Woensdag – H. Bonaventura, b. en krkl.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Dinsdag – H. Camillus de Lellis, pr.

Overweging
Dat Jezus op zijn verkondigingstochten niet alleen succes heeft maar ook tegenstand oogst moge ons duidelijk zijn. De tekens die Hij heeft gegeven, worden door velen niet gezien. Jezus klaagt over het ongeloof in de steden waar Hij gepredikt heeft. Zij zijn voorbijgegaan aan de wonderen die Hij deed en die een openbaring van Gods liefde waren. Als er geen ontvankelijkheid is, kan men weinig doen. Het was toen zo, het is nu zo.

EERSTE LEZING         Jes. 7, 1-9
Als gij niet gelooft, dan houdt ge geen stand!

Uit de Profeet Jesaja

In die tijd dat Achaz koning van Juda was,
trok Resin, de koning van Aram,
samen met de koning van Israël,
tegen Jeruzalem op,
maar hij slaagde er niet in de stad te overmeesteren.
Toen aan het huis van David bericht werd,
dat Aram zich met Efraïm had verbonden,
beefde het hart van de koning en het hart van zijn volk,
zoals de bomen in het woud beven wanneer de wind waait.
De Heer sprak echter tot Jesaja:
“Gij moet Achaz tegemoet treden,
samen met uw zoon Sear-Jasub,
bij het einde van de waterleiding van de Bovenvijver,
op de weg naar het Blekersveld.
“Daar moet gij het volgende tegen hem zeggen:
Blijf maar rustig, wees niet bevreesd
en laat uw hart niet onthutst zijn
om die twee rokende stompen brandhout,
om de wilde woede van de koning van Aram
en de koning van Israël.
“Omdat Aram samen met Efraïm
en met de koning van Israël
onheil tegen u heeft beraamd
en het plan heeft gemaakt, tegen Juda op te trekken,
het schrik aan te jagen, het te overmeesteren
en er dan de zoon van Tabeal koning te maken,
daarom heeft God de Heer aldus gesproken:
“Dat zal niet doorgaan! Dat zal niet gebeuren!
“Want Damascus mag de hoofdstad van Aram zijn
en Resin het hoofd van Damascus,
Samaria mag de hoofdstad van Efraïm zijn
en de koning van Israël het hoofd van Samaria,
maar over vijfenzestig jaar
zal Efraïm ophouden een volk te zijn.
“Als gij niet gelooft, dan houdt ge geen stand!”

TUSSENZANG      Ps. 48(47), 2-3a, 3b-4, 5-6, 7-8

De stad van de Heer der hemelse legers,
God houdt haar voor eeuwig in stand.

Groot is de Heer, Hij zij hoog geprezen
in onze Godsstad Jeruzalem.
Zijn heilige berg rijst daar schitterend op,
een vreugde voor ieder op aarde.

Voor ons is de Sion de Godenberg,
de stad van de Grote Koning.
God zelf, die binnen haar burchten verblijft,
Hij toont zich een veilige vesting.

Zie, koningen kwamen te samen
en rukten tegen haar op.
Maar toen zij haar zagen werden zij bang
en sloegen verschrikt op de vlucht.

Opeens overviel hen de angst
als weeën een barende vrouw;
zoals de storm uit het oosten
de schepen voor Tarsis treft.

ALLELUIA     Ps. 119(118), 36a, 29b

Alleluia.
Mijn hart zij gericht op wat Gij verordent, Heer,
geef mij uw wet als gids.
Alleluia.

EVANGELIE             Mt. 11, 20-24
Het lot van Tyrus en Sidon
zal beter te dragen zijn op de oordeelsdag dan dat van u.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die dagen begon Jezus
de steden waarin de meeste van zijn wonderen waren gebeurd,
te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden.
“Wee u, Chorazin; wee u, Betsaïda!
“Tyrus en Sidon
zouden reeds lang, in zak en as, zich bekeerd hebben,
indien bij hen de wonderen waren gebeurd
die bij u hebben plaatsgevonden.
“Ja, Ik zeg u:
Het lot van Tyrus en Sidon
zal beter te dragen zijn op de oordeelsdag dan dat van u.
“En gij, Kafarnaüm,
zult ge soms tot de hemel toe verheven worden?
“Tot in de onderwereld zult ge neerzinken.
“Als in Sodom
de wonderen gebeurd waren die bij u zijn geschied,
het zou tot op de dag van vandaag zijn blijven bestaan.
“Toch, Ik zeg u:
Het lot van het land van Sodom
zal beter te dragen zijn op de oordeelsdag dan dat van u.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 108. Er bestaat geen mogelijkheid een ander cultureel paradigma te kiezen en zich van de techniek te bedienen als een louter instrument. Het technocratisch paradigma is heden ten dage zo dominant geworden dat het moeilijk is van zijn middelen af te zien, en het is nog moeilijker de middelen ervan te gebruiken zonder door de logica  ervan te worden overheerst. Het gaat tegen de cultuur  in om een levensstijl te kiezen met doeleinden die althans voor een gedeelte onafhankelijk kunnen zijn van de techniek, de kosten en de globaliserende en massificerende macht ervan. De techniek heeft immers de neiging ervoor te zorgen dat niets buiten haar ijzeren logica blijft en “de mens, die de hoofdrolspeler hierin is, weet dat het in laatste instantie noch om nut, noch om welvaart, maar om overheersing gaat; om overheersing in de extreme betekenis van het woord”. “De techniek grijpt naar zowel de elementen van de natuur als naar het menselijk bestaan”. Zo worden het beslissingsvermogen, de meest authentieke vrijheid en de ruimte voor alternatieve creativiteit van het individu beperkt.

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

 

Maandag – H. Henricus

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De Heer wil ons ontmoeten in mensen die onze wegen kruisen. In hen kunnen we een glimp van God opvangen. Onze ontmoetingen met anderen kunnen heftig zijn, vooral als ons geloof in Christus ter sprake komt. Het is van het grootste belang dat wij op zulke moeilijke momenten voor Christus blijven kiezen en Hem blijven zoeken in de ander. Dat is misschien wel ‘zijn kruis opnemen’…

EERSTE  LEZING            Jes. 1, 11-17
Gaat u reinigen! Uit mijn ogen met uw boze daden!

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer, uw God:
“Waar dienen uw vele offers toe?
“Ik ben ze beu, uw brandoffers van rammen
en het vet van de gemeste kalveren.
“Het bloed van stieren en schapen en bokken
behaagt Mij niet langer.
“Wanneer gij voor mijn aangezicht verschijnt –
wie heeft het van u gevraagd,
dat ge mijn voorhoven platloopt?
“Staakt toch die zinloze offers!
“Ik walg van hun geur!
“Nieuwe maan en sabbat en hoogtijdag,
zij behagen Mij niet langer:
Ik wens geen feesten, gepaard met wangedrag!
“Uw nieuwe maanfeesten en uw hoogtijdagen,
ze liggen Mij zwaar op het hart
en Ik draag die last niet langer!
“Wanneer gij uw handen omhoogheft,
dan doe Ik mijn ogen dicht.
“Gij kunt bidden zoveel als gij wilt, Ik luister niet langer.
“Uw handen zitten vol bloed.
“Gaat u wassen, gaat u reinigen!
“Uit mijn ogen met uw boze daden!
“Houdt op met kwaad doen, leert het goede doen,
onderhoudt het recht, helpt de verdrukten,
verdedigt de wees, pleit voor de weduwe”,
zo spreekt de almachtige Heer.

TUSSENZANG        Ps. 50(49), 8-9, 16bc-17, 21, 23

Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

Ik maak u over offers geen verwijt:
uw offerdieren zie Ik aldoor branden.
Ik wil geen stier meer hebben uit uw huizen
en rammen uit uw schaapskooi vraag Ik niet.

Wat spreekt ge aldoor over mijn geboden
en hebt ge mijn verbond steeds op de tong?
Gij die van tucht een afkeer hebt
en nimmer acht slaat op mijn woorden.

Zou Ik dan zwijgen als gij zoiets doet?
Of meent ge soms dat Ik aan u gelijk ben?
Ik klaag u aan. Ik leg u alles voor.

Wie offers brengt van lof, die eert Mij waarlijk,
wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

ALLELUIA        Ps. 119(118), 34

Alleluia.
Geef mij begrip om uw wet na te leven, Heer,
om haar te volgen met heel mijn hart.
Alleluia.

EVANGELIE          Mt. 10,34-11,1
Ik ben geen vrede komen brengen, maar het zwaard.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Denkt niet dat Ik vrede ben komen brengen op aarde;
Ik ben geen vrede komen brengen, maar het zwaard.
“Tweedracht ben Ik komen brengen
tussen een man en zijn vader, tussen dochter en moeder,
schoondochter en schoonmoeder;
en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.
“Wie vader of moeder meer bemint dan Mij,
is Mij niet waardig;
wie zoon of dochter meer bemint dan Mij,
is Mij niet waardig.
“En wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt,
is Mij niet waardig.
“Wie zijn leven vindt, zal het verliezen,
en wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.
“Wie u opneemt, neemt Mij op;
en wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft.
“Wie een profeet opneemt omdat het een profeet is,
zal ook het loon van een profeet ontvangen;
en wie een deugdzaam mens opneemt
omdat het een deugdzaam mens is,
zal ook het loon van een deugdzame ontvangen.
“En wie een van deze kleinen
al was het maar een beker koud water geeft
omdat hij mijn leerling is,
voorwaar, Ik zeg u:
Zijn loon zal hem zeker niet ontgaan.”
Toen Jezus zijn lessen aan zijn twaalf leerlingen had geëindigd,
vertrok Hij vandaar
om te onderrichten en te prediken in hun steden.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 107. Daarom kunnen wij stellen dat aan de basis van veel moeilijkheden van de huidige wereld vooral de, niet altijd bewuste, neiging ten grondslag ligt om de methoden en de doeleinden van de technische wetenschap vorm te geven in een paradigma dat het leven van mensen en het functioneren van de maatschappij bepaalt. De effecten van het toepassen van dit model op de gehele, menselijke en maatschappelijke werkelijkheid constateert men in milieuaantasting. Maar dit is alleen maar een teken van het reductionisme dat het menselijk leven en de maatschappij in al hun dimensies treft. Men moet erkennen dat de door techniek geproduceerde producten niet neutraal zijn, omdat zij een netwerk scheppen dat uiteindelijk de levensstijl conditioneert, en de maatschappelijke mogelijkheden sturen in de richting van de belangen van bepaalde machtsgroepen. Sommige keuzes die louter instrumenteel lijken, zijn in werkelijkheid keuzes die betrekking hebben op een type maatschappelijk leven dat men wil ontwikkelen.

 

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

Vijftiende zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
Als zomerse velden vol vruchten staan,
klaar voor de oogst,
dan mag er dankbaarheid zijn
om de groei en de wasdom van wat ooit gezaaid werd.
God zaait in ons zijn Woord.
Als we naar Gods stem in ons hart luisteren
kunnen wij zijn grote liefde ontdekken
en zijn scheppingswerk bewonderen.
En dan kan ook in ons zijn Woord vrucht dragen.
Maken wij dan nu van ons hart goede grond.
Keren wij ons tot de Heer in een geest van ontvankelijkheid.

EERSTE LEZING                      Jes. 55, 10-11

De regen maakt de aarde vruchtbaar.

Uit de profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer:

“Zoals de regen en de sneeuw uit de hemel vallen
en daar pas terugkeren
wanneer zij de aarde hebben gedrenkt,
haar vruchtbaar hebben gemaakt
en haar met groen hebben bedekt,
wanneer zij het zaad aan de zaaier hebben gegeven
en het brood aan wie moet eten;
zo zal het ook gaan met het woord
dat komt uit mijn mond;
het keert niet vruchteloos naar Mij terug;
het keert pas wanneer het mijn wil heeft volbracht
en zijn zending heeft vervuld.”

Antwoordpsalm         Ps. 65(64), 10abcd, 10e-11, 12-13, 14

Keervers
Het zaad viel in goede aarde en droeg vrucht.

Gij hebt de aarde verzorgd en gedrenkt,
haar rijk en vruchtbaar gemaakt.
Gevuld tot de rand zijn uw regenbekkens,
de halmen hebt Gij bereid voor het graan.

Zo hebt Gij voor alles gezorgd.
Gij drenkt de voren en effent de kluiten,
doorweekt ze met regen en zegent het zaad.

Het hele jaar is omkranst met uw gaven,
uw voetsporen druipen van vruchtbaarheid.
Op eenzame steppen glinstert de dauw,
een gordel van heerlijkheid ligt om de heuvels.

De beemden dragen een kleed van kudden,
de dalen een deken van graan:
het is al jubel en lofzang.

TWEEDE  LEZING                    Rom. 8, 18-23

De schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Rome

Broeders en zusters,

Ik ben ervan overtuigd
dat het lijden van deze tijd niet opweegt
tegen de heerlijkheid
waarvan ons de openbaring te wachten staat.
Ook de schepping verlangt vurig
naar de openbaring van Gods kinderen.
Want zij is onderworpen aan een zinloos bestaan,
niet omdat zij het zelf wil,
maar door de wil van Hem
die haar daaraan onderworpen heeft.
Maar zij is niet zonder hoop,
want ook de schepping zal verlost worden
uit de slavernij der vergankelijkheid
en delen in de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods.

Wij weten immers
dat de hele natuur kreunt en barensweeën lijdt,
altijd door.
En niet alleen zij,
ook wij zelf
die toch reeds de eerstelingen van de Geest hebben ontvangen,
ook wij zuchten over ons eigen lot,
zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam.

Vers voor het evangelie

Alleuia.
Het zaad is het woord van God,
maar de zaaier is Christus.
Wie dit woord ontvangt,
zal leven in eeuwigheid.
Alleluia.

EVANGELIE                          Mt. 13, 1-23 of 1-9

Een zaaier ging uit om te zaaien.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Mateüs

Op zekere dag verliet Jezus zijn huis
en ging aan de oever van het meer zitten.
Toen verzamelde zich bij Hem een menigte zo talrijk
dat Hij in een boot moest stappen om daar plaats te nemen,
terwijl de hele menigte langs het strand bleef staan.
Hij sprak tot hen over vele dingen in gelijkenissen.

“Eens – zo begon Hij – ging een zaaier uit om te zaaien.
“Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg
en de vogels kwamen het opeten.
“Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken,
waar het niet veel aarde had;
het schoot snel op omdat het in ondiepe grond lag.
“Toen de zon was opgekomen,
kreeg het te lijden van de hitte,
zodat het verdorde bij gebrek aan wortel.
“Weer een ander gedeelte viel onder de distels en deze schoten op,
zodat het verstikte.
“Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond
en leverde vrucht op:
deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig.
“Wie oren heeft, hij luistere.”
Zijn leerlingen kwamen Hem vragen:
“Waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen?”

Hij gaf ten antwoord:
“Aan u is het gegeven
de geheimen van het Rijk der hemelen te kennen,
maar aan hen is het niet gegeven.
“Aan wie heeft,
zal gegeven worden,
en wel in overvloed;
maar wie niet heeft,
hem zal nog ontnomen worden,
zelfs wat hij heeft.
“Als Ik tot hen spreek in gelijkenissen,
dan is het omdat zij,
ofschoon zij ogen hebben niet zien
en ofschoon zij oren hebben, niet horen of begrijpen.

“Zo wordt in hen de profetie van Jesaja vervuld die aldus luidt:
Met uw oren zult gij luisteren en toch niet verstaan,
met uw ogen zult gij kijken en toch niet zien.
“Want verhard is het hart van dit volk;
met hun oren luisteren ze slecht
en hun ogen doen ze dicht,
uit vrees dat zij zouden zien met hun ogen,
met hun oren zouden horen,
met hun hart zouden verstaan,
zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen.

“Maar gelukkig uw ogen, omdat zij zien,
en uw oren, omdat zij horen !
“Want voorwaar, Ik zeg u:
Vele profeten en rechtvaardigen hebben verlangd
te zien wat gij ziet, maar ze hebben het niet gezien;
en te horen wat gij hoort, maar ze hebben het niet gehoord.

“Gij dan, luistert naar de gelijkenis van de zaaier:
Zo dikwijls iemand het woord van het Koninkrijk wel hoort
maar niet begrijpt,
komt de boze en rooft weg wat gezaaid ligt in zijn hart;
dat is hij die op de weg gezaaid is.
“Die op rotsachtige plekken werd gezaaid,
is hij die het woord hoort
en het terstond met blijdschap opneemt:
maar hij heeft geen wortel geschoten, hij leeft bij het ogenblik,
en als hij omwille van het woord onderdrukt of vervolgd wordt,
komt hij onmiddellijk ten val.
“Die gezaaid werd tussen de distels is hij die het woord wel hoort,
maar dit wordt door de zorgen van de wereld
en de begoocheling van de rijkdom verstikt
en zo blijft het zonder vrucht.
“Maar die in goede aarde werd gezaaid,
is hij die het woord hoort en begrijpt
en daarom vrucht draagt;
bij de één is de opbrengst honderdvoudig,
bij een ander zestigvoudig en bij een ander dertigvoudig.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

II. De globalisering van het technocratisch paradigma

106. Het fundamentele probleem is een ander, nog dieper liggend probleem, namelijk de wijze waarop de mensheid in feite de technologie en de ontwikkeling ervan samen met een homogeen en eendimensionaal paradigma heeft verbonden. In een dergelijk paradigma komt een opvatting over het subject naar voren die steeds meer in het logisch-rationele proces het object dat zich daarbuiten bevindt, begrijpt en zo bezit. Dit subject manifesteert zich, door het vaststellen van de wetenschappelijke methode met haar experimenten, dat al expliciet een techniek van bezit, overheersing en verandering is. Het is alsof het subject tegenover een vormeloze werkelijkheid zou staan die geheel ter beschikking staat van zijn manipulatie. Het ingrijpen van de mens in de natuur heeft altijd plaatsgevonden, maar lange tijd heeft dit het karakter gehad van een begeleiden, een ondersteunen van de door de dingen zelf geboden mogelijkheden. Het betrof het ontvangen van hetgeen de natuurlijke werkelijkheid uit zichzelf aanbiedt. Daarentegen is de belangstelling daarop gericht, al het mogelijke uit de dingen te halen door ingrijpen van de mens, die ertoe neigt de werkelijkheid zelf te negeren of te vergeten. Daarom zijn de mens en de dingen opgehouden elkaar vriendschappelijk de hand te reiken en zijn zo elkaars tegenstanders geworden. Van hieruit komt men gemakkelijk tot het idee van een onbeperkte en grenzeloze groei, die de economen, de theoretici op het gebied van financiën en technologie zo enthousiast heeft gemaakt. Dat veronderstelt de leugen omtrent de oneindige beschikbaarheid van de goederen van de planeet, die ertoe leidt deze “uit te persen” tot aan de grens en daaroverheen. Het betreft de verkeerde veronderstelling dat “er een onbegrensde hoeveelheid energie en bruikbare middelen bestaat, dat de onmiddellijke regeneratie ervan mogelijk is en dat de negatieve effecten van het manipuleren van de natuur gemakkelijk kunnen worden gecompenseerd”.

 

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

Zaterdag H. Benedictus, abt

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Als wij aan hooggeplaatste mensen een verzoek willen voorleggen, durven wij dit slechts doen met nederigheid en eerbied. Hoeveel te meer dan moet men tot de Heer, de God van het heelal, bidden met de grootste nederigheid en zuivere godsvrucht. En laten wij wel beseffen, dat wij niet verhoord zullen worden omwille van een veelheid van woorden, maar omwille van onze zuiverheid van hart en onze rouwmoedige tranen. Het gebed moet dan ook kort en zuiver zijn, tenzij men zich door een verlangen, ingegeven door Gods genade, gedrongen voelt ermee door te gaan. (Uit de Regel van Benedictus)

EERSTE LEZING        Spr. 2,1-9

Keer uw hart naar het inzicht.

Uit het Boek der Spreuken

Mijn zoon, als gij mijn woorden aanneemt
en mijn geboden zorgvuldig bewaart
en uw oor dan spitst op de wijsheid
en uw hart naar het inzicht keert,
ja, als gij de schranderheid tot u roept
en tot het inzicht uw stem verheft,
als gij ernaar zoekt als naar zilver
en speurt als naar verborgen schatten,
dan zult gij de vrees voor de Heer verstaan
en vindt gij de kennis van God.
De Heer immers geeft de wijsheid;
uit zijn mond komen kennis en inzicht.
Hij verzekert de voorspoed van de rechtvaardigen
en de bescherming van wie onberispelijk leven.
Hij behoedt de paden van het recht
en beschermt de weg van zijn getrouwen.
Dan zult gij gerechtigheid verstaan en recht,
rechtschapenheid en alle goede wegen.

TUSSENZANG         Ps. 34(33), 2-3, 4 en 6, 9 en 12, 14-15

De Heer zal ik prijzen iedere dag.

De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,
laat elk die het hoort zich verheugen.

Verheerlijkt de Heer te samen met mij
en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren.
Verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig,
want Hij stelt u niet teleur.

Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is,
gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij Hem.
Komt, kinderen, luistert naar wat ik u zeg;
ik leer u de Heer te vrezen.

Weerhoud dan uw tong van boosaardige taal,
uw lippen van leugenachtige woorden.
Vermijd dan het kwade en doe slechts wat goed is,
streef altijd naar vrede en laat die niet los.

EVANGELIE           Mt. 19, 27-29

(voor kloosterlingen)
Gij die alles hebt prijsgegeven om Mij te volgen,
zult het honderdvoudig terugkrijgen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Petrus tot Jezus:
“Zie, wij hebben alles prijsgegeven om U te volgen.
“Wat zullen wij dus krijgen?”
Jezus sprak tot hen:
“Voorwaar Ik zeg u:
bij de wedergeboorte, wanneer de Mensenzoon
zal gezeten zijn op de troon van zijn heerlijkheid,
zult ook gij die Mij gevolgd zijt gezeten zijn op twaalf tronen
en heersen over de twaalf stammen van Israël.

“En ieder die zijn huis, broers of zusters, vader of moeder,
vrouw, kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn Naam,
zal het honderdvoudig terugkrijgen
en eeuwig leven ontvangen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 105. Men neigt tot de opvatting dat “iedere toename van macht eenvoudigweg vooruitgang is; verhoging van veiligheid, nut, welzijn, levenskracht, volheid van waarden”, alsof de werkelijkheid, het goede en de waarheid spontaan zouden opbloeien uit de macht van de technologie en de economie zelf. Feitelijk is “de moderne mens niet opgevoed tot een juist gebruik van macht”, want de immense technische groei is niet gelijk op gegaan met een ontwikkeling van de mens in verantwoordelijkheid, waarden en geweten. Altijd neigt de mens ertoe een beperkte zelfkennis van de eigen grenzen te ontwikkelen. Daardoor is het mogelijk dat heden ten dage de mensheid niet de ernst ziet van de uitdagingen waarmee zij wordt geconfronteerd, en “de mogelijkheid dat de mens zijn macht verkeerd gebruikt, neemt voortdurend toe”, wanneer “er geen normen voor vrijheid, maar alleen maar voor vermeende eisen van nut en zekerheid bestaan”. De mens is niet volledig autonoom. Zijn vrijheid wordt ziek, wanneer hij zich overgeeft aan de blinde krachten van het onbewuste, van de onmiddellijke behoeften, van het egoïsme, van het brute geweld. In deze zin is de mens onbeschermd blootgesteld aan zijn eigen macht, die blijft groeien, zonder instrumenten te hebben om deze te controleren. Hij kan beschikken over oppervlakkige mechanismen, maar wij kunnen stellen dat het de mens ontbreekt aan een solide ethiek, een cultuur en een spiritualiteit die hem werkelijk grenzen stellen en hem binnen een heldere zelfbeheersing beteugelen.

  

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

Vrijdag – H. Maria Amandina, mgd., en gezellen, mrt.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Als knechten zijn wij niet beter dan de Meester. Onvermijdelijk staat ook ons tegenstand en lijden omwille van het evangelie te wachten. Dat besef kan ons onrustig of angstig maken. Dat is echter nergens goed voor. Wij mogen rekenen op het getuigenis van de Geest. Jezus kiest voor een krachtig beeld. Hij spreekt over schapen en wolven. De tegenstelling kan niet groter zijn! Gods kracht werkt in zachtheid en zwakheid, niet in geweld en kwaadaardigheid.

EERSTE LEZING         Hos. 14, 2-10

Tegen het maaksel van onze handen zeggen wij nooit meer:
Gij zijt onze God.

Uit de Profeet Hosea

Zo spreekt de Heer:
“Bekeer u, Israël, tot de Heer uw God,
want over uw schuld zijt gij gestruikeld.
“Kom met uw woorden als gave,
bekeer u tot de Heer en zeg Hem:
Gij vergeeft toch alle schuld;
aanvaard ook onze goede wil:
wij zullen onze woorden als offerdieren geven.
“Assur kan ons niet redden;
wij zullen niet meer op paarden rijden
en tegen het maaksel van onze handen
zeggen wij nooit meer: Gij zijt onze God.
“Gij, Heer, zijt immers degene
bij wie de wees ontferming vindt.

“Ik wil hen van hun ontrouw genezen – zegt de Heer-
en hun van harte mijn liefde schenken.
“Mijn toorn heeft zich van hen afgewend.
“Ik wil voor Israël zijn als de dauw:
als een lelie zal hij gaan bloeien
en hij zal wortels schieten, als op de Libanon.
“Zijn scheuten lopen uit,
zijn luister evenaart die van de olijfboom,
zijn geur die van de Libanon.
“Zij zullen opnieuw in zijn schaduw zitten;
zij zullen koren kunnen verbouwen,
zij zullen bloeien als de wingerd
en vermaard zijn als de wijn van de Libanon.
“Wat heb Ik dan nog met de afgoden te maken, Efraïm?
“Ik ben het die hem verhoort
en die naar hem omziet.
“Ik ben als een altijd groene cipres:
aan Mij zijn uw vruchten te danken.”

Wie is zo wijs dat hij dit beseft,
wie is zo verstandig dat hij dit inziet?
Inderdaad, recht zijn de wegen van de Heer:
de rechtschapenen bewandelen die,
maar rebellen komen er ten val.

TUSSENZANG       Ps. 51(50), 3-4, 8-9, 12-13, 14, 17

Heer, maak Gij mijn lippen los,
dat mijn mond uw lof kan zingen.

God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid,
delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
Was mijn schuld volkomen van mij af,
reinig mij van al mijn zonden.

Want Gij hebt behagen in oprechtheid,
Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien.
Sprenkel mij met hysop dat ik rein word,
was mij dat ik witter word dan sneeuw.

Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
geef mij weer een vastberaden geest.
Wil mij niet verstoten van uw Aanschijn,
neem uw heilige Geest niet van mij weg.

Geef mij weer de weelde van uw zegen,
maak mij sterk in edelmoedigheid.
Heer, maak Gij mijn lippen los,
dat mijn mond uw lof kan zingen.

ALLELUIA            Ps. 119(118), 18

Alleluia.
Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen, Heer,
de heerlijkheid van uw wet.
Alleluia.

EVANGELIE           Mt. 10, 16-23

Niet gij zijt het die spreekt,
maar door u spreekt de Geest van de Vader.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot de twaalf:
“Zie, Ik zend u als schapen tussen wolven.
“Wees dus omzichtig als slangen en argeloos als duiven.
“Neemt u in acht voor de mensen.
Zij zullen u overleveren aan de rechtbanken
en u geselen in hun synagogen.
“Gij zult voor stadhouders en koningen gebracht worden
omwille van Mij,
om zo ten overstaan van hen en de heidenen
getuigenis af te leggen.
“Maakt u echter wanneer men u overlevert
niet bezorgd over het hoe of wat van uw spreken:
op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat gij moet zeggen.
“Want niet gij zijt het die spreekt,
maar door u spreekt dan de Geest van uw Vader.
“De ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden,
de vader zijn kind;
de kinderen zullen opstaan tegen hun ouders
en hen ter dood doen brengen.
“Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen,
omwille van mijn Naam.
“Wie echter ten einde toe volhardt,
hij zal gered worden.
“Wanneer men u in de ene stad vervolgt
vlucht dan naar de andere.
“Voorwaar, Ik zeg u:
Gij zult niet gereed gekomen zijn met de steden van Israël
op het ogenblik dat de Mensenzoon komt.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 104. Wij kunnen echter niet ontkennen dat de atoomenergie, de biotechnologie, de informatica, de kennis van ons eigen DNA en andere talenten die wij hebben ontwikkeld, ons een huiveringwekkende macht geven. Wat meer is, zij geven degenen die de kennis en vooral de economische macht hebben om deze in te zetten, een indrukwekkende macht over het geheel van het menselijk geslacht en de hele wereld. Nooit heeft de mensheid zoveel macht over zichzelf gehad en niets garandeert dat zij deze goed zal gebruiken, vooral als men kijkt naar de wijze waarop zij van deze macht actueel gebruik maakt. Het is voldoende te herinneren aan de atoombommen die midden in de twintigste eeuw zijn geworpen, evenals aan de grote inzet van de technologie die door het nazisme, het communisme en andere totalitaire regimes ten toon werd gespreid teneinde miljoenen mensen af te slachten, zonder te vergeten dat vandaag voor de oorlog steeds dodelijkere instrumenten ter beschikking staan. In welke handen bevindt zich zoveel macht en in welke kan ze komen? Het is vreselijk gevaarlijk dat zij ligt bij een klein gedeelte van de mensheid.

 

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

Donderdag – HH. Martelaren van Gorcum

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Jezus maakt duidelijk dat de verkondiging van het evangelie gratis moet gebeuren. Wanneer mensen uitgezonden worden om het Rijk Gods te verkondigen dan wordt hun tocht niet bepaald door zorg voor zichzelf, maar door bezorgdheid om Gods Woord. De verkondiger zal de ontvanger de vrede toewensen. Men biedt ze aan. Meer kan men niet doen. De ander is vrij er op in te gaan of niet…

EERSTE LEZING            Hos. 11, 1.3-4.8c-9

Mijn hart slaat om.

Uit de profeet Hosea

Zo spreekt de Heer:
“Toen Israël nog jong was, kreeg Ik hem lief
en uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen.
“Ik ben het
die Efraïm heb leren lopen,
die hem bij zijn armen heb gevat.
“Hij echter wilde maar niet weten
dat Ik het was die hem behoedde.
“Met zachte leidsels heb Ik hem gemend,
met teugels van liefde.
“Ik was voor hem als degenen
die het juk optillen wanneer het tegen de kaken drukt.
“Ik reikte hem zijn voedsel toe.

“Mijn hart slaat om,
heel mijn binnenste wordt week.
“Neen, Ik zal mijn vlammende toorn toch niet koelen,
Efraïm niet opnieuw ten gronde richten,
want Ik ben God, Ik ben geen mens,
Ik ben de Heilige in uw midden.
“Ik laat Mij niet gaan in mijn toorn.”

TUSSENZANG        Ps. 80(79), 2ac, 3b, 15-16

God van de heerscharen, richt ons weer op;
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.

Herder van Israël, hoor ons aan,
die troont op de kerubs, verschijn met luister
en werp uw macht in de strijd.

God van de heerscharen, keer toch terug,
zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard.
Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant,
het stekje dat Gij hebt gekweekt.

ALLELUIA           cf. Hand. 16, 14b

Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

EVANGELIE           Mt. 10, 7-15

Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij geven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot de twaalf:
“Verkondigt op uw tocht:
Het Koninkrijk der hemelen is nabij.
“Geneest zieken, wekt doden op,
reinigt melaatsen en drijft duivels uit.
“Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij geven.
“Tracht dus geen goud, zilver of koper te verwerven
om er uw gordels mee te vullen.
“Verschaft u ook geen reiszak voor onderweg,
geen tweede onderkleed, geen schoeisel of stok,
want de arbeider is zijn onderhoud waard.
“Als gij in een stad of dorp komt, onderzoekt dan
wie waard is u te ontvangen,
en verblijft daar tot gij weer vertrekt.
“Wanneer ge dat huis binnentreedt
brengt het uw vredegroet;
en wanneer het die waard is
moge uw vrede over dat huis komen,
maar wanneer het die niet waard is,
dan kere uw vrede tot u terug.
“Als men u ergens niet ontvangt
en niet naar uw woorden luistert,
verlaat dan dat huis of die stad
en schudt het stof van uw voeten.
“Voorwaar, Ik zeg u:
Op de oordeelsdag
zal het voor het land van Sodom en Gomorra
draaglijker zijn dan voor die stad.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 103. De technische wetenschap is, als zij juist is georiënteerd, in staat niet alleen werkelijk belangrijke dingen tot stand te brengen om de kwaliteit van leven van de mens te verbeteren, van de voorwerpen voor huishoudelijk gebruik tot de grote transportmiddelen, bruggen, gebouwen, openbare ruimten. Zij is ook in staat het schone voort te brengen en de mens, ondergedompeld in de materiële wereld, de “sprong” te laten maken naar de wereld van de schoonheid. Kan men de schoonheid van een vliegtuig of van sommige wolkenkrabbers ontkennen? Er zijn kostbare schilder-of muziekwerken die tot stand zijn gebracht, doordat men zijn toevlucht nam tot nieuwe technische instrumenten. Zo maakt men in de zoektocht van de technicus naar schoonheid en in wie naar deze schoonheid kijkt, de sprong naar een echt menselijke schoonheid.

 

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

Woensdag in de veertiende week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Net als bij Amos, kunnen we ons bij Hosea een beeld vormen van de profane geschiedenis van de achtste eeuw. Sommige orakels spreken over een welvaartsperiode die zich uit in de luxe in de heiligdommen, maar die de tegenspraak tussen de religieuze praktijken en het morele leven niet verheelt. Andere teksten – zoals die van vandaag – verwijzen duidelijk naar de periode van verval in de tweede helft van die eeuw. Het Noordrijk loopt naar zijn einde. Is Samaria al gevallen? Is de koning reeds afgezet? De tekst zegt het niet letterlijk, maar alles wijst erop dat we dicht bij het einde (722-21) staan.

EERSTE LEZING        Hos. 10, 1-3.7-8.12

Het is nu tijd om de Heer te zoeken.

Uit de Profeet Hosea

Israël is een weelderige wijnstok,
die ook weelderige vruchten draagt.
En hoe talrijker die vruchten zijn,
des te talrijker maakt Israël zijn altaren.
Hoe mooier zijn land wordt,
des te mooier versiert het zijn wij-stenen.
Omdat zij zo dubbelhartig zijn,
zullen zij nu hun schuld gaan boeten.
De Heer zelf geeft hun altaren de nekslag
en slaat de wij-stenen stuk.
Ja, dan zullen wij zeggen:
“Wij hebben geen koning,
want als wij de Heer niet vrezen,
wat helpt ons de koning dan?”
Samaria is tot zwijgen gebracht,
zijn koning is als een afgebroken tak
die op het water drijft.
De gruwelhoogten – die zonde van Israël –
worden verwoest.
Doornen en distels overwoekeren hun altaren.
Dan roepen zij de bergen toe: “Bedekt ons!”
en de heuvels: “Valt op ons neer!”
Zaait rechtschapenheid,
dan zult gij goedheid oogsten;
ontgint het braakland.
Het is nu de tijd om de Heer te zoeken,
totdat Hij komt en de gerechtigheid over u laat regenen.

TUSSENZANG        Ps. 105(104), 2-3, 4-5, 6-7

Zoekt altijd het Aanschijn van de Heer.

Bezingt Hem en tokkelt de snaren voor Hem,
verhaalt al zijn wondere werken.
Gaat groot op de heilige Naam van de Heer,
verheugt u, gij die Hem aanhangt.

Verlaat u op Hem, op zijn machtige arm,
blijft altijd zijn Aanschijn zoeken.
Vergeet nooit de wonderen die Hij deed,
zijn tekenen en zijn beloften.

Gij, kroost van zijn dienaar Abraham,
gij, zonen van Jakob, zijn welbeminde.
De Heer, Hij is onze enige God,
wat Hij beslist, geldt voor heel de aarde.

ALLELUIA          Ps. 95(94), 8ab

Alleluia.
Luistert heden naar de stem van de Heer
en weest niet halsstarrig.
Alleluia.

EVANGELIE           Mt. 10, 1-7

Gaat naar de verloren schapen van het huis van Israël.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd riep Jezus zijn twaalf leerlingen bij zich
en gaf hun de macht
om de onreine geesten uit te drijven
en alle ziekten en kwalen te genezen.
Dit zijn de namen van de twaalf apostelen:
als eerste: Simon, die Petrus wordt genoemd,
met zijn broer Andreas;
Jakobus, de zoon van Zebedeüs, met zijn broer Johannes;
Filippus en Bartolomeüs,
Tomas en Matteüs de tollenaar,
Jakobus, de zoon van Alfeüs,
Taddeüs, Simon de IJveraar
en Judas Iskariot, die Hem verraden heeft.
Deze twaalf zond Jezus uit met de opdracht:
“Begeeft u niet onder de heidenen
en gaat niet binnen in een stad van de Samaritanen;
gij moet veeleer gaan
naar de verloren schapen van het huis van Israël.
“Verkondigt op uw tocht:
Het Koninkrijk der hemelen is nabij.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

I. De technologie: creativiteit en macht

102. De mensheid is een nieuw tijdperk binnen getreden waarin de macht van de technologie ons voor een tweesprong plaatst. Wij zijn de erfgenamen van twee eeuwen geweldige golven van verandering: de stoommachine,  de spoorweg, de telegraaf, de elektriciteit, de auto, het vliegtuig, de chemische industrieën, de moderne geneeskunde, de informatica en meer recent de digitale revolutie, de robotica, de biotechnologieën en de nanotechnologieën. Het is juist zich te verheugen over deze vorderingen en enthousiast te raken ten opzichte van de ruime mogelijkheden die deze voortdurende vernieuwingen voor ons openen, omdat “wetenschap en techniek een schitterend product zijn van de menselijke creativiteit, die een gave van God is”. De verandering van de natuur voor nuttige doeleinden is vanaf het begin een kenmerk van het menselijk geslacht en zo “brengt” de techniek “de spanning van de menselijke geest tot uitdrukking bij het stapsgewijs overwinnen van bepaalde materiële beperkingen”. De technologie heeft talloos kwaad dat de mens trof, beperkt en bestreden. Wij kunnen niet anders dan de bereikte vooruitgang, vooral in de geneeskunde, de techniek en op het gebied van de communicatie waarderen en er dankbaar voor zijn. En hoe zouden wij niet erkentelijk zijn voor alle inspanningen van veel wetenschappers en technici die alternatieven voor een duurzame ontwikkeling hebben uitgewerkt?

 

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

Dinsdag in de veertiende week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Het is een troostende en sterkende gedachte te beseffen dat de Heer naar ons omziet. Hij wil ons nabij zijn, wie wij ook zijn, met wat wij in ons leven ook meedragen. Zijn wij niet allen schapen zonder herder? De Heer wil ons nabij zijn in zijn gezondenen. Dat zijn alle gedoopten! Het Rijk Gods groeit daar waar mensen gestalte geven aan hun geloof in Gods nabijheid voor allen. Daaraan mogen wij meewerken.

EERSTE LEZING      Hos. 8, 4-7.11-13
Zij zaaien wind, maar storm zullen zij oogsten.

Uit de Profeet Hosea

Zo spreekt de Heer :
“De kinderen van Israël hebben koningen aangesteld,
maar buiten Mij om;
zij hebben zich leiders gekozen,
maar buiten mijn weten.
“Van hun zilver en goud maakten zij afgodsbeelden,
goed om stukgeslagen te worden.
“Verwijder toch uw stierenbeeld, Samaria!
“Mijn toorn ontbrandt tegen hen.
“Hoelang zal het nog duren?
“Zijn zij dan niet tot onschuld in staat?
“Ja, die afgod komt uit Israël,
door een kunstenaar daar gemaakt,
maar het is geen god.
“Ja, het zal versplinterd worden,
dat stierenbeeld van Samaria!
“Ja, zij zaaien wind,
maar storm zullen zij oogsten;
de halmen waar geen groei in zit
geven geen meel,
en al gaven zij het wel,
vreemden vraten het op.
“Ja, Efraïm heeft zijn altaren talrijk gemaakt,
maar ze dienden om te zondigen,
altaren om te zondigen!
“Al schrijf Ik mijn wet ook nog zo vaak aan hem voor,
zij geldt als de wet van een vreemde.
“Zij brengen offers naar hun eigen welbehagen
en eten van het offervlees,
maar de Heer aanvaardt die niet.
“Nu herinnert Hij zich hun schuld
en straft Hij hun zonden:
zij gaan naar Egypte terug!”

TUSSENZANG         Ps. 115(113B), 3-4, 5-6, 7-8, 9-10

Israëls volk vertrouwt op de Heer.

De God van Israël is in de hemel,
Hij handelt zoals Hij verkiest.
Hun afgodsbeelden zijn zilver en goud,
dor mensenhanden vervaardigd.

Zij hebben een mond maar zij spreken niet,
zij hebben ogen en zien niet;
zij hebben oren maar horen niet,
zij hebben een neus maar zij ruiken niet.

Zij hebben handen en tasten niet,
zij hebben voeten en lopen niet,
er komt geen geluid uit hun keel.
Al even onnozel is hij die ze maakt,
en die nu vertrouwt op hun macht.

Israëls volk vertrouwt op de Heer,
Hij is hun helper en schild.
Aärons stam vertrouwt op de Heer,
Hij is hun helper en schild.

ALLELUIA        Ps. 27(26), 11

Alleluia.
Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand,
leid mij langs effen paden.
Alleluia.

EVANGELIE            Mt. 9, 32-38
De oogst is wel groot maar arbeiders zijn er weinig.

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd bracht men Jezus een stomme
die door de duivel bezeten was.
Zodra de duivel was uitgedreven begon de stomme te spreken.
De mensen zeiden vol verbazing:
“Nog nooit heeft men in Israël zo iets gezien”.
Maar de Farizeeën zeiden:
“De vorst der duivels stelt Hem in staat
de duivels uit te drijven.”

Jezus ging rond door alle steden en dorpen,
waar hij onderricht gaf in hun synagogen
en de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk
en alle ziekten en kwalen genas.
Bij het zien van die menigte mensen
werd Hij door medelijden bewogen,
omdat ze afgetobd neerlagen
als schapen zonder herder.
Toen sprak Hij tot zijn leerlingen:
“De oogst is wel groot
maar arbeiders zijn er weinig.
“Vraagt daarom de Heer van de oogst
arbeiders te sturen om te oogsten.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

Hoofdstuk drie

De menselijke wortel van de ecologische crisis

101. Het dient ons tot niets de symptomen te beschrijven, als wij de menselijke oorsprong van de ecologische crisis niet erkennen. Er is een wijze van leven en menselijk handelen die tekort schiet en de werkelijkheid zodanig weerspreekt dat zij haar vernietigt. Waarom kunnen wij  niet hierbij blijven stilstaan om erover na te denken? Ik stel daarom dan ook voor ons te concentreren op het heersende technocratische paradigma en de plaats die de mens en zijn handelen in de wereld daarin innemen.

  

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

Maandag – H. Maria Goretti, mgd. en mrt.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf  7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Jezus vraagt van Jaïrus twee dingen: niet bang zijn en blijven geloven. Wie angstig wordt valt immers terug op zichzelf en rekent enkel op zichzelf. Dat biedt geen heil. Blijven geloven betekent ook als er iets onherroepelijks zoals een sterven gebeurt, toch met God verbonden zijn. De Heer neemt het meisje bij de hand en zegt: ‘Sta op’. Dat woord is tot ieder van ons gericht. Wij worden uitgenodigd ‘in het Verbond met God’ te blijven staan.

EERSTE LEZING      Hos. 2, 16.17b-18.21-22

Ik neem u als mijn bruid, voor altijd.

Uit de Profeet Hosea

Zo spreekt de Heer :
“Mijn ontrouwe bruid,
weldra lok Ik haar weer naar Mij toe,
zorg Ik dat zij naar de woestijn gaat
en spreek Ik tot haar hart.
“Daar wordt zij weer gewillig,
zoals in de dagen van haar jeugd
toen zij optrok uit Egypte.
“Op die dag – zo luidt de godsspraak van de Heer –
zult gij tot Mij roepen: Mijn man!
“Nooit roept gij Mij dan meer toe: Mijn Baäl!
“Ik neem u als mijn bruid, voor altijd,
als mijn bruid in recht en gerechtigheid,
in goedheid en erbarming,
als mijn bruid, in onverbrekelijke trouw:
dan zult gij de Heer leren kennen.”

TUSSENZANG         Ps. 145(144), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9

De Heer is vol liefde en medelijden.

U wil ik prijzen, Heer, iedere dag,
uw Naam verheerlijken voor altijd.
De Heer is groot en alle lof waardig,
zijn grootheid is niet te doorgronden.

Uw daden verhaalt geslacht aan geslacht,
uw macht wordt alom verkondigd.
Men spreekt van uw luister en majesteit,
verspreidt de faam van uw wonderdaden.

Uw huiveringwekkende macht wordt vermeld,
uw grootheid door ieder geprezen.
Zij zingen de lof van uw grote mildheid
en juichen om uw rechtvaardigheid.

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

ALLELUIA       Ps. 25(24), 4c, 5a

Alleluia.
Leer mij uw paden kennen, Heer;
leid mij volgens uw woord.
Alleluia.

EVANGELIE       Mt. 9, 18-26

Mijn dochter is zo juist gestorven:
maar kom en zij zal weer levend worden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Terwijl Jezus eens tot de menigte sprak
kwam er een overste naar Hem toe,
wierp zich voor Hem neer en zei:
“Mijn dochter is zo juist gestorven:
maar kom haar de hand opleggen
dan zal zij weer levend worden.”
Jezus stond op en ging met hem mee,
vergezeld van zijn leerlingen.
Plotseling naderde Hem van achteren een vrouw
die al twaalf jaar lang aan bloedvloeiingen leed,
en raakte de zoom van zijn mantel aan.
Want ze zei bij zichzelf:
“Als ik alleen maar zijn mantel kan aanraken
zal ik genezen zijn.”
Maar Jezus keerde zich om,
en toen Hij haar zag sprak Hij:
“Heb goede moed dochter,
uw geloof heeft u genezen.”
En vanaf dat ogenblik was de vrouw gezond.
Toen Jezus in het huis van de overste kwam
en de fluitspelers en het misbaar makende volk zag
sprak Hij:
“Gaat heen,
want het meisje is niet gestorven maar slaapt.”
Doch ze lachten Hem uit.
Toen al dat volk buitengezet was,
trad Hij naderbij,
greep haar hand
en het meisje stond op.
Het verhaal hiervan deed de ronde door heel die streek.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 100. Uit het Nieuwe Testament spreekt ons niet alleen van de aardse Jezus en zijn zo concrete en liefdevolle relatie met de wereld. Het laat ons Hem ook zien als verrezen en verheerlijkt, aanwezig in heel de schepping met zijn universele heerschappij: “want in Hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid, om door Hem het heelal met zich te verzoenen en vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, om alles in de hemelen en op de aarde te verzoenen, door Hem alleen” (Kol. 1, 19-20). Dit richt ons op het einde der tijden, wanneer de Zoon de Vader alles in handen zal geven zodat “God alles in alles is” (1 Kor. 15, 28). Zo doen de schepselen van deze wereld zich aan ons niet meer voor als een puur natuurlijke werkelijkheid, omdat de verrezen Heer ze op mysterieuze wijze omgeeft en richt op een bestemming van volheid. Dezelfde bloemen op het veld en de vogels die Hij verwonderd zag met zijn menselijke ogen, zijn nu vol van zijn lichtende tegenwoordigheid.

 

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag