http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag – H. Johannes Chrysostomus

 

Was een vooraanstaand opziener, herder, leraar en vruchtbaar schrijver
Grootste prediker in de Griekse kerk

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging

De leer van Paulus over de Kerk(ecclesiologie) is een van de belangrijkste accenten in de eerste Korintiërsbrief: De leer over het Lichaam van Christus, beeld van de Kerk. Reeds in de Griekse en Romeinse literatuur vindt men dit beeld van het lichaam in eenheid en verscheidenheid. Paulus maakt daar dankbaar gebruik van om de eigen functie van elk lid en de gelijkwaardigheid van elk lid in het grote geheel van de Kerk te duiden. De laatste zin ‘streef naar de hoogste gaven’ vormt de brug naar hoofdstuk 13.

 

EERSTE LEZING              I Kor. 12, 12-14.27-31a

Gij zijt het lichaam van Christus
en ieder van u is een lid van dat lichaam.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte

Broeders en zusters,

Het menselijke lichaam vormt
met zijn vele ledematen één geheel;
alle ledematen, hoe vele ook maken te zamen één lichaam uit.
Zo is het ook met Christus.
Wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen,
zijn immers in de kracht van een en dezelfde Geest
door de doop één enkel lichaam geworden,
en allen werden wij gedrenkt met één Geest.
Een lichaam bestaat nu eenmaal niet uit één lid.

Welnu, gij zijt het lichaam van Christus
en ieder van u is een lid van dat lichaam.
Nu heeft God in de kerk allerlei mensen aangesteld :
Ten eerste apostelen,
ten tweede profeten,
ten derde leraars ;
voorts zijn er wonderkrachten,
dan gaven van genezing, hulpbetoon, bestuur en velerlei taal.
Zijn soms allen apostelen,
allen profeten, allen leraars,
allen wonderdoeners ?
Hebben allen gaven van genezing?
Spreken allen in vervoering?
Kunnen allen uitleg geven?
Gij moet naar de hoogste gaven streven.

TUSSENZANG                   Ps. 100(99), 2, 3, 4,5

Wij zijn de kudde van de Heer, zijn volk.

Juicht voor de Heer, alle landen,
dient met blijdschap de Heer.
Treedt onbezorgd voor zijn Aanschijn ;
waarlijk, de Heer is God.

Hij is de Schepper en Meester,
wij zijn kudde, zijn volk.
Trekt met een lied door zijn poorten,
komt in zijn voorhof met zang.

Zegent zijn Naam en eert Hem,
Hij is ons goed gezind.
Eindeloos is zijn erbarmen,
trouw van geslacht op geslacht.

ALLELUIA                  II Tim. 1, 10b

Alleluia.
Onze Heiland Christus Jezus heeft de dood vernietigd,
en onvergankelijk leven doen aanlichten
door het evangelie.
Alleluia.

EVANGELIE              Lc. 7, 11-17
Jongeling, Ik zeg je : sta op !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd begaf Jezus zich naar een stad die Naïn heette ;
zijn leerlingen en een grote groep mensen gingen met Hem mee.
Hij was juist in de nabijheid van de stadspoort gekomen
toen daar een dode werd uitgedragen,
de enige zoon van zijn moeder
die weduwe was.
Een groot aantal mensen uit de stad vergezelde haar.
Toen de Heer haar zag
gevoelde Hij medelijden met haar en sprak :
“Schrei maar niet.”
Daarop trad Hij op de lijkbaar toe en raakte die aan.
De dragers bleven staan en Hij sprak :
“Jongeling, Ik zeg je: sta op!”
De dode kwam overeind zitten en begon te spreken
en Jezus gaf hem aan zijn moeder terug.
Allen werden door ontzag bevangen
en zij verheerlijkten God en zeiden :
“Een groot profeet is onder ons opgestaan,” en :
“God heeft genadig neergezien op zijn volk.”
En dit verhaal over Hem deed de ronde
door heel het Joodse land en de wijde omtrek.

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

173. Het is dringend noodzakelijk internationale verdragen tot stand te brengen, in aanmerking genomen dat de lokale instanties te zwak zijn om op een doeltreffende wijze in te grijpen. De relaties tussen de staten moeten de soevereiniteit van ieder waarborgen, maar ook trajecten vaststellen die worden overeengekomen om lokale catastrofen te vermijden die uiteindelijk allen zouden schaden. Er zijn wereldwijde regulerende kaders nodig die verplichtingen opleggen en onacceptabele acties verhinderen, zoals het feit dat machtige landen op andere landen afval en hoog vervuilende industrieën afschuiven.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Tuesday – St John Chrysostomus

Was a prominent overseer, pastor, teacher and prolific writer
Greatest preacher in the Greek Church

Invitation

May I hereby draw your attention to
reading the Gospel daily?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Consideration

Paul’s teaching on the Church (ecclesiology) is one of the main emphases in the First Corinthians: The teaching on the Body of Christ, image of the Church. Already in Greek and Roman literature one finds this image of the body in unity and diversity. Paul makes grateful use of this image to indicate the individual function of each member and the equality of each in the greater whole of the Church. The last sentence, ‘strive for the highest gifts’, forms the bridge to chapter 13.

 

FIRST READING             I Cor 12:12-14.27-31a

You are the body of Christ
and each one of you is a member of that body.

From the first letter of the Holy Apostle Paul to the Christians of
of Corinth

Brothers and sisters,

The human body, with its many limbs, is one whole;
all the members, however many, together make up one body.
So it is also with Christ.
All of us, Jews and Greeks, slaves and free
in the power of one and the same Spirit
have become one body through baptism,
and we were all watered with one Spirit.
Now a body does not consist of one member.

Now ye are the body of Christ
and each one of you is a member of that body.
Now God has appointed all kinds of people in the church :
Firstly, apostles,
secondly, prophets,
thirdly, teachers;
further, there are miracle workers,
then gifts of healing, assistance, government, and various languages.
Are sometimes all apostles,
all prophets, all teachers,
all miracle workers?
Do all have gifts of healing?
Do all speak in ecstasy?
Can all give explanations?
You must strive for the highest gifts.

INTERLUDIUM      Ps. 100(99), 2, 3, 4,5

We are the flock of the Lord, his people.

Cheer for the Lord, all nations,
serve the Lord with gladness.
Come before His Face without fear;
verily, the Lord is God.

He is the Creator and Master,
we are his flock, his people.
Pass through his gates with a song,
come into his court with song.

Bless His Name and honour Him,
He is good to us.
Endless is His mercy,
faithful from generation to generation.

 

ALLELUIA                  2 Tim. 1, 10b

Alleluia.
Our Saviour Christ Jesus has destroyed death,
and lit up imperishable life
through the Gospel.
Alleluia.

 

GOSPEL                  Lk. 7, 11-17
Young man, I say to you, get up!

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

It was then that Jesus went to a town called Naïn;
his disciples and a large crowd went with Him.
He had just come near the city gate
when a dead person was carried out of the gate,
the only son of his widowed mother.
A large number of people from the city accompanied her.
When the Lord saw her
He felt sorry for her and said:
“Do not weep.”
Then He stepped up to the bier and touched it.
The bearers remained standing and He said :
“Young man, I tell you, get up!”
The dead man sat up and began to speak
and Jesus gave him back to his mother.
All were filled with awe
and they glorified God and said :
“A great prophet has risen among us,” and :
“God has graciously looked down on His people.”
And this story of him went round
throughout the Jewish nation and beyond.

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

173. There is an urgent need to establish international treaties, considering that local authorities are too weak to intervene effectively. Relations between states must guarantee the sovereignty of each, but also establish pathways agreed upon to avoid local catastrophes that would ultimately harm all. Global regulatory frameworks are needed that impose obligations and prevent unacceptable actions, such as powerful countries shifting waste and highly polluting industries onto others.

 

To be continued                  For previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Netherlands Bible Society 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

Maandag – H. Naam van Maria

 

Deze vrije gedachtenis werd ingevoerd door Paus Innocentius XI als uiting voor dank.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging

We hebben reeds het bestaan van huiskerken in Korinte vermeld met de rivaliteiten die dat meebrengt. Misschien was de ‘ecclesia’ de samenkomst van allen en blijkbaar ging dat samen met praktijken die Paulus ten diepste ergeren. Hij wil terug naar de traditie en meteen is dat voor ons immens belangrijk. Wij krijgen dankzij de misbruiken in Korinte de oudste tekst betreffende de instelling van de eucharistie en het gemeenschapsstichtend karakter ervan.

 

EERSTE LEZING           I Kor. 11, 17-26.33

Wanneer zich onder u partijschappen manifesteren
dan kan er geen sprake zijn van de maaltijd des Heren.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte

Broeders en zusters,

Ik moet er mijn afkeuring over uitspreken
dat gij uw bijeenkomsten houdt op een wijze
die u meer kwaad dan goed doet.
Om te beginnen hoor ik
dat zich op de samenkomsten van uw gemeente
partijschappen manifesteren
en ik ben geneigd het te geloven :
Onenigheden zijn nu eenmaal onvermijdelijk
als moet blijken wie van uw leden betrouwbaar zijn.

Zoals gij nu samenkomt
kan er geen sprake zijn van
‘de maaltijd des Heren’.
Want ieder eet haastig zijn eigen maal op
zodat sommigen honger lijden en anderen dronken zijn.
Gij hebt toch huizen om te eten en te drinken ?
Of minacht gij de gemeente Gods
en wilt gij hen die niets hebben beschaamd maken?
Wat moet ik hierop zeggen ?
Kan ik u prijzen ?
Op dit punt zeker niet.
Zelf heb ik immers van de Heer de overlevering ontvangen
die ik u op mijn beurt heb doorgegeven :
Dat de Heer Jezus
in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
brood nam
en na gedankt te hebben het brak
en zei :
“Dit is mijn lichaam voor u.
“Doet dit tot mijn gedachtenis.”
Zo ook nam Hij na de maaltijd de beker
met de woorden :
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
“Doet dit
elke keer dat gij hem drinkt
tot mijn gedachtenis.”
Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt
verkondigt gij de dood des Heren
totdat hij wederkomt.

Daarom, broeders en zusters,
wanneer gij samenkomt voor de maaltijd,
wacht op elkaar.

TUSSENZANG             Ps. 40(39), 7-8, 9, 10, 17

Verkondigt de dood des Heren,
totdat Hij wederkomt (cf; I Kor. 11, 26b).

Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd,
maar wel hebt Gij mijn oren voor uw stem geopend.
Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij ;
dus zei ik : ja, ik kom,
zoals van mij geschreven staat .

Uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde,
uw wet is in mijn hart gegrift.
In de bijeenkomsten heb ik gerechtigheid gepredikt,
mijn lippen niet gesloten, heer, Gij weet het.

Maar laat hen juichen en verheugd zijn, die U zoeken,
en roepen : Glorie aan de Heer,
die uitzien naar uw hulp.

 

ALLELUIA              II Tess. 2, 14

Alleluia.
God heeft ons geroepen
door de verkondiging van het evangelie,
opdat wij de heerlijkheid
van onze Heer Jezus Christus zouden verwerven.
Alleluia.

 

EVANGELIE          Lc. 7, 1-10

Zelfs in Israël heb Ik zo’n groot geloof niet gevonden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd ging Jezus,
na afloop van zijn onderricht aan het luisterende volk,
naar Kafarnaüm.
Daar was een honderdman, die een knecht had
aan wie hem veel gelegen was;
die knecht was ziek en lag op sterven.
Omdat de honderdman van Jezus hoorde,
zond hij enkele oudsten van de Joden naar Hem toe
met het verzoek zijn knecht te komen genezen.
Bij Jezus gekomen riepen zij met aandrang zijn hulp in.
Ze zeiden:
“Hij verdient dat Gij hem deze gunst bewijst,
want hij houdt van ons volk
en hij heeft op eigen kosten de synagoge voor ons gebouwd.”
Daarop ging Jezus met hen mee.
Maar toen Hij niet ver meer van het huis was,
liet de honderdman Hem door vrienden zeggen:
“Heer, doe geen verdere moeite;
ik ben niet waard dat Gij onder mijn dak komt.
Daarom meende ik ook er geen aanspraak op te mogen maken
persoonlijk naar U toe te komen.
Maar een woord van U is voldoende
om mijn knecht te doen genezen.
Want al ben ik zelf een ondergeschikte,
ik heb weer manschappen onder mij:
En tot de een zeg ik: Ga, en hij gaat,
en tot een ander: Kom, en hij komt,
en aan mijn knecht: Doe dit, en hij doet het.”
Toen Jezus dit hoorde stond Hij verwonderd over hem.
Hij keerde zich om en zei tot het volk dat Hem volgde:
“Ik zeg u:
zelfs in Israël heb Ik zo’n groot geloof niet gevonden.”
Toen de mensen die gestuurd waren, in het huis terugkeerden,
vonden zij de knecht weer gezond.

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

172. Voor de arme landen moeten het uitroeien van de ellende en de sociale ontwikkeling van hun inwoners prioriteit zijn; tegelijkertijd moeten zij het schandalige niveau van consumptie in enkele bevoorrechte sectoren van hun bevolking onderzoeken en beter de corruptie te lijf gaan. Zeker, zij moeten ook minder vervuilende vormen van energieproductie ontwikkelen, maar hiervoor moeten zij kunnen rekenen op de hulp van de landen die zeer gegroeid zijn ten koste van de huidige vervuiling van de planeet. De directe exploitatie van de overvloedige zonne-energie vereist dat er mechanismen en subsidies worden vastgesteld, zodat de ontwikkelingslanden toegang kunnen hebben tot de overdracht van technologieën, tot technische assistentie en financiële bronnen, maar altijd aandacht schenkend aan de concrete omstandigheden, aangezien “niet altijd op een adequate wijze de compatibiliteit van de installaties met de context waarvoor zij worden ontworpen, op haar juiste waarde wordt geschat”. De kosten zouden laag zijn in vergelijking met het risico van klimaatveranderingen. In elk geval is het vóór alles een ethische beslissing, gebaseerd op de solidariteit van alle volken.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Monday – Holy Name of Mary

This free remembrance was introduced by Pope Innocent XI as an expression of thanks.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration

We have already mentioned the existence of house churches in Corinth with the rivalries that this brings. Perhaps the ‘ecclesia’ was the gathering of all, and apparently this went hand in hand with practices that deeply annoyed Paul. He wants to return to tradition, and at once this is immensely important for us. Thanks to the abuses in Corinth, we have the oldest text concerning the institution of the Eucharist and its community-building character.

 

FIRST READING             I Cor. 11, 17-26.33

When there are factions among you
then there can be no talk of the Lord’s Supper.

From the first letter of the holy apostle Paul to the Christians
of Corinth

Brothers and sisters,

I must express my disapproval
that you hold your meetings in a way
that do you more harm than good.
To begin with, I hear
that at the meetings of your congregation
party lines are manifesting themselves
and I am inclined to believe it :
Disagreements are inevitable
when it comes to finding out which of your members are trustworthy.

As you meet now
there can be no question of
’the Lord’s Supper’.
For every one hastens to eat his own meal
so that some are hungry and others are drunk.
Have you not houses to eat and drink in?
Or do you despise the congregation of God
and put to shame those who have nothing?
What can I say?
Can I praise you?
Certainly not on this point.
For I myself have received from the Lord the tradition
which I in turn have passed on to you:
That the Lord Jesus
in the night in which He was delivered,
took bread
and broke it after giving thanks
and said :
“This is my body for you.
“Do this in remembrance of me.”
Likewise, after the meal He took the cup
with the words :
“This cup is the new covenant in my blood.
“Do this
every time you drink it
in remembrance of me.”
Each time you eat this bread and drink the cup
ye proclaim the death of the Lord
until he comes again.

Therefore, brothers and sisters,
when ye come together for the meal,
wait upon one another.

INTERLUDIUM       Ps. 40(39), 7-8, 9, 10, 17

Proclaim the Lord’s death,
until He comes again (cf. I Cor 11:26b).

Gift and sacrifice hast thou never desired,
but thou hast opened my ears to thy voice.
Thou askest no burnt offering, no peace offering from me ;
so I said: Yes, I am coming,
as it is written of me.

To do thy will, my God, is my delight,
Your law is engraved in my heart.
In the meetings I have preached righteousness,
my lips are not closed, Lord, Thou knowest.

But let them rejoice and be glad that seek Thee,
and cry “Glory to the Lord!
who look for your help.

 

ALLELUIA               2 Thess. 2, 14

Alleluia.
God has called us
through the proclamation of the Gospel,
that we might gain the glory
of our Lord Jesus Christ.
Alleluia.

 

GOSPEL          Lk. 7, 1-10

Even in Israel I have not found such great faith.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

In those days Jesus,
after teaching the people who were listening,
went to Capernaum.
There was a centurion, who had a servant
about whom he was greatly concerned;
the servant was sick and dying.
Because the centurion heard about Jesus,
he sent some of the elders of the Jews to him
with the request to come and heal his servant.
When they came to Jesus, they urgently asked for His help.
They said:
“He deserves that Thou shouldst do him this favour,
for he loves our people
and he has built the synagogue for us at his own expense.”
Thereupon Jesus went with them.
But when He was not far from the house,
the centurion had friends saying to Him:
“Lord, make no further effort;
I am not worthy that Thou shouldst come under my roof.
That is why I did not think I could claim to come to You in person,
but a word from You is sufficient
to heal my servant.
For though I myself am a subordinate,
I have men under me again:
And to one I say: Go, and he goes,
and to another I say: Come, and he comes,
and to my servant I say: Do this, and he does it.
When Jesus heard this He was amazed.
He turned and said to the people who were following Him:
“I tell you:
Even in Israel I have not found such great faith.”
When the people who had been sent returned to the house,
they found the servant healthy again.

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

172. For poor countries, the priority must be the eradication of poverty and the social development of their inhabitants; at the same time, they must examine the scandalous level of consumption in some privileged sectors of their population and do more to combat corruption. Certainly, they must also develop less polluting forms of energy production, but for this they must be able to count on the help of the countries that have grown very much at the expense of the current pollution of the planet. The direct exploitation of the abundance of solar energy requires the establishment of mechanisms and subsidies so that developing countries can have access to the transfer of technologies, to technical assistance and to financial resources, but always paying attention to the concrete conditions, since “the compatibility of the installations with the context for which they are designed is not always adequately assessed”.  The cost would be low compared to the risk of climate change. In any case, it is above all an ethical decision, based on the solidarity of all peoples.

 

 

To be continued             For previous publications, scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_____________________________________________________________________

Vierentwintigste zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Openingswoord

Aan iets dat je terugvindt,
beleef je vaak meer vreugde
dan aan wat je al lang bezit.
Vandaag schetst Jezus ons het portret
van een God die op zoek is naar mensen,
in de hoop hen terug te vinden.
Misschien zijn wij allen wel de mensen naar wie Hij op zoek is.
Misschien is God straks gelukkig,
omdat Hij ons heeft teruggevonden.
Zijn wij bereid om ons door God te laten vinden?
Geven we Hem daartoe de kans?

 

EERSTE LEZING            Ex. 32, 7-11.13-14
De Heer zag af van het onheil waarmee Hij zijn volk had bedreigd.

Uit het boek Exodus

In die dagen sprak de HEER tot Mozes:
“Ga nu naar beneden,
want het volk dat gij uit Egypte hebt geleid,
is tot zonde vervallen.
Zij zijn nu al afgeweken van de weg
die Ik hun had voorgeschreven;
ze hebben een stierebeeld gemaakt,
ze buigen zich daarvoor neer,
ze dragen er offers voor op en schreeuwen:
Israël, dit is de god die u uit Egypte heeft geleid.”
Ook sprak de HEER tot Mozes:
“Ik zie nu hoe halsstarrig dit volk is.
Laat Mij begaan;
dan kan Ik hen in mijn brandende toorn vernietigen.
Maar van u zal Ik een groot volk maken.”

Mozes trachtte de HEER, zijn God, gunstig te stemmen en vroeg:
“Waarom HEER, uw toorn laten woeden tegen het volk
dat Gij met grote kracht en sterke hand
uit Egypte hebt geleid?
Denk aan uw dienaren Abraham, Isaäk en Israël,
aan wie Gij onder ede beloofd hebt:
Ik zal uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel,
en heel het land waarover Ik heb gesproken
zal Ik uw nakomelingen voor altijd in bezit geven.
Het zal voor eeuwig hun erfdeel zijn.”

Toen zag de HEER af van het onheil
waarmee Hij zijn volk had bedreigd.

Antwoordpsalm              Ps. 51(50) 3-4, 12-13, 17 en 19

Keervers
Ik ga weer naar mijn vader.

God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid,
delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
Was mijn schuld volkomen van mij af,
reinig mij van al mijn zonden.

Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
geef mij weer een vastberaden geest.
Wil mij niet verstoten van uw aanschijn,
neem uw heilige Geest niet van mij weg.

Heer, maak Gij mijn lippen los,
dat mijn mond uw lof kan zingen.
Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid,
een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij niet af.

 

TWEEDE   LEZING            I Tim. 1,12-17

Christus is gekomen om zondaars te redden.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs

Dierbare,

Ik zeg dank aan Hem die mij sterkt,
aan Christus Jezus onze Heer,
dat Hij mij zijn vertrouwen heeft geschonken
door mij in zijn dienst te nemen,
hoewel ik eertijds een godslasteraar was,
een vervolger en geweldenaar.
Maar mij is barmhartigheid bewezen
omdat ik, nog ongelovig, handelde in onwetendheid.
En ik werd in rijke overvloed de genade van onze Heer deelachtig
en daarmee het geloof en de liefde die in Christus Jezus zijn.
Dit woord is betrouwbaar en volkomen geloofwaardig:
“Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden.”
En de eerste van hen ben ik.
Daarom juist is mij barmhartigheid bewezen:
Jezus Christus wilde heel zijn lankmoedigheid bewijzen,
aan mij als eerste, als een model voor allen
die in de toekomst op Hem zouden vertrouwen
en eeuwig leven winnen.
Aan de Koning der eeuwen,
aan de onvergankelijke, onzichtbare, enige God
zij eer en roem in de eeuwen der eeuwen!
Amen.

Vers voor het evangelie            2 Kor. 5, 19

Alleluia.
God heeft in Christus de wereld met zich verzoend
en Hij gaf ons de boodschap van de verzoening mee.
Alleluia.

 

EVANGELIE              Lc. 15, 1-32

Er zal in de hemel vreugde zijn over één zondaar die zich bekeert.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd kwamen tollenaars en zondaars van allerlei slag
bij Jezus om naar Hem te luisteren.
De Farizeeën en de schriftgeleerden morden daarover en zeiden:
“Die man ontvangt zondaars en eet met hen.”
Hij hield hun deze gelijkenis voor:
“Wanneer iemand onder u honderd schapen heeft
en er één van verliest,
laat hij dan niet de negenennegentig in de wildernis achter
om op zoek te gaan naar het verlorene
totdat hij het vindt?
En als hij het vindt legt hij het vol vreugde op zijn schouders
en hij gaat naar huis, roept zijn vrienden en buren bij elkaar
en zegt hun:
Deelt in mijn vreugde,
want mijn schaap dat verloren was geraakt heb ik gevonden.
Ik zeg u:
Zo zal er in de hemel meer vreugde zijn
over één zondaar die zich bekeert,
dan over negenennegentig rechtvaardigen
die geen bekering nodig hebben.
Of welke vrouw die tien zilverstukken bezit en er één verliest,
steekt niet een lamp aan,
veegt niet het huis en zoekt niet zorgvuldig totdat ze het vindt?
En als ze het gevonden heeft
roept ze haar vriendinnen en buurvrouwen bij elkaar en zegt:
Deelt in mijn vreugde,
want het zilverstuk dat ik had verloren, heb ik gevonden.
Zo zeg Ik u, is er vreugde bij de engelen van God
over één zondaar die zich bekeert.”
Hij sprak:
“Een man had twee zonen.
Nu zei de jongste van hen tot zijn vader:
Vader geef mij het deel van het bezit waarop ik recht heb. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen.
Niet lang daarna pakte de jongste alles bij elkaar
en vertrok naar een ver land.
Daar verkwistte hij zijn bezit in een losbandig leven.
Toen hij alles opgemaakt had
kwam er een verschrikkelijke hongersnood over dat land
en hij begon gebrek te lijden.
Nu ging hij in dienst bij een der inwoners van dat land
die hem het veld instuurde om varkens te hoeden.
En al had hij graag zijn buik willen vullen
met de schillen die de varkens aten,
niemand gaf ze hem.
Toen kwam hij tot nadenken en zei:
Hoeveel dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed,
en ik verga hier van honger.
Ik ga weer naar mijn vader
en ik zal hem zeggen:
Vader, ik heb misdaan tegen de hemel en tegen u;
ik ben niet meer waard uw zoon te heten
maar neem mij aan als een van uw dagloners.
Hij ging dus op weg naar zijn vader.
Zijn vader zag hem al in de verte aankomen
en hij werd door medelijden bewogen;
hij snelde op hem toe,
viel hem om de hals en kuste hem hartelijk.
Maar de zoon zei tot hem:
Vader, ik heb misdaan tegen de hemel en tegen u;
ik ben niet meer waard uw zoon te heten.
Doch de vader gelastte zijn knechten:
Haalt vlug het mooiste kleed en trekt het hem aan,
steekt hem een ring aan zijn vinger en trekt hem sandalen aan.
Haalt het gemeste kalf en slacht het; laten we eten en feestvieren,
want deze zoon van mij, was dood en is weer levend geworden,
hij was verloren en is teruggevonden.
Ze begonnen dus feest te vieren.

Intussen was zijn oudste zoon op het land.
Toen hij echter terugkeerde en het huis naderde
hoorde hij muziek en dans.
Hij riep een van de knechten
en vroeg wat dat te betekenen had.
Deze antwoordde:
Uw broer is thuisgekomen
en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten
omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen.
Maar hij werd kwaad en wilde niet naar binnen.
Toen zijn vader naar buiten kwam en bij hem aandrong
gaf hij zijn vader ten antwoord:
Al zoveel jaren dien ik u en nooit heb ik uw geboden overtreden,
toch hebt gij mij nooit een bokje gegeven
om eens met mijn vrienden feest te vieren.
En nu die zoon van u is teruggekomen
die uw vermogen heeft verbrast met slechte vrouwen,
hebt ge voor hem het gemeste kalf laten slachten.
Toen antwoordde de vader:
Jongen, jij bent altijd bij me
en alles van mij is ook van jou.
“Maar er moet feest en vrolijkheid zijn,
omdat die broer van je dood was en levend is geworden,
verloren was en is teruggevonden.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

171. De strategie van de verkoop van “emissierechten” mag geen nieuwe vorm van speculeren ten gevolge hebben en zou er niet toe dienen om de wereldwijde uitstoot van vervuilende gassen terug te dringen. Dit systeem lijkt een snelle en gemakkelijke oplossing te zijn, waarbij de schijn wordt gewekt van een zeker engagement voor het milieu, dat echter in het geheel niet een radicale verandering, in overeenstemming met de omstandigheden, inhoudt. Integendeel, het kan een truc worden die het toestaat de superconsumptie van sommige landen en sectoren te ondersteunen.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Twenty-fourth Sunday through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Opening words

You often find more joy in something that you find again,
you often experience more joy than
than what you have owned for a long time.
Today Jesus paints us a portrait
of a God who searches for people,
in the hope of finding them again.
Maybe we are all the people he is looking for.
Maybe God will be happy,
because he has found us again.
Are we willing to let God find us?
Will we give Him the opportunity?

 

FIRST READING       Ex. 32, 7-11.13-14
The Lord renounced the calamity with which He had threatened His people.

From the book of Exodus

In those days the LORD spoke to Moses:
“Go down now,
For the people whom thou hast led out of Egypt
have fallen into sin.
Already have they departed from the way
which I had prescribed for them;
they have made an image of a bull,
they bow down before it,
they offer sacrifices before it and shout:
Israel, this is the God who led you out of Egypt.”
Also, the LORD spoke to Moses:
“I see now how obstinate this people is.
Let me pass;
then I can destroy them in my burning wrath.
But of you I will make a great people.”

Moses sought to please the LORD his God and asked:
“Why, LORD, let your wrath rage against the people
that thou hast led out of Egypt?
Remember thy servants Abraham, Isaac, and Israel,
unto whom thou hast promised by oath:
I will make thy posterity as numerous as the stars in the sky,
and all the land of which I have spoken
I will give to thy descendants for ever.
It will be their inheritance forever.”

Then the LORD forsook the calamity
with which he had threatened his people.

Responsorial      Ps. 51(50) 3-4, 12-13, 17 and 19

Refrain
I go to my father again.

God, have mercy on me,
Pardon my sinfulness in your compassion.
Wash my guilt from me completely,
cleanse me from all my sins.

Create in me a pure heart, my God,
give me again a steadfast spirit.
Do not cast me out from your sight,
take not thy holy Spirit from me.

Lord, loosen Thou my lips,
that my mouth may sing thy praises.
What I sacrifice, God, is my penitence,
Thou wilt not reject a crushed and humiliated heart.

 

SECOND READING        I Tim. 1,12-17

Christ came to save sinners.

From the first letter of the holy apostle Paul to Timothy

Beloved,

I give thanks to Him who strengthens me,
to Christ Jesus our Lord,
that He has put His trust in me
by taking me into his service,
even though I was once a blasphemer,
a persecutor and a violent one.
But mercy was shown to me
because I, still unbelieving, acted in ignorance.
And I was granted the grace of our Lord in rich abundance
and with it the faith and love that are in Christ Jesus.
This word is trustworthy and completely believable:
“Christ Jesus came into the world to save sinners.”
And the first of them is me.
That is why I have been shown mercy:
Jesus Christ wanted to prove all of his longsuffering
to me first, as a model for all those
who would trust in Him in the future
and gain eternal life.
To the King of the ages,
to the imperishable, invisible, one God
be honour and glory throughout the ages!

Verse for the Gospel 2 Cor. 5, 19

Alleluia!
God in Christ has reconciled the world to himself
and gave us the message of reconciliation.
Alleluia.

 

GOSPEL        Lk 15, 1-32

There will be joy in heaven over one sinner who repents.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

In those days, tax collectors and sinners of all kinds came to Jesus to listen to Him.
The Pharisees and the scribes were muttering about this and saying:
“That man receives sinners and eats with them.”
He presented them with this parable:
“If any of you has a hundred sheep
and loses one of them,
let him not leave the ninety-nine in the wilderness
and go in search of the lost one
until he finds it?
And when he finds it, he lays it upon his shoulders with joy
and he goes home and calls his friends and neighbours together
and says to them:
Share in my joy,
for I have found my lost sheep.
I tell you:
So shall there be more joy in heaven
over one sinner who repents
than over ninety-nine righteous
who need no repentance.
Or what woman who owns ten pieces of silver and loses one,
does not light a lamp,
does not sweep the house and search carefully until she finds it?
And when she has found it
she calls her friends and neighbours together and says:
Share in my joy,
for I have found the piece of silver that I had lost.
Thus I say to you, there is joy among the angels of God
over one sinner who repents.”
He spoke:
“A man had two sons.
Now the younger of them said to his father:
Father give me the portion of the property to which I am entitled. And he divided his wealth among them.
Not long after, the younger one gathered everything together
and went to a far country.
There he squandered his wealth in a life of debauchery.
When he had used it all
a terrible famine came over that land
and he began to suffer want.
Now he went into the service of one of the inhabitants of that country
who sent him out into the fields to herd pigs.
And though he would have liked to fill his belly
with the husks that the pigs ate,
no one gave them to him.
Then he came to his senses and said:
How many of my father’s day-laborers have food in abundance,
and I am starving here.
I will go to my father again
and I will tell him:
Father, I have sinned against heaven and against thee;
I am no longer worthy to be called your son, but take me on as one of your day-laborers.
So he went on his way to his father.
His father saw him approaching from afar
and he was moved with compassion;
he rushed to him, fell upon his neck, and kissed him warmly.
But the son said to him:
Father, I have sinned against heaven and against thee;
I am no longer worthy to be called your son.
But the father commanded his servants:
Fetch quickly the finest garment and put it on him,
put a ring on his finger, and put sandals on him.
Get the fatted calf and slaughter it; let us eat and celebrate,
for this son of mine was dead and has come back to life,
he was lost and has been found.
So they began to celebrate.

Meanwhile, his eldest son was in the fields.
However, when he returned and approached the house
he heard music and dancing.
He called one of the servants
and asked what it meant.
The servant answered:
Your brother has come home
and your father has had the fatted calf slaughtered
because he got him back safe and sound.
But he became angry and would not go in.
When his father came out and urged him on
he answered his father:
For so many years I have served thee, and never have I transgressed thy commandments,
yet you have never given me a goat
to celebrate with my friends.
And now that this son of yours has returned
who has squandered your wealth with wicked women,
You have ordered the fatted calf to be slaughtered for him.
Then the father answered:
Boy, you are always with me
and all that is mine is also yours.
“But there must be feasting and merrymaking,
because that brother of yours was dead and has come to life,
was lost and has been found.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

171. The strategy of selling “emission rights” must not lead to a new form of speculation and would not serve to reduce global emissions of polluting gases. This system appears to be a quick and easy solution, giving the appearance of a certain commitment to the environment, but not at all a radical change, in line with circumstances. On the contrary, it may become a trick that allows it to support the super-consumption of some countries and sectors.

 

To be continued                   For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Zaterdag in de drieëntwintigste week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Paulus komt terug op het eten van offervlees en op offermaaltijden. Akkoord, offervlees is gewoon vlees vermits de afgoden niet bestaan. Maar deelnemen aan een heidense cultische maaltijd is toch heel bedenkelijk. Deelnemen aan een joodse offermaaltijd is zich bekeren tot het joodse geloof. Deelnemen aan de eucharistie is toch in gemeenschap treden met de levende Heer in ons midden. Hoe kan het deelnemen aan een heidense offermaaltijd dan goed geïnterpreteerd worden? Men bekeert zich tot het heidendom!

EERSTE LEZING      I Kor. 10, 14-22
Omdat het brood één is vormen wij allen te samen één
lichaam, want allen hebben wij deel aan het ene brood.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte

Broerders en zusters,

Houdt u ver van alle afgoderij.
Ik spreek toch tot verstandige mensen ;
vormt gerust uw eigen oordeel over wat ik ga zeggen.
Geeft niet de beker der zegening die wij zegenen,
gemeenschap met het bloed van Christus ?
Geeft niet het brood dat wij breken,
gemeenschap met het lichaam van Christus ?
Omdat het brood één is
vormen wij allen te samen één lichaam,
want allen hebben wij deel aan het ene brood.
Kijkt ook naar het Joodse volk :
treden zij die offers nuttigen
niet in gemeenschap met het altaar?

Ik beweer niet
dat het aan de afgoden geofferde vlees
als zodanig iets bijzonders is
of dat er afgoden bestaan.
Maar wat de heidenen offeren
offeren zij aan boze geesten en niet aan God,
en ik wil niet dat gij gemeenschap aangaat met de boze geesten.
Gij kunt niet de beker des Heren drinken
én de beker der demonen ;
gij kunt niet deel hebben aan de tafel des Heren
én aan de tafel der demonen.
Of willen wij de Heer tot naijver prikkelen?
Zijn wij sterker dan Hij?

TUSSENZANG      Ps. 116(115), 12-13, 17-18

Met offers zal ik U loven, Heer.

Hoe kan ik mijn dank betuigen
voor al wat de Heer mij gaf ?
Ik hef de offerbeker,
de Naam van de Heer roep ik aan.

Met offers zal ik U loven,
de Naam van de Heer roep ik aan.
Ik zal mijn geloften volbrengen
waar heel zijn volk het ziet.

ALLELUIA      I Tess. 2, 13

Alleluia.
Ontvangt het goddelijk woord
niet als een woord van mensen,
maar als wat het inderdaad is : Het woord van God.
Alleluia.

EVANGELIE     Lc. 6, 43-49
Waarom toch noemt gij Mij : Heer, Heer !
als gij niet doet wat Ik zeg ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Er bestaat geen goede boom die zieke vruchten voortbrengt
en evenmin een zieke boom die goede vruchten voortbrengt.
“Iedere boom immers wordt gekend aan zijn vruchten ;
men plukt geen vijgen van dorens,
men oogst geen druiven van een braamstruik.
“Een goed mens brengt het goede te voorschijn
uit de schat van goedheid in zijn hart ;
maar een slechte brengt het slechte te voorschijn
uit zijn schat van slechtheid ;
want zijn mond spreekt waar zijn hart van overloopt.
“Waarom toch noemt gij Mij : Heer, Heer !
als ge niet doet wat ik zeg ?
“Ieder die tot Mij komt,
naar mijn woorden luistert en er naar handelt,
Ik zal u duidelijk maken op wie hij gelijkt.
“Hij gelijkt op de man
die bij het bouwen van zijn huis diep had gegraven
en het fundament had gelegd op de rotsgrond.
“Toen de stortvloed kwam, beukte de storm op dat huis ;
maar de storm had niet de kracht om het te doen wankelen
omdat het zo goed gebouwd was.
“Wie luistert maar niet doet,
gelijkt op de man die zijn huis op de grond bouwde,
zonder fundering.
“De storm beukte erop en ogenblikkelijk stortte het in
en de verwoesting van dat huis was volkomen.”
_________________________________________________________________________________

Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

170. Enkele van de strategieën voor een lage uitstoot van vervuilende gassen zijn gericht op de internationalisering van de kosten voor het milieu, met het risico de landen met minder hulpbronnen zware verplichtingen, gelijk aan die van de meest geïndustrialiseerde landen, op te leggen. Het opleggen van deze maatregelen dupeert de landen die het meest behoefte hebben aan ontwikkeling. Op deze wijze wordt er een nieuwe ongerechtigheid toegevoegd onder het mom van de zorg voor het milieu. Ook in dit geval komt men van de regen in de drup. Daar de effecten van de klimaatveranderingen zich gedurende lange tijd zullen doen voelen, ook al zou men nu rigoureuze maatregelen nemen, dan zullen sommige landen met schaarse hulpbronnen hulp nodig hebben om zich aan te passen aan de effecten die reeds zichtbaar worden en hun economieën treffen. Het blijft zeker dat er gemeenschappelijke, maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden zijn, eenvoudigweg omdat, zoals de bisschoppen van Bolivia hebben gezegd, “de landen die ten koste van een enorme uitstoot van broeikasgas baat hebben gehad bij een hoog niveau van industrialisering, een grotere verantwoordelijkheid hebben om bij te dragen aan de oplossing van de problemen die zij hebben veroorzaakt”. 

 

Wordt vervolgd       Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_____________________________________________________________________________________

Saturday in the twenty-third week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration

Paul comes back to the eating of sacrificial meat and sacrificial meals. Agreed, sacrificial meat is just meat since the idols do not exist. But participating in a pagan cultic meal is very questionable. To take part in a Jewish sacrificial meal is to convert to the Jewish faith. To partake of the Eucharist is to enter into communion with the living Lord in our midst. How then can participating in a pagan sacrificial meal be properly interpreted? One converts to paganism!

 

FIRST READING               I Cor. 10, 14-22
Because the bread is one, we are all one body
body, for we all partake of the one loaf.

From the first letter of the Apostle Paul to the Christians of Corinth

Brothers and sisters,

Abstain from all idolatry.
For I speak to men of understanding;
make up your own minds about what I am going to say.
Does not the cup of blessing that we bless bring communion with the blood of Christ?
Does not the bread that we break give us communion with the body of Christ?
Because the bread is one
all of us together form one body,
for we all partake of the one loaf.
Look also at the Jewish people :
Do they who eat sacrifices
do not enter into communion with the altar?

I do not claim
that the meat offered to the idols
as such is something special
or that idols exist.
But what the heathens sacrifice
they offer to evil spirits and not to God,
and I do not want you to associate with evil spirits.
You cannot drink the cup of the Lord
and the cup of demons ;
you cannot have partaking of the Lord’s table
and the table of demons.
Or do we wish to arouse the Lord’s envy?
Are we stronger than He?

INTERLUDIUM        Ps. 116(115), 12-13, 17-18

With sacrifices I will praise You, Lord.

How can I give thanks
For all that the Lord hath given me?
I lift up the cup of sacrifice,
I call upon the name of the Lord.

With sacrifice I will praise Thee,
I will call upon the name of the Lord.
I will fulfil my vows
Where all his people see it.

 

ALLELUIA               I Thess. 2, 13

Alleluia.
Receive the divine word
not as the word of men,
but as what it is indeed: the word of God.
Alleluia.

 

GOSPEL         Lk 6, 43-49
Why do you call me Lord, Lord?
if you do not do what I say?

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

In those days Jesus said to his disciples :
“There is no good tree that brings forth sick fruit
nor is there any sick tree that brings forth good fruit.
“For every tree is known by its fruits;
no fig is plucked from a thorn,
no grapes are gathered from a bramble.
“A good man bringeth forth good things
from the treasure of goodness in his heart ;
but an evil one brings forth evil
from his treasure of badness ;
for his mouth speaks what his heart overflows.
“Why do you call me Lord, Lord?
if you do not do what I say?
“Every one who comes to me,
listens to my words and does them,
I will make clear to you of whom he is like.
“He is like the man
who, in building his house, dug deep
and laid the foundation on the rocky ground.
“When the flood came, the storm pounded on that house ;
but the storm had not the power to shake it
because it was so well built.
“He who listens but does not act,
is like the man who built his house on the ground,
without a foundation.
“The storm pounded on it and immediately it collapsed
and the destruction of that house was complete.”
_________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

170. Some of the strategies for low pollutant gas emissions are aimed at internationalising environmental costs, with the risk of imposing on countries with fewer resources heavy obligations equal to those of the most industrialised countries. Imposing these measures penalises the countries most in need of development. In this way, a new injustice is being added under the guise of care for the environment. In this case, too, we will go from bad to worse. Since the effects of climate change will be felt for a long time, even if rigorous measures are taken now, some countries with scarce resources will need help to adapt to the effects that are already becoming apparent and affecting their economies. It remains certain that there are common but differentiated responsibilities, simply because, as the bishops of Bolivia have said, “those countries that have benefited from a high level of industrialisation at the cost of enormous greenhouse gas emissions have a greater responsibility to contribute to solving the problems they have caused”.

 

To be continued For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
©Netherlands Bible Society 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Week
Laudato Si Official English translation

_____________________________________________________________________________________

Vrijdag – H. Petrus Claver, pr.

Was een Spaanse Jezuïet     Werd in 1888 heilig
verklaard
Patroonheilige van Colombia

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

We lezen een stuk uit hoofdstuk 9, een apologie van Paulus. Wat betekent het voor hem, een ‘vrij’ man te zijn? Het is die vrijheid, die hij aan de Korintiërs toewenst. Hun hellenistische noties van vrijheid moeten wel enigszins bijgewerkt worden en herbepaald in een christelijke context zowel van gemeenschapsleven als van individueel leven.

EERSTE  LEZING      I Kor.  9, 16-19.22b-27

Alles ben ik voor allen om er tot elke prijs
enkelen te redden.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte

Broeders en zusters,

Dat ik het evangelie predik is voor mij geen reden om te roemen :
Ik kan niet anders.
Wee mij als ik het evangelie niet verkondig !
Deed ik het uit eigen beweging dan had ik recht op loon ;
maar zo is het niet :
Het is een taak die mij is toevertrouwd.
Wat is dan mijn verdienste ?
Dat ik het evangelie kosteloos verkondig
en geen gebruik maak van het recht aan die prediking verbonden.

Van allen onafhankelijk, heb ik mij de slaaf van allen gemaakt
om er zoveel mogelijk voor Christus te winnen.
Met de zwakken ben ik zwak geworden
om de zwakken te winnen.
Alles ben ik voor allen
om er tot elke prijs enkelen te redden.

En ik doe alles voor het evangelie
om er ook zelf deel aan te krijgen.
Gij weet het :
De hardlopers in het stadion lopen allen
maar slechts één wint de race.
Loopt zo dat ge wint !
En de atleten ontzeggen zich bij de training allerlei dingen.
Zij doen dat om een vergankelijke krans,
wij om een onvergankelijke.
Ik loop dan ook niet in den blinde,
ik boks niet als een die in de lucht slaat.
Ik beuk mijn lichaam en houd het in bedwang
om niet, na anderen gepredikt te hebben zelf te worden verworpen.

TUSSENZANG       Ps. 84(83), 3, 4, 5-6a, 8a, 12

Hoe lief is mij uw woning, Heer der hemelmachten.

Mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom.
Mijn hart en heel mijn wezen
gaan juichend uit naar U, de God die leeft.

Want zelfs de mussen vinden wel een schuilplaats,
de zwaluwen een nestje voor hun broed ;
voor mij is dat uw altaar, Heer der hemelmachten,
mijn koning en mijn God !

Gelukkig zij, die wonen in uw huis, o Heer,
die U daar altijd mogen prijzen.
Gelukkig die op U mag steunen,
hij zal zijn weg vervolgen met hernieuwde kracht.

Want God de Heer is als een zon en als een schild,
Hij geeft ons zegen en bescherming.

ALLELUIA      Kol. 3, 16a, 17c

Alleluia.
Het woord van Christus moge
in volle rijkdom onder u wonen ;
dankt God de Vader door Hem.
Alleluia.

EVANGELIE        Lc. 6, 39-42
Kan soms de ene blinde de andere leiden ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor :
“Kan soms de ene blinde de andere leiden ?
“Vallen dan niet beiden in de kuil ?
“De leerling staat niet boven zijn meester ;
maar hij zal ten volle gevormd zijn als hij is gelijk zijn meester.
“Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder
en waarom slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog ?
“Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen :
Broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen,
terwijl ge de balk in uw eigen oog niet opmerkt ?
“Huichelaar,
haal eerst die balk uit uw eigen oog ;
dan zult ge scherp genoeg zien
om de splinter te kunnen verwijderen
die in het oog van uw broeder zit.”


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

169. Wat de zorg van de biologische diversiteit en de woestijnvorming betreft, zijn de vorderingen veel minder veelbetekenend geweest. Wat de klimaatveranderingen betreft, zijn de vorderingen bedroevend laag. De reductie van de broeikasgassen vereist oprechtheid, moed en verantwoordelijkheid, vooral van de kant van de machtigste en meest vervuilende landen. De Conferentie van de Verenigde Naties over de Duurzame Ontwikkeling, Rio+20 genoemd (Rio de Janeiro 2012), heeft een even uitgebreide, als inefficiënte slotverklaring doen uitgaan. De internationale onderhandelingen kunnen niet op een veelbetekenende wijze verder gaan ten gevolge van de standpunten van de landen die aan de eigen nationale belangen de voorkeur geven ten opzichte van het wereldwijde algemeen welzijn. Allen die de gevolgen zullen ondergaan die wij trachten te verdoezelen, zullen zich dit gebrek aan bewustzijn en verantwoordelijkheid herinneren. Terwijl wij deze encycliek aan het uitwerken waren, heeft het debat een bijzondere intensiteit bereikt. Wij gelovigen kunnen niet anders dan God bidden voor een positieve ontwikkeling van het huidige debat, zodat de toekomstige generaties niet te lijden hebben onder de consequenties van onverstandig getreuzel.

 

Wordt vervolgd        Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________________________

Friday – H. Petrus Claver, pr.

Was a Spanish Jesuit.      Was canonised in 1888.
Patron Saint of Colombia

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration

We read an excerpt from chapter 9, an apology by Paul. What does it mean for him to be a ‘free’ man? It is this freedom that he wishes for the Corinthians. Their Hellenistic notions of freedom do need some updating and redefinition in a Christian context, both of community life and of individual life.

 

FIRST READING       I Corinthians 9, 16-19.22b-27

I am all things to all men, to save some at all costs.

From the first letter of the holy apostle Paul to the Christians of
of Corinth

Brothers and sisters,

That I preach the gospel is no reason for me to boast:
I cannot do otherwise.
Woe betide me if I do not preach the gospel!
If I did it of my own accord, I would be entitled to wages;
but it is not like that:
It is a task that has been entrusted to me.
So what is my merit?
That I preach the gospel free of charge
and do not make use of the right that comes with preaching.

Independent of all, I have made myself the slave of all
in order to win as many as possible for Christ.
With the weak I have become weak
in order to win the weak.
I am everything to all
to save some at any cost.

And I do everything for the gospel
in order to be part of it myself.
You know it :
The runners in the stadium all run
but only one wins the race.
Run so that you win!
And the athletes deny themselves all kinds of things in training.
They do it for a perishable crown,
we do it for an imperishable one.
I do not run in the blind,
I don’t box like one who punches in the air.
I beat my body and keep it in check
lest, after preaching to others, I myself be rejected.

INTERLUDIUM        Ps. 84(83), 3, 4, 5-6a, 8a, 12

How dear is thy dwelling place, O Lord of hosts!

My soul longs and yearns for your sanctuary.
My heart and all my being
crying out to you, the God who lives.

For even the sparrows find a refuge,
the swallows a nest for their brood ;
for me this is your altar, Lord of heavenly powers,
my king and my God!

Happy are those who dwell in your house, O Lord,
who praise Thee always.
Happy he who may lean on Thee,
he shall go his way with renewed strength.

For God the Lord is like a sun and like a shield,
He gives us blessing and protection.

 

ALLELUIA          Col 3, 16a, 17c

Alleluia.
May the word of Christ
dwell in fullness among you ;
give thanks to God the Father through Him.
Alleluia.

 

GOSPEL       Lk 6, 39-42

Can one blind man lead the other?

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time Jesus told his disciples this parable:
“Can one blind man lead another?
“Will not both fall into the pit?
“The disciple is not above his master;
but he will be fully formed if he is like his master.
“Why dost thou look at the mote in thy brother’s eye
and why dost thou heed not the beam in thine own eye?
“How can you say to your brother:
Brother, let me take the mote out of your eye,
but you do not see the beam in your own eye?
“Hypocrite!
first take the beam out of your own eye;
then you will see clearly enough
to remove the mote
that is in thy brother’s eye.”

__________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

169. With regard to the care of biological diversity and desertification, progress has been far less significant. On climate change, progress has been pitifully slow. Reducing greenhouse gases requires honesty, courage and responsibility, especially on the part of the most powerful and polluting countries. The United Nations Conference on Sustainable Development, called Rio+20 (Rio de Janeiro 2012), issued a final declaration that was as comprehensive as it was ineffective. International negotiations cannot proceed in a meaningful manner due to the positions of countries that prefer their own national interests over the global common good. All those who will suffer the consequences that we are trying to conceal will remember this lack of awareness and responsibility. While we were drafting this encyclical, the debate reached a particular intensity. We, the faithful, can only pray to God for a positive development of the current debate, so that future generations will not suffer the consequences of unwise procrastination.

 

 

To be continued                   For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Contemplations from Liturgical Suggestions for the Weeks
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________________________________

 

Donderdag – Maria Geboorte

Het feest viert de geboorte van de heilige maagd Maria.
De dochter van Anna en Joachim

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Zoals altijd kijkt de liturgie naar Maria vanuit haar verbondenheid met Jezus. Daarom biedt de evangelielezing ons ook de geslachtslijst van Jezus aan. Deze opsomming van namen laat aanvoelen dat God de menswording van zijn Zoon eeuwen lang heeft voorbereid. Maria is de laatste schakel in een lange rij van mensen waarin God geduldig zijn plan van redding heeft doen groeien. Te midden van een verwarde geschiedenis vol dubbelzinnigheid, ontrouw en geweld, loopt er een fijne gouddraad van Gods trouw en genade.

 

EERSTE LEZING                        Mich. 5, 1-4a

De tijd waarop de moeder haar kind zal baren.

Uit de Profeet Micha

Dit zegt de Heer :
“Gij, Betlehem Efrata,
het kleinste onder Juda’s geslachten,
uit u zal geboren worden
hij die over Israël moet heersen.
“In het verre verleden ligt zijn oorsprong,
in lang vervlogen dagen.”
Daarom zal de Heer hen
niet langer overlaten aan hun lot
dan tot de tijd
dat de moeder haar kind gebaard heeft.
Dan komt de rest van zijn broeders weer samen
met de zonen van Israël.
Dan neemt hij de macht in handen
en zal hen hoeden
door de kracht van de Heer,
door de verheven naam van de Heer zijn God.
In veiligheid zullen zij wonen,
omdat zijn macht zal reiken
tot aan de uiteinden der aarde.
Hij zal een man van vrede zijn.

 

TUSSENZANG                   Ps. 13(12),6

Ik zal juichen en jubelen in de Heer (Jes. 61, 10a)

Ik rekende op uw genade, Heer.
Maak Gij mij door uw bijstand blij van hart,
dan zal ik steeds uw weldaden bezingen.

 

ALLELUIA

Alleluia.
Gelukkig zijt gij, heilige maagd Maria,
en alle lof waardig ;
want uit u is geboren
de zon der gerechtigheid,
Christus, onze Heer,
Alleluia.

 

EVANGELIE                 Mt. 1, 1-16.18-23 of 18-23

Het kind in haar schoot is van de heilige Geest.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Geslachtslijst van Jezus Christus,
zoon van David,
zoon van Abraham.
Abraham was de vader van Isaak,
Isaak van Jakob,
Jakob van Juda en zijn broers ;
Juda was de vader van Peres en Zerach,
die uit Tamar geboren werden ;
Peres was de vader van Chesron,
Chesron van Aram,
Aram van Amminadab,
Amminadab van Nachson,
Nachson van Salmon,
Salmon van Boaz, die uit Rachab geboren werd ;
Boaz was de vader van Obed,
geboren uit Ruth ;
Obed was de vader van Isaï
en Isaï van David, de koning.
David was de vader van Salomo,
Salomo was de vader van Rechabeam,
Rechabeam van Abia,
Abia van Asa,
Asa van Josafat,
Josafat van Joram,
Joram van Uzzia,
Uzzia van Jotam,
Jotam van Achaz,
Achaz van Hizkia,
Hizkia van Manasse,
Manasse van Amon,
Amon van Josia,
Josia van Jechonja en zijn broers,
in de tijd van de Babylonische ballingschap.
Na de Babylonische ballingschap
werd Jechonja de vader van Sealtiël,
Sealtiël van Zerubabel,
Zerubabel van Abihud,
Abihud van Eljakim,
Eljakim van Azor,
Azor van Sadok,
Sadok van Achim,
Achim van Eliud,
Eliud van Eleazar,
Eleazar van Mattan,
Mattan van Jakob.
Jakob nu was de vader van Jozef, de man van Maria,
en uit haar werd geboren Jezus,
die Christus genoemd wordt.
De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze :
Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef
bleek zij, voordat ze gingen samenwonen,
zwanger van de heilige Geest.
Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was
en haar niet in opspraak wilde brengen,
dacht hij er over
in stilte van haar te scheiden.
Terwijl hij dit overwoog,
verscheen hem in een droom een engel van de Heer
die tot hem sprak :
“Jozef, zoon van David,
wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen ;
het kind in haar schoot is van de heilige Geest.
“Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen,
want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.”

Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden
wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die zegt :
“Zie, de maagd zal zwanger worden
en een zoon ter wereld brengen,
en men zal Hem de naam Immanuël geven.”
Dat is in vertaling :
God met ons.

______________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

168 Onder de positieve ervaringen kan bijvoorbeeld de Conventie van Basel over gevaarlijk afval met een systeem van bekendmaking, vastgestelde niveaus en controles worden vermeld, evenals het verplichtende verdrag over de internationale handel in met uitsterven bedreigde wilde dier- en plantensoorten, dat voorziet in het sturen van delegaties ter controle van een daadwerkelijke uitvoering. Dankzij de Conventie van Wenen voor de bescherming van de ozonlaag en de uitvoering ervan door het Protocol van Montreal en de amendementen hiervan lijkt het probleem van het dunner worden van deze laag in de fase van een oplossing te zijn gekomen.

 

Wordt vervolgd                 Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________

Thursday – Nativity of Mary

The feast celebrates the birth of the Virgin Mary.
The daughter of Anna and Joachim

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart

to the healing effects of Gods word.

Available every morning from 7 am

Consideration
As always, the liturgy looks at Mary from her union with Jesus. That is why the Gospel reading also offers us the gender list of Jesus. This enumeration of names makes us feel that God has prepared the incarnation of his Son for centuries. Mary is the last link in a long line of people in whom God has patiently allowed his plan of salvation to grow. In the midst of a confused history full of ambiguity, infidelity and violence, there runs a fine golden thread of God’s faithfulness and grace.

 

FIRST READING     Mich. 5, 1-4a

The time when the mother will give birth to her child.

From the Prophet Micah

This is what the Lord says:
“Thou, Bethlehem Efrata,
the least of all the families of Judah,
of thee shall be born
He who is to reign over Israel.
“In the far distant past is his origin,
in days long gone.”
Therefore the Lord will
leave them no longer to their fate
until the time
when the mother has given birth to her child.
Then the rest of his brethren will come together again
with the sons of Israel.
Then he will take the power in his hands
and shall guard them
by the power of the Lord,
through the exalted name of the Lord his God.
In safety they shall dwell,
for his power shall reach
to the ends of the earth.
He shall be a man of peace.

Interludium Ps. 13(12),6

I will rejoice and be glad in the Lord (Is. 61:10a)

I have counted on your mercy, Lord.
Make me glad in heart through thy assistance,
and I will always sing of your benefits.

 

ALLELUIA

Alleluia.
Blessed art thou, holy virgin Mary,
and worthy of all praise ;
for of thee is born
the sun of righteousness,
Christ our Lord,
Alleluia.

 

GOSPEL       Mt 1, 1-16 or 18-23

The child in her womb is of the Holy Spirit.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

Genus List of Jesus Christ,
Son of David,
Son of Abraham.
Abraham was the father of Isaac,
Isaac of Jacob,
Jacob of Judah and his brothers ;
Judah was the father of Peres and Zerach,
who were born of Tamar;
Peres was the father of Chesron,
Chesron of Aram,
Aram of Amminadab,
Amminadab of Nachson,
Nachson of Salmon,
Salmon of Boaz, who was born of Rahab ;
Boaz was the father of Obed,
born of Ruth ;
Obed was the father of Isai
and Isai of David, the king.
David was the father of Solomon,
Solomon was the father of Rechabeam,
Rechabeam of Abia,
Abia of Asa,
Asa of Jehoshaphat,
Jehoshaphat of Joram,
Joram of Uzziah,
Uzziah of Jotam,
Jotam of Achaz,
Achaz of Hezekiah
Hezekiah of Manasseh,
Manasseh of Amon,
Amon of Josiah,
Josiah of Jechonah and his brothers,
during the time of the Babylonian exile.
After the Babylonian exile
Jechonijah became the father of Sealtiel,
Sealtiel of Zerubabel,
Zerubabel of Abihud,
Abihud of Eljakim,
Eljakim of Azor,
Azor from Sadok,
Sadok of Achim,
Achim of Eliud,
Eliud of Eleazar,
Eleazar of Mattan,
Mattan of Jacob.
Now Jacob was the father of Joseph, the husband of Mary,
and of her was born Jesus,
who is called Christ.
The birth of Jesus Christ took place in this way :
When his mother Mary was betrothed to Joseph,
she was found to be pregnant with the Holy Spirit.
Because Joseph, her husband, was righteous
and didn’t want to bring her into disrepute,
he thought of
divorcing her in silence.
While he was considering this,
an angel of the Lord appeared to him in a dream
and spoke to him:
“Joseph, son of David,
do not be afraid to take Mary, your wife, to you;
the child in her womb is from the Holy Spirit.
“She will bear a son, whom you must call Jesus,
for he shall save his people from their sins.”

All this was done, that it might be fulfilled
what the Lord had spoken through the prophet, saying :
“Behold, the virgin shall conceive
and bring forth a son,
and they shall give him the name Immanuel.”
That is in translation :
God with us.

______________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home by Pope Francis

168. Among the positive experiences, mention may be made of the Basel Convention on hazardous waste with a system of notification, set levels and controls, as well as the binding Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, which provides for the sending of delegations to check on effective implementation. Thanks to the Vienna Convention for the protection of the ozone layer and its implementation by the Montreal Protocol and its amendments, the problem of the thinning of this layer appears to have reached the stage of being resolved.

 

To be continued                           For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weeks and Sundays
Laudato Si Official English translation.

________________________________________________________________________________________

Woensdag in de drieëntwintigste week door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
De verzen 7, 29-31 bevatten een boodschap voor elke christen. Het aardse is belangrijk, en toch heeft alles een voorlopig karakter. Zó moeten we het dan ook beleven: huwelijk, tegenslag, vreugde, rijkdom, het is relatief. We moeten voortdurend met het aardse omgaan; het kan niet anders. Maar we mogen er nooit in opgaan. De lezing loopt uit op het evangelie dat hetzelfde zegt: evangelische perspectieven keren de aardse waarden om en zetten alles vaak op zijn kop.

EERSTE LEZING              I Kor. 7,25-31
Hebt gij een vrouw getrouwd ? Zoek geen scheiding.
Hebt gij een vrouw verloren ? Zoek geen andere.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte

Broeders en zusters,

Voor de ongehuwden heb ik geen gebod van de Heer,
maar ik geef mijn mening
als iemand die door de ontferming des Heren betrouwbaar is.
Ik meen dat het in onze zware tijden
voor een mens het beste zou zijn te blijven wat hij is.
Hebt gij een vrouw getrouwd ?
Zoek geen scheiding.
Hebt gij uw vrouw verloren ?
Zoek geen andere.
Maar als gij wel trouwt, zondigt gij niet,
en ook het ongehuwde meisje doet geen zonde als zij wil trouwen.
Alleen, zulke mensen halen zich kommer en zorg op de hals
en dat zou ik u willen besparen.
Ik bedoel dit, broeders en zusters :
De tijd is kort geworden.
Laten daarom zij die een vrouw hebben
zijn als hadden zij ze niet ;
zij die wenen als weenden zij niet;
zij die zich verheugen als waren zij niet verheugd ;
zij die kopen als werden zij geen eigenaar.
Kortom zij die met het aardse ómgaan moeten er niet in ópgaan ;
want de wereld die wij zien gaat voorbij.

TUSSENZANG            Ps. 45(44), 11-12, 14-15, 16-17

Nu luister, dochter, wees aandachtig.

Nu luister, dochter, wees aandachtig,
vergeet uw volk, vergeet uw vaderhuis.
Uw schoonheid wekt de liefde van de koning,
breng hem uw hulde, want hij is uw heer.

Daar treedt de koningsdochter binnen
in haar schoonheid,
haar klederen van goud-doorweven stof.
In kleurenpracht gehuld leidt men haar tot de koning,
met haar gevolg van maagden komt zij naderbij.

Men haalt hen in met blijdschap en gejuich,
zij treden binnen in de koninklijke woning.
Uw zonen nemen eens de plaats in van uw vader,
zij zullen vorsten zijn in heel het land.

ALLELUIA             cf. Ef. 1, 17-18

Alleluia.
De God van onze Heer Jezus Christus
moge ons innerlijk oog verlichten
om te zien, hoe groot de hoop is,
waartoe Hij ons roept.
Alleluia.

EVANGELIE                    Lc. 6, 20-26
Zalig gij die arm zijt, maar wee u, rijken.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen op,
keek zijn leerlingen aan en sprak :
“Zalig gij die arm zijt,
want aan u behoort het Rijk Gods.
“Zalig die nu honger lijdt,
want gij zult verzadigd worden.
“Zalig die nu weent,
want gij zult lachen.
“Zalig zijt gij
wanneer omwille van de Mensenzoon de mensen u haten,
wanneer zij u uitstoten en u beschimpen
en uw naam uit de samenleving bannen als iets verfoeilijks.
“Als die dag komt, springt dan op van blijdschap,
want groot is uw loon in de hemel.
“Op dezelfde manier behandelden hun voorvaders de profeten.
“Maar wee u, rijken,
want wat u vertroost hebt ge al ontvangen.
“Wee u, die nu verzadigd zijt,
want ge zult honger lijden.
“Wee u, die nu lacht,
want ge zult klagen en wenen.
“Wee u, wanneer alle mensen met lof over u spreken,
want hun voorvaderen deden hetzelfde met de valse profeten.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

167. Vermeld dient te worden de topconferentie over de aarde die in 1992 in Rio de Janeiro werd gehouden. Daar is verklaard dat “de mens in het middelpunt staan van de zorg betreffende de houdbare ontwikkeling”. Hier en daar de inhoud van de Verklaring van Stockholm (1972) hernemend, heeft zij onder andere de internationale samenwerking bekrachtigd inzake de zorg voor het ecosysteem van de hele aarde, de verplichting van wie vervuilt, zich economisch hiermee te belasten, de plicht om het effect van ieder werk of project op het milieu in aanmerking te nemen. Hij heeft als doel voorgesteld de concentraties broeikasgas in de atmosfeer te stabiliseren om de neiging tot globale opwarming terug te draaien. Hij heeft ook een agenda met een actieprogramma en een verdrag over de biologische diversiteit uitgewerkt, beginselen verklaard inzake de bossen. Hoewel die top werkelijk innovatief en profetisch voor zijn tijd was, hebben de overeenkomsten een laag niveau van verwezenlijking gehad, omdat er geen adequate mechanismen van controle, periodiek onderzoek en sanctie op plichtsverzuim in dezen. De verkondigde beginselen blijven vragen om doeltreffende een snelle wegen voor en praktische verwezenlijking.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Wednesday in the twenty-third week of the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Consideration
Verses 7, 29-31 contain a message for every Christian. The earthly is important, and yet everything has a provisional character. This is how we should experience it: marriage, misfortune, joy, wealth, it is all relative. We must constantly deal with the earthly; there is no other way. But we must never become absorbed in it. The lecture ends with the Gospel, which says the same thing: evangelical perspectives invert earthly values and often turn everything upside down.

 

FIRST READING                  I Cor. 7,25-31
Have you married a woman? Seek not divorce.
Have you lost a wife? Seek not another.

From the first letter of the holy apostle Paul to the Christians of Corinth
of Corinth

Brothers and sisters,

I have no commandment from the Lord for the unmarried,
but I give my opinion
as one who is trustworthy through the mercy of the Lord.
I believe that in our difficult times
it would be best for a man to remain what he is.
Hast thou married a woman?
Seek not divorce.
Have you lost your wife?
Seek not another.
But if ye do marry, ye sin not,
nor does the unmarried girl sin when she wants to marry.
Only, such people bring trouble and worry upon themselves
and I would like to spare you that.
I mean this, brothers and sisters:
The time is short.
Therefore let those who have wives
be as if they had not;
let those who weep be as if they had not wept;
those who rejoice as if they were not rejoicing ;
those who buy as if they were not owners.
In short, those who mingle with the earthly must not mingle with it ;
for the world we see is passing away.

INTERLUDIUM      Ps. 45(44), 11-12, 14-15, 16-17

Now listen, daughter, be attentive.

Now listen, daughter, be attentive,
forget your people, forget your father’s house.
Your beauty arouses the love of the king,
pay him your tribute, for he is your lord.

There the king’s daughter enters
in her beauty,
her garments of gold woven cloth.
In splendour of colour they lead her to the king,
with her retinue of maidens she approaches.

They are overtaken with joy and jubilation,
they enter the royal residence.
Thy sons shall one day take the place of thy father,
they shall be princes in all the land.

 

ALLELUIA      cf. Eph. 1, 17-18

Alleluia.
The God of our Lord Jesus Christ
may lighten our inner eye
to see how great is the hope
to which He calls us.
Alleluia.

 

GOSPEL             Lk 6, 20-26
Blessed are the poor, but woe to the rich.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time Jesus lifted up his eyes,
looked at his disciples and said :
“Blessed are you who are poor,
for to you belongs the kingdom of God.
“Blessed are you who are now hungry,
for you shall be filled.
“Blessed is he who weeps now,
for you shall laugh.
“Blessed are you
when men hate you for the Son of Man’s sake,
when they cast you out and taunt you
and banish thy name from society as an abomination.
“When that day cometh, then shall ye leap for joy,
for great is thy reward in heaven.
“In the same way their forefathers treated the prophets.
“But woe to you, the rich,
for that which comforteth thee hath already been given.
“Woe unto you that are now filled,
for thou shalt hunger.
“Woe to you who now laugh,
for you will lament and weep.
“Woe to you when all men speak of you with praise,
for their forefathers did the same with the false prophets.”

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

167. Mention should be made of the Earth Summit held in Rio de Janeiro in 1992. There it was declared that “human beings are at the centre of concerns for sustainable development”. 1 Here and there, reiterating the content of the Stockholm Declaration (1972), it reaffirmed, among other things, international cooperation on the care of the ecosystem of the whole earth, the obligation of those who pollute to take care of it economically, the duty to consider the effect of every work or project on the environment. He has proposed the goal of stabilising the concentrations of greenhouse gases in the atmosphere in order to reverse the tendency towards global warming. It has also drawn up an agenda with an action programme and a convention on biological diversity, principles declared on forests. Although that summit was truly innovative and prophetic for its time, the agreements have had a low level of realisation, as there are no adequate mechanisms of monitoring, periodic examination and sanction for dereliction of duty in this regard. The proclaimed principles continue to call for effective avenues for and practical realisation.

 

 

To be continued              For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

Dinsdag in de drieëntwintigste week door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Paulus behandelt de kwestie van de christenen die voor rechtszaken moeten verschijnen voor heidense rechters. Hoe kan men een medechristen voor een heidense rechtbank brengen? Als er toch geoordeeld moet worden, dan binnen de christengemeenschap, met een wijze christen als rechter. Dank zij Gods rechtvaardigheid zullen allen geheiligd worden in de Naam van Jezus Christus en uit de kracht van de heilige Geest.

 

EERSTE LEZING             I Kor.  6, 1-11

De ene broeder procedeert tegen de andere
en dat nog wel ten overstaan van ongelovigen.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte

Broeders en zusters,

Blijkbaar zijn er onder u
die als zij een kwestie hebben met hun naaste,
hun recht gaan zoeken bij de ongerechtigen
en niet bij de heiligen.
Weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen?
En als het oordeel over de wereld bij u berust,
zoudt gij dan niet bevoegd zijn
voor de meest onbeduidende rechtszaken?
Weet gij niet dat wij over engelen zullen oordelen?
Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen.
Voor dit soort geschillen moest gij hen
die in de gemeente niet in tel zijn, zitting laten houden.
Dit zeg ik om u te beschamen.
Er is onder u toch wel een verstandig man
die tussen broeders uitspraak kan doen?
In plaats daarvan procedeert de ene broeder tegen de andere
en dan nog wel ten overstaan van ongelovigen.
Dat gij tegen elkaar processen voert is al treurig genoeg.
Waarom lijdt gij niet liever onrecht?
Waarom laat gij u niet benadelen?
Maar gij pleegt zelf onrecht,
zelf berokkent gij schade,
en nog wel aan broeders.
Weet gij niet dat zij die onrecht plegen
het koninkrijk Gods niet zullen erven?
Maak uzelf niets wijs !
Hoerenlopers, afgodendienaars, echtbrekers,
schandknapen, knapenschenders,
dieven, gierigaards, dronkaards,
lasteraars, oplichters,
zij zullen het koninkrijk Gods niet erven.
En sommigen van u zijn dat wel geweest
maar nu hebt gij u rein gewassen :
Gij zijt geheiligd, gij zijt gerechtvaardigd
in de naam van de Heer Jezus Christus
en door de Geest van onze God.

TUSSENZANG                      Ps. 149, 1-2, 3-4, 5-6a, 9b

Onze Heer, die zijn volk bemint,
omkranst de verdrukte met zegekransen.

of : Alleluia.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zijn lof weerklinke te midden der zijnen.
Israël juiche zijn Schepper toe,
laat Sions zonen hun koning begroeten.

Looft zijn Naam in een heilige dans,
bespeelt voor Hem harp en citer.
Want onze Heer, die zijn volk bemint,
omkranst de verdrukte met zegekransen.

Jubelt dus, heiligen, om uw triomf,
viert feest in uw legerplaatsen.
Gaat met het lied van God in uw mond,
een taak die zijn vromen tot eer strekt.

 

ALLELUIA                    II Kor. 5, 19

Alleluia.
God was het die in Christus de wereld
met zich verzoende,
en ons gaf Hij de boodschap van de verzoening mee.
Alleluia.

 

EVANGELIE                 Lc. 6, 12-19

Jezus bracht de nacht door in gebed.
Hij koos twaalf leerlingen,
aan wie Hij tevens de naam van apostel gaf.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die dagen ging Jezus naar het gebergte om te bidden
en bracht daar de nacht door in gebed tot God.
Bij het aanbreken van de dag riep Hij zijn leerlingen bij zich
en koos er twaalf uit, aan wie Hij tevens de naam van apostel gaf :
Simon, aan wie Hij de naam Petrus gaf,
diens broer Andreas,
Jakobus en Johannes,
Filippus en Bartolomeüs,
Matteüs en Tomas,
Jakobus de zoon van Alfeüs,
Simon met de bijnaam ‘IJveraar’,
Judas de broer van Jakobus
en Judas Iskariot, die een verrader werd.
Samen met hen daalde Hij af,
maar Hij bleef staan op een vlak terrein.
Daar bevond zich een talrijke groep van zijn leerlingen
en een grote volksmenigte uit heel het Joodse land,
uit Jeruzalem en uit het kustland Tyrus en Sidon.
Zij waren gekomen om Hem te horen
en om van hun kwalen genezen te worden.
En die gekweld werden door onreine geesten vonden genezing.
Heel die menigte deed pogingen Hem aan te raken
want er ging van Hem een kracht uit die allen genas.
___________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

166. De wereldwijde ecologische beweging heeft een lang traject afgelegd, verrijkt door de krachtsinspanning van veel organisaties in de burgermaatschappij. Het zou onmogelijk zijn ze hier allemaal te vermelden, noch de geschiedenis van de bijdragen ervan de revue te laten passeren. Maar dankzij zoveel inzet hebben milieukwesties steeds meer op de publieke agenda gestaan en zijn zij een voortdurende uitnodiging geworden om op lange termijn te denken. Desondanks hebben de wereldtopconferenties over het milieu van de laatste jaren niet aan de verwachtingen beantwoord, omdat zij bij gebrek aan politieke besluitvaardigheid niet gekomen zijn tot werkelijk veelbetekenende en doeltreffende milieuovereenkomsten.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Tuesday in the twenty-third week of the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
Paul deals with the issue of Christians who have to appear in court before pagan judges. How can one bring a fellow Christian before a pagan court? If judgement must be passed, then within the Christian community, with a wise Christian as judge. Thanks to God’s justice all will be sanctified in the name of Jesus Christ and by the power of the Holy Spirit.

 

FIRST READING       I Cor. 6, 1-11

One brother litigates against another
and that in the presence of unbelievers.

From the first letter of the Apostle Paul to the Christians of Corinth
of Corinth

Brothers and sisters,

It seems that there are some among you
who, when they have a matter with their neighbour,
seek their justification with the unrighteous
and not with the saints.
Know ye not that the saints shall judge the world?
And if the judgment of the world be with you,
wouldst thou not have jurisdiction
of the most trivial judgments?
Knowest thou not that we shall judge angels?
How much more so than for everyday things!
For disputes of this kind you had to let those
who are not in account to take part in.
This I say to shame you.
Is there not a man of understanding among you who can judge between brethren?
Instead, one brother litigates against another
and this in the presence of infidels.
It is sad enough that you litigate against one another.
Why do ye not suffer injustice?
Why do ye not let yourselves be wronged?
But ye do injustice yourselves,
ye do yourselves harm,
and that to your brothers.
Knowest thou not that those who do injustice
will not inherit the kingdom of God?
Think nothing of it!
Fornicators, idolaters, adulterers,
scandal-mongers, cutthroats,
thieves, avarice, drunkards,
slanderers, swindlers,
they shall not inherit the kingdom of God.
And some of you have been
but now you have washed yourselves clean:
Ye have been sanctified, ye have been justified
in the name of the Lord Jesus Christ
and by the Spirit of our God.

INTERLUDIUM       Ps. 149, 1-2, 3-4, 5-6a, 9b

Our Lord, who loves his people,
crowns the afflicted with victorious wreaths.

or : Alleluia.

Sing to the Lord a new song,
His praise resoundeth in the midst of his people.
Israel shall rejoice with his Creator,
let Zion’s sons hail their king.

Praise his name in a holy dance,
play harp and zither before him.
For our Lord, who loves his people,
crowns the afflicted with victorious wreaths.

So rejoice, ye saints, at your triumph,
celebrate in your army places.
Go with the song of God in your mouths,
a task which honours his pious ones.

 

ALLELUIA         2 Cor. 5, 19

Alleluia.
It was God who in Christ
reconciled the world to himself,
and he gave us the message of reconciliation.
Alleluia.

 

GOSPEL           Lk 6, 12-19

Jesus spent the night in prayer.
He chose twelve disciples,
to whom he also gave the name of apostle.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

In those days Jesus went to the mountain to pray
and spent the night there in prayer to God.
At daybreak he called his disciples to him
and chose twelve of them, to whom He also gave the name of apostle:
Simon, to whom He gave the name Peter,
his brother Andrew,
James and John,
Philip and Bartholomew,
Matthew and Tomas,
James the son of Alphaeus,
Simon with the nickname ‘Zealot’,
Judas the brother of James
and Judas Iscariot, who became a traitor.
Together with them He descended,
but He remained standing on a flat area.
There he found a large group of his disciples
and a large crowd of people from all over the Jewish nation,
from Jerusalem and from the coastal land of Tyre and Sidon.
They had come to hear him
and to be healed of their afflictions.
And those tormented by unclean spirits found healing.
All the multitude sought to touch Him
for there went out from Him a power that healed them all.
_________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

166. The global ecological movement has travelled a long road, enriched by the efforts of many organisations in civil society. It would be impossible to mention them all here, nor to review the history of their contributions. But thanks to so much effort, environmental issues have increasingly been on the public agenda and have become a constant invitation to think in the long term. Nevertheless, the World Summits on the Environment of recent years have not lived up to expectations, as they have failed to produce truly significant and effective environmental agreements due to a lack of political decisiveness.

 

To be continued                  For previous publications please scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

Maandag in de drieëntwintigste week door het jaar.

Uitnodiging

Mag ik hierbij uw aandacht vragen voor
de dagelijkse lezing van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil u deelgenoot maken van de vreugde van het Evangelie.
Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan deze vreugde ervaren door zijn hart te openen
voor de helende werking van Gods woord.

Beschikbaar elke morgen vanaf 7 uur

 

Overweging

Na de verdeeldheid gaat Paulus nu één voor één andere thema’s aansnijden, waaronder de ontucht. Korinthe was berucht om zijn losse zeden, maar dit, zegt Paulus, is ver buiten de lijntjes. We hebben hier een eerste geval van excommunicatie in de Kerk. Iemand wordt uit de Kerk verbannen, maar in wezen als een remedie, als een hoop op omkeer: “tot heil van zijn geest op de dag des Heren”. Paulus gebruikt ook de symboliek van het Pesachfeest, waarbij de Joden alle sporen van zuurdesem uit hun huizen verwijderen.

 

EERSTE LEZING       I Kor. 5, 1-8

Doe het oude zuurdesem weg,
want ons paaslam is geslacht: Christus zelf.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Men hoort algemeen spreken over ontucht onder u
en wel van de soort
die zelfs bij de heidenen niet voorkomt:
Dat iemand leeft met de vrouw van zijn vader.
En gij verheft u nog boven anderen?
Waarom zijt gij niet in de rouw gegaan?
Dan zou de man die zoiets heeft bedreven,
uit uw midden verwijderd zijn.
Ik voor mij,
hoewel lichamelijk afwezig maar in de geest aanwezig,
heb reeds – als was ik bij u – het vonnis geveld,
over hem die dat heeft durven doen.
En het luidt:
In de naam van de Heer Jezus, moeten wij bijeenkomen,
gij en ik in de geest,
samen met de kracht van onze Heer Jezus,
en die man uitleveren aan de satan,
tot ondergang van zijn lichaam
maar tot redding van zijn geest
op de dag des Heren.
Uw zelfvoldaanheid staat u niet fraai.
Ge weet toch dat een beetje zuurdeeg genoeg is
om het hele deeg zuur te maken?
Doet het oude zuurdeeg weg om vers deeg te worden;
ge moet immers zijn als ongezuurde paasbroden,
want ook ons paaslam is geslacht:
Christus zelf.
We moeten ons feest niet vieren met het oude zuurdeeg,
met het bederf van slechtheid en ontucht
maar met het zuivere brood van reinheid en waarheid.

TUSSENZANG    Ps. 5, 5-6, 7, 12

Geleid mij langs veilige wegen,
maak effen het pad dat ik ga.

Met aandrang wend ik mij, Heer, tot U,
reeds vroeg in de morgen hoort Gij mijn stem,
reeds vroeg mijn hoop en verlangen.
Gij zijt toch geen God die onrecht verdraagt,
bij U kan geen booswicht vertoeven.

Geen zondaar kan in Uw in de ogen zien,
Gij haat hen die onrecht bedrijven.
Die leugentaal spreken vernietigt Gij,
Gij gruwt van bloeddorst en wreedheid;

Maar zegent hen die zich wenden tot U
en maakt hen voor altijd gelukkig.
Wees Gij hun beschermer en schenk hen Uw troost
omdat zij Uw naam beminnen.

 

ALLELUIA        cf. Handelingen 16, 14b

Alleluia.
Maak ons ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

 

EVANGELIE          Lc. 6, 6-11

Men hield Jezus in het oog
of Hij op sabbat een genezing zou verrichten.

Uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

Het gebeurde op een sabbat,
toen Jezus de synagoge binnenging om daar te onderrichten,
dat er een man aanwezig was
met een verschrompelde rechterhand.
De schriftgeleerden en Farizeeën hielden Jezus in het oog
of Hij op sabbat een genezing zou verrichten,
om iets te vinden waarvan zij Hem zouden kunnen beschuldigen.
Maar Hij wist wat zij dachten
en Hij zei tot de man met de verschrompelde hand:
“Sta op en kom in het midden.”
De man stond op en trad naderbij.
Daarop sprak Jezus tot de Farizeeën:
“Ik vraag u:
Is het niet eerder geoorloofd op sabbat goed te doen dan kwaad,
iemand te redden dan te laten omkomen?”
Toen liet Hij zijn blik rondgaan over hen allen gaan en zei tot de man :
“Steek uw hand uit.”
Hij deed het, en zijn hand was weer gezond.
Toen waren ze buiten zichzelf van woede
en ze bespraken met elkaar wat zij tegen Jezus konden doen.

_________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

Milieudialoog in de internationale politiek

165. Wij weten dat de technologie die gebaseerd is op zeer vervuilende fossiele brandstoffen – voornamelijk steenkool, maar ook aardolie en in mindere mate gas – geleidelijk en onverwijld moet worden vervangen. In afwachting van de algemene ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, waarmee reeds een begin had moeten zijn gemaakt, is het legitiem te kiezen voor het minste kwaad of een toevlucht te nemen tot tijdelijke oplossingen. De internationale gemeenschap slaagt er echter niet in adequate afspraken te maken over de verantwoordelijkheid van degenen die de grootste kosten van de energietransitie zullen moeten dragen. In de afgelopen decennia is over milieuvraagstukken een breed publiek debat ontstaan, dat ruimte heeft geschapen voor een opmerkelijke inzet en genereuze toewijding in het maatschappelijk middenveld. De politiek en het bedrijfsleven hebben traag gereageerd en zijn er bij lange na niet in geslaagd de mondiale uitdagingen het hoofd te bieden. In die zin mag de mensheid van het postindustriële tijdperk weliswaar een van de meest onverantwoordelijke in de geschiedenis worden genoemd, maar het is te hopen

 

Wordt vervolgd                  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

_________________________________________________________________________

Monday in the twenty-third week through the year.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Consideration

After the divisions, Paul will now touch on other themes one by one, including fornication. Corinth was notorious for its loose morals, but this, Paul says, is way out of line. We have here a first case of excommunication in the Church. Someone is expelled from the Church, but fundamentally as a remedy, as a hope for reversal: ‘for the salvation of his spirit on the day of the Lord’. Paul also uses the symbolism of the Passover feast in which the Jews remove all traces of leaven from their houses.

 

FIRST READING        I Cor. 5, 1-8

Put away the old leaven,
for our paschal lamb has been slaughtered: Christ himself.

From the first letter of the holy apostle Paul to the Christians of Corinth

Brothers and sisters,

One hears general talk of fornication among you
and of the kind
which does not occur even among the Gentiles:
That a man should live with his father’s wife.
And you exalt yourselves above others?
Why didst thou not enter into mourning?
Then the man who did this would have been removed from your midst.
For me,
though absent in body but present in spirit,
have already passed judgment, as if I were with you,
on him who dared to do so.
And it reads :
In the name of the Lord Jesus let us gather together,
you and I in the spirit,
together in the power of our Lord Jesus,
and deliver that man to Satan,
to the ruin of his body
but to the salvation of his spirit
on the day of the Lord.
Your self-satisfaction does not look good on you.
You know that a little sour dough is enough
to make the whole dough sour?
Put away the old leaven to become fresh dough;
for you must be like unleavened Easter bread,
for our paschal lamb too has been slaughtered :
Christ himself.
We must not celebrate our feast with the old leaven,
with the corruption of evil and fornication
but with the pure bread of purity and truth.

INTERLUDIUM     Ps. 5, 5-6, 7, 12

Lead me in the paths of safety,
make smooth the path that I walk.

I turn to you, Lord, in earnest,
early in the morning you hear my voice,
Early in the morning thou hearest my hope and my desire.
Surely You are not a God who endures injustice,
no evil-doer can abide with thee.

No sinner can look into thy eyes,
Thou hatest those who do injustice.
Thou destroyst those who speak lies,
Thou abhorrest bloodthirstiness and cruelty.

But bless those who turn to Thee
and make them happy for ever.
Be Thou their protector and give them thy comfort
because they love thy name.

 

ALLELUIA              cf. Acts 16, 14b

Alleluia.
Make us receptive, Lord,
and that we may hear the word of your Son.
Alleluia.

 

GOSPEL             Lk. 6, 6-11

They were watching Jesus
whether He would perform a healing on the Sabbath.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

It happened on a Sabbath,
when Jesus went into the synagogue to teach there,
there was a man present
with a shriveled right hand.
The scribes and Pharisees were watching Jesus
whether He would perform a healing on the Sabbath,
to find something they could accuse Him of.
But He knew what they were thinking
and said to the man with the shriveled hand :
“Arise and come into the midst.”
The man stood up and approached.
Then Jesus spoke to the Pharisees:
“I ask you :
Is it not lawful on the Sabbath to do good rather than evil?
To save someone rather than let them perish?
Then He let His gaze wander over them all and said to the man :
“Hold out your hand.”
He did so, and his hand was restored to health.
Then they were beside themselves with anger
and they were discussing with each other what they could do against Jesus.

_________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

Environmental dialogue in international politics

165. We know that technology based on highly polluting fossil fuels – mainly coal, but also oil and to a lesser extent gas – must be replaced gradually and without delay. Pending the widespread development of renewable energy, which should already have begun, it is legitimate to choose the lesser evil or to resort to temporary solutions. However, the international community is failing to reach adequate agreements on the responsibility of those who will have to bear the greatest cost of the energy transition. In recent decades, environmental issues have given rise to a broad public debate, which has created room for a remarkable commitment and generous dedication in civil society. Politics and industry have been slow to respond and far from meeting the global challenges. In this sense, while the humanity of the post-industrial era may be cited as one of the most irresponsible in history, it is to be hoped that humanity at the beginning of the 20th century may go down in history for having nobly assumed its own heavy responsibilities.

 

To be continued                  For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
©Netherlands Bible Society 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Week
Laudato Si Official English translation

Drieëntwintigste zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
De vakantieperiode is voorbij.
Het werkjaar en het schooljaar zijn weer begonnen.
Bij een nieuw begin hoort ook een voorbereiding.
Ook als wij verder christen willen zijn,
is het nodig ons daarover te bezinnen.
Daartoe wil Jezus ons vandaag aanzetten.
We kunnen met ons christen-zijn doorgaan
op de manier van altijd
of we kunnen op een meer doordachte manier
aan ons christen-zijn bouwen
en daarvoor meer bewust bidden.
Moge God ons in deze eucharistie laten delen in zijn wijsheid.

EERSTE  LEZING      Wijsh 9, 13-18b
Wie kan ontdekken wat de Heer wil?

Uit het Boek der Wijsheid

Wie van de mensen kan Gods plan doorgronden,
wie ontdekken wat de Heer wil?
De gedachten der stervelingen zijn immers onzeker,
en twijfelachtig onze berekeningen.
Het vergankelijke lichaam is een last voor de ziel,
en onze aardse gebondenheid belemmert de beweeglijke geest.
Wij begrijpen amper de dingen van deze wereld,
en wat voor de hand ligt kost ons nog moeite;
hoe zouden we dan het hemelse verstaan?
Wie zou uw wil kunnen kennen,
als Gij hem het inzicht niet geeft,
en uw heilige Geest niet van boven zendt?
Zo alleen kunnen de mensen op aarde rechte wegen gaan,
leren zij kennen wat U welgevallig is,
en worden zij door de wijsheid gered.

Antwoordpsalm            Ps. 90(89), 3-4, 5-6, 12-13, 14 en 17

Keervers
Gij, Heer, zijt steeds onze toevlucht.

Wat sterfelijk is vergaat weer tot stof,
Gij zegt:”Keer terug, kind van Adam!”
Voor U zijn duizend jaren één dag,
als gisteren dat al voorbij is,
een uur van slaap in de nacht.

Ons leven breekt af als een droom in de ochtend,
kortstondig is het als gras op het veld.
Des morgens ontkiemt het en schiet het op,
des avonds is het verwelkt.

Leer ons onze dagen naar waarde te schatten
en zo te komen tot wijsheid van hart.
Laat af, Heer, hoe lang nog pijnigt Gij ons?
Wees toch uw dienaars genadig.

Schenk ons in de ochtend volop uw zegen,
dan jubelen wij heel de dag van geluk.
Uw luister, Heer God, moge over ons stralen,
bestuur onze handen bij al wat zij doen.

TWEEDE  LEZING        Filem. 9b-10.12-17
Neem hem nu niet meer als slaaf, maar als een geliefde broeder.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Filémon

Dierbare,

Paulus is het die u schrijft, een oud man,
nu bovendien een gevangene van Christus Jezus,
en mijn verzoek geldt het kind
dat ik hier in de gevangenis voor de Heer heb gewonnen,
ik bedoel Onésimus.
Ik stuur hem terug naar u
en met hem heel mijn liefde.
Gaarne had ik hem hier gehouden
als uw plaatsvervanger,
om voor mij te zorgen
in mijn gevangenschap voor het evangelie.
Maar ik wil niets doen zonder uw instemming,
ik wil niets afdwingen:
Uw goedheid moet zich spontaan kunnen uiten!
Misschien was dat wel de reden
waarom hij een tijd lang bij u is weg geweest:
Dat ge hem voorgoed terug zoudt krijgen,
nu niet meer als slaaf,
maar als veel meer dan een slaaf,
als een geliefde broeder.
Dat is hij voor mij al helemaal,
hoeveel meer dan voor u,
als mens en als christen.
Als gij u dus met mij verbonden voelt,
heet hem dan welkom zoals ge het mij zoudt doen.

Vers voor het evangelie         Ps. 119(118), 135

Alleluia.
Laat over uw dienaar uw aanschijn lichten,
laat mij uw beschikkingen zien.
Alleluia.

EVANGELIE          Lc. 14, 25-33
Niemand kan mijn leerling zijn, als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd trokken talloze mensen met Jezus mee.
Hij keerde zich om en zei tot hen:
“Als iemand naar Mij toekomt,
die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen,
zijn broers en zusters,
ja zelfs zijn eigen leven niet lager acht,
kan hij mijn leerling niet zijn.
Als iemand zijn kruis niet draagt en Mij volgt,
kan hij mijn leerling niet zijn.
Als iemand van u een toren wil bouwen,
zal hij dan niet eerst
ervoor gaan zitten om een begroting te maken
of hij wel genoeg bezit om hem te voltooien?
Anders zou het hem kunnen overkomen
– als hij de fundering heeft gelegd
en niet in staat is het werk te voltooien –
dat allen die het zien hem gaan bespotten en zeggen:
Die man begon te bouwen,
maar hij was niet in staat het einde te halen.
Of welke koning zal
– als hij tegen een andere koning ten oorlog wil trekken –
niet eerst overleggen of hij sterk genoeg is
om met tienduizend man het hoofd te bieden
aan iemand die met twintigduizend man tegen hem optrekt?
Zo niet,
dan stuurt hij, als de tegenstander nog ver weg is,
een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden.
Zo kan niemand van u mijn leerling zijn
als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit.”

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

164. Vanaf het midden van de vorige eeuw heeft, met het overwinnen van veel moeilijkheden, de tendens om de planeet te beschouwen als een vaderland en de mensheid als een volk dat een gemeenschappelijk huis bewoont, steeds meer opgeld gedaan. Een wereld van onderlinge afhankelijkheid betekent niet alleen maar begrijpen dat de schadelijke gevolgen van de stijlen van leven, productie en consumptie allen treffen, maar vooral ervoor zorgen dat de oplossingen worden voorgesteld vanuit een wereldomvattend perspectief en niet alleen maar ter verdediging van de belangen van enkele landen. De onderlinge afhankelijkheid verplicht ons aan één wereld te denken, aan een gemeenschappelijk project. Maar hetzelfde vernuft dat gebruikt wordt voor een enorme technische ontwikkeling, slaagt er niet in doeltreffende vormen van internationaal beheer te vinden om de ernstige moeilijkheden van milieu en maatschappij op te lossen. Om de fundamentele problemen aan te pakken, die niet door acties van landen afzonderlijk kunnen worden opgelost, wordt een mondiale consensus onontbeerlijk, die bijvoorbeeld ertoe leidt een duurzame en gediversifieerde landbouw te programmeren, hernieuwbare en weinig vervuilende vormen van energie te ontwikkelen, een grotere efficiëntie op het gebied van energie te stimuleren, een adequater beheer van bos- en zeehulpbronnen te bevorderen, voor allen de toegang tot drinkwater te waarborgen.

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Twenty-third Sunday through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Opening words
The holiday season is over.
The working year and the school year have begun again.
A new beginning also includes preparation.
Even if we want to continue to be Christians,
It is necessary for us to reflect on this.
That is what Jesus wants to encourage us to do today.
We can continue to be Christians
in the way we have always done
or we can build our Christianity in a more thoughtful way
and pray for it more consciously.
May God share his wisdom with us in this Eucharist.

FIRST READING     Wis 9, 13-18b
Who can discover what the Lord wants?

From the Book of Wisdom

Who among men can fathom the plan of God?
Who can discover what the Lord wills?
For the thoughts of mortals are uncertain,
And doubtful our calculations.
The fleeting body is a burden to the soul,
and our earthly bondage hinders the agile spirit.
We hardly understand the things of this world,
and what is obvious still costs us trouble;
How then can we understand the heavenly?
Who could know thy will,
unless thou givest him understanding,
and send forth Thy Holy Spirit from above?
Only thus can men on earth walk in the right ways,
that they may know what is pleasing to Thee,
and are saved by wisdom.

Responsorial   Ps. 90(89), 3-4, 5-6, 12-13, 14 and 17

Refrain
Thou, Lord, art always our refuge.

What is mortal turneth to dust,
Thou sayest, “Turn back, child of Adam!”
To Thee a thousand years are one day,
like yesterday that is past,
an hour of sleep in the night.

Our life breaks down like a dream in the morning,
briefly it is like grass in the field.
In the morning it germinates and shoots up,
In the evening it withers.

Teach us to value our days
And so come to wisdom of heart.
Abandon, Lord, how long wilt thou torment us?
Have mercy on your servants.

Give us in the morning your full blessing,
and we will rejoice all day long.
May your glory, Lord God, shine upon us,
guide our hands in all they do.

SECOND READING         Filem. 9b-10.12-17
Take him now not as a slave, but as a beloved brother.

From the letter of the holy apostle Paul to Philémon

Beloved,

It is Paul who writes to you, an old man,
now moreover a prisoner of Christ Jesus,
and my request concerns the child
that I have won for the Lord here in prison,
I mean Onesimus.
I send him back to you
and with him all my love.
I would gladly have kept him here
as your deputy,
to take care of me
in my imprisonment for the gospel.
But I do not want to do anything without your consent,
I don’t want to force anything:
your goodness must be allowed to express itself spontaneously!
Perhaps that was the reason
why he was away from you for a time:
That you would get him back for good,
now not as a slave,
but as much more than a slave,
as a beloved brother.
He is already that to me,
how much more than for you,
as a human being and as a Christian.
So if you feel connected to me,
welcome him as you would me.

Verse for the Gospel Ps 119(118), 135

Alleluia.
Let your face shine upon your servant,
Let me see your judgments.
Alleluia.

GOSPEL            Lk 14, 25-33
No one can be my disciple unless he frees himself from all that he possesses.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

At that time, many people accompanied Jesus.
He turned around and said to them:
If anyone comes to Me,
who his father and mother, his wife and children,
his brothers and sisters,
yes, even his own life esteem higher then Me,
he cannot be my disciple.
If anyone does not carry his cross and follow Me,
he cannot be my disciple.
If any of you wants to build a tower
will he not first
sit down to make a budget
whether he has enough to complete it?
Otherwise it may happen to him
-if he has laid the foundation
and is unable to finish the work –
that all who see it will mock him and say:
That man began to build,
but he was not able to reach the end.
Or what king will
– if he wants to go to war against another king –
will not first consider whether he is strong enough
to face with ten thousand men
against one who comes against him with twenty thousand men?
If not,
then he sends, if the opponent is still far away,
an envoy and asks for the terms of peace.
Thus none of you can be my disciple
if he does not free himself from all that he possesses.”

__________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

164. Since the middle of the last century, with the overcoming of many difficulties, the tendency to consider the planet as a homeland and humanity as a people inhabiting a common house has become more and more widespread. A world of interdependence means not only understanding that the harmful consequences of the styles of life, production and consumption affect all, but above all ensuring that the solutions are proposed from a global perspective and not simply in defence of the interests of a few countries. Interdependence obliges us to think of one world, of a common project. But the same ingenuity that is used for enormous technical development fails to find effective forms of international management to solve the serious difficulties of the environment and society. In order to tackle the fundamental problems that cannot be solved by the actions of individual countries, a global consensus becomes indispensable, leading, for example, to the programming of sustainable and diversified agriculture, to the development of renewable and low-polluting forms of energy, to greater energy efficiency, to the more appropriate management of forest and marine resources, and to the guarantee of access to drinking water for all.

To be continued                   For previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________