisfaction or harmful isolation grows in interpersonal relationships.

 

 

To be continued         For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________________

Maandag in de vierde paasweek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Petrus geeft aan de gemeente in Jeruzalem het officiële verslag van een eerste opname van een heiden in de kerk. Typisch voor Lucas is de beschrijving dat Petrus uit eigen beweging naar Joppe gaat – dat was een Joodse stad. Naar Caesarea, de heidense stad, wordt hij ‘geroepen’: daar is voor Lucas God aan het werk. Doorheen het boek Handelingen zal steeds duidelijk worden dat Lucas veel belang hecht aan de werking van Gods Geest, die de Kerk en haar bedienaars leidt.

EERSTE LEZING            Hand. 11, 1-18

God heeft ook aan de heidenen de bekering ten leven geschonken.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen hoorden de apostelen en de broeders in Judea
dat ook de heidenen het woord van God hadden aangenomen.
Toen Petrus dan in Jeruzalem kwam
maakten de gelovigen uit de besnijdenis hem het verwijt :
“Gij hebt het huis van onbesnedenen betreden
en gij hebt met hen gegeten.”
Nu begon Petrus hun een geregeld verslag te geven :
“Ik was
-zo zei hij –
in de stad Joppe aan het bidden
toen ik in een geestverrukking een visioen zag :
Een voorwerp, in de vorm van een groot laken,
dat aan de vier punten uit de hemel werd neergelaten,
daalde uit de hemel en kwam tot vlak bij mij.
“Ik keek er naar met gespannen aandacht
en zag viervoetige dieren,
wilde beesten, kruipende dieren en vogels.
“Bovendien hoorde ik een stem die tot mij zei :
Komaan Petrus, slacht en eet.
“Maar ik zei :
Dat in geen geval, Heer,
want nooit kwam er iets onheiligs of onreins in mijn mond.
“Maar de stem uit de hemel liet zich een tweede maal horen
en gaf mij ten antwoord :
Beschouw niet als onheilig
wat God rein heeft verklaard.
“Dit gebeurde tot drie keer toe
en toen werd alles weer naar de hemel opgetrokken.
“Terstond daarop
vervoegden zich drie mannen bij het huis waar we verbleven ;
ze waren uit Caesarea naar mij toegezonden.
“De Geest beval mij
zonder bedenken met hen mee te gaan.
“Ook deze zes broeders gingen met mij mee
en wij traden het huis van die man binnen.
“Hij vertelde ons
hoe hij een engel in zijn huis had zien staan die zei :
Zend iemand naar Joppe
om Simon, bijgenaamd Petrus, te halen.
“Die zal u zeggen
op welke wijze gij en heel uw huis redding kunt vinden.
“Juist was ik begonnen te spreken
toen de heilige Geest op hen neerkwam
zoals in het begin ook op ons.
“Toen dacht ik terug aan het woord van de Heer,
hoe Hij gezegd had :
Johannes doopte met water
maar gij zult gedoopt worden met de heilige Geest.
“Indien God hun nu dezelfde gave gegeven heeft als aan ons
die reeds geloofden in de Heer Jezus Christus,
hoe zou ik dan in staat geweest zijn God tegen te houden ?”
Toen zij dat gehoord hadden
waren zij gerustgesteld
en zij verheerlijkten God met de woorden :
“Zo heeft God dan ook aan de heidenen
de bekering ten leven geschonken.”

 

TUSSENZANG            Ps. 42(41), 2-3 ; Ps. 43(42), 3, 4

Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft.
of : Alleluia.

Zoals een hert de beekjes zoekt,
zo zoekt mijn geest naar U, mijn God.
Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft,
zal ik Hem ooit bereiken en zijn Aanschijn zien ?

Zend mij uw licht, uw steun om mij te leiden,
om mij te voeren naar uw berg en in uw tent.
Dan ga ik naar uw altaar, God die blijdschap geeft,
en loof U bij de citer, God, mijn God.

ALLELUIA                Joh. 10, 14

Alleluia.
Ik ben de goede herder, zegt de Heer.
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
Alleluia.

 

EVANGELIE                 Joh. 10, 1-10

Ik ben de deur van de schapen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Wie niet door de deur
maar langs een andere weg de schaapskooi binnengaat,
hij is een dief en een rover.
Maar wie door de deur binnengaat
is de herder van de schapen.
Hem doet de deurwachter open.
De schapen luisteren naar zijn stem;
hij roept de schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.
En als hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht
trekt hij voor hen uit,
terwijl zij hem volgen omdat zij zijn stem kennen.
Een vreemde echter zullen ze niet volgen;
integendeel, zij zullen van hem wegvluchten
omdat ze de stem van vreemden niet kennen.”
Deze gelijkenis vertelde Jezus hun,
maar zij begrepen niet wat Hij hun wilde zeggen.
Een andere keer zei Jezus hun:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Ik ben de deur van de schapen.
Allen die vóór Mij zijn gekomen zijn dieven en rovers,
maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd.
Ik ben de deur.
Als iemand door Mij binnengaat
zal hij worden gered;
hij zal in- en uitgaan en weide vinden.
De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen.
Ik ben gekomen opdat zij leven zouden bezitten,
en wel in overvloed.”

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

46. Bij de maatschappelijke componenten van een verandering op wereldniveau horen ook de effecten op de werkgelegenheid van sommige technologische vernieuwingen, maatschappelijke uitsluiting, ongelijkheid in beschikbaarheid en verbruik van energie en andere diensten, maatschappelijke versplintering, toename van geweld en het opkomen van nieuwe vormen van maatschappelijke agressiviteit, drugshandel en toenemend drugsgebruik onder de jongsten, verlies van identiteit. Het zijn onder andere tekenen die laten zien hoe de groei van de laatste twee eeuwen in al zijn aspecten geen integrale vooruitgang en een verbetering van de kwaliteit van leven heeft betekend. Sommige van deze tekenen zijn tegelijkertijd symptomen van een maatschappelijk verval, een stilzwijgend verbreken van de banden van integratie en sociale gemeenschap.

 

Wordt vervolgd        Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

Monday in the fourth week of Easter

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

CONSIDERATION
Peter gives the church in Jerusalem the official account of a Gentile’s first admission into the church. Typical of Luke is the description of Peter going of his own accord to Joppa – which was a Jewish city. To Caesarea, the Gentile city, he is “called”: there, for Luke, is God at work. Throughout the book of Acts, it will always be clear that Luke places great importance on the working of God’s Spirit, who guides the Church and its ministers.

 

FIRST READING    Acts 11, 1-18

God has given conversion to life to the Gentiles as well.

From the Acts of the Apostles

In those days the apostles and the brethren in Judea heard
that the Gentiles had also accepted the word of God.
So when Peter came to Jerusalem
the believers from the circumcision reproached him :
“You have entered the house of uncircumcised people
and thou hast eaten with them.”
Now Peter began to give them a regular account :
“I was
-so he said –
praying in the city of Joppa
when in a spirit rapture I saw a vision :
An object, in the form of a large sheet ,
which was lowered from heaven at the four points,
descended from heaven and came to near me.
“I looked at it with tense attention
and saw four-footed animals,
wild beasts, creeping animals and birds.
“Moreover, I heard a voice saying to me :
Come Peter, slaughter and eat.
“But I said :
That in no way, Lord,
for nothing unholy or impure ever entered my mouth.
“But the voice from heaven was heard a second time
and answered me :
Do not consider as unholy
what God has declared pure.
“This happened three times
and then everything was lifted up to heaven again.
“Immediately afterwards
three men joined us at the house where we were staying ;
they had been sent to me from Caesarea.
“The Spirit commanded me
to go with them without thinking.
“These six brethren also went with me
and we entered the house of that man.
“He told us
how he had seen an angel standing in his house saying :
Send someone to Joppe
to get Simon, nicknamed Peter.
“Who will tell you
in what way you and all your house can be saved.
“Just then I began to speak
when the Holy Spirit came upon them
as it did upon us in the beginning.
“Then I thought back to the word of the Lord,
how He had said :
John baptized with water
but ye shall be baptized with the Holy Ghost.
“Now if God has given them the same gift as to us
who already believed in the Lord Jesus Christ,
how could I have resisted God?”
When they had heard that
they were reassured
and they glorified God with the words :
“So then God has also given to the Gentiles
the conversion to life.”

 

INTERLUDIUM    Ps. 42(41), 2-3 ; Ps. 43(42), 3, 4

My soul thirsts for God, the God who lives.
or : Alleluia.

As a deer seeks the brooks,
so my spirit searches for You, my God.
My soul thirsts for God, the God who lives,
will I ever reach Him and see His Face?

Send me your light, your support to guide me,
to lead me to your mountain and into your tent.
Then I will go to your altar, God who gives gladness,
and praise thee by the zither, God, my God.

ALLELUIA John 10, 14

Alleluia.
I am the good shepherd, says the Lord.
I know my own and my own know me.
Alleluia.

 

GOSPEL     John 10, 11-18

The good Shepherd gives his life for his sheep.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

In those days Jesus spoke to his disciples:

“I am the good Shepherd.
” The good Shepherd gives his life for his sheep.
But the hireling who is neither a shepherd
and does not own the sheep,
sees the wolf coming,
abandons the sheep and flees;
the wolf robs them and disperses them.
“He is therefore only a mercenary
and has no heart for the sheep.

“I am the good Shepherd.
“I know mine and mine know Me,
as the Father knows Me, and I know the Father.
“I give My life for the sheep.
“I have other sheep
that are not of this fold.
“Even these I must lead
and they will listen to my voice
and it will be: one flock, one shepherd.

“For this reason the Father loves Me,
because I give my life
in order to take it back later.
“No one takes it away from Me
but I give it of Myself.
“Power I have to give it:
That is the mandate I received from My Father.”

___________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

46. The social components of global change also include the effects on employment of some technological innovations, social exclusion, inequalities in the availability and consumption of energy and other services, social fragmentation, the increase in violence and the emergence of new forms of social aggression, drug trafficking and increasing drug use among the young, loss of identity. These are among the signs that show how the growth of the last two centuries in all its aspects has not meant integral progress and an improvement in the quality of life. Some of these signs are also symptoms of a social decline, a tacit breaking of the bonds of integration and social community.

 

To be continued            For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________

Vierde Paaszondag

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Openingswoord

Op deze vierde paaszondag
wordt Jezus verbeeld als de ‘Goede Herder’.
Als christenen mogen wij ons door Hem laten leiden.
Hij wil voor ons de wegwijzer zijn in het leven.
Wat een geschenk is dat niet:
Een goede herder die zich over ons ontfermt
en die ons bijstaat om een zinvolle levensweg uit te bouwen.

In dankbaarheid zijn we hier samen
om te luisteren naar zijn stem.
Moge die stem ons allen raken.
Dat er onder ons ook mensen opstaan
die bereid zijn zich met hun leven te engageren
als priester, diaken of religieus,
als parochieassistent of pastoraal werker.

De Goede Herder verzamelt ons en zoekt wie zijn afgedwaald.
Laten we ons bij het begin van deze viering vinden
door zijn liefde en barmhartigheid.

EERSTE  LEZING              Hand. 13, 14.43-52

Voortaan richten wij ons tot de heidenen.

Uit de Handelingen van de Apostelen
 

In die dagen reisden Paulus en Barnabas
langs Perge naar Antiochië in Pisidië,
waar zij op de sabbat de synagoge binnengingen.
Na afloop van de dienst in de synagoge
liepen vele Joden en godvrezende proselieten
met Paulus en Barnabas mee;
dezen spraken hen toe en drongen er bij hen op aan
in de genade van God te volharden.

De volgende sabbat kwam bijna de hele stad bijeen
om naar het woord van God te luisteren.
Bij het zien van die grote menigte
werden de Joden zeer afgunstig
en beantwoordden de uiteenzetting van Paulus
met beschimpingen.
Toen verklaarden Paulus en Barnabas in alle vrijmoedigheid:
“Tot u moest wel het eerst het woord van God gesproken worden,
maar omdat gij het afwijst
en uzelf het eeuwige leven niet waardig keurt,
daarom richten wij ons voortaan tot de heidenen.
Want aldus luidt de opdracht van de Heer tot ons:
Ik heb u bestemd als een licht voor de heidenen,
opdat gij redding zoudt brengen
tot aan het uiteinde van de aarde.”
Toen de heidenen dit hoorden  waren zij verheugd en verheerlijkten het woord van God,
en allen die tot het eeuwig leven waren voorbestemd
namen het geloof aan.
Het woord des Heren verbreidde zich door heel die streek,
maar de Joden hitsten de godvrezende vrouwen op
die uit de toonaangevende kringen kwamen  en ook de voornaamste burgers uit de stad;
zij veroorzaakten een vervolging tegen Paulus en Barnabas
en verjoegen hen uit hun gebied.
Dezen schudden het stof van hun voeten  ten teken dat zij met hen gebroken hadden
en gingen naar Ikonium.
De leerlingen waren echter vervuld van vreugde
en van de heilige Geest.

Antwoordpsalm             Ps. 100(99), 2, 3, 5

Keervers
Wij zijn zijn kudde en zijn volk.

Juicht voor de Heer, alle landen,
dient met blijdschap de Heer,
treedt voor zijn aanschijn met jubel.

Waarlijk, de Heer is God,
Hij is de Schepper en Meester,
wij zijn kudde, zijn volk.

Hij is ons goed gezind,
eindeloos is zijn erbarmen,
zijn trouw van geslacht op geslacht.

TWEEDE  LEZING               Apok. 7, 9.14b-17

Het Lam zal hen weiden en voeren naar de waterbronnen van het leven.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes
 

Ik, Johannes, zag een geweldige menigte, die niemand tellen kon,
uit alle rassen en stammen en volken en talen.
Zij stonden voor de troon en voor het Lam,
gekleed in witte gewaden en met palmtakken in de hand.

Toen zei een van de oudsten tot mij:
“Dat zijn degenen die komen uit de grote verdrukking,
die hun gewaden hebben wit gewassen
in het bloed van het Lam.
Daarom staan zij voor de troon van God
en dienen Hem dag en nacht in zijn tempel,
en Hij die op de troon is gezeten
zal zijn tent over hen uitspreiden.
Zij zullen nooit meer honger of dorst lijden,
geen zonnesteek of woestijngloed zal hen treffen,
want het Lam in het midden van de troon
zal hen weiden en voeren naar de waterbronnen van het leven
en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.”

Vers voor het evangelie         Joh. 10, 14

Alleluia.
Ik ben de goede Herder, zegt de Heer.
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
Alleluia

EVANGELIE            Joh. 10,27-30

Ik geef mijn schapen eeuwig leven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

“Mijn schapen luisteren naar mijn stem
en Ik ken ze
en ze volgen Mij.
Ik geef hun eeuwig leven;
en niemand zal ze van Mij wegroven.
Mijn Vader immers die ze Mij gegeven heeft
is groter dan allen;
en niemand kan iets uit de hand van mijn Vader roven.
Ik en de Vader, Wij zijn één.”

________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

45.Op sommige plaatsen in de stad en op het platteland heeft de privatisering van de ruimte de toegang van de burgers tot gebieden van een bijzondere schoonheid moeilijk gemaakt; elders heeft men “ecologische” woonbuurten geschapen die alleen maar ter beschikking van weinigen staan en waar men ervoor zorgt te vermijden dat anderen binnenkomen om een kunstmatige rust te verstoren. Vaak vindt men een mooie stad, vol goed verzorgde groene ruimtes in enkele “veilige” gebieden, maar zo is het niet in minder zichtbare zones, waar de gedumpten van de maatschappij leven.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Fourth Sunday of Easter

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Opening words

On this fourth Sunday of Easter
Jesus is portrayed as the “Good Shepherd”.
As Christians we may let ourselves be led by Him.
He wants to be our guide in life.
What a gift that is:
A good shepherd who takes care of us
and who helps us to build a meaningful way of life.

In gratitude we are here together
to listen to his voice.
May that voice touch us all.
May there also arise among us people
who are prepared to commit themselves with their lives
as a priest, deacon or religious,
as a parish assistant or pastoral worker.

The Good Shepherd gathers us and seeks those who have gone astray.
Let us find ourselves at the beginning of this celebration
by his love and mercy.

FIRST READING      Act 13, 14.43-52

Henceforth we address ourselves to the Gentiles.

From the Acts of the Apostles
In those days Paul and Barnabas travelled
Perge to Antioch in Pisidia,
Where they entered the synagogue on the Sabbath.
After the service in the synagogue
Many Jews and God-fearing proselytes
walked with Paul and Barnabas;
these spoke to them and urged them
to persevere in the grace of God.
The next Sabbath, almost the whole city came together to hear the word of God.
At the sight of this great crowd
the Jews became very jealous
and responded to
Paul’s account with taunts.
Then Paul and Barnabas boldly declared:
“To you the word of God had to be spoken first,
but because you reject it
and do not consider yourselves worthy of eternal life,
we now turn to the Gentiles.
For thus the command of the Lord is given to us:
I have appointed thee to be a light unto the Gentiles,
that you may bring salvation
to the ends of the earth.”
When the Gentiles heard this they rejoiced and glorified the word of God,
and all who were destined to eternal life
accepted the faith.
The word of the Lord spread through all that region,
but the Jews incited the God-fearing women, who came from the leading circles and also the leading citizens of the city;
they brought about a persecution against Paul and Barnabas
and drove them out of their territory.
The latter shook off the dust from their feet as a sign that they had broken with them
and went to Ikonium.
But the disciples were filled with joy
and of the Holy Spirit.

RESPONSORIAL       Ps. 100(99), 2, 3, 5

Refrain
We are his flock and his people.

Rejoice for the Lord, all nations,
serve the Lord with gladness,
stand before him with gladness.

Verily, the Lord is God,
He is the Creator and Master,
we are his flock, his people.

He is gracious to us,
his mercy is infinite,
his faithfulness from generation to generation.

SECOND READING     Apok. 7, 9.14b-17

The Lamb will lead them to the springs of life.

From the Revelation of the holy apostle John
I, John, saw a great multitude, which no one could count,
from every race and tribe and people and language.
They stood before the throne and before the Lamb
clothed in white robes and holding palm branches in their hands.

Then one of the elders said to me:
“These are the ones who are coming out of the great tribulation,
who have washed their robes white
in the blood of the Lamb.
Therefore they stand before the throne of God
and serve Him day and night in His temple,
and He who sits on the throne
will spread out His tent over them.
They will never again hunger or thirst,
no sunstroke or desert flood shall afflict them,
for the Lamb sitting in the midst of the throne
shall lead them unto the fountains of life
and God will wipe away all tears from their eyes.”

Verse for the Gospel John 10, 14

Alleluia.
I am the good Shepherd, says the Lord.
I know my own and my own know me.
Alleluia

GOSPEL      John 10,27-30

I give my sheep eternal life.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to John
At that time Jesus said to his disciples:

“My sheep are listening to my voice
and I know them
and they follow me.
I give them eternal life;
and no one will take them away from Me.
For my Father, who has given them to me
is greater than all;
and no one can snatch anything from My Father’s hand.
I and the Father, We are one.”

________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

45. In some urban and rural places, the privatisation of space has made it difficult for citizens to access areas of particular beauty; elsewhere, “ecological” housing estates have been created which are only available to the few and where care is taken to avoid others entering to disturb an artificial peace. One often finds a beautiful city, full of well-tended green spaces in a few “safe” areas, but it is not so in less visible zones, where the dumped people of society live.

 

To be continued           For previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________