http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag in de zevende paasweek

De Heer is waarlijk verrezen

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Iedere dag beschikbaar.

Overweging

Wij beluisteren het tweede deel van de afscheidsrede van Paulus tot de oudsten van Efeze in Milete. Dit deel bevat persoonlijke en ontroerende elementen, maar is als ‘testament van Paulus’ door Lucas voor de ganse Kerk bestemd. Het roept de verantwoordelijken in de Kerk op tot grote zorg van hen die hun zijn toevertrouwd. De Kerk is Gods Werk en ook vandaag blijven al deze aanbevelingen geldig.

 

Eerste Lezing                 Hand. 20, 28-38

Ik vertrouw u toe aan God, die de macht bezit op te bouwen en u het erfdeel te verlenen.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen zei Paulus tot de oversten van de kerk van Éfeze:
“Geeft acht op uzelf, en op heel de kudde
waarover de heilige Geest u tot leiders heeft aangesteld
om Gods Kerk te hoeden
die Hij zich verwierf door het bloed van zijn eigen Zoon.
“Ik weet dat er na mijn vertrek
grimmige wolven bij u zullen binnendringen,
die de kudde niet zullen sparen
en dat ook uit uw eigen midden mannen zullen opstaan
die verkeerde dingen zullen verkondigen
om de leerlingen mee te krijgen.
“Weest daarom waakzaam
en vergeet niet, dat ik onophoudelijk
– drie jaar lang, dag en nacht –
ieder van u onder tranen het goede heb voorgehouden.
“En thans vertrouw ik u toe aan God,
en aan het woord van zijn genade
dat de macht bezit op te bouwen
en U het erfdeel te verlenen met alle geheiligden.
“Zilver, goud of kleding heb ik van niemand verlangd.
“Gij weet zelf
dat deze handen voorzien hebben in mijn behoeften
en in die van mijn gezellen.
“In alles heb ik u getoond
dat men door zo te arbeiden de zwakken te hulp moet komen,
en dat gij de woorden van de Heer Jezus indachtig moet zijn.
“Hij heeft immers gezegd:
Het is zaliger te geven dan te ontvangen.”
Na deze woorden knielde hij met allen neer en bad.
Allen begonnen luid te wenen,
vielen Paulus om de hals en kusten hem,
vooral bedroefd omdat hij gezegd had
dat ze hem niet meer zouden terugzien.
Daarna deden ze hem uitgeleide naar het schip.

Tussenzang              Ps. 68(67), 29-30, 33-35a, 35b-36c

Zingt nu voor God, koninkrijken der aarde.
Alleluia.

Laat allen, o God, uw macht ondervinden,
de macht waarmee Gij voor ons opkomt.
Laat koningen met hun geschenken versieren
uw heiligdom in Jeruzalem.

Zingt nu voor God, koninkrijken der aarde :
Hij komt naderbij langs het hemelgewelf.
Daar klinkt zijn stem met machtig geluid :
Erkent nu Gods heerschappij.

Zijn grootheid verschijnt boven Israëls velden,
in dreigende wolken zijn kracht.
Vreeswekkend is God in zijn heilig domein,
Hij schenkt zijn volk vermaardheid en sterkte :
Gezegend zij Israëls God !

 

Alleluia                  Kol. 3, 1

Alleluia.
Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt
zoekt wat boven is,
daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods.
Alleluia.

 

Evangelie                Joh. 17, 11b-19

Dat zij één mogen zijn zoals Wij !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad:
“Heilige Vader,
bewaar in uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt,
opdat zij één mogen zijn zoals Wij.
“Toen Ik bij hen was
bewaarde Ik in uw Naam hen die Gij Mij hebt gegeven.
“Ik heb over hen gewaakt
en niemand van hen is verloren gegaan
behalve de man des verderfs,
want de Schrift moest vervuld worden.
“Maar nu kom Ik naar U toe
en nog in de wereld zeg Ik dit,
opdat zij mijn vreugde ten volle in zich zouden bezitten.
“Ik heb hun uw woord meegedeeld,
maar de wereld heeft hen gehaat
omdat zij niet van de wereld zijn
zoals Ik niet van de wereld ben.
“Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt,
maar dat Gij hen bewaart voor het kwaad.
“Zij zijn niet van de wereld
zoals Ik niet van de wereld ben.
“Wijd hen U toe in de waarheid.
“Uw woord is waarheid.
“Zoals Gij Mij in de wereld gezonden hebt
zo zend Ik hen in de wereld,
en omwille van hen wijd Ik Mij aan U,
opdat ook zij in de waarheid aan U toegewijd mogen zijn.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

179. Op sommige plaatsen is men samenwerkingsverbanden aan het ontwikkelen voor de exploitatie van hernieuwbare energie die een lokale zelfstandigheid en zelfs de verkoop van de overtollige productie toestaan. Dit eenvoudige voorbeeld wijst erop dat, terwijl de bestaande wereldorde niet in staat blijkt verantwoordelijkheid te nemen, de lokale instantie het verschil kan maken. Daar kunnen immers een grotere verantwoordelijkheid, een sterk gemeenschapsgevoel, een bijzonder vermogen om voor de ander te zorgen en een edelmoedigere creativiteit, een diepe liefde voor de eigen grond ontstaan, evenals het denken aan wat men kinderen en kleinkinderen achterlaat. Deze waarden hebben zeer diepe wortels in de oorspronkelijke bevolkingen. Daar het recht soms ten gevolge van de corruptie niet voldoende blijkt, is er onder druk van de bevolking een politieke beslissing vereist. De maatschappij moet door middel van niet gouvernementele organen en intermediaire organisaties de regeringen verplichten normenstelsels, procedures en strengere controles te ontwikkelen. Als de burgers de – nationale, regionale en gemeentelijke – politieke macht niet controleren, dan is er ook geen bestrijding van milieuschade mogelijk. Anderzijds kan gemeentelijke wetgeving doeltreffender zijn, als er overeenkomsten zijn tussen naburige volken om eenzelfde milieupolitiek te ondersteunen.

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Wednesday in the seventh week of Easter

The Lord has risen indeed

Invitation

May I draw your attention to
the daily reading of the Gospel

This invitation is intended to share with you the joy of the Gospel.
of the Gospel. Everyone, without except,
can experience this joy by opening her heart
to the healing power of the Word of God.

Available every day.

Consideration

We listen to the second part of Paul’s farewell address to the Ephesian elders in Miletus. This part contains personal and moving elements but is intended as Paul’s “testament” by Luke to the whole Church. It calls those responsible for the Church to care for those entrusted to their care. The Church is God’s work and all these recommendations are still valid today.

 

FIRST READING          Acts 20:28-38I
Comment you to God, who has the power to build you up and give you an inheritance.

From the Acts of the Apostles

In those days Paul said to the leaders of the church in Ephesus:
“Take heed to yourselves, and to all the flock
which the Holy Spirit has given you
to shepherd the Church of God
which He purchased by the blood of His own Son.
“I know that after my departure
grievous wolves will come upon you
who will not spare the flock
and that men will rise up from among you also
who will proclaim wrong things
to draw away the disciples.
“Watch therefore
and remember, that unceasingly
– for three years, day and night –
I have been proclaiming good things to each of you under tears.
“And now I commend you to God,
and to the word of his grace
which has the power to build
and to grant you the inheritance with all the sanctified ones.
“Silver, gold, or clothing I have demanded of no one.
“Thou thyself knowest
that these hands have provided for my needs
and those of my companions.
“In all things, I have shown thee
by working in this way the weak must be succored,
and that you must keep in mind the words of the Lord Jesus.
“After all, He said:
‘It is more blessed to give than to receive’.”
After these words, he knelt down with them all and prayed.
They all began to weep aloud,
they fell on Paul’s neck and kissed him,
especially because he had said that they would not see him again.
that they would never see him again.
Then they led him into the ship.

INTERLUDIUM      Psalm 68(67), 29-30, 33-35a, 35b-36c

Sing now to God, you kingdoms of the earth.
Alleluia.

May all, O God, experience your power,
the power with which you defend us.
May the kings adorn with their gifts
Your sanctuary in Jerusalem.

Sing now to God, O kingdoms of the earth:
He draws near through the vault of heaven.
There His voice sounds with a mighty sound:
Recognize now the reign of God.

His greatness appears over the fields of Israel,
in threatening clouds His power.
God is awesome in His holy dominion,
He grants his people renown and strength:
Blessed be the God of Israel!

 

Alleluia          Col 3:1

Alleluia.
If then you have been raised to live with Christ
seek that which is above
where Christ is seated at the right hand of God.
Alleluia.

 

GOSPEL               John  17, 11b-19

That they may be one as We are one

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. John

At that time, Jesus lifted up his eyes to heaven and prayed
“Holy Father
keep in your name those whom You have given Me
that they may be one as We are one.
“When I was with them
I kept in Your name those whom You have given Me.
“I watched over them
and not one of them was lost
except for the man of destruction
for the Scriptures had to be fulfilled.
“But now I come to You
and even in the world, I say this
that they may fully possess My joy in them.
“I have communicated Your word to them,
but the world has hated them
because they are not of the world
as I am not of the world.
“I do not pray that You would take them out of the world
but preserve them from evil.
“They are not of the world
as I am not of the world.
“Consecrate them to You in truth.
“Thy word is truth.
“As Thou didst send Me into the world
so I send them into the world
and for them, I consecrate myself to You,
that they also may consecrate themselves to You in truth.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care for the Common Home

179. Some places are developing renewable energy partnerships that allow for local self-sufficiency and even the sale of excess production. This simple example suggests that while the existing world order proves incapable of taking responsibility, local action can make a difference. Indeed, this is where greater responsibility, a strong sense of community, a special capacity to care for others and generous creativity, a deep love for one’s own land, as well as thinking about what one leaves to one’s children and grandchildren can emerge. These values are deeply rooted in indigenous peoples. Since the law is sometimes inadequate as a result of corruption, a political decision under popular pressure is necessary. Society, through non-governmental bodies and intermediary organizations, must force governments to develop systems of stricter rules, procedures, and controls. If citizens do not control political power – national, regional, and municipal – there is no way to combat environmental damage. On the other hand, municipal legislation can be more effective if there are agreements between neighbouring towns to support the same environmental policies.

Continued

 

The biblical text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
The New Translation of the Bible, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from the liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Dinsdag in de zevende paasweek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke dag ter beschikking

Overweging
Het evangelie van vorige zondag keert terug. Vooreerst stellen we vast dat dit een gebod is en dit wordt uitdrukkelijk vermeld (het hoogpriesterlijk gebed). Zoiets komt nergens voor bij de Synoptici. Bij Johannes komt het op het moment dat de afscheidsrede gedaan is. Het is een hoogtepunt (verband met 13,31). Verder is dit Johanneïsche theologie. De verheerlijking omvat het hele paastriduüm. Kruis, dood (verheffing, verhoging) en verrijzenis zijn één geheel. Het gebed zal culmineren in de vraag dat ook de leerlingen in die heerlijkheid zouden delen. In feite is dat de uiteindelijke zin van zijn verheerlijking. Zijn dood maakt krachten los die heilbrengend, verlossend, reddend zijn en allen ten goede komen.

 

EERSTE LEZING         Hand. 20, 17-27

Mijn loopbaan is ten einde en de taak die ik van de Heer Jezus ontvangen heb.

Uit de Handelingen van de Apostelen terug.

In die dagen zond Paulus vanuit Milete een bode naar Éfeze
om de oudsten van die kerk te ontbieden.
Toen zij bij hem aangekomen waren
sprak hij hen aldus toe :
“Gij weet hoe ik
vanaf de eerste dag dat ik in Asia kwam,
al die tijd onder u heb geleefd ;
hoe ik de Heer in alle nederigheid heb gediend,
onder tranen
en in beproevingen
die mij overkwamen door de aanslagen der Joden ;
hoe ik niets wat nuttig kon zijn
heb nagelaten u te verkondigen en te leren
in het openbaar en bij u thuis,
terwijl ik Joden en Grieken bezwoer
zich te bekeren tot God
en te geloven in onze Heer Jezus.
“En nu bevind ik mij,
gebonden door de Geest als ik ben,
op weg naar Jeruzalem,
zonder dat ik weet wat mij daar zal overkomen ;
alleen verzekert mij de heilige Geest van stad tot stad
dat boeien en kwellingen mij wachten.
“Maar aan mijn leven hecht ik voor mijzelf niet de minste waarde,
als ik mijn loopbaan maar ten einde breng
en de taak die ik van de Heer Jezus ontvangen heb
om getuigenis af te leggen van het evangelie van Gods genade.
“En nu weet ik dat gij mijn gelaat niet meer zult zien,
gij allen bij wie ik rondgegaan ben
om het Koninkrijk te prediken.
“Daarom verzeker ik u op de dag van heden
dat ik onschuldig ben aan het bloed van wie ook.
“Want ik heb niets nagelaten
om u Gods raadsbesluit in zijn volle omvang te verkondigen.

TUSSENZANG              Ps. 68(67), 10-11, 20-21

Zingt nu voor God, koninkrijken der aarde.
of : Alleluia.

Een voedzame regen kwam neer uit de hemel,
uw uitgeput erfdeel hebt Gij verkwikt.
Uw kudde heeft daar zijn rustplaats gevonden,
die Gij in uw goedheid voor haar hadt bereid.

De Heer zij geloofd, dag aan dag :
Hij draagt onze lasten, de God van ons heil.
Want onze God is een God die verlost,
de Heer onze God ontrukt aan de dood.

 

EVANGELIE            Joh. 17, 1-11a

Vader, verheerlijk uw Zoon.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei :
“Vader, het uur is gekomen.
“Verheerlijk uw Zoon
opdat de Zoon U verheerlijke.
“Gij hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen
om eeuwig leven te schenken
aan allen die Gij Hem gegeven hebt.
“En dit is het eeuwige leven
dat zij U kennen, de enige ware God
en Hem die Gij hebt gezonden, Jezus Christus.
“Ik heb U op aarde verheerlijkt
door het werk te volbrengen dat Gij Mij hebt opgedragen te doen.
“Gij, Vader, verheerlijk Mij thans bij Uzelf
en geef Mij de heerlijkheid
die Ik bij U had eer de wereld bestond.
“Ik heb uw Naam geopenbaard
aan de mensen die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt.
“U behoorden ze toe;
Mij hebt Gij ze gegeven
en zij hebben Uw woord onderhouden.
“Nu weten zij dat al wat Gij Mij gegeven hebt van U komt.
“Want de boodschap die Gij Mij hebt meegedeeld,
heb Ik hun meegedeeld,
en zij hebben ze aangenomen
en naar waarheid erkend dat Ik van U ben uitgegaan,
en zij hebben geloofd dat Gij Mij hebt gezonden.
“Ik bid voor hen.
“Niet voor de wereld bid Ik
maar voor degenen die Gij Mij gegeven hebt,
omdat zij U toebehoren.
“Al het mijne is van U en het uwe is van Mij.
“Zo ben Ik in hen verheerlijkt.
“Ik blijf niet langer in de wereld ;
zij echter blijven in de wereld terwijl Ik naar U toe kom.”


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

178. Het drama van een politiek die gefocust is op onmiddellijke resultaten en ook nog wordt gesteund door consumptistische bevolkingen, maakt het noodzakelijk op korte termijn groei te produceren. Omdat ze beantwoorden aan electorale belangen, wagen regeringen zich er niet gemakkelijk aan om de bevolking te irriteren met maatregelen die het consumptieniveau kunnen aantasten of buitenlandse investeringen in gevaar kunnen brengen. Een kortzichtige machtsconstructie remt het opnemen van een vooruitziende milieuagenda binnen de publieke agenda van regeringen. Zo vergeet men dat “tijd boven ruimte gaat”, dat wij steeds vruchtbaarder zijn, wanneer wij er ons om bekommeren processen te genereren in plaats van machtsposities te bekleden. Politieke grandeur manifesteert zich, wanneer men op moeilijke ogenblikken handelt op basis van grootse beginselen en denkend aan het algemeen welzijn op lange termijn. De politieke macht heeft er grote moeite mee deze plicht op te nemen in een project van de natie.

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________

Tuesday in the seventh week of Easter

 

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one except,
can experience this joy by opening their hearts to the healing effect of
to the healing effect of God’s word.

Available every day

Consideration

Last Sunday’s gospel returns. First, we note that this is a commandment and this is explicitly mentioned (the high priestly prayer). Such a thing occurs nowhere in the Synoptics. With John, it comes at the moment the farewell speech is done. It is a climax (connection with 13.31). Further, this is Johannine’s theology. The glorification includes the whole Easter Triduum. Cross, death (exaltation, exaltation), and resurrection are one. The prayer will culminate in the request that the disciples too would share in that glory. In fact, that is the ultimate meaning of his glorification. His death releases forces that are salvific, redemptive, saving, and beneficial to all.

FIRST READING       Acts 20, 17-27

My career is over and so is the task that I received from the Lord Jesus.

From the Acts of the Apostles

In those days Paul sent a messenger from Miletus to Ephesus
to summon the elders of that church.
When they came to him
he addressed them thus:
“Ye know how I
from the first day that I came to Asia,
have lived among you all this time;
how I have served the Lord in all humility,
under tears
and in tribulations
that came upon me because of the attacks of the Jews ;
how I did not omit 
to preach and teach you in public and at home.
While I was exhorting Jews and Greeks
to convert to God
and believe in our Lord Jesus.
“And now I find myself,
bound by the Spirit as I am,
on my way to Jerusalem,
without knowing what will happen to me there;
but the Holy Spirit assures me from city to city
that fetters and torments await me.
“But I do not attach the least value to my life,
as long as I finish my career
and the task which I have received from the Lord Jesus
to bear witness to the gospel of God’s grace.
“And now I know that ye shall see my face no more,
all of you with whom I have gone around
to preach the kingdom.
“Therefore I assure you on this day
that I am innocent of the blood of any man.
“For I have left nothing
to proclaim unto you the fullness of God’s decree.

INTERLUDIUM      Ps. 68(67), 10-11, 20-21

Sing now to God, kingdoms of the earth.
or: Alleluia.

A nourishing rain came down from heaven,
Thy exhausted inheritance hast thou quickened.
Thy flock hath found its resting place there,
which Thou hast prepared for her in Thy goodness.

The Lord be praised day by day:
He bears our burdens, the God of our salvation.
For our God is a God who redeems,
the Lord our God delivers from death.

 

GOSPEL                 John 17, 1-11a

Father, glorify your Son.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus lifted his eyes to heaven and said :
“Father, the hour has come.
“Glorify your Son
that the Son may glorify Thee.
“For Thou hast given Him power over all men
to give eternal life
to all whom Thou hast given Him.
“And this is life eternal
that they may know Thee, the only true God
and Him whom Thou hast sent, Jesus Christ.
“I have glorified Thee on earth
by doing the work which Thou hast set Me to do.
“Thou, Father, glorify Me now by Thyself
and give Me the glory
which I had with You before the world existed.
“I have revealed Your name
to those whom Thou hast given Me out of the world.
“They belonged to You;
Thou hast given them to Me
and they have kept Thy word.
“Now they know that all Thou hast given Me is from Thee.
“For the message which Thou hast communicated unto me,
I have communicated to them,
and they have accepted it
and acknowledged truthfully that I have come forth from Thee,
and they have believed that Thou hast sent Me.
“I pray for them.
“Not for the world do I pray
but for those whom Thou hast given Me,
because they belong to Thee.
“All mine is thine and thine is mine.
“Thus am I glorified in them.
“I no longer remain in the world;
but they remain in the world while I come to Thee.”
_______________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home
178. A politics concerned with immediate results, supported by consumerist sectors of the population, is driven to produce short-term growth. In response to electoral interests, governments are reluctant to upset the public with measures that could affect the level of consumption or create risks for foreign investment. The myopia of power politics delays the inclusion of a far-sighted environmental agenda within the overall agenda of governments. Thus we forget that “time is greater than space”, and that we are always more effective when we generate processes rather than holding on to positions of power. True statecraft is manifest when, in difficult times, we uphold high principles and think of the long-term common good. Political powers do not find it easy to assume this duty in the work of nation-building.

To be continued   
      

The Bible text in this publication is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Dutch Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________

 

Maandag – H. Rita van Cassia, klge.

H. Rita van Cassia werd geboren in 1381 en is gestorven op 22 mei 1457 te Cascia.
Op Goede Vrijdag 1442 aan het voorhoofd gestigmatiseerd.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke dag ter beschikking

OVERWEGING

In dit evangelie wordt de valse zelfzekerheid van de leerlingen ontmaskerd (misschien ook de onze?) Hun liefde en hun geloof laat nog veel te wensen over. De lezers van het evangelie en ook wij kunnen daaruit leren. Er is een duidelijke allusie op hun vlucht en het feit dat ze Jezus in de steek laten. Tussen de lijnen door lezen we ook de allusie dat ze na dat donker uur weer verzameld zullen worden. ‘Heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen.‘ Deze aanzegging klinkt doorheen alle tijden.

 

EERSTE LEZING                 Hand. 19, 1-8

Hebt gij de heilige Geest ontvangen toen ge het geloof hebt aangenomen ?

Uit de Handelingen van de Apostelen

Terwijl Apollos in Korinte was
kwam Paulus
na zijn reis door het binnenland
in Éfeze.
Daar ontmoette hij enige leerlingen
aan wie hij vroeg :
“Hebt gij de Heilige Geest ontvangen
toen ge het geloof hebt aangenomen ?”
Zij antwoordden :
“Wij hebben niet eens gehoord
dat er een Heilige Geest bestaat.”
Toen zei hij :
“Hoe zijt ge dan gedoopt?”
Ze antwoordden :
“Met het doopsel van Johannes.”
Paulus hernam :
“Johannes diende een doopsel toe ten teken van bekering,
maar hij zei aan het volk
dat ze moesten geloven in Wie na hem kwam,
dat is Jezus.”
Toen zij dit gehoord hadden
lieten zij zich dopen in de naam van de Heer Jezus.
Nadat Paulus hun de handen had opgelegd
kwam de Heilige Geest over hen ;
ze spraken in talen en profeteerden.
Bij elkaar waren het een man of twaalf.
Hij ging naar de synagoge,
waar hij gedurende drie maanden vrijmoedig optrad
en hen door zijn uiteenzettingen
over het Koninkrijk Gods
trachtte te overtuigen.

TUSSENZANG          Ps. 68(67), 2-3, 4-5ac, 6-7ab

Zingt nu voor God, koninkrijken der aarde.
of Alleluia.

Als God zich verheft stuift de vijand uiteen,
waar Hij zich vertoont vluchten zij die Hem haten.
Als rook die verwaait, zo verdwijnen de zondaars,
als was voor het vuur, zo vergaan zij voor God.

Maar alle rechtvaardigen juichen van vreugde
en staan onbezorgd voor het aanschijn van God.
Zingt dus voor God, verheerlijkt zijn Naam,
Hij is de Heer, juicht Hem toe !

Voor wezen een vader, voor weduwen steun
is God in zijn heilige woning.
Verwaarloosden geeft Hij een eigen huis,
gevangenen vrijheid en voorspoed.

 

ALLELUIA                   Joh. 14, 26

Alleluia.
De Heilige Geest zal u alles leren
en u alles in herinnering brengen
wat Ik u gezegd heb.
Alleluia.

 

EVANGELIE                   Joh. 16, 29-33

Hebt goede moed : Ik heb de wereld overwonnen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zeiden de leerlingen tot Jezus :
“Kijk, nu spreekt Gij onomwonden en gebruikt geen enkel beeld.
“Nu zien wij dat Gij alles weet.
“Het is voor U niet nodig dat iemand U ondervraagt.
“Wij geloven daarom dat Gij van God zijt uitgegaan.”
Jezus antwoordde hun :
“Gelooft ge nu ?
“Zie, er komt een uur, ja het is er al,
dat gij naar alle kanten verstrooid wordt en Mij alleen laat.
“Toch ben Ik niet alleen want de Vader is met Mij.
“Dit heb Ik u gezegd, opdat gij vrede zoudt bezitten in Mij.
“Weliswaar leeft gij in de wereld in verdrukking,
maar hebt goede moed :
Ik heb de wereld overwonnen.”


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis
177. De mogelijkheid van onverantwoord gebruik van menselijke vermogens in aanmerking genomen, heeft iedere staat binnen het eigen gebied de functie, die geen uitstel gedoogt, te plannen, coördineren, waakzaam te zijn en te sanctioneren. Hoe ordent en bewaakt de maatschappij de eigen toekomst in een context van voortdurende technologische vernieuwingen? Een factor die in dezen op doeltreffende wijze regulerend werkt, is het recht, dat de regels voor het gedrag dat in het licht van het algemeen welzijn is toegestaan, vaststelt. De grenzen die een gezonde, volwassen en soevereine maatschappij moet opleggen, betreffen vooruitzichten en voorzorgsmaatregelen, adequate regelingen, waakzaamheid betreffende het toepassen van de normen, het bestrijden van corruptie, operationele controle op het aan de oppervlakte komen van niet gewenste effecten van productieprocessen en passend ingrijpen ten opzichte van onbepaalde of mogelijke risico’s. Er bestaat een groeiende jurisprudentie die erop gericht is de vervuilende effecten van de activiteiten van ondernemingen terug te dringen. Maar de politieke en institutionele structuur bestaat niet alleen om boze praktijken te vermijden, maar ook om de goede praktijken aan te moedigen, om de creativiteit te stimuleren die nieuwe wegen zoekt, om persoonlijke en collectieve initiatieven te vergemakkelijken.

 

Wordt vervolgd

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________

 

Monday H. Rita of Cassia, nun.

H. Rita of Cassia was born in 1381 and died on 22 May 1457 at Cascia.
Stigmatized at the forehead on Good Friday 1442.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one except,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every day

CONSIDERATION

In this Gospel, the false self-confidence of the disciples is unmasked (perhaps also ours?) Their love and faith still leave much to be desired. The readers of the gospel and also we can learn from this. There is a clear allusion to their flight and the fact that they abandoned Jesus. Between the lines, we also read the allusion that they will be gathered again after that dark hour. Have courage. I have overcome the world. This expectation resounds throughout the times.

 

FIRST READING   Acts 19, 1-8

When you accepted the faith, did you receive the Holy Spirit?

From the Acts of the Apostles

While Apollos was in Corinth
Paul, after his journey through the interior
came to Ephesus.
There he met some disciples
whom he asked :
“Did you receive the Holy Spirit
when you accepted the faith?
They replied :
“We have not even heard
that there is such a thing as the Holy Spirit.
Then he said :
“Then how were you baptized?”
They answered :
“With the baptism of John.”
Paul resumed :
“John administered a baptism as a sign of conversion,
but he told the people
that they should believe in Him who came after him,
that is Jesus.”
When they had heard this
they were baptized in the name of the Lord Jesus.
After Paul had laid his hands on them
the Holy Spirit came upon them;
they spoke in tongues and prophesied.
Altogether they were about twelve men.
He went to the synagogue,
where he acted boldly for three months
and through his explanations
about the Kingdom of God
tried to convince them.

INTERLUDIUM              Ps. 68(67), 2-3, 4-5ac, 6-7ab

Sing now to God, kingdoms of the earth.
or Alleluia.

When God exalts himself the enemy disperses,
where He appears, those who hate Him flee.
Like smoke that is blown away, sinners disappear,
as wax before the fire, so perish before God.

But all the righteous rejoice for joy
and stand before the face of God unconcerned.
Sing therefore to God, and glorify his name,
He is the Lord, rejoice with Him!

For orphans a father, for widows support
God is in His holy habitation.
He gives the neglected a home,
prisoners freedom, and prosperity.

 

ALLELUIA       John 14, 26

Alleluia.
The Holy Spirit will teach you everything
and bring to your remembrance all
which I have said unto you.
Alleluia.

 

GOSPEL                  John 16, 29-33

Be of good cheer: I have overcome the world.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time the disciples said to Jesus :
“Look, now Thou speakest plainly and dost not use any image.
“Now we see that Thou knowest all things.
“It is not necessary for Thee to question Thee.
“We, therefore, believe that Thou hast come from God.
Jesus answered them:
“Do you believe now?
“Behold, the hour is coming, even now,
when you will be scattered on all sides and leave Me alone.
“Yet I am not alone, for the Father is with Me.
“This I have said unto you, that ye may have peace in Me.
“Though ye live in the world in tribulation,
but have courage:
I have overcome the world.”

________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home
177. Given the real potential for a misuse of human abilities, individual states can no longer ignore their responsibility for planning, coordination, oversight and enforcement within their respective borders. How can a society plan and protect its future amid constantly developing technological innovations? One authoritative source of oversight and coordination is the law, which lays down rules for admissible conduct in the light of the common good. The limits which a healthy, mature, and sovereign society must impose are those related to foresight and security, regulatory norms, timely enforcement, the elimination of corruption, effective responses to undesired side-effects of production processes, and appropriate intervention where potential or uncertain risks are involved. There is a growing jurisprudence dealing with the reduction of pollution by business activities. But political and institutional frameworks do not exist simply to avoid bad practices, but also to promote best practices, to stimulate creativity in seeking new solutions, and to encourage individual or group initiatives.

To be continued

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Dutch Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Seventh sunday of easter

The Lord has truly risen

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one except,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every day.

 

Opening word
As in those days the apostles with Mary and the women
were united in prayer together,
so we too are here together to pray,
but also to be carried and glorified
by the prayer of Jesus Christ for us.
Even more than us, He prays to the Father that we may be glorious like Him.
Open our hearts that God’s glory may find and heal us.

 

FIRST READING        Acts 1:12-14

They persisted in prayer in unison.

From the Acts of the Apostles

After Jesus was taken up to heaven,
the apostles returned to Jerusalem from the Mount of Olives.
This mountain is close to Jerusalem within Sabbath distance.
Once there, they went to the upper room
where they were staying :
Peter and John, James and Andrew,
Philip and Tomas, Bartholomew and Matthew,
James, son of Alphaeus,
Simon the Zealot and Judas, the brother of James.
They all persisted in prayer in unison
together with the women,
with Mary, the mother of Jesus, and with his brethren.

Answer Psalm        Ps. 27(26), 1, 4, 7-8

Refrain
I count on being in the land of the living
to behold the salvation of the Lord.

The Lord is my light and my guide,
whom should I fear;
the Lord is the brace of my life,
whom should I fear?

One thing only I ask the Lord, more I shall not wish:
That I may dwell in God’s house as long as I live.
That I may experience the loveliness of the Lord,
may see his temple again with my own eyes.

Will listen, Lord, to my crying voice,
have mercy and will hear me.
To You my heart speaks, to You I look up,
Your face, Lord, I seek to see.

 

SECOND READING                1 Peter 4:13-16

If one jests at thee for the name of Christ thou shalt be blessed.

From the first letter of the holy apostle Peter

Dearly beloved,

Rejoice to the extent that ye have part in the sufferings of Christ;
then shall ye rejoice for joy,
when his glory is revealed.
Rejoice when people jeer at you for the name of Christ:
It is a sign that the spirit of glory,
which is the Spirit of God,
rests on you.
See to it that none of you suffer
as a murderer or thief or evildoer or harasser.
But those who suffer as Christians should not be ashamed,
but honour God with that name.

 

Verse for the gospel       John 4, 18

Alleluia. I will not leave you orphaned, says the Lord,
I will go and I will return to you,
and your heart will rejoice.
Alleluia.

 

GOSPEL        John 17, 1-11a

Father, glorify your Son.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus lifted up his eyes to heaven and said:
“Father, the hour has come.
“Glorify thy Son, that the Son may glorify Thee.
“For Thou hast given Him power over all men
to give eternal life to all whom Thou hast given Him.
“And this is eternal life, that they may know Thee,
the only true God, and Him whom Thou hast sent: Jesus Christ.

“I have glorified Thee on earth
by accomplishing the work
Which Thou hast instructed Me to do.
“Thou, Father, now glorify Me with Thyself
and give Me the glory,
which I had with Thee before the world existed.

“I have revealed Thy Name to those
whom Thou hast given Me out of the world.
“To Thee they belonged.
Me thou hast given them, and they have kept thy word.
“Now they know that all that Thou hast given Me comes from Thee.
“For the message which Thou hast communicated to Me,
have I communicated to them,
and they have accepted them and acknowledged truthfully
that I came forth from Thee,
and they have believed that Thou hast sent Me.

“I pray for them.
“Not for the world do I pray,
but for those whom Thou hast given Me, because they belong to Thee.
“All Mine is Thine and Thine is Mine.
“Thus I am glorified in them.
“I remain no longer in the world; they, however, remain in the world,
while I come to Thee.”

__________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home

Dialogue towards a new national and local politics

176. Not only are there victors and losers among countries, but also within poor countries where different responsibilities need to be identified. Therefore, issues related to the environment and economic development cannot just be raised on the basis of differences between countries, but call for attention in national and international politics.

To be continued

 

The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________

Zevende paaszondag

De Heer is waarlijk verrezen

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Iedere dag beschikbaar.

 

Openingswoord
Zoals destijds de apostelen met Maria en de vrouwen
eensgezind in gebed samen waren,
zo zijn ook wij hier samen om te bidden,
maar ook om ons te laten dragen en verheerlijken
door het gebed van Jezus Christus voor ons.
Meer nog dan wij, bidt Hij tot de Vader opdat wij heerlijk zouden zijn als Hij.
Openen wij ons hart opdat Gods heerlijkheid ons kan vinden en helen.

EERSTE LEZING         Hand.  1, 12-14

Zij bleven eensgezind volharden in het gebed.

Uit de Handelingen van de Apostelen

Nadat Jezus ten hemel was opgenomen,
keerden de apostelen van de Olijfberg naar Jeruzalem terug.
Deze berg ligt dichtbij Jeruzalem op sabbatsafstand.
Daar aangekomen, gingen zij naar de bovenzaal
waar ze verblijf hielden :
Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas,
Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs,
Jakobus, zoon van Alfeüs,
Simon de IJveraar en Judas, de broer van Jakobus.
Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed
samen met de vrouwen,
met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.

Antwoordpsalm                Ps. 27(26), 1, 4, 7-8

Keervers
Ik reken erop in het land van de levenden
het heil van de Heer te aanschouwen.

De Heer is mijn licht en mijn leidsman,
wie zou ik vrezen;
de Heer is de schuts van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn ?

Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen:
Dat ik in Gods huis mag wonen zolang als ik leef.
Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren,
zijn tempel weer met eigen ogen mag zien.

Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem,
heb medelijden en wil mij verhoren.
Tot U spreekt mijn hart, naar U zie ik op,
uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien.

 

TWEEDE  LEZING                   1 Petr. 4, 13-16

Als men u hoont om de naam van Christus zult gij zalig zijn.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Dierbaren,

Verheugt u in de mate dat gij deel hebt aan het lijden van Christus;
dan zult gij juichen van blijdschap,
wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart.
Prijst u gelukkig, als men u hoont om de naam van Christus:
Het is een teken dat de geest der heerlijkheid,
die de Geest van God is,
op u rust.
Zorgt dat niemand van u te lijden heeft
als moordenaar of dief of boosdoener of aanbrenger.
Maar wie als christen lijdt, moet zich niet schamen,
maar God eren met die naam.

 

Vers voor het evangelie                   Joh. 4, 18

Alleluia. Ik zal u niet verweesd achterlaten, zegt de Heer,
Ik ga heen en Ik keer tot u terug,
en uw hart zal zich verblijden.
Alleluia.

 

EVANGELIE               Joh. 17, 1-11a

Vader, verheerlijk uw Zoon.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei:
“Vader, het uur is gekomen.
“Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke.
“Gij hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen
om eeuwig leven te schenken aan allen die Gij Hem gegeven hebt.
“En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen,
de enige ware God en Hem die Gij hebt gezonden: Jezus Christus.

“Ik heb U op aarde verheerlijkt
door het werk te volbrengen
dat Gij Mij hebt opgedragen te doen.
“Gij, Vader, verheerlijk Mij thans bij Uzelf
en geef Mij de heerlijkheid,
die Ik bij U had eer de wereld bestond.

“Ik heb uw Naam geopenbaard aan de mensen
die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt.
“U behoorden ze toe;
Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben uw woord onderhouden.
“Nu weten zij dat al wat Gij Mij gegeven hebt, van U komt.
“Want de boodschap die Gij Mij hebt meegedeeld,
heb Ik hun meegedeeld,
en zij hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend
dat Ik van U ben uitgegaan,
en zij hebben geloofd dat Gij Mij hebt gezonden.

“Ik bid voor hen.
“Niet voor de wereld bid Ik,
maar voor hen die Gij Mij gegeven hebt, omdat zij U toebehoren.
“Al het mijne is van U en het uwe is van Mij.
“Zo ben Ik in hen verheerlijkt.
“Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld,
terwijl Ik naar U toe kom.”

__________________________________________________________________

Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

De dialoog met het oog op een nieuw nationaal en lokale politiek 

176. Niet alleen zijn er overwinnaars en verliezers onder de landen, maar ook binnen de arme landen waar verschillende verantwoordelijkheden moeten worden vastgesteld. Daarom kunnen kwesties met betrekking tot het milieu en de economische ontwikkeling niet alleen maar ter sprake worden gebracht uitgaande van de verschillen tussen de landen, maar vragen zij erom aandacht te schenken aan de nationale en internationale politiek.

Wordt vervolgd 

 

   

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

 

Seventh sunday of Easter

The Lord has truly risen

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one except,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every day.

 

Opening word
As in those days the apostles with Mary and the women
were united in prayer together,
so we too are here together to pray,
but also to be carried and glorified
by the prayer of Jesus Christ for us.
Even more than us, He prays to the Father that we may be glorious like Him.
Open our hearts that God’s glory may find and heal us.

 

FIRST READING        Acts 1:12-14

They persisted in prayer in unison.

From the Acts of the Apostles

After Jesus was taken up to heaven,
the apostles returned to Jerusalem from the Mount of Olives.
This mountain is close to Jerusalem within Sabbath distance.
Once there, they went to the upper room
where they were staying :
Peter and John, James and Andrew,
Philip and Tomas, Bartholomew and Matthew,
James, son of Alphaeus,
Simon the Zealot and Judas, the brother of James.
They all persisted in prayer in unison
together with the women,
with Mary, the mother of Jesus, and with his brethren.

Answer Psalm        Ps. 27(26), 1, 4, 7-8

Refrain
I count on being in the land of the living
to behold the salvation of the Lord.

The Lord is my light and my guide,
whom should I fear;
the Lord is the brace of my life,
whom should I fear?

One thing only I ask the Lord, more I shall not wish:
That I may dwell in God’s house as long as I live.
That I may experience the loveliness of the Lord,
may see his temple again with my own eyes.

Will listen, Lord, to my crying voice,
have mercy and will hear me.
To You my heart speaks, to You I look up,
Your face, Lord, I seek to see.

 

SECOND READING                1 Peter 4:13-16

If one jests at thee for the name of Christ thou shalt be blessed.

From the first letter of the holy apostle Peter

Dearly beloved,

Rejoice to the extent that ye have part in the sufferings of Christ;
then shall ye rejoice for joy,
when his glory is revealed.
Rejoice when people jeer at you for the name of Christ:
It is a sign that the spirit of glory,
which is the Spirit of God,
rests on you.
See to it that none of you suffer
as a murderer or thief or evildoer or harasser.
But those who suffer as Christians should not be ashamed,
but honour God with that name.

 

Verse for the gospel       John 4, 18

Alleluia. I will not leave you orphaned, says the Lord,
I will go and I will return to you,
and your heart will rejoice.
Alleluia.

 

GOSPEL        John 17, 1-11a

Father, glorify your Son.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus lifted up his eyes to heaven and said:
“Father, the hour has come.
“Glorify thy Son, that the Son may glorify Thee.
“For Thou hast given Him power over all men
to give eternal life to all whom Thou hast given Him.
“And this is eternal life, that they may know Thee,
the only true God, and Him whom Thou hast sent: Jesus Christ.

“I have glorified Thee on earth
by accomplishing the work
Which Thou hast instructed Me to do.
“Thou, Father, now glorify Me with Thyself
and give Me the glory,
which I had with Thee before the world existed.

“I have revealed Thy Name to those
whom Thou hast given Me out of the world.
“To Thee they belonged.
Me thou hast given them, and they have kept thy word.
“Now they know that all that Thou hast given Me comes from Thee.
“For the message which Thou hast communicated to Me,
have I communicated to them,
and they have accepted them and acknowledged truthfully
that I came forth from Thee,
and they have believed that Thou hast sent Me.

“I pray for them.
“Not for the world do I pray,
but for those whom Thou hast given Me, because they belong to Thee.
“All Mine is Thine and Thine is Mine.
“Thus I am glorified in them.
“I remain no longer in the world; they, however, remain in the world,
while I come to Thee.”

__________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home

Dialogue towards a new national and local politics

176. Not only are there victors and losers among countries, but also within poor countries where different responsibilities need to be identified. Therefore, issues related to the environment and economic development cannot just be raised on the basis of differences between countries, but call for attention in national and international politics.

To be continued

 

The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Zaterdag- H. Bernardinus van Siëna, pr.

Franciscaanse monnik uit Italië
Geboren 8 september 1380
Overleden 20 mei 1444

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Iedere dag beschikbaar.

Overweging
Plots gaat alles zo vlug. De tweede missiereis gaat bliksemsnel naar haar einde en de derde missiereis van Paulus is zo meteen bezig, eer we dit beseffen. Lucas heeft net, zoals in het evangelie, bronnen kunnen gebruiken. Eén van die bronnen is zeker een itinerarium. Soms volgt Lucas deze elementaire aanduidingen. Soms vertelt hij tussendoor een of ander belangrijk voorval dat hij dan van elders weet. Zo ook nu hoewel het verhaal over Apollos hier niet zo goed past. Waar komt het vandaan? De merkwaardige figuur van Apollos, die in de brief aan de Korinthiërs terugkeert, blijft veelal in het duister door gebrek aan teksten.

 

EERSTE LEZING            Hand. 18, 23-28

Paulus bewijst Apollos aan de hand van de Schriften dat Jezus de Messias is.

Uit de Handelingen van de Apostelen

Nadat Paulus enige tijd te Antiochië had verbleven,
vertrok hij weer
en maakte een rondreis
achtereenvolgens door de landstreek Galatië en door Frygië
om er alle leerlingen te sterken.
Intussen was in Efeze een Jood aangekomen,
Apollos,
een Alexandrijn van afkomst
en een welsprekend man
die doorkneed was in de Schriften.
Hij had onderricht ontvangen in de weg des Heren,
sprak vol geestdrift
en gaf in bijzonderheden onderricht over alles wat Jezus betrof,
hoewel hij alleen het doopsel van Johannes kende.
Ook begon hij vrijmoedig in de synagoge op te treden.
Nadat Priscilla en Aquila hem gehoord hadden,
namen ze hem mee
en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit.
Toen hij wilde doorreizen naar Achaïa,
zonden de broeders aan de leerlingen een brief
met het verzoek hem goed te ontvangen.
Daar aangekomen
was hij door zijn genadegave van veel nut voor de gelovigen,
want krachtig weerlegde hij in het openbaar de Joden
door aan de hand van de Schriften te bewijzen
dat Jezus de Messias was.

TUSSENZANG            Ps. 47(46), 2-3, 8-9, 10

Koning is God over heel de aarde.
of : Alleluia.

Alle volkeren, klapt in de handen,
jubelt voor God met blij geroep.
Want groot is de Heer en alom geducht,
een machtig vorst over heel de aarde.

Koning is God over heel de aarde,
zingt dus een psalm voor Hem.
Koning is God over alle naties,
zetelend op zijn heilige troon.

Vorsten en volkeren komen daar samen,
vereend met het volk van Abrahams God.
Aan God komt toe alle macht op aarde,
de Allerhoogste is Hij.

ALLELUIA            Joh. 14, 18

Alleluia.
Ik zal u niet verweesd achterlaten, zegt de Heer :
Ik ga heen, maar Ik keer tot u terug,
en uw hart zal zich verheugen.
Alleluia.

EVANGELIE              Joh. 16, 23b-28

De Vader heeft u lief omdat gij Mij liefhebt en in Mij gelooft.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
Wat gij de Vader ook zult vragen,
Hij zal het u geven in mijn Naam.
“Tot nu toe hebt gij niets gevraagd in mijn Naam.
“Vraagt en gij zult verkrijgen
opdat uw vreugde volkomen zij.
“In beelden heb Ik hierover tot u gesproken ;
er komt een uur dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken,
maar Mij onomwonden
tegenover u zal uiten omtrent de Vader.
“Op die dag zult gij bidden in mijn Naam ;
het is niet nodig te zeggen
dat Ik bij de Vader uw voorspreker zal zijn,
want de Vader zelf heeft u lief omdat gij Mij liefhebt
en omdat gij gelooft dat Ik van God ben uitgegaan.
“Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen ;
weer verlaat Ik de wereld en ga naar de Vader.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

175. Dezelfde logica, die het moeilijk maakt drastische besluiten te nemen om de tendens tot globale opwarming terug te draaien, is die welke het niet mogelijk maakt het doel van het uitroeien van de armoede te verwezenlijken. Wij hebben behoefte aan een wereldwijde, meer verantwoorde reactie, die tegelijkertijd het terugdringen van de vervuiling en het aanpakken de ontwikkeling van de arme landen en regio’s inhoudt. Terwijl de 21ste eeuw een beheer handhaaft dat eigen is aan vervlogen tijden, maakt zij een verlies aan macht van de nationale staten mee, vooral omdat de economisch-financiële dimensie met transnationale kenmerken ernaar neigt de politiek te overheersen. In deze context wordt de ontwikkeling van sterkere en efficiënt georganiseerde instellingen onontbeerlijk, met bevoegdheden die onpartijdig worden bepaald door middel van overeenkomsten tussen nationale regeringen en de macht hebben om te sanctioneren. Zoals Benedictus XVI heeft gezegd in de door de sociale leer van de Kerk reeds ontwikkelde lijn: “Om de wereldeconomie te sturen, de door de crisis getroffen economieën te saneren, een verergering van de crisis en daaruit voortvloeiende onevenwichtigheden te voorkomen, om een gepaste integrale ontwapening, veiligheid en vrede tot stand te brengen, om de bescherming van het milieu te waarborgen en om de migratiestromen te reglementeren, is een echt politiek wereldgezag noodzakelijk, zoals door mijn voorganger, de zalige Paus Johannes XXIII, reeds is geschetst”. In dit perspectief krijgt de diplomatie een ongekend belang om internationale strategieën te bevorderen die ergere problemen, die allen uiteindelijk zullen treffen, te voorkomen.

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________