http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag in de derde paasweek

Uitnodiging

Mag ik hierbij uw aandacht vragen voor
de dagelijkse lezing van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil u deelgenoot maken van de vreugde van het Evangelie.
Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart te openen
voor de helende werking van Gods woord.

Beschikbaar elke morgen vanaf 7 uur.

Overweging

Naar wie zouden wij gaan? Dit is het antwoord van Petrus op Jezus’ vraag, op een moment dat veel discipelen zich terugtrekken en hem willen verlaten. Er ontstaat verzet en onbegrip over wat Jezus en zijn Kerk te zeggen hebben. Het eten van Zijn vlees en het drinken van Zijn bloed: dit begint heel vreemd te klinken. Elke dag, of in ieder geval regelmatig, horen we dezelfde woorden in de Eucharistie. Misschien zijn we ons nog nauwelijks bewust van de betekenis van die woorden. Vandaag wil Jezus weten waar we staan. ‘Er zijn sommigen onder u die geen geloof hebben’…Kan Jezus op ons rekenen?

EERSTE LEZING       Hand 9, 31-42

De gemeente werd gesterkt en nam gestadig in aantal toe door de vertroosting van de Heilige Geest.

Uit de Handelingen der Apostelen

In die dagen genoot de kerk
in heel Judea, Galilea en Samaria vrede ;
zij werd meer en meer bevestigd in de vreze des Heren
en nam gestadig in aantal toe
door de vertroosting van de Heilige Geest.
Eens kwam Petrus
op een grote rondreis
ook naar discipelen die in Lydda woonden,
en vond daar een zekere Eneas
die al acht jaar
aan bed gekluisterd was geweest vanwege verlamming.
Petrus sprak tot hem:
“Enéas,
Jezus Christus geneest u,
sta op
en maak zelf uw bed op.”
Onmiddellijk stond hij op.
Alle inwoners van Lydda en van de Saronvlakte zagen hem
en bekeerden zich tot de Heer.

Er leefde in die tijd in Joppe een discipel met de naam Tabita,
wat in vertaling Dorkas, Gazelle betekent.
Zij was onuitputtelijk in het doen van goede werken
en in het geven van aalmoezen.
Juist in die dagen was zij echter na een ziekte gestorven.
Men waste haar en legde haar in een bovenzaal.
Omdat Lydda dicht bij Joppe ligt
stuurden de discipelen
die gehoord hadden dat Petrus daar verbleef,
twee mannen naar hem toe met het verzoek:
“Kom onmiddellijk naar ons toe.”
Petrus ging onmiddellijk met hen mee.
Bij zijn aankomst brachten ze hem in de bovenzaal,
waar alle weduwen hem huilend omringden,
en lieten hem alle kleren en mantels zien
die Dorkas had gemaakt toen zij nog onder hen was.
Petrus liet allen naar buiten gaan,
knielde neer
en bad.
Toen sprak hij, zich tot het lijk wendend :
“Tabita, sta op.”
Ze opende haar ogen, zag Petrus
en ging rechtop zitten.
Hij stak zijn hand naar haar uit
en hielp haar opstaan.
Toen riep hij de heiligen en de weduwen
en gaf haar levend aan hen terug.
Dit werd bekend in heel Joppa
zodat velen geloof in de Heer kregen.

TUSSENZANG       Ps. 116(115), 12-13, 14-15, 16-17

Hoe kan ik dankzeggen
voor alles wat de Heer mij gegeven heeft?

Hoe kan ik dankzeggen
voor alles wat de Heer mij gegeven heeft?
Ik hef de offerbeker op,
Ik roep de naam van de Heer aan.

Ik zal mijn geloften vervullen
waar al zijn mensen het zien.
Want kostbaar in zijn ogen
is het leven van hen die Hem vereren.

O Heer, ik ben uw dienaar,
uw dienaar, de zoon van uw dienstmaagd,
Gij hebt mijn banden verwijderd.
Met offers zal ik U loven,
de naam van de Heer roep ik aan.

ALLELUIA        Joh 20,29

Alleluia.
Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, gelooft gij;
Zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven.
Alleluia.

 

EVANGELIE        Joh 6, 60-69

Naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.

Uit het heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die dagen zeiden velen van de leerlingen van Jezus :
“Deze taal stuit iemand tegen de borst.
“Wie is er nog in staat om naar Hem te luisteren?”
Maar Jezus
die uit zichzelf wist dat zijn leerlingen daarover morden,
vroeg hun:
“Neemt gij daar aanstoot aan?
“Als gij dan de Mensenzoon ziet opstijgen
naar waar Hij vroeger was …?
“Het is de geest die levend maakt,
het vlees is van geen nut.
“De woorden die ik tot u gesproken heb
zijn geest en leven.
“Maar er zijn er onder u
die geen geloof hebben.”
Jezus wist inderdaad van het begin af aan
wie het waren die niet geloofden
en wie Hem zou overleveren.
Hij voegde er aan toe :
“Daarom heb Ik u gezegd
dat niemand tot Mij kan komen
als het hem niet door de Vader gegeven is.
Ten gevolge hiervan
trokken veel van zijn leerlingen zich terug
en verlieten zijn gezelschap.
Waarop Jezus aan de twaalf vroeg:
“Wilt ook gij soms weggaan?”
Simon Petrus antwoordde Hem :
“Heer, naar wie zouden wij gaan ?
“Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven
en wij geloven en weten dat Gij de Heilige Gods zijt.”

__________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCIS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

44. Tegenwoordig constateren wij bijvoorbeeld een mateloze en ongeordende groei van veel steden, die vanuit het standpunt van de gezondheid bezien onleefbaar zijn geworden, niet alleen door de vervuiling die het gevolg is van de uitstoot van giftige stoffen, maar ook door de chaos in de steden, de problemen in het vervoer en de visuele en akoestische vervuiling. Veel steden zijn grote inefficiënte structuren die overmatig veel water en energie verbruiken. Er zijn wijken die, hoewel ze recent zijn gebouwd, verstopt zijn geraakt en ongeordend zijn, zonder voldoende groene ruimte. Het past niet bij bewoners van deze planeet steeds meer te leven bedolven onder beton, asfalt, glas en metaal zonder fysiek contact met de natuur.

 

Wordt vervolgd      Voor alle vorige publicaties scroll naar beneden

 

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor weekdagen en zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_____________________________________________________________

 

Saturday in the third Easter week

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration

To whom would we go? This is Peter’s answer to Jesus’ question, at a time when many disciples are withdrawing and wanting to leave him. Resistance and incomprehension arise at what Jesus and His Church have to say. Eating His flesh and drinking His blood: this is beginning to sound very strange. Every day, or at least regularly, we hear the same words in the Eucharist. Perhaps we are still barely aware of the meaning of those words. Today Jesus wants to know where we stand. ‘There are some among you who have no faith’…Can Jesus count on us?

FIRST READING  Acts 9, 31-42

The church was strengthened and steadily increased in number by the consolation of the Holy Spirit.

From the Acts of the Apostles

In those days the church enjoyed
throughout Judea, Galilee and Samaria peace ;
she was more and more confirmed in the fear of the Lord
and was steadily increasing in number
by the consolation of the Holy Spirit.
Once Peter came
on a grand tour
also to disciples who lived in Lydda,
and found there a certain Eneas
who for eight years
had been confined to his bed because of paralysis.
Peter spoke to him :
“Enéas,
Jesus Christ heals you,
arise
and make your bed yourself.”
Immediately he got up.
All the inhabitants of Lydda and of the Saron plain saw him
and converted to the Lord.

There lived in Joppe at the time a disciple by the name of Tabita,
which in translation means Dorkas, Gazelle.
She was inexhaustible in doing good works
and in giving alms.
Just in those days, however, she had died after an illness.
They washed her and laid her in an upper room.
Because Lydda is close to Joppe
the disciples sent
,who had heard that Peter was staying there,
two men to him with the request :
“Come to us without delay.”
Peter immediately went with them.
On his arrival they brought him into the upper room,
where all the widows surrounded him, weeping.
and showed him all the clothes and cloaks
that Dorkas had made while she was still among them.
Peter made all go out,
knelt down
and prayed.
Then he spoke, turning to the corpse :
“Tabita, get up.”
She opened her eyes, saw Peter
and sat up.
He reached out to her
and helped her to get up.
Then he called the saints and the widows
and gave her back to them alive.
This became known throughout all of Joppa
so that many took faith in the Lord.

INTERLUDIUM   Ps. 116(115), 12-13, 14-15, 16-17

How can I give thanks
For all that the Lord has given me?

How can I give thanks
For all that the Lord has given me?
I lift up the sacrificial cup,
I call upon the name of the Lord.

I will fulfill my vows
Where all his people see it.
For precious in His sight
The life of those who revere Him.

O Lord, I am your servant,
thy servant, the son of thy handmaid,
Thou hast removed my bonds.
With sacrifices I will praise Thee,
The name of the Lord I call upon.

ALLELUIA John 20,29

Alleluia.
Because you have seen Me, Thomas, you believe ;
Blessed are those who have not seen and yet have believed.
Alleluia.

GOSPEL     John 6, 60-69

To whom should we go? Your words are words of eternal life.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

In those days many of the disciples of Jesus said :
“This language is repugnant to someone.
“Who is still able to listen to Him?”
But Jesus
who knew himself that his disciples were muttering about this,
asked them :
“Do you take offence at this?
“When ye see then the Son of Man ascending
to where He was before….?
“It is the spirit that makes alive,
the flesh is of no use.
“The words that I have spoken to you
are spirit and life.
“But there are some among you who have no faith.”
Jesus indeed knew from the beginning
who it was that did not believe
and who would hand Him over.
He added :
“Therefore I have told you
that no one can come to Me
if it be not given him by the Father.”
As a result of this
many of his disciples withdrew
and left his company.
Whereupon Jesus asked the twelve :
“Do you also want to leave?”
Simon Peter answered Him :
“Lord, to whom should we go ?
“Your words are words of eternal life
and we believe and know that thou art the Holy One of God.”

______________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

44. Today, for example, we are witnessing the immoderate and disorderly growth of many cities, which have become unlivable from a health point of view, not only because of the pollution caused by toxic emissions, but also because of the chaos in the cities, the problems of transport and visual and acoustic pollution. Many cities are large inefficient structures that consume excessive amounts of water and energy. There are neighbourhoods that, although recently built, are congested and disorderly, without sufficient green space. It does not suit the inhabitants of this planet to live increasingly buried under concrete, asphalt, glass and metal without physical contact with nature.

To be continued            For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

______________________________________________________________

Vrijdag in de derde Paasweek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Van meet af aan waart de figuur van Paulus door het boek Handelingen. Het verhaal van zijn bekering is het verhaal van een mens zoals wij, die Jezus ervaart en daardoor radicaal voor Hem kiest. Een mens voor wie Christus niet langer de dode figuur uit een lang vervlogen tijd is, maar voor wie Christus vandaag de Levende wordt. De dialoog die Jezus vandaag met Paulus aangaat, zal voortaan elke dag hervat worden. In ons leven is dat niet anders. Vragen wij niet elke dag:  ‘Heer, wie zijt Gij?’ Mag de verrezen Heer ons instrumenten van Gods heil maken?

 

EERSTE LEZING              Hand. 9, 1-20

Die man is mijn uitverkoren werktuig om mijn Naam uit te dragen onder de heidenen.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen ging Saulus,
die in ziedende woede
de leerlingen van de Heer met de dood bedreigde,
naar de hogepriester
aan wie hij brieven vroeg voor de synagogen in Damascus,
om alle aanhangers van de nieuwe leer die hij daar zou vinden,
mannen zowel als vrouwen,
gevangen naar Jeruzalem te mogen voeren.
Toen hij op zijn tocht Damascus naderde
omstraalde hem plotseling een licht uit de hemel.
Hij viel ter aarde
en hoorde een stem die hem zei :
“Saul, Saul,
waarom vervolgt gij Mij ?”
Hij sprak :
“Wie zijt Gij Heer ?”
Hij antwoordde :
“Ik ben Jezus,
die gij vervolgt.
“Maar sta op en ga de stad in;
daar zal iemand u zeggen wat ge doen moet.”
Zijn reisgezellen stonden sprakeloos,
want zij hoorden wel de stem
maar zagen niemand.
Saulus stond van de grond op,
maar hoewel zijn ogen open waren zag hij niets.
Zij namen hem dus bij de hand
en brachten hem Damascus binnen.
Drie dagen lang kon hij niet zien
en at en dronk hij niet.
Nu woonde er in Damascus een leerling die Ananias heette
en tot hem sprak de Heer in een visioen :
“Ananias”
Hij antwoordde :
“Hier ben ik, Heer.”
De Heer vervolgde :
“Begeef u naar de Rechte Straat
en vraag in het huis van Judas naar Saulus van Tarsus ;
hij is juist in gebed.”
Deze zag reeds in een visioen
een man, Ananias, binnenkomen
en hem de handen opleggen opdat hij weer zou zien.
Maar Ananias wierp tegen :
“Heer, ik heb van velen gehoord
hoeveel kwaad die man
uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan.
“Ook hier heeft hij van de hogepriesters volmacht
om allen die uw Naam aanroepen in boeien te slaan.”
De Heer beval hem :
“Ga,
want die man is mijn uitverkoren werktuig
om mijn Naam uit te dragen onder heidenen en koningen
en onder de zonen van Israël.
“Ik zal hem laten zien
hoeveel hij om mijn Naam moet lijden.”
Toen begaf Ananias zich naar het huis,
trad binnen
en legde Saulus de handen op met de woorden :
“Saul, broeder,
de Heer heeft mij gezonden,
Jezus die u op de weg hierheen verschenen is,
opdat ge weer zien moogt
en vervuld moogt worden van de heilige Geest.”
Op hetzelfde ogenblik
vielen hem als het ware de schellen van de ogen.
Hij zag weer
en terstond liet hij zich dopen.
Hij nam voedsel tot zich
en kwam weer op krachten.
Enige tijd bleef hij bij de leerlingen in Damascus.
Terstond begon hij in de synagoge Jezus te prediken en zei :
“Deze is de Zoon Gods.”

TUSSENZANG                  Ps. 117(116), 1, 2

Gaat uit over heel de wereld
en verkondigt het Evangelie (Mc. 16,15).

Looft nu de Heer, alle naties der aarde,
huldigt de Heer, alle volken rondom ;
omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft ;
de trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.

ALELUIA                  Joh 10, 27

Alleluia.
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer,
en Ik ken ze en ze volgen Mij.
Alleluia.

 

EVANGELIE              Joh. 6, 52-59

Mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die dagen geraakten de Joden met elkaar in twist
en zeiden :
“Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven ?”
Jezus sprak daarop tot hen:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u,
als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet
en zijn bloed niet drinkt,
hebt gij het leven niet in u.
“Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt
heeft eeuwig leven
en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
“Want mijn vlees is echt voedsel
en mijn bloed is echte drank.
“Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt
blijft in Mij en Ik in hem.
“Zoals Ik door de Vader die leeft gezonden ben
en leef door de Vader,
zo zal ook hij die Mij eet
leven door Mij.
“Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald.
“Het is niet zoals bij de vaderen
die gegeten hebben en niettemin gestorven zijn :
Wèie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.”

Dit zei Jezus
bij zijn onderricht in de synagoge van Kafarnaüm.


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

 Achteruitgang van de kwaliteit van het menselijk leven en maatschappelijk verval

43. Als wij rekening houden met het feit dat een menselijk wezen een schepsel is van deze wereld, dat recht heeft te leven en gelukkig te zijn, en bovendien een bijzondere waardigheid heeft, kunnen wij niet nalaten de effecten van het verval van het milieu, van het huidige ontwikkelingsmodel en van de wegwerpcultuur op het leven in overweging te nemen.

 

Wordt vervolgd            Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

___________________________________________________________________

Friday in the third Easter week

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
From the very beginning, the figure of Paul looms through the book of Acts. The story of his conversion is the story of a man like us, who experiences Jesus and as a result chooses him radically. A person for whom Christ is no longer the dead figure from a time long gone, but for whom Christ becomes the Living One today. The dialogue that Jesus entered into with Paul today will be resumed every day from now on. In our lives, it is no different. Do we not ask every day, “Lord, who art thou? May the risen Lord make us instruments of God’s salvation?

FIRST READING   Acts 9, 1-20

That man is my chosen instrument to spread my Name among the Gentiles.

From the Acts of the Apostles

In those days Saul,
who in seething anger
threatened the Lord’s disciples with death,
went to the high priest
to whom he asked for letters for the synagogues in Damascus,
all the followers of the new doctrine he would find there,
men as well as women,
to take them as prisoners to Jerusalem.
As he approached Damascus on his journey
suddenly a light from heaven surrounded him.
He fell to the ground
and heard a voice saying to him :
“Saul, Saul,
why are you persecuting me?”
He spoke :
“Who art thou Lord?”
He answered :
“I am Jesus,
whom ye persecute.
“But arise and go into the city;
there someone will tell you what to do.”
His traveling companions stood speechless,
for they heard the voice
but saw no one.
Saul rose from the ground ,
but though his eyes were open he saw nothing.
So they took him by the hand
and brought him into Damascus.
For three days he could not see
and neither ate nor drank.
Now there lived in Damascus a disciple named Ananias
and to him the Lord spoke in a vision :
“Ananias”
He answered :
“Here I am, Lord.”
The Lord continued :
“Go to the Straight Street
and ask in the house of Judas for Saul of Tarsus ;
he is just now in prayer.”
The latter had already seen in a vision
a man named Ananias come in
and laid hands on him so that he might see again.
But Ananias objected :
“Lord, I have heard from many
how much evil that man
has done to your saints in Jerusalem.
“Here, too, he has power from the high priests
to put in chains all those who call on your Name.”
The Lord commanded him :
“Go,
for this man is my chosen instrument
to spread my Name among heathens and kings
and among the sons of Israel.
“I will show him
how much he must suffer for my Name’s sake.”
Then Ananias went to the house,
entered it
and laid hands on Saul with the words :
“Saul, brother ,
the Lord has sent me,
Jesus, who appeared to you on the way here,
so that you may see again
and be filled with the Holy Spirit.”
At the same moment
the scales fell from his eyes.
He saw again
and immediately he was baptized.
He took some food
and regained his strength.
For some time he stayed with the disciples in Damascus.
Immediately he began to preach Jesus in the synagogue, saying :
“This one is the Son of God.”

INTERLUDIUM              Ps. 117(116), 1, 2

Go out into all the world
and proclaim the Gospel (Mk. 16:15).

Praise now the Lord, all the nations of the earth,
praise the Lord, all the nations around ;
because he has shown his goodness with us ;
the faithfulness of the Lord endures forever.

ALLELUIA           John 10, 27

Alleluia.
My sheep listen to my voice, says the Lord,
and I know them and they follow me.
Alleluia.

 

GOSPEL    Jn 6, 52-59

My flesh is real food and my blood is real drink.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

In those days the Jews were quarreling among themselves
and said :
“How can He give us His flesh to eat?”
Jesus thereupon spoke to them:
“Verily, verily, I say unto you,
if you do not eat the flesh of the Son of Man
and drink not his blood,
ye have not life in yourselves.
“Whoever eats my flesh and drinks my blood
shall have everlasting life
and I will raise him up at the last day.
“For my flesh is real food
and my blood is real drink.
“He who eats my flesh and drinks my blood
abides in Me and I in him.
“As I have been sent by the Father who lives
and live by the Father,
so shall he also who eats Me
live through Me.
“This is the bread that came down from heaven.
“It is not as with the fathers
who ate and nevertheless died :
He who eats this bread shall live forever.”

This Jesus said
when teaching in the synagogue at Capernaum.

________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home 

Decline in the quality of human life and social decay

43. If we take into account the fact that a human being is a creature of this world, who has the right to live and be happy, and also has a special dignity, we cannot fail to consider the effects on life of the degradation of the environment, of the current development model and of the throwaway culture.

 

To be continued         For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays.
Laudato Si Official English translation

___________________________________________________________________

Donderdag in de derde paasweek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
 Lucas heeft het verhaal van vandaag wellicht uit de traditie: de eerste heiden wordt gedoopt. De Ethiopische Kerk gaat nog verder: het geloof komt naar Afrika vóór het in Europa gebracht wordt. Maar is het niet eerder een verhaal voor elke dag? Twee mensen lopen hun eigen wegen die mekaar plots kruisen, en dat wordt telkens opnieuw een door God gegeven kans om het goede te doen, om God ter sprake te brengen. Soms zijn we Filippus en brengen we God ter sprake. Een andere keer zijn we Ethiopiër en wordt God ons aangezegd.

EERSTE LEZING                 Hand. 8, 26-40

Als ge van ganser harte gelooft,
kunt ge gedoopt worden.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen sprak een engel van de Heer tot Filippus :
“Begeef u op reis naar het zuiden
en ga de weg op die van Jeruzalem naar Gaza loopt :
deze is eenzaam.”
Hij begaf zich op reis.
Terzelfder tijd bevond een Ethiopiër zich op de terugweg
van een pelgrimstocht naar Jeruzalem ;
hij was een eunuch,
een hoveling van Kándake, de koningin van de Ethiopiërs,
en haar opperschatmeester.
Gezeten in zijn reiskoets was hij de profeet Jesaja aan het lezen.
De Geest sprak tot Filippus :
“Ga naar die reiskoets
en blijf in de nabijheid.”
Toe Filippus er naar toe gegaan was
hoorde hij hem de profeet Jesaja lezen.
Hij vroeg hem :
“Begrijpt ge wat ge leest?”
Maar de Ethiopiër  antwoordde :
“Hoe zou ik dat kunnen,
als niemand mij daarin behulpzaam is?”
Hij nodigde Filippus uit in te stappen
en bij hem te komen zitten.
De schriftuurplaats die hij juist las was de volgende :
Als een schaap werd Hij ter slachtbank geleid ;
en evenals een lam, stom tegen zijn scheerder,
opende Hij zijn mond niet.
Door zijn vernedering is zijn vonnis voltrokken.
Wie zal zijn geslacht kunnen beschrijven ?
Want zijn leven wordt weggenomen van de aarde.

Nu richtte de eunuch het woord tot Filippus :
“Mag ik u vragen van wie de profeet dit zegt ?
Van zichzelf of van iemand anders ?”
Filippus begon te spreken
en uitgaande van deze tekst verkondigde hij hem Jezus.

Al voortreizende kwamen ze bij een water
en de hoveling zei :
“Hier is water.
“Wat is er op tegen dat ik gedoopt word?”
Filippus echter zeide :
“Als ge van harte gelooft
mag het.”
Hij gaf ten antwoord :
“Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.”
Hij liet de koets stil houden
en beiden, Filippus en de eunuch daalden af in het water
en hij doopte hem.
Toen zij uit het water gekomen waren
rukte de Geest des Heren Filippus weg ;
de eunuch zag hem niet meer,
en zette vol blijdschap zijn reis voort.
Filippus echter werd aangetroffen in Azótus.
Daar trok hij rond
en predikte de Blijde Boodschap in alle steden
totdat hij in Caesarea kwam.

TUSSENZANG         Ps. 66(65), 8-9, 16-17, 20

Jubelt voor God, alle landen der aarde,
bezingt de heerlijkheid van zijn Naam.
of : Alleluia.

Prijst, alle volken, nu onze God,
verkondigt de faam van zijn daden.
Hij heeft ons leven steeds weer gered,
en liet niet toe dat wij vielen.

Komt dan, Godvrezenden, luistert naar mij,
ik zal u verhalen wat Hij mij gedaan heeft.
Hem heeft mijn mond steeds om hulp gevraagd,
mijn tong heeft Hem altijd geprezen.

God zij geprezen, Hij wees mij niet af,
onthield mij niet zijn erbarmen.

ALLELUIA                  Apok. 1, 5ab

Alleluia.
Jezus Christus, getrouwe getuige,
eerstgeborene van de doden ;
Gij hebt ons liefgehad
en van de zonden verlost in uw bloed.
Alleluia.

EVANGELIE                Joh. 6, 44-51

Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die dagen zei Jezus tot de menigte :
“Niemand kan tot Mij komen
als de Vader die Mij zond hem niet trekt;
en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
“Er staat geschreven bij de profeten :
En allen zullen door God onderricht worden.
“Al wie naar de leer van de Vader geluisterd heeft
komt tot Mij.
“Niet dat iemand de Vader gezien heeft :
alleen Degene die uit God is, heeft de Vader gezien.
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
wie gelooft heeft eeuwig leven.
“Ik ben het brood des levens.
“Uw vaderen die het manna gegeten hebben in de woestijn,
zijn niettemin gestorven ;
maar dit brood daalt uit de hemel neer
opdat wie er van eet niet sterft.
“Ik ben het levende brood
dat uit de hemel is neergedaald.
“Als iemand van dit brood eet
zal hij leven in eeuwigheid.
“Het brood dat Ik zal geven
is mijn vlees,
ten bate van het leven der wereld.”

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

42. Het is noodzakelijk veel meer te investeren in onderzoek om het gedrag van de ecosystemen te begrijpen en op de juiste wijze de verschillende variabelen van het effect van iedere belangrijke verandering van het milieu te analyseren. Daar alle schepselen onderling met elkaar zijn verbonden, moet van ieder ervan de waarde met liefde en verwondering worden erkend en hebben wij allen als geschapen wezens elkaar nodig. Ieder gebied heeft een verantwoordelijkheid in de zorg voor deze familie en daarom zou men een nauwkeurige inventaris moeten maken van de soorten die het herbergt, met het oog op de ontwikkeling van programma’s en strategieën van bescherming, met bijzondere aandacht zorgend voor de soorten die aan het uitsterven zijn.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________

Thursday in the third week of Easter

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Luke may have taken today’s story from tradition: the first pagan is baptized. The Ethiopian Church goes even further: the faith comes to Africa before it is brought to Europe. But is it not rather a story for every day? Two people walking their own paths suddenly cross, and each time that becomes a God-given opportunity to do good, to bring God up. Sometimes we are Philip and we bring up God. Another time we are Ethiopian and God is brought up to us.

FIRST READING    Acts 8, 26-40

If thou believest with all thy heart,
you can be baptized.

From the Acts of the Apostles

In those days an angel of the Lord spoke to Philip :
“Go and travel south
and go up the road that goes from Jerusalem to Gaza :
this one is lonely.”
He set out on his journey.
At the same time, an Ethiopian was on his way back
of a pilgrimage to Jerusalem ;
He was a eunuch,
a courtier of Kándake, the queen of the Ethiopians,
and her chief treasurer.
Seated in his traveling coach, he was reading the prophet Isaiah.
The Spirit spoke to Philip :
“Go to that travelling coach
and stay near it.”
When Philip had gone to it
He heard him reading the prophet Isaiah.
He asked him :
“Do you understand what you are reading?”
But the Ethiopian answered :
“How could I,
if no one helps me?”
He invited Philip to get in
and sit down with him.
The scripture he just read was as follows:
As a sheep was he led to the slaughter ;
And like a lamb, dumb to its shearer,
he opened not his mouth.
By His humiliation His sentence was carried out.
Who shall be able to describe His generation ?
For His life is taken away from the earth.

Now the eunuch addressed the word to Philip :
“May I ask you of whom the prophet says this ?
Of himself or of someone else ?”
Philip began to speak
and starting from this text he proclaimed Jesus to him.

As they were traveling along, they came to a water
and the courtier said :
“Here is water.
“What is wrong with being baptized?”
Philip however said :
“If you believe with your heart
it is allowed.”
He replied :
“I believe that Jesus Christ is the Son of God.”
He stopped the carriage
and both of them, Philip and the eunuch descended into the water
and he baptized him.
When they had come out of the water
the Spirit of the Lord snatched Philip away ;
The eunuch saw him no more,
and continued his journey rejoicing.
Philip, however, was found in Azótus.
There he went around
and preached the Good News in all cities
until he came to Caesarea.

INTERLUDIUM   Ps. 66(65), 8-9, 16-17, 20

Rejoice before God, all the nations of the earth,
sing to the glory of his Name.
or : Alleluia.

Praise, all nations, now our God,
Proclaim the fame of his deeds.
He has saved our lives again and again,
and did not allow us to fall.

Come then, God-fearing ones, listen to me,
I will tell you what He has done to me.
My mouth has always asked Him for help,
My tongue has always praised Him.

Praise God, he did not reject me,
He did not withhold His mercy from me.

ALLELUIA Apok. 1, 5ab

Alleluia.
Jesus Christ, faithful witness,
firstborn from the dead ;
Thou hast loved us
and redeemed us from our sins in your blood.
Alleluia.

GOSPEL     John 6, 44-51

I am the living bread that came down from heaven.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

In those days Jesus said to the crowd :
“No one can come to Me
if the Father who sent Me does not draw him;
and I will raise him up at the last day.
“It is written by the prophets :
And all shall be instructed by God.
“All who have listened to the Father’s teaching
comes to Me.
“Not that anyone has seen the Father :
Only the One who is from God has seen the Father.
“Verily, verily, I say unto you :
He who believes has eternal life.
“I am the bread of life.
“Your fathers who ate the manna in the desert,
nevertheless died;
but this bread comes down from heaven
so that whoever eats of it will not die.
“I am the living bread
which came down from heaven.
“If anyone eats of this bread
he will live forever.
“The bread that I will give
is my flesh,
for the sake of the life of the world.”

__________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home

42. It is necessary to invest much more in research in order to understand the behaviour of ecosystems and properly analyse the different variables of the impact of each major environmental change. Since all creatures are interconnected, the value of each must be recognised with love and wonder, and we all need each other as created beings. Each area has a responsibility to care for this family and therefore an accurate inventory of the species it hosts should be made in order to develop programmes and strategies of protection, paying particular attention to species in danger of extinction.

 

To be continued         For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

__________________________________________________________________

 

 

Woensdag in de derde paasweek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Na de steniging van Stefanus barst de kerkvervolging in alle geweld los. We kunnen daarbij drie zaken bemerken; Als fijnzinnig historicus merkt Lucas op dat de vervolging en de verspreiding een kern is voor missionering. Maar als gelovig theoloog kijkt hij nog dieper. Het offer van Stefanus is niet vruchteloos. Hij plaatst het verhaal van zijn begrafenis tussen twee bemerkingen over de vervolging. Tenslotte plaatst hij de naam Paulus naast die van Stefanus : De martelaar naast de kerkvervolger. Het is alsof hij de bekering en de roeping van de missionaris van de heidenen reeds in het vooruitzicht stelt: De kerkvervolger die eens martelaar zal worden.

EERSTE LEZING              Hand. 8, 1-8
Zij trokken rond en verkondigden het woord van de Blijde Boodschap.

Uit de Handelingen van de Apostelen

Na de dood van Stefanus
brak een hevige vervolging los
tegen de kerk van Jeruzalem.
Allen verspreidden zich over het platteland van Judea en Samaria,
uitgezonderd de apostelen.
Vrome mannen begroeven Stefanus
en hielden een grote rouwklacht over hem.
Saulus echter woedde tegen de kerk,
waarbij hij het ene huis na het andere binnendrong, mannen en vrouwen wegsleepte
en overleverde om gevangen gezet te worden.
Zij nu, die zich verspreid hadden, trokken rond
en verkondigden het woord van de Blijde Boodschap.
Zo kwam Filippus in de stad van Samaria
en predikte daar de Messias.
Filippus’ woorden oogstten algemene instemming
toen de mensen hoorden wat hij zei
en toen zij de tekenen zagen die hij verrichtte.
Uit vele bezetenen
gingen de onreine geesten onder luid geschreeuw weg
en vele lammen en kreupelen werden genezen.
Daarover ontstond grote vreugde in die stad.

TUSSENZANG                Ps 66(65), 1-3a, 4-5, 6-7a

Jubelt voor God, alle landen der aarde,
bezingt de heerlijkheid van zijn Naam.

Jubelt voor God, alle landen der aarde,
bezingt de heerlijkheid van zijn Naam.
Brengt Hem uw hulde en zegt tot uw God :
Verbijsterend zijn al uw daden.

Heel de aarde moet U aanbidden,
bezingen uw heilige Naam.
Komt en aanschouwt wat God heeft verricht,
ontstellende daden onder de mensen.

Hij maakte de zee tot een droge vallei,
zij gingen te voet door de bedding.
Laten wij juichen van vreugde om hem
die eeuwig regeert door zijn macht.

ALLELUIA              Joh. 10, 14

Alleluia.
Ik ben de goede herder, zegt de Heer.
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
Alleluia.

EVANGELIE               Joh. 6, 35-40
Dit is de wil van mijn Vader, dat ieder die de Zoon ziet, eeuwig leven bezit.

Ut het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot de menigte :
“Ik ben het brood des levens :
Wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben,
en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst krijgen.
“Maar Ik zei u reeds dat gij toch niet gelooft,
hoewel gij Mij hebt gezien.
“Al wat de Vader Mij geeft zal tot Mij komen,
en wie tot Mij komt zal Ik niet buitenwerpen.
“Ik ben immers uit de hemel neergedaald,
niet om mijn eigen wil te doen
maar de wil van Hem die Mij gezonden heeft ;
en dit is de wil van Hem die Mij gezonden heeft,
dat Ik niets van wat Hij Mij gegeven heeft verloren laat gaan
maar het doe opstaan op de laatste dag.
“Dit is de wil van mijn Vader,
dat ieder die, wanneer hij de Zoon ziet en in Deze gelooft,
eeuwig leven bezit ;
en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.”

_____________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

41. Wanneer wij doordringen in de tropische en subtropische zeeën, ontmoeten wij de koraalriffen, die overeenkomen met de grote wouden van het vasteland, omdat zij ongeveer een miljoen soorten huisvesten, vissen, krabben, weekdieren, sponzen, algen inbegrepen. Veel van de koraalriffen van de wereld zijn heden onvruchtbaar of gaan voortdurend achteruit: “Wie heeft de wonderlijke wereld van de zee veranderd in onderaardse kerkhoven zonder leven en kleur?”. Dit verschijnsel is merendeels te wijten aan de vervuiling die de zee bereikt als gevolg van de ontbossing, de monoculturen in de landbouw, het industriële afval en de verwoestende methodes van bevissing, vooral die welke cyanide en dynamiet gebruiken. Het wordt nog verergerd door de toename van de temperatuur van de oceanen. Dit alles helpt ons inzien hoe ieder ingrijpen in de natuur gevolgen kan hebben die wij op het eerste gezicht niet waarnemen en dat men bepaalde vormen van exploitatie van de hulpbronnen verkrijgt ten koste van een verval dat uiteindelijk de bodem van de oceanen bereikt.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Wednesday in the third Easter week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Consideration
After the stoning of Stephen, church persecution erupted violently. We can see three things in this; as a discerning historian, Luke observes that the persecution and spread is a core to mission. But as a faithful theologian, he looks even deeper. Stephen’s sacrifice is not fruitless. He places the story of his burial between two remarks on persecution. Finally, he places the name of Paul next to that of Stephen: The martyr next to the persecutor of the church. It is as if he were already foretelling the conversion and the calling of the missionary to the Gentiles: The persecutor of the church who would one day become a martyr.

FIRST READING      Acts 8, 1-8
They went about proclaiming the word of the Good News.

From the Acts of the Apostles

After the death of Stephen
a fierce persecution broke out
against the Church in Jerusalem.
All spread out over the countryside of Judea and Samaria,
except for the apostles.
Pious men buried Stephen and held a great mourning over him.
Saul, however, raged against the church,
breaking into house after house, dragging men and women away
and delivered them up to be put in prison.t
Now those who had scattered went about proclaiming the word of the Good News.
So Philip came to the city of Samaria
and there he preached the Messiah.
Philip’s words met with universal approval
when the people heard what he said
and when they saw the signs he performed.
The unclean spirits came out of many possessed people with loud screaming
and many lame men and cripple were healed.
There was great joy in that city.

INTERLUDIUM    Ps 66(65), 1-3a, 4-5, 6-7a

Rejoice before God, all the nations of the earth,
sing to the glory of his name.

Rejoice before God, all the countries of the earth,
sing the glory of his name.
Give Him your homage, and say unto your God :
Marvel at all thy deeds.

All the earth must worship You,
sing to Thy holy Name.
Come and see what God has done,
astonishing deeds among men.

He made the sea a dry valley,
they went on foot through the bed.
Let us rejoice for Him
who reigns forever by his power.

ALLELUIA            John 10, 14

Alleluia.
I am the good shepherd, says the Lord.
I know my own and my own know me.
Alleluia.

 GOSPEL                    John 6, 35-40

This is the will of my Father, that everyone who sees the Son should have eternal life.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus said to the crowd :
“I am the bread of life :
Whoever comes to Me will never be hungry again,
and whoever believes in Me will never thirst again.
“But I told you already that you do not believe,
though ye have seen Me.
“All that the Father gives Me will come to Me,
and whosoever cometh unto Me I will not cast out.
“For I am come down from heaven,
not to do my own will
but the will of Him who sent Me ;
and this is the will of Him who sent Me,
that I will not let anything of what He has given Me go to waste
but raise it up at the last day.
“This is the will of my Father,
that everyone who sees the Son and believes in him
will have eternal life;
and I will raise him up at the last day.”

_____________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

41. When we penetrate the tropical and sub-tropical seas, we meet the coral reefs, which correspond to the great forests of the mainland, because they are home to about a million species, including fish, crabs, molluscs, sponges and algae. Many of the world’s coral reefs are now barren or in continuous decline: “Who has turned the wonderful world of the sea into subterranean graveyards devoid of life and colour? This phenomenon is largely due to the pollution that reaches the sea as a result of deforestation, agricultural monocultures, industrial waste and destructive fishing methods, especially those that use cyanide and dynamite. It is made worse by the increase in the temperature of the oceans. All this helps us to understand how any intervention in nature can have consequences that we do not perceive at first glance and that certain forms of resource exploitation are obtained at the cost of a decline that eventually reaches the bottom of the oceans.

 

To be continued For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

 

 

 

Dinsdag – HH. Filippus en Jakobus, apostelen

Filippus was een van de eerste leerlingen van Jezus.
Jakobus Minor, zoon van Alfeus en Maria.Volgens overlevering is hij in 62 de marteldood gestorven

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Filippus was een waarachtige getuige van de Heer. Hij wist door een weloverwegen catechese velen voor Christus te winnen. Zijn evangelisatiemethode is tot op vandaag actueel: mensen beluisteren, met hen op weg gaan, Christus verkondigen en hen tot geloof in Hem brengen. Jakobus had een ander charisma. Hij was de eerste bisschop van Jeruzalem en leidde daar met discretie en grote wijsheid de gemeenschap van de christenen. Hij bevorderde hun gebedsleven en vierde met hen de eucharistie. Ondanks zijn zachtheid en wijsheid werd hij toch ter dood gebracht, omwille van het evangelie.

EERSTE  LEZING            1 Kor. 15, 1-8

De Heer is verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Ik vestig uw aandacht op het evangelie dat ik u heb verkondigd,
dat gij hebt ontvangen,
waarop gij gegrondvest zijt
en waardoor gij ook gered wordt :
In welke bewoordingen heb ik het u verkondigd ?
Ik neem aan dat gij die onthouden hebt ;
anders zoudt gij het geloof zonder nadenken hebben aanvaard.

Op de eerste plaats dan heb ik u overgeleverd
wat ik ook zelf als overlevering heb ontvangen,
namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden,
volgens de Schriften
en dat Hij begraven is,
en dat Hij is opgestaan op de derde dag,
volgens de Schriften,
en dat Hij verschenen is aan Kefas en daarna aan de Twaalf.

Vervolgens is Hij verschenen
aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk,
van wie de meesten nog in leven zijn,
hoewel sommigen zijn gestorven.
Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus,
daarna aan alle apostelen.
En het laatst van allen is Hij ook verschenen aan mij,
de misgeboorte.

TUSSENZANG                      Ps. 19(18), 2-3, 4-5

Hun roep weerklinkt over heel de aarde.

De hemel verkondigt Gods heerlijkheid,
het uitspansel toont ons het werk van zijn handen.
De dag roept het toe aan de volgende dag,
de nacht geeft het door aan de nacht.

Geen woord wordt gesproken, geen stem weerklinkt,
geen enkel geluid is te horen ;
toch klinkt over heel de aarde hun roep,
hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld.

ALLELUIA               Joh.14, 6b en 9c

Alleluia.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven,
zegt de Heer ;
wie Mij ziet, Filippus, ziet de Vader.
Alleluia.

EVANGELIE                Joh. 14, 6-14

Ik ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
“Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.
“Als gij Mij zoudt kennen
zoudt gij ook mijn Vader kennen.
“Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem.”
Hierop zei Filippus :
“Heer, toon ons de Vader ;
dat is ons genoeg.”
En Jezus weer :
“Ik ben al zo lang bij u
en gij kent Mij nog niet, Filippus ?
“Wie Mij ziet, ziet de Vader.
“Hoe kunt ge dan zeggen :
Toon ons de Vader ?
“Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is ?
“De woorden die Ik u zeg, spreek Ik niet uit Mijzelf,
maar het is de Vader die,
blijvend in Mij,
zijn werk verricht.
“Gelooft Mij :
Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij.
“Of gelooft het anders omwille van de werken.
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
Wie in Mij gelooft
zal ook zelf de werken doen die Ik doe.
“Ja, grotere dan die zal hij doen
omdat Ik naar de Vader ga.
“En wat gij ook zult vragen in mijn Naam,
Ik zal het doen
opdat de Vader moge verheerlijkt worden in de Zoon.
“Als gij Mij iets zult vragen in mijn Naam
zal Ik het doen.”

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

40. De oceanen bevatten niet alleen het merendeel van het water van de planeet, maar ook het merendeel van de ruime variëteit aan levende wezens, waarvan er vele ons nog onbekend zijn en door verschillende oorzaken worden bedreigd. Anderzijds ziet men dat het leven in rivieren meren, zeeën en oceanen, dat een groot gedeelte van de wereldbevolking voedt, wordt bedreigd door een ongecontroleerd onttrekken daaraan van de vishulpbronnen, dat een drastische vermindering van sommige soorten veroorzaakt. Men gaat nog steeds door met het ontwikkelen van selectieve methoden van bevissing die een groot gedeelte van de gevangen soorten weggooien. In het bijzonder worden zeeorganismen bedreigd waarmee wij geen rekening houden, zoals bepaalde soorten plankton die een zeer belangrijke schakel vormen in de voedselketen van de zee en waarvan uiteindelijk de soorten afhankelijk zijn die voor de menselijke voeding worden gebruikt.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________________

Monday – HH. Philip and James, apostles

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

CONSIDERATION
Philip was a true witness for the Lord. He knew how to win many to Christ through deliberate catechesis. His method of evangelization is still current today: listening to people, going with them, proclaiming Christ and bringing them to faith in Him. James had a different charism. He was the first bishop of Jerusalem and led the community of Christians there with discretion and great wisdom. He promoted their prayer life and celebrated the Eucharist with them. Despite his gentleness and wisdom, he was nevertheless put to death, for the sake of the gospel.

FIRST READING 1 Cor. 15, 1-8

The Lord appeared to James, then to all the apostles.

From the first letter of the holy apostle Paul to the Christians of Corinth

Brothers and sisters,

I call your attention to the gospel which I preached to you,
which you have received,
by which you are established
and by which you are also saved:
In what terms did I preach it to you?
I suppose you have memorized them ;
otherwise you would have accepted the faith without thinking.

In the first place, I have handed down to you
what I myself have received as tradition,
namely that Christ died for our sins,
according to the Scriptures
and that He was buried,
and that He rose again on the third day,
according to the scriptures,
and that He appeared to Cephas and then to the Twelve.

Then He appeared
to more than five hundred brethren at once,
most of whom are still alive,
though some have died.
Next He appeared to James,
then to all the apostles.
And last of all He also appeared to me,
the misspent.

INTERLUDIUM Ps. 19(18), 2-3, 4-5

Their call echoes throughout the earth.

The heavens proclaim God’s glory,
the firmament shows us the work of his hands.
The day calls it forth to the next day,
the night passes on to the night.

No word is spoken, no voice echoes,
not a sound is heard;
yet over all the earth their call rings out,
their message penetrates to the edge of the world.

ALLELUIA            John 14, 6b and 9c

Alleluia.
I am the way, the truth and the life,
says the Lord ;
he who sees me, Philip, sees the Father.
Alleluia.

GOSPEL   John 14, 6-14

I have been with you so long and you have not yet known Me ?

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

In those days Jesus said to his disciples :

“I am the way, the truth and the life.
“No one comes to the Father except through Me.
“If you would know Me,
you would also know my Father.
“Already now ye know Him and see Him.”
At this Philip said :
“Lord, show us the Father ;
that is enough for us.”
And Jesus again :
“I have been with you so long
and ye know Me not yet, Philip?
“He who sees Me sees the Father.
“How then can you say :
Show us the Father?
“Do you not believe that I am in the Father and that the Father is in Me?
“The words that I tell you I do not speak of Myself,
but it is the Father who,
abiding in Me,
performs his work.
“Believe Me :
I am in the Father and the Father is in Me.
“Or else believe it for the sake of works.
“Verily, verily, I say unto you :
He that believeth in Me
shall also do for himself the works that I do.
“Yea, greater than these shall he do
because I go to the Father.
“And whatsoever ye shall ask in my name,
I will do it
that the Father may be glorified in the Son.
“If ye shall ask Me anything in My Name
I will do it.”
_________________________________________________________

 

Laudato Si

 

Encyclic by

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home 

40. The oceans contain not only the majority of the planet’s water, but also the great variety of living creatures, many of which are still unknown to us and are threatened by various causes. On the other hand, life in rivers, lakes, seas and oceans, which feeds a large part of the world’s population, is threatened by an uncontrolled extraction of fish resources, which causes a drastic reduction in some species. Selective fishing methods continue to be developed which discard a large proportion of the species caught. In particular, marine organisms that we do not take into account are threatened, such as certain species of plankton that form a very important link in the marine food chain and on which species that are used for human consumption ultimately depend.

 

To be continued          For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

____________________________________________________________________

 

Maandag – H. Athanasius, b. en krkl.

 

Patriarch van Alexandrië en kerkvader.
Geboren ongeveer in 295 Overleden 2 mei 373
Bestrijder van het Arianisme

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Veel fragmenten uit het Bijbelse verhaal over Stefanus doen sterk denken aan Jezus Christus. Over zowel Stefanus als Jezus wordt in de Bijbel gezegd dat ze vervuld waren van de Heilige Geest, en dat ze wonderen verrichten dankzij Gods genade en kracht. En net zoals bij Christus komen groepen Joden daartegen in opstand, redetwisten ze over zijn handelen, leggen ze valse verklaringen af en drijven ze Stefanus tenslotte de stad uit, waar hij zal worden terechtgesteld. Het lijkt alsof met Stefanus een ‘andere Christus’ naar voren treedt. Een martelaar is iemand in wie Jezus opnieuw sterft en verrijst: in Stefanus komt Christus met zijn liefde en verlossing naar de mensen. Hoe reageren we wanneer mensen in onze omgeving zich ‘verzetten’ tegen Gods liefde?

EERSTE LEZING          Hand. 6, 8-15

Zijn tegenstanders konden niet op tegen de wijsheid en tegen de geest waarmee Stefanus sprak.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen deed Stefanus,
vol genade en kracht,
grote wondertekenen onder het volk.
Sommige leden echter
van de zogenaamde synagoge der Vrijgelatenen,
Cyreneeërs en Alexandrijnen
en sommige mensen uit Cilicië en Asia
begonnen met Stefanus te redetwisten,
maar ze konden niet op tegen de wijsheid
en tegen de geest waarmee hij sprak.
Toen stookten zij heimelijk mannen op om te verklaren :
“Wij hebben hem lastertaal horen spreken
tegen Mozes en tegen God.”
Tegelijkertijd ruiden zij zowel het volk
als de oudsten en schriftgeleerden op.
Onverhoeds maakten zij zich van hem meester
en brachten hem voor het Sanhedrin,
waar men valse getuigen liet optreden die beweerden :
“Die man houdt niet op
te spreken tegen de heilige plaats en tegen de Wet.
“Want wij hebben hem horen zeggen
dat die Nazoreeër Jezus deze plaats zal afbreken,
en de voorschriften zal veranderen,
die Mozes ons heeft overgeleverd.”
Alle leden van het Sanhedrin vestigden hun blik op hem
en zagen dat zijn gelaat leek op dat van een engel.

TUSSENZANG          Ps. 119(118), 23-24, 26-27, 29-30

Gelukkig degenen wier levensweg rein is.
of : Alleluia.

Al spannen ook vorsten tegen mij samen,
uw dienaar geeft acht op wat Gij beschikt.
Ik neem uw verordeningen ter harte,
zij geven mij goede raad.

Mijn wegen kent Gij, Ge hoort mijn gebeden ;
leer mij wat Gij hebt beschikt.
Leid mij op de weg van uw bevelen,
dan zal ik uw daden indachtig zijn.

Gedoog niet dat ik een dwaalweg insla,
maar geef mij uw wet als gids.
Ik heb de weg van de trouw gekozen,
ik houd mij aan wat Gij bepaalt.

ALLELUIA

Alleluia.
Wij weten
dat Christus waarlijk is opgestaan uit de doden.
Ontferm U over ons, Gij koning en overwinnaar.
Alleluia.

EVANGELIE             Joh. 6, 22-29

Werkt niet voor het voedsel dat vergaat maar voor het voedsel dat blijft ten eeuwigen leven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Het volk dat aan de ene kant van het meer was gebleven
na de wonderbare broodvermenigvuldiging,
had gezien dat daar maar één bootje gelegen had,
dat Jezus niet met zijn leerlingen was scheep gegaan
maar dat zijn leerlingen alleen waren vertrokken.
De volgende dag echter kwamen er bootjes uit Tiberias
dicht bij de plaats waar men het brood had gegeten
na het dankgebed van de Heer.
Toen de mensen bemerkten
dat noch Jezus noch zijn leerlingen daar waren,
gingen zij in de boten
en voeren in de richting van Kafarnaüm
op zoek naar Jezus.
Zij vonden Hem aan de overkant van het meer en zeiden :
“Rabbi, wanneer zijt Gij hier gekomen ?”
Jezus nam het woord en zei :
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
“Niet omdat gij tekenen gezien hebt zoekt ge Mij,
maar omdat gij van de broden hebt gegeten
tot uw honger was gestild.
“Werkt niet voor het voedsel dat vergaat
maar voor het voedsel dat blijft ten eeuwigen leven
en dat de Mensenzoon u zal geven.
“Op Hem immers heeft de Vader, God zelf, zijn zegel gedrukt.”
Daarop zeiden zij tot Hem :
“Welke werken moeten wij voor God verrichten?”
Jezus gaf hun ten antwoord :
“Dit is het werk dat God van u vraagt :
te geloven in Degene die Hij gezonden heeft.”

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

39. Ook de vervanging van de wilde flora door gebieden met bosaanplant, die meestal monoculturen zijn, is gewoonlijk niet onderwerp van een adequate analyse. In werkelijkheid kan deze vervanging een biodiversiteit ernstig treffen die door de soorten die geplant worden, niet worden geaccepteerd. Ook de vochtige streken die in landbouwgebieden worden veranderd, verliezen een geweldige biodiversiteit die zij huisvestten. In sommige kustgebieden is het verdwijnen van de door mangroves gevormde ecosystemen zorgwekkend.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________

Monday – H. Athanasius, b. and clerg.

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

 


CONSIDERATION
Many excerpts from the Biblical story of Stephen are very reminiscent of Jesus Christ. Both Stephen and Jesus are said in the Bible to have been filled with the Holy Spirit, performing miracles thanks to God’s grace and power. And just as with Christ, groups of Jews rebel against this, argue about his actions, make false statements, and finally drive Stephen out of the city, where he will be executed. It seems as if with Stephen, a “different Christ” emerges. A martyr is one in whom Jesus dies and rises again: in Stephen, Christ comes to people with his love and redemption. How do we respond when people around us ‘resist’ God’s love?

FIRST READING    Acts 6, 8-15

His opponents could not stand the wisdom and spirit with which Stephen spoke.

From the Acts of the Apostles

In those days Stephen did,
full of grace and power,
great miracles among the people.
Some members, however
Of the so-called synagogue of the released persons,
Cyrenaics and Alexandrians
and some people from Cilicia and Asia
began to argue with Stephen,
but they were no match for the wisdom
and against the spirit with which he spoke.
Then they secretly raised up men to declare :
“We heard him speak blasphemy
against Moses and against God.”
At the same time they riled up both the people
and the elders and scribes.
Without warning, they seized him
and brought him before the Sanhedrin,
where false witnesses were brought in who claimed :
This man does not stop speaking against the holy place and against the Law.
“For we have heard him say
that this Nazarene Jesus will tear down this place,
and change the precepts
which Moses delivered to us.”
All the members of the Sanhedrin fixed their eyes on him
and saw that his countenance resembled that of an angel.

INTERLUDIUM   Ps. 119(118), 23-24, 26-27, 29-30

Happy those whose way of life is pure.
or : Alleluia.

Though princes also conspire against me,
Your servant heeds what You have decreed.
I take your decrees to heart,
they give me good counsel.

Thou knowest my ways; Thou hearest my prayers;
teach me what thou hast ordained.
Lead me in the way of thy precepts,
and I will be mindful of Thy deeds.

Forbear not that I go astray,
but give me thy law to guide me.
I have chosen the way of faithfulness,
I abide by what Thou determinest.

ALLELUIA

Alleluia.
We know
that Christ is truly risen from the dead.
Have mercy on us, Thou King and Conqueror.
Alleluia.

GOSPEL   John 6, 22-29

Do not work for the food that perishes but for the food that remains for eternal life.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

The people who had stayed on one side of the lake
after the miraculous bread multiplication,
had seen that only one boat had been there,
that Jesus had not set sail with his disciples
but that his disciples had left on their own.
The next day, however, boats came from Tiberias
close to the place where they had eaten the bread
after the Lord’s thanksgiving prayer.
When the people noticed
that neither Jesus nor his disciples were there,
they got into the boats
and sailed in the direction of Capernaum
looking for Jesus.
They found Him across the lake and said :
“Rabbi, when did you come here?”
Jesus took the floor and said :
“Verily, verily, I say unto you:
“Not because ye have seen signs do ye seek me,
but because ye have eaten of the loaves
until your hunger was satisfied.
“Work not for the food which perishes
but for the food which endures to eternal life
and which the Son of Man will give you.
“For upon Him the Father, God Himself, has pressed His seal.”
Thereupon they said to Him :
“What works should we do for God?”
Jesus answered them :
“This is the work that God asks of you :
To believe in the One He has sent.”

___________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

39. The replacement of wild flora by areas of forest plantation, which are usually monocultures, is also not usually the subject of adequate analysis. In reality, this replacement can seriously affect a biodiversity that is not accepted by the species being planted. The wetlands that are turned into agricultural areas also lose a great biodiversity that they were home to. In some coastal areas, the disappearance of the ecosystems formed by mangroves is worrying.

 

To be continued        For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________________

 

 

Derde Paaszondag

Jezus toont zijn hand aan de apostel Thomas

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Openingswoord
Als verrezen Heer verschijnt Jezus aan zijn leerlingen.
Schoorvoetend herkennen ze Hem
en komen ze tot inzicht.
Alle twijfel wordt weggenomen,
maar het vergt wat tijd.
Gaandeweg wordt alle vertrouwen hersteld.
Jezus zelf komt hun hierin tegemoet.

In brood en maaltijd komt Hij ook ons, vandaag,
zoals zijn leerlingen toen, tegemoet.
Mogen ook wij tot inkeer en tot inzicht komen,
en erkennen wij Hem als ‘de Heer’ in ons midden.

EERSTE LEZING                          Hand. 5 .27b-32.40b-41

Van dit alles zijn wij getuigen maar ook de heilige Geest.

Uit de Handelingen der Apostelen 

In die dagen ondervroeg de hogepriester de apostelen:
“Hebben wij u niet uitdrukkelijk verboden
in de naam van Jezus onderricht te geven?
Door uw toedoen is heel Jeruzalem vol van uw leer.
Bovendien wilt gij ons het bloed van die man aanrekenen.

”Maar Petrus en de andere apostelen gaven ten antwoord:
“Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen.
De God van onze vaderen heeft Jezus ten leven gewekt,
aan wie gij u vergrepen hebt
door Hem aan het kruis te slaan.
Hem heeft God als Leidsman en Verlosser verheven
aan zijn rechterhand
om aan Israël
bekering en kwijtschelding van zonden te schenken.
Van dit alles zijn wij getuigen,
maar ook de heilige Geest
die God geschonken heeft aan wie Hem gehoorzamen.”

Maar men verbood de apostelen te spreken in de naam van Jezus
en stelden hen in vrijheid.
Zij verlieten de Hoge Raad,
verheugd dat ze waardig bevonden waren
smaad te lijden omwille van Jezus’ naam.

Antwoordpsalm  Ps. 30(29) 2 en 4, 5 en 6, 11 en12a en 13b

Keervers
U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd.

U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd,
Gij hebt mijn vijanden niet laten zegevieren.
Heer, uit het dodenrijk hebt Gij mijn ziel verlost,
Gij hebt mij losgemaakt van die ten grave dalen.

Bezingt de Heer dan met mij, al zijn vromen,
en dankt zijn Naam die hoogverheven is.
Zijn toorn duurt kort, maar zijn genade levenslang,
de avond brengt geween, de ochtend blijdschap.

Heer, luister en ontferm u over mij,
mijn God, sta mij terzijde met uw hulp.
Gij hebt mijn rouwklacht in een vreugdedans veranderd,
U zal ik loven, Heer mijn God, in eeuwigheid.

TWEEDE LEZING                          Apok. 5, 11-14

Waardig is het Lam dat geslacht werd, te ontvangen de macht en de rijkdom.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes 

Ik, Johannes, zag toe
en hoorde de stem van talloze engelen rondom de troon
en de stem van levende wezens en van de oudsten;
en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen
en duizenden duizendtallen;
en zij riepen luid:
“Waardig is het Lam dat geslacht werd
te ontvangen de macht en de rijkdom,
de wijsheid en de kracht,
en eer en heerlijkheid en lof.”

En elk schepsel in de hemel en op de aarde
en onder de aarde en in de zee,
het ganse heelal hoorde ik roepen:
“Aan Hem die gezeten is op de troon
en aan het Lam
zij de lof en de eer en de roem en de kracht
in de eeuwen der eeuwen!”
En de vier levende wezens zeiden:
“Amen.”
En de oudsten vielen in aanbidding neer.

Vers voor het evangelie                                Lc. 24,26

Alleluia.
Moest de Messias dat alles niet lijden
om in zijn glorie binnen te gaan?
Alleluia

EVANGELIE                          Joh. 21, 1- 19 of 21, 1-14

Jezus trad dichterbij, nam het brood en gaf het hun en zo ook de vis.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
In die tijd verscheen Jezus andermaal aan de leerlingen
bij het meer van Tiberias.
De verschijning verliep als volgt:
er waren bijeen:
Simon Petrus, Tomas die ook Dídymus genoemd wordt,
Natánaël uit Kana in Galilea,
de zonen van Zebedeüs en nog twee van zijn leerlingen.
Simon Petrus zei tot hen:
“Ik ga vissen!”
Zij antwoordden:
“Dan gaan wij mee.”
Zij gingen dus op weg en klommen in de boot
maar ze vingen die nacht niets.
Toen het reeds morgen begon te worden
stond Jezus aan het strand,
maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was.
Jezus sprak hen aan:
“Vrienden, hebben jullie soms wat vis?”
“Neen”,
zeiden ze.
Toen beval Hij hun:
“Werpt het net uit, rechts van de boot,
daar zult ge iets vangen.”
Nadat ze dit gedaan hadden,
waren ze niet meer bij machte het net op te halen
vanwege de grote hoeveelheid vissen.
Daarop zei de leerling van wie Jezus veel hield tot Petrus:
“Het is de Heer!”Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was
trok hij zijn bovenkleed aan
– want hij droeg slechts een onderkleed –
en sprong in het meer.
De andere leerlingen kwamen met de boot,
want zij waren niet ver van de kust,
slechts ongeveer tweehonderd el,
en sleepten het net met de vissen achter zich aan.
Toen zij aan land waren gestapt
zagen zij dat er een houtskoolvuur was aangelegd
met vis erop en brood.
Jezus sprak tot hen:
“Haalt wat van de vis die gij juist gevangen hebt.”
Simon Petrus ging weer aan boord
en sleepte het net aan land.
Het was vol grote vissen, honderddrieënvijftig stuks,
en ofschoon het er zoveel waren, scheurde het net niet.
Jezus zei hun:
“Komt ontbijten.”
Wetend dat het de Heer was
durfde geen van de leerlingen Hem vragen:
“Wie zijt Gij?”
Jezus trad dichterbij,
nam het brood en gaf het hun,
en zo ook de vis.
Dit nu was de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen
sinds Hij uit de doden was opgestaan.

(Na het ontbijt zei Jezus tot Simon Petrus:
“Simon, zoon van Johannes,
hebt gij Mij meer lief dan dezen Mij liefhebben?”
Simon antwoordde:
“Ja Heer,
Gij weet dat ik U bemin.”
Jezus zei hem:
“Weid mijn lammeren.”
Nog een tweede maal zei Hij tot hem:
“Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij lief?”
En deze antwoordde:
“Ja Heer, Gij weet dat ik U bemin.”
Jezus hernam:
“Hoed mijn schapen.”

Voor de derde maal vroeg Jezus:
“Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij lief?”
Nu werd Petrus bedroefd,
omdat Hij hem voor de derde maal vroeg:
Hebt ge Mij lief?
en hij zei Hem:
“Heer, Gij weet alles; Gij weet dat ik U bemin.”
Daarop zei Jezus hem:
“Weid mijn schapen.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Toen ge jong waart
deedt ge zelf uw gordel om en gingt waarheen ge wilde,
maar wanneer ge oud zijt zult ge uw handen uitstrekken,
een ander zal u omgorden
en u brengen waarheen ge niet wilt.”
Hiermee zinspeelde Hij op de dood
waardoor Petrus God zou verheerlijken.
En na deze woorden zei Hij hem:
“Volg Mij.”

_____________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

38. Wij herinneren bijvoorbeeld aan de longen van de planeet die boordevol biodiversiteit zitten, zoals het Amazonegebied en het rivierbekken van de Kongo of de grote waterhoudende aardlagen en de gletsjers. Het belang van deze plaatsen voor het geheel van de planeet en de toekomst van de mensheid is maar al te bekend. De ecosystemen van de tropische wouden hebben een biodiversiteit met een grote complexiteit, die men onmogelijk geheel kan kennen, maar wanneer deze wouden in brand worden gestoken of met de grond gelijk worden gemaakt om het verbouwen van producten te doen toenemen, dan gaan er binnen weinig jaren ontelbare soorten verloren of veranderen deze gebieden in dorre woestijnen. Een teer evenwicht dringt zich echter op, wanneer men het heeft over deze plaatsen, omdat men ook niet de geweldige internationale economische belangen kan negeren die met de pretentie dat men ervoor zorgt, de nationale soevereiniteit in gevaar kan brengen. Er bestaan inderdaad “voorstellen tot internationalisering van het Amazonegebied, die alleen maar de economische belangen van de multinationals dienen”. Prijzenswaardig is de inzet van internationale organisaties en organisaties van de burgermaatschappij de volken sensibiliseren en op kritische wijze samenwerken, daarbij ook gebruik makend van wettige pressiemiddelen, opdat iedere regering haar eigen en niet te delegeren taak vervult het milieu en de natuurlijke bronnen van het eigen land te beschermen zonder zich te verkopen aan onzuivere lokale en internationale belangen.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Third Easter Sunday

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Opening words
Jesus appears to his disciples as the risen Lord.
Reluctantly they recognise Him
and come to understand.
All doubts are removed,
but it takes time.
Gradually, all trust is restored.
Jesus himself meets them there.

In bread and meal, he also meets us today,
like his disciples then.
May we too come to repentance and insight,
and acknowledge Him as ’the Lord’ in our midst.

FIRST READING     Acts 5.27b-32.40b-41

Of all this we are witnesses, and so is the Holy Spirit.

From the Acts of the Apostles 

In those days the high priest questioned the apostles:
“Did we not expressly forbid you
Did we not expressly forbid you to teach in the name of Jesus?
By your doing, all Jerusalem is full of your teaching.
Moreover, you want to charge us with the blood of that man.”
But Peter and the other apostles replied:
“One must obey God more than men.
The God of our fathers raised Jesus to life,
Whom you have perverted by crucifying him.
God has exalted him at his right hand as Guide and Redeemer
in order to grant Israel repentance and the remission of sins.
We are witnesses to all of this, as well as the Holy Spirit
which God has given to those who obey him.
But the apostles were forbidden to speak in the name of Jesus
and set them free.
They left the High Council, rejoicing that they had been found worthy to suffer reproach for the sake of Jesus’ name.

Responsorial  Ps. 30(29) 2 and 4, 5 and 6, 11 and12a and 13b

Refrain
I will praise you, Lord, for you have delivered me.

I will praise thee, O Lord, for thou hast delivered me,
Thou hast not let my enemies triumph.
Lord, out of the realm of the dead hast Thou redeemed my soul,
Thou hast delivered me from the grave.

Praise then the Lord with me, all his pious ones,
and give thanks unto his name which is exalted.
His wrath is brief, but His mercy is everlasting,
The evening brings weeping, the morning brings joy.

Lord, hearken and have mercy on me,
my God, help me with Thy mercy.
You have turned my mourning into a dance of joy,
unto thee will I praise, Lord my God, for ever and ever.

SECOND READING     Apok. 5, 11-14

Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches.

From the Revelation of the holy Apostle John 

I, John, was watching
and heard the voice of countless angels round about the throne
and the voice of living creatures and of the elders;
and their number was ten thousands ten thousands
and thousands of thousands; and they cried aloud:
“Worthy is the Lamb that was slain
to receive the power and the riches
the wisdom and the power, and honour and glory and praise.”
And every creature in heaven and in earth
and under the earth and in the sea, all the universe I heard shouting:
“To Him who sits on the throne and to the Lamb be the praise and the honour and the glory and the power
throughout the ages of ages!”
And the four living creatures said:
“Amen.”
And the elders fell down in worship.

Verse for the Gospel Lk. 24,26

Alleluia.
Did not the Messiah have to suffer all that
to enter into his glory?
Alleluia

GOSPEL      John 21, 1- 19 or 21, 1-14

Jesus came closer, took the bread and gave it to them, and so did the fish.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to John

At that time Jesus appeared again to the disciples
Jesus appeared again to the disciples by the lake of Tiberias.
The appearance took place as follows:
There were gathered together:
Simon Peter, Tomas who is also called Dídymus,
Natacha from Cana in Galilee,
the sons of Zebedee and two more of his disciples.
Simon Peter said to them:
“I am going fishing!”
They replied:
“Then we will go with you.”
So they set out and climbed into the boat.
But they caught nothing that night.
When morning came already
Jesus was standing on the beach,
but the disciples didn’t know it was Jesus.
Jesus said to them:
“Friends, have you any fish?”
“No!
they said.
Then He commanded them:
“Cast the net on the right side of the boat,
and you will catch something.”
After they had done this,
they were unable to retrieve the net
because of the great number of fish.
Then the disciple whom Jesus loved very much said to Peter:
“It is the Lord!”
When Simon Peter heard that it was the Lord
he put on his outer garment
– For he wore only an undergarment
and jumped into the lake.
The other disciples came by boat,
for they were not far from the shore,
only about two hundred cubits,
and dragged the net with the fish behind them.
When they had stepped ashore
they saw that a charcoal fire had been built
with fish on it and bread.
Jesus spoke to them:
“Fetch some of the fish that you have just caught.”
Simon Peter went back on board
and dragged the net ashore.
It was full of large fish, one hundred and fifty-three of them,
and though there were so many, the net didn’t part.
Jesus said to them:
“Come and have breakfast.”
Knowing that it was the Lord
none of the disciples dared to ask Him:
“Who art Thou?”
Jesus came closer,
took the bread and gave it to them,
and so also the fish.
This was the third time that Jesus appeared to the disciples since He had risen from the dead.

(After breakfast, Jesus said to Simon Peter:
“Simon, son of John,
do you love Me more than these love Me?”
He replied:
“Yes Lord, Thou knowest that I love Thee.”
Jesus said to him:
“Pasture My lambs.”
A second time He said to him:
“Simon, son of John, do you love Me?”
And this one answered:
“Yes Lord, Thou knowest that I love Thee.”
Jesus resumed:
“Shepherd my sheep.”
For the third time He asked:
“Simon, son of John, do you love Me?”
Now Peter was grieved,
because he asked him a third time:
Do you love Me?” and he said to him:
“Lord, thou knowest all things; thou knowest that I love thee.”
Thereupon Jesus said to him:
“Pasture my sheep.
Verily, verily, I say unto thee:
When you were young
you put on your own belt and went where you wanted to go,
but when thou art old, thou shalt stretch forth thy hands,
another shall gird thee up
and bring you whither ye will not.”
With this He alluded to death
through which Peter would glorify God.
And after these words He said to him:
“Follow Me.”

_____________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

38. We recall, for example, the lungs of the planet that are brimming with biodiversity, such as the Amazon and the Congo River Basin, or the great aquifers and glaciers. The importance of these places for the whole of the planet and the future of humanity is well known. The ecosystems of the tropical forests have a biodiversity of great complexity, which is impossible to know in its entirety, but when these forests are burnt or razed to the ground in order to increase the cultivation of products, innumerable species are lost within a few years or these areas are transformed into barren deserts. However, a delicate balance must be struck when talking about these places, because one also cannot ignore the tremendous international economic interests that, by pretending to care for them, may jeopardise national sovereignty. Indeed, there are “proposals for the internationalisation of the Amazon that only serve the economic interests of the multinationals”. What is commendable is the commitment of international organisations and civil society organisations to sensitise the peoples and to cooperate in a critical manner, also using legitimate means of pressure, so that each government fulfils its own and undeclared task of protecting the environment and the natural resources of its own country without selling out to impure local and international interests.

 

To be continued                For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

Zaterdag – H. Pius V, paus

Pius V werd geboren als Antonio Ghislierie op 17/1/1504 .
Hij was paus vanaf 1566 tot zijn dood op 1/5/1572 in Rome

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Alles in deze evangeliepassage is in mineur. Het is overal duister. Ze zijn alleen; ze worden uit koers gedreven; ze zijn bevreesd. Dan komt de grote ommekeer: “Ik ben het (‘Ik ben’- woorden). Met Jezus in de nabijheid  wordt alles anders. Dit is een typisch christelijke tekst. Alles is op Jezus gericht. Hier zijn ook oudtestamentische reminiscenties aanwezig aan Jahweh die over de golven schrijdt, die de chaos beheerst. De actualisatie naar ons toe ligt voor de hand. Wat er ook gebeurt – eenzaamheid, nood, verwarring-, in de nabijheid van Jezus wordt alles anders.

 

EERSTE LEZING                   Hand. 6, 1-7

De apostelen kozen zeven mannen, vol geloof en heilige geest.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen
toen het aantal leerlingen steeds toenam,
begonnen de Hellenisten tegen de Hebreeën te morren,
omdat bij de dagelijkse ondersteuning
hun weduwen achtergesteld werden.
De twaalf riepen nu de leerlingen in vergadering bijeen en zeiden :
“Het past niet dat wij het woord Gods verwaarlozen
door de zorg voor de ondersteuning.
“Ziet dus uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden,
van goede faam, vol van geest en wijsheid.
Hen zullen wij dan met dit ambt bekleden,
terwijl wij onszelf zullen blijven aan het gebed
en aan de bediening van het woord.”
Dit voorstel vond instemming bij de gehele vergadering
en zij kozen Stefanus, een man vol geloof en heilige geest,
Filippus, Próchorus,
Nikánor, Timon, Parmenas
en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië.
Dezen werden aan de apostelen voorgedragen,
die na gebed hun de handen oplegden.
Het woord Gods breidde zich uit
en het aantal leerlingen in Jeruzalem vermeerderde sterk ;
ook een groot aantal priesters gaf zich gewonnen aan het geloof.

TUSSENZANG                    Ps. 33(32), 1-2, 4-5, 18-19

Geef ons, Heer, uw barmhartigheid,
zoals wij op U vertrouwen.
of : Alleluia.

Jubelt, gerechtigen, voor de Heer,
wie vroom is dient Hem te loven.
Eert dan de Heer met citerspel,
en speelt voor Hem op de harp.

Oprecht is immers het woord van de Heer
en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.

God is het die zijn dienaars bewaakt,
hen die op zijn gunst vertrouwen.
Dat Hij hen redden zal van de dood,
bij hongersnood hen zal voeden.

ALLELUIA

Alleluia.
Christus stond op uit het graf,
Hij die voor ons stierf op een kruis.
Alleluia.

EVANGELIE                      Joh. 6, 16-21

Zij zagen Jezus wandelen op het meer.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Toen het avond werd
daalden de leerlingen van Jezus naar het meer af.
Zij gingen scheep
en zetten koers naar de overkant van het meer,
in de richting van Kafarnaüm.
Toen de duisternis reeds was ingevallen
was Jezus nog niet bij hen gekomen.
Het meer werd woelig want er stond veel wind.
Na ongeveer vijfentwintig of dertig stadiën geroeid te hebben
zagen zij Jezus
te voet over het meer tot vlak bij de boot komen
en zij werden bevreesd.
Maar Jezus sprak tot hen :
“Ik ben het, weest niet bang.”
Zij wilden Hem aan boord nemen,
maar vlak daarop bereikte de boot de kust
waarheen zij op weg waren.

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

37. Sommige landen hebben vooruitgang geboekt in een doeltreffend behoud van bepaalde plaatsen en gebieden – op het land en in de oceanen – waar ieder menselijk ingrijpen is verboden dat de fysionomie ervan kan veranderen of de oorspronkelijke samenstelling ervan kan aantasten. In de zorg voor de biodiversiteit dringen de specialisten aan op de noodzaak in het bijzonder aandacht te besteden aan de gebieden die het rijkst zijn aan een variëteit van soorten, endemische soorten, die minder veel voorkomen of een mindere graad van doelmatige bescherming genieten. Er zijn plaatsen die een bijzondere zorg vereisen op grond van hun enorme belang voor het mondiale ecosysteem of die belangrijke waterreserves vormen en zo andere vormen van leven waarborgen.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Saturday – H. Pius V, Pope

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Consideration
Everything in this gospel passage is dark. It is dark everywhere. They are alone; they are driven off course; they are afraid. Then comes the great turning point: “It is I” (“I am”-words). With Jesus close by, everything changes. This is a typically Christian text. Everything is focused on Jesus. There are also Old Testament reminiscences of Yahweh, who rides the waves, who controls the chaos. The actualisation to us is obvious. No matter what is happening – loneliness, need, confusion – in the presence of Jesus everything becomes different.

FIRST READING Acts 6, 1-7

The Apostles chose seven men full of faith and holy spirit.

From the Acts of the Apostles

In those days
when the number of the disciples was constantly increasing,
the Hellenists began to grumble against the Hebrews,
because in the daily support
their widows were discriminated against.
The twelve now called the disciples together and said :
“It is not fitting that we should neglect the word of God
by caring for the support.
“Therefore look, brethren, for seven men among you,
of good repute, full of spirit and wisdom.
We will appoint them to this office,
while we shall continue ourselves in prayer
and to the ministry of the word.”
This proposal met with the approval of the whole assembly
and they chose Stephen, a man of faith and holy spirit,
Philip, Próchorus,
Nikánor, Timon, Parmenas
and Nicolaus, a proselytist from Antioch.
These were presented to the apostles,
who, after prayer, laid their hands upon them.
The word of God spread and the number of disciples in Jerusalem increased greatly,
a large number of priests also gave themselves over to the faith.

INTERLUDIUM   Ps. 33(32), 1-2, 4-5, 18-19

Give us, Lord, your mercy,
as we trust in You.
or : Alleluia.

Rejoice, ye righteous, before the Lord,
whoever is pious should praise Him.
Then honour the Lord with the play of the harp,
and play for Him the harp.

For the word of the Lord is true
and all that He doeth is trustworthy.
He loveth right and justice,
the earth is full of His mercy.

It is God who guards his servants,
those who trust in His favour.
That He will save them from death,
and feed them in times of famine.

ALLELUIA

Alleluia.
Christ rose from the grave,
He who died for us on a cross.
Alleluia.

GOSPEL     John 6, 16-21

They saw Jesus walking on the lake.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

When evening came
the disciples of Jesus went down to the lake.
They set sail
and set course for the other side of the lake,
in the direction of Capernaum.
When darkness had already fallen
Jesus had not yet come to them.
The lake became turbulent because there was much wind.
After having rowed about twenty-five or thirty stadia
they saw Jesus
coming on foot across the lake close to the boat
and they became afraid.
But Jesus said to them:
“It is I. Do not be afraid.
They wanted to take him on board,
but just then the boat reached the shore
to which they were going.

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

37. Some countries have made progress in the effective conservation of certain places and areas – on land and in the oceans – where any human intervention is prohibited that could alter their physiognomy or affect their original composition. In caring for biodiversity, specialists insist on the need to pay particular attention to those areas that are richest in a variety of species, endemic species, which are less common or enjoy a lesser degree of effective protection. There are places that require special care because of their enormous importance to the global ecosystem or that constitute important water resources and thus safeguard other forms of life.

 

To be continued                For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weeks and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

Vrijdag – H. Catharina van Siëna, mgd. en krkl.

 

Kerklerares. Geb: 25/3/1347 +: Rome 29/4/1380
Een van de beroemdse mystici. Patrones van Europa.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
‘Peilloze diepte, eeuwige God, Gij zijt een vuur dat altijd brandt en niet opraakt. Gij verteert met uw warmte iedere eigenliefde van de ziel. Gij zijt het vuur dat iedere koude wegneemt, en Gij verlicht de geesten met uw licht, met dat licht waarmee Gij mij uw waarheid hebt doen kennen. Heer, Gij roept mij om naar u te komen, en ik kom naar U toe, zeker niet op grond van mijn verdiensten, maar slechts dank zij uw barmhartigheid.’
(Catharina van Siena, Dialoog over de goddelijke Voorzienigheid)

EERSTE LEZING             1 Joh. 1, 5-2, 2

Het bloed van Christus reinigt ons van elke zonde.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Dit is de boodschap die wij van Christus gehoord hebben
en aan u doorgeven :
God is licht,
en er is in Hem geen spoor van duisternis.
Als wij beweren deel te hebben aan zijn leven
terwijl onze wegen duister zijn
liegen wij met woord en met daad.
Maar als wij wandelen in het licht,
– zoals Hij zelf is in het licht –
dan hebben wij deel aan elkanders leven,
terwijl het bloed van zijn Zoon Jezus ons reinigt van elke zonde.
Als wij beweren zonder zonde te zijn
bedriegen wij onszelf
en woont de waarheid niet in ons.
Als wij onze zonden belijden,
is Hij zo getrouw en genadig
dat Hij onze zonden vergeeft
en ons reinigt van alle kwaad.
Maar als wij zeggen dat wij geen zonde bedreven hebben
maken wij Hem tot een leugenaar ;
dan woont zijn woord niet in ons.

Kinderen,
ik schrijf u
met de bedoeling dat gij niet zoudt zondigen.
Maar ook al zou iemand zonde bedrijven :
wij hebben een voorspreker bij de Vader,
Jezus Christus,
die geheel zondeloos is,
die al onze zonden goedmaakt
en niet alleen die van ons maar die van de hele wereld.

TUSSENZANG       Ps. 103(102), 1-2, 3-4, 8-9, 13-14, 17-18a

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen !
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet !

Hij is het die u uw schulden vergeeft,
die u geneest van uw kwalen.
Hij is het die u van de ondergang redt,
die u omringt met zijn gunst en erbarmen.

De Heer is barmhartig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.
Hij blijft niet voortdurend verwijten maken,
Hij is niet voor eeuwig vertoornd.

Zozeer als een vader zijn kinderen liefheeft,
zozeer heeft de Heer zijn dienaren lief.
Hij weet toch waaruit Hij de mens heeft gemaakt,
Hij denkt er aan dat wij slechts stof zijn.

Maar Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig,
rechtvaardig is Hij voor geslacht na geslacht,
voor allen die trouw zijn verbond onderhouden.

EVANGELIE             Mt. 11, 25-30

Deze dingen hebt Gij verborgen gehouden
voor wijzen en verstandigen,
maar geopenbaard aan kinderen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd sprak Jezus :
“Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt
voor wijzen en verstandigen,
maar ze hebt geopenbaard aan kinderen.
“Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.
“Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven.
“Niemand kent de Zoon tenzij de Vader,
en niemand kent de Vader tenzij de Zoon
en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren.
“Komt allen tot Mij
die uitgeput zijt en onder lasten gebukt,
en Ik zal u rust en verlichting schenken.
“Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij :
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart;
en gij zult rust vinden voor uw zielen,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

_________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

36. De zorg voor de ecosystemen vraagt om een blik die verder gaat dan het onmiddellijke, omdat de bescherming ervan niemand interesseert, wanneer men alleen maar snel en gemakkelijk economisch gewin zoekt. Maar de kosten van de door egoïstische zorgeloosheid veroorzaakte schade is vele malen groter dan het economisch voordeel dat men kan behalen. In het geval van het verlies of een serieuze beschadiging van enkele soorten hebben wij het over waarden die welke berekening dan ook te boven gaan. Daarom kunnen wij stomme getuigen zijn van zeer ernstige ongerechtigheden, wanneer men beweert belangrijke economische voordelen te behalen en de rest van de tegenwoordige en toekomstige mensheid voor de zeer hoge kosten van het verval van het milieu laat betalen.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Friday – St. Catherine of Siena, virg. and clerg.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

CONSIDERATION
Deep down, eternal God, you are a fire that always burns and never runs out. Thou art the fire that consumes every self-love of the soul. Thou art the fire that takest away every cold, and Thou dost enlighten the spirits with thy light, with that light wherewith Thou hast made me know thy truth. Lord, You call me to come to You, and I come to You, certainly not on account of my merits, but only thanks to Your mercy.’
(Catherine of Siena, Dialogue on Divine Providence)

FIRST READING      1 Jn 1:5-2:2

The blood of Christ cleanses us from all sin.

From the First Letter of the Holy Apostle John

My friends,

This is the message which we have heard from Christ
and pass on to you:
God is light,
and in Him there is no trace of darkness.
If we claim to be partakers of His life
while our ways are dark
we lie in word and in deed.
But if we walk in the light
– as He Himself is in the light –
Then we have part in each other’s lives,
while the blood of His Son Jesus cleanses us from all sin.
If we claim to be without sin
we deceive ourselves
and the truth does not dwell in us.
If we confess our sins,
He is so faithful and merciful
that He forgives our sins
and cleanses us from all evil.
But if we say that we have not committed any sin
we make Him a liar ;
then His word does not dwell in us.

Children,
I write to you
with the intention that you should not sin.
But even if someone were to sin :
we have an advocate with the Father,
Jesus Christ,
who is completely without sin,
who makes up for all our sins
and not only ours but of the whole world.

INTERLUDIUM            Ps. 103(102), 1-2, 3-4, 8-9, 13-14, 17-18a

Glorify, my soul, the Lord.

Glorify, my soul, the Lord,
His holy Name from the depths of thy being!
Glorify, my soul, the Lord,
forget not his benefits!

It is he who forgives you your debts,
He who heals you of your infirmities.
It is he who saves you from destruction,
who surrounds you with his favour and mercy.

The Lord is merciful and gracious,
forgiving and clement.
He does not keep reproaching you,
He is not wroth forever.

As much as a father loves his children,
the Lord loves His servants.
He knows from what He made man,
He remembers that we are but dust.

But God’s mercy endures forever and ever,
He is just to one generation after another,
for all who faithfully keep his covenant.

 

GOSPEL       Mt 11, 25-30

These things thou hast hidden
from the wise and prudent,
but revealed them to children.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time Jesus said :
“I praise You, Father, Lord of heaven and earth,
because Thou hast hidden these things
from the wise and prudent
but have revealed them to children.
“Yes, Father, so it has pleased You.
“Everything has been given into My Father’s hands.
“No one knows the Son except the Father,
and no one knows the Father except the Son
and he to whom the Son wills to reveal Him.
“Come unto me all ye
who are weary and burdened
and I will give you rest and relief.
“Take my yoke upon your shoulders and learn from me:
I am gentle and humble of heart;
and you will find rest for your souls,
for my yoke is soft and my burden is light.”

_________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

36. Caring for ecosystems requires a view that goes beyond the immediate, because protecting them does not interest anyone, when all they are looking for is quick and easy economic gain. But the cost of the damage caused by selfish carelessness is many times greater than the economic benefit to be gained. In the case of the loss or serious damage of some species, we are talking about values beyond any calculation. Therefore, we can be mute witnesses of very serious injustices, when one claims to obtain important economic benefits and makes the rest of present and future humanity pay for the very high costs of environmental degradation.

 

To be continued                  For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

Donderdag – H. Petrus Chanel, pr. en mrt.

 

Geb: 12/07/1803 Overleden: 28/04/1841 Futuna
Geb: 31/01/1673 Overleden: 28/04/1716
Eerste martelaar van Oceanië
Zaig:1889 Heilig 1954

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De apostelen worden door de hogepriesters beschuldigd. Ze houden zich niet aan het verbod om te verkondigen, en inhoudelijk blijven ze de overheid ervan beschuldigen de moord op Jezus uitgevoerd te hebben. Petrus beantwoordt de beschuldigingen, maar bevestigt formeel dat ze niet zullen gehoorzamen, tenzij aan God. Het geloof in Jezus, in zijn dood en verrijzenis zal offers vragen: ook van ons. Zijn wij daartoe bereid ?

EERSTE LEZING                  Hand. 5, 27-33

Van dit alles zijn wij getuigen, maar ook de heilige Geest.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen namen de dienaren van de bevelhebber
de apostelen mee en brachten hen voor het Sanhedrin.
De hogepriester begon hen te ondervragen :
“Hebben wij u niet uitdrukkelijk verboden
in die Naam onderricht te geven ?
“Door uw toedoen is heel Jeruzalem vol van uw leer.
“Bovendien wilt gij ons het bloed van die man aanrekenen.”
Maar Petrus en de andere apostelen gaven ten antwoord :
“Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen.
“De God van onze vaderen heeft Jezus ten leven gewekt,
aan wie gij u vergrepen hebt
door Hem aan het kruis te slaan.
“Hem heeft God als Leidsman en Verlosser verheven
aan zijn rechterhand
om aan Israël bekering
en kwijtschelding van zonden te schenken.
“Van dit alles zijn wij getuigen,
maar ook de heilige Geest
die God geschonken heeft aan wie Hem gehoorzamen.”
Toen zij dit hoorden ontstaken zij in woede
en besloten hen te doden.

TUSSENZANG                 Ps. 34(33), 2, 9, 17-18, 19-20

Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer.
of : Alleluia.

De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is,
gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij Hem.

Van boosdoeners keert Hij zijn aangezicht af,
zij worden op aarde vergeten.
Naar vromen die roepen luistert de Heer
en redt hen uit iedere nood.

De Heer is nabij voor rouwmoedige harten,
Hij helpt wie zijn schuld erkent.
Veel rampen zullen de vrome bedreigen,
uit elk daarvan redt hem de Heer.

ALLELUIA

Alleluia.
Hij die alles riep in het bestaan
en zich ontfermde over ons, zijn mensen,
Hij is verrezen, Christus de Heer !
Alleluia.

EVANGELIE                         Joh. 3, 31-36

De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot Nikodémus :
“Wie van boven komt
staat boven allen.
“Wie van de aarde is
behoort tot de aarde en spreekt de taal van de aarde.
“Wie uit de hemel komt staat boven allen.
“Hij legt getuigenis af van wat Hij zag en hoorde,
maar toch aanvaardt niemand zijn getuigenis.
“Wie zijn getuigenis wel aanvaardt
bezegelt daarmee dat God waarachtig is.
“Want Hij, die door God gezonden is
spreekt Gods eigen woorden :
zo mateloos schenkt God zijn Geest.
“De Vader heeft de Zoon lief
en heeft Hem alles in handen gegeven.
“Wie in de Zoon gelooft heeft het eeuwig leven.
“Wie weigert in de Zoon te geloven zal het leven niet zien,
integendeel, de toorn Gods blijft op hem.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

35. Wanneer wij het milieueffect van sommige economische initiatieven analyseren, dan zijn wij gewoon de effecten op de bodem, het water en de lucht in aanmerking te nemen, maar niet altijd wordt daarin een nauwkeurige studie van het effect op de biodiversiteit opgenomen, alsof het verlies van enkele soorten of groepen dieren of planten iets van weinig belang zou zijn. Straten, nieuwe culturen, omheiningen, waterbassins en andere constructies nemen bezit van de leefgebieden en versplinteren deze soms zodanig dat de dierenpopulaties niet meer kunnen trekken of zich vrij kunnen verplaatsen, zodat sommige soorten het risico lopen uit te sterven. Er bestaan alternatieven die minstens het effect van deze werken verzachten, zoals het aanleggen van biologische corridors, maar men komt in weinig landen een dergelijk zorg en aandacht tegen. Wanneer enkele soorten commercieel worden geëxploiteerd, dan wordt niet altijd hun wijze van groei bestudeerd om een buitensporige afname ervan met daaruit voortkomende ontwrichting van het ecosysteem te vermijden.

 

Wordt vervolgd        Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

______________________________________________________________

 Thursday – St Peter Chanel, pr. and Mar.

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
The apostles are accused by the high priests. They fail to comply with the prohibition against proclaiming, and in substance they continue to accuse the authorities of having carried out the murder of Jesus. Peter answers the accusations, but formally affirms that they will not obey except to God.  Faith in Jesus, in his death and resurrection will require sacrifices, also from us. Are we prepared to do so?

FIRST READING    Acts 5:27-33

Of all this we are witnesses, but also the Holy Spirit.

From the Acts of the Apostles

In those days, the servants of the Commander-in-Chief
were taken away the apostles and brought them before the Sanhedrin.
The high priest began to question them :
“Have we not expressly forbidden you
teaching in that Name?
“By your doing all Jerusalem is full of your teaching.
“Moreover, you want to charge us with the blood of that man.”
But Peter and the other apostles replied :
“One must obey God more than men.
“The God of our fathers raised Jesus to life,
whom you have attempted
by crucifying him on the cross.
“God has exalted him as Guide and Savior
at his right hand
to bring repentance
and remission of sins.
“Of all this we are witnesses,
but also the Holy Spirit
whom God has given to those who obey Him.”
When they heard this, they flew into a rage
and decided to kill them.

INTERLUDIUM   Ps. 34(33), 2, 9, 17-18, 19-20

Those who cry out in distress, to them the Lord listens.
or : Alleluia.

The Lord I will praise every day,
His praise is always on my lips.
Pay attention and notice how gracious the Lord is,
happy is he who seeks his salvation in Him.

From evildoers He turns away His face,
they are forgotten on earth.
To the pious who cry the Lord listens
and rescues them from every need.

The Lord is near to sorrowful hearts,
He helps those who acknowledge their guilt.
Many disasters will threaten the pious,
from each of them the Lord rescues him.

ALLELUIA

Alleluia.
He who called everything into existence
and has mercy on us, his people,
He is risen, Christ the Lord!
Alleluia.

GOSPEL  John 3, 31-36

The Father loves the Son and has given Him everything.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus said to Nicodemus :
“He who comes from above
is above all.
“He who is of the earth
belongs to the earth and speaks the language of the earth.
“He who comes from heaven is above all.
“He bears witness to what He saw and heard,
yet no one accepts His testimony.
“Those who do accept His testimony
seals that God is true.
“For He who is sent by God
speaks God’s own words :
so immoderately does God bestow His Spirit.
“The Father loves the Son
and has given Him everything in His hands.
“He who believes in the Son has eternal life.
“Whoever refuses to believe in the Son will not see life,
on the contrary, the wrath of God remains on him.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home

35. When we analyse the environmental impact of certain economic initiatives, we are used to considering the effects on soil, water and air, but this does not always include a precise study of the impact on biodiversity, as if the loss of a few species or groups of animals or plants were something of little importance. Streets, new cultures, fences, water basins and other constructions take over habitats and sometimes fragment them to such an extent that animal populations can no longer migrate or move freely, putting some species at risk of extinction. There are alternatives that at least mitigate the effect of these works, such as the creation of biological corridors, but such care and attention is encountered in few countries. When some species are commercially exploited, their mode of growth is not always studied in order to avoid their excessive decline with subsequent disruption of the ecosystem.

 

To be continued           For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

______________________________________________________________