Maandag in de zesde week door het jaar

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
In heel de reeks verhalen over het begin van de schepping staan we telkens voor de verbijsterende vraag, die ons zelfs vandaag nog bezig houdt: hoe is Gods goedheid te verzoenen met een bestaan van onzekerheid en tragiek? Waarom vermoordt de mens zijn broer? Nog merkwaardiger is dat de spiraal van zonde en boosheid na de zondeval onverminderd doorgaat. Reeds vanaf het prille begin leren we God kennen als iemand wiens barmhartigheid zo groot is dat we ze nauwelijks kunnen vatten: Hij beschermt Kaïn, om zo een punt te zetten achter de rode draad die doorheen de geschiedenis van de mensheid dreigt verweven te geraken: de draad van geweld en dood. Hoe helpt Gods genade ons om onze vijanden lief te hebben?

EERSTE LEZING                                                  Gen. 4, 1-15.25

Kaïn viel zijn broer aan en vermoordde hem.

Uit het Boek Genesis

De mens had gemeenschap met zijn vrouw Eva;
zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld,
en zij sprak :
“Door de gunst van de Heer
heb ik een mannelijk kind voortgebracht.”
Vervolgens baarde zij Abel, zijn broer.
Abel werd schaapherder en Kaïn landbouwer.
Na verloop van tijd bracht Kaïn een offer aan de Heer
van de vruchten van de grond.
Ook Abel bracht een offer,
de eerstgeborenen van zijn beste schapen.
De Heer zag genadig neer op Abel en zijn offer,
maar op Kaïn en zijn offer sloeg Hij geen acht.
Een wilde woede greep Kaïn aan,
en zijn gezicht werd grimmig.
Nu zei de Heer tot Kaïn :
“Waarom zijt ge woedend
en waarom staat uw gezicht zo grimmig?
“Als gij het goede doet, is er opgewektheid ;
maar doet gij het goede niet,
dan loert de zonde als belager aan uw deur,
begerig u te grijpen.
“Zult gij hem meester kunnen blijven ?”
Daarop zei Kaïn tot zijn broer Abel :
“Laten we gaan wandelen.”
En toen zij buiten waren,
viel Kaïn zijn broer aan en vermoordde hem.
Nu zei de Heer tot Kaïn :
“Waar is uw broer Abel?”
Kaïn antwoordde :
“Ik weet het niet.
“Moet ik dan op mijn broer passen?”
Toen zei de de Heer :
“Wat hebt gij gedaan?
“Hoor, het bloed van uw broer
roept uit de grond tot Mij !
“Daarom zult gij vervloekt zijn,
verbannen van de grond die zijn mond heeft geopend
om uit uw hand het bloed van uw broer te ontvangen !
“De grond die gij bewerkt zal niets meer opbrengen ;
een zwerver en een vagebond zult ge zijn op de aarde!”
Toen zei Kaïn tot de Heer:
“Die straf is te zwaar om te dragen.
“Gij verdrijft mij van de bebouwde grond,
en ik zal ver van U moeten blijven.
“Ik zal een zwerver en een vagebond zijn op aarde,
en ieder die mij ontmoet kan mij doden.”
Maar de Heer antwoordde hem :
“Neen ! Wie het ook is die Kaïn doodt,
hij zal het zevenvoudig boeten !”
En de Heer gaf Kaïn een merkteken,
om te voorkomen dat ieder die hem ontmoette hem doden zou.

Adam had opnieuw gemeenschap met zijn vrouw ;
zij baarde een zoon en noemde hem Set.
Want, zei ze, God heeft mij een andere zoon geschonken
in de plaats van Abel, die door Kaïn is vermoord.

TUSSENZANG                                           Ps. 50(49), 1, 8, 16bc-17, 20-21

Brengt God het offer van uw lof.

De Heer, de God der goden, spreekt,
Hij roept de aarde van het oosten tot het westen:
Ik maak u over offers geen verwijt:
uw offerdieren zie Ik aldoor branden.

Wat spreekt ge aldaar over mijn geboden
en hebt ge mijn verbond steeds op de tong ?
Gij die van tucht een afkeer hebt
en nimmer acht slaat op mijn woorden.

Ge zet u neer om van uw broeder kwaad te spreken,
uw moeders zoon belastert gij.
Zou Ik dan zwijgen als gij zoiets doet?
of meent ge soms dat Ik aan u gelijk ben ?
Ik klaag u aan, Ik leg u alles voor.

ALLELUIA                                                        Hebr. 4, 12
Alleluia.
Het woord van God is levend en krachtig,
en het dringt door tot het raakpunt van ziel en geest.
Alleluia.

EVANGELIE                                                    Mc. 8, 11-13

Wat verlangt dit geslacht toch een teken?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus 

In die tijd daagden de Farizeeën op
en begonnen met Jezus te redetwisten.
Om Hem op de proef te stellen
verlangden ze van Hem een teken uit de hemel.
Hij slaakte een zucht uit het diepste van zijn hart en zei :
“Wat verlangt dit geslacht toch een teken ?
“Voorwaar, Ik zeg u :
in geen geval zal aan dit geslacht een teken gegeven worden.”
Hij liet hen staan, stapte weer in de boot
en keerde naar de overkant terug.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

 86. Het geheel van het heelal laat met zijn vele relaties het best de onuitputtelijke rijkdom van God zien. De heilige Thomas van Aquino heeft op een wijze manier onderstreept dat veelheid en verscheidenheid voortkomen ” uit de bedoeling van de eerst handelende Die heeft gewild dat “wat aan ieder ding ontbreekt, door de andere dingen wordt aangevuld om de goddelijke goedheid te vertegenwoordigen”, omdat “zijn goedheid niet voldoende door één schepsel kan worden vertegenwoordigd”. Daarom moeten wij de verscheidenheid van de dingen in hun vele relaties aanvaarden. Men begrijpt dan ook beter het belang en de betekenis van ieder schepsel, als men het beschouwt in het geheel van Gods plan. De Catechismus leert het volgende : “De onderlinge afhankelijkheid van de schepselen is door God gewild. De zon en de maan, de ceder en het bloempje, de adelaar en de mus: het schouwspel van hun oneindige verscheidenheid en ongelijkheid betekent dat geen enkel schepsel aan zichzelf genoeg heeft. Zij bestaan slechts in onderlinge afhankelijkheid om elkaar wederzijds aan te vullen, ten dienste van elkaar”.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________________

Monday in the sixth week through the year

 Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Throughout the series of stories about the beginning of creation, we are always confronted with the perplexing question, which continues to occupy us even today: how can God’s goodness be reconciled with an existence of uncertainty and tragedy? Why does man kill his brother? Even more curiously, the spiral of sin and anger continues unabated after the Fall. From the very beginning, we come to know God as one whose mercies are so great that we can hardly grasp them: He protects Cain, so as to put an end to the continual ongoing of death and violence. How does God’s grace help us to love our enemies?

FIRST READING   Gen. 4, 1-15.25

Cain attacked his brother and killed him.

From the Book of Genesis

Man had intercourse with his wife Eve;
and she conceived and gave birth to Cain,
and she said :
“By the favor of the Lord
I have brought forth a male child.”
Then she gave birth to Abel, his brother.
Abel became a shepherd and Cain a farmer.
In time, Cain brought an offering to the Lord
from the fruits of the ground.
Abel also brought an offering,
the firstborn of his best sheep.
The Lord graciously looked down on Abel and his sacrifice,
but to Cain and his sacrifice He paid no attention.
A wild fury seized Cain,
and his face became grim.
Now the Lord said to Cain :
“Why are you furious
and why is your face so grim?
“If ye do good, there is cheerfulness ;
but if ye do not do good,
then sin lurks at your door as a besieger,
coveting thee.
“Will ye be able to remain masters of him?”
Thereupon Cain said to his brother Abel :
“Let us go for a walk.”
And when they were outside,
Cain attacked his brother and killed him.
Now the Lord said to Cain :
“Where is thy brother Abel?”
Cain answered :
“I don’t know.
“Am I supposed to look after my brother then?”
Then the Lord said :
“What hast thou done?
“Hear, the blood of thy brother
cries out to Me from the ground!
“Therefore thou shalt be accursed,
banished from the ground that opened its mouth
to receive from thy hand the blood of thy brother !
“The ground that thou dost cultivate shall yield nothing more ;
a wanderer and a vagabond shalt thou be upon the earth !”
Then Cain said to the Lord:
“That punishment is too heavy to bear.
“Thou shalt drive me from the cultivated ground ,
and I shall be far from thee.
“I shall be a wanderer and a vagabond on the earth,
and anyone who meets me can kill me.”
But the Lord answered him :
“Nay! Whoever it is who kills Cain ,
he shall pay sevenfold!”
And the Lord gave Cain a mark,
to prevent anyone who met him from killing him.

Adam again had intercourse with his wife ;
she gave birth to a son and named him Set.
For, she said, God has given me another son
in the place of Abel, who was killed by Cain.

INTERLUDIUM   Ps. 50(49), 1, 8, 16bc-17, 20-21

Bring to God the sacrifice of your praise.

The Lord, the God of gods, speaks,
He calls the earth from the east to the west:
I do not reproach you about sacrifices:
Thy sacrificial animals I see burning all the time.

What speakest thou there of my commandments
And have my covenant always on your tongue?
Thou who art averse to discipline
and never heedeth my words.

You sit down to speak evil of your brother,
Thou slanderest thy mother’s son.
Will I be silent if you do this?
Or do you think that I am like you?
I accuse you, I put everything before you.

ALLELUIA Hebr. 4, 12
Alleluia.
The word of God is living and powerful,
and it penetrates to the very core of soul and spirit.
Alleluia.

GOSPEL    Mk. 8, 11-13

How much does this generation desire a sign?

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark 

At that time the Pharisees came up
And began to argue with Jesus.
In order to test Him, they
They demanded of Him a sign from heaven.
He heaved a sigh from the depths of His heart and said :
“What is it that this generation desires a sign?
“Verily, I say unto you :
in no case will a sign be given to this generation.”
He left them, got back into the boat
and returned to the other side.

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home

 86. The whole of the universe, with its many relationships, best shows the inexhaustible wealth of God. St. Thomas Aquinas has wisely emphasized that multiplicity and diversity arise ” from the intention of the first acting Who willed that “what is lacking in each thing should be replenished by the other things to represent the divine goodness,” because “His goodness cannot be adequately represented by one creature.” Therefore, we must accept the diversity of things in their many relationships. One then also better understands the importance and significance of each creature when considered in the totality of God’s plan. The Catechism teaches the following : “The interdependence of the creatures is willed by God. The sun and the moon, the cedar and the flower, the eagle and the sparrow: the spectacle of their infinite variety and inequality means that no creature has enough of itself. They exist only in interdependence to complement each other, to serve each other”.

To be continued     For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Zesde zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
Zoals elke zondag in de eucharistie
verklaart God ook op deze Valentijnsdag
zijn liefde voor ons in zijn Woord
en in de gave van zijn Zoon.
Hij heeft zich voor ons gegeven tot op het kruis.
We vergeten soms hoe groot het geschenk is van zijn liefde voor ons.
Daarom vertrouwen we ons toe aan zijn barmhartigheid.

EERSTE LEZING                   Lev. 13, 1-2.45-46

Wie huidziekte heeft, moet apart wonen en buiten het kamp blijven.

Uit het boek Leviticus

De Heer sprak tot Mozes:

“Heeft iemand een gezwel, uitslag
of een vlek op zijn huid
en gaat het lijken op huidziekte,
dan moet men hem bij de priester Aäron
of bij een priester van diens geslacht brengen.

“Degene die aan huidziekte lijdt,
moet in gescheurde kleren lopen
en zijn haren los laten hangen;
hij moet zijn baard bedekken en roepen:
Onrein, onrein!
“Zolang de ziekte duurt, is hij onrein;
hij moet apart wonen en buiten het kamp blijven.”

Antwoordpsalm                        Ps. 32(31), 1-2, 5, 10-11

Keervers
Mijn toevlucht zijt Gij, mijn redder in nood.

Gelukkig degene wiens fout werd vergeven,
wiens zonde door God werd bedekt.
Gelukkig de mens die geen schuld heeft bij God,
wiens hart geen misdaad verbergt.

Toen heb ik mijn zonden beleden voor U,
mijn schuld niet langer ontkend.
Ik sprak: “Voor de Heer beken ik mijn fout”,
toen hebt Gij mijn zonde vergeven.

Want talrijke rampen treffen de zondaar,
maar God beschermt die vertrouwen op Hem.
Weest blij in de Heer, alle vromen,
verheugt u en jubelt, oprechten van hart.

TWEEDE LEZING                       1 Kor. 10, 31-11,1

Weest mijn navolgers zoals ik het ben van Christus.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de
christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Of gij eet of drinkt, of wat gij ook doet,
doet alles ter ere Gods.
Geeft geen aanstoot,
noch aan joden noch aan Grieken noch aan Gods Kerk;
ook ik tracht allen zoveel mogelijk ter wille te zijn
en ik zoek niet mijn eigen voordeel
maar dat van de gemeenschap,
opdat allen gered worden.

Weest mijn navolgers
zoals ik het ben van Christus.

Vers voor het evangelie              Lc. 7, 16b

Alleluia.
Een groot profeet is onder ons opgestaan
en God heeft genadig neergezien op zijn volk.
Alleluia.

EVANGELIE                          Mc. 1, 40-45

De melaatsheid verdween en hij was gereinigd.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd kwam er een melaatse bij Jezus
die op zijn knieën viel en Hem smeekte:
“Als Gij wilt, kunt Gij mij reinigen.”
Door medelijden bewogen, stak Jezus de hand uit,
raakte hem aan en sprak tot hem:
“Ik wil, word rein.”
Terstond verdween de melaatsheid en was hij gereinigd.

Terwijl Jezus hem wegstuurde, vermaande Hij hem met klem:
“Zorg ervoor dat ge aan niemand iets zegt,
maar ga u laten zien aan de priester
en offer voor uw reiniging wat Mozes heeft voorgeschreven,
om ze het bewijs te leveren.”

Eenmaal vertrokken,
begon de man zijn verhaal overal in het openbaar te vertellen
en ruchtbaarheid aan de zaak te geven,
met het gevolg
dat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen,
maar buiten op eenzame plaatsen verbleef.
Toch kwamen de mensen van alle kanten naar Hem toe.

 

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

85. God heeft een schitterend boek geschreven “waarvan de letters de menigte schepselen zijn die in het heelal aanwezig zijn”. De bisschoppen van Canada hebben goed tot uitdrukking gebracht dat geen enkel schepsel buiten deze manifestatie van God valt: “Van de meest weidse panorama’s tot de zwakste vormen van leven is de natuur een voortdurende bron van verwondering en eerbied. Zij is bovendien een voortdurende openbaring van het goddelijke”. De bisschoppen van Japan hebben van hun kant iets heel aansprekends gezegd: “Waarnemen dat ieder schepsel de lofzang van zijn bestaan zingt, betekent leven met vreugde in de liefde van God en de hoop”. Deze beschouwing van de schepping maakt het ons mogelijk in ieder ding een wijze les te ontdekken die God ons wil meedelen, omdat “voor een gelovige het kijken naar de schepping ook het luisteren naar een boodschap, het horen van een paradoxale en stille stem is”. Wij kunnen zeggen dat “er naast de eigenlijke openbaring, die vervat is in de Heilige Schrift, ook een goddelijke manifestatie is in het schitteren van de zon en het vallen van de nacht”. Wanneer de mens aandacht schenkt aan deze manifestatie, leert hij zichzelf in  relatie met de andere schepselen te zien: “Ik druk mijzelf uit, wanneer ik de wereld uitdruk; ik onderzoek mijn sacraliteit, wanneer ik die van de wereld ontcijfer”.

Wordt vervolgd       Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________________

 

Sixth Sunday through the year

 

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Opening Word
As every Sunday in the Eucharist
God also declares on this Valentine’s Day
his love for us in his Word
and in the gift of his Son.
He has given himself for us to the cross.
We sometimes forget how great the gift of his love for us is.
Therefore, we entrust ourselves to His mercy.

FIRST READING   Lev. 13, 1-2.45-46

Those with skin diseases must live separately and stay outside the camp.

From the book of Leviticus

The Lord spoke to Moses:

“Has anyone a tumour, a rash
or a spot on his skin
and it looks like a skin disease,
then bring him to the priest Aaron
or to a priest of his lineage.

“The one who suffers from skin disease ,
must walk in torn clothes
and let his hair hang loose;
he must cover his beard and cry out:
Unclean, unclean!
“As long as the disease lasts, he is unclean;
he must live separately and stay outside the camp.”

Responsorial  Ps. 32(31), 1-2, 5, 10-11

Refrain
My refuge are You, my savior in distress.

Happy the one whose fault was forgiven,
Whose sin was covered by God.
Happy the one who has no fault with God,
whose heart hides no crime.

Then I confessed my sins before Thee,
no longer denied my guilt.
I spoke, “Before the Lord I confess my fault.”
then Thou forgavest my sin.

For numerous calamities afflict the sinner,
but God protects those who trust in Him.
Be of good cheer in the Lord, all the pious,
rejoice and jubilate, upright in heart.

SECOND READING   1 Cor. 10, 31-11,1

Be my imitators as I am of Christ.

From the first letter of the holy apostle Paul to the
Christians of Corinth

Brothers and sisters,

Whether ye eat or drink, or whatever ye do,
Do all things for the glory of God.
Give no offence,
neither to Jews nor Greeks nor the Church of God;
I too try to please everyone as much as possible.
and I seek not my own advantage
but that of the community,
so that all may be saved.

Be my followers
As I am Christ’s.

Verse for the Gospel Lk. 7, 16b

Alleluia.
A great prophet has risen among us
And God has graciously looked down on his people.
Alleluia.

GOSPEL   Mk. 1, 40-45

The leprosy disappeared and he was cleansed.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time a leper came to Jesus
Who fell on His knees and begged Him:
“If Thou wilt, Thou canst cleanse me.”
Moved by compassion, Jesus reached out,
touched him and spoke to him:
“I will, be clean.”
Immediately the leprosy disappeared and he was cleansed.

As Jesus sent him away, He exhorted him emphatically:
“See to it that you do not say anything to anyone,
but go and show yourself to the priest
and offer for your cleansing what Moses has prescribed,
to give them the proof.”

Once he left,
the man began to tell his story in public everywhere
and publicize it,
with the result
that Jesus could no longer come into the city openly,
but stayed outside in lonely places.
Yet people came to Him from all sides.

 

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home 

85. God has written a magnificent book “whose letters are the multitude of creatures present in the universe.” The bishops of Canada have expressed well that no creature is outside this manifestation of God: “From the most vast panoramas to the weakest forms of life, nature is a constant source of wonder and reverence. She is, moreover, a constant revelation of the divine”. For their part, the bishops of Japan said something very appealing: “To observe that every creature sings the praise of its existence means to live with joy in the love of God and hope.” This contemplation of creation allows us to discover in each thing a wise lesson that God wants to communicate to us, because “for a believer, looking at creation is also listening to a message, hearing a paradoxical and silent voice.” We can say that “in addition to the actual revelation contained in the Holy Scriptures, there is also a divine manifestation in the shining of the sun and the falling of the night.” When man pays attention to this manifestation, he learns to see himself in relation to the other creatures: “I express myself, when I express the world; I examine my sacredness, when I decipher that of the world.”

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Zaterdag in de vijfde week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Uit de dialoog tussen Adam en Eva enerzijds en God anderzijds blijkt duidelijk dat God de mens voor zijn verantwoordelijkheid stelt. Maar de mens kan de eigen zonde voor God niet verantwoorden. Hij wil zich wel vrijpleiten en oorzaken van diverse aard aanhalen, maar daardoor wordt hij alleen maar meer geconfronteerd met de eigen kleinheid en armzaligheid. God blijft ondanks alles zorg dragen voor zijn mensen, hoe zwaar zij ook zondigen: ‘En God maakte kleren van huiden voor de mens en Hij deed hun die aan’.

EEERSTE LEZING                                      Gen. 3, 9-24

God de Heer verwees de mens uit de tuin van Eden;
hij moest de grond gaan bebouwen waaruit hij was genomen.

Uit het Boek Genesis

God de Heer riep de mens en vroeg hem :
“Waar zijt gij?”
Hij antwoordde :
“Ik hoorde uw donder in de tuin,
en toen werd ik bang, omdat ik naakt ben ;
daarom heb ik mij verborgen.”
Maar God de Heer zei :
“Wie heeft u verteld dat gij naakt zijt?
“Hebt ge soms gegeten van de boom
die Ik u verboden heb?”
De mens antwoordde :
“De vrouw die Gij mij als gezellin gegeven hebt,
zij heeft mij van die boom gegeven,
en toen heb ik gegeten.”
Daarop vroeg God de Heer aan de vrouw :
“Hoe hebt gij dat kunnen doen?”
De vrouw zei :
“De slang heeft mij verleid,
en toen heb ik gegeten.”
God de Heer zei toen tot de slang :
“Omdat ge dit gedaan hebt,
zijt gij vervloekt, onder alle tamme dieren
en onder alle wilde beesten !
“Op uw buik zult ge kruipen en stof zult ge vreten,
alle dagen van uw leven !
“Vijandschap sticht Ik tussen u en de vrouw,
tussen uw kroost en het hare.
“Het zal uw kop bedreigen,
en gij zijn hiel!”
En tot de vrouw zei Hij :
“Zeer zwaar zal Ik maken
de lasten van uw zwangerschap :
met pijn zult gij kinderen baren.
“Naar uw man zal uw begeerte uitgaan,
hoewel hij over u heerst.”
En tot de man zei Hij :
“Omdat gij hebt geluisterd naar uw vrouw
en hebt gegeten van de boom
die Ik u had verboden,
zal de grond vervloekt zijn omwille van u !
“Zwoegend zult gij van hem eten, alle dagen van uw leven.
“Distels en doornen zal hij voortbrengen,
met veldgewas moet gij u voeden.
“In het zweet zult ge werken voor uw brood,
tot gij terugkeert naar de grond,
waaruit gij zijt genomen :
gij zijt stof,
en tot stof keert gij terug.”

De mens noemde zijn vrouw Eva,
want zij is de moeder geworden van alle levenden.
En God de Heer maakte kleren van huiden
voor de mens en zijn vrouw
en Hij deed hun die aan.

En God de Heer zei :
“Nu de mens in de kennis van goed en kwaad
als een van Ons is geworden, wil Ik voorkomen
dat hij nog plukt van de boom van het leven ;
door daarvan te eten, zou hij eeuwig blijven leven !”
Daarom verwees God de Heer hem uit de tuin van Eden,
en moest hij de grond gaan bebouwen
waaruit hij was genomen.
Hij verjoeg dus de mens uit de tuin,
en aan de oostkant van de tuin van Eden
plaatste Hij de kerubs en de vlam van het wentelend zwaard,
om de weg naar de boom van het leven te bewaken.

TUSSENZANG                         Ps. 90(89), 2, 3-4, 5-6, 12-13

Gij, Heer, zijt steeds onze toevlucht geweest
voor ieder geslacht opnieuw.

Voordat de bergen geboren waren,
voordat de aarde was voortgebracht,
zijt Gij, God, van eeuwig tot eeuwig.

Wat sterfelijk is vergaat weer tot stof,
Gij zegt : keer terug, kind van mensen !
Voor U zijn duizend jaren één dag,
als gisteren dat al voorbij is,
een uur van slaap in de nacht.

Ons leven breekt af als een droom in de ochtend,
kortstondig is het als gras op het veld.
Des morgens ontkiemt het en schiet het op,
des avonds is het verwelkt.

Leer ons onze dagen naar waarde te schatten
en zo te komen tot wijsheid van hart.
Laat af, Heer, hoe lang nog pijnigt Gij ons?
Wees toch uw dienaars genadig.

ALLELUIA                                               Fil. 2, 15-16

Alleluia.
Schittert als sterren in het heelal,
en houdt vast het woord des levens.
Alleluia

EVANGELIE                                                                Mc. 8, 1-10

De mensen aten tot ze verzadigd waren.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

Toen er in die tijd weer eens veel mensen bijeen waren
en zij niet te eten hadden,
riep Jezus zijn leerlingen bij zich en sprak tot hen :
“Ik heb medelijden met deze mensen,
omdat zij al drie dagen bij Mij blijven
zodat ze nu zonder voedsel zijn.
“Wanneer Ik hen zonder eten naar huis laat gaan
zullen zij onderweg bezwijken ;
sommigen van hen zijn van ver gekomen.”
Zijn leerlingen antwoordden Hem :
” Waar kan iemand hier, op een zo eenzame plaats
brood vandaan halen om hen te verzadigen ?”
Hij vroeg hun : “Hoeveel broden hebt ge dan ?”
“Zeven”, antwoordden zij.
Hij gelastte het volk op de grond te gaan zitten.
Toen nam Hij de zeven broden,
en na het dankgebed brak Hij ze
en gaf ze aan zijn leerlingen om ze voor te zetten aan het volk ;
en dat deden ze.
Ze hadden ook nog wat visjes :
na de zegen er over uitgesproken te hebben, zei Hij
dat ze ook die moesten voorzetten.

De mensen aten tot ze verzadigd waren
en aan de overgebleven brokken haalde men zeven manden op.
Er waren ongeveer vierduizend personen.
Toen zond Hij hen naar huis.

Terstond ging Hij met zijn leerlingen scheep
en kwam in de streek van Dalmanúta.

 

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

IV. De boodschap van ieder schepsel in de harmonie van heel de schepping

84. Met aandrang zeggen dat de mens beeld van God is, zou ons niet moeten doen vergeten dat ieder schepsel een functie heeft en geen enkel overbodig is. Heel het materiële heelal is een taal van de liefde van God, van zijn mateloze genegenheid voor ons. Bodem, water, bergen, alles is liefkozing van God. De geschiedenis van de eigen vriendschap met God ontwikkelt zich altijd in een geografische ruimte die een zeer persoonlijke betekenis krijgt, en ieder van ons bewaart in zijn geheugen plaatsen waarvan de herinnering hem heel goed doet. Wie tussen de bergen is opgegroeid of als kind naast een beekje zat om te drinken, of wie op een plein van zijn wijk speelde, voelt zich, wanneer hij naar die plaatsen terugkeert, geroepen zijn eigen identiteit terug te vinden.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________________

 

Saturday in the fifth week

 

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration

It is clear from the dialogue between Adam and Eve on the one hand and God on the other that God holds man responsible. But man cannot justify his own sin before God. He does want to exonerate himself and cite causes of various kinds, but this only confronts him more with his own smallness and poorness. God continues to care for his people despite everything, no matter how badly they sin: “And God made garments of skins for man, and he put them on them.

FIRST READING   Gen. 3, 9-24

God the Lord expelled man from the garden of Eden;
He had to go and cultivate the ground from which he had been taken.

From the Book of Genesis

God the Lord called man and asked him :
“Where art thou?”
He answered :
“I heard thy thunder in the garden ,
and then I became afraid, because I am naked ;
therefore I hid myself.”
But God the Lord said :
“Who has told thee that thou art naked?
“Hast thou sometimes eaten of the tree
which I have forbidden thee?”
Man answered :
“The woman whom Thou hast given me for a companion ,
she gave me of that tree,
and then I ate.”
Thereupon God the Lord asked the woman :
“How couldst thou have done that?”
The woman said :
“The serpent tempted me ,
and then I ate.”
God the Lord then said to the serpent :
“Because thou hast done this ,
you are cursed, among all domesticated animals
And among all wild beasts !
“On thy belly shalt thou crawl, and dust shalt thou eat,
all the days of your life!
“Hostility I will put between you and the woman,
between thy seed and hers.
“It shall threaten thy head
and thou his heel.”
And to the woman He said :
“Very heavy will I make
the burdens of thy pregnancy :
With pain shalt thou bear children.
“To thy husband shall thy desire be,
though he reign over you.”
And to the husband He said :
“Because thou hast listened to thy wife
and have eaten of the tree
which I had forbidden thee,
the ground will be cursed for your sake!
“Zealously shall ye eat of it all the days of your life.
“Thistles and thorns it shall bring forth,
and with crops thou shalt feed.
“In sweat shall ye labour for your bread,
till thou return to the ground,
from which thou wast taken:
thou art dust,
and to dust thou returnest.”

Man called his wife Eve,
for she became the mother of all living human beings
And God the Lord made garments of skins
for man and his wife
And He put them on.

And God the Lord said :
“Now that man in the knowledge of good and evil
has become like one of Us, I wish to prevent him from
picking from the tree of life ;
by eating thereof, he would live forever!”
Therefore, God the Lord expelled him from the garden of Eden,
and he had to go and cultivate the ground
from which he had been taken.
He thus expelled man from the garden,
and on the east side of the garden of Eden
He placed the kerubs and the flame of the revolving sword,
to guard the way to the tree of life.

INTERLUDIUM  Ps. 90(89), 2, 3-4, 5-6, 12-13

You, Lord, have always been our refuge
For every generation anew.

Before the mountains were born,
before the earth was brought forth,
Thou, God, art from everlasting to everlasting.

What is mortal perishes again to dust,
Thou sayest : return, child of man !
To Thee a thousand years are one day,
as yesterday that is past,
an hour of sleep in the night.

Our life breaks down like a dream in the morning,
briefly it is like grass in the field.
In the morning it germinates and shoots up,
In the evening it withers.

Teach us to value our days
And so come to wisdom of heart.
Abandon, Lord, how long wilt thou torment us?
Yet be merciful to thy servants.

ALLELUIA Phil. 2, 15-16

Alleluia.
Shine like stars in the universe,
and hold fast the word of life.
Alleluia

GOSPEL   Mk. 8, 1-10

The people ate until they were satiated.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark

When again in those days many people were gathered together
and they had nothing to eat,
Jesus called his disciples to him and spoke to them :
“I have compassion on these people ,
because they have stayed with me for three days
so that now they are without food.
“If I let them go home without food
they will succumb on the way ;
some of them have come a long way.”
His disciples answered Him :
” Where can anyone here, in such a lonely place
get bread to satiate them?”
He asked them : “How many loaves do you have then ?”
“Seven,” they answered.
He ordered the people to sit down on the ground.
Then He took the seven loaves,
and after the thanksgiving prayer he broke them
and gave them to His disciples to set before the people ;
and they did.
They also had some fish :
after blessing them,
He told them to serve them too.

The people ate until they were satiated
and to the remaining chunks they collected seven baskets.
There were about four thousand people.
Then He sent them home.

Immediately He went on board with His disciples
And came into the region of Dalmanúta.

 

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home 

IV. The message of each creature in the harmony of all creation

84. To insist that man is image of God should not make us forget that every creature has a function and none is superfluous. All of the material universe is a language of God’s love, of his boundless affection for us. Soil, water, mountains, all are caresses of God. The history of one’s own friendship with God always develops in a geographical space that takes on a very personal meaning, and each of us preserves in his memory places whose memory does him very good. Those who grew up among the mountains or sat beside a stream to drink as children, or who played in a square of their neighborhood, when they return to those places, feel called to recover their own identity.

To be continued       For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch  Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Vrijdag in de vijfde week door het jaar

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Het verhaal van de zondeval is uitzonderlijk rijk aan betekenis. Het geeft ons vooreerst een inzicht in de psychologie van bekoring en zonde. De verlokking komt van buitenaf –een lust voor het oog-maar de bekoring schuilt ook binnen, in het hart van de mens: inzicht krijgen. Zonde heeft met vrijheid te maken. Verder krijgen we hier weer antwoord op een van de vele vragen van Israël: vanwaar komt het schaamtegevoel? Waarom lopen de mensen gekleed?
Stuk voor stuk wordt in deze verhalen het ethisch systeem van Israël opgebouwd: de verhouding tussen man en vrouw, broeder en broeder, vader en zoon, natie en natie en doorheen dat alles: tussen mens en God.

EERSTE LEZING                                           Gen. 3, 1-8

Gij zult gelijk worden aan God,
door de kennis van goed en kwaad.

Uit het Boek Genesis

Van alle dieren die God de Heer gemaakt had,
was er geen zo sluw als de slang.
Ze zei tot de vrouw :
“Heeft God werkelijk gezegd
dat ge van geen enkele boom in de tuin moogt eten?”
De vrouw zei tot de slang:
“Wij mogen wel eten van de vruchten
van de bomen in de tuin.
“God heeft alleen gezegd :
Van de vruchten van de boom
die midden in de tuin staat moogt ge niet eten ;
ge moogt ze zelfs niet aanraken ;
anders zult ge sterven.”
Maar de slang zei tot de vrouw :
“Gij zult helemaal niet sterven !
“God weet dat uw ogen open zullen gaan
als ge eet van die boom,
en dat ge dan gelijk zult worden aan God,
door de kennis van goed en kwaad.”
Toen zag de vrouw
dat het goed eten was van die boom,
en dat hij een lust was voor het oog,
en hoe aantrekkelijk het was er inzicht door te krijgen.
Zij plukte dus een vrucht en at ervan;
zij gaf er ook van aan haar man,
die bij haar stond, en ook hij at ervan.
Nu gingen hun beiden de ogen open
en zij ontdekten dat zij naakt waren.
Daarom hechtten ze vijgenbladen aaneen
en maakten daar lendenschorten van.
Toen zij, bij het opkomen van de middagwind,
de donder van God de Heer
in de tuin hoorden klinken,
verborgen de mens en zijn vrouw zich voor God
tussen de bomen van de tuin.

TUSSENZANG                                                  Ps. 32(31), 1-2, 5, 6, 7

Gelukkig degene wiens fout werd vergeven.

Gelukkig degene wiens fout werd vergeven,
wiens zonde door God werd bedekt.
Gelukkig de mens die geen schuld heeft bij God,
wiens hart geen misdaad verbergt.

Ik heb mijn zonde beleden voor U,
mijn schuld niet langer ontkend.
Ik sprak : voor de Heer beken ik mijn fout ;
toen hebt Gij mijn zonde vergeven.

Daarom zal de vrome zich keren tot U
wanneer hij door onheil bedreigd wordt;
al breekt er een stortvloed over hem los,
de rampspoed zal hem niet raken.

Mijn toevlucht zijt Gij, mijn redder in nood,
Gij hult mij in voorspoed en vreugde.

ALLELUIA                                                          cf. Ef. 1, 17-18

Alleluia.
De God van onze Heer Jezus Christus
moge ons innerlijk oog verlichten,
om te zien, hoe groot de hoop is
waartoe Hij ons roept.
Alleluia.

EVANGELIE                                                      Mc. 7, 31-37

Hij laat doven horen en stommen spreken.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd
vertrok Jezus uit de streek van Tyrus
en begaf zich over Sidon naar het meer van Galilea,
midden in de streek van Dekápolis.
Men bracht een doofstomme bij Hem
en smeekte Hem dat Hij deze de hand zou opleggen.
Jezus nam hem terzijde, buiten de kring van het volk,
stak hem de vingers in de oren
en raakte zijn tong met speeksel aan.
Vervolgens sloeg Hij zijn ogen ten hemel,
zuchtte en sprak tot hem : “Effeta”,
wat betekent : Ga open,
en werd de band van zijn tong losgemaakt
zodat hij normaal sprak.
Hij verbood hun het aan iemand te zeggen ;
maar met hoe meer nadruk Hij dat verbood,
des te luider verkondigden zij het.
Buiten zichzelf van verbazing riepen zij uit :
“Hij heeft alles wel gedaan,
Hij laat doven horen en stommen spreken.”

 

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

83. Het einddoel van de gang van het heelal ligt in de volheid van God, die reeds door de opgestane Christus is bereikt, spil van de universele groei. Zo voegen wij nog een argument toe om elke despotische en onverantwoorde overheersing van de andere schepselen door de mens af te wijzen. Het uiteindelijke doel van de andere schepselen zijn niet wij. Integendeel, allen gaan samen met ons en door ons verder naar het gemeenschappelijke doel dat God is, in een transcendente volheid waar de verrezen Christus alles omarmt en verlicht. De mens, begiftigd met verstand en liefde en aangetrokken door de volheid van Christus, is immers geroepen alle schepselen terug te brengen naar hun Schepper.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

 

________________________________________________________________________

 

Friday in the fifth week through the year

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
The story of the Fall is exceptionally rich in meaning. First, it gives us an insight into the psychology of temptation and sin. The temptation comes from outside -a feast for the eyes-but the temptation is also within, in the heart of man: gaining insight. Sin has to do with freedom. Further, here we get another answer to one of Israel’s many questions: whence comes the sense of shame? Why do the people walk clothed?
Piece by piece, these stories build Israel’s ethical system: the relationship between man and woman, brother and brother, father and son, nation and nation and through it all: between man and God.

FIRST READING   Gen. 3, 1-8

You shall become like God,
through the knowledge of good and evil.

From the Book of Genesis

Of all the animals that God the Lord had made,
there was none so cunning as the serpent.
She said to the woman :
“Did God really say
that you must not eat from any tree in the garden?”
The woman said to the serpent:
“We may eat of the fruits
of the trees in the garden.
“God has only said :
Of the fruit of the tree
that is in the middle of the garden you shall not eat ;
You must not even touch them ;
Otherwise you will die.”
But the serpent said to the woman :
“Thou shalt not die at all!
“God knows that your eyes will open
if you eat from that tree,
and you will become like God,
through the knowledge of good and evil.”
Then the woman saw
that it was good eating from that tree,
and how pleasing it was to the eye,
and how attractive it was to gain insight from it.
So she plucked a fruit and ate of it;
and she gave it to her husband,
who was standing by her, and he also ate from it.
Now the eyes of both of them were opened
And they found that they were naked.
So they bound fig leaves together
And made them into aprons.
Then, at the rising of the afternoon wind,
the thunder of God the Lord
sounded in the garden,
man and his wife hid themselves from God
among the trees of the garden.

INTERLUDIUM   Ps. 32(31), 1-2, 5, 6, 7

Happy the one whose fault was forgiven.

Happy the one whose fault was forgiven,
whose sin was covered by God.
Happy the one who has no fault with God,
whose heart hides no crime.

I have confessed my sin before You,
denied my guilt no longer.
I spoke : before the Lord I confess my fault ;
then Thou forgavest my sin.

Therefore the pious man will turn to Thee
Whenever he is threatened by calamity;
though a flood break over him,
The calamity shall not touch him.

My refuge art Thou, my Savior in distress,
Thou shalt compass me about in prosperity and joy.

ALLELUIA cf. Eph. 1, 17-18

Alleluia.
The God of our Lord Jesus Christ
May lighten our inner eye,
to see how great is the hope
to which he calls us.
Alleluia.

GOSPEL   Mk 7, 31-37

He makes the deaf hear and the dumb speak.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time
Jesus left the region of Tyre
and went over Sidon to the Sea of Galilee,
in the midst of the region of Dekápolis.
A deaf and dumb man was brought to Him
and begged Him to lay hands on him.
Jesus took him aside, outside the circle of the people,
put his fingers in his ears
and touched his tongue with saliva.
Then He lifted up His eyes to heaven,
sighed and spoke to him : “Effeta”,
which means: Open up,
and the band of his tongue was loosened
so that he spoke normally.
He forbade them to say it to anyone ;
but the more emphatically He forbade it,
the louder they proclaimed it.
Beside themselves with amazement they exclaimed :
“He has done everything,
He makes the deaf hear and the dumb speak.”

 

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home 

83. The final goal of the course of the universe lies in the fullness of God, already attained through the risen Christ, pivot of universal growth. Thus we add another argument for rejecting any despotic and irresponsible domination of the other creatures by man. The ultimate goal of the other creatures is not us. On the contrary, all proceed together with us and through us toward the common goal that is God, in a transcendent fullness where the risen Christ embraces and illuminates all. Indeed, man, endowed with reason and love and attracted by the fullness of Christ, is called to bring all creatures back to their Creator.

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Donderdag – O.L.-Vrouw van Lourdes

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Israël zoekt antwoord op zovele vragen, een van de meest wezenlijke is: welke is de relatie tussen man en vrouw? Waaruit bestaat die wonderlijke aantrekkingskracht tussen beiden? Alleen een vrouw die wederhelft is, die gelijkwaardig is aan de man, kan gezellin voor Adam worden. In een uniek bruiloftslied wordt die fundamentele eenheid uitgezongen: ‘eindelijk, been van mijn gebeente, vlees van mijn vlees’.

EERSTE LEZING                                           Gen. 2, 18-25

God bracht de vrouw naar de mens.
Zij zullen volkomen één zijn.

Uit het Boek Genesis

God de Heer sprak :
“Het is niet goed dat de mens alleen blijft.
“Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past.”
Toen boetseerde God de Heer uit de aarde
alle dieren op het land en alle vogels in de lucht,
en bracht die bij de mens,
om te zien hoe hij ze noemen zou :
zoals de mens ze zou noemen, zo zouden ze heten.
De mens gaf dus namen aan al de tamme dieren
en aan de vogels in de lucht
en aan al de wilde beesten ;
maar een hulp die bij hem paste vond de mens niet.
Toen liet God de Heer de mens in een diepe slaap vallen ;
en terwijl de mens sliep,
nam Hij één van zijn ribben weg
en zette er vlees voor in de plaats.
Daarna vormde God de Heer
uit de rib die Hij bij de mens had weggenomen,
een vrouw, en bracht haar naar de mens.
Toen sprak de mens :
“Eindelijk been van mijn gebeente
en vlees van mijn vlees !
“Mannin zal zij heten,
want uit een man is zij genomen.”
Zo komt het dat een man
zijn vader en zijn moeder verlaat
en zich zo aan zijn vrouw hecht,
dat zij volkomen één worden.
Ze waren beiden naakt, de mens en zijn vrouw,
maar zij voelden geen schaamte voor elkaar.

TUSSENZANG                                      Ps; 128(127), 1-2, 3, 4-5

Gelukkig die godvrezend zijt.

Gelukkig die godvrezend zijt,
de weg des Heren gaat.
Gij zult de vrucht van eigen arbeid eten,
tevreden en voorspoedig zult gij zijn.

Uw vrouw daarbinnen in uw huis
is als een rijkbeladen wijnstok.
En als olijventakken rond de stam
zo staan uw zonen om uw tafel.

Ja, zo wordt elke man gezegend
die eer geeft aan de Heer.
U zegene de Heer uit Sion ;
moogt gij Jeruzalem welvarend zien
zolang uw dagen duren.

ALLELUIA                                             II Kor. 5, 19

Alleluia.
God was het
die in Christus de wereld met zich verzoende :
en ons gaf Hij de boodschap van de verzoening mee.
Alleluia.

EVANGELIE                                               Mc. 7, 24-30

De honden onder de tafel eten van de kruimels van de kinderen.

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd
trok Jezus naar de streek van Tyrus en Sidon.
Hij ging er een huis binnen
en wilde niet dat iemand het te weten kwam,
maar Hij kon niet onopgemerkt blijven.
Een vrouw
wier dochtertje door een onreine geest was bezeten,
kwam dan ook, zodra ze van Hem gehoord had naderbij
en wierp zich aan zijn voeten.
De vrouw was een Helleense van Syrofenisische afkomst.
Zij vroeg Hem de duivel uit haar dochter uit te drijven.
Hij sprak tot haar :
“Laat eerst de kinderen verzadigd worden.
“Want het is niet goed
het brood dat voor de kinderen bestemd is
aan de honden te geven.”
Maar zij had een antwoord en zei Hem :
“Jawel, Heer.
“De honden onder de tafel
eten immers van de kruimels van de kinderen.”
Toen sprak Hij tot haar :
“Omdat ge dit zegt,
ga heen,
de duivel heeft uw dochter verlaten.”
Zij keerde naar huis terug,
trof haar kind te bed
en bevond dat de duivel was heengegaan.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

82. Het zou echter ook verkeerd zijn te denken dat de andere levende wezens beschouwd moeten worden als pure objecten die onderworpen zijn aan de willekeurige heerschappij van de mens. Wanneer de natuur alleen maar wordt gezien als een object van profijt en belang, dan brengt dat ook ernstige gevolgen voor de maatschappij met zich mee. De opvatting die de willekeur van de sterkste ondersteunt, heeft een geweldige ongelijkheid, ongerechtigheid en geweld voor het grootste gedeelte van de mensheid bevorderd, omdat de hulpbronnen het eigendom worden van wie het eerste komt of van wie de macht heeft: de winnaar krijgt alles. Het ideaal van harmonie, gerechtigheid, broederschap en vrede dat Jezus voorhoudt, staat lijnrecht tegenover dit model en Hij bracht dit zo tot uitdrukking, toen Hij verwees naar de machten van zijn tijd: “de heersers der volkeren regeren hen met ijzeren vuist en de groten maken misbruik van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn; wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn” (Mat. 20, 25-26).

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_______________________________________________________________

Thursday – Our Lady of Lourdes

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Israel seeks answers to so many questions, one of the most essential being: what is the relationship between man and woman? What is the marvelous attraction between them? Only a woman who is mutual, who is equal to the man, can become companion for Adam. In a unique wedding song this fundamental unity is sung out: ‘at last, bone of my bones, flesh of my flesh’.

FIRST READING   Gen. 2, 18-25

God brought the woman to man.
They will be completely one.

From the Book of Genesis

God the Lord spoke :
“It is not good that man should remain alone.
“I am going to make a help for him that will suit him.”
Then God the Lord modelled out of the earth
all the animals of the land and all the birds of the air,
and brought them to man,
to see what he would call them:
as man would call them, so they would be called.
So man gave names to all the domesticated animals
and to the birds of the air
and to all the wild beasts ;
but a help that suited him man did not find.
Then God the Lord caused man to fall into a deep sleep ;
And while man slept ,
He took away one of his ribs
and put flesh in its place.
Then God the Lord formed
out of the rib that He had taken away from man,
and brought her to man.
Then man spoke :
“Finally bone of my bones
And flesh of my flesh !
“Mannin shall she be called,
for of man is she taken.”
So it comes to pass that a man
leaves his father and his mother
and so attach himself to his wife,
that they become one.
They were both naked, the man and his wife,
but they felt no shame for one another.

INTERLUDIUM   Ps; 128(127), 1-2, 3, 4-5

Happy who fear God.

Happy who fear God,
walk in the way of the Lord.
Thou shalt eat the fruit of thine own labor,
you shall be satisfied and prosperous.

Thy wife within thy house
Is like a richly laden vine.
And as olive branches around the stem
So are thy sons around thy table.

Yes, so is every man blessed
Who gives honor to the Lord.
Bless you the Lord from Zion ;
may ye see Jerusalem prosperous
As long as thy days last.

ALLELUIA II Cor. 5, 19

Alleluia.
It was God
who in Christ reconciled the world to himself :
And to us He gave the message of reconciliation.
Alleluia.

GOSPEL   Mk 7, 24-30

The dogs under the table eat from the children’s crumbs.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time
Jesus went to the region of Tyre and Sidon.
He entered a house there
and did not want anyone to know,
but He could not go unnoticed.
A woman
whose little daughter was possessed by an unclean spirit,
as soon as she heard about him, she came to him and threw herself at his feet.
The woman was a Hellenic of Syrophoenician descent.
She asked Him to cast out the devil from her daughter.
He spoke to her :
“Let first the children be satiated.
“For it is not good
the bread that is for the children
to give to the dogs.”
But she had an answer and told Him :
“Yea, Lord.
“After all, the dogs under the table
eat from the crumbs of the children.”
Then He spoke to her :
“Because thou sayest this ,
go,
the devil has left thy daughter.”
She returned home,
found her child in bed
and found that the devil had gone.

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

82. However, it would also be wrong to think that the other living beings should be regarded as pure objects subject to the arbitrary rule of man. When nature is seen only as an object of profit and interest, it also brings serious consequences for society. The view that supports the arbitrary rule of the fittest has promoted tremendous inequality, injustice and violence for most of humanity, as resources become the property of whoever comes first or whoever has the power: the winner gets everything. The ideal of harmony, justice, brotherhood and peace that Jesus advocates is diametrically opposed to this model, and He expressed it in this way when He referred to the powers of His day: “the rulers of nations rule them with an iron fist, and the great ones abuse their power over them. This must not be the case with you; whoever wants to become great among you must be a servant of you” (Mat 20:25-26).

To be continued       For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Woensdag – H. Scholastica, mgd.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Met het tweede scheppingsverhaal begint een volgend deel van het boek Genesis, dat loopt tot het verhaal van de toren van Babel. Het tweede scheppingsverhaal is veel ouder dan het eerste: tiende eeuw versus zesde eeuw. Zelfs iemand die niet thuis is in de Bijbel merkt het verschil: volgens het eerste worden planten op de derde dag geschapen, maar verder lezen we dat de tuin van Eden pas aangelegd wordt na de schepping van de mens; de Godsnaam luidt in het eerste verhaal Elohim (God zoals op vele plaatsen in het Midden-Oosten: El), in het tweede verhaal Jahweh-Elohim. Men ziet dit zelfs in de vertalingen wanneer men ze vergelijkt. De redacteur ziet deze ‘contradicties’ over het hoofd, wanneer hij beide verhalen koppelt.

EERSTE LEZING                                         Gen. 2, 4b-9.15-17

God plaatste de mens die Hij geboetseerd had in de tuin.

Uit het Boek Genesis

Toen God de Heer de aarde en de hemel maakte,
waren er op aarde nog geen wilde planten
en groeide er geen enkel veldgewas,
want God had nog geen regen op aarde laten vallen
en er was nog geen mens om de grond te bebouwen,
om het water uit de aarde omhoog te halen
en de aardbodem te bevloeien.
Toen boetseerde God de Heer de mens uit stof,
van de aarde genomen,
en Hij blies hem de levensadem in de neus :
zo werd de mens een levend wezen.
Daarna legde God de Heer een tuin aan in Eden,
ergens in het oosten,
en daarin plaatste Hij de mens die Hij geboetseerd had.
God de Heer liet uit de grond allerlei bomen opschieten,
aanlokkelijk om te zien en heerlijk om van te eten ;
daarbij was ook de boom van het leven
midden in de tuin
en de boom van de kennis van goed en kwaad.
Toen bracht God de Heer de mens in de tuin van Eden,
om die te bewerken en te beheren.
En God de Heer gaf de mens dit gebod :
“Van al de bomen in de tuin moogt ge vrij eten,
maar van de boom van de kennis van goed en kwaad
moogt ge niet eten,
want op de dag dat gij daarvan eet,  moet ge sterven.”

TUSSENZANG                            Ps. 104(103), 1-2a, 27-28, 29bc-30

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer !

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
wat zijt Gij groot, Heer mijn God !
Met glorie en luister zijt Gij gekleed,
uw mantel is zuiver licht.

Al de dieren verwachten van U
dat Gij ze voedt op hun tijd.
Wat Gij voor hen uitstrooit verzamelen zij,
ze worden verzadigd als Gij uw hand opent.

Neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om,
en keren terug tot de aarde.
Maar zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.

ALLELUIA                                                  cf. Hand. 16, 14b

Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Mc. 7, 14-23

Wat uit de mens komt, dat bezoedelt de mens.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd riep Jezus het volk weer bij zich en sprak tot hen :
“Luistert allen naar Mij en wilt verstaan :
niets kan de mens bezoedelen
wat van buiten af in hem komt.
“Maar wat uit de mens komt
dat bezoedelt de mens.
“Als iemand oren heeft om te horen, hij luistere.”
Nadat Hij zich van het volk had teruggetrokken
en thuis gekomen was
stelden zijn leerlingen Hem vragen over de gelijkenis.
Hij antwoordde hun :
“Begrijpt ook gij nog zo weinig?
“Beseft gij dan niet,
dat al wat van buiten af in de mens komt
hem niet kan bezoedelen,
omdat het niet in zijn hart komt maar in zijn buik
en zijn weg vindt in een zekere plaats ?”
Zo verklaarde Hij alle voedsel rein.
“Maar,
-zei Hij –
wat uit de mens komt,
dat bezoedelt de mens.
“Want uit het binnenste, uit het hart van de mensen
komen boze gedachten, ontucht, diefstal, moord,
echtbreuk, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog,
losbandigheid, afgunst, godslastering, trots, lichtzinnigheid.
“Al die slechte dingen komen uit het binnenste
en bezoedelen de mens.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

81. Hoewel de mens ook processen van evolutie veronderstelt, brengt hij ook een nieuwheid met zich mee die niet geheel is te verklaren uit de evolutie van andere open systemen. Ieder van ons beschikt op zich over een persoonlijke identiteit, die in staat is om in dialoog te treden met de ander en met God zelf. Vermogen tot reflectie, redeneren, creativiteit, interpretatie, artistieke uitwerking en andere nieuwe vaardigheden laten een uitzonderlijkheid zien die boven het fysieke en biologische niveau uitgaat. De kwalitatieve nieuwheid van het ontstaan van een persoonlijk wezen binnen de materiële schepping, veronderstelt een direct handelen van God, een bijzondere roeping tot leven en tot een relatie van een Jij tot een ander jij. Uitgaande van de bijbelteksten beschouwen wij de persoon als een subject dat nooit tot de categorie van een object kan worden gereduceerd.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________________

Wednesday – H. Scholastica, virg.

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
With the second creation story begins the next section of the book of Genesis, which runs until the story of the tower of Babel. The second creation story is much older than the first: tenth century versus sixth century. Even someone not versed in the Bible notices the difference: according to the first, plants are created on the third day, but further we read that the garden of Eden is not laid out until after the creation of man; the name of God in the first story is Elohim (God as in many places in the Middle East: El), in the second story Yahweh-Elohim. One sees this even in the translations when comparing them. The editor overlooks these “contradictions” when he links the two stories.

FIRST READING   Gen. 2, 4b-9.15-17

God placed the man He had sculpted in the garden.

From the Book of Genesis

When God the Lord made the earth and the heavens,
there were no wild plants on the earth
and no field crops grew,
for God had not yet sent down rain upon the earth
and there was no man yet to cultivate the ground,
to bring up the water of the earth
and irrigate the earth’s soil.
Then God the Lord modelled man from dust,
taken from the earth,
and He breathed into his nose the breath of life:
thus man became a living being.
Then God the Lord laid out a garden in Eden,
somewhere in the east,
and in it He placed the man whom He had sculpted.
God the Lord caused all kinds of trees to sprout from the ground,
alluring to behold and delicious to eat;
among them was the tree of life
in the midst of the garden
and the tree of the knowledge of good and evil.
Then God the Lord brought man into the garden of Eden,
to cultivate it and to manage it.
And God the Lord gave man this commandment :
“Of all the trees of the garden ye may eat freely ,
But of the tree of the knowledge of good and evil
you shall not eat,
for in the day that thou eatest thereof thou must die.”

INTERLUDIUM   Ps. 104(103), 1-2a, 27-28, 29bc-30

Glorify, my soul, the Lord!

Glorify, my soul, the Lord,
How great art thou, Lord my God!
With glory and splendor art thou clothed,
thy robe is pure light.

All the animals wait upon thee
That Thou mayest feed them in their time.
What Thou dost scatter before them they gather,
they are satisfied when Thou openest Thy hand.

Do Thou take away their spirit, they perish,
And return to the earth.
But sendest thou thy spirit, then comest life again,
Thou preparest a new creation.

ALLELUIA cf. Acts 16, 14b

Alleluia.
Make our hearts receptive, Lord,
and that we may hear the word of your Son.
Alleluia.

GOSPEL   Mk. 7, 14-23

What comes from man, that defiles man.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time Jesus called the people back to Himself and spoke to them :
“Listen all to Me and want to understand :
nothing can taint a man
that which comes into him from without.
“But what comes out of man
that defiles man.
“If anyone has ears to hear, he listens.”
After He withdrew from the people
and had come home
His disciples asked Him questions about the parable.
He answered them :
“Do ye also yet understand so little?
“Do you not realize
that whatever comes into man from without
cannot taint him,
because it comes not into his heart but into his belly
and finds its way into a certain place?”
Thus He declared all food to be pure.
“But.
-said He –
That which comes out of man,
that defiles man.
“For from within, from the heart of men
come evil thoughts, fornication, theft, murder,
adultery, greed, wickedness, deceit,
debauchery, envy, blasphemy, pride, levity.
“All these evil things come from within
and defile man.”

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

81. Although human beings also presuppose processes of evolution, they also bring with them a newness that cannot be fully explained by the evolution of other open systems. Each of us possesses in himself a personal identity, capable of dialogue with the other and with God himself. Ability to reflect, reason, creativity, interpretation, artistic elaboration and other new skills show an exceptionality that goes beyond the physical and biological level. The qualitative newness of the emergence of a personal being within material creation presupposes a direct action of God, a special calling to life and to a relationship of a You to another You. Starting from the biblical texts, we consider the person as a subject who can never be reduced to the category of an object.

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch  Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Dinsdag in de vijfde week door het jaar

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
In het eerste deel van Genesis ontgoddelijkt de schrijver de kosmos. Zon en maan, de goden die in Babylon aanbeden worden, maken plaats voor een eeuwige God die een bondgenoot van de mens is. Achter deze wereld, boven deze wereld staat de éne God, die de chaos, de dood, het donker, de wildernis overwint. Uiteindelijk maakt God de mens en Hij zegent hem. Hij roept de mens om er voor Hem, zijn Schepper, te zijn, in dienst van zijn schepping. Opmerkelijk: de dag waarop God de schepping voltooid heeft en rust – de zevende dag, de sabbat – is een dag die eigenlijk niet eindigt. Er staat niet geschreven, zoals bij andere dagen het geval is: ‘En het was avond geweest en ochtend, de zevende dag’. De zevende dag is een oneindige dag, de dag die de voorbode is van de eeuwige rust, van het eeuwige licht dat God beloofd heeft.

EERSTE LEZING                                                Gen. 1, 20-2, 4a

Nu gaan wij de mens maken, als beeld van ons, op ons gelijkend.

Uit het Boek Genesis

God sprak:
“Het water moet wemelen van dieren, en boven het land
moeten de vogels vliegen langs het hemelgewelf.”
Toen schiep God de grote gedrochten van de zee
en al de krioelende dieren, waar het water van wemelt,
soort na soort,
en al de gevleugelde dieren, soort na soort.
En God zag dat het goed was.
God zegende ze en Hij sprak :
“Weest vruchtbaar en wordt talrijk ;
gij moet het water van de zee bevolken,
en de vogels moeten talrijk worden op het land.”
Het werd avond en het werd ochtend ;
dat was de vijfde dag.

God sprak :
“Het land moet levende wezens voortbrengen van allerlei soort :
tamme dieren, kruipende dieren
en wilde beesten van allerlei soort.”
Zo gebeurde het.
God maakte de wilde beesten, soort na soort,
de tamme dieren, soort na soort,
en alles wat over de grond kruipt, soort na soort.
En God zag dat het goed was.

God sprak :
“Nu gaan wij de mens maken,
als beeld van Ons, op Ons gelijkend ;
hij zal heersen over de vissen van de zee,
over de vogels van de lucht,
over de tamme dieren, over alle wilde beesten
en over al het gedierte dat over de grond kruipt.”
En God schiep de mens als zijn beeld ;
als het beeld van God schiep Hij hem ;
man en vrouw schiep Hij hen.
God zegende hen en sprak tot hen :
Weest vruchtbaar en wordt talrijk ;
bevolkt de aarde en onderwerpt haar ;
heerst over de vissen van de zee,
over de vogels van de lucht,
en over al het gedierte dat over de grond kruipt.”
En God sprak :
“Hierbij geef Ik alle zaadvormende gewassen
op de hele aardbodem aan u,
en alle bomen met zaaddragende vruchten :
zij zullen u tot voedsel dienen.
“Maar aan alle wilde beesten,
aan alle vogels in de lucht
en aan alles wat over de grond kruipt,
aan al wat dierlijk leven heeft,
geef Ik al het groene gewas als voedsel.”
Zo gebeurde het.
God bezag alles wat Hij gemaakt had,
en Hij zag dat het heel goed was.
Het werd avond en het werd ochtend ;
dat was de zesde dag.

Zo werden de hemel en de aarde voltooid,
en alles waarmee ze toegerust zijn.
Op de zevende dag
bracht God het werk dat Hij verricht had
tot voltooiing.

Hij rustte op de zevende dag
van al het werk dat Hij verricht had.
God zegende de zevende dag en maakte hem heilig,
want op die dag rustte God van al het werk
dat Hij scheppend tot stand had gebracht.
Dit is de geschiedenis van het ontstaan
van hemel en de aarde, zoals ze geschapen zijn.

TUSSENZANG                                       Ps. 8, 4-5, 6-7, 8-9

Heer, onze Heer,
hoe ontzagwekkend is uw Naam op aarde.

Als ik naar de hemel kijk,
het kunstwerk van uw vingers,
als ik maan en sterren zie, die Gij daar hebt gezet :
ach, wat is de mens dan, dat Gij naar hem omziet,
’t mensenkind, dat Gij zo voor hem zorgt ?

Niet veel minder dan een engel hebt Gij hem geschapen,
hem omkleed met schoonheid en met pracht ;
heel uw schepping aan hem onderworpen,
alles aan zijn voeten neergelegd :

Runderen en schapen overal,
ook de wilde dieren op de velden ;
vogels in de lucht en vissen in de zee,
al wat wemelt in de oceanen.

ALLELUIA                                                Joh. 17, 17b, a

Alleluia.
Uw Woord is waarheid, Heer,
wijd ons U toe in de waarheid.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Mc. 7, 1-13

Gij laat het gebod van God varen
en houdt vast aan de overlevering van mensen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

Eens kwamen de Farizeeën
en enkele schriftgeleerden uit Jeruzalem bij Jezus te samen,
en ze zagen dat sommige van zijn leerlingen met onreine,
dat wil zeggen, ongewassen handen aten.
De Farizeeën immers en al de Joden eten niet
zonder eerst de vingertoppen gewassen te hebben,
daar ze vasthouden aan de overlevering van de voorvaderen ;
komen ze van de markt,
dan eten ze niet voordat zij zich gereinigd hebben;
zo zijn er nog vele andere dingen
waaraan ze bij overlevering vasthouden :
het afwassen van bekers, kruiken en koperen vaatwerk.

Daarom
stelden de Farizeeën en schriftgeleerden Hem de vraag :
“Waarom gedragen uw leerlingen zich niet
volgens de overlevering van de voorvaderen,
maar eten zij met onreine handen ?”
Hij antwoordde hun :
“Hoe juist heeft Jesaja over u, huichelaars geprofeteerd !
“Zo toch staat er geschreven :
Dit volk eert Mij met de lippen
maar hun hart is ver van Mij.
Zij eren Mij, maar zonder zin,
en mensenwet is wat zij leren.
“Gij laat het gebod van God varen
en houdt vast aan de overlevering van mensen :
kruiken en bekers afwassen
en meer van dergelijke dingen doet ge.
“Het is fraai,
-vervolgde Hij –
dat gij het gebod van God buiten werking stelt
om uw overlevering te handhaven !
“Mozes heeft immers gezegd :
Eer uw vader en uw moeder, en
wie zijn vader of moeder vervloekt moet sterven.
“En toch leert gij :
Als iemand tot zijn vader of moeder zegt :
alles waarmee ik u zou kunnen helpen, is Korban,
-dat betekent : offergave –
dan staat ge hem niet meer toe
iets voor zijn vader of moeder te doen.
“Zo maakt ge het woord Gods krachteloos
ten gunste van uw overlevering die gij doorgeeft.
“En ge doet meer van dergelijke dingen.”

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

80. Desondanks is God, die met ons wil handelen en op onze samenwerking wil rekenen, ook in staat iets goeds te halen uit het kwaad dat wij doen, omdat “de heilige Geest een oneindige vindingrijkheid heeft, eigen aan de goddelijke geest, die ervoor kan zorgen ook de knopen van de meest ingewikkelde en ondoordringbare menselijke aangelegenheden te ontwarren”. Hij heeft op enigerlei wijze zichzelf willen beperken bij de schepping van een wereld die ontwikkeling nodig heeft en waar veel dingen die wij als kwaad, gevaren of bronnen van lijden beschouwen, in werkelijkheid deel uitmaken van de geboorteweeën die ons ertoe aanzetten samen te werken met de Schepper. Hij is aanwezig in het diepste binnenste van ieder ding zonder de autonomie van zijn schepsel te bepalen en ook dit veroorzaakt de legitieme autonomie van de aardse werkelijkheden. Deze goddelijke aanwezigheid, die het voortbestaan en de ontwikkeling van ieder wezen waarborgt, “is de voortzetting van het scheppend handelen”. De Geest van God heeft het heelal vervuld van potenties die het mogelijk maken dat uit de schoot van de dingen steeds iets nieuws kan ontspruiten. “De natuur is niets anders dan de ratio van een bepaalde kunst, vooral de goddelijke kunst, die staat geschreven in de dingen, waardoor de dingen zelf bewegen naar een bepaald doel. Alsof de scheepsbouwer het hout zou kunnen toestaan vanzelf te bewegen om de vorm van het schip aan te nemen”.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

Tuesday in the fifth week through the year

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

 

Consideration
In the first part of Genesis, the writer indeifies the cosmos. Sun and moon, the gods worshipped in Babylon, give way to an eternal God who is an ally of man. Behind this world, above this world is the one God who conquers chaos, death, darkness, wilderness. Ultimately, God makes man and He blesses him. He calls man to be there for Him, His Creator, in service to His creation. Remarkable: the day when God completes creation and rests – the seventh day, the Sabbath – is a day that does not actually end. It is not written, as it is with other days, “And it had been evening and morning, the seventh day. The seventh day is an infinite day, the day that foreshadows the eternal rest, the eternal light that God has promised.

FIRST READING  Gen. 1, 20-2, 4a

Now we are going to make man, as an image of us, similar to us.

From the Book of Genesis

God spoke:
“The waters must teem with animals, and over the land
the birds should fly along the firmament.”
Then God created the great monstrosities of the sea
And all the teeming animals, of which the waters are teeming,
species after species,
and all the winged beasts, species after species.
And God saw that it was good.
God blessed them and He spoke :
“Be fruitful and become numerous ;
You must populate the waters of the sea ,
and the birds should multiply on the land.”
It became evening and it became morning ;
that was the fifth day.

God spoke :
“The land must bring forth living creatures of all kinds :
domestic animals, creeping animals
and wild beasts of all kinds.”
So it happened.
God made the wild beasts, species after species,
the domesticated animals, species after species,
and everything that crawls on the ground, species after species.
And God saw that it was good.

God spoke :
“Now we are going to make man ,
as an image of Us, similar to Us;
He shall rule over the fish of the sea,
over the birds of the air,
over domesticated animals, over all wild beasts
And over all the beasts that crawl upon the ground.”
And God created man as His image ;
as the image of God He created him ;
man and woman He created them.
God blessed them and spoke to them :
Be fruitful and become numerous ;
populate the earth and subdue it ;
Rule over the fish of the sea,
over the birds of the air,
and over every beast that creepeth upon the ground.”
And God spoke :
“Hereby I give all the seed-forming crops
on the whole earth to you,
and all the trees with seed-bearing fruit :
they shall serve you for food.
“But to all wild beasts,
all the birds of the air
and to all that creep upon the ground,
to all that has animal life,
I will give all the green crops as food.”
So it happened.
God looked at everything He had made,
and He saw that it was very good.
It became evening and it became morning ;
That was the sixth day.

Thus the heavens and the earth were completed,
and everything with which they are equipped.
On the seventh day
God brought the work that He had done
to completion.

He rested on the seventh day
From all the work He had done.
God blessed the seventh day and made it holy,
because on that day God rested from all the work
that He had creatively brought into being.
This is the history of the creation
of heaven and earth, as they were created.

INTERLUDIUM      Ps. 8, 4-5, 6-7, 8-9

Lord, our Lord,
how awesome is your Name on earth.

When I look up to the heavens,
the work of your fingers,
when I see moon and stars, which Thou hast put there :
Ah, what is man then, that Thou dost look upon him,
The child of man, that Thou dost so care for him?

Not less than an angel hast thou created him,
clothed him in beauty and splendor;
subjected all thy creation to him,
all things laid at his feet :

Cattle and sheep everywhere,
even the wild beasts of the fields ;
birds in the air and fish in the sea,
all that teems in the oceans.

ALLELUIA John 17, 17b, a

Alleluia.
Your Word is truth, Lord,
consecrate us to You in the truth.
Alleluia.

GOSPEL   Mk. 7, 1-13

You abandon the commandment of God
and hold fast to the lore of men.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

Once the Pharisees
and some of the scribes from Jerusalem gathered together with Jesus,
and they saw that some of his disciples were eating with unclean,
that is, unwashed hands.
After all, the Pharisees and all the Jews do not eat
without first having washed their fingertips,
since they hold to the tradition of the forefathers;
they come from the marketplace,
they don’t eat until they have cleaned themselves;
And there are many other things
which they hold to by tradition :
washing cups, pitchers and copper dishes.

Therefore
the Pharisees and scribes asked Him the question :
“Why don’t your disciples behave
according to the tradition of the forefathers,
but eat with unclean hands?”
He answered them :
“How precisely did Isaiah prophesy about you, hypocrites!
“So nevertheless it is written :
This people honors Me with their lips
But their heart is far from Me.
They honor Me, but without purpose,
and man’s law is what they teach.
“Thou forsakest the commandment of God
and hold to the lore of men :
Washing off jars and cups
and more such things do ye.
“You have a clever way
-he continued-
of rejecting God ’s commandment out of action
in order to maintain your lore!
“For Moses said :
Honor thy father and thy mother, and
He who curses his father or his mother must die.
“And yet you teach :
If anyone says to his father or mother :
Anything with which I could help you is Korban,
-which means: sacrifice-
then you do not allow him
to do anything for his father or mother.
“Thus you make the word of God powerless
in favor of your lore which you pass on.
“And ye do more of such things.”

 

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home 

80. Nevertheless, God, who wants to act with us and count on our cooperation, is also able to extract something good from the evil we do, because “the Holy Spirit has an infinite resourcefulness, peculiar to the divine spirit, which can ensure that even the knots of the most complicated and impenetrable human affairs are untangled.” He has in some way sought to limit himself in the creation of a world that needs development and where many things that we consider evil, dangers or sources of suffering are in reality part of the birth pangs that prompt us to cooperate with the Creator. He is present in the innermost being of each thing without determining the autonomy of its creature and this too causes the legitimate autonomy of earthly realities. This divine presence, which ensures the survival and development of every being, “is the continuation of creative action.” The Spirit of God has filled the universe with potentialities that make it possible for something new to constantly sprout from the womb of things. “Nature is nothing but the rationale of a certain art, especially the divine art, which is written in things, through which things themselves move toward a certain goal. As if the shipbuilder could allow the wood to move by itself to take the shape of the ship.”

 

To be continued       For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©DutchBible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

 

Maandag – H. Hiëronymus Emiliani – H. Josephina, mgd.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Het boek Genesis is zo’n zesentwintig eeuwen geleden opgeschreven, toen de Israëlieten in ballingschap leefden. De vragen die bij hen leefden, werden in Genesis beantwoord: Hoe is alles geworden zoals het is?  Waar komen wij vandaan en waar gaan wij naartoe? Het boek is geen historisch wetenschappelijk werk over het hoe van deze wereld, het is een gelovig werk dat zoekt naar het waarom van deze wereld. De schrijver vertelt theologisch waar het God met de hemel en en de aarde, met zijn volk, in oorsprong om te doen is.

EERSTE LEZING                                                     Gen. 1, 1-19

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

Uit het Boek Genesis

In het begin
schiep God de hemel en de aarde.
De aarde was woest en leeg;
duisternis lag over de diepte,
en een hevige wind joeg de wateren op.

Toen sprak God :
“Er moet licht zijn!”
En er was licht.
En God zag dat het licht goed was.
God scheidde het licht van de duisternis ;
het licht noemde God dag, en de duisternis noemde Hij nacht.
Het werd avond en het werd ochtend ;
dat was de eerste dag.

God sprak :
“Er moet een uitspansel zijn tussen de wateren,
een afscheiding tussen het ene water en het andere.”
En God maakte het uitspansel ;
Hij scheidde het water onder het uitspansel
van het water erboven.
Zo gebeurde het.
Het uitspansel noemde God hemel.
Het werd avond en het werd ochtend ;
dat was de tweede dag.

God sprak :
“Het water onder de hemel
moet naar één plaats samenvloeien,
zodat het droge zichtbaar wordt.”
Zo gebeurde het.
Het droge noemde God land,
en het samengevloeide water noemde Hij zee.
En God zag dat het goed was.

God sprak :
“Het land moet zich tooien met jong groen gras,
zaadvormend gewas en vruchtbomen die ieder naar zijn soort
hun vruchten dragen, met zaad erin.”
En uit het land schoot jong groen op,
gras, zaadvormend gewas, in allerlei soorten,
en bomen die ieder naar zijn soort hun vruchten droegen,
met zaad erin.
En God zag dat het goed was.
Het werd avond en het werd ochtend ;
dat was de derde dag.

God sprak :
“Er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf,
die de dag van de nacht zullen scheiden ;
zij moeten als tekens dienen,
zowel voor de feesten als voor de dagen en de jaren
en tevens als lampen aan het hemelgewelf
om de aarde te verlichten.”
Zo gebeurde het.
God maakte de twee grote lampen,
de grootste om over de dag te heersen,
de kleinste om te heersen over de nacht,
en Hij maakte ook de sterren.
God gaf ze een plaats aan het hemelgewelf
om de aarde te verlichten,
om te heersen over de dag en over de nacht,
en om het licht en de duisternis uiteen te houden.
En God zag dat het goed was.
Het werd avond en het werd ochtend ;
dat was de vierde dag.

TUSSENZANG                        Ps. 104(103), 1-2a, 5-6, 10, 12, 24, 35c

De Heer vindt zijn vreugde in al zijn schepsels.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
wat zijt Gij groot, Heer mijn God !
Met glorie en luister zijt Gij gekleed,
uw mantel is zuiver licht.

Gij hebt ook de aarde geplaatst op haar zuilen,
in eeuwigheid wankelt zij niet.
Gij hebt haar de oerzee als kleed gegeven,
het water stond boven de bergen uit.

De bronnen deed Gij uitstromen als beken,
die dringen zich tussen de bergen voort.
En aan hun oevers nestelen vogels
en zingen tussen het struikgewas.

Hoe veel is het wat Gij gedaan hebt, Heer,
en alles in wijsheid gemaakt,
de aarde is vol van uw schepsels.

verheerlijk, mijn ziel, de Heer :
de Heer zij altijd geprezen !

ALLELUIA                                                      Joh. 15, 15b

Alleluia.
Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer,
want Ik heb u alles meegedeeld
wat Ik van de Vader heb gehoord.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Mc. 6, 53-56

Allen die Jezus aanraakten werden gezond.

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd,
toen Jezus en zijn leerlingen overgestoken waren,
bereikten zij de kust bij Gennésaret en liepen de haven binnen.
Zodra zij uit de boot gestapt waren
herkenden de mensen Hem.
Zij liepen heel de streek af
en men begon de zieken op hun bedden naar de plaats te dragen
waar men hoorde dat Hij was.
Waar Hij maar binnenkwam,
in dorp of stad of gehucht,
legde men de zieken op de pleinen en smeekten Hem
of ze tenminste de zoom van zijn kleed mochten aanraken.
En allen die dit deden werden gezond.

 

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

79. In dit heelal, dat bestaat uit open systemen die met elkaar in verbinding treden, kunnen wij ontelbare vormen van relatie en deelname ontdekken. Dit brengt ons er ook toe aan het geheel te denken als openstaand voor de transcendentie van God, waarbinnen het zich ontwikkelt. Het geloof maakt het ons mogelijk de betekenis en de mysterieuze schoonheid te interpreteren van wat er gebeurt. De menselijke vrijheid kan haar intelligente bijdragen leveren aan een positieve evolutie, maar kan ook nieuw kwaad toevoegen, nieuwe oorzaken van lijden en ware achteruitgang. Dit bepaalt de opwindende en dramatische geschiedenis van de mens, die zowel een bloei van bevrijding, groei, redding en liefde als een traject van verval en wederzijdse verwoesting laat zien. Daarom tracht het handelen van de Kerk niet alleen aan de plicht te herinneren te zorgen voor de natuur, maar tegelijkertijd ” moet zij vooral de mens beschermen tegen de vernietiging van zichzelf”.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

 

_____________________________________________________________________

 

Monday- H. Hiëronymus Emiliani – H. Josephina, virg.

 

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

CONSIDERATION
The book of Genesis was written down some twenty-six centuries ago, when the Israelites were living in exile. The questions that were on their minds were answered in Genesis: How did everything become the way it is?  Where did we come from and where are we going? The book is not a historical scientific work about the how of this world, it is a faithful work that seeks the why of this world. The author tells theologically what God is all about with heaven and and earth, with his people, in origin.

FIRST READING   Gen. 1, 1-19

In the beginning God created the heavens and the earth.

From the Book of Genesis

In the beginning
God created the heavens and the earth.
The earth was desolate and empty;
darkness lay over its depths,
and a violent wind stirred up the waters.

Then God spoke :
“There must be light!”
And there was light.
And God saw that the light was good.
God separated the light from the darkness ;
the light God called day, and the darkness He called night.
It became evening and it became morning ;
that was the first day.

God spoke :
“There must be a firmament between the waters ,
a barrier between one water and another.”
And God made the firmament ;
He separated the water under the firmament
from the water above it.
That’s how it happened.
The firmament God called heaven.
It became evening and it became morning ;
That was the second day.

God spoke :
“The waters under the heaven
must flow together to one place ,
so that the dry land may be seen.”
So it happened.
The dry land God called land,
and the pooled water He called the sea.
And God saw that it was good.

God spoke :
“The land should adorn itself with young green grass,
and fruit trees, each according to its kind.
bearing their fruit, with seed in them.”
And out of the land sprang up young green
grass, seed crops of all kinds,
and trees bearing fruit of every kind,
with seed in them.
And God saw that it was good.
It became evening and it became morning ;
that was the third day.

God spoke :
“There must be lights in the firmament ,
that shall separate the day from the night ;
They shall serve as signs ,
both for the feasts and for the days and for the years
and also as lamps in the firmament
to illuminate the earth.”
So it happened.
God made the two great lamps,
the greater to rule the day,
the smaller to rule the night,
and He also made the stars.
God gave them a place in the heavens
To illuminate the earth,
to rule the day and to rule the night,
and to keep the light and the darkness apart.
And God saw that it was good.
It became evening and it became morning ;
that was the fourth day.

INTERLUDIUM  Ps. 104(103), 1-2a, 5-6, 10, 12, 24, 35c

The Lord finds his joy in all his creatures.

Glorify, my soul, the Lord,
How great art thou, Lord my God!
With glory and splendor art thou clothed,
thy robe is pure light.

Thou hast also set the earth upon her pillars,
in eternity it does not waver.
Thou hast given her the primordial sea as her garment,
Its waters rose above the mountains.

The springs Thou didst cause to flow forth like streams,
They press on between the mountains.
And on their banks birds nest
And sing among the brushwood
How much is it that Thou hast done, Lord,
and made all things in wisdom,
the earth is full of Thy creatures.

Glorify, my soul, the Lord :
the Lord be praised always !

ALLELUIA John 15, 15b

Alleluia.
I have called you friends, says the Lord,
for I have made known to you all
What I have heard from the Father.
Alleluia.

GOSPEL   Mk 6, 53-56

All who touched Jesus became healthy.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time,
when Jesus and his disciples had crossed over,
they reached the coast at Gennésaret and entered the harbor.
As soon as they got out of the boat
the people recognized Him.
They went all over the region
and they began to carry the sick on their beds to the place
where they heard He was.
Wherever He entered,
in village or town or hamlet,
they laid the sick on the squares and begged him
If they could at least touch the hem of His garment.
And all who did so became well.

 

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home 

79. In this universe, made up of open systems that interact with each other, we can discover innumerable forms of relationship and participation. This also leads us to think of the whole as open to the transcendence of God, within which it develops. Faith enables us to interpret the meaning and mysterious beauty of what is happening. Human freedom can make its intelligent contributions to positive evolution, but it can also add new evils, new causes of suffering and true decline. This defines the exciting and dramatic history of man, which shows both a flowering of liberation, growth, salvation and love and a trajectory of decay and mutual destruction. Therefore, the action of the Church seeks not only to recall the duty to care for nature, but at the same time ” it must above all protect man from the destruction of himself.”

To be continued         For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Vijfde zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
We leven als mensen dag na dag.
Sommige dagen zijn heel gewoon.
Toch wordt ons gemoed soms bezwaard.
Een te hoge druk, tegenslag of ziekte
kunnen ons van stuk brengen.
In al onze nood mogen we ons tot de Heer wenden.
Hij is mensen genezend en helend nabij.
Kracht en moed kunnen wij vinden
in het gebed tot God.

EERSTE LEZING               Job 7, 1-4.6-7

Nachten lang lig ik te tobben;

Uit het boek Job

Job sprak:

“Moet de mens niet zwoegen op aarde,
dagen maken van een dagloner ?
“Hij snakt naar schaduw,
ziet verlangend uit naar betaling.
“Zo ken ik de vruchteloze maanden
en nachten lang van getob.
“’s Avonds denk ik: wanneer wordt het morgen?
en ’s morgens: wanneer wordt het avond?
“En zolang het licht is, ben ik ziek van onrust.

“Mijn dagen verschieten sneller dan een weverspoel,
ze lopen af, de draad is ten einde.
“Bedenk dat mijn leven een ademtocht is,
dat mijn ogen het geluk niet meer zullen zien.”

Antwoordpsalm            Ps. 147(146), 1-2, 3-4, 5-6

Keervers
Looft de Heer, die gebroken harten geneest.

Looft nu de Heer, het is goed hem te prijzen,
bezingt onze God, alle lof komt Hem toe.
De Heer bouwt de stad Jeruzalem op,
verzamelt Israël uit de verstrooiing.

Gebroken harten geneest Hij weer,
Hij heelt alle bloedende wonden.
Hij die het getal van de sterren kent
en elk van hen roept bij zijn naam.

Verheven is Hij, onze Heer, en almachtig,
zijn wijsheid is onbegrensd.
De Heer verheft de vernederden
maar zondaars werpt Hij ter aarde.

TWEEDE LEZING            1 Kor. 9, 16-19.22-23

Wee mij als ik het evangelie niet verkondig!

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de
Christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Dat ik het evangelie predik, is voor mij geen reden om te roemen:
ik kan niet anders.
Wee mij als ik het evangelie niet verkondig!
Deed ik het uit eigen beweging, dan had ik recht op loon;
maar zo is het niet:
het is een taak die mij is toevertrouwd.
Wat is dan mijn verdienste?
Dat ik het evangelie kosteloos verkondig
en geen gebruik maak van het recht, aan de prediking verbonden.

Van allen onafhankelijk, heb ik mij de slaaf van allen gemaakt
om er zoveel mogelijk voor Christus te winnen.
Met de zwakken ben ik zwak geworden
om de zwakken te winnen.
Alles ben ik voor allen
om er tot elke prijs enkelen te redden.
En ik doe alles voor het evangelie
om er ook zelf deel aan te krijgen.

Vers voor het evangelie                Mt. 8, 17

Alleluia.
Hij heeft onze zwakheden op zich genomen
en onze ziekten heeft Hij gedragen.
Alleluia.

EVANGELIE                     Mc. 1, 29-39

Velen die aan allerhande ziekten leden, genas Hij.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd toen Jezus uit de synagoge kwam,
ging Hij met Jakobus en Johannes
naar het huis van Simon en Andreas.
De schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed;
zij spraken Hem aanstonds over haar.
Hij ging naar haar toe,
pakte haar bij de hand en deed haar opstaan;
zij werd vrij van koorts en bediende hen.

In de avond, na zonsondergang,
bracht men allen die lijdend of bezeten waren, bij Hem.
Heel de stad stroomde voor de deur samen.
Velen die aan allerhande ziekten leden, genas Hij
en Hij dreef tal van geesten uit,
maar liet niet toe dat de boze geesten spraken,
omdat zij Hem kenden.

Vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op,
ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats
waar Hij bleef bidden.
Simon en diens metgezellen kwamen Hem achterop
en toen ze Hem gevonden hadden, zeiden ze:
“Iedereen zoekt U.”
Hij antwoordde hun:
“Laten we ergens anders heen gaan,
naar de dorpen in de omtrek,
opdat Ik ook daar kan prediken.
“Daartoe immers ben Ik uitgegaan.”
Hij trok door heel Galilea,
predikte in hun synagogen
de dreef de boze geesten uit.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

78. Tegelijkertijd heeft het joods-christelijke denken de natuur ontmythologiseerd. Zonder op te houden haar te bewonderen om haar schittering en onmetelijkheid heeft het haar geen goddelijk karakter toegeschreven. Zo wordt nog eens onze verplichting ten opzichte van haar onderstreept. Een terugkeer naar de natuur mag niet ten koste gaan van de vrijheid en  verantwoordelijkheid van de mens, die een deel is van de wereld met de opdracht de eigen capaciteiten te gebruiken om haar te beschermen en de mogelijkheden ervan te ontwikkelen. Als wij de waarde en de broosheid van de natuur en tegelijkertijd de capaciteiten die de Schepper ons heeft gegeven, erkennen, dan maakt dit het ons vandaag mogelijk een einde te maken aan de moderne mythe van de onbegrensde materiële vooruitgang. Een breekbare wereld met een mens aan wie God de zorg ervoor toevertrouwt, doet een appèl aan ons verstand om te erkennen hoe wij onze macht zouden moeten sturen, uitoefenen en beperken.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_______________________________________________________________________

Fifth Sunday through the year

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Opening Word
As human beings, we live day by day.
Some days are quite ordinary.
Yet sometimes our spirits are burdened.
Excessive pressure, misfortune or illness
can upset us.
In all our needs we may turn to the Lord.
He is healing and close to people.
We can find strength and courage
in prayer to God.

FIRST READING Job 7, 1-4.6-7

For nights on end I lie in agony;

From the book of Job

Job spoke:

“Should not man toil on earth,
making days of a day laborer?
“He yearns for shade,
looks long for payment.
“Thus I know the fruitless months
and long nights of worry.
“At night I think: when will it be tomorrow?
And in the morning: when will the evening come?
“And as long as it is light, I am sick with restlessness.

“My days fade faster than a weaver’s spool,
they run out, the thread is at an end.
“Consider that my life is a breath,
That my eyes will see no more happiness.”

Responsorial Ps. 147(146), 1-2, 3-4, 5-6

Refrain
Praise the Lord, who heals broken hearts.

Praise now the Lord, it is good to praise him,
Praise our God, all praise be to Him.
The Lord builds up the city of Jerusalem,
gathers Israel from the dispersion.

Broken hearts He heals again,
He heals all bleeding wounds.
He who knows the number of the stars
And calls each one by its name.

Exalted is He, our Lord, and all-powerful,
His wisdom is limitless.
The Lord exalts the humiliated
But sinners He casts to the earth.

SECOND READING 1 Cor. 9, 16-19.22-23

Woe to me if I do not preach the gospel!

From the first letter of the holy apostle Paul to the
Christians of Corinth

Brothers and sisters,

That I preach the gospel is no reason for me to boast:
I cannot do otherwise.
Woe to me if I do not preach the gospel!
If I did it of my own accord, I would be entitled to wages;
but it’s not like that:
it is a task entrusted to me.
What then is my merit?
That I preach the gospel free of charge
and make no use of the right attached to preaching.

Independent of all, I have made myself the slave of all
in order to win as many as possible for Christ.
With the weak I have become weak
In order to win the weak.
I am everything to all
To save some at any cost.
And I do everything for the gospel
in order to share in it myself.

Verse for the Gospel Mt 8:17

Alleluia.
He has taken our weaknesses upon himself
And our sicknesses he has borne.
Alleluia.

GOSPEL   Mk. 1, 29-39

Many who suffered from all kinds of diseases, He healed.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

In those days when Jesus came out of the synagogue,
He went with James and John
to the house of Simon and Andrew.
Simon’s mother-in-law was in bed with a fever;
they immediately spoke to Him about her.
He went to her,
He took her by the hand and raised her up;
She became free of the fever and served them.

In the evening, after sunset,
all those who were suffering or possessed were brought to Him.
All the city flocked at the door.
He cured many who were suffering from all sorts of illnesses.
and drove out many spirits,
but did not allow the evil spirits to speak,
because they knew Him.

Early in the morning, still deep in the night, He got up,
went outside and went to a lonely place
where he remained praying.
Simon and his companions came after him
and when they had found Him, they said:
“Everyone is looking for You.”
He answered them:
“Let us go somewhere else,
to the surrounding villages,
that I may preach there also.
“For to this end I have gone out.”
He went throughout Galilee,
preached in their synagogues
The drove out the evil spirits.

Laudato Si

Encyclicof

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

78. At the same time, Judeo-Christian thought has demythologized nature. Without ceasing to admire her for her brilliance and immensity, it has not ascribed to her a divine character. Thus our obligation to her is once again underscored. A return to nature must not be at the expense of the freedom and responsibility of man, who is a part of the world with the task of using his own capacities to protect it and develop its potential. If we recognize the value and fragility of nature and at the same time the capacities that the Creator has given us, this will make it possible for us today to put an end to the modern myth of unlimited material progress. A fragile world with a human being to whom God entrusts the care of it, appeals to our minds to recognize how we should direct, exercise and limit our power.

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_______________________________________________________________________

Zaterdag – H. Amandus, b.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

We lezen vandaag het einde van de Hebreeënbrief: “Moge de God van vrede, die onze Heer Jezus, de grote herder der schapen, door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de dood, u bevestigen in alle goeds.” De liturgie mist de kans niet om daarop te antwoorden met psalm 23: “De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.” En zeer toevallig valt ook in het evangelie het woord: “Hij voelde medelijden met hen, want zij waren als schapen zonder herder”.

EERSTE LEZING                                    Hebr. 13, 15-17.20-21

Moge de God van de vrede,
die de grote herder der schapen heeft teruggebracht uit de dood,
u bevestigen in alle goeds.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Door Jezus willen wij God voortdurend een lofoffer brengen,
de hulde namelijk van lippen die zijn naam prijzen.
Vergeet ook nooit elkaar goed te doen en te helpen,
want dat zijn de offers die God behagen.
Gehoorzaamt uw leiders en voegt u naar hen ;
zij zijn dag en nacht in de weer voor uw heil,
want zij zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid.
Zorgt ervoor
dat zij hun taak met voldoening kunnen vervullen.
Als zij steeds moeten zuchten en klagen
zou dat voor u niet voordelig zijn.

moge de God van de vrede,
die onze Heer Jezus,
de grote herder der schapen,
door het bloed van een eeuwig verbond
heeft teruggebracht uit de dood,
u bevestigen in alle goeds.
En moge Hij in ons uitwerken wat Hem behaagt
door Jezus Christus.
Hem zij de heerlijkheid toe tot in de eeuwen der eeuwen!
Amen.

TUSSENZANG                                       Ps. 23(22), 1-3a, 3b-4, 5, 6

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort ;
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
hij geeft mij weer frisse moed.

Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn Naam.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.
Uw stok en uw herdersstaf
geven mij moed en vertrouwen.

Gij nodigt mij aan uw tafel
tot ergernis van mijn bestrijders.
Met olie zalft Gij mijn hoofd,
mijn beker is overvol.

Voorspoed en zegen verlaten mij nooit
elke dag van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.

ALLELUIA                                                     Joh. 14, 23

Alleluia.
Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord onderhouden ;
mijn Vader zal hem liefhebben
en wij zullen tot hem komen.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Mc. 6, 30-34

Zij waren als schapen zonder herder.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd
voegden de apostelen zich bij Jezus
en brachten hem verslag uit
over alles wat zij gedaan en onderwezen hadden.
Daarop sprak Hij tot hen :
“Komt nu eens zelf mee
naar een eenzame plaats om alleen te zijn
en rust daar wat uit.”
Want wegens de talrijke gaande en komende mensen
hadden zij zelfs geen tijd om te eten.
Zij vertrokken dus in een boot naar een eenzame plaats
om alleen te zijn.
Maar velen zagen hen gaan en begrepen waar Hij heenging ;
uit alle steden kwamen mensen te voet daarheen
en ze waren er nog eerder dan zij.
Toen Jezus aan land ging
zag Hij dan ook een grote menigte.
Hij gevoelde medelijden met hen,
want zij waren als schapen zonder herder ;
en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

 77. “Het woord van de Heer heeft de hemel gemaakt” (Ps. 33, 6). Zo worden wij erop gewezen dat de wereld voortkomt uit een besluit, niet uit chaos of toevalligheid en dit geeft haar nog meer luister. Er is een vrije keuze die tot uitdrukking komt in het scheppende woord. Het heelal is niet ontstaan als het resultaat van een willekeurige almacht, van krachtsvertoon of verlangen naar zelfbevestiging. De schepping behoort tot de orde van de liefde. Gods liefde is de fundamentele reden van heel de schepping: “Want alles wat bestaat hebt Gij lief en Gij verafschuwt niets van wat Gij gemaakt hebt; ja, als Gij iets gehaat hadt,  zoudt Gij het niet geschapen hebben” (Wijsh. 11, 24). Zo is ieder schepsel onderwerp van de tederheid van de Vader, die het een plaats in de wereld toewijst. Zelfs het vluchtige leven van het meest onbelangrijke wezen is onderwerp van zijn liefde en in die weinige seconden van zijn bestaan omgeeft Hij het met zijn genegenheid. De heilige Basilius de Grote zei dat de Schepper ook “goedheid zonder berekening” is en Dante Alighieri sprak van de ” liefde die de zon en de andere sterren beweegt”. Daarom stijgt men van de geschapen werken op “tot zijn liefdevolle barmhartigheid”.

Wordt vervolgd    Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________________

Saturday- H. Amandus, b.

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration

Today we read the end of the Letter to the Hebrews, “May the God of peace, who brought back from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, through the blood of an everlasting covenant, confirm you in all good things.” The liturgy does not miss the opportunity to respond with Psalm 23: “The Lord is my shepherd, nothing do I lack.” And very coincidentally, the word also falls in the Gospel: “He felt compassion for them, for they were like sheep without a shepherd.”

FIRST READING  Heb. 13, 15-17,20-21

May the God of peace,
who brought back the great shepherd of the sheep from the dead,
confirm you in all good things.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

Through Jesus we want to offer God a continual sacrifice of praise,
the praise of lips that praise His name.
Also, never forget to do good and help one another,
for these are the sacrifices that please God.
Obey your leaders and conform to them ;
They are working day and night for your salvation,
for they are aware of their responsibility.
See to it
that they can fulfill their task with satisfaction.
If they were to sigh and complain all the time
it would not be advantageous for you.

May the God of peace,
who is our Lord Jesus,
the great shepherd of the sheep,
through the blood of an everlasting covenant
has brought back from the dead,
confirm you in all good things.
And may He work out in us what pleases Him
through Jesus Christ.
To Him be the glory to the ages of ages!
Amen.

INTERLUDIUM   Ps. 23(22), 1-3a, 3b-4, 5, 6

The Lord is my shepherd, nothing do I lack.

The Lord is my shepherd, nothing do I lack ;
He makes me to graze in green fields.
He brings me to water where I can rest,
He gives me fresh courage.

He leadeth me in the paths of righteousness
For His Name’s sake.
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death,
I will fear no evil where thou art leading me.
Thy rod and thy shepherd’s staff
Give me courage and confidence.

Thou dost invite me to thy table
To the annoyance of my adversaries.
With oil Thou anointest my head,
my cup is overflowing.

Prosperity and blessing never leave me
Every day of my life.
The house of the Lord shall be my dwelling
for all times to come.

ALLELUIA John 14, 23

Alleluia.
If anyone loves Me ,
he will keep my word ;
my Father will love him
And we shall come to him.
Alleluia.

GOSPEL   Mk 6, 30-34

They were like sheep without a shepherd.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time
the apostles joined Jesus
and reported to him
about all that they had done and taught.
Thereupon He spoke to them :
“Now come with me by yourself
to a lonely place to be alone
and rest there.”
Because of the numerous people coming and going
they didn’t even have time to eat.
So they left in a boat to a lonely place
to be alone.
But many saw them go and understood where He was going ;
from all the cities people came on foot
and they got there even before they did.
When Jesus went ashore
He saw a large crowd.
He felt compassion for them,
for they were like sheep without a shepherd;
and He began to teach them at length.

Laudato Si

Encyclical of

POPE FRANCISCUS

On the care of the common home 

 77. “The word of the Lord has made the heavens” (Ps. 33:6). Thus we are reminded that the world comes from a decision, not from chaos or chance, and this gives it even more splendor. There is a free choice expressed in the creative word. The universe did not come into being as the result of an arbitrary omnipotence, of force or desire for self-assertion. Creation belongs to the order of love. God’s love is the fundamental reason for all creation: “For all that exists Thou hast loved, and Thou abhorest nothing of what Thou hast made; yea, if Thou hadst hated a thing, Thou wouldst not have created it” (Wis. 11:24). Thus every creature is subject to the tenderness of the Father, who assigns it a place in the world. Even the fleeting life of the most insignificant being is the subject of His love, and in those few seconds of its existence He surrounds it with His affection. Saint Basil the Great said that the Creator is also “goodness without calculation” and Dante Alighieri spoke of the ” love that moves the sun and the other stars”. Therefore, one rises from the created works “to his loving mercy.”

To be continued        For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation