http://kerkengeloof.wordpress.com

Vierde zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Openingswoord

Ons geloof houdt belofte en perspectief in,
dat leren ons de bekende zaligsprekingen.
Ook al zijn we nu arm of bedroefd,
het Rijk Gods wordt ons beloofd.
God stelt zijn getrouwen niet teleur.
Jezus spreekt van een ‘loon in de hemel’.
Vanuit dat geloof mogen wij ons nu al zalig prijzen.
Situaties die scheef of on-recht zijn, zal God zelf rechttrekken.
Huidige tekorten zullen ruimschoots gecompenseerd worden.
Ja, voor wie gelooft is er uitzicht en toekomst.
Laten we onze ogen op de Heer gericht houden.

EERSTE LEZING                Sef. 2, 3; 3, 12-13

Ik laat bij u alleen nog over een ootmoedig en bescheiden volk.

Uit de profeet Sefanja

Zoekt de Heer,
gij allen, ootmoedigen van het land,
die zijn geboden naleeft;
zoekt de gerechtigheid,
zoekt de ootmoed!
Dan vindt gij misschien een schuilplaats
op de dag van de toorn van de Heer.

Dan laat ik bij u alleen nog over
een ootmoedig bescheiden volk,
dat zijn toevlucht vindt bij de naam van de Heer:
de rest van Israël.
Zij zullen geen onrecht meer doen
en geen onwaarheid meer spreken;
in hun mond is geen tong die bedriegt.
Ja, zij zullen weiden en neerliggen,
zonder door iemand te worden opgeschrikt.

Antwoordpsalm                 Ps. 146(145), 7, 8-9a, 9bc-10

Keervers
Zalig de armen van geest
want aan hen behoort het Rijk der hemelen.

De Heer doet altijd zijn woord gestand,
verdrukten verschaft Hij recht.
De Heer geeft brood aan wie honger heeft,
gevangenen geeft Hij de vrijheid.

De ogen van blinden opent de Heer,
gebrokenen richt Hij weer op.
De Heer bemint de rechtvaardigen,
de Heer behoedt de ontheemden.

De Heer geeft wees en weduwe steun,
maar zondaars laat Hij verdwalen.
De Heer is koning in eeuwigheid,
uw God, Sion, heerst over alle geslachten.

 

TWEEDE LEZING            I Kor. 1, 26-31

Wat voor de wereld zwak was heeft God uitverkoren.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte

Broeders en zusters,

Denkt aan uw eigen roeping.
Naar menselijke maatstaf waren er niet velen geleerd,
niet velen machtig,
niet velen van hoge afkomst.

Nee, wat voor de wereld dwaas is
heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen ;
wat voor de wereld zwak is
heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen ;
wat voor de wereld van geringe afkomst is en onbeduidend
heeft God uitverkoren ;
wat niets is
om teniet te doen wat iets is,
opdat tegenover God geen mens zou roemen op zichzelf.

Dank zij Hem zijt gij in Christus Jezus
die van Godswege heel onze wijsheid is geworden,
onze gerechtigheid, heiliging en verlossing.
Daarom : zoals er geschreven staat,
“als iemand wil roemen, laat hem roemen op de Heer.”

 

Vers voor het evangelie                  Mt. 5, 12a

Alleluia.
Verheugt u en juicht,
want groot is uw loon in de hemel.
Alleluia.

 

EVANGELIE                      Mt. 5, 1-12a

Zalig de armen van geest.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteus

Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op,
en nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem.
Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus :
“Zalig de armen van geest,
want aan hen behoort het Rijk der hemelen.
“Zalig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
“Zalig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
“Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
“Zalig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
“Zalig de zuiveren van hart,
want zij zullen God zien.
“Zalig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
“Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid,
want hun behoort het Rijk der hemelen.
“Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt
en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil :
“Verheugt u en juicht,
want groot is uw loon in de hemel.”

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

De wijsheid van de Bijbelse verhalen 

65 . Zonder hier opnieuw de hele theologie van de schepping ter sprake te brengen, vragen wij ons af wat de grote Bijbelse verhalen ons zeggen over de relatie van het menselijk wezen met de wereld. In het eerste verhaal van het scheppingswerk in het boek Genesis bevat Gods plan de schepping van de mensheid. Na de schepping van man en vrouw wordt er gezegd dat “God alles bezag wat Hij gemaakt had, en zag dat het heel goed was” (Gen. 1, 31) . De Bijbel leert dat ieder menselijk wezen geschapen wordt voor de liefde, geschapen naar het beeld van en de gelijkenis met God.  Deze woorden laten ons de immense waardigheid van iedere menselijke persoon zien, die “niet alleen iets is, maar ook iemand. Hij is in staat zichzelf te kennen, zichzelf te bezitten en zichzelf in vrijheid te geven en in contact te treden met andere personen”. De heilige Johannes Paulus II heeft eraan herinnerd hoe de heel bijzondere liefde die de Schepper voor ieder menselijk wezen heeft, “hem een oneindige waardigheid verleent”. Zij die zich inzetten voor de verdediging van de waardigheid van de personen, kunnen in het christelijk geloof de diepste redenen vinden voor die inzet. Wat voor een wonderbaarlijke zekerheid is het te weten dat het leven van iedere persoon niet verloren gaat in een hopeloze chaos, in een wereld die door puur toeval wordt geregeerd of door cycli die zich zinloos herhalen! De Schepper kan tegen ieder van ons zeggen: “Voordat Ik u in de moederschoot vormde, koos Ik u uit” (Jer. 1, 5) . Wij zijn ontvangen in Gods hart en daarom “is ieder van ons de vrucht van een gedachte van God. Ieder van ons wordt gewild, ieder wordt bemind, ieder is noodzakelijk”. 

 

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Fourth Sunday through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Opening word

Our faith holds promise and perspective,
that is what the well-known Beatitudes teach us.
Even if we are poor or sad now,
the Kingdom of God is promised to us.
God does not disappoint his faithful.
Jesus speaks of a “reward in heaven”.
From that faith, we may already praise ourselves blissfully now.
Situations that are crooked or un-right will be rectified by God himself.
Present deficits will be amply compensated.
Yes, for those who believe, there is a prospect and a future.
Let us keep our eyes fixed on the Lord.

 

FIRST READING            Seph. 2, 3; 3, 12-13

I leave with you only a humble and humble people.

From the prophet Sephaniah

Seek the Lord,
ye all, humble ones of the land,
who keep his commandments;
seek righteousness,
seek humility!
Then you may find a refuge
on the day of the Lord’s wrath.

Then I will leave with you only
An humble humble people,
who take refuge in the name of the Lord:
the rest of Israel.
They shall do no more injustice
And speak no more falsehood;
in their mouth is no tongue that deceives.
Yea, they shall pasture and lie down ,
without be startled by anyone.

Responsorial   Ps. 146(145), 7, 8-9a, 9bc-10

Refrain
Blessed are the poor in spirit
For to them belongs the kingdom of heaven.

The Lord always keeps His word,
He provides justice for the oppressed.
The Lord gives bread to the hungry,
He sets the captives free.

The eyes of the blind the Lord opens,
He raises up the brokenhearted.
The Lord loves the righteous,
the Lord preserves the uprooted.

The Lord gives support to orphans and widows,
but sinners he lets get lost.
The Lord is king for ever,
your God, Zion, reigns over all generations.

 

SECOND READING                I Cor. 1:26-31

What was weak before the world God has chosen.

From the holy apostle Paul’s first letter to the Christians
of Corinth

Brothers and sisters,

Think of your own calling.
By human standards, not many were learned,
not many powerful,
not many of high birth.

No, what is foolish to the world
has God chosen to shame the wise ;
what is weak to the world
God has chosen to shame the strong ;
what to the world is of low origin and insignificant
God has chosen ;
what is nothing
To nullify what is something,
so that before God no man may boast of himself.

Thanks be to Him you are in Christ Jesus
who of God became all our wisdom,
our righteousness, sanctification and redemption.
Therefore : as it is written,
“if any man will glory, let him glory in the Lord.”

 

Verse for the Gospel         Mt 5, 12a

Alleluia.
Rejoice and cheer,
for great is your reward in heaven.
Alleluia.

 

GOSPEL     Mt. 5, 1-12a

Blessed are the poor in spirit.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

When Jesus saw the crowd, He went up the mountain,
and after setting Him down, His disciples joined Him.
He took the floor and taught them thus :
“Blessed are the poor in spirit ,
for to them belongs the kingdom of heaven.
“Blessed are the mourners ,
for they shall be comforted.
“Blessed are the meek,
for they shall possess the land.
“Blessed are those who hunger and thirst for righteousness,
for they shall be filled.
“Blessed are the merciful,
for they shall have mercy.
“Blessed are the pure in heart,
for they shall see God.
“Blessed are those who bring peace,
for they will be called children of God.
“Blessed who are persecuted for righteousness’ sake,
for theirs is the kingdom of heaven.
“Blessed are you when you are reviled, persecuted
and slanderously accused of all kinds of evil for My sake :
“Rejoice and rejoice ,
for great is thy reward in heaven.”

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On caring for the common home

The wisdom of biblical stories 

65 . Without revisiting the whole theology of creation here, we ask what the great biblical stories tell us about the human being’s relationship with the world. In the first story of creation in the book of Genesis, God’s plan includes the creation of humanity. After the creation of man and woman, it is said that “God looked upon all that He had made, and saw that it was very good” (Gen 1:31) . The Bible teaches that every human being is created for love, created in the image and likeness of God.  These words show us the immense dignity of every human person, who “is not just something, but someone. He is capable of knowing himself, owning himself and freely giving himself and interacting with other persons”. Saint John Paul II recalled how the very special love the Creator has for each human being “confers on him an infinite dignity”. Those committed to defending the dignity of persons can find in Christian faith the deepest reasons for that commitment. What wondrous security it is to know that each person’s life is not lost in hopeless chaos, in a world ruled by pure chance or by cycles that repeat themselves senselessly! The Creator can say to each of us, “Before I formed you in the mother’s womb, I chose you” (Jer. 1:5) . We are received into God’s heart and therefore “each of us is the fruit of a thought of God. Each of us is wanted, each is loved, each is necessary”.

 

To be continued

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Zaterdag – H. Thomas van Aquino, pr. en krkl.

Geboren ca. 1225 Overleden 7 Maart 1274
Italiaanse philosoof en theoloog

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke dag beschikbaar

Overweging
Op zichzelf is het wel belangrijk dat gans dit hoofdstuk aan het geloof is gewijd. Vanaf Abraham passeert een hele reeks figuren die ons in geloof zijn voorgegaan. Maar er is meer: Het tweede Vaticaans Concilie heeft onder meer hieruit zijn inspiratie geput om de Kerk als Godsvolk onderweg voor te stellen. Dit is een bijzonder rijk kerkmodel. We zijn slechts vreemdelingen en passanten die vanuit de verte (in geloof) het doel van onze tocht aanschouwen. Wij zijn op weg naar een vaderland dat niet hier is.

 

EERSTE  LEZING                Hebr. 11, 1-2.8-19

Abraham zag uit naar een stad
waarvan God de ontwerper en bouwer is.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Wat is het geloof?
Het geloof is een vaste grond van wat wij hopen,
het overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare dingen.

Om hun geloof zijn de ouden met ere vermeld.
Door het geloof
heeft Abraham gehoor gegeven aan de roeping van God,
en ging hij op weg naar een land
dat bestemd was voor hem en zijn erfgenamen ;
hij vertrok zonder te weten waarheen.
Door het geloof
heeft hij als vreemdeling vertoefd
in het land dat hem beloofd was ;
hij woonde er in tenten,
evenals Isaäk en Jakob, die dezelfde belofte erfden ;
want hij zag uit naar de stad met fundamenten,
waarvan God de ontwerper en bouwer is.
Door het geloof heeft ook Sara,
ofschoon haar tijd al lang voorbij was
de kracht tot vruchtbaarheid ontvangen,
want zij wist dat Hij die de belofte had gedaan
zijn woord zou houden.
Daarom is dan ook aan één man,
en nog wel in zijn hoge ouderdom
een nageslacht ontsproten,
talrijk als de sterren aan de hemel,
ontelbaar als de zandkorrels aan het strand van de zee.
In geloof zijn ze allen gestorven
zonder te hebben ontvangen wat hun beloofd was.
Zij hebben het heil alleen uit de verte gezien en begroet.
Zij hebben zichzelf
vreemdelingen en passanten op aarde genoemd.
Wie zo spreken geven duidelijk te kennen
dat zij op zoek zijn naar een vaderland.
Hadden zij heimwee gehad naar het land van hun herkomst
dan hadden zij gemakkelijk kunnen terugkeren,
maar hun verlangen ging uit naar een beter vaderland,
het hemelse.
Daarom schaamt God zich niet hun God genoemd te worden,
want Hij heeft voor hen een stad gebouwd.
Door het geloof heeft Abraham,
toen hij op de proef gesteld werd
Isaäk ten offer gebracht.
Hij die de belofte had ontvangen
stond op het punt zijn enige zoon te offeren,
van wie hem gezegd was :
“Alleen zij die van Isaäk afstammen,
zullen gelden als uw nageslacht.”
Want hij was ervan overtuigd
dat God zelfs de macht heeft om doden ten leven te wekken ;
en uit de dood heeft hij, om zo te zeggen
zijn zoon ook teruggekregen.

TUSSENZANG               Lc. 1, 69-70, 71-72, 73-75

Geprezen zij de Heer, de God van Israël,
omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.

Een redder heeft Hij ons verwekt
in het geslacht van David, zijn getrouwe;
zoals Hij reeds van oudsher had verklaard
bij monde van zijn heilige profeten :

Verlossing uit de macht van onze vijanden
en uit de hand van allen die ons haten.
Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn,
zijn heilige verbond gestand doen.

De eed van onze vader Abraham gezworen
ons eenmaal te verlenen ;
om aan de greep van vijanden ontrukt
Hem zonder vrees te dienen ;
in vroomheid en gerechtigheid
al onze dagen voor zijn Aanschijn.

ALLELUIA            Mt. 11, 25

Alleluia.
Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen hebt geopenbaard aan kinderen.
Alleluia.

 

EVANGELIE            Mc. 4, 35-41
Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water Hem gehoorzamen ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

Op zekere dag, tegen het vallen van de avond,
sprak Jezus tot zijn leerlingen :
“Laten we oversteken.”
Zij stuurden het volk weg
en namen Hem mee zoals Hij daar in de boot zat ;
andere boten begeleidden Hem.
Er stak een hevige storm op
en de golven sloegen over de boot zodat hij al vol liep.
Intussen lag Jezus aan de achtersteven op het kussen te slapen.
Ze maakten Hem wakker en zeiden Hem :
“Meester, raakt het U niet dat wij vergaan ?”
Hij stond op,
richtte zich met een dwingend woord tot de wind
en sprak tot het water :
“Zwijg stil !”
De wind ging liggen en het werd volmaakt stil.
Hij sprak tot hen :
“Waarom zijt ge zo bang ?
“Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit ?”
Zij werden door een grote vrees bevangen en vroegen elkaar :
“Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water Hem gehoorzamen ?”


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

64. Anderzijds wil ik, ook al biedt deze Encycliek een opening voor een dialoog met allen om samen te zoeken naar wegen van bevrijding, vanaf het begin laten zien hoe de geloofsovertuigingen de Christenen, en gedeeltelijk ook andere gelovigen, belangrijke motiveringen bieden om de zorg op zich te nemen voor de natuur en de meest broze broeders en zusters. Als alleen al het feit dat wij menselijke wezens zijn, de mensen ertoe beweegt te zorgen voor het milieu waarvan zij een deel zijn, “voelen de Christenen in het bijzonder dat hun taken binnen de schepping en hun plichten ten aanzien van de natuur en de Schepper deel uitmaken van hun geloof”.  Daarom is het een weldaad voor de mensheid en de wereld dat wij gelovigen beter de ecologische verplichtingen erkennen die voortvloeien uit onze overtuigingen.

 

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________________

 

Saturday – St Thomas Aquinas, pr. and clgm.

Born c. 1225 Died 7 March 1274
Italian philosopher and theologian

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration

In itself, it is significant that the entire chapter is devoted to faith. Starting with Abraham, we pass a whole series of figures who have preceded us in faith. But there is more: The Second Vatican Council drew its inspiration from this, among others, to present the Church as God’s people on the way. This is a particularly rich model of the Church. We are mere strangers and passers-by who behold from afar (in faith) the goal of our journey. We are on our way to a homeland that is not here.

 

FIRST READING   Heb. 11, 1-2.8-19

Abraham looked forward to a city
of which God is the designer and builder.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

What is faith?
Faith is a firm ground of what we hope for,
it convinces us of the reality of things unseen.

For their faith the ancients were mentioned with honor.
By faith
Abraham responded to the call of God,
and he set out for a land
that was destined for him and his heirs ;
he departed without knowing whither.
By faith
he stayed as a stranger
In the land that was promised to him ;
He lived there in tents,
like Isaac and Jacob, who inherited the same promise ;
for he looked forward to the city with foundations,
of which God is the designer and builder.
By faith, Sarah also,
although her time was long past
received the power of fertility,
for she knew that He who had made the promise
would keep His word.
Therefore, to one man,
and still in his old age
produced an offspring,
as numerous as the stars in the sky,
countless as the grains of sand on the beach of the sea.
In faith they all died
without having received what was promised them.
They have seen and greeted salvation only from afar.
They have called themselves
aliens and passers-by on earth.
Those who speak in this way clearly indicate
that they are looking for a homeland.
Had they been homesick for the land of their origin
they could easily have returned,
but their desire was for a better homeland,
the heavenly.
Therefore God is not ashamed to be called their God,
for He built them a city.
By faith Abraham,
when he was put to the test
Isaac to the sacrifice.
He who had received the promise
was about to sacrifice his only son,
of whom he had been told :
“Only those who are descended from Isaac ,
shall be counted as your descendants.”
For he was convinced
that God even has the power to raise the dead to life ;
and out of death he has, so to speak
recovered his son also.

INTERLUDIUM    Lk. 1, 69-70, 71-72, 73-75

Praised be the Lord, the God of Israel,
for looking after his people and for setting them free.

A Savior he has begotten for us
in the generation of David, his faithful;
as He had declared from of old
by the mouth of his holy prophets :

Deliverance from the power of our enemies
and from the hand of all who hate us.
Thus will He have mercy on our fathers,
keep his holy covenant.

The oath of our father Abraham sworn
to grant us once ;
to be delivered from the clutches of enemies
to serve him without fear ;
in piety and righteousness
all our days before his Face.

 

ALLELUIA               Mt 11, 25

Alleluia.
I praise You, Father, Lord of heaven and earth,
because Thou hast revealed these things to children.
Alleluia.

 

GOSPEL   Mk 4, 35-41
Who is He anyway, that even wind and water obey Him ?

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark

On a certain day, at dusk,
Jesus spoke to his disciples :
“Let us cross over.”
They sent the people away
and took Him as He sat there in the boat ;
other boats accompanied Him.
A violent storm arose
and the waves were beating over the boat so that it was already filling up.
Meanwhile, Jesus was asleep on the cushion at the stern.
They woke Him up and said to Him :
“Master, does it not concern You that we are perishing?”
He got up,
turned to the wind with a compelling word
and spoke to the water:
“Be silent!”
The wind died down and it became perfectly still.
He spoke to them :
“Why are you so afraid?
“How is it possible that you do not yet have faith?”
A great fear came over them and they asked each other:
“Who is He that even wind and water obey Him?”

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home 

64. On the other hand, even though this Encyclical offers an opening for a dialogue with all to search together for ways of liberation, I would like to show from the outset how the creeds offer Christians, and partly other believers, important motivations to take care of nature and its most fragile brothers and sisters. If the very fact that we are human beings prompts people to care for the environment of which they are a part, “Christians in particular feel that their duties within creation and their duties towards nature and the Creator are part of their faith”.  Therefore, it is a boon to humanity and the world that we believers better recognise the ecological obligations that flow from our beliefs.

 

To be continued

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Vrijdag – H. Angela Merici, mgd.

Italiaanse katholieke religieuze
Geboren 21/3/1470, 1474 of1475
Overleden 27/1/1540 Brescia.  Stichteres Ursulinen

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

De tekst onderstelt een gemeenschap die lijdt onder verdrukking en er nog kan verwachten. De beginperiode is voorbij. Er is heel wat gebeurd (hoewel geen marteldood). Er is blijkbaar grote solidariteit geweest. De christenen moesten fundamentele beslissingen nemen: Waar komt het op aan? Wat mag wel en wat mag niet verloren gaan? Het komt aan op volharding en vertrouwen. Vandaar als antwoordzang
psalm 37.
              

EERSTE LEZING    Hebr. 10, 32-39

Gij hebt een zware proef doorstaan ;
gooi uw vertrouwen nu niet overboord.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Herinnert u de dagen van vroeger,
toen gij het licht hebt ontvangen
en aanstonds een zware proef van lijden moest doorstaan.
Sommigen van u werden openlijk gehoond en vervolgd,
terwijl anderen hen trouw in hun nood hebben bijgestaan.
Want ge zijt solidair gebleven met hen die gearresteerd waren.
Gij hebt zelfs blijmoedig verdragen
dat men uw bezittingen in beslag nam.
Ge waart u immers bewust iets te bezitten dat meer waard is
en dat nooit verloren gaat.
Gooit dat vertrouwen nu niet overboord,
het wordt zo rijk beloond !
Wat ge nodig hebt is volharding,
om Gods wil te doen en de beloften binnen te halen.
Want, zegt de Schrift :
“Nog een heel korte tijd
en Hij die komen moet zal komen, zonder uitstel.
Mijn rechtvaardige zal door trouw geloof zijn leven redden,
maar wie terugdeinst kan Mij niet behagen.”

Maar wij behoren niet tot hen die terugdeinzen en verloren gaan ;
wij hebben geloof en winnen door geloof het leven.

TUSSENZANG                     Ps. 37(36), 3-4, 5-6, 23-24, 39-40

Het heil van de vromen komt van de Heer.

Vertrouw op de Heer en doe wat goed is,
dan zult gij veilig uw land bewonen.
Zoek uw geluk bij de Heer,
Hij geeft wat uw hart begeert.

Vertrouw aan de Heer uw levensweg toe,
verlaat u op Hem, Hij zal er voor zorgen.
Uw eerzaamheid zal als de dageraad stralen,
uw recht als de middagzon.

De tred van de mens krijgt zijn kracht van God,
zijn weg wordt bewaakt door de Heer.
Ook als hij struikelt zal hij niet vallen,
want God ondersteunt zijn hand.

Het heil van de vromen komt van de Heer ;
Hij is hun toevlucht in tijden van kwelling.
De Heer staat hen bij en bevrijdt hen,
Hij redt die zich tot Hem wenden.

 

ALLELUIA                     Mt. 4, 4b

Alleluia.
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.
Alleluia.

 

EVANGELIE                    Mc. 4, 26-34

De zaaier zaait, hij slaapt en staat op,
en onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij weet niet hoe.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd zei Jezus tot de menigte :
“Het gaat met het Rijk Gods
als met een man die zijn land bezaait ;
hij slaapt en staat op, ’s nachts en overdag,
en onderwijl kiemt het zaad en schiet op,
maar hij weet niet hoe.
“Uit eigen kracht brengt de aarde vrucht voort,
eerst de groene halm, dan de aar,
“Zodra de vrucht het toelaat slaat hij er de sikkel in,
want het is tijd voor de oogst.”

En verder :
“Welke vergelijking kunnen we vinden voor het Rijk Gods
en in welke gelijkenis zullen we het voorstellen ?
“Het lijkt op een mosterdzaadje.
“Wanneer dat gezaaid wordt in de grond,
is het wel het allerkleinste zaadje op aarde ;
maar eenmaal gezaaid schiet het op
en het wordt groter dan alle tuingewassen,
en het krijgt grote takken
zodat de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen.”

In vele dergelijke gelijkenissen verkondigde Hij hun zijn leer
op de wijze die zij konden verstaan.
Anders dan in gelijkenissen sprak Hij niet tot hen,
maar eenmaal met zijn leerlingen alleen
gaf Hij van alles uitleg.


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

Het licht dat het geloof biedt 

63. Als wij rekening houden met de complexiteit van de ecologische crisis en de talrijke oorzaken ervan, zouden wij moeten erkennen dat de oplossingen niet kunnen komen van één manier om de werkelijkheid te interpreteren en te veranderen. Het is noodzakelijk ook zijn toevlucht te nemen tot de verschillende culturele rijkdommen van de volken, tot kunst en poëzie, tot het innerlijke leven en de spiritualiteit. Als men werkelijk een ecologie wil opbouwen die het ons mogelijk maakt alles te herstellen wat wij hebben vernietigd, dan mag geen enkele tak van de wetenschappen, geen enkele vorm van wijsheid worden verwaarloosd, evenmin die van de godsdienst met haar eigen taal. Bovendien staat de Katholieke Kerk open voor de dialoog met het filosofische denken en dat maakt het haar mogelijk verschillende syntheses tussen geloof en rede tot stand te brengen. Wat de sociale kwesties betreft, kan men dit constateren in de ontwikkeling van de sociale leer van de Kerk, geroepen om zich, uitgaande van de nieuwe uitdagingen, steeds te verrijken.

 

Wordt vervolgd

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse Vertaling

_________________________________________________________________

 

Friday H. Angela Merici, virg.

Italian Catholic religious
Born 21/3/1470, 1474 or1475
Died 27/1/1540 Brescia.    Foundress Ursulines

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
The text presupposes a community that suffers tribulation and can still expect it. The initial period is over. A lot has happened (though no martyrdom). There was apparently great solidarity. Christians had to make fundamental decisions: what matters? What should and should not be lost? It comes down to perseverance and trust. Hence as an answer song psalm 37.

 

FIRST READING   Heb 10:32-39

You have endured a severe test ;
do not throw your confidence overboard now.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

Remember the days of the past,
when you received the light
and were immediately put to a severe test of suffering.
Some of you were openly rebuked and persecuted,
while others faithfully stood by them in their hour of need.
For you have remained in solidarity with those who were arrested.
You have even cheerfully endured
the confiscation of your property.
You were aware that you possessed something that was worth more
and that will never be lost.
Do not throw this trust away,
it is so richly rewarded!
What you need is perseverance,
to do God’s will and to win the promises.
For, says the Scriptures :
“A very short time remains
and He who is to come will come without delay.
My righteous one will save his life through faith,
but he who backslides cannot please Me.”

But we are not among those who flinch and are lost ;
we have faith and by faith win life.

INTERLUDIUM    Ps. 37(36), 3-4, 5-6, 23-24, 39-40

The salvation of the pious comes from the Lord.

Trust in the Lord and do what is right,
then thou shalt safely inhabit thy land.
Seek your happiness from the Lord,
He gives what your heart desires.

Entrust to the Lord your way of life,
trust in Him, He will provide.
Thy honor shall shine like the dawn,
your right as the noonday sun.

Man’s walk receives its strength from God,
his path is guarded by the Lord.
Even if he stumbles he will not fall,
for God supports his hand.

The salvation of the pious comes from the Lord ;
He is their refuge in times of affliction.
The Lord stands by them and delivers them,
He saves those who turn to Him.

 

ALLELUIA Mt 4, 4b

Alleluia.
Not from bread alone does man live,
but from everything that comes from the mouth of God.
Alleluia.

 

GOSPEL    Mk. 4, 26-34

The sower sows, he sleeps and rises,
and meanwhile the seed germinates and shoots up, but he does not know how.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time Jesus said to the crowd :
“It goes with the kingdom of God
as with a man who sows his land ;
he sleeps and rises, night and day,
and meanwhile the seed germinates and sprouts,
but he does not know how.
“By its own power the earth brings forth fruit ,
first the green culm, then the ear,
“As soon as the fruit allows it, he strikes the sickle,
for it is time for the harvest.”

And further :
“What comparison can we find for the kingdom of God
and in what parable shall we represent it ?
“It is like a mustard seed.
“When that is sown in the ground,
it may be the smallest seed on earth;
but once sown, it blossoms
and it grows bigger than all the plants in the garden,
and it gains large branches
so that the birds may nest in its shade.”

In many such parables He proclaimed to them his teaching
in the way they could understand.
Other than in parables, He did not speak to them ,
but once with his disciples alone
He explained everything.

____________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

The light offered by faith

63. Taking into account the complexity of the ecological crisis and its numerous causes, we should recognise that solutions cannot come from one way of interpreting and changing reality. It is also necessary to resort to the various cultural resources of peoples, to art and poetry, to inner life and spirituality. If one really wants to build an ecology that allows us to restore all that we have destroyed, then no branch of the sciences, no form of wisdom should be neglected, nor that of religion with its own language. Moreover, the Catholic Church is open to dialogue with philosophical thought and this allows her to establish various syntheses between faith and reason. As for social issues, one can observe this in the development of the Church’s social teaching , called to constantly enrich itself, starting from new challenges.

 

To be continued

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Donderdag – HH. Timoteüs en Titus, bb.

 

H. Timoteüs was bisschop van Efeze
Hij was een helper van Apostel Paulus
Hij stierf de marteldood in 97

H. Titus was een leerling en steun voor de Apostel Paulus. Overleden in 105 op Kreta
Hij was ook bisschop van Kreta

 

Uitnodiging

Mag ik hierbij uw aandacht vragen voor
de dagelijkse lezing van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil de vreugde van het Evangelie met u delen.
Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart te openen
voor de helende werking van Gods woord.

Elke ochtend vanaf 7 uur beschikbaar.

Overweging

De gedachtenis van vandaag sluit aan bij het feest van gisteren. Timoteüs en Titus, medewerkers en reisgezellen van Paulus, vertegenwoordigen de tweede generatie. Zij zijn de schakel naar de heiden-christenen. Zonder het feest van gisteren en het feit dat we vierden, zaten we hier niet bij elkaar. Ik wil vandaag vooral de figuur van Titus belichten. Na veertien jaar ging Paulus de tweede maal naar Jeruzalem. De missie onder de heidenen was bezig maar verwekte grote deining. Paulus nam Titus mee naar Jeruzalem als testcase. Hier heb je een voorbeeld van zo’n heiden-christen. Ja of neen, gaan we ermee door? En ze zijn ermee doorgegaan. Gelukkig voor ons.

 

EERSTE LEZING       Tit. 1, 1-5

Paulus aan Titus, zijn wettig kind in het gemeenschappelijk geloof.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus

Van Paulus,
dienaar van God en apostel van Jezus Christus,
om Gods verkozen volk te brengen tot het geloof
en de kennis van de ware religie,
in de hoop op het eeuwige leven.
Lang geleden beloofde God, die niet liegt, het eeuwige leven…
en nu, te zijner tijd, heeft Hij zijn woord openbaar gemaakt…
in de verkondiging die mij is toevertrouwd…
door een opdracht van God onze Verlosser…

Paulus aan Titus,
zijn wettig kind in het gemeenschappelijk geloof:

Genade en vrede zij met u
vanwege God onze Vader en Christus Jezus onze Verlosser!

Ik heb je achtergelaten op Kreta met de bedoeling
dat je de organisatie van de kerk zou voltooien
door in elke stad pastoors aan te stellen
volgens de richtlijnen die ik u heb gegeven.

TUSSENZANG           Ps. 96(95), 1-2a, 2b-3, 7-8a, 10

Rapporteer aan de naties Gods glorie,
zijn wondere daden aan alle volken.

Zing voor de Heer een nieuw lied,
zing voor de Heer alle naties.
Zing voor de Heer en verheerlijk zijn naam.

Verkondig zijn heil al de dagen,
verkondig aan de naties zijn glorie,
zijn wonderbaarlijke daden aan alle naties.

Prijs de Heer, alle stammen en volken,
Verheerlijk de Heer voor zijn glorie en macht,
prijs de Heer voor de glorie van zijn naam.

Zeg tegen elkaar: de Heer regeert!
Hij heeft de aarde onwankelbaar geschapen,
Hij regeert de volken met rechtvaardigheid.

 

ALLELUIA                  Lc. 4, 18-19

Alleluia.
De Heer heeft mij gezonden
om de armen het goede nieuws te brengen,
aan gevangenen om hun vrijlating aan te kondigen.
Alleluia.

 

EVANGELIE    Lc. 10, 1-9

De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders.

Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd stelde de Heer tweeënzeventig discipelen aan
en zond hen twee aan twee voor Hem uit
naar alle steden en plaatsen
waarheen Hijzelf van plan was te gaan.
Hij sprak tot hen :
“De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders.
“Vraag daarom de Heer van de oogst
om arbeiders uit te zenden om te oogsten.
“Ga dan,
maar zie, Ik zend u uit als lammeren onder de wolven.
“Neem geen beurs mee, geen reistas, geen schoeisel…
en groet niemand onderweg.
“In welk huis je ook komt, laat je eerste woord zijn:
Vrede in dit huis!
“Als er een man van vrede woont,
dan zal je vrede met hem zijn;
zo niet, dan zal hij tot jou terugkeren.
“Blijf in dat huis en eet en drink wat zij u aanbieden;
want de arbeider is zijn loon waard.
“Ga niet van het ene huis naar het andere.
“In elke stad waar je binnenkomt en ontvangen wordt,
eet wat u wordt voorgezet, genees de zieken die er zijn…
en zeg tot hen: Het koninkrijk van God is nabij.”

___________________________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek door

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis 

Tweede hoofdstuk           Het evangelie van de Schepping 

62 . Waarom nemen wij in dit document, dat gericht is tot alle mensen van goede wil, een hoofdstuk betreffende de geloofsovertuigingen op? Ik ben mij ervan bewust dat op het gebied van de politiek en het denken sommigen het idee van een Schepper krachtig afwijzen of het voor irrelevant houden, zodat zij de rijkdom die de godsdiensten kunnen bieden voor een integrale ecologie en de volledige ontwikkeling van het menselijk geslacht, verbannen naar het terrein van het irrationele. Andere keren veronderstelt men dat deze een subcultuur vormt die men eenvoudigweg moet tolereren. Wetenschap en religie, die een verschillende benadering van de werkelijkheid bieden, kunnen echter in een intensieve en voor beide productieve dialoog treden.

 

Wordt vervolgd

 

De Bijbeltekst in dit nummer is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________________

 

Thunderday – HH. Timothy and Titus, bb.

 

H. Timothy was bishop of Ephesus
He died a martyr’s death in 97

H. Titus was a disciple and supporter of the Apostle Paul. Died in 105 on Crete
He was also bishop of Kreta

 

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration

Today’s remembrance follows yesterday’s feast. Timothy and Titus, co-workers and travelling companions of Paul, represent the second generation. They are the link to the gentile Christians. Without yesterday’s feast and the fact that we celebrated, we would not be sitting here together. Today, I want to highlight the figure of Titus in particular. After 14 years, Paul went to Jerusalem the second time. The mission among the Gentiles was underway but was generating great swells. Paul took Titus to Jerusalem as a test case. Here you have an example of such a gentile Christian. Yes or no, do we go through with it? And they went through with it. Fortunately for us.

 

FIRST READING   Tit. 1, 1-5

Paul to Titus, his legitimate child in the common faith.

From the letter of the holy apostle Paul to Titus

From Paul,
servant of God and apostle of Jesus Christ,
to bring God’s elected people to the faith
and the knowledge of the true religion,
in the hope of eternal life.
Long ago, God who does not lie promised eternal life
and now, in due time, He has made His word public
in the proclamation entrusted to me
by a commission from God our Savior . . .

Paul to Titus,
his lawful child in the common faith :

Grace and peace to you
because of God our Father and Christ Jesus our Savior !

I left you in Crete with the intention
that you would complete the organization of the church
by appointing presbyters in every city
according to the directives I have given you.

INTERLUDIUM   Ps. 96(95), 1-2a, 2b-3, 7-8a, 10

Report to the nations God’s glory,
His wonderful deeds to all nations.

Sing to the Lord a new song,
sing to the Lord all nations.
Sing to the Lord and glorify his Name.

Proclaim his salvation all the days,
announce to the nations his glory,
his wonderful deeds to all nations.

Praise the Lord, all tribes and peoples,
Glorify the Lord for His glory and power,
praise the Lord for the glory of his name.

Say to one another : the Lord reigns !
He created the earth unshakably,
He governs the nations with equity.

 

ALLELUIA      Lk. 4, 18-19

Alleluia.
The Lord has sent me
to bring the Good News to the poor,
to prisoners to announce their release.
Alleluia.

 

GOSPEL   Lk. 10, 1-9

The harvest is great, but workers are few.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time the Lord appointed seventy-two disciples
and sent them two by two ahead of him
to all the cities and places
to which He Himself intended to go.
He spoke to them :
“The harvest is great, but laborers are few.
“Therefore ask the Lord of the harvest
to send out laborers to harvest.
“Go therefore,
but behold, I send you forth as lambs among wolves.
“Take with you no purse, no traveling bag, no footwear
and greet no one on the way.
“In whatever house you enter let your first word be :
Peace to this house!
“If a man of peace lives there,
then your peace shall be upon him;
if not, it will return to you.
“Remain in that house and eat and drink what they offer you ;
for the laborer is worthy of his wages.
“Do not go from one house to another.
“In every city where you enter and are received,
eat what is set before you, heal the sick who are there
and say to them : The kingdom of God is near you.”

____________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

Second chapter      The Gospel of Creation

62 . Why do we include a chapter on beliefs in this document, which is addressed to all people of good will? I am aware that in the realm of politics and thought, some people strongly reject the idea of a Creator or hold it for irrelevance, relegating to the realm of the irrational the riches that religions can offer for an integral ecology and the full development of the human race. Other times, they presume these constitute a subculture that must simply be tolerated. However, science and religion, which offer different approaches to reality, can engage in an intensive and mutually productive dialogue.

 

To be continued                   

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

          

Woensdag – Bekering van de H. Apostel Paulus

Onderweg naar Damascus werd Paulus door God getroffen, hij viel van zijn paard en kon niets meer zien

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
We sluiten de gebedsweek af met het feest van de bekering van Paulus. Enerzijds een van de grootste bekeringen of zelfs de grootste die we kennen en die de evolutie van het wereldchristendom heeft bepaald. Anderzijds kan men het moeilijk een bekering noemen. Paulus heeft het zelf zo aangevoeld alsof hij zich af-keerde van een zondig leven: het vervolgen en doden van christenen. Maar dit was in elk geval onwetendheid, en geïnspireerd door een farizeïsche volmaaktheidsijver die trouw wilde zijn aan de Wet, de Thora van God. Wij kunnen het eerder zien als een toe-kering. Hij heeft zich naar Christus toegewend en dit met een onvoorwaardelijke adhesie die bijna geen gelijke heeftt. In dit soort be-kering gaat hij elke christen voor. Zich dagelijks naar Christus toe-keren, het enige zoeken waar het werkelijk op aankomt.

 

EERSTE LEZING             Hand. 22, 3-16
Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen
onder aanroeping van de naam Jezus.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen zei Paulus tot het volk :
“Ik ben een Jood,
geboren te Tarsus in Cilicië,
maar hier in deze stad grootgebracht
en aan de voeten van Gamaliël opgevoed
volgens de strenge opvattingen van de voorvaderlijke Wet.
“Ik was een ijveraar voor God
zoals gij allen heden zijt
en ik heb deze weg vervolgd ten dode toe,
mannen en vrouwen in boeien geslagen
en in de gevangenis geworpen,
zoals trouwens de hogepriester en de hele raad der oudsten
van mij kunnen getuigen.
“Met brieven van hen trok ik naar de broeders in Damascus
om ook de mensen daar
geboeid naar Jeruzalem te voeren en te laten bestraffen.
“Maar onderweg, toen ik al dicht bij Damascus was
omstraalde mij rond het middaguur
plotseling een fel licht uit de hemel.
“Ik viel ter aarde
en ik hoorde een stem tot mij zeggen :
Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij ?
“Ik antwoordde :
Wie zijt gij, Heer ?
“Hij hernam :
Ik ben Jezus van Nazaret die gij vervolgt.
“Mijn metgezellen zagen wel het licht
maar hoorden niet de stem van Hem die mij toesprak.
“Ik zei : Wat moet ik doen, Heer ?
“En de Heer weer tot mij : Sta op
en vervolg uw reis naar Damascus ;
daar zal men u alles zeggen wat gij te doen hebt.
“Omdat ik echter niet zien kon
tengevolge van de schittering van het licht,
werd ik door mijn gezellen bij de hand geleid
en zo kwam ik in Damascus aan.
“Een zekere Ananias, een wetgetrouw man
die om zijn goede naam en faam bekend staat
bij alle Joodse ingezetenen,
kwam mij bezoeken,
ging voor mij staan en sprak :
Saul, broeder, word weer ziende !
“Op hetzelfde ogenblik zag ik hem staan.
“Toen zei hij :
De God van onze vaderen heeft u voorbestemd
om zijn wil te leren kennen,
de Rechtvaardige te zien
en een stem uit diens mond te horen,
omdat gij voor Hem bij alle mensen zult moeten getuigen
van wat ge gezien en gehoord hebt.
“Wat aarzelt gij dan nog ?
“Sta op, laat u dopen
en uw zonden afwassen onder aanroeping van zijn Naam.”

TUSSENZANG        Ps. 117(116)

Gaat uit over de hele wereld
en verkondigt het evangelie aan heel de schepping;
(Mc. 16,15)

of:  Alleluia.

Looft nu de Heer, alle naties der aarde,
huldigt de Heer, alle volken rondom.

Omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft ;
de trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.

 

ALLELUIA              Joh. 15, 16

Alleluia.
Ik heb u uitgekozen
en ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan
en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn.
Alleluia.

 

EVANGELIE            Mc. 16, 15-18
Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd verscheen Jezus aan de elf en zei :
“Gaat uit over de hele wereld
en verkondigt het evangelie aan heel de schepping.
“Wie gelooft en gedoopt is zal gered worden,
maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden.
“En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen :
In mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven,
nieuwe talen spreken,
slangen opnemen ;
zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen ;
en als ze aan zieken de handen opleggen
zullen dezen genezen zijn.”

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

61. De Kerk heeft geen reden om over veel concrete kwesties een definitief woord voor te stellen en begrijpt dat zij moet luisteren naar een eerlijk debat tussen de geleerden en dit moet bevorderen met respect voor de verschillende meningen. Men hoeft maar naar de werkelijkheid te kijken om te zien dat er een grote achteruitgang van ons gemeenschappelijke huis is. De hoop nodigt ons uit te erkennen dat er altijd een uitweg is, dat wij altijd van koers kunnen veranderen, dat wij altijd iets kunnen doen om de problemen op te lossen. Zij lijkt echter, op grond van de grote snelheid van de veranderingen en het verval, symptomen van een breekpunt tegen te komen, die zowel in regionale natuurrampen als in maatschappelijke of ook financiële crises zichtbaar worden, daar de problemen van de wereld niet geïsoleerd kunnen worden geanalyseerd, noch uitgelegd. Er zijn regio’s die reeds een bijzonder risico lopen en het is, afgezien van welke catastrofale voorspelling dan ook, zeker dat het huidige mondiale systeem, bezien vanuit verschillende standpunten, niet te handhaven is, omdat wij hebben opgehouden te denken aan de doeleinden van het menselijk handelen: “Als de blik langs de streken van onze planeet gaat, merkt men onmiddellijk dat de mensheid de goddelijke verwachting heeft teleurgesteld”.

 

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Wednesday – Conversion of the Holy Apostle Paul

                           On his way to Damascus, Paul was struck by God; he fell off his horse and could no longer see anything

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
We close the week of prayer with the feast of Paul’s conversion. On the one hand, one of the greatest conversions or even the greatest that we know of and which shaped the evolution of world Christianity. On the other hand, it can hardly be called a conversion. Paul himself felt as if he was turning away from a sinful life: persecuting and killing Christians. But this was in any case ignorance, and inspired by a Pharisaic perfectionism that wanted to be faithful to the Law, the Torah of God. Rather, we can see it as a towards-conversion. He turned towards Christ and this with an unconditional adhesion that has almost no equal. In this kind of adhesion he precedes every Christian. Turning to Christ daily, seeking the only thing that really matters.

 

FIRST READING      Acts 22:3-16
Arise, be baptised and wash away your sins
invoking the name of Jesus.

From the Acts of the Apostles

In those days, Paul said to the people :
“I am a Jew ,
born at Tarsus in Cilicia,
but brought up here in this city
and brought up at the feet of Gamaliel
according to the strict views of the ancestral Law.
“I was a zealot for God
as you all are today
and I pursued this path to death,
beaten men and women in chains
and thrown into prison,
as by the way the high priest and the whole council of elders
can testify of me.
“With letters from them I went to the brethren in Damascus
in order also to have the people there
handcuffed to Jerusalem and had them punished.
“But on the way, when I was already close to Damascus
around noon, suddenly a bright light
lighted up upon me from heaven.
“I fell to the ground
and I heard a voice say to me :
Saul, Saul, why persecutest thou Me?
“I answered :
Who art Thou, Lord?
“He resumed :
I am Jesus of Nazareth whom thou persecutest.
“My companions saw the light
but did not hear the voice of Him who spoke to me.
“I said : What must I do, Lord?
“And the Lord again unto me : Arise
and continue thy journey to Damascus ;
there they will tell thee all that thou hast to do.
“For I could not see
owing to the glare of the light,
I was led by the hand of my companions
and so I arrived in Damascus.
“A certain Ananias, a law-abiding man
known for his good name and fame
among all Jewish residents,
came to visit me,
stood before me and spoke :
Saul, brother, become sighted again!
“At the same moment I saw him standing.
“Then he said :
The God of our fathers has predestined you
to know his will,
to see the Righteous One
and to hear a voice from his mouth,
because you will have to testify before Him to all men
of what thou hast seen and heard.
“What hesitation then?
“Arise, be baptised
and wash away thy sins under the invocation of his Name.”

INTERLUDIUM      Ps. 117(116)

Go out into all the world
and proclaim the gospel to all creation.
(Mk. 16:15)

Or: Alleluia.

Now praise the Lord, all the nations of the earth,
hail the Lord, all nations around.

Because with us He has shown His goodness ;
the faithfulness of the Lord endures for ever.

 

ALLELUIA         John 15, 16

Alleluia.
I have chosen you
and I have given you the task of going on a journey
and bring forth fruit that may last.
Alleluia.

 

GOSPEL               Mk 16:15-18
Go out into all the world and proclaim the gospel.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark

At that time Jesus appeared to the eleven and said :
“Go out into all the world
and proclaim the gospel to all creation.
“Whoever believes and is baptised will be saved,
but whoever does not believe will be condemned.
“And these signs will accompany believers :
In my Name they will cast out devils,
speak new languages,
take up serpents ;
even if they drink deadly poison it will not harm them ;
and if they lay hands on the sick
the sick will be healed.”

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On caring for the common home

61. The Church has no reason to propose a final word on many concrete issues and understands that it must listen to and promote honest debate among scholars while respecting different opinions. One need only look at reality to see that there is a great deterioration of our common home. Hope invites us to recognise that there is always a way out, that we can always change course, that we can always do something to solve problems. However, it seems, based on the great speed of change and decay, to encounter symptoms of a breaking point, visible both in regional natural disasters and in social or also financial crises, as the world’s problems cannot be analysed in isolation, nor explained. There are regions that are already at particular risk and, leaving aside any catastrophic prediction, it is certain that the current global system, viewed from different points of view, is unsustainable because we have ceased to think of the purposes of human action. “When the gaze passes along the regions of our planet, one immediately notices that humanity has disappointed divine expectation”.

 

To be continued

The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________