Maandag Kerkwijdingsfeest van de Lateraanse basiliek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
We vieren vandaag de oprichting
van de basiliek van Sint-Jan van Lateranen.
Zoals de tempel in Jeruzalem voor de joden
een teken van eenheid was,
zo is de bisschopszetel van Rome dat voor ons.
De opvolger van Petrus waakt namelijk
over de eenheid van de Kerk in al haar verscheidenheid
en gegrondvest in Christus en zijn Evangelie.
Op die manier kan zij rijke vruchten dragen
over de hele wereld.

EERSTE LEZING                                          Ez. 47, 1-2.8-9.12

Ik zag het water uit de tempel stromen.

Uit de Profeet Ezechiël

In die dagen
bracht een engel mij
naar de ingang van de tempel des Heren.
En daar zag ik onder de drempel
water opwellen en in oostelijke richting stromen ;
de voorzijde van de tempel ligt immers op het oosten.
Het water stroomde eerst zuidwaarts
langs de muur
en dan langs de zuidkant van het altaar.
Hij leidde mij door de noordpoort buitenom
naar de oostelijke buitenpoort
en rechts daarvan kwam het water weer te voorschijn.

En de engel zei :
“Dit water stroomt
door het oostelijk deel van het land
naar de Araba,
mondt uit in de Zoutzee
en maakt het water van de zee gezond.
De rivier brengt leven
overal waar hij stroomt ;
het wemelt er van dieren.
De zee zit vol vis,
want de rivier die erin uitmondt,
maakt het water gezond.
Overal waar hij stroomt, is volop leven.
Aan beide oevers van de rivier
groeien allerlei vruchtbomen ;
hun bladeren verdorren niet
en ze zijn nooit zonder vruchten.
Elke maand dragen ze vruchten,
omdat het water dat ze voedt,
uit het heiligdom komt.
De vruchten zijn eetbaar
en de bladeren hebben geneeskracht.”

TUSSENZANG                                    Ps. 46(45), 2-3, 5-6, 8-9

Een klaterend beekje verkwikt Gods stad,
het heilig verblijf van de Allerhoogste.

De Heer is voor ons een vesting en toevlucht,
een machtige hulp in de nood.
Zo zijn we niet bang, al kantelt de aarde,
al vallen de bergen in zee.

Een klaterend beekje verkwikt Gods stad,
het heilig verblijf van de Allerhoogste.
Die stad staat onwrikbaar want God is daarbinnen,
God staat haar terzij als de dag begint.

De Heer van de hemelse legers is met ons,
een veilige burcht is ons Jakobs God.
Komt nader en ziet wat de Heer heeft gedaan,
zijn wondere werken op aarde.

TWEEDE LEZING                                                 I Kor. 3, 9b-11.16-17

Gij zijt de tempel van God.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Gij zijt Gods bouwwerk.
Naar de mij gegeven genade heb ik als een kundig bouwmeester
het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt.
Maar laat iedereen toezien hoe hij daarop bouwt.
Want niemand kan een ander fundament leggen
dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus.

Gij weet toch dat gij Gods tempel zijt
en dat de Geest van God in u woont ?
Als iemand de tempel van God te gronde richt
zal God hem te gronde richten.
Want de tempel van God is heilig
en die tempel zijt gij.

ALLELUIA                                                  II Kron. 7, 16

Alleluia.
Zo spreekt de Heer :
Ik heb deze tempel uitverkoren
en geheiligd,
zodat mijn Naam
er voor eeuwig zal wonen.
Alleluia.

EVANGELIE                                               Joh. 2, 13-22

Hij sprak over de tempel van zijn lichaam.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Toen het paasfeest der Joden nabij was
ging Jezus op naar Jeruzalem.
In de tempel trof Hij de verkopers aan
van runderen, schapen en duiven
en ook de geldwisselaars die daar zaten.
Hij maakte van touwen een gesel,
dreef ze allemaal uit de tempel,
ook de schapen en de runderen ;
het kleingeld van de wisselaars veegde Hij van de tafels
en Hij wierp die omver.
En tot de duivenhandelaars zei Hij :
“Weg met dit alles !
“Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal !”
Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat :
De ijver voor uw huis zal mij verteren.
De Joden richtten zich tot Hem met de woorden :
“Wat voor teken kunt Gij ons laten zien
dat Gij dit doen moogt ?”
Waarop Jezus hun antwoordde :
“Breekt deze tempel af
en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.”
Maar de Joden merkten op :
“Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd ;
zult Gij hem dan in drie dagen doen herrijzen ?”
Jezus echter sprak over de tempel van zijn lichaam.
Toen Hij dan ook verrezen was uit de doden
herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had,
en zij geloofden in de Schrift
en in het woord dat Jezus gesproken had.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

226. Wij hebben het over een houding van het hart dat alles beleeft met serene aandacht, die er volledig voor iemand weet te zijn zonder te denken wat erna komt, die zich aan ieder ogenblik wijdt als een goddelijk geschenk, dat ten volle moet worden beleefd. Jezus leerde ons deze houding, toen hij ons uitnodigde te kijken naar de lelies op het veld en de vogels in de lucht of toen hij in de ontmoeting met een geestelijk zoekende man, “hem liefdevol aankeek” (Mar. 10, 21). Ja, Hij wist er ten volle te zijn voor iedere mens en ieder schepsel en zo heeft hij ons een weg getoond om de ziekelijke angstvalligheid te overwinnen die ons oppervlakkig, agressief en tot ongeremde consumenten maakt.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Tweeëndertigste zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord

Gods liefde is onze hoop.
Wij mogen leven in de troost dat wij ooit
met Christus en met onze geliefde doden samen zullen zijn
in de onbeschrijflijke heerlijkheid
van zijn leven voorbij de dood.
Laten we daarom dankbaar het Pasen vieren van de Heer
en onszelf toevertrouwen aanzijn barmhartigheid.

EERSTE LEZING                  Wijsh. 6, 12-16

De wijsheid wordt gevonden door wie haar zoeken.

Uit het  boek Wijsheid

Stralend en nooit verwelkend is de wijsheid,
gemakkelijk wordt zij aanschouwd door wie haar liefhebben,
gevonden door wie haar zoeken;
nog voor men haar begeert, heeft zij zich al bekend gemaakt.
Wie om haar vroeg opstaat, hoeft zich niet uit te sloven,
want hij zal haar vinden, zittend aan zijn deur.
Peinzen over haar getuigt van volmaakt inzicht,
en wie om haar wakker ligt, zal weldra vrij van zorg zijn.
Want zelf gaat ze rond en zoekt die haar waardig zijn,
genadig vertoont zij zich aan hen op hun wegen
en bij elk overleg treedt zij hen tegemoet.

Antwoordpsalm                 Ps. 63(62), 2, 3-4, 5-6, 7-8

Keervers
Heer mijn God, naar U dorst mijn ziel
en hunkert mijn hart.

God, mijn God zijt Gij,
ik zoek U reeds bij het ochtendgloren.
Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart
als dorre akkers naar regen.

Zo zie ik omhoog naar de plaats waar Gij woont,
beschouw ik uw macht en glorie.
Meer waard dan het leven is mij uw genade,
mijn mond verkondigt uw lof.

Ik zal U prijzen zolang ik leef,
mijn handen uitstrekken naar U.
Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs,
mijn mond zal U jubelend danken.

Wanneer ik op mijn bed aan U denk,
dan blijf ik wakend over U peinzen.
Want Gij zijt altijd mijn beschermer geweest,
ik koester mij onder uw vleugels.

TWEEDE LEZING                         I Tess. 4, 13-18 of 13-14

God zal hen die in Jezus zijn ontslapen
levend met Hem meevoeren.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,

Wij willen u niet in onwetendheid laten
over het lot van hen die ontslapen zijn;
gij moogt niet bedroefd zijn zoals de andere mensen,
die geen hoop hebben.
Wij geloven immers dat Jezus is gestorven en weer opgestaan;
evenzo zal God hen die in Jezus zijn ontslapen
levend met Hem meevoeren.
En dit kunnen wij u meedelen volgens een woord van de Heer:
wij die in leven blijven tot de komst van de Heer,
wij zullen de doden in geen geval vóórgaan.
Want wanneer het bevel gegeven wordt,
als de stem van de aartsengel weerklinkt en de bazuin van God,
dan zal de Heer zelf van de hemel neerdalen,
en eerst zullen de doden die in Christus zijn, verrijzen;
daarna zullen wij die nog in leven zijn,
tegelijk met hen
in een oogwenk op de wolken in de lucht worden weggevoerd,
de Heer tegemoet.
En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer.
Troost elkander dan met deze woorden.

VERS VOOR HET EVANGELIE                  Mt. 24, 42a en 44

Alleluia.
Weest waakzaam,
want Gij weet niet op welk uur de Mensenzoon komt.
Alleluia.

EVANGELIE               Mt. 25, 1-13

Daar is de bruidegom! Trekt hem tegemoet !

Uit het Heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen in gelijkenissen.
Hij zei:
‘Dan zal het met het Rijk der hemelen zijn
als met tien meisjes die met hun lampen uittrokken,
de bruidegom tegemoet.
Vijf van hen waren dom,
de andere vijf verstandig.
Want de dommen namen wel hun lampen mee
maar geen olie;
de verstandigen echter namen met hun lampen
tevens kruiken olie mee.
Toen nu de bruidegom op zich liet wachten
dommelden zij allen in en sliepen.
Maar midden in de nacht klonk er geroep:
Daar is de bruidegom! Trekt hem tegemoet!
Meteen waren al de meisjes wakker
en maakten hun lampen in orde.
De dommen zeiden tegen de verstandigen:
Geeft ons wat olie, want onze lampen gaan uit.
Maar de verstandigen antwoordden:
Neen, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en jullie samen.
Gaat liever naar de verkopers en haalt wat voor jezelf.
Maar terwijl zij onderweg waren om te gaan kopen
kwam de bruidegom,
en die klaar stonden
traden met hem binnen om bruiloft te vieren;
en de deur ging op slot.
Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden:
Heer, heer, doe open!
Maar hij antwoordde:
Voorwaar, Ik zeg u: Ik ken u niet.
Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur.’


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

225. Anderzijds kan niemand rijpen tot een gelukkige soberheid, als hij niet in vrede leeft met zichzelf. En een juist begrip van spiritualiteit bestaat voor een deel hierin dat wij ons begrip van vrede verruimen, dat veel meer is dan afwezigheid van oorlog. De innerlijke vrede van iemand is nauw verbonden met de zorg voor de ecologie en het algemeen welzijn, omdat zij zich, als zij authentiek wordt beleefd, weerspiegelt in een evenwichtige levensstijl die verbonden is met een vermogen tot verwondering dat leidt tot een diepgang van het leven. De natuur is vol woorden van liefde, maar hoe zullen wij daarnaar kunnen luisteren te midden van constant lawaai, voortdurende en begeerte opwekkende verstrooiing of de cultus van de schone schijn? Veel mensen ervaren een diep gebrek aan evenwicht dat hen ertoe drijft zich voorbij te lopen om maar actief te zijn, in een voortdurende haast die op zijn beurt hen ertoe brengt over alles wat hen omgeeft, heen te lopen. Dit beïnvloedt de manier waarop men met het milieu omgaat. Een integrale ecologie vereist dat men tijd neemt voor het herstel van een serene harmonie met de schepping, om na te denken over onze levensstijl en idealen, om de Schepper te aanschouwen die, onder ons en in hetgeen ons omgeeft, leeft en wiens tegenwoordigheid “niet moet worden vervaardigd, maar moet worden ontdekt en onthuld”.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Zaterdag – H. Willibrordus, b.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking


Overweging

Wij weten dat Paulus door de christenen van Filippi liefdevol bejegend werd, dat hij meermaals steun van hen aanvaardde. Wat vooral opvalt is de grote innerlijke vrijheid waarmee hij dat doet. Hij kan volop eten, maar even goed volop honger lijden. Hij weet wat overvloed betekent en wat gebrek is. Het enige waar het op aankomt, diegene die werkelijk belangrijk is, is Christus.

EERSTE LEZING                                                Fil. 4, 10-19
Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,

Ik heb er mij in de Heer bijzonder over verheugd
dat uw genegenheid voor mij
eindelijk de kans heeft gekregen zich te uiten ;
het ontbrak u niet aan de goede wil
maar aan de gunstige gelegenheid.
Ik zeg dit niet omdat ik tekort kom
want ik heb geleerd in alle omstandigheden mijzelf genoeg te zijn.
Ik weet wat armoede is,
ik weet wat overvloed is.
Ik ben volledig ingewijd ;
ik kan volop eten en ik kan honger lijden,
ik ben vertrouwd met overvloed en met gebrek.
Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft.
Toch hebt gij er goed aan gedaan
mij te helpen in mijn moeilijkheden.
Gij weet het zelf ook wel, Filippiërs :
bij mijn vertrek uit Macedonië
in het begin van mijn evangelieprediking
heeft geen enkele gemeente
met mij een lopende rekening geopend, behalve de uwe.
Reeds in Tessalonica hebt gij mij tot tweemaal toe
gestuurd wat ik nodig had.
Niet dat het mij om uw giften te doen is ;
wat ik zoek is uw eigen voordeel,
het steeds aangroeiend tegoed op uw rekening !
Al wat mij toekwam heb ik al ontvangen
en meer dan dat.
Ik heb volop,
dank zij Epafroditus die mij uw gaven heeft overgebracht.
Die zijn voor God een welriekende geur,
een aangename en welgevallige offerande.
En mijn God zal met goddelijke rijkdom in al uw noden voorzien
door u de heerlijkheid te schenken in Christus Jezus.

TUSSENZANG                                                     Ps. 112(111), 1-2, 5-6, 8a, 9

Gelukkig de man die ontzag heeft voor God.

Gelukkig de man die ontzag heeft voor God,
die vreugde vindt in zijn geboden.
Zijn kroost zal machtig zijn in het land,
gezegend zal zijn het geslacht van de vrome.

Goed gaat het de man die weggeeft en leent,
die eerlijk zijn zaken behartigt.
In eeuwigheid staat de rechtvaardige sterk,
men blijft hem voor eeuwig gedenken.

Standvastig en zonder vrees zet hij door ;
met mildheid deelt hij aan armen uit,
hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen.

ALLELUIA                                                           Joh. 17, 17b, a

Alleluia.
Uw woord is waarheid, Heer,
wijd ons U toe in de waarheid.
Alleluia.

EVANGELIE                                                    Lc. 16, 9-15
Wanneer gij niet betrouwbaar zijt geweest
in de onrechtvaardige mammon,
wie zal u dan het waarachtige goed toevertrouwen ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Maakt u vrienden door middel van de onrechtvaardige mammon,
opdat zij – wanneer die u komt te ontvallen –
u in de eeuwige tenten opnemen.
“Wie betrouwbaar is in het kleinste
is ook betrouwbaar in het grote ;
en wie onrechtvaardig is in het kleinste
is ook onrechtvaardig in het grote.
“Zijt ge dus niet betrouwbaar geweest
in de onrechtvaardige mammon,
wie zal u dan het waarachtige goed toevertrouwen ?
“Als ge niet betrouwbaar zijt geweest
in het beheren van andermans goed,
wie zal u dan geven wat gij het uwe kunt noemen ?
“Geen knecht kan twee heren dienen,
want hij zal de een haten en de ander liefhebben,
ofwel de een aanhangen en de ander verachten.
“Gij kunt niet God dienen en de mammon.”
De Farizeeën, belust op geld als zij waren, hoorden dit alles aan
en ze lachten Hem uit.
Hij sprak tot hen :
“Bij de mensen doet gij uzelf als rechtvaardige voor,
maar God kent uw hart.
“Waar de mensen naar opzien, is in Gods ogen een gruwel.” 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

224. Soberheid en nederigheid hebben de laatste eeuw geen positieve waardering gekregen. Wanneer echter de beoefening van sommige deugden in het persoonlijke en maatschappelijke leven in het algemeen verzwakt, veroorzaakt dit veel onevenwichtigheden, ook op het gebied van het milieu. Daarom is het niet meer voldoende alleen maar te spreken over de integriteit van de ecosystemen. Men moet de moed hebben om te spreken over de integriteit van het menselijk leven, de noodzaak om alle grote waarden te bevorderen en met elkaar te verbinden. Het verdwijnen van de nederigheid in een mens, die mateloos in vervoering is gebracht door de mogelijkheid alles onbeperkt te overheersen, kan alleen maar ermee eindigen dat dit aan maatschappij en milieu schade toebrengt. Het is niet gemakkelijk deze gezonde nederigheid en een tevreden soberheid te doen rijpen, als wij absoluut autonoom worden, als wij God uit ons leven buitensluiten en ons ik zijn plaats inneemt, als wij geloven dat onze subjectiviteit bepaalt wat goed en wat slecht is.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Overweging

                                                                                                                           

Vrijdag in de eenendertigste week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Midden in een vriendelijke brief maakt Paulus zich even boos? Waarover gaat het ? Bedoelt hij de heidenen, die spreken over ‘de dwaasheid van het kruis’ ? Nogal onwaarschijnlijk dat hij daarover plots weent. Bedoelt  hij de joodse christenen, die hem ook in andere gemeenten bestreden, en zoveel aandacht geven aan
voedselwetten ? Of gaat het gewoon over lakse christenen in de gemeente, die nogal materialistisch leven (hun buik is hun god) en waarvoor hij zich terecht zorgen maakt?Dat is het meest waarschijnlijke in deze context. Hoe dan ook, de zin die volgt is voor alle christenen van elke tijd: ‘Ons vaderland is in de hemel…’

EERSTE LEZING                                           Fil. 3, 17 – 4,1
Wij verwachten onze verlosser
die ons armzalig lichaam zal herscheppen
en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,

Volgt mij na en houdt hen voor ogen
die zich gedragen naar het voorbeeld dat ik u gegeven heb.
Want velen leiden een leven . . .
ik heb u vaak op hen gewezen
maar nu kan ik er niet dan met tranen over spreken :
de vijanden van Christus’ kruis.
Zij zijn op weg naar de ondergang,
hun buik is hun god,
in hun schande stellen zij hun eer,
zij hebben hun zinnen gezet op het aardse.
Maar ons vaderland is in de hemel
en uit de hemel verwachten wij onze verlosser,
de Heer Jezus Christus.
Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen
en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam,
met dezelfde kracht
die Hem in staat stelt het heelal aan zich te onderwerpen.

Daarom, mijn beminde broeders en zusters, naar wie ik zo verlang,
mijn vreugde en mijn kroon,
houdt aldus stand in de Heer, mijn geliefden.

TUSSENZANG                                           Ps. 122(121), 1-2, 3-4a, 4b-5

Hoe blij was ik, toen men mij riep :
wij trekken naar Gods huis !

Hoe blij was ik, toen men mij riep :
wij trekken naar Gods huis !
Nu mag mijn voet, Jeruzalem,
uw poorten binnentreden.

Jeruzalem, ommuurde stad,
zo dicht opeen gebouwd :
naar u trekken de stammen op,
de stammen van Gods volk.

Zij gaan naar Israëls gebruik
de Naam van God vereren.
Daar staan de zetels van het recht,
de troon van Davids huis.

ALLELUIA                                                        Joh. 8, 12

Alleluia.
Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer ;
wie Mij volgt, zal het levenslicht bezitten.
Alleluia.

EVANGELIE                                                    Lc. 16, 1-8
De kinderen van deze wereld handelen onderling met meer overleg
dan de kinderen van het licht.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen :
“Er was eens een rijk man die een rentmeester had,
die bij hem werd aangeklaagd dat hij zijn bezit verkwistte.
“Hij riep hem dus en vroeg :
Wat hoor ik daar van u ?
“Geef rekenschap van uw beheer,
want gij kunt niet langer rentmeester blijven.
“Toen redeneerde de rentmeester bij zichzelf :
Wat zal ik doen nu mijn heer mij het rentmeesterschap afneemt ?
“Spitten kan ik niet, en bedelen : daarvoor schaam ik mij.
“Ik weet al wat ik ga doen
opdat ik, na mijn ontslag als rentmeester, onderdak vind.
“Hij ontbood de schuldenaars van zijn heer, één voor één,
en zei tot de eerste :
Hoeveel zijt ge aan mijn meester schuldig ?
“Deze antwoordde : Honderd vaten olie.
“Maar hij zei :
Hier hebt ge uw schuldbekentenis ;
ga gauw zitten en schrijf : vijftig.
“Daarop vroeg hij nog aan een tweede :
En hoeveel zijt gij schuldig ?
“Deze antwoordde : Honderd maten tarwe.
“Hij zei hem :
Hier hebt ge uw schuldbekentenis ; schrijf : tachtig.
“De heer prees het in de onrechtvaardige rentmeester
dat hij met overleg had gehandeld,
want de kinderen van deze wereld
handelen onderling met meer overleg
dan de kinderen van het licht.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

223. Soberheid, die onbevangen en bewust wordt geleefd, werkt bevrijdend. Het betekent niet minder leven of met een lage intensiteit, maar het tegendeel. In werkelijkheid genieten diegenen meer van ieder ogenblik en beleven dit beter, die ophouden altijd te zoeken naar wat zij niet hebben. Zij ervaren wat het betekent iedere persoon en ieder ding in zijn waarde te laten, zij leren vertrouwd te raken met de eenvoudigste werkelijkheden en weten ervan te genieten. Op deze wijze slagen zij erin behoeften te beperken en verminderen vermoeidheid en ongerustheid. Men heeft weinig nodig om toch vervuld te leven, vooral wanneer men in staat is ruimte te laten voor andere genoegens en voldoening vindt in broederlijke ontmoetingen, dienstbaarheid, in het ten volle benutten van eigen charisma, in de muziek en de kunst, in het contact met de natuur en in het gebed. Geluk vereist het kunnen beperken van sommige behoeften die ons betoveren, zodat wij beschikbaar blijven voor de veelvuldige mogelijkheden die het leven biedt.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

                                         

Donderdag in de eenendertigste week van het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Het eerste deel van de lezing is een belangrijk stukje biografie van Paulus, zoals we ook in de brief aan de Galaten aantreffen. Het tweede deel is een subliem getuigenis: Om Hem heb ik alles prijsgegeven. Wat een oproep tot de christenen van toen en nu. Weer geeft de tussenzang de gepaste echo: verlaat u op Hem.

EERSTE LEZING                                             Fil. 3, 3-8a
Al die voordelen heb ik afgeschreven en om
Christus’ wil beschouw ik alles als verlies.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,

Wij die God aanbidden in de Geest,
wij zijn de ware besnedenen.
Wij zoeken onze roem in Christus Jezus, niet in onszelf.
Ik zou me overigens met recht en reden
op menselijke voorrechten kunnen beroepen.
Als anderen menen daarop te kunnen vertrouwen,
dan ik zeker :
ik ben besneden op de achtste dag,
van Israëls geslacht, van de stam Benjamin,
een geboren en getogen Hebreeër ;
op het stuk van de tora een Farizeeër,
wat ijver aangaat een vervolger van de kerk,
in wettische heiligheid volmaakt.
Maar al die voordelen heb ik afgeschreven om Christus’ wil.
Sterker nog, ik beschouw alles als verlies,
want mijn Heer Christus Jezus kennen
gaat alles te boven.
Om Hem heb ik alles prijsgegeven.

TUSSENZANG                              Ps. 105(104), 2-3, 4-5, 6-7

Verheug u, gij die de Heer aanhangt.

Bezingt Hem en tokkelt de snaren voor Hem,
verhaalt al zijn wondere werken.
Gaat groot op de heilige Naam van de Heer,
verheugt u, gij die Hem aanhangt.

Verlaat u op Hem, op zijn machtige arm,
blijft altijd zijn Aanschijn zoeken.
Vergeet nooit de wonderen die Hij deed,
zijn tekenen en zijn beloften.

Gij, kroost van zijn dienaar Abraham,
gij zonen van Jakob, zijn welbeminde.
De Heer, Hij is onze enige God,
wat Hij beslist geldt voor heel de aarde.

ALLELUIA                                                    cf. Lc. 8, 15 bij

Alleluia.
Zalig zij die het woord Gods dat zij hoorden,
in een goed en edel hart bewaren
en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.
Alleluia.

EVANGELIE                                        Lc. 15, 1-10
Er is vreugde bij de engelen van God
over één zondaar die zich bekeert.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd kwamen tollenaars en zondaars van allerlei slag bij Jezus
om naar Hem te luisteren.
De Farizeeën en de schriftgeleerden morden daarover en zeiden :
“Die man ontvangt zondaars en eet met hen.”
Hij hield hun deze gelijkenis voor :
“Wanneer iemand onder u honderd schapen heeft
en er één van verliest,
laat hij dan niet de negenennegentig in de wildernis achter
om op zoek te gaan naar het verlorene
totdat hij het vindt ?
“En als hij het vindt, legt hij het vol vreugde op zijn schouders
en hij gaat naar huis, roept zijn vrienden en buren bij elkaar
en zegt hun :
Deelt in mijn vreugde,
want mijn schaap dat verloren was geraakt heb ik gevonden.
“Ik zeg u :
zo zal er in de hemel meer vreugde zijn
over één zondaar die zich bekeert,
dan over negenennegentig rechtvaardigen
die geen bekering nodig hebben.
“Of welke vrouw die tien drachmen bezit en één drachme verliest
steekt niet een lamp aan,
veegt niet het huis en zoekt niet zorgvuldig totdat ze die vindt ?
“En als ze die gevonden heeft,
roept ze haar vriendinnen en buurvrouwen bij elkaar en zegt :
Deelt in mijn vreugde,
want de drachme die ik had verloren heb ik gevonden.
“Zo, zeg Ik u, is er vreugde bij de engelen van God
over één zondaar die zich bekeert.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

IV. Vreugde en vrede

222. De christelijke spiritualiteit stelt een andere wijze voor om de kwaliteit van leven te meten en nodigt uit tot een profetische en contemplatieve levensstijl die in staat is een diepe vreugde te kennen zonder door consumptie geobsedeerd te zijn. Het is belangrijk aan een oude les gevolg te geven die in verschillende godsdienstige tradities en ook in de Bijbel aanwezig is. Het betreft de overtuiging dat “minder meer is”. De constante opeenhoping van consumptiemogelijkheden leidt het hart immers af en verhindert ieder ding en ieder moment afzonderlijk te waarderen. Rustig iedere werkelijkheid, hoe klein die ook is, tegemoet te treden, opent voor ons daarentegen meer mogelijkheden voor begrip en persoonlijke groei. De christelijke spiritualiteit houdt een groei in soberheid voor en een vermogen om van weinig te genieten. Het is een terugkeer naar de eenvoud die het ons mogelijk maakt stil te staan bij en te genieten van de kleine dingen, te danken voor de mogelijkheden die het leven biedt, zonder ons te hechten aan wat wij hebben, of treurig te worden om wat wij niet bezitten. Dit veronderstelt dat de dynamiek van overheersing en pure opeenstapeling van genoegens wordt vermeden.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

                                           

Woensdag – H. Carolus Borromeo, b.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De hymne gaat over in een gewone tekst, maar de sfeer die met de hymne ontstond blijft nog even hangen. De dienende liefde van Christus is norm voor Paulus en voor alle leerlingen. Paulus leeft in gevangenschap, maar ook die beleeft hij met volledige overgave en zonder morren. Zo moeten ook zij leven die in moeilijkheden komen in een vijandige wereld. De antwoordpsalm haakt perfect in op deze lezing.

EERSTE LEZING                                                          Fil. 2, 12-18
Maakt werk van uw heil. God is het immers die zowel
het willen als het doen in u tot stand brengt.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,

Gij hebt altijd naar mij geluisterd ;
maakt dus nu, in mijn afwezigheid
met niet minder ernst werk van uw heil dan toen ik bij u was.
God is het immers
die zowel het willen als het doen in u tot stand brengt,
om zijn heilsplan te verwezenlijken.
Doet al wat ge te doen hebt, zonder te morren of tegen te spreken.
Zorgt dat ge onberispelijk en ongerept zijt,
als onbesproken kinderen van God
onder een slinks en ontaard geslacht,
waarin gij schittert als sterren in het heelal.
Houdt vast het woord des levens.
Dan kan ik, als de dag van Christus komt, er trots op zijn
dat mijn werk en mijn inspanning niet vergeefs zijn geweest.
Maar ook al wordt mijn bloed geplengd
bij de offerdienst van uw geloof,
dan nog wens ik mijzelf en u allen geluk.
En gij moet evengoed blij zijn en delen in mijn vreugde.

TUSSENZANG                                         Ps. 27(26), 1, 4, 13-14

De Heer is mijn licht en mijn leidsman.

De Heer is mijn licht en mijn leidsman,
wie zou ik vrezen ;
de Heer is de schuts van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn ?

Eén ding slechts vraag ik de Heer,
meer zal ik niet wensen :
dat ik in Gods huis mag wonen zolang als ik leef.
Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren,
zijn tempel weer met eigen ogen mag zien.

Ik reken er nog op tijdens mijn leven
de weldaden van de Heer te ervaren.
Zie uit naar de Heer en houd dapper stand,
wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.

ALLELUIA                                              Mt. 11, 25

Alleluia.
Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde
omdat Gij deze dingen
hebt geopenbaard aan kinderen.
Alleluia.

EVANGELIE                  Lc. 14, 25-33

Niemand van u kan mijn leerling zijn
als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

Toen talloze mensen met Jezus meetrokken
keerde Hij zich om en zei tot hen :
“Als iemand naar Mij toekomt,
die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen,
zijn broers en zusters,
ja zelfs zijn eigen leven niet haat,
kan hij mijn leerling niet zijn.
“Als iemand zijn kruis niet draagt en Mij niet volgt
kan hij mijn leerling niet zijn.
“Als iemand van u een toren wil bouwen,
zal hij dan niet eerst
er voor gaan zitten om een begroting te maken
of hij wel genoeg bezit om hem te voltooien?
“Anders zou het hem kunnen overkomen,
– als hij de fundering heeft gelegd
en niet in staat is het werk tot een einde te brengen –
dat allen die het zien hem gaan bespotten en zeggen :
Die man begon te bouwen,
maar hij was niet in staat het einde te halen.
“Of welke koning zal,
– als hij tegen een andere koning ten oorlog wil trekken –
niet eerst overleggen of hij sterk genoeg is
om met tienduizend man het hoofd te bieden
aan iemand die met twintigduizend man tegen hem optrekt?
“Zo niet,
dan stuurt hij, als de tegenstander nog ver weg is
een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden.
“Zo kan niemand van u mijn leerling zijn
als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

221. Enkele overtuigingen van ons geloof, die aan het begin van deze encycliek zijn beschreven, helpen ons tot bekering te komen. Ik noem het bewustzijn dat ieder schepsel iets van God weerspiegelt en ons een boodschap brengt, of de zekerheid dat Christus deze materiele wereld in zich heeft opgenomen en nu, als Verrezen Heer, woont in het binnenste van ieder wezen en het omringt met zijn genegenheid en doordringt van zijn licht. Evenals de erkenning dat God de wereld heeft geschapen en daarin een orde en dynamiek heeft gelegd die de mens niet gerechtigd is te negeren. Wanneer iemand in het evangelie leest dat Jezus spreekt over de vogels en zegt dat “God toch niet een van hen vergeet” (Luc. 12, 6), zal hij dan in staat zijn ze slecht te behandelen en kwaad te doen? Ik nodig alle christenen uit deze dimensie van de eigen bekering expliciet te maken doordat zij de kracht en het licht van de ontvangen genade ook betrekken op de relatie met de andere schepselen en de hen omringende wereld en de verheven broederschap met heel de schepping tot stand brengt die de heilige Franciscus van Assisi op een zo lichtende wijze beleefde.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Dinsdag – H. Hubertus, b.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Deze grandioze Christushymne komt uit de vroegchristelijke liturgie, en werd wellicht gebruikt voor eucharistie en doop. De hymne heeft een dalende en een stijgende strofe. De tegenstelling tot het paradijsverhaal is manifest. De mens Adam wil grijpen naar de heerlijkheid van God. Hij wil aan God gelijk zijn en vernietigt zichzelf zowel vroeger als nu. In de mens Jezus volgt God de omgekeerde weg. Hij komt ons in Jezus dienend nabij. Hij keert de verhoudingen om. Jezus wordt niet alleen gelijk aan de mens, maar vernederd, gehoorzaam, tot de dood aan het kruis. Daarom juist wordt Hij verheven en krijgt een Naam die boven alle namen is: Kyrios, Adonai, Heer, dit is een naam die alleen voorbehouden is aan God zelf.

EERSTE LEZING                                                      Fil. 2, 5-11
Hij heeft zichzelf vernederd;
daarom heeft God Hem hoog verheven.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,

Die gezindheid moet onder u heersen
welke Christus Jezus bezielde :
Hij die bestond in goddelijke majesteit,
heeft zich niet willen vastklampen
aan de gelijkheid met God.
Hij heeft zichzelf ontledigd
en het bestaan van een slaaf op zich genomen.
Hij is aan de mensen gelijk geworden.
En als mens verschenen
heeft Hij zich vernederd
door gehoorzaam te worden tot de dood,
tot de dood aan een kruis.
Daarom heeft God Hem hoog verheven
en Hem de naam verleend
die boven alle namen is.
Opdat bij het noemen van zijn naam
zich iedere knie zou buigen
in de hemel, op de aarde en onder de aarde ;
en iedere tong zou belijden,
tot eer van God de Vader :
Jezus Christus is de Heer.

TUSSENZANG                                      Ps. 22(21), 26b-27, 28-30a, 31-32

Voor heel de menigte zal ik U prijzen, Heer.

U dank ik voor het oog van de godvrezenden.
De armen zullen eten en verzadigd worden,
en allen die God zoeken, prijzen Hem,
hun moed zal weer herleven.

Dan zullen alle landen van de aarde
de Heer gedenken en zich tot Hem keren ;
en nedervallen zullen voor zijn Aangezicht
de stammen en de volken overal.

Want aan de Heer komt toe het koningschap,
Hij is de heerser over alle naties.
Die rusten in de aarde zullen Hem aanbidden.
Mijn ziel zal voor zijn Aanschijn blijven leven,
mijn nageslacht zal steeds zijn dienaar zijn.

Het zal verhalen van de Heer aan het geslacht dat komt,
van zijn gerechtigheid aan die geboren worden :
dit heeft de Heer gedaan.

ALLELUIA                                                             Joh. 6, 64b, 69b

Alleluia.
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven ;
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

EVANGELIE                                                           Lc. 14, 15-24
Haast je naar de straten en stegen van de stad,
en nodig de mensen dringend uit binnen te komen,
want mijn huis moet vol worden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei een der tafelgenoten tot Jezus :
“Gelukkig al wie zijn maaltijd zal houden in het Rijk Gods.”
Hij antwoordde hem :
“Zeker iemand gaf een groot maal en nodigde veel gasten. Op het uur van de maaltijd zond hij zijn dienaar
om aan de genodigden te zeggen : Komt, alles is gereed.
“Maar zij begonnen zich allen opeens te verontschuldigen.
“De eerste liet hem zeggen :
Ik heb een akker gekocht
en moet die noodzakelijk gaan bekijken ;
ik verzoek u mij wel te willen verontschuldigen.
“Een tweede zei :
Ik heb vijf span ossen gekocht en moet ze gaan proberen ;
ik verzoek u mij wel te willen verontschuldigen.
“Weer een ander :
ik ben zo pas getrouwd ; daarom kan ik niet komen.
“Bij zijn thuiskomst
bracht die dienaar dat alles aan zijn meester over.
“Nu ontstak de heer des huizes in toorn en beval aan zijn dienaar :
Haast je naar de straten en stegen van de stad
en breng de armen, gebrekkigen,
blinden en kreupelen hier binnen.
“Toen de dienaar hem zei :
Heer, wat gij bevolen hebt is gebeurd
en nog is er plaats,
droeg de heer zijn dienaar op :
Ga naar de wegen en de binnenpaden
en nodig de mensen dringend uit binnen te komen,
want mijn huis moet vol worden.
“Ik zeg u :
Geen enkel van de mannen die het eerst genodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

220. Deze bekering impliceert verschillende, met elkaar verbonden, grondhoudingen die een edelmoedige en liefderijke inzet voor het  milieu op gang brengen. Op de eerste plaats houdt zij dankbaarheid en belangeloosheid in, dat wil zeggen de erkenning van de wereld als een, vanuit de liefde van de Vader, ontvangen geschenk. Deze erkenning heeft als consequentie een belangeloze inzet en een edelmoedigheid, ook als niemand het ziet of erkent: “laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet […] en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden” (Mat. 6, 3-4). Zij houdt ook het liefdevolle besef in dat men niet gescheiden is van de andere schepselen, maar met de andere wezens van het heelal een schitterende universele gemeenschap vormt. Een gelovige kijkt niet van buiten af, maar van binnen uit naar de wereld en erkent daarbij de banden waarmee de Vader ons heeft verenigd met alle wezens. Omdat de ecologische bekering de bijzondere capaciteiten die God elke gelovige heeft gegeven laat groeien, ontwikkelt zich ook zijn creativiteit en enthousiasme om de problemen van de wereld op te lossen, zich daarbij aan God aanbiedend “als een levende, heilige offergave”
(Rom. 12,1). Hij interpreteert het eigen overwicht niet als een reden voor persoonlijke roem of onverantwoordelijke overheersing, maar als een capaciteit die hem een zware verantwoordelijkheid oplegt, voortvloeiend uit zijn geloof.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Maandag – Allerzielen

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord

Deze bijzondere tijd in het jaar
is er om te herinneren in dankbaarheid en verdriet
allen die dit leven al hebben verlaten.
Voor hen willen we bidden,
voor die grote gemeenschap van vrienden en familie
maar ook van zovele onbekenden,
die ons zijn voorgegaan in de dood.
Dat ze mogen thuiskomen in de geborgenheid
van Gods alomvattende liefde.

EERSTE LEZING                                                Fil. 2, 1-4

Maakt mijn vreugde volkomen door uw eenheid van denken.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,

Als dan vermaning in Christus en toespraken in liefde iets vermogen,
als gemeenschap van Geest,
als hartelijkheid en mededogen u iets zeggen,
maakt dan mijn vreugde volkomen door uw eenheid van denken,
uw eenheid in de liefde,
uw saamhorigheid en eensgezindheid.
Geeft niet toe aan partijzucht en ijdelheid
maar acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf.
Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen
maar liever die van zijn naasten.

TUSSENZANG                                                      Ps. 131(130), 1, 2, 3

Bij U, Heer, ben ik veilig ;
bescherm mij in uw vrede.

Mijn hart is niet hoogmoedig, Heer,
mijn ogen kijken niet verwaand.
Ik streef ook niet naar grote daden,
hoger dan ik reiken kan.

De stormen zijn bedaard in mij
en vredig is mijn geest.
Zoals een kind op moeders schoot,
zo veilig voel ik mij.

Zoek, Israël, uw toevlucht bij de Heer,
van nu af voor altijd.

ALLELUIA                                                                  Mt. 4, 4b

Alleluia.
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.
Alleluia.

EVANGELIE                                                             Lc. 14, 12-14

Nodig niet uw vrienden uit, maar armen en gebrekkigen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot de Farizeeër
die hem aan tafel had genodigd :
“Wanneer gij een middag- of avondmaal geeft,
nodig dan niet uw vrienden, broers en bloedverwanten uit
en ook geen rijke buren.
“Het zou kunnen zijn dat zij op hun beurt u uitnodigen
en dat gij het dus terugkrijgt.
“Maar als ge een gastmaal geeft,
nodig dan armen, gebrekkigen, kreupelen en blinden uit.
“Gelukkig zult ge zijn
omdat zij het u niet kunnen vergelden.
“Het zal u vergolden worden
bij de opstanding van de rechtvaardigen.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

219. Het is echter niet voldoende dat het individu zich betert om een zo complexe situatie als waarmee de huidige wereld wordt geconfronteerd, op te lossen. Individuen afzonderlijk kunnen het vermogen en de vrijheid verliezen om de logica van de instrumentele rede te overwinnen en uiteindelijk bezwijken voor een consumentisme zonder ethiek en zonder gevoel voor maatschappij en milieu. Op maatschappelijke problemen moet men reageren met sociale netwerken, niet met de pure som van individuele positieve bijdragen: “De eisen van dit werk zullen zo immens zijn dat de mogelijkheden van persoonlijke initiatieven en de samenwerking van individualistisch gevormde individuen niet in staat zullen zijn hieraan te beantwoorden. Er zal een bundeling van krachten en een eenheid van bijdragen noodzakelijk zijn”. Een ecologische bekering die een dynamiek van duurzame veranderingen teweeg wil brengen, vraagt ook om een gemeenschappelijke verandering.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Zondag Allerheiligen

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
Vandaag vieren we in één feest alle vrouwen en mannen
die tijdens hun leven
een spiegel zijn geweest van Gods heiligheid.
De zaligsprekingen die we straks beluisteren
kunnen we zo op hun leven leggen.
We willen God danken om alle heiligen
die ons inspireren op onze levensweg.
Hun voorbeeld en getuigenis sporen ons aan
om hier en nu handen en voeten te geven
aan onze eigen roeping
om heilig te zijn voor God.

EERSTE LEZING                                                   Apok. 7, 2-4.9-14

Ik zag een grote menigte, die niemand tellen kon,
uit alle rassen en stammen en volken en talen.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes

Ik, Johannes, zag een andere engel opstijgen
van de opgang der zon
met het zegel van de levende God.
En hij riep met luide stem tot de vier engelen
aan wie macht gegeven was
schade toe te brengen aan de aarde en de zee :
“Brengt geen schade toe aan de aarde
noch aan de zee noch aan de bomen
voordat wij de dienstknechten van onze God
met het zegel op hun voorhoofd getekend hebben.”
En ik vernam het aantal getekenden :
honderdvierenveertigduizend waren er
uit alle stammen van de kinderen van Israël.
Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon,
uit alle rassen en stammen en volken en talen.
Zij stonden voor de troon en voor het Lam,
gekleed in witte gewaden en met palmtakken in de hand.
En zij riepen allen luid :
“Aan onze God die op de troon is gezeten
en aan het Lam behoort de overwinning !”
En al de engelen stonden rondom de troon,
de oudsten en de vier dieren,
en zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon
en zij aanbaden God, zeggend :
“Amen !”
Toen richtte zich een van de oudsten tot mij en zei :
“Wie zijn dat in die witte gewaden
en waar komen zij vandaan ?”
Ik antwoordde hem :
“Heer, dat weet gij.”
Toen zei hij :
“Dat zijn degenen die komen uit de grote verdrukking,
die hun gewaden hebben wit gewassen
in het bloed van het Lam.”

TUSSENZANG                                         Ps. 24(23), 1-2, 3-4ab, 5-6

Dit is het geslacht dat zich richt tot U,
dat staat voor uw aanschijn, Heer onze God.

Aan God hoort de aarde en al wat er op is,
de aardschijf en al wat daar woont ;
want Hij heeft haar op het water gegrondvest,
haar vastgelegd op de zee.

Wie zal beklimmen de berg van de Heer,
wie in zijn heiligdom staan ?
Die rein is van handen en zuiver van hart,
zijn zinnen niet zet op wat kwaad is.

Hij zal door de Heer gezegend worden,
beloond door God, zijn verlosser.
Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem,
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.

TWEEDE LEZING                                                      I Joh. 3, 1-3

Wij zullen God zien zoals Hij is.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft !
Wij worden kinderen van God genoemd
en we zijn het ook.
De wereld begrijpt ons niet
en ze kent ons niet
omdat zij Hem niet heeft erkend.
Vrienden,
nu reeds zijn wij kinderen van God
en wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard ;
maar wij weten
dat wanneer het geopenbaard wordt,
wij aan Hem gelijk zullen zijn
omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is.
Wie zulk een heil van God verwacht,
maakt zich rein
zoals Christus rein is.

ALLELUIA                                                              Mt. 11, 28

Alleluia.
Komt allen tot Mij die uitgeput zijt
en onder lasten gebukt,
en Ik zal u rust en verkwikking schenken.
Alleluia.

EVANGELIE                                                        Mt. 5, 1-12a

Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteus

Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op,
en nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem.
Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus :
“Zalig de armen van geest,
want aan hen behoort het Rijk der hemelen.
“Zalig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
“Zalig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
“Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
“Zalig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
“Zalig de zuiveren van hart,
want zij zullen God zien.
“Zalig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
“Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid,
want hun behoort het Rijk der hemelen.
“Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt
en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil :
“Verheugt u en juicht,
want groot is uw loon in de hemel.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

218. Wij herinneren aan het voorbeeld van de heilige Franciscus van Assisi om een gezonde relatie met de schepping als een dimensie van een integrale bekering van de persoon te beschouwen. Dit sluit ook in de erkenning van eigen fouten, zonden, gebreken of nalatigheden, daar van harte berouw over te hebben en tot omkeer te komen. De bisschoppen van Australië hebben bekering weten uit te drukken in termen van verzoening met de schepping: “Om deze verzoening te verwezenlijken moeten wij ons leven onderzoeken en erkennen hoe wij de schepping van God beschadigen met onze handelingen en ons onvermogen tot handelen. Wij moeten een bekering ervaren, een verandering van het hart”.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Zaterdag in de dertigste week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Reeds in het Oude Testament leren wij dat God trouw is, ondanks menselijke ontrouw. Voor Paulus brengt ook de weigering van de joden om de Messias te erkennen, vruchten voort. Het is immers deze weigering die verhindert dat Paulus zich beperkt tot de verkondiging van de verrezen Heer onder de joodse gelovigen. Verdreven uit de synagoge en uit de joodse gemeenschap, zal hij het evangelie verkondigen aan niet-gelovigen. Ook zij worden door God bemind, ook zij maken deel uit van het verbond tussen God en mensen. God kent geen berouw over zijn eens geschonken genade
(vers 29). Daarom mogen, kunnen en willen wij blijven bidden voor allen die Hem uit hun leven bannen.

EERSTE LEZING                                       Fil. 1, 18b-26

Voor mij toch is het leven Christus en het sterven winst.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Filippi

Broeders en zusters,

Hoe dan ook, Christus wordt verkondigd,
met of zonder bijbedoeling.
En daarover verheug ik mij.

En ik zal mij ook blijven verheugen.
Want ik weet dat dit zal uitlopen op mijn redding,
dank zij uw gebed
en de bijstand van de Geest van Jezus Christus.
Dit is mijn vurig verlangen en mijn vaste hoop :
dat ik in niets beschaamd zal staan
en dat – zoals steeds, ook nu –
Christus in volle openbaarheid
zal worden verheerlijkt in mijn persoon,
of ik leven moet of sterven.
Voor mij toch is het leven Christus
en het sterven winst.
Maar blijf ik leven,
dan wacht mij vruchtbare arbeid.
Daarom weet ik niet wat ik moet kiezen.
Ik word naar twee kanten getrokken :
ik verlang heen te gaan om met Christus te zijn
want dat is verreweg het beste.
Maar voor u is het nuttiger dat ik nog hier blijf.
En omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik ook
dat ik zal blijven leven en gespaard zal blijven voor u allen,
tot uw vooruitgang en de vreugde van uw geloof.
Dan zult gij wanneer ik weer bij u kom,
een nieuwe reden hebben om op mij te roemen in Christus Jezus.

TUSSENZANG                                       Ps. 42(41), 2,3, 5

Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft.

Zoals het hert de beekjes zoekt,
zo zoekt mijn geest naar U, mijn God.

Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft,
zal ik Hem ooit bereiken en zijn Aanschijn zien ?

Ik denk er aan met weemoed in het hart,
hoe ik naar Gods verblijf trok in de mensenstroom :
ik liep vooraan in deze feeststoet mee,
terwijl rondom mij lof en jubel klonken.

ALLELUIA                                              1 Joh. 2, 5

Alleluia.
Wie het woord van de Heer bewaart,
in Hem is waarlijk Gods liefde volkomen.
Alleluia.

EVANGELIE                                          Lc. 14, 1, 7-11

Al wie zichzelf verheft zal vernederd,
en wie zichzelf vernedert zal verheven worden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Toen Jezus op een sabbat
het huis van een van de voornaamste Farizeeën binnenging
om er de maaltijd te gebruiken,
hielden zij Hem voortdurend in het oog.
Daar Hij opmerkte
hoe de genodigden de voornaamste plaatsen aan tafel uitzochten,
hield Hij hun de volgende gelijkenis voor :
“Wanner gij door iemand op een bruiloft wordt genodigd,
ga dan niet aanliggen op de voornaamste plaats.
“Het zou kunnen zijn,
dat er door uw gastheer iemand is uitgenodigd
die voornamer is dan gij,
en dat degene die u en hem genodigd heeft u komt zeggen :
Sta uw plaats aan hem af.
Dan zoudt ge vol schaamte de minste plaats moeten innemen.
“Maar wanneer ge ergens genodigd wordt,
ga dan op de minste plaats aanliggen.
“Als degene die u heeft uitgenodigd dan komt
zal hij u zeggen : Vriend, ga wat hoger op.
“Zo zal u eer te beurt vallen
in het oog van allen die met u aanliggen.
“Want al wie zichzelf verheft zal vernederd,
en wie zichzelf vernedert zal verheven worden.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

217. Als “de uiterlijke woestijnen zich in de wereld vermenigvuldigen, omdat de innerlijke woestijnen zo uitgestrekt zijn geworden”, vormt de ecologische crisis een oproep tot een diepgaande innerlijke bekering. Wij moeten echter ook erkennen dat enige geëngageerde en biddende christenen onder het voorwendsel van realisme en pragmatisme vaak spotten met de zorgen over het milieu. Anderen zijn passief, zij besluiten niet hun gewoonten te veranderen en worden inconsequent. Het ontbreekt hun dus aan ecologische bekering, die impliceert dat zij alle gevolgen van de ontmoeting met Jezus in hun relatie met de hen omringende wereld tot bloei laten komen. De roeping behoeders van Gods werk te zijn, praktisch handen en voeten te geven, vormt een wezenlijk onderdeel van een deugdzaam bestaan. Het is niet iets vrijblijvends en evenmin een secundair aspect van de christelijke ervaring.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling