Maandag in de eerste week door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Ook ons nodigt Jezus uit om het Brood te breken en ons leven te delen tot zijn gedachtenis. Het zijn gewone mensen die Jezus aanspreekt om Hem te volgen, geen geleerden, geen machtigen. Wel mensen die openstaan voor de oproep tot bekering.  De verkondiging van het Rijk Gods zal veel van hen vragen. Jezus volgen betekent ook Hem steeds beter leren kennen. Het is met Hem optrekken, bij Hem zijn. Jezus doet de leerlingen een belofte. Hij zal van hen vissers van mensen maken. Ja, de leerlingen zullen mensen samenbrengen en redden. Daarbij mogen we niet vergeten dat Jezus zelf de eerste mensenvisser is.

EERSTE LEZING                                                  Hebr. 1, 1-6

Op het einde der tijden heeft God tot ons gesproken door de Zoon.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Nadat God eertijds
vele malen en op velerlei wijzen
tot onze vaderen gesproken had door de profeten,
heeft Hij nu, op het einde der tijden
tot ons gesproken door de Zoon,
die Hij erfgenaam gemaakt heeft van al wat bestaat
en door wie Hij het heelal heeft geschapen.
Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid
en het evenbeeld van zijn wezen.
Hij houdt alles in stand door zijn machtig woord.
En na de reiniging der zonden te hebben voltrokken
heeft Hij zich neergezet
ter rechterzijde van de majesteit in den hoge,
ver verheven boven de engelen,
zoals Hij hen ook overtreft
in de waardigheid die zijn deel is geworden.
Heeft God ooit tot een engel gezegd :
“Gij zijt mijn Zoon ;
Ik heb U heden verwekt ?” Of :
“Ik zal een vader voor Hem zijn en Hij zal mijn zoon zijn ?”
Wanneer Hij evenwel
de Eerstgeborene opnieuw de wereld binnenleidt, zegt Hij :
“Alle engelen Gods moeten Hem hulde brengen.”

TUSSENZANG                                           Ps. 97(96), 1, 2b, 6, 7c, 9

Voor de Heer werpen alle goden zich neer.

De Heer is koning, de aarde mag juichen,
blij zijn de landen rondom de zee,
recht en gerechtigheid dragen zijn troon.

De hemel verkondigt zijn heiligheid
en alle volken aanschouwen zijn glorie,
voor Hem werpen alle goden zich neer.

Want heel de aarde staat onder zijn macht,
Hij is de hoogste der goden.

ALLELUIA                                              1 Sam. 3, 9 ; Joh. 6, 69b

Alleluia.
Spreek heer, uw dienaar luistert ;
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

EVANGELIE                                                     Mc. 1, 14-20

Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

Nadat Johannes de Doper was gevangen genomen
ging Jezus naar Galilea
en verkondigde er Gods Blijde Boodschap.
Hij zei :
“De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij ;
bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.”
Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep
zag Hij Simon en de broer van Simon, Andreas,
terwijl zij bezig waren het net uit te werpen in het meer ;
zij waren namelijk vissers.
Jezus sprak tot hen :
“Komt, volgt Mij ;
Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt.”
Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem.

Iets verder gaande zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs,
met zijn broer Johannes ;
ook zij waren in de boot bezig met hun netten klaar te maken.
Onmiddellijk riep Hij hen.
Zij lieten hun vader Zebedeüs
met de dagloners in de boot achter en volgden Hem.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

49. Ik zou willen opmerken dat men zich vaak niet helder bewust is van de problemen die in het bijzonder de gemarginaliseerden treffen. Zij zijn het merendeel van de planeet, miljarden mensen. Ze zijn vandaag onderwerp in het internationale politieke en economische debat, maar meestal lijkt het of hun problemen als aanhangsel naar voren worden gebracht, als een kwestie die bijna als verplicht of in de marge wordt toegevoegd, als men ze al niet beschouwd als een pure bijkomstige schade. Als het concreet wordt komen zij dikwijls op de laatste plaats. Dit is gedeeltelijk te wijten aan het feit dat zeer veel academici, opiniemakers, media en machtscentra ver van hen gevestigd zijn, in geïsoleerde stedelijke gebieden, zonder direct contact met hun problemen. Zij leven en denken uitgaande van het gemak van een ontwikkeling en een kwaliteit van leven die niet binnen het bereik van het merendeel van de wereldbevolking zijn. Dit gebrek aan fysiek contact en ontmoeting, dat soms nog wordt bevorderd door de versnippering van onze steden, draagt ertoe bij het geweten te verstarren en gedeelten van de werkelijkheid in gefragmenteerde analyses te negeren. Dat gaat soms samen met een “groen” discours. Maar tegenwoordig kunnen wij er niet onderuit te erkennen dat een ware ecologische benadering altijd een maatschappelijke benadering wordt, die de gerechtigheid moet integreren in de discussies over het milieu, om zowel naar de kreet van de aarde als naar de kreet van de armen te luisteren.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_______________________________________________________________________

Monday in the first week of the year

Invitation

May I draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants you to share in the joy
of the gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
for the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Jesus also invites us to break the Bread and share our lives in His remembrance. They are ordinary people who appeal to Jesus to follow Him, not scholars, not empowers. But they are people who are open to the call to repentance.  The proclamation of the Kingdom of God will ask a lot of them. Following Jesus also means getting to know Him better and better. It is to be pull together with Him, to be with Him. Jesus makes a promise to the disciples. He will make them fishermen of people. Yes, the disciples will bring people together and save them. We must not forget that Jesus himself is the first human fisherman.

FIRST READING Hebr. 1, 1-6

At the end of time, God spoke to us through the Son.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

After God
many times and in many different ways
to our fathers had spoken through the prophets,
He has now, at the end of time
spoken to us by the Son.
 He is the one through whom 
 created God the universe,
the one whom God has chosen to possess all things at the end.
He is the radiation of God’s glory
and the likeness of his being.
He maintains everything through his mighty word.
And after having done the cleansing of sins
He’s settled down
on the right side of the majesty in the high,
far above the angels,
as He surpasses them as well
in the dignity that has become his part.
Did God ever say to an angel :
“Thou art my Son;
 today I have become your Father ,
Or : “I will be a father to him and he will be my son?”
However, when He
leads the Firstborn back into the world, He says:
“All the angels of God must pay homage to him.”

INTERLUDIUM Ps. 97(96), 1, 2b, 6, 7c, 9

Before the Lord all the gods cast themselves down.

The Lord is king, the earth may rejoice,
Happy are the countries around the sea,
justice bear his throne.

Heaven proclaims His holiness
and all peoples behold his glory,
In front of Him all the gods throw themselves down.

For all the earth is under His power,
He is the highest of the gods.

ALLELUIA 1 Sam. 3, 9 ; John 6, 69b

Alleluia.
Speak lord, your servant listens ;
your words are words of eternal life.
Alleluia.

GOSPEL   Mc. 1, 14-20

Repent and believe in the Good News.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Marcus

After John the Baptist was captured
Jesus went to Galilee
and proclaimed God’s Good News there.
He said :
“The time is fulfilled and the Kingdom of God is near;
repent and believe in the Good News.”
When Jesus once walked along the lake of Galilee
He saw Simon and Simon’s brother, Andreas,
while they were busy ejecting the net into the lake;
they were fishermen.
Jesus spoke to them:
“Come, follow me;
I will make you fishermen of men.”
Immediately they abandoned their nets and followed Him.

A little further on He saw James, the son of Zebedee,
with his brother John ;
they too were in the boat preparing their nets.
Immediately He called them.
They left their father Zebedee
with the day laborers in the boat behind and followed him.

Laudato Si

Encyclics of

POPE FRANCIS

About caring for the common house

49. I would like to note that people are often not clearly aware of the problems which particularly affect the marginalized. They are the majority of the planet, billions of people. They are today the subject of international political and economic debate, but most of the time it seems as if their problems are put forward as an appendix, as an almost obligatory or marginal issue, if one does not consider them as purely collateral damage. When it becomes concrete, they often come last. This is partly due to the fact that very many academics, opinion makers, media and centers of power are located far from them, in isolated urban areas, without direct contact with their problems. They live and think on the basis of the ease of development and a quality of life that is not within the reach of the majority of the world’s population. This lack of physical contact and encounter, which is sometimes exacerbated by the fragmentation of our cities, contributes to stifling the conscience and ignoring parts of reality in fragmented analyses. This sometimes goes hand in hand with a “green” discourse. Today, however, we cannot avoid acknowledging that a true ecological approach always becomes a societal approach, which must integrate justice into environmental discussions in order to listen both to the cry of the earth and to the cry of the poor.

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Zondag – Doopsel van de Heer

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
Vandaag sluiten we de kersttijd af
met een opvallende gebeurtenis
aan het begin van het openbare leven van Jezus.
Hij trekt weg uit zijn vaderstad
en laat zich in de rivier de Jordaan dopen door Johannes de Doper.
Op dat moment wordt Hij zich bewust van wie Hij is
en wat Hem te doen staat in zijn leven.
Het feest van de doop van de Heer
is ook een feest van de herinnering aan onze eigen doop.
Een uitgelezen moment om stil te staan
bij wat het betekent om als gedoopt mens door het leven te gaan.

EERSTE LEZING               Jes. 55, 1-11

Komt naar het water en luistert, en gij zult leven.

Uit de profeet Jesaja

Zo spreekt God de Heer:

“Komt naar het water, gij allen die dorst lijdt!
“Ook gij die geen geld hebt, komt toch.
“Komt kopen,
geniet zonder geld
en zonder te betalen.
“Komt kopen wijn en melk.
“Wat geeft gij uw geld voor iets dat geen brood is ?
“Wat geeft gij uw arbeid voor iets dat niet voedt ?
“Luistert, luistert naar Mij:
dan eet gij wat goed is,
dan verzadigt gij u aan heerlijke spijs.

“Neigt uw oor en komt naar Mij
en luistert,
en gij zult leven.
“Een blijvend verbond ga Ik sluiten met u;
de gunst, aan David verleend, verloochen Ik niet.
“Hem heb Ik gemaakt tot getuige voor de volkeren,
tot vorst en gebieder over de naties.
“Waarlijk, een volk zult gij roepen dat gij niet kent
en een volk dat u niet kent, snelt naar u toe
omwille van Israëls Heilige die u verheerlijkt.

“Zoekt de Heer nu Hij zich laat vinden,
roept Hem aan nu Hij nabij is.
“De ongerechtige moet zijn weg verlaten,
de zondaar zijn gedachten;
hij moet naar de Heer terugkeren
– de Heer zal zich erbarmen –
terug naar onze God, die altijd wil vergeven.
“Uw gedachten zijn nu eenmaal niet mijn gedachten,
mijn wegen niet uw wegen
– zo luidt de godsspraak van de Heer -,
maar zoals de hemel hoog boven de aarde is,
zo hoog gaan mijn wegen uw wegen te boven
en mijn gedachten uw gedachten.

“Zoals de regen en de sneeuw uit de hemel vallen
en daar pas terugkeren
wanneer zij de aarde hebben gedrenkt,
haar hebben bevrucht, zodat zij groen wordt,
wanneer zij het zaad aan de zaaier hebben gegeven
en het brood aan de eter,
zo zal het ook gaan met het woord
dat komt uit mijn mond:
het keert niet vruchteloos naar Mij terug;
het keert pas weer
wanneer het mijn wil volbracht heeft
en zijn zending heeft vervuld.”

Antwoordpsalm             Jes. 12, 2cd-3, 4bcd, 5-6

Keervers
Gij zult in vreugde water putten
uit de bronnen van heil.

De Heer is mij kracht, Hem prijs ik,
Hij heeft mij redding gebracht.
Verheugd zult ge water scheppen
uit de bronnen van heil.

Verheerlijkt de Heer, roept zijn Naam aan;
Maakt bij de volken zijn daden bekend,
gedenkt hoe verheven zijn Naam is.

Bezingt de Heer om zijn weergaloos werk,
laat heel de aarde het weten.
Verheugt u en jubelt, die Sion bewoont,

om Israëls Heilige, groot in uw midden.

TWEEDE LEZING            1 Joh. 5, 1-9

De Geest, het water en het bloed.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Iedereen die gelooft dat Jezus de verlosser is,
is een kind van God.
Welnu, wie de vader liefheeft,
bemint ook het kind.
Willen wij God liefhebben en zijn geboden onderhouden,
dan moeten wij ook Gods kinderen liefhebben.
Dat is onze maatstaf.
God beminnen wil zeggen:
zijn geboden onderhouden,
en zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden
want ieder die uit God geboren is,
overwint de wereld.
En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen,
is geen ander dan ons geloof.
Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft
dat Jezus de Zoon van God is.
Hij is het die gekomen is met water en bloed,
Jezus Christus.
Hij is gekomen, niet door water alleen
maar door water en bloed.
De Geest betuigt het,
omdat de Geest de waarheid is.
Want er zijn drie getuigen,
de Geest,
het water
en het bloed,
en deze drie stemmen overeen.
Als wij het getuigenis van mensen aannemen,
dan zeker dat van God,
dat zoveel groter gezag heeft;
God zelf waarborgt dit getuigenis
dat Hij heeft afgelegd aangaande zijn Zoon.

Vers voor het evangelie           Joh. 1, 29

Alleluia.
Johannes zag Jezus naar zich toekomen en zei:
Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
Alleluia.

EVANGELIE             Mc. 1, 7-11

Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd predikte Johannes:
“Na mij komt die sterker is dan ik,
en ik ben niet waardig mij te bukken
en de riem van zijn sandalen los te maken.
“Ik heb u gedoopt met water
maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.”

In die tijd vertrok Jezus uit Nazaret in Galilea
en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen.
En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg,
zag Hij de hemel openscheuren
en de Geest als een duif op zich neerdalen.
En er kwam een stem uit de hemel:
“Gij zijt mijn Zoon,
mijn veelgeliefde;
in U heb IK  welbehagen.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

V. Planetaire ongelijkheid

48. Het menselijk en natuurlijke milieu gaan samen achteruit en wij zullen niet op een adequate wijze het hoofd kunnen bieden aan de vernietiging van het milieu, als wij geen aandacht besteden aan de oorzaken die verband hebben met het menselijk en maatschappelijk verval. De achteruitgang van het milieu en de samenleving treft in het bijzonder de zwaksten van de planeet:”Zowel de gemeenschappelijke ervaring van het gewone leven als het wetenschappelijk onderzoek laten zien dat de armste mensen te lijden hebben onder de ernstigste effecten van alle aanvallen op het milieu”. De uitputting van de visreserves straft bijvoorbeeld vooral degenen die van de beroepsvisvangst leven en niets hebben om deze te vervangen, de vervuiling van het water treft in het bijzonder de armsten, die niet de mogelijkheid hebben om water in flessen te kopen, de stijging van het zeeniveau treft hoofdzakelijk de verarmde kustvolken, die nergens heen kunnen verhuizen. Het effect van het huidige gebrek aan evenwicht blijkt ook uit de vroegtijdige dood van veel armen, in de conflicten die worden veroorzaakt door het gebrek aan hulpbronnen, en zo veel andere problemen die geen voldoende ruimte vinden in de agenda’s van de wereld.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling.

____________________________________________________________________________

Sunday – Baptism of the Lord

Invitation

May I draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants you to share in the joy
of the gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
for the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Opening word
Today we close the Christmas time
with a striking event
at the beginning of the public life of Jesus.
He leaves his father city
and is baptized in the river Jordan by John the Baptist.
At that moment He becomes aware of who He is
and what to do in his life.
The feast of the baptism of the Lord
is also a celebration of the memory of our own baptism.
An exquisite moment to stand still
at what it means to go through life as a baptized person.

FIRST READING Is. 55, 1-11

Come to the water and listen, and you shall live.

From the prophet Isaiah

This is how God the Lord speaks :

“Come to the water, all of you who are thirsty!
“Even you who have no money, come anyway.
“Come and buy,
enjoy without money
and without paying.
“Comes to buy wine and milk.
“What do you give your money for something that’s not bread?
“What do you give your labor for something that doesn’t feed?
“Listen, listen to me.
then you eat what is good,
then saturate yourself with delicious food.

“Tend your ear and come to Me
and listen,
and thou shalt live.
“I am going to make a lasting covenant with you;
the favor granted to David I will not deny.
“I have made him a witness for the nations.
and through him I showed them my power.
Now you will summon foreign nations;
at one time they did not know you,
but now they will come running to join you!
I the Lord your God, thne holy God of Israël,
will make all this happen;
I will give you honour and glory.

“Seek the Lord now that He allows Himself to be found.
calls upon Him now that He is near.
“The unrighteous must leave his way,
the sinner’s thoughts;
he must return to the Lord
– the Lord will be merciful –
back to our God, who always wants to forgive.
“Your thoughts are not my thoughts,
my roads are not your roads
– This is what the Lord’s Speech of God says -,
but as the sky is high above the earth,
so high my ways exceed your ways
and my thoughts your thoughts.

“As the rain and the snow fall from the sky
and just return there
when they’ve soaked the earth,
have fertilized her so that she turns green,
when they have given the seed to the sower
and the bread to the eater,
so it will also go with the word
that’s coming out of my mouth:
it does not return to Me in vain;
it only returns again
when it has accomplished my will
and fulfilled his mission.”

Responsorial Psalm   Isa. 12, 2cd-3, 4bcd, 5-6

Refrains
Thou shalt draw water in joy
from the sources of salvation.

The Lord is my strength, I praise Him,
He brought me salvation.
Rejoice shall you scoop water
from the sources of salvation.

Glorifies the Lord, invokes His Name;
Makes his deeds known to the nations,
remembers how exalted his Name is.

Sings to the Lord for his incomparable work,
let the whole earth know.
Rejoice and rejoice that Zion inhabits,

to Israel’s Holy, great one in your midst.

SECOND READING 1 John 5, 1-9

The Spirit, the water and the blood.

From the first letter of the holy apostle John

Friends,

Anyone who believes that Jesus is the Savior,
is a child of God.
Well, he who loves the father,
also loves the child.
We want to love God and keep His commandments,
then we must also love God’s children.
That is our yardstick.
To love God means:
keeping his commandments,
and its commandments are not difficult to maintain
for all who are born of God,
conquers the world.
And the weapon with which we conquer the world,
is none other than our faith.
No one can conquer the world but he who believes
that Jesus is the Son of God.
It is He who came with water and blood,
Jesus Christ.
He came, not by water alone
but through water and blood.
The Spirit proclaims it,
because the Spirit is the truth.
Because there are three witnesses,
the Spirit,
the water
and the blood,
and these three correspond.
If we accept people’s testimony,
then surely that of God,
that has so much greater authority;
God Himself guarantees this testimony
that He has laid down concerning His Son.

Verse for the gospel John 1, 29

Alleluia.
John saw Jesus coming to him and said:
Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world.
Alleluia.

GOSPEL Mc 1, 7-11

Thou art my Son, my beloved; in Thou I am well pleased.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Marcus

At that time Johannes preached:
“After me comes one who is stronger than me,
and I’m not worthy to stoop down.
and loosen the strap on his sandals.
“I have baptized you with water
but He will baptize you with the Holy Spirit.”

At that time Jesus left Nazareth in Galilee
and was baptized by John in the Jordaan.
And at the same time He ascended out of the water,
He saw the sky tear open
and the Spirit descends upon itself like a dove.
And a voice came from heaven:
“Thou art my Son,
my beloved;
in you I am well pleased.”

————————————————————————————————————-

Laudato Si

 

Encyclics of

POPE FRANCIS

 

About caring for the common house 

V. Planetary inequality

48. The human and natural environment are deteriorating together, and we will not be able to cope adequately with the destruction of the environment if we do not pay attention to the causes related to human and social decay. The degradation of the environment and society particularly affects the weakest people on the planet: “Both the common experience of ordinary life and scientific research show that the poorest people suffer the most serious effects of all attacks on the environment”. The depletion of fish stocks, for example, penalizes those who make a living from professional fishing and have nothing to replace it, water pollution particularly affects the poorest, who do not have the opportunity to buy bottled water, rising sea levels mainly affect impoverished coastal populations, who have nowhere to move. The effect of the current imbalance is also evident in the premature deaths of many poor people, in the conflicts caused by the lack of resources, and so many other problems that do not find sufficient space in the world’s agendas.

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation.

Zaterdag na de openbaring des Heren

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Wat de geloofsverkondiger heeft is eigenlijk niet van hem. Het is bestemd om met anderen gedeeld te worden. De geloofsverkondiger ‘moet zijn plaats kennen’. Deze nederigheid bezat Johannes de Doper. Hij wijst Jezus aan, Hij (h)erkent Hem! Een geloofsverkondiger heeft als zending Jezus aan te wijzen, Hem te belijden. Veel meer dan dat kan hij of zij feitelijk niet doen. Als de ander door zijn woord en door zijn wijze van in het leven staan de weg naar Jezus vindt is zijn taak volbracht. De rest doet de Heer zelf wel. ‘Hij moet groter worden, maar ik kleiner’.

EERSTE LEZING                                                  I Joh. 5, 14-21

God luistert naar ons als wij Hem iets vragen.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Ons vertrouwen op God geeft ons de zekerheid
dat Hij naar ons luistert
als wij Hem iets vragen overeenkomstig zijn wil.
En als wij weten dat Hij naar al ons vragen luistert
mogen wij er ook zeker van zijn
dat onze gebeden al zijn verhoord.
Als iemand zijn broeder een zonde ziet bedrijven
die niet voert tot de dood
moet hij voor zijn broeder bidden
en God zal hem in leven houden, dat wil zeggen,
als zijn zonde hem niet doodt.
Want er is een zonde die voert tot de dood;
hiervoor geldt mijn aansporing om te bidden niet.
Maar hoewel elke verkeerde daad zonde is
brengt niet elke zonde de dood.
Wij weten dat een kind van God niet zondigt ;
de Zoon van God behoedt hem
en de boze heeft geen vat op hem.
Wij weten dat wij bij God horen
terwijl de hele wereld in de macht van de boze ligt.
Wij weten dat de Zoon van God gekomen is
en dat Hij ons inzicht gegeven heeft
om de waarachtige God te kennen,
en wij zijn in de waarachtige God
want wij zijn in Jezus Christus, zijn Zoon.
Dit is de ware God, dit is eeuwig leven !
Kinderen, wacht u voor valse goden.

TUSSENZANG                                          Ps. 149, 1-2, 3-4, 5, 6a, 9b

Onze Heer, die zijn volk bemint,
omkranst de verdrukte met zegekransen.

of : Alleluia.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zijn lof weerklinke te midden der zijnen.
Israël juiche zijn Schepper toe,
laat Sions zonen hun koning begroeten.

Looft zijn Naam in een heilige dans,
bespeelt voor Hem harp en citer.
Want onze Heer, die zijn volk bemint,
omkranst de verdrukte met zegekransen.

Jubelt dus, heiligen, om uw triomf,
viert feest in uw legerplaatsen.
Voltrek aan hen het vonnis van God,
de taak die zijn vromen tot eer strekt.

ALLELUIA                                                    cf. 1 Tim. 3, 16

Alleluia.
Geprezen zij de Heer,
omdat Hij verkondigd werd onder de volken ;
geprezen zij de Heer,
omdat Hij geloofd werd in de wereld.
Alleluia.

EVANGELIE                                              Joh. 3, 22-30

De vriend van de bruidegom is vol blijdschap wanneer hij de
stem van de bruidegom verneemt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd ging Jezus met zijn leerlingen het land van Judea in,
bleef daar enige tijd met hen
en doopte er.
Ook Johannes diende te Enon bij Salem het doopsel toe,
omdat daar veel water was ;
men ging daarheen om zich te laten dopen.
Johannes was namelijk nog niet in de gevangenis geworpen.
Enige leerlingen uit de kring van Johannes
geraakten in een twistgesprek met een Jood
over reinigingskwesties.
Zij gingen naar Johannes en zeiden hem :
“Rabbi,
de man die met u was aan de overkant van de Jordaan
en over wie gij een getuigenis hebt gegeven :
nu Hij aan het dopen is
lopen ze allemaal naar Hèm toe.”
Johannes gaf hun ten antwoord :
“Een mens kan zich niets toeëigenen,
tenzij het hem vanuit de hemel gegeven is.
“Gij zijt zelf mijn getuigen dat ik gezegd heb :
Ik ben de Messias niet
maar een gezondene om voor Hem uit te gaan.
“De bruidegom is hij die de bruid heeft,
maar de vriend van de bruidegom
die staat te luisteren of hij hem hoort,
is al vol blijdschap
wanneer hij de stem van de bruidegom verneemt.
“Zo nu is mijn vreugde en ze is volkomen.
“Hij moet groter worden maar ik kleiner.”

 

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

47. Hierbij komt nog de dynamiek van de media en de digitale wereld, die, wanneer zij alom tegenwoordig worden, niet de ontwikkeling bevorderen om wijs te leven, diep na te denken, edelmoedig lief te hebben. De grote wijzen van het verleden zouden in deze context het gevaar lopen om hun wijsheid verstikt te zien te midden van het chaotische rumoer van informatie. Dat vraagt van ons een krachtinspanning dat deze middelen worden vertaald in een nieuwe culture ontwikkeling van de mensheid en niet in een achteruitgang van haar diepste rijkdom. Ware wijsheid, de vrucht van reflectie, dialoog en edelmoedige ontmoeting tussen personen, verwerft men niet met een pure opeenhoping van data die uiteindelijk verzadigd en verward in een soort geestelijke vervuiling. Tegelijkertijd is er de neiging de werkelijke relaties met de ander met al de uitdagingen die zij inhouden, te vervangen door een soort communicatie die door internet tot stand wordt gebracht. Dat maakt het mogelijk relaties te selecteren of te elimineren overeenkomstig onze willekeur, en zo wordt er vaak een nieuw type kunstmatige emoties gegenereerd die meer van doen hebben met apparaten en schermen dan met personen en de natuur. De huidige middelen maken het mogelijk dat wij met elkaar communiceren en kennis en emoties delen. Soms verhinderen zij ons echter ook direct contact te krijgen met de angst, de vrees, de vreugde van de ander en de complexiteit van zijn persoonlijke ervaring. Daarom zou het feit niet moeten verbazen dat samen met het overweldigende aanbod aan deze producten een diepe en melancholische onvoldaanheid of schadelijk isolement groeit in de intermenselijke relaties.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling.

____________________________________________________________________________

Saturday after the revelation of the Lord

 

Invitation

May I draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants you to share in the joy  
of the gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
for the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
What the Prophet of Faith has is actually not his own. It is meant to be shared with others. The confessor ‘must know his place’. This humility possessed John the Baptist. He points out to Jesus, He acknowledges Him! The mission of an intercessor of faith is to designate Jesus, to confess Him. He or she can’t actually do much more than that. If the other finds the way to Jesus through his word and through his way of standing in life, his task is accomplished. The Lord himself does the rest. He has to become bigger, but I have to become smaller.

FIRST READING     I Jn. 5, 14-21

God listens to us when we ask Him something.

From the first letter of the holy apostle John

Friends,

Our trust in God gives us the certainty
that He listens to us
if we ask Him something according to His will.
And when we know that He listens to all our questions
we can also be sure
that our prayers have already been answered.
If anyone sees his brother committing a sin
which does not lead to death
he must pray for his brother
and God will keep him alive, that is,
if his sin does not kill him.
For there is a sin that leads to death;
to which my exhortation to pray does not apply.
But though every wrong deed is sin
not every sin brings death.
We know that a child of God does not sin;
the Son of God protects him
and the evil one has no control over him.
We know that we belong to God
while the whole world is in the power of evil.
We know that the Son of God has come
and that He has given us insight
to know the true God,
and we are in the true God
for we are in Jesus Christ, His Son.
This is the true God, this is eternal life !
Children, wait for false gods.

INTERLUDIUM    Ps. 149, 1-2, 3-4, 5, 6a, 9b

Our Lord, who loves his people,
wreaths the oppressed with victory wreaths.

or : Alleluia.

Sings a new song for the Lord,
His praise resounds among his own.
Israel be glad because of your  Creator,
Let Zion’s people greet their king.

Praise his Name in a holy dance,
Plays harp and zither for Him.
For our Lord, who loves His people,
wreaths the oppressed with victory wreaths.

So rejoice, saints, for your triumph,
Celebrate in your army seats.
Persevere to them the sentence of God,
the task that does honor to his pious.

ALLELUIA cf. 1 Tim. 3, 16

Alleluia.
Praised be the Lord,
because He was proclaimed among the nations;
praised be the Lord,
because He was believed in the world.
Alleluia.

GOSPEL Joh. 3, 22-30

The groom’s boyfriend is full of joy when he 
hears the voice of the groom.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Johannes

At that time Jesus went with his disciples into the land of Judea,
stayed there with them for some time
and baptized there.
Also Johannes was baptized in Enon at Salem,
because there was a lot of water there;
people went there to be baptized.
Johannes had not yet been thrown in jail.
Some students from the circle of Johannes
got into a quarrel with a Jew
about cleaning issues.
They went to John and told him :
“Rabbi,
the man who was with you on the other side of the Jordaan
and about whom thou hast given a testimony:
now that He is baptizing
they all walk towards Hèm.”
John answered them:
“A man can’t appropriate anything.
unless it was given to him from heaven.
“Thou art my witnesses that I said.
I am not the Messiah
but a messenger to go out before Him.
“The groom is he who has the bride.
but the groom’s friend
who’s listening if he hears him,
is already full of joy
when he hears the voice of the groom.
“So now is my joy and it is complete.
“He needs to get bigger but I need to get smaller.”

 

 

Laudato Si

 

Encyclics of

POPE FRANCISCUS

 

About caring for the common house 

47. To this must be added the dynamics of the media and the digital world, which, when they become ubiquitous, do not promote the development of living wisely, thinking deeply, loving generously. In this context, the great sages of the past would be in danger of seeing their wisdom suffocated amidst the chaotic murmur of information. This requires an effort on our part to translate these means into a new cultural development of humanity and not into a decline of its deepest riches. True wisdom, the fruit of reflection, dialogue and noble encounter between persons, is not acquired with a pure accumulation of data that eventually becomes saturated and confused in a kind of spiritual pollution. At the same time, there is a tendency to replace the real relationships with the other with all the challenges they present by a kind of communication brought about by the Internet. That makes it possible to select or eliminate relations according to our arbitrariness, and thus a new type of artificial emotions is often generated which have more to do with devices and screens than with persons and nature. Today’s resources allow us to communicate and share knowledge and emotions with each other. However, sometimes they also prevent us from getting in direct contact with the anxiety, the fear, the joy of the other and the complexity of his personal experience. Therefore, it should come as no surprise that together with the overwhelming supply of these products, a deep and melancholic inadequacy or harmful isolation grows in interpersonal relationships.

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Vrijdag na de openbaring des Heren

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Melaatsheid werd lang gezien als een straf van God. De mens deed er nog een schepje bij en sloot melaatsen uit. Zij moesten weg uit de gemeenschap. De melaatse uit het evangelie vraagt de Heer dat Hij hem zou reinigen: ‘Als Gij wilt kunt Gij mij reinigen’. Deze korte zin is een gebed en een belijdenis tegelijkertijd. Het vertrouwen dat de melaatse in de Heer heeft mag ook het onze worden. De melaatse ziet wie Jezus werkelijk is. Hij weet dat een aanraking van Hem de uitsluiting opheft en genezing brengt. Elke geloofsverkondiger mag zo in het leven staan.

EERSTE LEZING                                         I Joh. 5, 5-13

Er zijn die getuigen : de Geest, het water en het bloed.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft
dat Jezus de Zoon van God is.
Hij is het die gekomen is met water en bloed,
Jezus Christus.
Hij is gekomen
niet door water alleen maar door water en door bloed.
De Geest betuigt het
omdat de Geest de waarheid is.
Want er zijn drie getuigen,
de Geest,
het water
en het bloed
en deze drie stemmen overeen.
Als wij het getuigenis van mensen aannemen
dan zeker dat van God,
dat zoveel groter gezag heeft ; God zelf waarborgt dit getuigenis
dat Hij heeft afgelegd aangaande zijn Zoon.
Wie in de Zoon van God gelooft
draagt Gods getuigenis in zijn hart.
Wie God geen geloof schenkt
maakt Hem tot een leugenaar, want hij weigert
Gods eigen getuigenis over zijn Zoon te aanvaarden.
En dit is de zin van het getuigenis :
God heeft ons eeuwig leven gegeven in zijn Zoon.
Wie de Zoon heeft
heeft leven gevonden ;
wie de Zoon van God niet heeft
heeft ook het leven niet.
Ik heb u deze brief geschreven
om u er van te overtuigen dat gij eeuwig leven hebt,
gij allen die waarachtig gelooft in de Zoon van God.

TUSSENZANG                                   Ps. 147, 12-13, 14-15, 19-20

Loof nu de Heer, Jeruzalem !
of: Alleluia.

Loof nu de Heer, Jeruzalem,
Sion, verheerlijk uw God !
Want Hij heeft uw poorten stevig gegrendeld,
uw zonen gezegend binnen uw muur.

Hij laat u in vrede uw akkers bebouwen
en voedt u met tarwebloem.
Hij zendt zijn bevel uit over de aarde
en haastig rept zich zijn woord.

Hij is het die Jakob zijn woord heeft gezonden,
zijn wet en geboden voor Israël.
Nooit was er een volk dat Hij zo heeft behandeld,
geen ander maakt Hij zijn wegen bekend.

ALLELUIA                                                          Mt. 4, 23

Alleluia.
Jezus verkondigde de Blijde Boodschap
van het koninkrijk
en alle ziekten en alle kwalen onder het volk
genas Hij.
Alleluia.

EVANGELIE                                                     Lc. 5, 12-16

En terstond verdween de melaatsheid van hem.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Terwijl jezus eens in een van de steden vertoefde
trof Hij een man aan die overdekt was met melaatsheid.
Toen deze Jezus zag
wierp hij zich ter aarde neer en smeekte Hem :
“Heer, als Gij wilt kunt Gij mij reinigen.”
Jezus stak de hand uit, raakte hem aan en sprak :
“Ik wil, word rein.”
En terstond verdween de melaatsheid.
Jezus verbood hem het aan iemand te zeggen.
“Maar,
– zo zei Hij –
ga u laten zien aan de priester
en offer voor uw reiniging, zoals Mozes heeft voorgeschreven
om hun het bewijs te leveren.”
In steeds wijder kring werd over Hem gesproken
en grote volksmenigten stroomden samen om Hem te horen
en om van hun kwalen genezen te worden.
Hij trok zich telkens in de eenzaamheid terug om te bidden.

 

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

45. Op sommige plaatsen in de stad en op het platteland heeft de privatisering van landerijen de toegang van de burgers tot gebieden van een bijzondere schoonheid moeilijk gemaakt; elders heeft men “ecologische” woonbuurten geschapen die alleen maar ter beschikking van weinigen staan en waar men ervoor zorgt te vermijden dat anderen binnenkomen om een kunstmatige rust te verstoren. Vaak vindt men een mooie stad, vol goed verzorgde groene ruimtes in enkele “veilige” gebieden, maar zo is het niet in minder zichtbare zones, waar de uitgestotenen van de maatschappij leven.

46. Bij de maatschappelijke componenten van een verandering op wereldniveau horen ook de effecten op de werkgelegenheid van sommige technologische vernieuwingen, maatschappelijke uitsluiting, ongelijkheid in beschikbaarheid en verbruik van energie en andere diensten, maatschappelijke versplintering, toename van geweld en het opkomen van nieuwe vormen van maatschappelijke agressiviteit, drugshandel en toenemend drugsgebruik onder de jongsten en verlies van identiteit. Het zijn onder andere tekenen die laten zien hoe de groei van de laatste twee eeuwen in al zijn aspecten geen integrale vooruitgang en een verbetering van de kwaliteit van leven heeft betekend. Sommige van deze tekenen zijn tegelijkertijd symptomen van een maatschappelijk verval, een stilzwijgend verbreken van de banden van integratie en sociale gemeenschap.

 

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling.

____________________________________________________________________________

Friday after the revelation of the Lord

Invitation

May I draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants you to share in the joy
of the gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
for the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Leprosy was long seen as a punishment from God. Man man aggravated their condition and excluded lepers. They had to leave the community. The leper from the gospel asks the Lord to cleanse him: ‘If Thou wilt, Thou canst cleanse me’. This short sentence is a prayer and a confession at the same time. The trust the leper has in the Lord may also become ours. The leper sees who Jesus really is. He knows that a touch of Him lifts the exclusion and brings healing. Every confessor of faith is allowed to stand in this way in life.

FIRST READING     I Jn. 5, 5-13

There are these witnesses: the Spirit, the water and the blood.

From the first letter of the holy apostle John

Friends,

No one can conquer the world but he who believes
that Jesus is the Son of God.
It is He who came with water and blood,
Jesus Christ.
He has come
not by water alone and by blood.
The Spirit proclaims it
because the Spirit is the truth.
Because there are three witnesses,
the Spirit,
the water
and the blood
and these three correspond.
If we accept people’s testimony
then surely that of God,
that has so much greater authority ; God Himself guarantees this testimony
that He has laid down concerning His Son.
Who believes in the Son of God
bears God’s testimony in his heart.
He who does not give God faith
makes him a liar, because he refuses
To accept God’s own testimony about His Son.
And this is the meaning of the testimony:
God has given us eternal life in His Son.
Who has the Son
has found life ;
who does not have the Son of God
Neither does life.
I have written you this letter
to convince you that you have eternal life,
all of you who truly believe in the Son of God.

INTERLUDIUM   Ps. 147, 12-13, 14-15, 19-20

Praise the Lord now, Jerusalem !
or: Alleluia.

Now praise the Lord, Jerusalem,
Zion, glorify your God !
For He has firmly locked your gates,
your sons blessed inside your wall.

He lets you cultivate your fields in peace
and feed on wheat flour.
He sends his command to the earth
and what He says is quickly done

It is he who sent Jacob his word,
are law and commandments for Israel.
Never has there been a people that He has treated so,
no other He makes His ways known.

ALLELUIA  Mt. 4, 23

Alleluia.
Jesus proclaimed the Good News
of the kingdom
and all diseases and all ailments among the people
He healed.
Alleluia.

GOSPEL Lc. 5, 12-16

And immediately his leprosy disappeared.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Lucas

While Jesus once resided in one of the cities
He found a man covered in leprosy.
When he saw Jesus
he threw himself down to the ground and begged Him:
“Lord, if Thou wilt, Thou canst cleanse me.”
Jesus reached out his hand, touched him and spoke:
“I will, become pure.”
And immediately the leprosy disappeared.
Jesus forbade him to tell anyone.
“But..,
– so he said –
go show yourself to the priest
and sacrifice for your cleansing, as Moses prescribed
to prove it to them.”
In ever wider circles there was talk of Him
and great crowds of people flocked together to hear Him
and to be cured of their ailments.
He always withdrew into solitude to pray.

Laudato Si

Encyclics of

POPE FRANCIS

About caring for the common house

45. In some urban and rural areas, the privatization of land has made the access of citizens to areas of special beauty difficult; elsewhere, “ecological” neighborhoods have been created that are only available to a few and where care has been taken to prevent others from entering in order to disturb an artificial peace. Often one finds a beautiful city, full of well-tended green spaces in some “safe” areas, but this is not the case in less visible areas, where the outcasts of society live.

46. The social components of global change include the effects on employment of some technological innovations, social exclusion, inequalities in the availability and consumption of energy and other services, social fragmentation, increased violence and the emergence of new forms of social aggression, drug trafficking and increased drug use among the youngest, and loss of identity. Among other things, these are signs that the growth of the last two centuries in all its aspects has not meant integral progress and an improvement in the quality of life. Some of these signs are at the same time symptoms of social decay, a tacit break in the bonds of integration and social community.

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Donderdag – H. Raimundus van Penyafort, pr.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Het evangelie reikt ons misschien wel de kortste preek van Jezus aan: ‘Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan’. Door in de synagoge voor te lezen uit het boek Jesaja meet Jezus zich een messiaanse opdracht toe. Wat eeuwenlang werd verhoopt is in Jezus werkelijkheid geworden. Hij kent de Schrift, Hij proclameert Gods Woord, niet alleen met woorden maar ook met zichtbare daden tot heil van mensen. Jezus legt Gods Woord op zijn eigen leven en zending. Deze grondhouding moge elke geloofsverkondiger bezielen.

EERSTE LEZING                                             I Joh. 4, 19-5, 4

Wie God liefheeft moet ook zijn broeder liefhebben.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Wij hebben lief, omdat God ons eerst heeft liefgehad.
Maar als iemand zegt dat hij God liefheeft
terwijl hij zijn broeder haat,
is hij een leugenaar.
Want als hij zijn broeder die hij ziet niet liefheeft,
kan hij niet God liefhebben
die hij nooit heeft gezien.
Dit gebod hebben wij dan ook van Hem gekregen :
wie God liefheeft
moet ook zijn broeder liefhebben.
Iedereen die gelooft dat Jezus de verlosser is
is een kind van God.
Welnu, wie de vader liefheeft
bemint ook het kind.
Willen wij God liefhebben en zijn geboden onderhouden
dan moeten wij ook Gods kinderen liefhebben.
Dat is onze maatstaf.
God beminnen wil zeggen
zijn geboden onderhouden,
en zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden
want ieder die uit God geboren is
overwint de wereld.
En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen
is geen ander dan ons geloof.

TUSSENZANG                                        Ps. 72(71), 2, 14, 15 bc, 17

Hem huldigen alle vorsten der aarde
en alle volkeren dienen Hem.

Mijn God verleen de koning uw wijsheid,
de koningszoon uw rechtvaardigheid.
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen,
uw armen met billijkheid.

Vorsten van Tarsis, van verre kusten,
zenden geschenken,
Arabische heersers en Etiopen betalen Hem cijns.
In dankbaar gebed zal men Hem gedenken,
Hem zegenen iedere dag.

Voor eeuwig blijve zijn naam geprezen,
in ere zolang als er dagen zijn.
Zijn naam zij een zegen voor alle stammen,
bij alle volken met lof vermeld.

ALLELUIA                                              Lc. 4, 18-19.

Alleluia.
De Heer heeft mij gezonden
om aan armen de Blijde Boodschap te brengen,
en aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken.
Alleluia.

EVANGELIE                                              Lc. 4, 14-22a

Het Schriftwoord dat gij gehoord hebt
is thans in vervulling gegaan.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd keerde Jezus
in de kracht van de Geest terug naar Galilea
en men sprak over Hem in heel de streek.
Hij trad nu op als leraar in hun synagogen
en werd algemeen geprezen.
Zo kwam Hij ook in Nazaret, waar Hij was grootgebracht.
Hij ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge
en stond op om voor te lezen.
Ze reikten Hem de boekrol van de profeet Jesaja aan.
Hij opende de rol
en vond de plaats waar geschreven stond :

De geest des Heren is over mij gekomen,
omdat Hij mij gezalfd heeft.
Hij heeft mij gezonden
om aan armen de Blijde Boodschap te brengen,
aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden dat zij zullen zien ;
om verdrukten te laten gaan in vrijheid,
om een genadejaar af te kondigen van de Heer.

Daarop rolde Hij het boek dicht,
gaf het terug aan de dienaar en ging zitten.
In de synagoge waren aller ogen gespannen op Hem gevestigd.
Toen begon Hij hen toe te spreken :
“Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt
is thans in vervulling gegaan.”
Allen betuigden Hem hun instemming
en verbaasden zich,
dat woorden, zo vol genade uit zijn mond vloeiden.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

IV. De achteruitgang van de kwaliteit van het menselijk leven en het maatschappelijk verval

43. Als wij rekening houden met het feit dat het menselijk wezen een schepsel is van deze wereld, dat recht erop heeft te leven en gelukkig te zijn, en bovendien een bijzondere waardigheid heeft, kunnen wij niet nalaten de effecten van het verval van het milieu, van het huidige ontwikkelingsmodel en van de wegwerpcultuur op het leven in overweging te nemen.

44. Tegenwoordig constateren wij bijvoorbeeld een mateloze en ongeordende groei van veel steden, die van het standpunt van de gezondheid bezien onleefbaar zijn geworden, niet alleen door de vervuiling die het gevolg is van de uitstoot van giftige stoffen, maar ook door de chaos in de steden, de problemen in het vervoer en de visuele en akoestische vervuiling. Veel steden zijn grote inefficiënte structuren die overmatig veel water en energie verbruiken. Er zijn wijken die, hoewel ze recent zijn gebouwd, verstopt zijn geraakt en ongeordend zijn, zonder voldoende groene ruimte. Het past niet dat bewoners van deze planeet steeds meer leven omgeven door beton, asfalt, glas en metaal zonder fysiek contact met de natuur.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling.

___________________________________________________________________

Thursday – H. Raimundus of Penyafort, pr.

Invitation

May I draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants you to share in the joy
of the gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
for the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
The gospel perhaps offers us the shortest sermon of Jesus: ‘The Scripture word which you have just heard is now fulfilled’. By reading the book of Isaiah in the synagogue, Jesus measures himself to a messianic task. What was hoped for centuries has become reality in Jesus. He knows the Scriptures, He proclaims God’s Word, not only with words but also with visible deeds for the salvation of people. Jesus places God’s Word on his own life and mission. This basic attitude may inspire every proclaimer of faith.

FIRST READING   I Jn. 4, 19-5, 4

He who loves God must also love his brother.

From the first letter of the holy apostle John

Friends,

We love, because God loved us first.
But if someone says he loves God
while he hates his brother,
he’s a liar.
For if he does not love his brother he sees,
he cannot love God
that he’s never seen.
This commandment we have received from Him:
who loves God
must also love his brother.
Anyone who believes that Jesus is the Savior
is a child of God.
Well, who loves the father
also loves the child.
Do we want to love God and keep His commandments?
then we must also love God’s children.
That is our yardstick.
To love God means
to maintain his commandments ,
and its commandments are not difficult to maintain
for all who are born of God
conquers the world.
And the weapon with which we conquer the world
is none other than our faith.

INTERLUDIUM   Ps. 72(71), 2, 14, 15 bc, 17

To honour Him all the princes of the earth
and all peoples serve Him.

My God grant the king your wisdom,
the king’s son your justice.
He may govern your people righteously,
your arms with fairness.

Princes of Tarsis, from distant shores,
send gifts,
Arab rulers and Etiopes pay him cijns.
In grateful prayer they will remember Him,
Bless him every day.

Praise his name forever,
in honor as long as there are days.
His name they a blessing for all tribes,
mentioned with praise by all peoples.

ALLELUIA Lc. 4, 18-19.

Alleluia.
The Lord has sent me
to bring the Good News to the poor,
and to announce their release to prisoners.
Alleluia.

GOSPEL      Lc. 4, 14-22a

The Word of Scripture you have heard
has now been fulfilled.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Lucas

At that time, Jesus
returned to Galilee and the power of the Holy Spirit was with Him.
The people were talking about Him all over the region.
He now acted as a teacher in their synagogues
and was widely praised.
This is how He came to Nazareth, where He was raised.
According to his habit he went to the synagogue on Sabbath day
and got up to read.
They offered Him the scroll of the prophet Isaiah.
He opened the role
and found the place where it was written:

The spirit of the Lord has come upon me,
because He anointed me.
He has sent me
to bring the Good News to the poor,
to announce their release to prisoners
and to the blind that they will see;
to let the prisoners go in freedom,
to proclaim a year of grace from the Lord.

Then He rolled up the book,
gave it back to the servant and sat down.
In the synagogue all eyes were tense on Him.
Then He began to speak to them:
“The Word of Scripture which you have just heard
has now been fulfilled.”
All of them expressed their agreement
and wondered,
that words, so full of grace, flowed out of his mouth.

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

About caring for the common house 

IV. The deterioration of the quality of human life and social decay

43. If we take into account the fact that the human being is a creature of this world, who has the right to live and be happy, and has a special dignity, we cannot fail to consider the effects of the degradation of the environment, of the present development model and of disposable culture on life.

44. Today, for example, we are witnessing the excessive and disordered growth of many cities which, from the point of view of health, have become unlivable, not only because of the pollution caused by the emission of toxic substances, but also because of the chaos of cities, the problems of transport, and visual and acoustic pollution. Many cities are large inefficient structures that consume excessive amounts of water and energy. There are neighborhoods that, although recently built, have become clogged and disordered, without sufficient green space. It is not fitting that inhabitants of this planet increasingly live surrounded by concrete, asphalt, glass and metal without physical contact with nature.

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation.

Woensdag – Driekoningen

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De geloofsverkondiger mag niet blijven steken of zich wentelen in het succes dat hij oogst. Daarom zegt Jezus dat Hij altijd opnieuw op weg moet gaan, van dorp naar dorp, van stad naar stad. Jezus ziet de geloofsverkondigers als rondtrekkende predikers, niet als mensen die zich ergens vastzetten, in een vaste kring blijven rondhangen. Deze gedachte kan velen afschrikken, angstig maken. Ongetwijfeld doet ze mensen afhaken. Om de verkondigingsopdracht aan te kunnen is het belangrijk te beseffen dat de Heer bij ons blijft op velerlei wijzen, in vele tekens. Het komt er op aan dat te ervaren.

EERSTE LEZING                                                 I Joh. 4, 11-18

Als wij elkaar liefhebben woont God in ons.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Als God ons zozeer heeft liefgehad
moeten ook wij elkander liefhebben.
Nooit heeft iemand God gezien,
maar als wij elkaar liefhebben
woont God in ons
en is zijn liefde in ons volmaakt geworden.
Dit is het bewijs dat wij in Hem verblijven
zoals Hij verblijft in ons,
dat Hij ons deel heeft gegeven aan zijn Geest.
En wij, wij hebben gezien en wij getuigen
dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden
om de heiland van de wereld te zijn.
Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is
woont God in hem
en woont hij in God.
Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft
en wij geloven in haar.
God is liefde :
wie in de liefde woont
woont in God
en God is met hem.
Onze liefde is volmaakt
als wij vertrouwvol uitzien naar de dag van het oordeel,
omdat wij in deze wereld leven
volgens het voorbeeld van Christus.
Liefde laat geen ruimte voor vrees.
De volmaakte liefde drijft de vrees uit,
want vrees duidt op straf
en wie vreest is niet volgroeid in de liefde.

TUSSENZANG                                                   Ps. 72(71), 2, 10, 12-13

Hem huldigen alle vorsten der aarde
en alle volkeren dienen Hem.

mijn God, verleen de koning uw wijsheid,
de koningszoon uw rechtvaardigheid.
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen,
uw armen met billijkheid.

Vorsten van Tarsis, van verre kusten,
zenden geschenken,
Arabische heersers en Etiopen betalen Hem cijns.

De arme die steun vraagt zal Hij bevrijden,
de ongelukkige zonder hulp.
Hij zal zich ontfermen over misdeelden,
de zwakken schenkt Hij weer levensmoed.

ALLELUIA                                                          Mt. 4, 23

Alleluia.
Jezus verkondigde de Blijde Boodschap
van het koninkrijk
en alle ziekten en alle kwalen onder het volk
genas Hij.
Alleluia.

EVANGELIE                                                   Mc. 6, 45-52

Jezus bedaart de storm en loopt over het meer.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

Na de broodvermenigvuldiging
dwong Jezus onmiddellijk zijn leerlingen
in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen,
naar Betsaïda,
terwijl Hij het volk naar huis zou zenden.
Na afscheid van hen genomen te hebben
ging Hij de berg op om te bidden.
Toen de avond viel bevond de boot zich midden op het meer
en was Hij alleen aan land.
Omdat Hij zag dat zij zich aftobden om vooruit te komen
– de wind zat hun tegen –
kwam Hij omstreeks de vierde nachtwake
te voet over het meer naar hen toe ;
en Hij wilde hen voorbijgaan.
Maar toen zij Hem zo over het meer zagen gaan
meenden zij dat het een spook was en schreeuwden zij het uit.
Want allen zagen Hem en raakten van streek.
Maar onmiddellijk begon Hij met hen te spreken en zei hun :
“Weest gerust, Ik ben het. Vreest niet.”
Hij klom bij hen in de boot en de wind ging liggen.
Zij raakten buiten zichzelf van verbazing,
want zij waren door het gebeurde met de broden
niet tot inzicht gekomen, maar hun geest was verblind.

____________________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

42. Het is noodzakelijk veel meer te investeren in onderzoek om het gedrag van de ecosystemen te begrijpen en op de juiste wijze de verschillende variabelen van het effect van iedere belangrijke verandering van het milieu te analyseren. Daar alle schepselen onderling met elkaar zijn verbonden, moet van ieder ervan de waarde met liefde en verwondering worden erkend en hebben wij allen als geschapen wezens elkaar nodig. Ieder gebied heeft een verantwoordelijkheid in de zorg voor deze familie en daarom zou men een nauwkeurige inventaris moeten maken van de soorten die het herbergt, met het oog op de ontwikkeling van programma’s en strategieën van bescherming, met bijzondere aandacht zorgend voor de soorten die aan het uitsterven zijn. 

Wordt vervolgd     Voor voorgaande publicaties scroll omlaag

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling.

Wednesday – Epiphany

Invitation

May I draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants you to share in the joy
of the gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
for the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
The proclaimer of faith must not get stuck or wallow in the success he reaps. That is why Jesus says that He must always go again and again, from village to village, from city to city. Jesus sees the proclaimers of faith as itinerant preachers, not as people who get stuck in a fixed circle. This thought can scare many people, make them anxious. Undoubtedly it makes people drop out. In order to be able to cope with the task of preaching, it is important to realize that the Lord stays with us in many ways, in many signs. It is important to experience that.

FIRST READING   I Jn. 4, 11-18

When we love each other, God dwells within us.

From the first letter of the holy apostle John

Friends,

If God loved us so much
we too must love one another.
Never has anyone seen God,
but if we love each other
God dwells in us
and his love in us has become perfect.
This is the proof that we dwell in Him
as He abides in us,
that He has given us part of His Spirit.
And we, we have seen and we testify
that the Father has sent His Son
to be the Savior of the world.
If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God
God dwells in him
and he lives in God.
This is how we got to know the love God has for us.
and we believe in her.
God is love:
who lives in love
lives in God
and God is with him.
Our love is perfect
as we confidently look forward to the day of judgment,
because we live in this world
according to the example of Christ.
Love leaves no room for fear.
Perfect love expels fear,
because fear indicates punishment
and he who fears is not mature in love.

Hymne          Ps. 72(71), 2, 10, 12-13

To honour Him all the princes of the earth
and all peoples serve Him.

My God, grant the king your wisdom,
the king’s son your justice.
He may govern your people righteously,
your arms with fairness.

Princes of Tarsis, from distant shores,
send gifts,
Arab rulers and Etiopes pay him cijns.

He will free the poor person who asks for support,
the unfortunate one without help.
He will take care of the wretched,
He gives life to the weak again.

ALLELUIA   Mt. 4, 23

Alleluia.
Jesus proclaimed the Good News
of the kingdom
and all diseases and all ailments among the people
He healed.
Alleluia.

Gospel         Mc. 6, 45-52

Jesus calms the storm and walks across the lake.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Marcus

After the bread multiplication
Jesus immediately forced his disciples
to go in the boat and sail to the other side,
to Betsaïda,
while He would send the people home.
After saying goodbye to them
He went up the mountain to pray.
When evening fell, the boat was in the middle of the lake
and he was alone ashore.
Because He saw that they were caving in to get ahead
– the wind was against them –
He came around the fourth vigil
on foot across the lake towards them ;
and He wanted to pass them by.
But when they saw Him go that way across the lake
they thought it was a ghost and shouted it out.
For all saw Him and were upset.
But immediately He began to speak to them and told them :
“Don’t worry, it’s me. Do not fear.”
He climbed in the boat with them and the wind went down.
They were amazed outside of themselves,
for they had not understood the real meaning of the feeding of the five-thousend:
their minds could not grasp it.

Laudato Si

Encyclics of

POPE FRANCISCUS

About caring for the common house

42. It is necessary to invest much more in research in order to understand the behaviour of ecosystems and to correctly analyse the different variables of the impact of each significant change in the environment. Since all creatures are interconnected, the value of each must be recognized with love and wonder, and we all need each other as created beings. Each area has a responsibility in caring for this family and therefore one should make an accurate inventory of the species it hosts, with a view to developing programs and strategies of protection, paying particular attention to those species that are becoming extinct.

To be continued for previous publications scroll down

The Bible text in this edition is a translation from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Dinsdag na de openbaring des Heren

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Ook vandaag worden ons in de Heilige Schrift wegen voor de geloofsverkondiging aangewezen. De weg bij uitstek waarmee alles begint is misschien wel de oproep elkaar lief te hebben omdat de liefde van God komt. Johannes heeft dat goed begrepen. Wie de ander liefheeft zal ook vlug de noden van een ander op het spoor komen. Wie liefheeft zal anderen kunnen leiden, mensen bijeenbrengen, hun Gods liefde aanwijzen, oproepen tot delen, grenzen verleggen.

EERSTE LEZING                                                  I Joh. 4, 7-10

De liefde komt van God.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Laten wij elkander liefhebben
want de liefde komt van God.
Iedereen die liefheeft
is een kind van God en kent God.
De mens zonder liefde kent God niet
want God is liefde.
En de liefde die God is
heeft zich onder ons geopenbaard
doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft
om ons het leven te brengen.
Hierin bestaat de liefde :
niet wij hebben God liefgehad
maar Hij heeft ons liefgehad,
en Hij heeft zijn Zoon gezonden
om door het offer van zijn leven onze zonden uit te wissen.

TUSSENZANG                                    Ps. 72(71), 2, 3-4ab, 7-8

Hem huldigen alle vorsten der aarde
en alle volkeren dienen Hem.

Mijn God, verleen de koning uw wijsheid,
de koningszoon uw rechtvaardigheid.
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen,
uw armen met billijkheid.

Dan stroomt de vrede omlaag van de bergen,
en van de heuvels het recht.
Hij zal het geringe volk beschermen,
de zonen der armen verlossen.

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien
en welvaart alom tot het einde der maanden.
Regeren zal Hij van zee tot zee,
vanaf de Rivier tot de grens van de aarde.

ALLELUIA                                                    Lc. 7, 16

Alleluia.
Een groot profeet is onder ons opgestaan;
God heeft genadig neergezien op zijn volk.
Alleluia.

EVANGELIE                                                        Mc. 6, 34-44

Door de broodvermenigvuldiging
openbaart Jezus zich als profeet.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd zag Jezus een grote menigte.
hij gevoelde medelijden met hen,
want zij waren als schapen zonder herder ;
en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten.
Toen het al laat was geworden
kwamen zijn leerlingen naar Hem toe en zeiden :
“Deze plek is eenzaam en het is al laat.
“Stuur hen weg om naar de hoeven en dorpen
in de omtrek te gaan en daar eten te kopen.”
Maar Hij gaf hun ten antwoord :
“Geef gij hun maar te eten.”
Zij zeiden hem daarop :
“Moeten wij dan voor tweehonderd denariën brood gaan kopen
om hun te eten te geven ?”
Hij zei tot hen :
“Hoeveel broden hebt ge ?
“Gaat eens kijken.”
Na zich op de hoogte gesteld te hebben zeiden ze :
“Vijf, en twee vissen.”
Nu gaf Hij hun opdracht te zeggen
dat allen zich groepsgewijze zouden neerzetten op het groene gras.
Zij gingen zitten in groepen van honderd en van vijftig.
Hij nam de vijf broden en twee vissen,
sloeg de ogen ten hemel,
sprak de zegen uit,
brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen
om ze aan de mensen voor te zetten ;
ook de twee vissen verdeelde Hij onder allen.
Allen aten tot zij verzadigd waren.
Men haalde aan brokken en aan wat er aan vis over was
twaalf volle korven op.
Het waren vijfduizend mannen die van de broden gegeten hadden.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

41. Wanneer wij doordringen in de tropische en subtropische zeeën, ontmoeten wij de koraalriffen die overeenkomen met de grote wouden van het vasteland, omdat zij ongeveer een miljoen soorten huisvesten, vissen, krabben, weekdieren, sponzen, algen inbegrepen. Veel van de koraalriffen van de wereld zijn heden onvruchtbaar of gaan voortdurend achteruit: “Wie heeft de wonderlijke wereld van de zee veranderd in onderaardse kerkhoven zonder leven en kleur?” Dit verschijnsel is merendeels te wijten aan de vervuiling die de zee bereikt als gevolg van de ontbossing, de monoculturen in de landbouw, het industriële afval en de verwoestende methodes van bevissing, vooral die welke cyanide en dynamiet gebruiken. Het wordt nog verergerd door de toename van de temperatuur van de oceanen. Dit alles helpt ons inzien hoe ieder ingrijpen in de natuur gevolgen kan hebben die wij op het eerste gezicht niet waarnemen en dat men bepaalde vormen van exploitatie van de hulpbronnen verkrijgt ten koste van een verval dat uiteindelijk de bodem van de oceanen bereikt.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling.

____________________________________________________________________________

Tuesday after the revelation of the Lord

Invitation

May I draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants you to share in the joy
of the gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
for the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Today, too, the Holy Scriptures show us paths for the proclamation of faith. The way par excellence with which everything begins is perhaps the call to love one another because the love comes from God. John has understood this well. He who loves the other will also quickly find out the needs of another. He who loves will be able to lead others, bring people together, show them God’s love, call them to share, push back frontiers.

FIRST READING     I Jn. 4, 7-10

Love comes from God.

From the first letter of the holy apostle John

Friends,

Let us love one another
for love comes from God.
Everyone who loves
is a child of God and knows God.
Man without love does not know God
because God is love.
And the love that God is
has revealed itself among us
because He sent His only Son in the world
to bring us life.
This is where love exists:
not we have loved God
but He loved us,
and He sent His Son
to erase our sins through the sacrifice of his life.

INTERLUDIUM  Ps. 72(71), 2, 3-4ab, 7-8

To honour Him all the princes of the earth
and all peoples serve Him.

My God, grant the king your wisdom,
the king’s son your justice.
He may govern your people righteously,
your arms with fairness.

Then peace flows down from the mountains,
and from the hills the right.
He will protect the small people,
redeem the sons of the poor.

Justice will blossom in its days
and prosperity everywhere until the end of the months.
He will reign from sea to sea,
from the River to the border of the earth.

ALLELUIA Lc. 7, 16

Alleluia.
A great prophet has risen among us;
God has looked down graciously upon his people.
Alleluia.

GOSPEL    Mc. 6, 34-44

By the bread multiplication
Jesus reveals himself as a prophet.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Marcus

At that time Jesus saw a large crowd.
He felt pity for them,
because they were like sheep without a shepherd;
and He began to teach them extensively.
When it was already late
his disciples came to him and said :
“This place is lonely and it is already late.
“Send them away to the hooves and villages
to go around the perimeter and buy food there.”
But He answered them:
“You give them food.”
They told him:
“Shall we go and buy bread for two hundred denarii?
to feed them?”
He said to them:
“How many loaves of bread have you made?
“Take a look.”
After being informed, they said:
“Five, and two fish.”
Now He ordered them to say
that all would settle down in groups on the green grass.
They sat down in groups of one hundred and fifty.
He took the five loaves of bread and two fish,
beat the eyes to heaven,
pronounced the blessing,
broke the loaves and gave them to his disciples
to put them in front of the people;
He also divided the two fish among all of them.
All ate until they were satiated.
They got chunks and what was left of the fish.
Twelve full baskets.
It was five thousand men who had eaten the loaves.

Laudato Si

Encyclics of

POPE FRANCISCUS

About caring for the common house

41. When we penetrate the tropical and subtropical seas, we meet the coral reefs that correspond to the great forests of the mainland, because they house about a million species, including fish, crabs, molluscs, sponges, algae. Many of the world’s coral reefs are infertile today or in constant decline: “Who turned the wondrous world of the sea into subterranean cemeteries without life and color? This phenomenon is largely due to the pollution reaching the sea as a result of deforestation, agricultural monocultures, industrial waste and destructive methods of fishing, especially those using cyanide and dynamite. It is exacerbated by the increase in the temperature of the oceans. All this helps us understand how any intervention in nature can have consequences that we do not perceive at first sight and that certain forms of exploitation of resources are obtained at the expense of a decay that eventually reaches the bottom of the oceans.

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Maandag na de Openbaring van de Heer

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Een geloofsverkondiger kan vlug uitgeput raken. De realiteit van de verkondiging is hard en vraagt veel kracht. Daarom zal het nodig zijn dat hij een goed evenwicht vindt tussen altijd weer tot persoonlijke bekering komen en daadwerkelijk verkondigen. Daartoe is een geest van onderscheiding nodig. De geloofsverkondiger staat immers niet zelf in het centrum. Hij is niet de boodschap die verkondigd wordt. Het is Jezus Christus die verkondigd wordt. Geestelijke begeleiding door een wijze gelovige mens helpt om tot onderscheiding te komen.

EERSTE LEZING                                 I Joh. 3,22-4,6
Onderzoekt de geesten of ze wel van God komen.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Wij krijgen van God alles wat wij vragen
omdat wij zijn geboden onderhouden
en doen wat Hem aangenaam is.
En dit is zijn gebod :
van harte geloven in zijn Zoon Christus
en elkaar liefhebben zoals Hij ons bevolen heeft.
Wie zijn geboden onderhoudt
blijft in God
en God blijft in hem.
En dat Hij in ons woont
weten we door de Geest die Hij ons gegeven heeft.
Vrienden,
vertrouwt niet elke geest.
Onderzoekt de geesten of ze wel van God komen,
want onder hen die tot de wereld zijn uitgegaan
zijn veel valse profeten.
Hieraan onderkent gij de Geest van God :
iedere geest
die belijdt dat Jezus Christus werkelijk mens is geworden
is van God
maar iedere geest die Jezus neerhaalt
is niet van God
en dat is de eigenlijke ‘antichrist’.
Men heeft u gezegt dat hij komen zou
maar hij is reeds in de wereld, nu al.
Kinderen, gij hoort bij God
en gij zijt sterker dan de leugenprofeten,
want Hij die u bezielt
is machtiger dan hij die de wereld beheerst.
Zij horen bij de wereld,
daarom ontlenen zij hun leer ook aan de wereld
en luistert de wereld naar hen.
Maar wij horen bij God
en wie God werkelijk kent
luistert naar ons.
Wie niet van God is
weigert naar ons te luisteren.
Zo onderscheiden wij de geest der waarheid
van de geest der dwaling.

TUSSENZANG                    Ps. 2, 7-8, 10-11

Ik geef u de volken als erfdeel.

Dit is het besluit van de Heer ;
Hij sprak tot mij : gij zijt mijn zoon,
ik heb u heden verwekt.
Vraag Mij, Ik geef u de volken als erfdeel,
schenk u de aarde als eigendom.

Weest nu verstandig, gij vorsten,
heersers der aarde, weet wat gij doet !
Dient de Heer met ontzag,
kust Hem bevend de voeten.

ALLELUIA                     Mt.4, 16

Alleluia.
Het volk dat in duisternis zat
heeft een groot licht aanschouwd;
en over hen die in het land van de schaduw van de dood
gezeten hebben,
over hen is een licht opgegaan.
Alleluia.

EVANGELIE                           Mt. 4, 12-17. 23-25
Het Rijk der hemelen is nabij.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

Toen Jezus vernam dat Johannes was gevangen genomen,
week Hij uit naar Galilea.
Met voorbijgaan echter van Nazaret
vestigde Hij zich in Kafarnaüm, aan de oever van het meer,
in het grensgebied van Zebulon en Naftali,
opdat in vervulling zou gaan het woord van de profeet Jesaja :
“Land van Zebulon, land van Naftali,
liggend aan de zee, Overjordanië :
Galilea van de heidenen!
“Het volk dat in de duisternis zat
heeft een groot licht aanschouwd ;
en over hen
die in het land van de schaduw van de dood gezeten hebben,
over hen is een licht opgegaan.”
Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen :
“Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij.”
Jezus trok rond door geheel Galilea,
terwijl Hij als leraar optrad in hun synagogen,
de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk
en alle ziekten en alle kwalen onder het volk genas.
Zijn faam ging uit over geheel Syrië
en men bracht allen tot Hem die er slecht aan toe waren,
die door velerlei ziekten en pijnen gekweld werden,
bezetenen, lijders aan vallende ziekte en lammen.
En Hij genas hen.
Grote volksmenigten uit Galilea en Dekapolis
uit Jeruzalem, Judea en het Overjordaanse
sloten zich bij Hem aan.

 

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

39. Ook de vervanging van de wilde flora door gebieden met bosaanplant, die meestal monoculturen zijn, is gewoonlijk geen onderwerp van een adequate analyse. In werkelijkheid kan deze vervanging een biodiversiteit, die door de nieuwe soorten die geplant worden niet wordt geaccepteerd, ernstig treffen. Ook de waterrijke gebieden die in landbouwgebied worden veranderd, verliezen een geweldige biodiversiteit die zij huisvestten. In sommige kustgebieden is het verdwijnen van de door mangroves gevormde ecosystemen zorgwekkend.

40. De oceanen bevatten niet alleen het merendeel van het water van de planeet, maar ook het merendeel van de ruime variëteit aan levende wezens, waarvan er vele ons nog onbekend zijn en door verschillende oorzaken worden bedreigd. Anderzijds ziet men dat het leven in rivieren, meren, zeeën en oceanen, dat een groot gedeelte van de wereldbevolking voedt, wordt bedreigd door een ongecontroleerd onttrekken van het visbestand, dat een drastische vermindering van sommige soorten veroorzaakt. Men gaat nog steeds door met het ontwikkelen van selectieve methoden van bevissing waarbij een groot gedeelte van de gevangen soorten wordt weggegooid. In het bijzonder worden zeeorganismen bedreigd waarmee wij geen rekening houden, zoals bepaalde soorten plankton die een zeer belangrijke schakel vormen in de voedselketen van de zee en waarvan uiteindelijk de soorten afhankelijk zijn die voor de menselijke voeding worden gebruikt.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling.

 

Monday after the Revelation of the Lord

Invitation

May I draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants you to share in the joy
of the gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
for the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
A proclaimer of faith can quickly become exhausted. The reality of the proclamation is hard and requires a lot of strength. That is why it will be necessary for him to find a good balance between always coming to personal conversion and actually proclaiming. For that purpose a spirit of discernment is needed. After all, the proclaimer of faith does not stand in the center himself. He is not the message which is being proclaimed. It is Jesus Christ who is proclaimed. Spiritual guidance by a wise believer helps to come to discernment.

FIRST READING I Jn. 3,22-4,6
Examine the spirits to see if they come from God.

From the first letter of the holy apostle John

Friends,

We get from God everything we ask for
because we are commandments maintained
and do what is pleasing to Him.
And this is his commandment:
to believe wholeheartedly in his Son Christ
and love each other as He has commanded us.
Who keeps His commandments
abides in God
and God remains in him.
And that He dwells in us
we know by the Spirit He has given us.
Friends,
does not trust every mind.
Examine the spirits to see if they come from God,
for among those who went out into the world
are many false prophets.
To this you recognize the Spirit of God:
every spirit
who confesses that Jesus Christ has truly become man
is from God
but every spirit that brings Jesus down
is not of God
and that’s the actual ‘antichrist’.
You were told he would come
but he’s already in the world, right now.
Children, you belong to God
and you are stronger than the lie prophets,
for He who animates you
is mightier than he who rules the world.
They belong to the world,
that’s why they also derive their teachings from the world
and the world listens to them.
But we belong to God
and who really knows God
listens to us.
Who is not of God
refuses to listen to us.
This is how we distinguish the spirit of truth
of the spirit of error.

Responsorial  Ps. 2, 7-8, 10-11

I give you the nations as an inheritance.

This is the decision of the Lord ;
He spoke to me: you are my son,
I have begotten you today.
Ask Me, I give you the nations as an inheritance,
give you the earth as your property.

Be wise now, ye princes,
rulers of the earth, know what you are doing!
Serve the Lord with awe,
kissed Him trembling his feet.

ALLELUIA Mt.4, 16

Alleluia.
The people who sat in darkness
has seen a big light;
and about those who in the land of the shadow of death
have been sitting,
A light has gone up over them.
Alleluia.

Gospel Mt. 4, 12-17. 23-25
The Kingdom of Heaven is at hand.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew

When Jesus learned that John had been captured,
He moved to Galilee.
With the passing of Nazareth
He settled in Kafarnaum, on the shores of the lake,
in the border area of Zebulon and Naftali,
that the word of the prophet Isaiah might be fulfilled:
“Land of Zebulon, land of Naftali.
lying by the sea, Overjordan :
Galilee of the pagans!
“The people who sat in darkness
has seen a big light ;
and about them
who have sat in the land of the shadow of death,
“a light has gone up over them.”
From then on Jesus began to preach and say :
“Repent, for the kingdom of heaven is at hand.”
Jesus walked all over Galilee,
while acting as a teacher in their synagogues,
proclaimed the Joyful Message of the Kingdom
and cured all diseases and all ailments among the people.
His fame went out all over Syria
and they brought all to Him who were in bad shape,
tormented by many illnesses and pains,
possessed, suffering from falling sickness and cripples.
And He cured them.
Great crowds from Galilee and Dekapolis
from Jerusalem, Judea and Overjordan
joined Him.

Laudato Si

 

Encyclics of

POPE FRANCISCUS

 

About caring for the common house 

39. Also, the replacement of wild flora by areas with forest plantations, which are mostly monocultures, is usually not the subject of adequate analysis. In reality, this replacement can seriously affect a biodiversity that is not accepted by the new species planted. The wetlands that are transformed into agricultural areas are also losing a great biodiversity that they housed. In some coastal areas, the disappearance of ecosystems formed by mangroves is worrying.

40. The oceans contain not only the majority of the planet’s water, but also most of the wide variety of living beings, many of which are still unknown to us and threatened by various causes. On the other hand, life in rivers, lakes, seas and oceans, which feed a large part of the world’s population, is threatened by an uncontrolled depletion of fish stocks, which is causing a drastic reduction in some species. Selective methods of fishing continue to be developed, discarding a large proportion of the species caught. In particular, marine organisms are under threat that we do not take into account, such as certain species of plankton, which constitute a very important link in the marine food chain and on which the species ultimately depend for human nutrition.

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is a translation from De Nieuwe Bijbelvertraning, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official Dutch translation.

Zondag – Openbaring van de Heer

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord


Bij het begin van het nieuwe jaar
wensen wij elkaar het beste.
Met Kerstmis heeft onze God
het beste van zichzelf getoond en gegeven.
De wijzen uit het Oosten komen geschenken brengen.
God zelf heeft het grootste geschenk gegeven,
zijn eigen Zoon.
In het spoor van de wijzen mogen ook wij
de mensgeworden God hulde brengen.
Laten we naar het Kind in de kribbe gaan
met alles wat en wie we zijn, hoe broos of kwetsbaar ook.
Laten we ons in dankbaarheid buigen
voor het Kind dat ons omarmt met zijn grenzeloze liefde.

EERSTE LEZING                                                 Jes. 60, 1-6
De glorie van de Heer is over u opgegaan.

Uit de profeet Jesaja

Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem,
want de zon gaat over u op
en de glorie van de Heer begint over u te schijnen.
Want zie:
duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren
maar over u gaat de Heer op
en zijn glorie is boven u verschenen.

Volkeren komen af op uw licht,
koningen op de luister van uw dageraad.
Sla uw ogen op en zie om u heen:
van overal stromen ze naar u toe,
uw zonen komen van verre,
uw dochters draagt men op de arm.

Bij het zien hiervan zult gij met blijdschap worden vervuld
en uw hart zal bonzen en wijd worden van vreugde.
Want de schatten der zee gaan over in uw bezit,
de rijkdommen der volkeren worden aan u afgedragen.
Een zee van kamelen bedekt u,
jonge kamelen van Midjan en Efa.
Alle bewoners van Sjeba trekken naar u toe;
ze voeren goud en wierook aan
en verkondigen luid de roem van de Heer.

Antwoordpsalm                     Ps. 72(71), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13

Keervers
Alle volken der aarde huldigen U, Heer.

Mijn God, verleen de koning uw wijsheid,
de koningszoon uw rechtvaardigheid.
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen,
uw armen met billijkheid.

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien
en welvaart alom tot het einde der maanden.
Regeren zal hij van zee tot zee,
vanaf de rivier tot de grens van de aarde.

Vorsten van Tarsis, van verre kusten, zenden geschenken,
Arabische heersers en Etiopen betalen hem cijns.
Hem huldigen alle vorsten der aarde
en alle volkeren dienen hem.

De arme die steun vraagt, zal hij bevrijden,
de ongelukkige zonder hulp.
Hij zal zich ontfermen over misdeelden,
de zwakken schenkt hij weer levensmoed.

TWEEDE LEZING                                                Ef. 3, 2-3a.5-6
Thans is geopenbaard dat de heidenen mede-erfgenamen zijn van de belofte.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,

Gij hebt vernomen
hoe zich de genade Gods heeft verwezenlijkt
die mij met het oog op u gegeven is;
door openbaring is mij de kennis van het geheim meegedeeld,
zoals ik reeds in het kort heb beschreven.
Nooit is het onder vroegere geslachten
aan de kinderen der mensen bekend gemaakt,
zoals het nu door de Geest is geopenbaard
aan zijn heilige apostelen en profeten:
dat de heidenen in Christus Jezus mede-erfgenamen zijn,
medeleden en mededeelgenoten van de belofte
door middel van het evangelie.

Vers voor het evangelie                                                 Mt. 2,2

Alleluia.
Wij hebben zijn ster in het oosten gezien
en komen de Heer onze hulde brengen.
Alleluia.

EVANGELIE                                                         Mt. 2, 1-12
Wij komen uit het oosten om de koning hulde te brengen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

Toen Jezus te Betlehem in Juda geboren was,
ten tijde van koning Herodes,
kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten en vroegen;
“Waar is de pasgeboren koning der joden?
“Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien
en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.”

Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust
en heel Jeruzalem met hem.
Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden
van het volk bijeen
en legde hun de vraag voor
waar de Christus moest geboren worden.
Zij antwoordden hem:
“Te Betlehem in Juda.
“Zo immers staat er geschreven bij de profeet:
En gij Betlehem, landstreek van Juda,
gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda,
want uit u zal een leidsman te voorschijn treden,
die herder zal zijn over mijn volk Israël.”

Toen gebood Herodes in het geheim de Wijzen
en hij vroeg hun nauwkeurig naar de tijd
waarop de ster verschenen was.
Daarop zond hij hen naar Betlehem met de opdracht:
“Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar het Kind,
en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan
opdat ook ik het hulde kan gaan brengen.”
Na de koning aangehoord te hebben, vertrokken zij.

En zie,
de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit
totdat ze boven de plaats waar het Kind zich bevond,
stil bleef staan.
Op het zien van de ster werden zij vervuld
van overgrote vreugde.
Zij gingen het huis binnen,
zagen er het Kind met zijn moeder Maria
en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde.
Zij haalden hun schatten te voorschijn
en boden het geschenken aan:
goud, wierook en mirre.

En in een droom van Godswege gewaarschuwd
niet meer naar Herodes terug te keren,
vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

38. Wij herinneren bijvoorbeeld aan de longen van de planeet die boordevol biodiversiteit zitten, zoals het Amazonegebied en het rivierbekken van de Kongo of de grote waterhoudende aardlagen en de gletsjers. Het belang van deze plaatsen voor het geheel van de planeet en de toekomst van de mensheid is maar al te bekend. De ecosystemen van de tropische wouden hebben een biodiversiteit met een grote complexiteit, die men onmogelijk geheel kan kennen, maar wanneer deze wouden in brand worden gestoken of met de grond gelijk worden gemaakt om het verbouwen van producten te doen toenemen, dan gaan er binnen weinig jaren ontelbare soorten verloren of veranderen deze gebieden in dorre woestijnen. Een teer evenwicht dringt zich echter op, wanneer men het heeft over deze plaatsen, omdat men ook niet de geweldige internationale economische belangen kan negeren die, met het voorwendsel dat men ervoor zorgt, de nationale soevereiniteit in gevaar kunnen brengen. Er bestaan inderdaad “voorstellen tot internationalisering van het Amazonegebied, die alleen maar de economische belangen van de multinationals dienen”. Prijzenswaardig is de inzet van internationale organisaties en non-gouvernementele organisaties (NGO’s) die volken gevoelig maken en op kritische wijze samenwerken, daarbij ook gebruik makend van wettige pressiemiddelen, opdat iedere regering haar eigen en niet te delegeren taak vervult het milieu en de natuurlijke bronnen van het eigen land te beschermen zonder zich te verkopen aan twijfelachtige lokale en internationale belangen.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling.

————————————————————————————————————-

Sunday – Revelation of the Lord

Invitation

May I draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants you to share in the joy
of the gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
for the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Opening word

At the beginning of the new year
we wish each other the best.
At Christmas our God
the best of himself shown and given.
Wise men from the East come to bring gifts.
God Himself has given the greatest gift,
his own Son.
In the footsteps of the wise men we too
to pay homage to the incarnate God.
Let’s go to the Child in the Manger
with everything what and who we are, no matter how fragile or vulnerable.
Let us bow in gratitude
for the Child who embraces us with his boundless love.

FIRST READING    IS 60, 1-6
The glory of the Lord has passed over you.

From the prophet Isaiah

Stand up, let the light shine upon you, Jerusalem,
for the sun is rising over you
and the glory of the Lord begins to shine upon you.
For behold:
darkness covers the earth, darkness covers the nations
but about you the Lord ascends
and his glory has appeared above you.

Peoples are coming towards your light,
kings on the splendor of your dawn.
Save your eyes and see around you:
from everywhere they flow towards you,
your sons come from far away,
your daughters are worn on the arm.

At the sight of this you will be filled with joy.
and your heart will be pounding and wide with joy.
For the treasures of the sea shall pass into your possession,
the riches of the nations will be paid to you.
A sea of camels covers you,
young camels from Midjan and Efa.
All the inhabitants of Sjeba will come to you;
they bring gold and incense
and loudly proclaim the glory of the Lord.

Responsorial Ps. 72(71), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13

Refrain
All the nations of the earth honor You, Lord.

My God, grant the king your wisdom,
the king’s son your justice.
He may govern your people righteously,
your arms with fairness.

Justice will blossom in its days
and prosperity everywhere until the end of the months.
He will rule from sea to sea,
from the river to the border of the earth.

Princes of Tarsis, from distant shores, send gifts,
Arab rulers and Etiopes pay him cijns.
Honoring him all the princes of the earth
and all peoples serve him.

He will free the poor person who asks for support,
the unfortunate one without help.
He will take care of the wretched,
He gives the weak back life.

SECOND READING   Eph. 3, 2-3a.5-6
It has now been revealed that the Gentiles are co-heirs of the promise.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of Ephesus

Brothers and sisters,

Thou hast heard
how the grace of God has been realized
given to me for your sake;
by revelation the knowledge of the secret has been communicated to me,
as I have already briefly described.
Never is it under earlier genders
made known to the children of man,
as it is now revealed by the Spirit
to his holy apostles and prophets:
that the Gentiles in Christ Jesus are co-heirs,
fellow-members and fellow-parties of the promise
through the gospel.

Verse for the gospel Mt. 2,2

Alleluia.
We have seen his star in the east
and come to pay our homage to the Lord.
Alleluia.

Gospel      Mt. 2, 1-12
We come from the east to pay homage to the king.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew

When Jesus was born in Bethlehem in Judah,
at the time of King Herod,
there came to Jerusalem Sages from the east and asked;
“Where is the newborn king of the Jews?
“For we have seen his star in the east
and have come to pay our tribute to Him.”

When King Herod heard this, he became troubled
and all of Jerusalem with him.
He called all the high priests and scribes
of the people together
and put the question to them
where the Christ was to be born.
They answered him:
“At Bethlehem in Judah.
“For so it is written with the prophet:
And thou Bethlehem, region of Judah.
You are by no means the slightest among the leaders of Judah,
because out of you will emerge a leader,
who will be shepherd over my people Israel.”

Then Herod secretly commanded the Magi
and he asked them the exact time
on which the star had appeared.
Then he sent them to Bethlehem with the assignment:
“Will carefully investigate the Child.
and when you’ve found it, tell me…
so that I too can pay homage.”
After having listened to the king, they left.

And behold,
the star they had seen in the east went out before them
until she was above the place where the Child was,
stood still.
At the sight of the star they were fulfilled
of overwhelming joy.
They entered the house,
saw the Child with his mother Mary
and falling down on their knees they paid it their respects.
They brought out their treasures
and offered it gifts:
gold, frankincense and myrrh.

And warned in a dream of God
not to return to Herod,
they left along a different road to their country.

Laudato Si

Encyclics of

POPE FRANCIS

About caring for the common house 

38. We recall, for example, the lungs of the planet that are full of biodiversity, such as the Amazon and the Congo river basin or the large aquifers and glaciers. The importance of these places for the planet as a whole and for the future of humanity is all too well known. The ecosystems of the tropical forests have a biodiversity of great complexity that is impossible to know in its entirety, but when these forests are burned down or razed to the ground in order to increase the cultivation of products, countless species are lost or these areas turn into arid deserts within a few years. However, a delicate balance is required when talking about these places, because one cannot ignore the tremendous international economic interests that, on the pretext of creating them, can endanger national sovereignty. Indeed, there are “proposals for the internationalization of the Amazon that only serve the economic interests of the multinationals”. It is praiseworthy that international organizations and non-governmental organizations (NGO’s) that make peoples sensitive and work together critically, also using legitimate means of pressure, have been mobilized to ensure that each government fulfils its own, not to be delegated, task of protecting its own country’s environment and natural resources without selling itself off to dubious local and international interests.

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is a translation from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Zaterdag – HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bb. en krkl.

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Op zijn manier zegt de brief van Johannes hetzelfde als de brief van Paulus aan de Romeinen. Het initiatief is bij God. Hij heeft ons eerst liefgehad. In Jezus heeft God die liefde getoond. God heeft zijn Zoon gezonden. In het evangelie zien we Jezus aan het werk. Hij geeft gestalte aan Gods liefde. Liefde gaat uit naar de ander. Zij voelt mededogen, maar ze handelt ook. Jezus onderricht omdat de mensen Gods boodschap niet kennen. Jezus spijzigt hen omdat ze hongerig zijn. Zijn boodschap gaat naar de totale mens: naastenliefde moet ook blijken in daden. Iets om over na te denken, zowel voor mij persoonlijk als voor de gemeenschap waartoe ik behoor.

EERSTE LEZING                     I Joh. 2, 22-28
Zorgt ervoor dat in u levend blijft wat gij vanaf het begin gehoord hebt.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Wie ontkent dat Jezus de verlosser is,
is dat niet de leugenaar?
Dat is de ‘antichrist’ :
de loochenaar van de Vader én van de Zoon.
Wie Christus loochent
kan God niet vinden ;
wie de Zoon belijdt
heeft ook de Vader.
Wat u betreft,
zorgt er voor
dat in u levend blijft
wat gij vanaf het begin gehoord hebt ;
dan zult gij zelf blijven in de Zoon en ook in de Vader.
En gij kent de belofte
die Hij ons zelf gedaan heeft :
de belofte van eeuwig leven.
Dit met het oog op hen die u willen misleiden.
Wat uzelf aangaat,
de inwijding die gij van Hem ontvangen hebt
blijft u bij,
gij hebt geen andere leraar nodig.
Zijn wijding onderricht u in alles ;
ze is waarachtig en zonder bedrog.
Blijft in Hem,
zoals zij het leert.
En nu kinderen,
blijft in Hem.
Dan zijn wij vol vertrouwen als Hij zal verschijnen,
en hoeven wij bij zijn komst niet beschaamd te zijn.

TUSSENZANG             Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 3c-4

Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

ALLELUIA                                                  Joh. 1, 14 en 12b

Alleluia.
Het Woord is vlees geworden
en heeft onder ons gewoond.
Aan allen die Hem aanvaardden
gaf Hij het vermogen
om kinderen van God te worden.
Alleluia.

EVANGELIE         Joh. 1, 19-28
Hij die na mij komt was eerder dan ik.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

Dit is het getuigenis van Johannes,
toen de Joden uit Jeruzalem
priesters en levieten naar hem toezonden
om hem te vragen :
“Wie zijt gij!”
Daarop verklaarde hij
zonder enig voorbehoud en met grote stelligheid :
“Ik ben de Messias niet.”
Zij vroegen hem :
“Wat dan?
Zijt gij Elia?”
Hij zei :
“Dat ben ik niet.”
“Zijt gij de profeet?”
Hij antwoordde :
“Neen.”
Toen zeiden zij hem :
“Wie zijt gij dan?
“Wij moeten toch een antwoord geven
aan degenen die ons gestuurd hebben.
“Wat zegt gij over uzelf?”
Hij sprak :
“Ik ben, zoals de profeet Jesaja het uitdrukt
de stem van iemand die roept in de woestijn :
Maakt de weg recht voor de Heer!”
De afgezanten waren uit de kring van de Farizeeën.
Zij vroegen hem :
“Wat doopt gij dan
als gij de Messias niet zijt.
noch Elia, noch de profeet?”
Johannes antwoordde hun :
“Ik doop met water
maar onder u staat Hij die gij niet kent,
Hij die na mij komt,
ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken.”
Dit gebeurde te Betanië,
aan de overkant van de Jordaan.
waar Johannes aan het dopen was.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

36. De zorg voor de ecosystemen vraagt om een blik die verder gaat dan de korte termijn, omdat de bescherming ervan niemand interesseert, wanneer men alleen maar snel en gemakkelijk economisch gewin zoekt. Maar de kosten van de door egoïstische zorgeloosheid veroorzaakte schade is vele malen groter dan het economisch voordeel dat men kan behalen. In het geval van het verlies of een serieuze beschadiging van enkele soorten hebben wij het over waarden die welke berekening dan ook te boven gaan. Daarom kunnen wij stille getuigen zijn van zeer ernstige ongerechtigheden, wanneer men beweert belangrijke economische voordelen te behalen en de rest van de tegenwoordige en toekomstige mensheid voor de zeer hoge kosten van de verwoesting van het milieu laat betalen.

37. Sommige landen hebben vooruitgang geboekt in een doeltreffend behoud van bepaalde plaatsen en gebieden – op het land en in de oceanen – waar ieder menselijk ingrijpen dat de oorspronkelijke samenstelling ervan kan aantasten is verboden. In de zorg voor de biodiversiteit dringen de deskundigen aan op de noodzaak om in het bijzonder aandacht te besteden aan die gebieden die het rijkst zijn aan een variëteit van soorten die minder veel voorkomen of een mindere graad van doelmatige bescherming genieten. Er zijn plaatsen die een bijzondere zorg vereisen op grond van hun enorme belang voor het mondiale ecosysteem of die belangrijke waterreserves vormen en zo andere vormen van leven waarborgen. 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling.

____________________________________________________________________________

Saturday – HH. Basilius the Great and Gregory of Naziane bb. and krkl.

Invitation

May I draw your attention to the daily reading of the Gospel?

This invitation wants you to share in the joy
of the gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
for the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
In his way, John’s letter says the same as Paul’s letter to the Romans. The initiative is with God. He loved us first. In Jesus God showed that love. God sent His Son. In the gospel we see Jesus at work. He gives shape to God’s love. Love goes out to the other. It feels compassion, but it also acts. Jesus teaches because people do not know God’s message. Jesus teaches them because they are hungry. His message goes to the whole human being: charity must also manifest in deeds. Something to think about, both for me personally and for the community to which I belong.

FIRST READING     I Jn. 2, 22-28
Ensures that what you have heard from the beginning remains alive in you.

From the first letter of the holy apostle John

Friends,

Who denies that Jesus is the savior,
Isn’t that the liar?
That’s the ‘antichrist’:
the denier of the Father and of the Son.
Who denies Christ
can’t find God;
who confesses the Son
also has the Father.
As for you,
takes care of
that stays alive in you
what you’ve heard from the beginning;
then you yourself will remain in the Son and also in the Father.
And you know the promise
that he did to us himself:
the promise of eternal life.
This in view of those who want to deceive you.
As far as you are concerned,
the consecration you received from Him
keeps up with you,
you don’t need another teacher.
His ordination teaches you in everything;
it is true and without guile.
Remains in Him,
as she teaches it.
And now children,
remains in Him.
Then we are confident when He will appear,
and we don’t have to be ashamed of him.

INTERVIEW    Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 3c-4

Glorify the Lord, all nations,
Be happy, rejoice and sing.

Sing for the Lord a new song
because He did miracles.
His hand asserted itself powerfully,
the power of his holy arm.

His blessings He made us know,
the peoples are justice.
Once again his goodness and faithfulness
in favor of Israel’s house.

Watched the whole earth
what our God did for us.
Glorify the Lord, all nations,
Be happy, rejoice and sing.

ALLELUIA      Joh. 1, 14 and 12b

Alleluia.
The Word has become flesh
and has lived among us.
To all who accepted Him
He gave the power
to become children of God.
Alleluia.

Gospel              Joh. 1, 19-28
He who comes after me was before me.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to John

This is the testimony of John,
when the Jews of Jerusalem
sent priests and levites to him
to ask him:
“Who are you?”
Thereupon he declared
without any reservation and with great firmness :
“I am not the Messiah.”
They asked him :
“What then?
Are you Elijah?”
He said :
“I am not.”
“Art thou the prophet?”
He answered :
“No.”
Then they said to him:
“Then who are you?
“Surely we must give an answer
to those who sent us.
“What do you say about yourself?”
He spoke:
“I am, as the prophet Isaiah expresses it.
the voice of someone calling in the desert:
Makes the way straight for the Lord!”
The emissaries were from the circle of the Pharisees.
They asked him :
“What do you baptize then?
if you are not the Messiah.
neither Elijah, nor the prophet?”
John answered them :
“I baptize with water
but among you is He whom you do not know,
He who comes after me,
I’m not worthy to detach the belt from his sandals.”
This happened in Bethany,
on the other side of the Jordaan.
where John was baptizing.

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCISCUS

About caring for the common house 

36. Caring for ecosystems requires a look beyond the short term, because protecting them is of no interest to anyone if they are only looking for quick and easy economic gain. But the cost of the damage caused by selfish care is many times greater than the economic benefit that can be gained. In the case of the loss or serious damage of some species, we are talking about values that exceed any calculation. Therefore, we can be silent witnesses of very serious iniquities when one claims to gain significant economic benefits and make the rest of present and future humanity pay for the very high costs of environmental destruction.

37. Some countries have made progress in the effective preservation of certain places and territories – on land and in the oceans – where any human intervention that may affect their original composition is prohibited. In caring for biodiversity, the experts insist on the need to pay particular attention to those areas that are richest in a variety of species that are less abundant or have a lower degree of effective protection. There are places that require special care due to their enormous importance for the global ecosystem or that constitute important water resources and thus guarantee other forms of life.

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is a translation from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation.