Dinsdag in de vierde paasweek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Twee visies van Lucas komen in de lezing duidelijk naar voor. Vooreerst en andermaal het inzicht dat de vervolging de missionering in de hand heeft gewerkt. Vervolgens, na de officiële aanvaarding van de eerste heiden, gaat ook de missionering van de heidenen verder. Nog twee andere zaken zijn te bemerken. Antiochië is een grote belangrijke stad en zal een van de satellietsteden worden van waaruit initiatieven zelfstandig gepland worden. Toch blijft via Barnabas ook de band met de oergemeente in Jeruzalem goed behouden.

EERSTE LEZING              Hand. 11, 19-26

Zij richtten zich ook tot de Grieken en verkondigden hun de Heer Jezus.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen
trokken zij die vanwege de vervolging verspreid waren,
verder tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe,
terwijl zij het woord alleen maar aan de Joden predikten.
Maar er waren onder hen mannen uit Cyprus en Cyrene,
die na hun aankomst te Antiochië zich ook tot de Grieken richtten
en hun de Heer Jezus verkondigden.
De hand des Heren was met hen
zodat een groot aantal het geloof aannam
en zich tot de Heer bekeerde.
Het gerucht over hun optreden
kwam ook de kerk van Jeruzalem ter ore
en men vaardigde Barnabas af naar Antiochië.
Toen deze daar aankwam
en Gods genade zag
verheugde hij zich
en wekte allen op met hart en ziel de Heer trouw te blijven.
Hij was een goed man,
vol van de heilige Geest en geloof.
Veel mensen werden voor de Heer gewonnen.
Daarop vertrok hij naar Tarsus
om Saulus te gaan zoeken.
Toen hij hem gevonden had
bracht hij hem naar Antiochië.
Een vol jaar namen zij deel aan de bijeenkomsten in die gemeente
en gaven onderricht aan een grote menigte.
Het was in Antiochië
dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd.

TUSSENZANG             Ps. 87(86), 1-3, 4-5, 6-7

Looft nu de Heer,
alle naties der aarde (Ps. 117(116), 1a).
of : Alleluia.

Zijn stad op de heilige bergen :
de Heer heeft haar lief.
De poorten van Sion veel meer
dan alle tenten van Jakob.
Hoe groots is het wat er van u wordt voorzegd,
Jeruzalem, stad van God !

Eens worden Egypte en Babel geteld
tot hen die de Heer vereren.
Ja, Filistijnen en Tyrus en Koes,
ook zij worden burgers van Sion.
Zij zullen dan zeggen : mijn moeder is zij,
uit haar zijn wij allen geboren.
En Hij zal het zelf verklaren,
de Allerhoogste, de Heer.

Hij zal in het boek der volkeren schrijven :
ook dezen horen daar thuis.
Dan zullen zij dansen en zingen :
de bron van ons leven zijt gij !

ALLELUIA

Alleluia.
Christus stond op uit het graf
en werd een Licht voor allen
die Hij vrijkocht in zijn bloed.
Alleluia.

EVANGELIE                  Joh. 10, 22-30

Ik en de Vader, Wij zijn één.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd
werd te Jeruzalem het feest van de tempelwijding gevierd.
Het was winter
en Jezus hield zich op in de tempel, in de Zuilengang van Salomo.
De Joden kwamen in een kring om Hem heen staan
en zeiden tot Hem :
“Hoelang houdt Gij ons nog in spanning ?
“Als Gij de Messias zijt
zeg het ons dan ronduit.”
Jezus gaf hun ten antwoord :
“Ik heb het u gezegd
maar gij gelooft het niet.
“De werken die Ik in naam van mijn Vader doe,
zij leggen getuigenis over Mij af.
“Maar gij gelooft niet,
omdat gij niet tot mijn schapen behoort.
“Mijn schapen luisteren naar mijn stem
en Ik ken ze
en zij volgen Mij.
“Ik geef hun eeuwig leven ;
zij zullen in eeuwigheid niet verloren gaan
en niemand zal ze van Mij wegroven.
“Mijn Vader immers die ze Mij gegeven heeft
is groter dan allen ;
en niemand kan iets uit de hand van mijn Vader roven.
“Ik en de Vader, Wij zijn één.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

IV Het beginsel van het algemeen welzijn

156. De menselijke ecologie is niet te scheiden van het begrip algemeen welzijn, een beginsel dat een centrale en één makende rol speelt in de sociale ethiek. Het is “het totaal van die sociale voorwaarden waardoor zowel groepen als individuen hun eigen volmaaktheid vollediger en vlugger kunnen bereiken”.

Wordt vervolgd          Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________

Tuesday in the fourth week of Easter

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

CONSIDERATION
Two visions of Luke stand out in the reading. First and foremost, the understanding that persecution was instrumental to mission. Then, after the official acceptance of the first gentile, the missionary work of the gentiles also continues. Two other things are noticeable. Antioch is a large important city and will become one of the satellite cities from which initiatives are planned independently. Yet, through Barnabas, the connection with the primordial church in Jerusalem is also well preserved.

FIRST READING   Acts 11, 19-26

They also addressed the Greeks and proclaimed to them the Lord Jesus.

From the Acts of the Apostles

In those days
Those who had been dispersed because of persecution
went as far as Phoenicia, Cyprus and Antioch,
while they preached the word only to the Jews.
But there were among them men from Cyprus and Cyrene,
who, after arriving at Antioch, also turned to the Greeks
and proclaimed to them the Lord Jesus.
The hand of the Lord was with them
so that a great number of them came to faith
and were converted to the Lord.
The rumor of their action
also came to the attention of the church in Jerusalem
and they sent Barnabas to Antioch.
When he arrived there
and saw God’s grace
he rejoiced
and exhorted all to remain faithful to the Lord with heart and soul.
He was a good man,
full of the Holy Spirit and faith.
Many people were won to the Lord.
Then he left for Tarsus
To go and find Saul.
When he had found him
he brought him to Antioch.
For a full year they participated in the meetings in that church
and taught a large crowd.
It was in Antioch
that the disciples were first called Christians.

INTERLUDIUM Ps. 87(86), 1-3, 4-5, 6-7

Praise now the Lord,
all the nations of the earth (Ps. 117(116), 1a).
Or : Alleluia.

His city on the holy mountains :
The Lord loveth her.
The gates of Zion much more
than all the tents of Jacob.
How great is it what is foretold of you,
Jerusalem, city of God !

One day, Egypt and Babylon will be numbered
to those who worship the Lord.
Yes, Philistines and Tyre and Koes,
they too shall be citizens of Zion.
They will then say : my mother is she,
Of her we are all born.
And He Himself will declare,
the Most High, the Lord.

He will write in the book of nations :
These also belong there.
Then they will dance and sing :
the source of our life is you !

ALLELUIA

Alleluia.
Christ rose from the grave
and became a light for all
whom He redeemed in His blood.
Alleluia.

GOSPEL      John 10, 22-30

I and the Father, We are one.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time
the feast of the dedication of the temple was being celebrated in Jerusalem.
It was winter
and Jesus was in the temple, in the Colonnade of Solomon.
The Jews came and stood in a circle around Him
and said to Him :
“How long wilt thou keep us in suspense?
“If thou art the Messiah
tell us plainly.”
Jesus answered them :
“I have told thee
but you do not believe.
“The works that I do in the name of my Father,
they bear witness about me.
“But ye believe not,
because ye are not of my sheep.
“My sheep listen to my voice
and I know them
and they follow Me.
“I give them eternal life ;
they shall not perish for ever
and no one will take them away from Me.
“For my Father, who gave them to me
is greater than all ;
and no one can snatch anything out of My Father’s hand.
“I and the Father, We are one.”

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

IV The principle of the common good

156. Human ecology cannot be separated from the concept of the common good, a principle that plays a central and unifying role in social ethics. It is “the totality of those social conditions by which both groups and individuals can more fully and more expeditiously attain their own perfection.”

To be continued         For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________________

Maandag in de vierde paasweek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Petrus geeft aan de gemeente in Jeruzalem het officiële verslag van een eerste opname van een heiden in de kerk. Typisch voor Lucas is de beschrijving dat Petrus uit eigen beweging naar Joppe gaat – dat was een Joodse stad. Naar Caesarea, de heidense stad, wordt hij ‘geroepen’: daar is voor Lucas God aan het werk. Doorheen het boek Handelingen zal steeds duidelijk worden dat Lucas veel belang hecht aan de werking van Gods Geest, die de Kerk en haar bedienaars leidt.

EERSTE LEZING            Hand. 11, 1-18

God heeft ook aan de heidenen de bekering ten leven geschonken.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen hoorden de apostelen en de broeders in Judea
dat ook de heidenen het woord van God hadden aangenomen.
Toen Petrus dan in Jeruzalem kwam
maakten de gelovigen uit de besnijdenis hem het verwijt :
“Gij hebt het huis van onbesnedenen betreden
en gij hebt met hen gegeten.”
Nu begon Petrus hun een geregeld verslag te geven :
“Ik was
-zo zei hij –
in de stad Joppe aan het bidden
toen ik in een geestverrukking een visioen zag :
een voorwerp, in de vorm van een groot laken,
dat aan de vier punten uit de hemel werd neergelaten,
daalde uit de hemel en kwam tot vlak bij mij.
“Ik keek er naar met gespannen aandacht
en zag viervoetige dieren,
wilde beesten, kruipende dieren en vogels.
“Bovendien hoorde ik een stem die tot mij zei :
Komaan Petrus, slacht en eet.
“Maar ik zei :
Dat in geen geval, Heer,
want nooit kwam er iets onheiligs of onreins in mijn mond.
“Maar de stem uit de hemel liet zich een tweede maal horen
en gaf mij ten antwoord :
Beschouw niet als onheilig
wat God rein heeft verklaard.
“Dit gebeurde tot drie keer toe
en toen werd alles weer naar de hemel opgetrokken.
“Terstond daarop
vervoegden zich drie mannen bij het huis waar we verbleven ;
ze waren uit Caesarea naar mij toegezonden.
“De Geest beval mij
zonder bedenken met hen mee te gaan.
“Ook deze zes broeders gingen met mij mee
en wij traden het huis van die man binnen.
“Hij vertelde ons
hoe hij een engel in zijn huis had zien staan die zei :
Zend iemand naar Joppe
om Simon, bijgenaamd Petrus, te halen.
“Die zal u zeggen
op welke wijze gij en heel uw huis redding kunt vinden.
“Juist was ik begonnen te spreken
toen de heilige Geest op hen neerkwam
zoals in het begin ook op ons.
“Toen dacht ik terug aan het woord van de Heer,
hoe Hij gezegd had :
Johannes doopte met water
maar gij zult gedoopt worden met de heilige Geest.
“Indien God hun nu dezelfde gave gegeven heeft als aan ons
die reeds geloofden in de Heer Jezus Christus,
hoe zou ik dan in staat geweest zijn God tegen te houden ?”
Toen zij dat gehoord hadden
waren zij gerustgesteld
en zij verheerlijkten God met de woorden :
“Zo heeft God dan ook aan de heidenen
de bekering ten leven geschonken.”

TUSSENZANG            Ps. 42(41), 2-3 ; Ps. 43(42), 3, 4

Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft.
of : Alleluia.

Zoals een hert de beekjes zoekt,
zo zoekt mijn geest naar U, mijn God.
Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft,
zal ik Hem ooit bereiken en zijn Aanschijn zien ?

Zend mij uw licht, uw steun om mij te leiden,
om mij te voeren naar uw berg en in uw tent.
Dan ga ik naar uw altaar, God die blijdschap geeft,
en loof U bij de citer, God, mijn God.

ALLELUIA                Joh. 10, 14

Alleluia.
Ik ben de goede herder, zegt de Heer.
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
Alleluia.

EVANGELIE                   Joh. 10, 11-18

De goede Herder geeft zijn leven voor zijn schapen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen:

“Ik ben de goede Herder.
“De goede Herder geeft zijn leven voor zijn schapen.
Maar de huurling die geen herder is
en geen eigenaar van de schapen,
ziet de wolf aankomen,
laat de schapen in de steek en vlucht weg;
de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen.
“Hij is dan ook maar een huurling
en heeft geen hart voor de schapen.

“Ik ben de goede Herder.
“Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij,
zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken.
“Ik geef mijn leven voor de schapen.
“Ik heb nog andere schapen
die niet uit deze schaapstal zijn.
“Ook die moet Ik leiden
en zij zullen naar mijn stem luisteren
en het zal worden: één kudde, één herder.

“Hierom heeft de Vader Mij lief,
omdat Ik mijn leven geef
om het later weer terug te nemen.
“Niemand neemt het Mij af
maar Ik geef het uit Mijzelf.
“Macht heb Ik om het te geven:
dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

155. De menselijke ecologie houdt ook een diepgaand aspect in: de noodzakelijke relatie van het menselijk leven met de morele wet die in zijn eigen natuur staat geschreven, een onontbeerlijke relatie om een waardiger omgeving te kunnen creëren. Paus Benedictus stelde dat er “een sociologie van de mens” bestaat, omdat “ook de mens een natuur heeft die men moet eerbiedigen en niet naar believen kan manipuleren”. In deze lijn moet men erkennen dat ons lichaam ons in een directe relatie met de omgeving en de andere levende wezens plaatst. Het accepteren van het eigen lichaam als een gave van God is noodzakelijk om de hele wereld als een gave van de Vader en gemeenschappelijk huis te aanvaarden en te accepteren. De logica van de heerschappij over het eigen lichaam verandert daarentegen in een soms subtiele logica van de heerschappij over de schepping. Het leren aanvaarden van het eigen lichaam, ervoor te zorgen en de betekenis ervan te respecteren is essentieel voor een ware menselijke ecologie. Ook het accepteren van het eigen mannelijk of vrouwelijk lichaam is noodzakelijk om zichzelf te kunnen herkennen in het andere geslacht. Zo is het mogelijk met vreugde de specifieke gave van de ander, man of vrouw, als werk van God de Schepper, te accepteren en elkaar te verrijken. Daarom is een houding die pretendeert “het seksuele verschil op te heffen, omdat men zich daar niet meer mee uiteen kan zetten” ongezond.

Wordt vervolgd        Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

Monday in the fourth week of Easter

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

CONSIDERATION
Peter gives the church in Jerusalem the official account of a Gentile’s first admission into the church. Typical of Luke is the description of Peter going of his own accord to Joppa – which was a Jewish city. To Caesarea, the Gentile city, he is “called”: there, for Luke, is God at work. Throughout the book of Acts, it will always be clear that Luke places great importance on the working of God’s Spirit, who guides the Church and its ministers.

FIRST READING    Acts 11, 1-18

God has given conversion to life to the Gentiles as well.

From the Acts of the Apostles

In those days the apostles and the brethren in Judea heard
that the Gentiles had also accepted the word of God.
So when Peter came to Jerusalem
the believers from the circumcision reproached him :
“You have entered the house of uncircumcised people
and thou hast eaten with them.”
Now Peter began to give them a regular account :
“I was
-so he said –
praying in the city of Joppa
when in a spirit rapture I saw a vision :
an object, in the form of a large sheet ,
which was lowered from heaven at the four points,
descended from heaven and came to near me.
“I looked at it with tense attention
and saw four-footed animals,
wild beasts, creeping animals and birds.
“Moreover, I heard a voice saying to me :
Come Peter, slaughter and eat.
“But I said :
That in no way, Lord,
for nothing unholy or impure ever entered my mouth.
“But the voice from heaven was heard a second time
and answered me :
Do not consider as unholy
What God has declared pure.
“This happened three times
and then everything was lifted up to heaven again.
“Immediately afterwards
three men joined us at the house where we were staying ;
they had been sent to me from Caesarea.
“The Spirit commanded me
to go with them without thinking.
“These six brethren also went with me
and we entered the house of that man.
“He told us
how he had seen an angel standing in his house saying :
Send someone to Joppe
to get Simon, nicknamed Peter.
“Who will tell you
in what way you and all your house can be saved.
“Just then I began to speak
when the Holy Spirit came upon them
as it did upon us in the beginning.
“Then I thought back to the word of the Lord,
how He had said :
John baptized with water
but ye shall be baptized with the Holy Ghost.
“Now if God has given them the same gift as to us
who already believed in the Lord Jesus Christ,
how could I have resisted God?”
When they had heard that
they were reassured
and they glorified God with the words :
“So then God has also given to the Gentiles
the conversion to life.”

INTERLUDIUM    Ps. 42(41), 2-3 ; Ps. 43(42), 3, 4

My soul thirsts for God, the God who lives.
or : Alleluia.

As a deer seeks the brooks,
so my spirit searches for You, my God.
My soul thirsts for God, the God who lives,
will I ever reach Him and see His Face?

Send me your light, your support to guide me,
to lead me to your mountain and into your tent.
Then I will go to your altar, God who gives gladness,
and praise thee by the zither, God, my God.

ALLELUIA John 10, 14

Alleluia.
I am the good shepherd, says the Lord.
I know my own and my own know me.
Alleluia.

GOSPEL     John 10, 11-18

The good Shepherd gives his life for his sheep.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

In those days Jesus spoke to his disciples:

“I am the good Shepherd.
” The good Shepherd gives his life for his sheep.
But the hireling who is neither a shepherd
and does not own the sheep,
sees the wolf coming,
abandons the sheep and flees;
the wolf robs them and disperses them.
“He is therefore only a mercenary
and has no heart for the sheep.

“I am the good Shepherd.
“I know mine and mine know Me,
as the Father knows Me, and I know the Father.
“I give My life for the sheep.
“I have other sheep
that are not of this fold.
“Even these I must lead
and they will listen to my voice
and it will be: one flock, one shepherd.

“For this reason the Father loves Me,
because I give my life
in order to take it back later.
“No one takes it away from Me
but I give it of Myself.
“Power I have to give it:
that is the mandate I received from My Father.”

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

155. Human ecology also involves a profound aspect: the necessary relationship of human life to the moral law written in its own nature, an indispensable relationship in order to create a more dignified environment. Pope Benedict stated that there is “a sociology of man” because “man too has a nature that must be respected and cannot be manipulated at will.” Along these lines, one must recognize that our bodies place us in a direct relationship with the environment and other living beings. Accepting one’s own body as a gift from God is necessary in order to accept and accommodate the whole world as a gift from the Father and common home. In contrast, the logic of dominion over one’s own body changes to a sometimes subtle logic of dominion over creation. Learning to accept one’s own body, to care for it, and to respect its meaning is essential to a true human ecology. Likewise, accepting one’s own male or female body is necessary to be able to recognize oneself in the opposite sex. Thus it is possible to accept with joy the specific gift of the other, male or female, as the work of God the Creator, and to enrich each other. Therefore, an attitude that pretends “to abolish sexual difference, because one can no longer expose oneself to it” is unhealthy.

To be continued            For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________

Vierde Paaszondag

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
‘De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort’,
lezen we in het Oude Testament.
Ook Jezus wordt in het Evangelie voorgesteld als een goede herder.
Een lieflijk beeld, ja, maar het gaat verder dan dat.
Een goede herder zorgt niet alleen voor zijn schapen,
hij gaat tot het uiterste om zijn kudde te beschermen
zelfs als dat ten koste gaat van zijn eigen leven.
‘Sterven opdat anderen zouden leven!’
Laat het ook voor ons een uitnodiging zijn.

EERSTE LEZING                                                      Hand. 4, 8-12

Bij niemand anders is de redding te vinden.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die tijd sprak Petrus, vervuld van de heilige Geest:

“Overheden van het volk en oudsten!
“Indien wij vandaag ter verantwoording geroepen worden
voor een weldaad, aan een gebrekkige bewezen
waardoor deze genezen is,
dan zij het u allen en het gehele volk van Israël bekend
dat door de naam van Jezus Christus,
de Nazoreeër die gij gekruisigd hebt
maar die God uit de doden heeft doen opstaan,
– dat door die Naam deze man hier gezond voor u staat.

“Hij is de steen
die door u, de bouwlieden, niets waard werd geacht
en toch tot hoeksteen geworden is.
“Bij niemand anders is dan ook de redding te vinden
en geen andere Naam onder de hemel
is aan de mensen gegeven
waarin wij gered moeten worden.”

Antwoordpsalm                                    Ps. 118(117), 1.8.9,21-23, 26 en 28-29

Keervers
De steen die de bouwers hebben versmaad,
die is tot hoeksteen geworden.

Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,
eindeloos is zijn erbarmen !
Want beter is het te gaan tot de Heer,
dan op een mens te vertrouwen;
En beter is het te gaan tot de Heer,
dan te vertrouwen op vorsten.

Ik dank U, dat Gij mij verhoord hebt
en dat Gij mij hebt gered.
De steen die de bouwers hebben versmaad,
die is tot hoeksteen geworden.
Het is de Heer, die dit heeft gedaan,
een wonder voor onze ogen.

Gezegend die komt in de naam van de Heer;
wij zegenen u uit het huis des Heren;
Mijn God zijt Gij en ik dank U,
mijn God, ik verkondig uw roem.
Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,
eindeloos is zijn erbarmen.

TWEEDE LEZING                                             1 Joh. 3, 1-2

Wij zullen God zien zoals Hij is.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft !
Wij worden kinderen van God genoemd
en we zijn het ook.
De wereld begrijpt ons niet
en ze kent ons niet
omdat zij Hem niet heeft erkend.

Vrienden,
nu reeds zijn wij kinderen van God
en wat wij zullen zijn, is nog niet geopenbaard;
maar wij weten
dat wanneer het geopenbaard wordt,
wij aan Hem gelijk zullen zijn
omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is.

Vers voor het evangelie                                             Joh. 10, 14

Alleluia.
Ik ben de goede Herder, zegt de Heer;
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
Alleluia.

EVANGELIE                                                         Joh. 10, 11-18

De goede Herder geeft zijn leven voor zijn schapen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen:

“Ik ben de goede Herder.
“De goede Herder geeft zijn leven voor zijn schapen.
Maar de huurling die geen herder is
en geen eigenaar van de schapen,
ziet de wolf aankomen,
laat de schapen in de steek en vlucht weg;
de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen.
“Hij is dan ook maar een huurling
en heeft geen hart voor de schapen.

“Ik ben de goede Herder.
“Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij,
zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken.
“Ik geef mijn leven voor de schapen.
“Ik heb nog andere schapen
die niet uit deze schaapstal zijn.
“Ook die moet Ik leiden
en zij zullen naar mijn stem luisteren
en het zal worden: één kudde, één herder.

“Hierom heeft de Vader Mij lief,
omdat Ik mijn leven geef
om het later weer terug te nemen.
“Niemand neemt het Mij af
maar Ik geef het uit Mijzelf.
“Macht heb Ik om het te geven:
dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

154. Het erkennen van de bijzondere waardigheid van de mens is vaak in tegenspraak met het chaotische leven dat de mensen in onze steden moeten leiden. Dit zou echter niet de toestand van verlatenheid en verwaarlozing moeten doen vergeten waaronder sommige bewoners van de plattelandsstreken lijden, waar de noodzakelijke dienstverlening ontbreekt en er arbeiders zijn in een toestand van slavernij, zonder rechten of hoop op een fatsoenlijker leven.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________________

Fourth Sunday of Easter

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Opening words
‘The Lord is my shepherd, nothing do I lack’,
we read in the Old Testament.
Jesus, too, is presented in the Gospel as a good shepherd.
A lovely image, yes, but it goes beyond that.
A good shepherd not only cares for his sheep,
he goes to extremes to protect his flock
even at the cost of his own life.
“Die that others may live!
Let it be an invitation to us as well.

FIRST READING     Acts 4, 8-12

In no one else is salvation to be found.

From the Acts of the Apostles

At that time Peter, filled with the Holy Spirit, spoke:

“Governors of the people and elders!
“If we are called to account today
for a benefit rendered to a deficient person
by which he is healed,
then let it be known to all of you and to all the people of Israel
that through the name of Jesus Christ,
the Nazarene, whom you crucified,
but whom God raised from the dead,
– that through that Name this man stands here healthy before you.

“He is the stone
which you, the builders, deemed worth nothing
and yet became the cornerstone.
“In no other is salvation therefore to be found
and no other name under heaven
has been given to men
in which we are to be saved.”

RESPONSORIAL   Ps. 118(117), 1.8.9,21-23, 26 and 28-29

Refrain
The stone which the builders despised,
has become the cornerstone.

Give thanks to the Lord, for He is merciful,
and his mercy is infinite.
For it is better to go to the Lord,
than to trust in man;
And better it is to go unto the Lord,
Than to trust in princes.

I thank Thee that Thou hast heard me
And that Thou hast saved me.
The stone which the builders despised,
has become the cornerstone.
It is the Lord, who has done this,
a miracle before our eyes.

Blessed who comes in the name of the Lord;
we bless you from the house of the Lord;
my God, thou art and I thank thee,
my God, I proclaim Your glory.
Give thanks to the Lord, for He is merciful,
for his mercy is endless.

SECOND READING      1 John 3, 1-2

We shall see God as he is.

From the first letter of the holy apostle John

Friends,

How great is the love the Father has shown us !
We are called children of God
and we are.
The world does not understand us
and it doesn’t know us
because it has not acknowledged Him.

Friends,
even now we are children of God
and what we shall be has not yet been revealed;
but we know
that when it is revealed,
we shall be like Him
because we shall see Him as He is.

Verse for the Gospel John 10, 14

Alleluia.
I am the good Shepherd, says the Lord;
I know my own and my own know me.
Alleluia.

GOSPEL    John 10, 11-18

The good Shepherd gives his life for his sheep.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

In those days Jesus spoke to his disciples:

“I am the good Shepherd.
” The good Shepherd gives his life for his sheep.
But the hireling who is neither a shepherd
and does not own the sheep,
sees the wolf coming,
abandons the sheep and flees;
the wolf robs them and disperses them.
“He is therefore only a mercenary
and has no heart for the sheep.

“I am the good Shepherd.
“I know mine and mine know Me,
as the Father knows Me, and I know the Father.
“I give My life for the sheep.
“I have other sheep
that are not of this fold.
“Even these I must lead
and they will listen to my voice
and it will be: one flock, one shepherd.

“For this reason the Father loves Me,
because I give my life
in order to take it back later.
“No one takes it away from Me
but I give it of Myself.
“Power I have to give it:
that is the mandate I received from My Father.”

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home

154. The recognition of the special dignity of the human being is often contradicted by the chaotic life that the people must lead in our cities. However, this should not make one forget the state of abandonment and neglect under which some inhabitants of rural areas suffer, where necessary services are lacking and there are workers in a state of slavery, without rights or hope of a more decent life.

To be continued          For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Zaterdag – H. Fidelis van Sigmaringen, pr. en mrt.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Naar wie zouden wij gaan? Dat antwoordt Petrus op de vraag van Jezus, op het moment dat veel leerlingen zich terugtrekken en Hem willen verlaten. Er rijst verzet en onbegrip bij wat Jezus en zijn Kerk te zeggen hebben. Zijn vlees eten en zijn bloed drinken: dat begint toch erg vreemd te klinken. Dagelijks, of toch regelmatig, aanhoren wij in de eucharistie dezelfde woorden. Misschien zijn we ons nog nauwelijks bewust van de betekenis van die woorden. Jezus wil vandaag weten waar wij staan. ‘Er zijn er onder u die geen geloof hebben’…Kan Jezus op ons rekenen?

EERSTE  LEZING     Hand. 9, 31-42

De kerk werd verstevigd en nam gestadig in aantal toe door de vertroosting van de heilige Geest.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen genoot de kerk
in heel Judea, Galilea en Samaria vrede ;
zij werd steeds meer bevestigd in de vreze des Heren
en nam gestadig in aantal toe
door de vertroosting van de heilige Geest.
Eens kwam Petrus
op een grote rondreis
ook bij leerlingen die in Lydda woonden,
en trof daar een zekere Enéas aan
die reeds acht jaar
wegens verlamming het bed moest houden.
Petrus sprak tot hem :
“Enéas,
Jezus Christus geneest u,
sta op
en maak zelf uw bed in orde.”
Onmiddellijk stond hij op.
Alle inwoners van Lydda en van de Saronvlakte zagen hem
en bekeerden zich tot de Heer.

Er leefde destijds in Joppe een leerlinge met name Tabita,
wat in vertaling Dorkas, Gazelle betekent.
Zij was onuitputtelijk in het doen van goede werken
en in het geven van aalmoezen.
Juist in die dagen was zij echter na een ziekte gestorven.
Men waste haar en legde haar in een bovenvertrek.
Omdat Lydda dicht bij Joppe ligt
stuurden de leerlingen
die gehoord hadden dat Petrus daar verbleef,
twee mannen naar hem toe met het verzoek :
“Kom zonder uitstel naar ons toe.”
Petrus ging aanstonds met hen mee.
Bij zijn aankomst brachten ze hem in het bovenvertrek,
waar alle weduwen wenend hem omringden
en al de kleren en mantels lieten zien
die Dorkas gemaakt had toen ze nog in hun midden was.
Petrus deed allen naar buiten gaan,
knielde neer
en bad.
Toen sprak hij, zich kerend naar het lijk :
“Tabita, sta op.”
Zij opende de ogen, zag Petrus
en ging overeind zitten.
Hij reikte haar de hand
en hielp haar opstaan.
Vervolgens riep hij de heiligen en de weduwen
en gaf haar levend aan hen terug.
Dit werd bekend in heel Joppe
zodat velen het geloof in de Heer aannamen.

TUSSENZANG         Ps. 116(115), 12-13, 14-15, 16-17

Hoe kan ik mijn dank betuigen
voor al wat de Heer mij gaf ?

Hoe kan ik mijn dank betuigen
voor al wat de Heer mij gaf ?
Ik hef de offerbeker,
de Naam van de Heer roep ik aan.

Ik zal mijn geloften volbrengen
waar heel zijn volk het ziet.
Want kostbaar is in zijn ogen
het leven van wie Hem vereert.

O Heer, ik ben uw dienaar,
uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd,
Gij hebt mijn boeien geslaakt.
Met offers zal ik U loven,
de Naam van de Heer roep ik aan.

ALLELUIA           Joh. 20,29

Alleluia.
Omdat ge Mij gezien hebt, Thomas, gelooft ge ;
zalig zij die niet gezien en toch geloofd hebben
Alleluia.

EVANGELIE        Joh. 6, 60-69

Naar wie zouden wij gaan ? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die dagen zeiden velen van de leerlingen van Jezus :
“Deze taal stuit iemand tegen de borst.
“Wie is nog in staat naar Hem te luisteren ?”
Maar Jezus
die uit zichzelf wist dat zijn leerlingen daarover morden,
vroeg hun :
“Neemt gij daar aanstoot aan ?
“Als gij dan de Mensenzoon ziet opstijgen
naar waar Hij vroeger was….?
“Het is de geest die levend maakt,
het vlees is van geen nut.
“De woorden die Ik tot u gesproken heb
zijn geest en leven.
“Maar er zijn er onder u die geen geloof hebben.”
Jezus wist inderdaad van het begin af aan
wie het waren die niet geloofden
en wie Hem zou overleveren.
Hij voegde er aan toe :
“Daarom heb Ik u gezegd
dat niemand tot Mij kan komen
als het hem niet door de Vader gegeven is.”
ten gevolge hiervan
trokken velen van zijn leerlingen zich terug
en verlieten zijn gezelschap.
Waarop Jezus aan de twaalf vroeg :
“Wilt ook gij soms weggaan ?”
Simon Petrus antwoordde Hem :
“Heer, naar wie zouden wij gaan ?
“Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven
en wij geloven en weten dat Gij de Heilige Gods zijt.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

153. De kwaliteit van leven in de steden heeft alles van doen met het vervoer, dat vaak een oorzaak is van groot leed voor de inwoners. In de stad rijden veel auto’s rond die door een of twee personen worden gebruikt, waardoor het verkeer druk wordt, het niveau van de vervuiling omhoog gaat, enorme hoeveelheden niet hernieuwbare energie worden verbruikt en het bouwen van meer wegen en parkeerplaatsen, die de stad schaden, noodzakelijk wordt. Veel deskundigen zijn het eens over de noodzaak prioriteit te geven aan het openbaar vervoer. Sommige noodzakelijke maatregelen zullen echter met moeite vreedzaam worden geaccepteerd zonder een wezenlijke verbetering van dat vervoer, die ten gevolge van de overbevolking in veel steden een onwaardige behandeling van de mensen, ongemak of schaarse frequentie van verkeersvoorzieningen en onzekerheid met zich meebrengt.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

______________________________________________________________

Saturday – St. Fidelis of Sigmaringen, pr. and Mar.

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration

To whom would we go? This is Peter’s answer to Jesus’ question, at a time when many disciples are withdrawing and wanting to leave him. Resistance and incomprehension arise at what Jesus and His Church have to say. Eating His flesh and drinking His blood: this is beginning to sound very strange. Every day, or at least regularly, we hear the same words in the Eucharist. Perhaps we are still barely aware of the meaning of those words. Today Jesus wants to know where we stand. ‘There are some among you who have no faith’…Can Jesus count on us?

FIRST READING  Acts 9, 31-42

The church was strengthened and steadily increased in number by the consolation of the Holy Spirit.

From the Acts of the Apostles

In those days the church enjoyed
throughout Judea, Galilee and Samaria peace ;
she was more and more confirmed in the fear of the Lord
and was steadily increasing in number
by the consolation of the Holy Spirit.
Once Peter came
on a grand tour
also to disciples who lived in Lydda,
and found there a certain Eneas
who for eight years
had been confined to his bed because of paralysis.
Peter spoke to him :
“Enéas,
Jesus Christ heals you,
arise
and make your bed yourself.”
Immediately he got up.
All the inhabitants of Lydda and of the Saron plain saw him
and converted to the Lord.

There lived in Joppe at the time a disciple by the name of Tabita,
which in translation means Dorkas, Gazelle.
She was inexhaustible in doing good works
and in giving alms.
Just in those days, however, she had died after an illness.
They washed her and laid her in an upper room.
Because Lydda is close to Joppe
the disciples sent
,who had heard that Peter was staying there,
two men to him with the request :
“Come to us without delay.”
Peter immediately went with them.
On his arrival they brought him into the upper room,
where all the widows surrounded him, weeping.
and showed him all the clothes and cloaks
that Dorkas had made while she was still among them.
Peter made all go out,
knelt down
and prayed.
Then he spoke, turning to the corpse :
“Tabita, get up.”
She opened her eyes, saw Peter
and sat up.
He reached out to her
and helped her to get up.
Then he called the saints and the widows
and gave her back to them alive.
This became known throughout all of Joppa
so that many took faith in the Lord.

INTERLUDIUM   Ps. 116(115), 12-13, 14-15, 16-17

How can I give thanks
For all that the Lord has given me?

How can I give thanks
For all that the Lord has given me?
I lift up the sacrificial cup,
I call upon the name of the Lord.

I will fulfill my vows
Where all his people see it.
For precious in His sight
The life of those who revere Him.

O Lord, I am your servant,
thy servant, the son of thy handmaid,
Thou hast removed my bonds.
With sacrifices I will praise Thee,
The name of the Lord I call upon.

ALLELUIA John 20,29

Alleluia.
Because you have seen Me, Thomas, you believe ;
Blessed are those who have not seen and yet have believed.
Alleluia.

GOSPEL     John 6, 60-69

To whom should we go? Your words are words of eternal life.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

In those days many of the disciples of Jesus said :
“This language is repugnant to someone.
“Who is still able to listen to Him?”
But Jesus
who knew himself that his disciples were muttering about this,
asked them :
“Do you take offence at this?
“When ye see then the Son of Man ascending
to where He was before….?
“It is the spirit that makes alive,
the flesh is of no use.
“The words that I have spoken to you
are spirit and life.
“But there are some among you who have no faith.”
Jesus indeed knew from the beginning
who it was that did not believe
and who would hand Him over.
He added :
“Therefore I have told you
that no one can come to Me
if it be not given him by the Father.”
As a result of this
many of his disciples withdrew
and left his company.
Whereupon Jesus asked the twelve :
“Do you also want to leave?”
Simon Peter answered Him :
“Lord, to whom should we go ?
“Your words are words of eternal life
and we believe and know that thou art the Holy One of God.”

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

153. The quality of life in cities has everything to do with transportation, which is often a cause of great suffering for its inhabitants. In the city there are many cars driving around used by one or two people, which makes the traffic heavy, raises the level of pollution, consumes huge amounts of non-renewable energy, and necessitates the building of more roads and parking lots, which harm the city. Many experts agree on the need to prioritize public transport. However, some necessary measures will struggle to be peacefully accepted without a substantial improvement in that transport, which, as a result of overcrowding in many cities, involves undignified treatment of people, inconvenience or scarce frequency of traffic facilities and uncertainty.

To be continued            For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

______________________________________________________________

Vrijdag – H. Joris, mrt. – H. Adalbertus, b. en mrt.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Van meet af aan waart de figuur van Paulus door het boek Handelingen. Het verhaal van zijn bekering is het verhaal van een mens zoals wij, die Jezus ervaart en daardoor radicaal voor Hem kiest. Een mens voor wie Christus niet langer de dode figuur uit een lang vervlogen tijd is, maar voor wie Christus vandaag de Levende wordt. De dialoog die Jezus vandaag met Paulus aangaat, zal voortaan elke dag hervat worden. In ons leven is dat niet anders. Vragen wij niet elke dag:  ‘Heer, wie zijt Gij?’ Mag de verrezen Heer ons instrumenten van Gods heil maken?

EERSTE LEZING                                                       Hand. 9, 1-20

Die man is mijn uitverkoren werktuig om mijn Naam uit te dragen onder de heidenen.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen ging Saulus,
die in ziedende woede
de leerlingen van de Heer met de dood bedreigde,
naar de hogepriester
aan wie hij brieven vroeg voor de synagogen in Damascus,
om alle aanhangers van de nieuwe leer die hij daar zou vinden,
mannen zowel als vrouwen,
gevangen naar Jeruzalem te mogen voeren.
Toen hij op zijn tocht Damascus naderde
omstraalde hem plotseling een licht uit de hemel.
Hij viel ter aarde
en hoorde een stem die hem zei :
“Saul, Saul,
waarom vervolgt gij Mij ?”
Hij sprak :
“Wie zijt Gij Heer ?”
Hij antwoordde :
“Ik ben Jezus,
die gij vervolgt.
“Maar sta op en ga de stad in;
daar zal iemand u zeggen wat ge doen moet.”
Zijn reisgezellen stonden sprakeloos,
want zij hoorden wel de stem
maar zagen niemand.
Saulus stond van de grond op,
maar hoewel zijn ogen open waren zag hij niets.
Zij namen hem dus bij de hand
en brachten hem Damascus binnen.
Drie dagen lang kon hij niet zien
en at en dronk hij niet.
Nu woonde er in Damascus een leerling die Ananias heette
en tot hem sprak de Heer in een visioen :
“Ananias”
Hij antwoordde :
“Hier ben ik, Heer.”
De Heer vervolgde :
“Begeef u naar de Rechte Straat
en vraag in het huis van Judas naar Saulus van Tarsus ;
hij is juist in gebed.”
Deze zag reeds in een visioen
een man, Ananias, binnenkomen
en hem de handen opleggen opdat hij weer zou zien.
Maar Ananias wierp tegen :
“Heer, ik heb van velen gehoord
hoeveel kwaad die man
uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan.
“Ook hier heeft hij van de hogepriesters volmacht
om allen die uw Naam aanroepen in boeien te slaan.”
De Heer beval hem :
“Ga,
want die man is mijn uitverkoren werktuig
om mijn Naam uit te dragen onder heidenen en koningen
en onder de zonen van Israël.
“Ik zal hem laten zien
hoeveel hij om mijn Naam moet lijden.”
Toen begaf Ananias zich naar het huis,
trad binnen
en legde Saulus de handen op met de woorden :
“Saul, broeder,
de Heer heeft mij gezonden,
Jezus die u op de weg hierheen verschenen is,
opdat ge weer zien moogt
en vervuld moogt worden van de heilige Geest.”
Op hetzelfde ogenblik
vielen hem als het ware de schellen van de ogen.
Hij zag weer
en terstond liet hij zich dopen.
Hij nam voedsel tot zich
en kwam weer op krachten.
Enige tijd bleef hij bij de leerlingen in Damascus.
Terstond begon hij in de synagoge Jezus te prediken en zei :
“Deze is de Zoon Gods.”

TUSSENZANG                                                   Ps. 117(116), 1, 2

Gaat uit over heel de wereld
en verkondigt het Evangelie (Mc. 16,15).

Looft nu de Heer, alle naties der aarde,
huldigt de Heer, alle volken rondom ;
omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft ;
de trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.

ALELUIA                                                             Joh 10, 27

Alleluia.
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer,
en Ik ken ze en ze volgen Mij.
Alleluia.

EVANGELIE                                                     Joh. 6, 52-59

Mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die dagen geraakten de Joden met elkaar in twist
en zeiden :
“Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven ?”
Jezus sprak daarop tot hen:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u,
als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet
en zijn bloed niet drinkt,
hebt gij het leven niet in u.
“Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt
heeft eeuwig leven
en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
“Want mijn vlees is echt voedsel
en mijn bloed is echte drank.
“Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt
blijft in Mij en Ik in hem.
“Zoals Ik door de Vader die leeft gezonden ben
en leef door de Vader,
zo zal ook hij die Mij eet
leven door Mij.
“Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald.
“Het is niet zoals bij de vaderen
die gegeten hebben en niettemin gestorven zijn :
wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.”

Dit zei Jezus
bij zijn onderricht in de synagoge van Kafarnaüm.


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

152. De woningnood is in veel delen van de wereld, zowel op het platteland als in de grote steden, ernstig omdat de staatsbegroting gewoonlijk slechts een gedeelte van de vraag dekt. Niet alleen de armen, maar een groot gedeelte van de maatschappij komt serieuze moeilijkheden tegen om een eigen huis te verwerven. Het eigendom van een huis is van groot belang voor de waardigheid van de persoon en de ontwikkeling van het gezin. Het betreft een centraal thema in de menselijke ecologie. Als op een bepaalde plaats zich reeds chaotische agglomeraten van wankele huizen hebben ontwikkeld, dan gaat het vóór alles erom die wijken verder te ontwikkelen, niet om de bewoners ervan hun wortels te ontnemen en hen te verdrijven. Wanneer de armen in vervuilde voorsteden wonen, “is het noodzakelijk over te gaan tot een verhuizing en om geen lijden aan lijden toe te voegen, voorafgaand de passende informatie te verschaffen, alternatieven bestaande uit fatsoenlijke huizen aan te bieden en de belanghebbenden direct erbij te betrekken”. Tegelijkertijd zou de creativiteit ertoe moeten leiden de armoedige wijken binnen een gastvrije stad te integreren. “Hoe mooi zijn de steden die ongezond wantrouwen weten te overwinnen en hen die anders zijn, integreren en van die integratie een nieuwe factor van ontwikkeling maken! Hoe mooi zijn de steden die ook in hun architectonische planning vol ruimten zijn die verbinden, relaties tot stand brengen en de erkenning van de anderen bevorderen!”.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

___________________________________________________________________

Friday – St. George, Mar. – St. Adalbertus, b. and Mar.

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
From the very beginning, the figure of Paul looms through the book of Acts. The story of his conversion is the story of a man like us, who experiences Jesus and as a result chooses him radically. A person for whom Christ is no longer the dead figure from a time long gone, but for whom Christ becomes the Living One today. The dialogue that Jesus entered into with Paul today will be resumed every day from now on. In our lives, it is no different. Do we not ask every day, “Lord, who art thou? May the risen Lord make us instruments of God’s salvation?

FIRST READING   Acts 9, 1-20

That man is my chosen instrument to spread my Name among the Gentiles.

From the Acts of the Apostles

In those days Saul,
who in seething anger
threatened the Lord’s disciples with death,
went to the high priest
to whom he asked for letters for the synagogues in Damascus,
all the followers of the new doctrine he would find there,
men as well as women,
to take them as prisoners to Jerusalem.
As he approached Damascus on his journey
suddenly a light from heaven surrounded him.
He fell to the ground
and heard a voice saying to him :
“Saul, Saul,
why are you persecuting me?”
He spoke :
“Who art thou Lord?”
He answered :
“I am Jesus,
whom ye persecute.
“But arise and go into the city;
there someone will tell you what to do.”
His traveling companions stood speechless,
for they heard the voice
but saw no one.
Saul rose from the ground ,
but though his eyes were open he saw nothing.
So they took him by the hand
And brought him into Damascus.
For three days he could not see
and neither ate nor drank.
Now there lived in Damascus a disciple named Ananias
and to him the Lord spoke in a vision :
“Ananias”
He answered :
“Here I am, Lord.”
The Lord continued :
“Go to the Straight Street
and ask in the house of Judas for Saul of Tarsus ;
he is just now in prayer.”
The latter had already seen in a vision
a man named Ananias come in
and laid hands on him so that he might see again.
But Ananias objected :
“Lord, I have heard from many
how much evil that man
has done to your saints in Jerusalem.
“Here, too, he has power from the high priests
to put in chains all those who call on your Name.”
The Lord commanded him :
“Go,
for this man is my chosen instrument
to spread my Name among heathens and kings
and among the sons of Israel.
“I will show him
how much he must suffer for my Name’s sake.”
Then Ananias went to the house,
entered it
and laid hands on Saul with the words :
“Saul, brother ,
the Lord has sent me,
Jesus, who appeared to you on the way here,
so that you may see again
and be filled with the Holy Spirit.”
At the same moment
the scales fell from his eyes.
He saw again
and immediately he was baptized.
He took some food
and regained his strength.
For some time he stayed with the disciples in Damascus.
Immediately he began to preach Jesus in the synagogue, saying :
“This one is the Son of God.”

SINGING Ps. 117(116), 1, 2

Go out into all the world
and proclaim the Gospel (Mk. 16:15).

Praise now the Lord, all the nations of the earth,
Praise the Lord, all the nations around ;
because he has shown his goodness with us ;
the faithfulness of the Lord endures forever.

ALLELUIA John 10, 27

Alleluia.
My sheep listen to my voice, says the Lord,
and I know them and they follow me.
Alleluia.

GOSPEL    Jn 6, 52-59

My flesh is real food and my blood is real drink.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

In those days the Jews were quarreling among themselves
and said :
“How can He give us His flesh to eat?”
Jesus thereupon spoke to them:
“Verily, verily, I say unto you,
if you do not eat the flesh of the Son of Man
and drink not his blood,
ye have not life in yourselves.
“Whoever eats my flesh and drinks my blood
shall have everlasting life
and I will raise him up at the last day.
“For my flesh is real food
and my blood is real drink.
“He who eats my flesh and drinks my blood
abides in Me and I in him.
“As I have been sent by the Father who lives
and live by the Father,
so shall he also who eats Me
live through Me.
“This is the bread that came down from heaven.
“It is not as with the fathers
who ate and nevertheless died :
he who eats this bread shall live forever.”

This Jesus said
when teaching in the synagogue at Capernaum.

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home 

152. The housing shortage is severe in many parts of the world, both in rural areas and in large cities, because the state budget usually covers only part of the demand. Not only the poor, but a large section of society encounters serious difficulties in acquiring a home of their own. The ownership of a house is of great importance for the dignity of the person and the development of the family. It concerns a central issue in human ecology. If chaotic agglomerations of shaky houses have already developed in a particular place, the main thing is to develop those neighborhoods, not to deprive their inhabitants of their roots and drive them away. When the poor live in polluted suburbs, “it is necessary to move and not to add suffering to suffering, to provide the appropriate information in advance, to offer alternatives consisting of decent houses and to involve the stakeholders directly.” At the same time, creativity should lead to integrating the poverty-stricken neighborhoods within a welcoming city. “How beautiful are the cities that manage to overcome unhealthy mistrust and integrate those who are different and make this integration a new factor of development! How beautiful are the cities that are also full of spaces in their architectural planning that connect, establish relationships, and promote the recognition of others!”

To be continued         For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays.
Laudato Si Official English translation

___________________________________________________________________

Donderdag in de derde paasweek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
 Lucas heeft het verhaal van vandaag wellicht uit de traditie: de eerste heiden wordt gedoopt. De Ethiopische Kerk gaat nog verder: het geloof komt naar Afrika vóór het in Europa gebracht wordt. Maar is het niet eerder een verhaal voor elke dag? Twee mensen lopen hun eigen wegen die mekaar plots kruisen, en dat wordt telkens opnieuw een door God gegeven kans om het goede te doen, om God ter sprake te brengen. Soms zijn we Filippus en brengen we God ter sprake. Een andere keer zijn we Ethiopiër en wordt God ons aangezegd.

EERSTE LEZING                 Hand. 8, 26-40

Als ge van ganser harte gelooft,
kunt ge gedoopt worden.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen sprak een engel van de Heer tot Filippus :
“Begeef u op reis naar het zuiden
en ga de weg op die van Jeruzalem naar Gaza loopt :
deze is eenzaam.”
Hij begaf zich op reis.
Terzelfder tijd bevond een Ethiopiër zich op de terugweg
van een pelgrimstocht naar Jeruzalem ;
hij was een eunuch,
een hoveling van Kándake, de koningin van de Ethiopiërs,
en haar opperschatmeester.
Gezeten in zijn reiskoets was hij de profeet Jesaja aan het lezen.
De Geest sprak tot Filippus :
“Ga naar die reiskoets
en blijf in de nabijheid.”
Toe Filippus er naar toe gegaan was
hoorde hij hem de profeet Jesaja lezen.
Hij vroeg hem :
“Begrijpt ge wat ge leest?”
Maar de Ethiopiër  antwoordde :
“Hoe zou ik dat kunnen,
als niemand mij daarin behulpzaam is?”
Hij nodigde Filippus uit in te stappen
en bij hem te komen zitten.
De schriftuurplaats die hij juist las was de volgende :
Als een schaap werd Hij ter slachtbank geleid ;
en evenals een lam, stom tegen zijn scheerder,
opende Hij zijn mond niet.
Door zijn vernedering is zijn vonnis voltrokken.
Wie zal zijn geslacht kunnen beschrijven ?
Want zijn leven wordt weggenomen van de aarde.

Nu richtte de eunuch het woord tot Filippus :
“Mag ik u vragen van wie de profeet dit zegt ?
Van zichzelf of van iemand anders ?”
Filippus begon te spreken
en uitgaande van deze tekst verkondigde hij hem Jezus.

Al voortreizende kwamen ze bij een water
en de hoveling zei :
“Hier is water.
“Wat is er op tegen dat ik gedoopt word?”
Filippus echter zeide :
“Als ge van harte gelooft
mag het.”
Hij gaf ten antwoord :
“Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.”
Hij liet de koets stil houden
en beiden, Filippus en de eunuch daalden af in het water
en hij doopte hem.
Toen zij uit het water gekomen waren
rukte de Geest des Heren Filippus weg ;
de eunuch zag hem niet meer,
en zette vol blijdschap zijn reis voort.
Filippus echter werd aangetroffen in Azótus.
Daar trok hij rond
en predikte de Blijde Boodschap in alle steden
totdat hij in Caesarea kwam.

TUSSENZANG         Ps. 66(65), 8-9, 16-17, 20

Jubelt voor God, alle landen der aarde,
bezingt de heerlijkheid van zijn Naam.
of : Alleluia.

Prijst, alle volken, nu onze God,
verkondigt de faam van zijn daden.
Hij heeft ons leven steeds weer gered,
en liet niet toe dat wij vielen.

Komt dan, Godvrezenden, luistert naar mij,
ik zal u verhalen wat Hij mij gedaan heeft.
Hem heeft mijn mond steeds om hulp gevraagd,
mijn tong heeft Hem altijd geprezen.

God zij geprezen, Hij wees mij niet af,
onthield mij niet zijn erbarmen.

ALLELUIA                  Apok. 1, 5ab

Alleluia.
Jezus Christus, getrouwe getuige,
eerstgeborene van de doden ;
Gij hebt ons liefgehad
en van de zonden verlost in uw bloed.
Alleluia.

EVANGELIE                Joh. 6, 44-51

Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die dagen zei Jezus tot de menigte :
“Niemand kan tot Mij komen
als de Vader die Mij zond hem niet trekt;
en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
“Er staat geschreven bij de profeten :
En allen zullen door God onderricht worden.
“Al wie naar de leer van de Vader geluisterd heeft
komt tot Mij.
“Niet dat iemand de Vader gezien heeft :
alleen Degene die uit God is, heeft de Vader gezien.
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
wie gelooft heeft eeuwig leven.
“Ik ben het brood des levens.
“Uw vaderen die het manna gegeten hebben in de woestijn,
zijn niettemin gestorven ;
maar dit brood daalt uit de hemel neer
opdat wie er van eet niet sterft.
“Ik ben het levende brood
dat uit de hemel is neergedaald.
“Als iemand van dit brood eet
zal hij leven in eeuwigheid.
“Het brood dat Ik zal geven
is mijn vlees,
ten bate van het leven der wereld.”

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

151. Het is noodzakelijk te zorgen voor de openbare ruimten, want zij versterken ons gevoel van verbondenheid, een beleving van verworteling, een “zich thuis voelen” binnen de stad die ons omvat en verenigt. Het is belangrijk dat de verschillende delen van een stad goed geïntegreerd zijn en dat de bewoners een algemeen overzicht kunnen hebben in plaats van zich op te sluiten in een wijk en zo ervan afzien de hele stad te beleven als een eigen ruimte die met anderen wordt gedeeld. Iedere ingreep in het stedelijke of landelijke landschap zou er rekening mee moeten houden hoe de verschillende elementen van de plaats één geheel vormen dat door de bewoners wordt ervaren als een kader dat coherent is met de rijkdom aan betekenissen ervan. Zo houdt de ander op een vreemdeling te zijn en kan men hem zien als een deel van een “ons” dat wij samen vormen. Om deze reden is het zowel in de stedelijke als de landelijke omgeving opportuun enkele ruimtes te reserveren waar menselijke ingrepen, die deze voortdurend veranderen, worden vermeden.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________

Thursday in the third week of Easter

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Luke may have taken today’s story from tradition: the first pagan is baptized. The Ethiopian Church goes even further: the faith comes to Africa before it is brought to Europe. But is it not rather a story for every day? Two people walking their own paths suddenly cross, and each time that becomes a God-given opportunity to do good, to bring God up. Sometimes we are Philip and we bring up God. Another time we are Ethiopian and God is brought up to us.

FIRST READING    Acts 8, 26-40

If thou believest with all thy heart,
you can be baptized.

From the Acts of the Apostles

In those days an angel of the Lord spoke to Philip :
“Go and travel south
and go up the road that goes from Jerusalem to Gaza :
this one is lonely.”
He set out on his journey.
At the same time, an Ethiopian was on his way back
of a pilgrimage to Jerusalem ;
He was a eunuch,
a courtier of Kándake, the queen of the Ethiopians,
and her chief treasurer.
Seated in his traveling coach, he was reading the prophet Isaiah.
The Spirit spoke to Philip :
“Go to that travelling coach
and stay near it.”
When Philip had gone to it
He heard him reading the prophet Isaiah.
He asked him :
“Do you understand what you are reading?”
But the Ethiopian answered :
“How could I,
if no one helps me?”
He invited Philip to get in
and sit down with him.
The scripture he just read was as follows:
As a sheep was he led to the slaughter ;
And like a lamb, dumb to its shearer,
he opened not his mouth.
By His humiliation His sentence was carried out.
Who shall be able to describe His generation ?
For His life is taken away from the earth.

Now the eunuch addressed the word to Philip :
“May I ask you of whom the prophet says this ?
Of himself or of someone else ?”
Philip began to speak
and starting from this text he proclaimed Jesus to him.

As they were traveling along, they came to a water
and the courtier said :
“Here is water.
“What is wrong with being baptized?”
Philip however said :
“If you believe with your heart
it is allowed.”
He replied :
“I believe that Jesus Christ is the Son of God.”
He stopped the carriage
and both of them, Philip and the eunuch descended into the water
and he baptized him.
When they had come out of the water
the Spirit of the Lord snatched Philip away ;
The eunuch saw him no more,
and continued his journey rejoicing.
Philip, however, was found in Azótus.
There he went around
and preached the Good News in all cities
until he came to Caesarea.

INTERLUDIUM   Ps. 66(65), 8-9, 16-17, 20

Rejoice before God, all the nations of the earth,
sing to the glory of his Name.
or : Alleluia.

Praise, all nations, now our God,
Proclaim the fame of his deeds.
He has saved our lives again and again,
and did not allow us to fall.

Come then, God-fearing ones, listen to me,
I will tell you what He has done to me.
My mouth has always asked Him for help,
My tongue has always praised Him.

Praise God, he did not reject me,
He did not withhold His mercy from me.

ALLELUIA Apok. 1, 5ab

Alleluia.
Jesus Christ, faithful witness,
firstborn from the dead ;
Thou hast loved us
and redeemed us from our sins in your blood.
Alleluia.

GOSPEL     John 6, 44-51

I am the living bread that came down from heaven.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

In those days Jesus said to the crowd :
“No one can come to Me
if the Father who sent Me does not draw him;
and I will raise him up at the last day.
“It is written by the prophets :
And all shall be instructed by God.
“All who have listened to the Father’s teaching
comes to Me.
“Not that anyone has seen the Father :
Only the one who is from God has seen the Father.
“Verily, verily, I say unto you :
he who believes has eternal life.
“I am the bread of life.
“Your fathers who ate the manna in the desert,
nevertheless died;
but this bread comes down from heaven
so that whoever eats of it will not die.
“I am the living bread
which came down from heaven.
“If anyone eats of this bread
he will live forever.
“The bread that I will give
is my flesh,
for the sake of the life of the world.”

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home

151. It is necessary to care for public spaces, for they reinforce our sense of belonging, a perception of rootedness, a “feeling at home” within the city that includes and unites us. It is important that the different parts of a city are well integrated and that residents can have a general overview instead of locking themselves up in a neighborhood and thus refraining from experiencing the whole city as its own space shared with others. Any intervention in the urban or rural landscape should take into account how the different elements of the place form a single whole that is experienced by residents as a framework coherent with its wealth of meanings. In this way, the other ceases to be a stranger and can be seen as part of an “us” that we form together. For this reason, in both urban and rural environments, it is opportune to reserve some spaces where human interventions, which change them constantly, are avoided.

To be continued         For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

__________________________________________________________________

Woensdag – H. Anselmus, b. en krkl.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Na de steniging van Stefanus barst de kerkvervolging in alle geweld los. We kunnen daarbij drie zaken bemerken. Als fijnzinnig historicus merkt Lucas op dat de vervolging en de verspreiding een kern is voor missionering. Maar als gelovig theoloog kijkt hij nog dieper. Het offer van Stefanus is niet vruchteloos. Hij plaatst het verhaal van zijn begrafenis tussen twee bemerkingen over de vervolging. Tenslotte plaatst hij de naam Paulus naast die van Stefanus: de martelaar naast de kerkvervolger. Het is alsof hij de bekering en de roeping van de missionaris der heidenen reeds in het vooruitzicht stelt: de kerkvervolger die eens martelaar zal worden.

EERSTE LEZING                                             Hand. 8, 1-8

Zij trokken rond en verkondigden het woord van de Blijde Boodschap.

Uit de Handelingen van de Apostelen

Na de dood van Stefanus
brak een hevige vervolging los
tegen de kerk van Jeruzalem.
Allen verspreidden zich over het platteland van Judea en Samaria,
uitgezonderd de apostelen.
Vrome mannen begroeven Stefanus
en hielden een grote rouwklacht over hem.
Saulus echter woedde tegen de kerk,
waarbij hij het ene huis na het andere binnendrong,
mannen en vrouwen wegsleepte
en overleverde om gevangen gezet te worden.
Zij nu, die zich verspreid hadden, trokken rond
en verkondigden het woord van de Blijde Boodschap.
Zo kwam Filippus in de stad van Samaria
en predikte daar de Messias.
Filippus’ woorden oogstten algemene instemming
toen de mensen hoorden wat hij zei
en toen zij de tekenen zagen die hij verrichtte.
Uit vele bezetenen
gingen de onreine geesten onder luid geschreeuw weg
en vele lammen en kreupelen werden genezen.
Daarover ontstond grote vreugde in die stad.

TUSSENZANG                                        Ps. 66(65), 1-3a, 4-5, 6-7a

Jubelt voor God, alle landen der aarde,
bezingt de heerlijkheid van zijn Naam.
of : Alleluia.

Jubelt voor God, alle landen der aarde,
bezingt de heerlijkheid van zijn Naam.
Brengt Hem uw hulde en zegt tot uw God :
verbijsterend zijn al uw daden.

Heel de aarde moet U aanbidden,
bezingen uw heilige Naam.
Komt en aanschouwt wat God heeft verricht,
ontstellende daden onder de mensen.

Hij maakte de zee tot een droge vallei,
zij gingen te voet door de bedding.
Laten wij juichen van vreugde om Hem
die eeuwig regeert door zijn macht.

ALLELUIA                                                  Joh. 10, 14

Alleluia.
Ik ben de goede herder, zegt de Heer.
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Joh. 6, 35-40

Dit is de wil van mijn Vader, dat ieder die de Zoon ziet, eeuwig leven bezit.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot de menigte :
“Ik ben het brood des levens :
wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben,
en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst krijgen.
“Maar Ik zei u reeds dat gij toch niet gelooft,
hoewel gij Mij gezien hebt.
“Al wat de Vader Mij geeft zal tot Mij komen,
en wie tot Mij komt zal Ik niet buitenwerpen.
“Ik ben immers uit de hemel neergedaald,
niet om mijn eigen wil te doen
maar de wil van Hem die Mij gezonden heeft;
en dit is de wil van Hem die Mij gezonden heeft,
dat Ik niets van wat Hij Mij gegeven heeft verloren laat gaan
maar het doe opstaan op de laatste dag.
“Dit is de wil van mijn Vader,
dat ieder die, wanneer hij de Zoon ziet en in Deze gelooft,
eeuwig leven bezit ;
en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

150. Gegeven de onderlinge relatie tussen stedelijke ruimte en menselijk gedrag hebben zij die gebouwen, wijken, openbare ruimten en steden ontwerpen, behoefte aan de bijdrage van verschillende disciplines die het mogelijk maken de processen, de symboliek en de gedragingen van de mensen te begrijpen. Het zoeken naar schoonheid in het ontwerp is niet voldoende, omdat het dienen van een ander type schoonheid meer waarde heeft: de kwaliteit van leven van de mensen, hun harmonie met de omgeving, ontmoeting en wederzijdse hulp. Ook hierom is het zo belangrijk dat de visie van de betrokken bevolking altijd bijdraagt aan de analyse van de stadsplanning.

Wordt vervolgd          Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________

Wednesday – Saint Anselm, b. and krkl.

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
After the stoning of Stephen, the persecution of the Church erupted in all violence. In doing so, we can notice three things. As a fine historian, Luke notes that persecution and dispersion is a core to mission. But as a faithful theologian, he looks even deeper. Stephen’s sacrifice is not fruitless. He places the story of his burial between two comments on persecution. Finally, he places Paul’s name next to Stephen’s: the martyr next to the church persecutor. It is as if he already foresees the conversion and the calling of the missionary of the Gentiles: the persecutor of the church who will one day become a martyr.

FIRST READING      Acts 8, 1-8

They went around proclaiming the word of the Good News.

From the Acts of the Apostles

After the death of Stephen
a fierce persecution broke out
against the church in Jerusalem.
All dispersed into the countryside of Judea and Samaria,
except for the apostles.
Pious men buried Stephen
and held a great mourning over him.
Saul, however, raged against the church,
breaking into one house after another,
dragging men and women away
and handed them over to be imprisoned.
Now those who had scattered went about
and preached the word of the Good News.
So Philip came to the city of Samaria
and preached the Messiah there.
Philip’s words garnered general approval
when the people heard what he said
and when they saw the signs he performed.
Out of many possessed people
the unclean spirits went away with a loud shouting
and many lame and crippled people were healed.
Great joy arose in that city over this.

SINGING Ps. 66(65), 1-3a, 4-5, 6-7a

Rejoice before God, all the countries of the earth,
sing to the glory of his name.
or : Alleluia.

Jubilate for God, all the countries of the earth,
sing to the glory of his name.
Bring Him your homage and say to your God :
Astonishing are all thy deeds.

All the earth must worship You,
sing the praises of thy holy name.
Come and behold what God has done,
astonishing acts among men.

He made the sea a dry valley,
they went on foot through the bed.
Let us rejoice for Him
Who reigns forever by His power.

ALLELUIA John 10, 14

Alleluia.
I am the good shepherd, says the Lord.
I know my own and my own know me.
Alleluia.

GOSPEL    John 6, 35-40

This is the will of my Father, that everyone who sees the Son should have eternal life.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus said to the crowd :
“I am the bread of life :
whoever comes to Me shall hunger no more ,
and whoever believes in Me will never thirst again.
“But I said unto you already, yet ye believe not ,
though ye have seen Me.
“All that the Father gives Me will come to Me,
and whosoever cometh unto Me I will not cast out.
“For I am come down from heaven,
not to do my own will
but the will of Him who sent Me;
and this is the will of Him who sent Me,
that I will not let anything he has given me go to waste
but raise it up at the last day.
“This is the will of my Father,
that everyone who sees the Son and believes in him
shall have eternal life ;
and I will raise him up at the last day.”

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On caring for the common home 

150. Given the interrelationship between urban space and human behavior, those who design buildings, neighborhoods, public spaces and cities need the contribution of different disciplines that allow them to understand the processes, symbolism and behaviors of people. Looking for beauty in design is not enough, because serving another type of beauty has more value: the quality of life of the people, their harmony with the environment, meeting and mutual help. This is another reason why it is so important that the vision of the population involved always contributes to the analysis of urban planning.

To be continued         For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________________

Dinsdag in de derde Paasweek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De gelijkenissen van gisteren gaan verder in de stenigingsscène. ‘Heer Jezus, ontvang mijn geest’ en, met luide stem, ‘Heer, reken hun deze zonde niet aan’ zijn de verzuchtingen. Opvallend in dit relaas  is het vernoemen van Paulus, dan nog de vervolger van de christenen. Lucas schrijft: ‘Paulus stemde in met de moord op deze man, en ook Paulus zal dit later bevestigen: ‘ik heb Gods  Kerk vervolgd’. Lucas heeft duidelijk een bedoeling wanneer hij de aanwezigheid van Paulus als vervolger accentueert. De frase over Paulus volgt onmiddellijk op het citeren van de woorden van Stefanus – ‘Heer reken hun deze zonde niet aan.’ Heeft Paulus deze woorden van vergeving gehoord – en heeft hij op dat moment reeds begrepen dat hij radicaal moest breken met zijn leven ?

EERSTE LEZING                                                                Hand. 7, 51-8,1a
Heer Jezus, ontvang mijn geest.

Uit de handelingen van de Apostelen

In die dagen sprak Stefanus tot het volk,
tot de oudsten en de Schriftgeleerden :
“Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oor,
nog altijd weerstreeft gij de heilige Geest
juist zoals uw vaderen deden.
“Wie van de profeten zijn door uw vaderen niet vervolgd?
“Gedood hebben ze hen
die de komst aan kondigden van de Rechtvaardige,
wiens verraders en moordenaars gij nu geworden zijt,
gij nog wel
die de Wet hebt ontvangen door bemiddeling van de engelen ;
maar ge hebt ze niet onderhouden !”
Toen ze dit hoorden werden ze woedend
en ze knarsetandden tegen hem.
Maar Stefanus,
vervuld van de heilige Geest,
staarde naar de hemel en zag Gods heerlijkheid
en Jezus, staande aan Gods rechterhand ;
en hij riep uit :
“Ik zie de hemel open
en de Mensenzoon staande aan Gods rechterhand.”
Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen,
stopten hun oren toe
en stormden als één man op hem af.
Zij sleepten hem buiten de poort en stenigden hem.
De getuigen legden hun mantels neer
aan de voeten van een jongeman die Saulus heette.
Terwijl zij Stefanus stenigden
bad hij :
“Heer Jezus ontvang mijn geest.”
Toen viel hij op zijn knieën
en riep met luide stem :
“Heer, reken hun deze zonde niet aan.”
Na deze woorden ontsliep hij.
Saulus stemde in met de moord op deze man.

TUSSENZANG                          Ps. 31(30), 3cd-4, 6ab, 7b, 8a, 17, 21ab

Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen, Heer.

Wees mij een rots waar ik vluchten kan,
een sterke burcht waar ik veilig kan toeven.
Want altijd zijt Gij mijn rots en mijn vesting,
uw Naam is mijn leider en gids.

Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen,
Gij zult mij beschermen, getrouwe God.
Ik stel op U mijn vertrouwen, Heer,
ik mag mij verheugen in uw erbarmen.

Laat over uw dienaar uw Aanschijn stralen,
red mij door uw genade.
De glans van uw Aanschijn beschermt mij altijd
als mensen zich tegen mij keren.
Gij neemt mij op in uw tent,
beschut tegen kwade tongen.

ALLELUIA                                                               Lc. 24, 46

Alleluia.
Christus moest lijden en sterven
en opstaan uit de doden,
en aldus binnengaan in zijn heerlijkheid.
Alleluia.

EVANGELIE                                                              Joh. 6, 30-35
Niet Mozes, maar mijn Vader geeft u het echte brood uit de hemel.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die dagen zei de menigte tot Jezus :
“Wat voor teken doet Gij dan wel
waardoor wij kunnen zien dat wij in U moeten geloven ?
“Wat doet Gij eigenlijk ?
“Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn,
zoals geschreven staat :
Brood uit de hemel gaf Hij hun te eten.”
Jezus hernam :
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
wat Mozes u gaf was niet het brood uit de hemel ;
het echte brood uit de hemel
wordt u door mijn Vader gegeven ;
want het brood van God daalt uit de hemel neer
en geeft leven aan de wereld.”
Zij zeiden tot Hem :
“Heer, geef ons te allen tijde dat brood.”
Jezus sprak tot hen:
“Ik ben het brood des levens :
wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben,
en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst krijgen.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

149. Bovendien is bewezen dat de extreme armoede die men in sommige situaties zonder harmonie, ruimte en mogelijkheid voor integratie ervaart, het opkomen vergemakkelijkt van onmenselijk gedrag en het manipuleren van mensen door criminele organisaties. Voor de bewoners van sociale zeer zwakke wijken kan de dagelijkse ervaring van overbevolking en sociale anonimiteit die men in de grote steden meemaakt, een gevoel van ontworteling oproepen dat asociaal gedrag en geweld uitlokt. Toch hecht ik eraan te benadrukken dat de liefde sterker is. Zeer veel mensen zijn in deze omstandigheden in staat om banden van saamhorigheid en samenleven te smeden die de overbevolking veranderen in een ervaring van gemeenschap waarbij de muren van het ik worden doorbroken en de grenzen van het egoïsme worden overwonnen. Deze ervaring van gemeenschappelijk geluk roept meestal creatieve reacties op om een gebouw of een woonwijk te verfraaien.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________________

Tuesday in the third week of Easter

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Yesterday’s parables continue in the stoning scene. ‘Lord Jesus, receive my spirit’ and, in a loud voice, ‘Lord, do not charge them with this sin’ are the sighs. Notable in this account is the mention of Paul, then the persecutor of the Christians. Luke writes: ‘Paul agreed to the murder of this man, and Paul too would later confirm this: ‘I persecuted God’s Church’. Luke clearly has a purpose when he accentuates Paul’s presence as a persecutor. The phrase about Paul immediately follows the quotation of Stephen’s words – ‘Lord do not impute this sin to them.’ Did Paul hear these words of forgiveness – and did he already understand at that moment that he had to make a radical break with his life ?

FIRST READING    Acts 7, 51-8,1a
Lord Jesus, receive my spirit.

From the Acts of the Apostles

In those days Stephen spoke to the people,
to the elders and the scribes:
“Stubborn and uncircumcised of heart and ear ,
still you resist the Holy Spirit
just as your fathers did.
“Which of the prophets were not persecuted by your fathers?
“Slain have they been
who announced the coming of the Righteous One,
whose traitors and murderers ye are now,
and yet you
who received the Law through the agency of the angels ;
but ye have not kept it!”
When they heard this they became enraged
and they gritted their teeth against him.
But Stephen,
filled with the Holy Spirit,
gazed up to heaven and saw the glory of God
and Jesus standing at God’s right hand ;
and he exclaimed :
“I see heaven open
and the Son of Man standing at God’s right hand.”
But they began to shout loudly,
plugged their ears
and rushed at him as one man.
They dragged him outside the gate and stoned him.
The witnesses laid their cloaks
At the feet of a young man named Saul.
While they were stoning Stephen
he prayed :
“Lord Jesus receive my spirit.”
Then he fell on his knees
and cried out in a loud voice :
“Lord, do not charge them with this sin.”
After these words he died.
Saul consented to the murder of this man.

INTERLUDIUM   Ps. 31(30), 3cd-4, 6ab, 7b, 8a, 17, 21ab

Confidently I place my spirit in your hands, Lord.

Be to me a rock where I can flee,
A strong fortress where I can dwell in safety.
For always thou art my rock and my fortress,
Thy name is my leader and guide.

Confidently I place my spirit in Thy hands,
Thou wilt protect me, faithful God.
I put my trust in You, Lord,
I rejoice in Your mercy.

Let Your Face shine upon Your servant,
save me by your grace.
The radiance of your Face protect me always
When men turn against me.
Thou takest me up in thy tent,
sheltered from evil tongues.

ALLELUIA Lk. 24, 46

Alleluia.
Christ had to suffer and die
and rise from the dead,
and thus enter into his glory.
Alleluia.

GOSPEL     John 6, 30-35
Not Moses, but my Father gives you the true bread from heaven.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

In those days the crowd said to Jesus :
“What sign then dost thou do
whereby we may see that we must believe in thee?
“What is it that Thou doest?
“Our fathers ate the manna in the desert ,
as it is written:
Bread from heaven He gave them to eat.”
Jesus resumed :
“Verily, verily, I say unto you :
what Moses gave you was not the bread from heaven ;
the real bread from heaven
is given to you by my Father ;
for the bread of God cometh down from heaven
and gives life to the world.”
They said to Him :
“Lord, give us that bread at all times.”
Jesus spoke to them:
“I am the bread of life :
whoever comes to Me shall hunger no more ,
and whoever believes in Me will never thirst again.”

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home

149. Moreover, it has been proven that the extreme poverty experienced in some situations without harmony, space and possibility for integration facilitates the emergence of inhuman behavior and the manipulation of people by criminal organizations. For the residents of socially very weak neighborhoods, the daily experience of overcrowding and social anonymity experienced in the big cities can evoke a sense of uprooting that provokes antisocial behavior and violence. Yet I attach importance to emphasizing that love is stronger. Very many people in these circumstances are able to forge bonds of togetherness and cohabitation that transform overcrowding into an experience of community where the walls of self are broken down and the limits of selfishness are overcome. This experience of communal happiness usually elicits creative responses to beautify a building or a residential neighborhood.

To be continued          For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

____________________________________________________________________

Maandag in de derde paasweek

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Veel fragmenten uit het Bijbelse verhaal over Stefanus doen sterk denken aan Jezus Christus. Over zowel Stefanus als Jezus wordt in de Bijbel gezegd dat ze vervuld waren van de Heilige Geest, en dat ze wonderen verrichten dankzij Gods genade en kracht. En net zoals bij Christus komen groepen Joden daartegen in opstand, redetwisten ze over zijn handelen, leggen ze valse verklaringen af en drijven ze Stefanus tenslotte de stad uit, waar hij zal worden terechtgesteld. Het lijkt alsof met Stefanus een ‘andere Christus’ naar voren treedt. Een martelaar is iemand in wie Jezus opnieuw sterft en verrijst: in Stefanus komt Christus met zijn liefde en verlossing naar de mensen. Hoe reageren we wanneer mensen in onze omgeving zich ‘verzetten’ tegen Gods liefde?

EERSTE LEZING          Hand. 6, 8-15

Zijn tegenstanders konden niet op tegen de wijsheid en tegen de geest waarmee Stefanus sprak.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen deed Stefanus,
vol genade en kracht,
grote wondertekenen onder het volk.
Sommige leden echter
van de zogenaamde synagoge der Vrijgelatenen,
Cyreneeërs en Alexandrijnen
en sommige mensen uit Cilicië en Asia
begonnen met Stefanus te redetwisten,
maar ze konden niet op tegen de wijsheid
en tegen de geest waarmee hij sprak.
Toen stookten zij heimelijk mannen op om te verklaren :
“Wij hebben hem lastertaal horen spreken
tegen Mozes en tegen God.”
Tegelijkertijd ruiden zij zowel het volk
als de oudsten en schriftgeleerden op.
Onverhoeds maakten zij zich van hem meester
en brachten hem voor het Sanhedrin,
waar men valse getuigen liet optreden die beweerden :
“Die man houdt niet op
te spreken tegen de heilige plaats en tegen de Wet.
“Want wij hebben hem horen zeggen
dat die Nazoreeër Jezus deze plaats zal afbreken,
en de voorschriften zal veranderen,
die Mozes ons heeft overgeleverd.”
Alle leden van het Sanhedrin vestigden hun blik op hem
en zagen dat zijn gelaat leek op dat van een engel.

TUSSENZANG          Ps. 119(118), 23-24, 26-27, 29-30

Gelukkig degenen wier levensweg rein is.
of : Alleluia.

Al spannen ook vorsten tegen mij samen,
uw dienaar geeft acht op wat Gij beschikt.
Ik neem uw verordeningen ter harte,
zij geven mij goede raad.

Mijn wegen kent Gij, Ge hoort mijn gebeden ;
leer mij wat Gij hebt beschikt.
Leid mij op de weg van uw bevelen,
dan zal ik uw daden indachtig zijn.

Gedoog niet dat ik een dwaalweg insla,
maar geef mij uw wet als gids.
Ik heb de weg van de trouw gekozen,
ik houd mij aan wat Gij bepaalt.

ALLELUIA

Alleluia.
Wij weten
dat Christus waarlijk is opgestaan uit de doden.
Ontferm U over ons, Gij koning en overwinnaar.
Alleluia.

EVANGELIE             Joh. 6, 22-29

Werkt niet voor het voedsel dat vergaat maar voor het voedsel dat blijft ten eeuwigen leven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Het volk dat aan de ene kant van het meer was gebleven
na de wonderbare broodvermenigvuldiging,
had gezien dat daar maar één bootje gelegen had,
dat Jezus niet met zijn leerlingen was scheep gegaan
maar dat zijn leerlingen alleen waren vertrokken.
De volgende dag echter kwamen er bootjes uit Tiberias
dicht bij de plaats waar men het brood had gegeten
na het dankgebed van de Heer.
Toen de mensen bemerkten
dat noch Jezus noch zijn leerlingen daar waren,
gingen zij in de boten
en voeren in de richting van Kafarnaüm
op zoek naar Jezus.
Zij vonden Hem aan de overkant van het meer en zeiden :
“Rabbi, wanneer zijt Gij hier gekomen ?”
Jezus nam het woord en zei :
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
“Niet omdat gij tekenen gezien hebt zoekt ge Mij,
maar omdat gij van de broden hebt gegeten
tot uw honger was gestild.
“Werkt niet voor het voedsel dat vergaat
maar voor het voedsel dat blijft ten eeuwigen leven
en dat de Mensenzoon u zal geven.
“Op Hem immers heeft de Vader, God zelf, zijn zegel gedrukt.”
Daarop zeiden zij tot Hem :
“Welke werken moeten wij voor God verrichten?”
Jezus gaf hun ten antwoord :
“Dit is het werk dat God van u vraagt :
te geloven in Degene die Hij gezonden heeft.”

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

148. Bewonderenswaardig is de creativiteit en de edelmoedigheid van mensen en groepen die in staat zijn de beperkingen van het milieu op te heffen door de ongunstige effecten van de bestaande condities te veranderen en te leren te midden van wanorde en onzekerheid richting aan hun bestaan te geven. Op sommige plaatsen bijvoorbeeld, waar de gevels van de gebouwen zeer zijn achteruit gegaan, zijn er mensen die met veel zorg het interieur van hun woning onderhouden of zich op hun gemak voelen door de hartelijkheid en vriendschap van de mensen. Het positieve en weldadige maatschappelijke leven van de bewoners verspreidt licht in een op het eerste gezicht onleefbare omgeving. Soms is de menselijke ecologie prijzenswaardig die de armen te midden van zo grote beperkingen weten te ontwikkelen. Het gevoel van verstikking dat door woonagglomeraties en ruimten met een hoge bevolkingsdichtheid wordt veroorzaakt, wordt bestreden, als zich menselijke relaties van nabijheid en warmte ontwikkelen, als zich gemeenschappen vormen, als de beperkingen van het milieu worden gecompenseerd in de innerlijkheid van iedere persoon die zich voelt opgenomen in een netwerk van communicatie en verbondenheid. Zo houdt iedere plaats op een hel te zijn en wordt het de context van een waardig leven.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________

Monday in the third week of Easter

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

 


CONSIDERATION
Many excerpts from the Biblical story of Stephen are very reminiscent of Jesus Christ. Both Stephen and Jesus are said in the Bible to have been filled with the Holy Spirit, performing miracles thanks to God’s grace and power. And just as with Christ, groups of Jews rebel against this, argue about his actions, make false statements, and finally drive Stephen out of the city, where he will be executed. It seems as if with Stephen, a “different Christ” emerges. A martyr is one in whom Jesus dies and rises again: in Stephen, Christ comes to people with his love and redemption. How do we respond when people around us ‘resist’ God’s love?

FIRST READING    Acts 6, 8-15

His opponents could not stand the wisdom and spirit with which Stephen spoke.

From the Acts of the Apostles

In those days Stephen did,
full of grace and power,
great miracles among the people.
Some members, however
Of the so-called synagogue of the Freemen,
Cyrenaics and Alexandrians
and some people from Cilicia and Asia
began to argue with Stephen,
but they were no match for the wisdom
and against the spirit with which he spoke.
Then they secretly raised up men to declare :
“We heard him speak blasphemy
against Moses and against God.”
At the same time they riled up both the people
and the elders and scribes.
Without warning, they seized him
And brought him before the Sanhedrin,
where false witnesses were brought in who claimed :
This man does not stop speaking against the holy place and against the Law.
“For we have heard him say
that this Nazarene Jesus will tear down this place,
and change the precepts
which Moses delivered to us.”
All the members of the Sanhedrin fixed their eyes on him
and saw that his countenance resembled that of an angel.

INTERLUDIUM   Ps. 119(118), 23-24, 26-27, 29-30

Happy those whose way of life is pure.
or : Alleluia.

Though princes also conspire against me,
Your servant heeds what You have decreed.
I take your decrees to heart,
They give me good counsel.

Thou knowest my ways; Thou hearest my prayers;
Teach me what thou hast ordained.
Lead me in the way of thy precepts,
and I will be mindful of Thy deeds.

Forbear not that I go astray,
but give me thy law to guide me.
I have chosen the way of faithfulness,
I abide by what Thou determinest.

ALLELUIA

Alleluia.
We know
That Christ is truly risen from the dead.
Have mercy on us, Thou King and Conqueror.
Alleluia.

GOSPEL   John 6, 22-29

Do not work for the food that perishes but for the food that remains for eternal life.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

The people who had stayed on one side of the lake
after the miraculous bread multiplication,
had seen that only one boat had been there,
that Jesus had not set sail with his disciples
but that his disciples had left on their own.
The next day, however, boats came from Tiberias
close to the place where they had eaten the bread
after the Lord’s thanksgiving prayer.
When the people noticed
that neither Jesus nor his disciples were there,
they got into the boats
and sailed in the direction of Capernaum
looking for Jesus.
They found Him across the lake and said :
“Rabbi, when did you come here?”
Jesus took the floor and said :
“Verily, verily, I say unto you:
“Not because ye have seen signs do ye seek me,
but because ye have eaten of the loaves
until your hunger was satisfied.
“Work not for the food which perishes
but for the food which endures to eternal life
and which the Son of Man will give you.
“For upon Him the Father, God Himself, has pressed His seal.”
Thereupon they said to Him :
“What works should we do for God?”
Jesus answered them :
“This is the work that God asks of you :
To believe in the One He has sent.”

 


Laudato Si

 

Encyclic by

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home 

148. Admirable is the creativity and generosity of people and groups who are able to overcome the limitations of the environment by changing the unfavorable effects of the existing conditions and learning to give direction to their existence in the midst of disorder and uncertainty. For example, in some places, where the facades of the buildings have deteriorated greatly, there are people who take great care in maintaining the interior of their homes or feel at ease because of the cordiality and friendship of the people. The positive and benevolent social life of the residents spreads light in an environment that at first glance seems unlivable. Sometimes the human ecology that the poor manage to develop in the midst of such great constraints is commendable. The feeling of suffocation caused by residential agglomerations and spaces of high population density is combated, when human relations of proximity and warmth develop, when communities form, when the limitations of the environment are compensated in the interiority of each person who feels included in a network of communication and connection. In this way, every place ceases to be a hell and becomes the context of a dignified life.

To be continued        For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________________

 

Derde Paaszondag

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
Wie heeft het nog niet meegemaakt
dat iets overduidelijk is,
maar dat je het op dat moment toch niet ziet?
Het gebeurt dan wel eens dat je na de feiten zegt:
‘Hoe heb ik daaraan toch kunnen twijfelen?’
Zo was het ook bij Jezus’ leerlingen.
Begrijpen dat Jezus verrezen is en leeft, is een lang proces,
niet alleen voor de apostelen, maar ook voor ons.

Vaak kost het de Heer moeite om ons te overtuigen dat Hij leeft.
Bidden we daarom om zijn erbarmen.

EERSTE LEZING                                                 Hand. 3, 13-15.17-19

De vorst des levens hebt gij gedood; God heeft Hem evenwel uit de doden doen opstaan.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen zei Petrus tot het volk:

“De God van Abraham, Isaäk en Jakob,
de God van onze vaderen,
heeft zijn dienaar Jezus verheerlijkt,
die gij hebt overgeleverd
en voor Pilatus verloochend,
ofschoon deze geoordeeld had
Hem in vrijheid te moeten stellen.
“Maar gij hebt de Heilige en Gerechte verloochend
en als gunst de vrijlating van een moordenaar gevraagd.
“De Vorst des levens daarentegen hebt gij gedood.
“God heeft Hem evenwel uit de doden doen opstaan;
daarvan zijn wij getuigen.

“Maar ik weet, broeders en zusters,
dat gij in onwetendheid gehandeld hebt,
evenals uw overheden.
“Maar wat God tevoren had aangekondigd
bij monde van alle profeten,
dat zijn Messias zou sterven,
heeft Hij zo in vervulling doen gaan.
“Bekeert u dus en hebt berouw,
opdat uw zonden worden uitgewist.”

Antwoordpsalm                                        Ps; 4, 2, 4, 7, 9

Keervers
Heer, toon ons het licht van uw aanschijn.

Als ik U roep, geef mij antwoord,
God, die mij recht verschaft.
Gij, die mij redt uit verdrukking,
wees mij genadig, verhoor mijn gebed!

Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt:
altijd luistert Hij als ik Hem roep.

Als velen zeggen: “Wie geeft ons hoop?”
toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn.

Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede,
Gij, Heer, alleen geeft mij veilige rust.

TWEEDE LEZING                                                 1 Joh. 2, 1-5a

Hij is onze voorspreker voor onze zonden, maar ook voor die van de hele wereld.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Ik schrijf u
met de bedoeling dat gij niet zoudt zondigen.
Maar ook al zou iemand zonde bedrijven,
we hebben een voorspreker bij de Vader,
Jezus Christus,
die geheel zondeloos is,
die al onze zonden goedmaakt
en niet alleen die van ons maar die van de hele wereld.

Hoe weten wij dat wij God kennen ?
Er is maar één bewijs:
dat we ons houden aan zijn geboden.
Wie zegt dat hij Hem kent
maar zich niet stoort aan zijn geboden,
is een leugenaar;
in zo iemand woont de waarheid niet.
Maar in een mens die gehoorzaam is aan Gods woord,
heeft zijn liefde werkelijk haar volmaaktheid bereikt.

Vers voor het evangelie                                      Vgl. Lc. 24, 32

Alleluia.
Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften,
doe ons hart branden terwijl Gij tot ons spreekt.

EVANGELIE                                           Lc. 24, 35-48

Zo moest Christus lijden en de derde dag verrijzen uit de doden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd vertelden de twee leerlingen
wat er onderweg gebeurd was
en hoe Jezus door hen herkend werd
aan het breken van het brood.

Terwijl ze daarover spraken,
stond Hijzelf plotseling in hun midden
en zei:
“Vrede zij u. Ik ben het; vrees niet”.
In hun verbijstering en schrik meenden ze een geest te zien.
Maar Hij sprak tot hen:
“Waarom zijt ge ontsteld
en waarom komt er twijfel op in uw hart ?
“Kijkt naar mijn handen en voeten:
Ik ben het zelf.
“Betast Mij en kijkt:
een geest heeft geen vlees en beenderen
zoals ge ziet dat Ik heb.”
En na zo gesproken te hebben,
toonde Hij hun zijn handen en voeten.

Toen ze het van vreugde en verbazing niet konden geloven,
zei Hij tot hen:
“Hebt ge hier iets te eten?”
Zij reikten Hem een stuk geroosterde vis aan.
Hij nam het en at het voor hun ogen op.
Hij sprak tot hen:
“Dit zijn mijn worden,
die Ik sprak toen Ik nog bij u was.
“Alles moet vervuld worden
wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes,
bij de profeten en in de psalmen.”
Toen maakte Hij hun geest toegankelijk
voor het begrijpen van de Schriften.

Hij zei hun:
“Zó spreken de Schriften over het lijden en sterven van de Messias
en over zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag,
over de verkondiging onder alle volkeren,
van de bekering en de vergiffenis van de zonden in zijn Naam.
“Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

III. Ecologie van het dagelijks leven

147. Om te kunnen spreken van een authentieke ontwikkeling, zal het moeten gebeuren dat er een integrale verbetering in de kwaliteit van menselijk leven tot stand komt en dit houdt in dat men de ruimte analyseert waarin het bestaan van de personen zich afspeelt. Het milieu waarin wij leven, beïnvloedt de wijze waarop wij het leven zien, voelen en handelen. Tegelijkertijd maken wij in onze kamer, in ons huis, op onze werkplek en in onze wijk gebruik van het milieu om onze identiteit tot uitdrukking te brengen. Wij spannen ons in ons aan het milieu aan te passen en wanneer dit milieu ongeordend, chaotisch en verzadigd van zichtbare en hoorbare vervuiling is, daagt deze overmaat aan prikkels ons uit om een geïntegreerde en gelukkige identiteit te ontwikkelen.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________

Third Easter Sunday

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Who has not experienced
That something is abundantly clear,
but at the time you just don’t see it?
It then sometimes happens that after the fact you say:
“How could I have doubted that?
It was the same with Jesus’ disciples.
Understanding that Jesus is resurrected and alive is a long process,
not only for the apostles, but also for us.

Often it takes the Lord to convince us that He is alive.
Therefore, we pray for His mercy.

FIRST READING   Acts 3, 13-15.17-19

The prince of life you have killed; yet God has raised him from the dead.

From the Acts of the Apostles

In those days Peter said to the people:

“The God of Abraham, Isaac and Jacob ,
the God of our fathers,
has glorified his servant Jesus,
whom you have delivered up
and denied before Pilate,
though he had judged that he should be set free.
But thou hast denied the Holy and Just One
and asked as a favor the release of a murderer.
“The Prince of Life, on the other hand, ye have slain.
“Yet God raised him from the dead;
of which we are witnesses.

“But I know, brothers and sisters,
that ye have acted in ignorance,
as have your governments.
“But that which God had heralded before
by the mouth of all the prophets,
that his Messiah would die,
he has thus fulfilled.
“Repent ye, therefore, and be penitent,
that your sins may be blotted out.”

RESPONSORIAL  Ps; 4, 2, 4, 7, 9

Refrain
Lord, show us the light of Your countenance.

When I call on You, answer me,
God, who provides me with justice.
You, who save me from tribulation,
be merciful to me, hear my prayer!

See how the Lord favors His faithful:
always He listens when I call to Him.

When many say, “Who gives us hope?”
show us, Lord, the light of your countenance.

When I lay me down, I sleep in peace,
Thou, Lord, alone givest me safe rest.

SECOND READING   1 John 2, 1-5a

He is our intercessor for our sins, but also for the sins of the whole world.

From the first letter of the holy apostle John

Friends,

I write to you
With the intention that ye should not sin.
But even if anyone should sin ,
we have an advocate with the Father,
Jesus Christ,
who is completely sinless,
who makes up for all our sins
and not just ours but the whole world’s.

How do we know that we know God ?
There is only one proof:
That we keep His commandments.
Who says he knows Him
but does not keep his commandments,
is a liar;
in such a person does not dwell the truth.
But in a person who is obedient to God’s word,
His love has truly reached its perfection.

Verse for the Gospel Cf. Lk. 24, 32

Alleluia.
Lord Jesus, open to us the scriptures,
make our hearts burn as You speak to us.

GOSPEL     Lk. 24, 35-48

Thus Christ had to suffer and rise from the dead on the third day.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time the two disciples told
what had happened on the road
and how Jesus was recognized by them
by the breaking of the bread.

While they were talking about that ,
he himself suddenly stood in their midst
and said:
“Peace be unto you. It is I. Fear not.
In their bewilderment and terror they thought they saw a spirit.
But He spoke to them:
“Why are you dismayed
and why do doubts arise in your hearts?
“Look at my hands and feet:
It is I Myself.
“Touch Me and see:
a spirit has no flesh and bones
as ye see that I have.”
And having thus spoken,
He showed them His hands and feet.

When they could not believe it for joy and amazement,
He said to them:
“Have ye here anything to eat?”
They reached out to Him a piece of roasted fish.
He took it and ate it before their eyes.
He spoke to them:
“These are My words ,
which I spoke while I was yet with you.
“All things must be fulfilled
What is written about Me in the Law of Moses,
in the prophets and in the psalms.”
Then He made their minds accessible
to understanding the scriptures.

He said to them:
“Thus the Scriptures speak of the suffering and death of the Messiah
and of his resurrection from the dead on the third day,
about the proclamation among all nations,
of the repentance and forgiveness of sins in His Name.
“Beginning with Jerusalem, you must bear witness to all this.”

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

III. Ecology of daily life

147. To be able to speak of authentic development, it will have to happen that there is an integral improvement in the quality of human life and this involves analyzing the space in which the existence of individuals takes place. The environment in which we live affects the way we see, feel and act about life. At the same time, in our room, in our home, in our workplace and in our neighborhood, we make use of the environment to express our identity. We make an effort to adapt to the environment and when this environment is disordered, chaotic and saturated with visible and audible pollution, this excess of stimuli challenges us to develop an integrated and happy identity.

To be continued          For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

__________________________________________________________________