http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag in de tweeëndertigste week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De auteur van Wijsheid, die in Egypte verblijft, houdt eraan op het einde van zijn boek de triomfantelijke uittocht en de plagen die eraan voorafgingen te beschrijven. Zo onderlijnt hij de superioriteit van het joodse volk op Egypte. De lezing van vandaag kiest daar twee stukken uit. Vooreerst de laatste plaag: de dood van de Egyptische eerstgeborenen. Daarna: de doortocht door de Rode Zee, met als slot een doxologie.

EERSTE LEZING                                                  Wijsh. 18, 14-16; 19, 6-9
Een effen weg werd zichtbaar door de Rode Zee,
uw kinderen waren als huppelende lammeren.

Uit het boek Wijsheid

Terwijl een diep stilzwijgen de wereld omsloot
en de nacht het midden van haar loopbaan bereikte,
sprong uw almachtige woord, Heer God,
van zijn koningstroon in de hemel,
en daalde als een onweerstaanbaar krijger af
op deze verloren aarde.
Als klievend zwaard voerde het uw waarachtig bevel.
Het zaaide dood en verderf rondom.
Machtig verheven stond het daar,
de hemel rakend en toch rustend op de aarde!
Want heel de schepping, in al haar veelzijdigheid,
werd in nieuwe vormen gegoten,
en moest zich buigen voor uw stem
opdat uw kinderen ongedeerd zouden blijven!
De wolk bedekte de legerplaats met haar schaduw;
waar vroeger water was geweest, rees nu het droge op,
een effen weg werd zichtbaar door de Rode Zee,
een groene vlakte waar eens de golven bruisten!
En als één man trok uw volk er doorheen,
beschermd door uw hand,
ooggetuigen van uw wonderlijke tekenen.
Zij waren als paarden die naar de weide worden gebracht,
als huppelende lammeren,
en zij prezen U, Heer, U, hun verlosser!

TUSSENZANG                                       Ps. 105(104), 2-3, 36-37, 42-43

Vergeet nooit de wonderen die de Heer deed.
Alleluia.

Bezingt de Heer en tokkelt de snaren voor Hem,
verhaalt al zijn wondere werken.
Gaat groot op de heilige Naam van de Heer,
verheugt u, gij die Hem aanhangt.

Hij sloeg alle eerstgeborenen neer,
Hij doodde hun oudste zonen.
Toen liet Hij zijn volk gaan met zilver en goud,
geen man hoefde achter te blijven.

De Heer was indachtig zijn heilig woord,
tot Abraham eenmaal gesproken.
Hij voerde zijn volk met vreugde weg,
zijn uitverkorenen onder gejubel.

ALLELUIA                                                    Kol. 3, 16a, 17c

Alleluia.
Het woord van Christus
moge in volle rijkdom onder u wonen ;
dankt God de Vader door Hem.
Alleluia.

EVANGELIE                                                   Lc. 18, 1-8
Zou God geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen
die dag en nacht tot Hem roepen?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd leerde Jezus zijn leerlingen in een gelijkenis
dat zij steeds moesten bidden en daarin niet versagen.
Hij zei:
“Er was eens in een zekere stad een rechter
die zich om God noch gebod bekommerde.
Er was ook een weduwe in die stad
die herhaaldelijk bij hem kwam met het verzoek:
Verschaf mij recht ten opzichte van mijn tegenstander.
Een tijdlang wilde die rechter niet,
maar daarna zei hij bij zichzelf:
Al bekommer ik mij om God noch gebod,
toch zal ik die weduwe recht verschaffen
om niet langer geplaagd te worden
door haar eindeloze bezoeken.
En de Heer sprak:
Hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt!
Zou God dan geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen
die dag en nacht tot Hem roepen,
of zal Hij ten opzichte van hen onbewogen blijven?
Ik zeg u: Hij zal hun spoedig recht verschaffen.
Maar: zal de Mensenzoon bij zijn komst
het geloof op aarde vinden?”

__________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

117. Het gebrek aan bezorgdheid om de schade aan de natuur en het effect van de beslissingen op het milieu te meten is alleen maar een duidelijke weerspiegeling van een geïnteresseerdheid om de boodschap te erkennen die in de structuren zelf van de natuur staat geschreven. Wanneer men in de werkelijkheid zelf niet het belang van een arme, van een menselijke embryo, van iemand met een handicap – om maar enkele voorbeelden te noemen -, erkent, zal men moeilijk de kreten van de natuur kunnen horen. Alles is met elkaar verbonden. Als het menselijk wezen zich onafhankelijk van de werkelijkheid verklaart en zich tot absoluut heerser maakt, dan verbrokkelt de basis zelf van zijn bestaan, omdat “de mens in plaats van zijn rol als medewerker van God in het scheppingswerk te vervullen zich in Gods plaats stelt en zo uiteindelijk de opstand van de natuur oproept”.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Saturday in the thirty-second week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION
The author of Wisdom, who stays in Egypt, insists on describing at the end of his book the triumphant exodus and the plagues that preceded it. In this way, he underlines the superiority of the Jewish people over Egypt. Today’s reading chooses two parts from this. First, the last plague: the death of the Egyptian first-born. Then: the crossing of the Red Sea, ending with a doxology.

FIRST READING       Wis. 18, 14-16; 19, 6-9
A level road was seen through the Red Sea,
thy children were like leaping lambs.

From the book of Wisdom

While a deep silence enveloped the world
and the night reached the middle of its course,
your almighty word, Lord God,
sprang from his throne in heaven,
and descended like an irresistible warrior
upon this lost earth.
Like a cleaving sword it carried out your true command.
It sowed death and destruction all around.
Mighty exalted it stood,
touching heaven and yet resting on earth!
For the whole of creation, in all its variety,
was cast into new shapes,
and had to bow to your voice
that your children may remain unharmed!
The cloud covered the camp with its shadow.
Where before there had been water, now the dry land rose up,
a level road was seen through the Red Sea,
a green plain where once the waves roared!
And as one man thy people passed through it,
protected by your hand,
eyewitnesses of your wondrous signs.
They were like horses brought to pasture,
like lambs prancing,
and they praised you, Lord, you, their saviour!

Interludium      Ps. 105(104), 2-3, 36-37, 42-43

Never forget the wonders which the Lord did.
Alleluia.

Sing to the Lord and pluck the strings for Him,
recount all His wondrous works.
Go ye great in the holy Name of the Lord,
rejoice, ye that follow him.

He struck down all the firstborn,
He slew their eldest sons.
Then he let his people go with silver and gold,
not a man was left behind.

The Lord was mindful of his holy word,
once spoken to Abraham.
He led his people away with joy,
His chosen ones with jubilation.

ALLELUIA    Col 3, 16a, 17c

Alleluia.
The word of Christ
May it dwell among you in all its richness;
give thanks to God the Father through Him.
Alleluia.

GOSPEL      Lk. 18, 1-8
Would not God render justice to his chosen ones
who cry out to Him day and night?

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

In those days Jesus taught his disciples in a parable
that they should always pray and not falter.
He said:
“Once upon a time there was a judge in a certain city
who cared neither for God nor for the commandment.
There was also a widow in that city
who repeatedly came to him with the request:
Give me justice against my opponent.
For a time that judge would not,
but then he said to himself:
Though I care for neither God nor commandment,
I will give this widow justice
so that I will no longer be plagued
by her endless visits.
And the Lord said:
Hear what the unjust judge says!
Will not God then give justice to His chosen ones
who cry out to Him day and night,
or will He be unmoved by them?
I say to you, He will soon bring justice to them.
But will the Son of Man, at his coming, find faith on earth?

__________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

117. The lack of concern to measure the damage to nature and the effect of decisions on the environment is only a clear reflection of an interest in recognising the message written in the very structures of nature. If one does not recognise in reality itself the importance of a poor person, of a human embryo, of someone with a disability – to name but a few examples – one will find it difficult to hear nature’s cries. Everything is connected. If the human being declares himself independent of reality and makes himself the absolute ruler, then the very basis of his existence crumbles, because “instead of fulfilling his role as God’s co-worker in the work of creation, man puts himself in God’s place and thus ultimately incites the revolt of nature”.

To be continued                   For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Vrijdag – H. Josafat, b. en mrt.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Vandaag horen we een lezing die ook Paulus later inspireert in de Romeinenbrief. De auteur heeft veel aandacht voor de afgodendienst, waarvan hij in Egypte maar al te veel voorbeelden zag.  Merkwaardig is enerzijds de mildheid voor de heidenen omwille van hun zoeken (cf. eucharistisch gebed nr.IV) naar God. Anderzijds hebben ze geen excuses: verwijst niet alle aardse realiteit  naar de opperste maker ervan: onze Schepper? Koesteren wij ‘afgoden’ in ons leven?

EERSTE LEZING                                                   Wijsh. 13, 1-9
Als zij in staat geweest zijn door te stoten
tot de kennis van het heelal,
hoe hebben zij dan de Heer van dat alles niet te voren ontdekt?

Uit het boek Wijsheid

Van nature dwaas waren alle mensen,
die van God niet wisten,
die niet in staat waren
in de zichtbare goederen Hem die is, te herkennen,
die wél de werken zagen, en tóch de Kunstenaar niet kenden,
maar die het vuur, de wind, of de trillende lucht,
of de sterrenwereld, het geweld van het water,
of de lichten aan het uitspansel
beschouwden als goden die de wereld besturen.
Als zij van deze dingen goden gemaakt hebben
omdat zij bevangen waren van hun schoonheid,
dan mogen wij weten dat de Heer van dit alles
zoveel schoner is:
Want de Schepper van dat alles
is ook de oorsprong van alle schoonheid!
En als zij getroffen waren door de kracht
en het geweld van die dingen,
laten zij dan begrijpen
dat de Maker van dat alles zoveel machtiger is!
Uitgaande van de grootheid en de schoonheid van de schepselen
kan men immers door vergelijking komen
tot de kennis van de Schepper!
Zeker, men mag deze mensen niet al te streng berispen:
zij dwalen wel, maar zij zoeken toch God
en willen Hem vinden.
Zij onderzoeken zijn werken waartussen zij leven,
en geloven hun ogen, want wat zij zien is mooi.
Anderzijds zijn zij toch niet te verontschuldigen:
Want als zij in staat geweest zijn
door te stoten tot de kennis van het heelal,
hoe hebben zij dan de Heer van dat alles
niet tevoren ontdekt?

TUSSENZANG                                                      Ps. 19(18), 2-3, 4-5

De hemel verkondigt Gods heerlijkheid.

De hemel verkondigt Gods heerlijkheid,
het uitspansel toont ons het werk van zijn handen.
De dag roept het toe aan de volgende dag,
de nacht geeft het door aan de nacht.

Geen woord wordt gesproken, geen stem weerklinkt,
geen enkel geluid is te horen ;
toch klinkt over heel de aarde hun roep,
hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld.

ALLELUIA                                                   Fil. 2, 15-16

Alleluia.
Schittert als sterren in het heelal,
en houdt vast het woord des levens.
Alleluia.

EVANGELIE                                             Lc. 17, 26-37
Zo zal het ook zijn
op de dag waarop de Mensenzoon zich openbaart.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Zoals het was in de dagen van Noach,
zo zal het ook zijn in de dagen van de Mensenzoon.
Zij aten en dronken, huwden en werden ten huwelijk gegeven
tot op de dag waarop Noach de ark binnenging
en de zondvloed kwam die allen verdelgde.
Of zoals het was in de dagen van Lot:
zij aten en dronken, kochten en verkochten,
plantten en bouwden,
maar op de dag dat Lot uit Sodom vertrok
regende het uit de hemel brandende zwavel die allen verdelgde;
zo zal het ook zijn
op de dag waarop de Mensenzoon zich openbaart.
Wie die dag zich op het dak bevindt
terwijl zijn bezittingen binnenshuis zijn,
moet niet naar beneden komen om ze te halen;
en zo moet wie op het land is niet terugkeren.
Denkt aan de vrouw van Lot.
Wie zijn leven tracht te redden zal het verliezen
en wie het verliest zal het behouden.
Ik zeg u: als er die nacht twee in een bed liggen,
zal de een worden meegenomen en de ander achtergelaten.
Als twee vrouwen samen bezig zijn met malen
zal de een worden meegenomen en de ander achtergelaten.”
Toen de leerlingen Hem daarop vroegen:
“Waar, Heer?”
antwoordde Hij hun:
“Waar het lijk ligt, daar zullen de gieren zich
verzamelen.”

____________________________________________________________________

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

116. In de moderne tijd heeft er een opmerkelijke antropocentrische buitensporigheid plaatsgevonden die in een andere gedaante iedere verwijzing naar iets gemeenschappelijks en iedere poging de maatschappelijke banden te versterken blijft ondermijnen. Daarom is het ogenblik gekomen om opnieuw aandacht te besteden aan de werkelijkheid met de grenzen die zij stelt en die op hun beurt de mogelijkheid vormen van een gezondere en vruchtbaardere menselijke en maatschappelijke ontwikkeling. Een niet adequate presentatie van de christelijke antropologie heeft uiteindelijk een verkeerde opvatting bevorderd van de relatie van de mens met de wereld. Vaak is een Prometheïsche droom van heerschappij over de wereld doorgegeven, die de indruk heeft gewekt dat zorg voor de natuur iets voor zwakke figuren is. Een juiste interpretatie van de idee over de mens als heer van het heelal is daarentegen dit te verstaan als verantwoordelijke beheerder.

Wordt vervolgd          Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

______________________________________________________________________

Friday – Saint Josaphat, b. and Mar.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION
Today we hear a reading that also inspires Paul later on in the letter to the Romans. The author pays much attention to idolatry, of which he saw all too many examples in Egypt.  Remarkable is on the one hand the leniency for the heathen because of their search (cf. Eucharistic prayer no.IV) for God. On the other hand, they have no excuses: does not all earthly reality refer to its supreme creator: our Creator? Do we cherish ‘idols’ in our lives?

FIRST READING      Wis. 13, 1-9
If they have been able to penetrate
to the knowledge of the universe,
how have they not discovered the Lord of all this beforehand?

From the book of Wisdom

Foolish by nature were all men
who knew not of God,
who were not able
in the visible goods the One who is, to recognise,
who saw the works, and yet knew not the artist,
but the fire, or the wind, or the trembling air,
or the starry world, the violence of the water,
or the lights in the firmament
regarded as gods who govern the world.
If they have made gods of these things
because they were captivated by their beauty,
then may we know that the Lord of all this
is so much more beautiful:
For the Creator of all that
is also the origin of all beauty!
And if they were struck by the power
and the violence of those things,
then let them understand
that the Maker of all that is so much more powerful!
Starting from the greatness and the beauty of the creatures
one can come by comparison
to the knowledge of the Creator!
Certainly, one should not rebuke these people too harshly:
They do err, but they seek God
and they want to find Him.
They search out His works among which they live,
and believe their eyes, for what they see is beautiful.
For on the other hand they are not to be excused:
If they have been able to penetrate to the knowledge of the universe,
how then did they not discover beforehand the Lord of all things?

INTERLUDIUM       Ps. 19(18), 2-3, 4-5

The heavens declare the glory of God.

The heavens declare the glory of God,
the firmament shows us the work of his hands.
The day proclaims it to the next day,
the night passes on to the night.

Not a word is spoken, not a voice is heard,
not a sound is heard ;
yet their cry rings out over the whole earth,
their message penetrates to the edge of the world.

ALLELUIA    Phil. 2, 15-16

Alleluia.
Shine like stars in the universe,
and hold fast the word of life.
Alleluia.

GOSPEL      Lk. 17, 26-37
So shall it be
on the day when the Son of Man is revealed.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

In those days Jesus said to his disciples:
“As it was in the days of Noah,
so it will be in the days of the Son of Man.
They ate and drank and married and were given in marriage
until the day when Noah entered the ark
and the flood came and destroyed them all.
Or as it was in the days of Lot:
they ate and drank, bought and sold,
planted and built,
but on the day that Lot departed from Sodom
it rained down from heaven a burning sulfur that destroyed them all;
so shall it be
on the day when the Son of Man is revealed.
Whoever is on the roof that day
while his possessions are within the house,
must not come down to get them;
and so whosoever is in the land must not return.
Remember Lot’s wife.
He who tries to save his life will lose it
and he who loses it will keep it.
I say unto you, if there be two in a bed that night,
one will be taken and the other left behind.
If two women are grinding together
one will be taken and the other left behind.”
When the disciples thereupon asked Him:
“Where, Lord?”
He answered them:
“Where the corpse lies, there the vultures will
will gather.”

____________________________________________________________________

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home by Pope Francis

116. In modern times there has been a remarkable anthropocentric excess which, in another guise, continues to undermine any reference to anything in common and any attempt to strengthen social ties. Therefore, the time has come to pay renewed attention to reality with its limits, which in turn constitute the possibility of a healthier and more fruitful human and social development. An inadequate presentation of Christian anthropology has ultimately promoted a misunderstanding of man’s relationship with the world. A Promethean dream of dominion over the world has often been passed on, which has given the impression that caring for nature is something for weak characters. A correct interpretation of the idea of man as lord of the universe is instead to understand this as responsible stewardship.

To be continued                             For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

______________________________________________________________________

Donderdag – H. Martinus van Tours, b.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
In het tweede deel van zijn boek geeft de auteur de vrije loop aan zijn enthousiaste beschrijving van de Wijsheid. Hij geeft haar niet minder dan 22 attributen en beschrijft haar wezen en haar kracht. Van geslacht tot geslacht daalt ze neer in heilige zielen en maakt hen tot vrienden van God. Werkelijk niets gaat de Wijsheid te boven. (Naast de diepe religieuze inslag, kan men hier ook de hoogstaande literaire vlucht bewonderen, maar er is duidelijk invloed van het Griekse filosofisch denken.)

EERSTE LEZING                                              Wijsh. 7,22-8, 1
De wijsheid is een afglans van het eeuwig licht,
een onbeslagen spiegel van de goddelijke werkzaamheid.

Uit het boek Wijsheid

De wijsheid is een geest, verstandig en heilig,
enig, veelzijdig en fijnzinnig,
beweeglijk, doordringend en zuiver,
helder, onkwetsbaar, bedacht op het goede en scherp,
onweerstaanbaar, weldadig en menslievend;
vastberaden, zeker en rustig,
alles kunnend en alles overziend;
alle andere geesten doordringt zij,
hoe scherp, zuiver en verheven zij ook zijn.
Niets is zo beweeglijk als de wijsheid,
zij doordringt en doortrekt alles
door de kracht van haar reinheid!
Zij ontspringt immers aan de macht van God zelf,
is een zuivere afstraling van de glorie van de Almachtige,
en daarom is zij voor geen besmetting vatbaar.
Zij is een afglans van het eeuwig licht,
een onbeslagen spiegel van de goddelijke werkzaamheid,
en beeld van zijn goedheid.
Zij is alleen, maar kan alles,
zij rust in zichzelf, maar maakt alles nieuw;
van geslacht tot geslacht daalt ze af in heilige zielen,
en maakt ze tot vrienden van God en de profeten!
Want God bemint slechts degenen
die vertrouwd zijn met de wijsheid.
Zij is schoner dan de zon,
schoner dan heel het leger der sterren;
zij overtreft zelfs het licht van de dag,
want op de dag volgt de nacht,
maar de wijsheid wijkt voor geen boosheid.
Haar kracht strekt zich uit
van het ene uiteinde der aarde tot het andere,
en zij beschikt over alles
tot welzijn van allen.

Tussenzang                                 Ps. 119(118), 89, 90, 91, 130, 135, 175

Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig.

Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig,
het staat in de hemel vast ;
uw trouw is bestendig voor alle geslachten,
zo vast als de aarde die Gij hebt gemaakt.

Zoals Gij bepaald hebt, zo is het voor immer,
want al wat bestaat dient U.
De uitleg van Uw woorden geeft klaarheid,
schenkt wijsheid aan wie onervaren is.

Laat voor Uw dienaar Uw Aangezicht stralen,
laat mij Uw beschikkingen zien.
Mijn geest moge leven en altijd U prijzen
en steunen op wat Gij bepaalt.

ALLELUIA                                          cf. Ef. 1, 17-18

Alleluia.
De God van onze Heer Jezus Christus
moge ons innerlijk oog verlichten,
om te zien, hoe groot de hoop is
waartoe Hij ons roept.
Alleluia.

EVANGELIE                                               Lc. 17, 20-25
Het Rijk Gods is midden onder u.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

Toen Jezus door de Farizeeën de vraag werd gesteld,
wanneer het Rijk Gods zou komen,
gaf Hij hun ten antwoord:
“De komst van het Rijk Gods kunt ge niet waarnemen.
Men kan niet zeggen: Kijk, hier is het, of daar is het.
Want het Rijk Gods is midden onder u.”

Verder zei Hij tot zijn leerlingen:
“Er zal een tijd komen, dat gij zult wensen
één dag van de Mensenzoon te zien
maar gij zult de Mensenzoon niet zien.
Als men u zal zeggen:
Zie, Hij is daar, of: Zie, Hij is hier,
gaat er dan niet naar toe en volgt ze niet.
Want wanneer zijn dag komt
zal de Mensenzoon zijn als de opflitsende bliksem,
die schittert van het ene einde van de hemel tot het andere.
Maar eerst moet Hij veel lijden
en door dit geslacht verworpen worden.”

____________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

III. Crisis en gevolgen van het moderne antropocentrisme

115. Het moderne antropocentrisme heeft uiteindelijk paradoxaal de technische rede boven de werkelijkheid gesteld, want “deze mens accepteert de natuur niet meer als geldige norm, noch als levende toevlucht. Hij ziet haar zonder hypothese objectief als ruimte en materie waarbinnen een werk moet worden verwezenlijkt waarop men zich volledig moet storten, en het maakt niet uit wat het resultaat daarvan zal zijn”. Zo wordt de intrinsieke waarde van de wereld gebagatelliseerd. Maar als de mens zijn ware plaats niet opnieuw ontdekt, begrijpt hij niet op een adequate wijze zichzelf en weerspreekt hij uiteindelijk de eigen werkelijkheid. “Niet alleen de aarde is aan de mens gegeven, die haar gebruiken moet met eerbiediging van de oorspronkelijke bedoeling, volgens welke ze hem geschonken is als een goed, maar ook is de mens aan zichzelf gegeven door God en hij moet daarom de natuurlijke en zedelijke structuur respecteren waarmee hij begiftigd is”.

Wordt vervolgd          Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

______________________________________________________________________

Thursday – Saint Martin of Tours, b.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening their hearts
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION
In the second part of his book, the author gives free rein to his enthusiastic description of Wisdom. He gives her no less than 22 attributes and describes her being and her power. From generation to generation, she descends into holy souls and makes them friends of God. Truly, nothing surpasses Wisdom. (In addition to the deep religious slant, one can also admire the high literary flight, but there is a clear influence of Greek philosophical thinking).

FIRST READING      Wis. 7,22-8, 1
Wisdom is a glimmer of eternal light,
an unblurred mirror of the divine activity.

From the book of Wisdom

Wisdom is a spirit, wise and holy,
single, versatile and subtle,
agile, penetrating and pure,
bright, invulnerable, careful of the good, sharp,
irresistible, beneficent and humane;
resolute, sure and calm,
Able to do all things and to oversee all things;
She penetrates all other spirits,
however sharp, pure and lofty they may be.
Nothing is so mobile as wisdom,
It penetrates and pervades everything
by the force of its purity!
For it springs from the power of God Himself,
is a pure reflection of the glory of the Almighty,
and therefore it is not susceptible to contamination.
It is a reflection of the eternal light,
an unblurred mirror of the divine activity,
and image of His goodness.
She is alone, but can do everything,
she rests in herself, but makes everything new;
from generation to generation she descends into holy souls,
and makes them friends of God and the prophets!
For God loves only those
who are acquainted with wisdom.
It is more beautiful than the sun,
more beautiful than all the stars;
it outshines even the light of day,
for day follows night,
but wisdom yields to no evil.
Its power extends
from one end of the earth to the other,
and disposes of all things
for the good of all.

Interludium     Ps. 119(118), 89, 90, 91, 130, 135, 175

Your word, Lord, remains valid forever.

Thy word, O Lord, abideth for ever,
it is established in heaven;
Thy faithfulness endureth throughout all generations,
as firm as the earth which Thou hast made.

As Thou hast determined, so it is for ever,
for all that exists serves Thee.
The interpretation of Thy words affords clarity,
giving wisdom to the inexperienced.

Let Your face shine before Your servant,
let me see Thy statutes.
My spirit may live and always praise Thee
and rely on what Thou dost ordain.

ALLELUIA      cf. Eph. 1, 17-18

Alleluia.
The God of our Lord Jesus Christ
may our inner eye be enlightened,
to see how great is the hope
to which he calls us.
Alleluia.

GOSPEL      Lk. 17, 20-25
The Kingdom of God is among you.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

When Jesus was asked by the Pharisees when the kingdom of God would come,
He answered them:
“You cannot see the coming of the kingdom of God.
You cannot say: Look, here it is, or there it is.
For the Kingdom of God is in the midst of you.”

Furthermore, He said to His disciples:
“The time will come when you will wish to have
one day of the Son of Man
but you will not see the Son of Man.
When it shall be said to you:
Behold, he is there, or behold, he is here,
then go not to them, nor follow them.
For when his day cometh
the Son of Man will be like the flashing lightning
shining from one end of heaven to the other.
But first He must suffer much
and be rejected by this generation.”

____________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home by Pope Francis

III. Crisis and Consequences of Modern Anthropocentrism

115. Modern anthropocentrism has ultimately paradoxically placed technical reason above reality, for “this man no longer accepts nature as a valid norm, nor as a living refuge. He sees it objectively, without hypothesis, as space and matter within which a work must be accomplished, to which one must throw oneself completely, and it does not matter what the result will be. Thus the intrinsic value of the world is trivialised. But if man does not rediscover his true place, he does not adequately understand himself and ultimately contradicts his own reality. “Not only is the earth given to man, who must use it with respect for its original purpose, according to which it was given to him as a good, but also man is given to himself by God and he must therefore respect the natural and moral structure with which he has been endowed”.

To be continued                         For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

______________________________________________________________________

Woensdag – H. Leo de Grote, paus en krkl.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De heersers van de aarde mogen niet vergeten dat hun heerschappij door God gegeven is. Zij beheren een stuk van wat God aan de aarde heeft toevertrouwd bij de schepping. Hoe groter hun macht, hoe groter ook de verantwoordelijkheid. Misbruik van macht zal dan ook streng bestraft worden. Macht is dienst. Deze boodschap zal door Jezus in het evangelie uitdrukkelijk hernomen worden. Ze geldt ook voor ons vandaag. In de antwoordpsalm wordt concreet gemaakt wat het betekent om macht als dienst aan te wenden.

EERSTE LEZING                                             Wijsh. 6, 1-11
Luistert, gij, die over velen heerst.

Uit het boek Wijsheid

Hoort, koningen, en luistert,
gij die heel de aarde bestuurt, geeft acht.
Luistert, gij, die over velen heerst,
die groot gaat op de menigten die u dienen.
Uw macht hebt gij ontvangen van de Heer,
uw heerschappij van de Allerhoogste:
Hij zal uw daden nagaan
en uw plannen onderzoeken.
Want hoewel gij zelf zijn dienaars zijt
en Hij uw koning,
hebt gij toch niet met rechtvaardigheid geoordeeld,
niet de wet onderhouden,
niet gewandeld overeenkomstig Gods wil!
Tot uw grote ontzetting zal Hij spoedig tegen u optreden,
want hooggeplaatsten wacht een streng oordeel.
De ondergeschikte immers ondervindt erbarming,
de hooggeplaatste daarentegen wordt streng gestraft.
De Heer van alles hoeft niemand te ontzien
en Hij is voor geen macht beducht:
Hij is immers de schepper van groot en klein,
en draagt gelijkelijk zorg voor allen.
Ja, de machtige wacht een streng onderzoek!
Tot u dus, vorsten, richt ik mijn woorden,
opdat gij wijs moogt worden
en niet ten val komt.
Wie het heilige heilig behandelen, worden geheiligd:
en wie van mij leren, kunnen verantwoording geven.
Luistert dus gretig naar mijn woorden,
hoort ze verlangend aan en laat u beleren.

TUSSENZANG                                          Ps. 82(81), 3-4, 6-7

Verschijn, God, om recht te spreken op aarde.

Komt op voor de zwakke, verdedigt de wees,
doet recht aan geringen en armen.
Bevrijdt de verdrukte en helpt de misdeelde,
ontrukt hem aan de hartvochtige hand.

Ik heb u tot godheden aangesteld,
tot zonen gemaakt van de Allerhoogste.
Maar sterven zult ge als iedere mens,
gij valt zoals koningen vallen.

ALLELUIA                                                  II  Kor. 5, 19

Alleluia.
God was het
die in Christus de wereld met zich verzoende :
en ons gaf Hij de boodschap van de verzoening mee.
Alleluia.

EVANGELIE                                              Lc. 17, 11-19
Is er niemand teruggekeerd
om aan God eer te brengen dan alleen deze vreemdeling?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

Op zijn reis naar Jeruzalem
trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea.
Toen Hij een dorp binnenging
kwamen Hem tien melaatsen tegemoet;
zij bleven op een grote afstand staan en riepen luidkeels:
“Jezus, Meester, ontferm U over ons.”
Hij zag hen en sprak:
“Gaat u laten zien aan de priesters.”
En onderweg werden zij gereinigd.
Een van hen keerde terug toen hij zag dat hij genezen was,
en hij verheerlijkte God met luide stem.
Vol dankbaarheid wierp hij zich voor Jezus’ voeten neer,
en deze man was een Samaritaan.
Hierop vroeg Jezus:
“Zijn niet alle tien gereinigd?
Waar zijn dan de negen anderen?
Is er niemand teruggekeerd om aan God eer te brengen
dan alleen deze vreemdeling?”
En Hij sprak tot hem:
“Sta op en ga heen; uw geloof heeft u gered.”

________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 114. Wat er actueel gebeurt, plaatst ons voor de noodzaak van een moedige culturele revolutie. Wetenschap en techniek zijn niet neutraal, maar bevatten van het begin tot het einde verschillende bedoelingen en mogelijkheden en kunnen op verschillende manieren gestalte krijgen. Niemand wil terugkeren naar de tijd van de holenmens, maar het is noodzakelijk de pas in te houden om op een andere wijze naar de werkelijkheid te kijken, de positieve en duurzame ontwikkelingen te verzamelen en tegelijkertijd de waarden en grote doeleinden die door een megalomane ongeremdheid zijn vernietigd, weer terug te krijgen.

Wordt vervolgd          Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________________

Wednesday – St. Leo the Great, pope and clgm.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION
The rulers of the earth must not forget that their rule is given by God. They control a part of what God entrusted to the earth at creation. The greater their power, the greater also their responsibility. Abuse of power will therefore be severely punished. Power is service. This message will be explicitly repeated by Jesus in the Gospel. It also applies to us today. In the answering psalm, it is made concrete what it means to use power as service.

FIRST READING      Wis. 6, 1-11
Listen, you who rule over many.

From the book of Wisdom

Hear, kings, and listen,
ye who govern all the earth, give heed.
Listen, thou who art ruler over many,
who goes forth great upon the multitudes that serve thee.
Thy power thou hast received from the Lord,
thy dominion from the Most High:
He shall search out thy deeds
and examine your plans.
For though ye be his servants
and He your king,
yet have ye not judged with righteousness,
kept not the law,
not walked in the way of God’s will!
To your great dismay He will soon come against you,
For a severe judgment awaits those in authority.
The inferior will be pardoned,
but those in authority will be severely punished.
The Lord of all has to spare no one
and He is not afraid of any power:
He is the creator of all things great and small,
and cares for all equally.
Yes, the mighty one awaits a strict examination!
To you, therefore, princes, I address my words,
that ye may grow wise
and fall not down.
He that keepeth the sacred holy shall be sanctified:
And those who learn from me may give account.
So listen to my words eagerly,
hear them longingly, and be instructed.

INTERLUDIUM    Ps. 82(81), 3-4, 6-7

Appear, God, to judge on earth.

Stand up for the weak, defend the orphan,
do justice to the poor and needy.
Liberate the oppressed and help the wronged,
deliver him from the heartless hand.

I have made you gods,
made sons of the Most High.
But you will die like any man,
ye shall fall as kings fall.

ALLELUIA    II Cor. 5, 19

Alleluia.
It was God
who in Christ reconciled the world to himself :
and gave us the message of reconciliation.
Alleluia.

GOSPEL     Lk. 17, 11-19
Has no one returned
to bring glory to God but this stranger?

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

On his journey to Jerusalem
Jesus passed through the border region of Samaria and Galilee.
When He entered a village
ten lepers came running towards Him;
they stood at a great distance and cried out loud:
“Jesus, Master, have mercy on us.”
He saw them and spoke:
“Go and show yourselves to the priests.”
And on the way they were cleansed.
One of them returned when he saw that he was healed,
and he glorified God with a loud voice.
Full of thankfulness he threw himself down at Jesus’ feet,
and this man was a Samaritan.
At this Jesus asked:
“Have not all ten been cleansed?
Where are the other nine?
Has no one returned to bring glory to God
but only this stranger?”
And He spoke to him:
“Arise and go; your faith has saved you.”

________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home by Pope Francis

 114. What is happening today confronts us with the need for a courageous cultural revolution. Science and technology are not neutral, but contain different intentions and possibilities from beginning to end and can take shape in different ways. Nobody wants to go back to the days of the cave man, but it is necessary to hold the pace in order to look at reality in a different way, to collect the positive and sustainable developments and at the same time to recover the values and great purposes that have been destroyed by a megalomaniacal unrestraint.

To be continued          For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________________

Dinsdag Kerkwijdingsfeest van de Lateraanse basiliek

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

OVERWEGING

De kathedraal van de paus werd rond 320 door keizer Constantijn opgericht. Zij wordt beschouwd als moeder en hoofd van alle kerken. Dit feest herinnert ons aan de verbondenheid van de Kerk met de opvolger van Petrus, en nodigt ons uit om ook zelf te werken aan de verbondenheid met de gelovigen wereldwijd. Jezus roept ons daartoe: om één gemeenschap te vormen door, met en in hem; Hij is immers de hoeksteen, het fundament van de Kerk, wij zijn de bouwstenen ervan. In vreugde en verdriet, in angst of met opgetogen plannen: christenen vieren rond de Heer Jezus. Naar Hem gaat hun eerste aandacht.

EERSTE LEZING                                          Ez. 47, 1-2.8-9.12

Ik zag het water uit de tempel stromen.

Uit de Profeet Ezechiël

In die dagen
bracht een engel mij
naar de ingang van de tempel des Heren.
En daar zag ik onder de drempel
water opwellen en in oostelijke richting stromen ;
de voorzijde van de tempel ligt immers op het oosten.
Het water stroomde eerst zuidwaarts
langs de muur
en dan langs de zuidkant van het altaar.
Hij leidde mij door de noordpoort buitenom
naar de oostelijke buitenpoort
en rechts daarvan kwam het water weer te voorschijn.

En de engel zei :
“Dit water stroomt
door het oostelijk deel van het land
naar de Araba,
mondt uit in de Zoutzee
en maakt het water van de zee gezond.
De rivier brengt leven
overal waar hij stroomt ;
het wemelt er van dieren.
De zee zit vol vis,
want de rivier die erin uitmondt,
maakt het water gezond.
Overal waar hij stroomt, is volop leven.
Aan beide oevers van de rivier
groeien allerlei vruchtbomen ;
hun bladeren verdorren niet
en ze zijn nooit zonder vruchten.
Elke maand dragen ze vruchten,
omdat het water dat ze voedt,
uit het heiligdom komt.
De vruchten zijn eetbaar
en de bladeren hebben geneeskracht.”

TUSSENZANG                                    Ps. 46(45), 2-3, 5-6, 8-9

Een klaterend beekje verkwikt Gods stad,
het heilig verblijf van de Allerhoogste.

De Heer is voor ons een vesting en toevlucht,
een machtige hulp in de nood.
Zo zijn we niet bang, al kantelt de aarde,
al vallen de bergen in zee.

Een klaterend beekje verkwikt Gods stad,
het heilig verblijf van de Allerhoogste.
Die stad staat onwrikbaar want God is daarbinnen,
God staat haar terzij als de dag begint.

De Heer van de hemelse legers is met ons,
een veilige burcht is ons Jakobs God.
Komt nader en ziet wat de Heer heeft gedaan,
zijn wondere werken op aarde.

TWEEDE LEZING                                                 I Kor. 3, 9b-11.16-17

Gij zijt de tempel van God.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Gij zijt Gods bouwwerk.
Naar de mij gegeven genade heb ik als een kundig bouwmeester
het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt.
Maar laat iedereen toezien hoe hij daarop bouwt.
Want niemand kan een ander fundament leggen
dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus.

Gij weet toch dat gij Gods tempel zijt
en dat de Geest van God in u woont ?
Als iemand de tempel van God te gronde richt
zal God hem te gronde richten.
Want de tempel van God is heilig
en die tempel zijt gij.

ALLELUIA                                                  II Kron. 7, 16

Alleluia.
Zo spreekt de Heer :
Ik heb deze tempel uitverkoren
en geheiligd,
zodat mijn Naam
er voor eeuwig zal wonen.
Alleluia.

EVANGELIE                                               Joh. 2, 13-22

Hij sprak over de tempel van zijn lichaam.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Toen het paasfeest der Joden nabij was
ging Jezus op naar Jeruzalem.
In de tempel trof Hij de verkopers aan
van runderen, schapen en duiven
en ook de geldwisselaars die daar zaten.
Hij maakte van touwen een gesel,
dreef ze allemaal uit de tempel,
ook de schapen en de runderen ;
het kleingeld van de wisselaars veegde Hij van de tafels
en Hij wierp die omver.
En tot de duivenhandelaars zei Hij :
“Weg met dit alles !
“Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal !”
Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat :
De ijver voor uw huis zal mij verteren.
De Joden richtten zich tot Hem met de woorden :
“Wat voor teken kunt Gij ons laten zien
dat Gij dit doen moogt ?”
Waarop Jezus hun antwoordde :
“Breekt deze tempel af
en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.”
Maar de Joden merkten op :
“Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd ;
zult Gij hem dan in drie dagen doen herrijzen ?”
Jezus echter sprak over de tempel van zijn lichaam.
Toen Hij dan ook verrezen was uit de doden
herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had,
en zij geloofden in de Schrift
en in het woord dat Jezus gesproken had.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 113. De mensen lijken overigens intussen niet meer te geloven in een gelukkige toekomst, zij vertrouwen niet meer blindelings in een betere toekomst, uitgaande van de huidige toestand van de wereld en de technische vaardigheden. Zij worden zich ervan bewust dat de vooruitgang van wetenschap en techniek niet gelijk is aan de vooruitgang van de mensheid en de geschiedenis en vermoeden dat er andere wegen zijn voor een gelukkige toekomst. Desondanks kunnen zij zich evenmin voorstellen dat zij afzien van de mogelijkheden die de techniek biedt. De mensheid is diepgaand veranderd en de opeenstapeling van voortdurende vernieuwingen leidt tot een vluchtige oppervlakkigheid. Het is voor ons moeilijk om de diepgang in het leven weer terug te krijgen. Als de architectuur een tijdgeest weerspiegeld, dan brengen de megastructuren en de in serie gebouwde huizen de geest van de geglobaliseerde techniek tot uitdrukking waarbij de voortdurende nieuwheid van de producten zich verenigt met een drukkende verveling. Laten wij hier niet in berusten en laten wij er niet van afzien ons vragen te stellen bij de doeleinden en de zin van alles. Anders zullen wij alleen maar de stand van zaken legitimeren en behoefte hebben aan meer surrogaten om de leegte uit te houden.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________________

Tuesday Dedication of the Lateran Basilica

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart 
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Opening words
Today we celebrate the foundation
of the Basilica of St. John of Lateran.
Just as the Temple in Jerusalem was for the Jews
a sign of unity,
the bishop’s seat of Rome is for us.
For the successor of Peter watches over 
the unity of the Church in all her diversity
and founded in Christ and his Gospel.
In this way she can bear rich fruit
all over the world.

FIRST READING     Ez. 47, 1-2.8-9.12

I saw the water flowing out of the temple.

From the Prophet Ezekiel

In those days
an angel brought me
to the entrance of the temple of the Lord.
And there I saw under the threshold
water rising up and flowing in an easterly direction ;
for the front of the temple faces east.
The water first flowed southward
along the wall
and then along the south side of the altar.
He led me out through the north gate
to the eastern outer gate
and to the right of it the water came again.

And the Angel said :
“This water flows
through the eastern part of the land
to the Araba,
flows into the Salt Sea
and makes the waters of the sea healthy.
The river brings life
wherever it flows;
it is teeming with animals.
The sea is full of fish,
for the river that flows into it
makes the water healthy.
Wherever it flows, there is life.
On both banks of the river
all kinds of fruit trees grow;
their leaves never wither
and they are never without fruit.
Every month they bear fruit,
because the water that feeds them
comes from the sanctuary.
The fruits are edible
and the leaves have healing power.”

INTERLUDIUM    Ps. 46(45), 2-3, 5-6, 8-9

A babbling brook refreshes God’s city,
the holy abode of the Most High.

The Lord is for us a fortress and a refuge,
a mighty help in trouble.
Thus we are not afraid, though the earth may crumble,
though the mountains fall into the sea.

A babbling brook refreshes God’s city,
the holy habitation of the Most High.
That city stands firm because God is within it,
God stands at its side as the day dawns.

The Lord of the heavenly armies is with us,
for our God of Jacob’s is a safe fortress.
Come near and see what the Lord has done,
His wondrous works on earth.

SECOND READING       I Cor. 3, 9b-11.16-17

You are the temple of God.

From the first letter of the holy apostle Paul to the Christians of Corinth

Brothers and Sisters,

You are the building of God.
According to the grace given me, I, as a skilful master builder, have laid the foundation on which another will build.
But let everyone see how he builds upon it.
For no one can lay another foundation
except what is already there, namely, Jesus Christ.

Ye know that ye are the temple of God
and that the Spirit of God dwells in you.
If anyone destroys the temple of God
God will destroy him.
For the temple of God is holy
and that temple is you.

ALLELUIA    2 Chron. 7, 16

Alleluia.
Thus speaks the Lord:
I have chosen this temple
and sanctified,
that my name
will dwell in it forever.
Alleluia.

GOSPEL     John 2, 13-22

He spoke of the temple of his body.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

When the Passover of the Jews was near
Jesus went up to Jerusalem.
In the temple He found the vendors
of cattle, sheep, and doves
and also the moneychangers who were sitting there.
He made a scourge out of ropes,
He drove them all out of the temple,
even the sheep and the cattle;
He swept the changelings’ change from the tables
and he overthrew them.
And to the pigeon-traders He said:
“Get rid of all this!
“Don’t make my Father’s house a marketplace!
His disciples remembered that it is written :
The zeal for your house will consume me.
The Jews turned to Him with the words :
“What sign canst thou show us that thou mayest do this?
To which Jesus answered them :
“Tear down this temple
and in three days I will raise it up again.
But the Jews remarked :
“Forty-six years this temple has been built ;
but Jesus answered them, “Break down this temple and I will resurrect it in three days.
Jesus, however, spoke of the temple of His body.
So when He rose from the dead
His disciples remembered that He had said this,
and they believed the scripture
and in the word that Jesus had spoken.

_________________________________________________________

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On Care of the Common Home by Pope Francis

 113. People no longer seem to believe in a happy future, they no longer blindly trust in a better future based on the current state of the world and technical skills. They are becoming aware that the progress of science and technology is not equal to the progress of humanity and history and suspect that there are other paths to a happy future. Nevertheless, they cannot imagine giving up the opportunities offered by technology either. Humanity has changed profoundly and the accumulation of constant innovations leads to a fleeting superficiality. It is difficult for us to regain the depth of life. If architecture reflects the spirit of the times, then the mega-structures and the houses built in series express the spirit of globalised technology, in which the constant novelty of the products is combined with an oppressive boredom. Let us not resign ourselves to this and let us not refrain from questioning the purpose and meaning of everything. Otherwise, we will only legitimise the state of affairs and need more surrogates to hold out against the void.

 

To be continued                For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Contemplations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________________

 

Maandag in de tweeëndertigste week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
We lezen vandaag en de volgende dagen uit het boek Wijsheid of de Wijsheid van Salomo, geschreven in het Grieks in Egypte door een gelovige, zeer ontwikkelde en geletterde jood (tussen 200 en 30 v.C.). De schrijver heeft een scherp inzicht in de psychologie van de mensen en kan zich inleven in een ander. Hij is ook een denker die problemen wil oplossen die ook ons nog boeien. Het boek begint met een oproep tot de (heidense) rechters der aarde. Afwijking en dubbelzinnigheid wordt gestraft want God doorziet het hart van de mensen.  De antwoordpsalm speelt prachtig in op deze eerste lezing: Gij kent mij, Heer, en gij doorschouwt mij…’

EERSTE LEZING                        Wijsh. 1, 1-7

De wijsheid is een geest van menslievendheid ;
de geest des Heren vervult de aarde.

Begin van het boek Wijsheid

Bemint de rechtvaardigheid, gij, rechters der aarde!
Weest de Heer indachtig,
en zoekt Hem in goedheid en eenvoud des harten.
Hij laat zich immers vinden door wie Hem niet beproeven,
Hij deelt zich mee aan wie Hem niet wantrouwen.
Dubbelzinnige gedachten verwijderen van God,
en wie zijn kracht op de proef stelt
wordt erdoor geslagen.
In een vals gemoed is geen plaats voor de wijsheid:
deze kan niet wonen in een lichaam, slaaf van het kwaad.
Want de geest van een heilige tucht
verafschuwt alle onoprechtheid,
wil niets te maken hebben met zondige plannen,
en trekt zich terug als de ongerechtigheid nadert.
De wijsheid is weliswaar een geest van menslievendheid,
laat echter de taal van de lasteraar niet ongestraft.
God zelf doorziet het hart der mensen,
is een niet te misleiden waarnemer
van wat in hun binnenste leeft,
en hoort wat hun tong zegt.
Want de geest des Heren vervult de aarde,
en zijn stem is bekend in heel het heelal!

TUSSENZANG              Ps. 139(138), 1-3, 4-6, 7-8, 9-10

Leid mij, Heer, langs beproefde paden.

Gij kent mij, Heer, en Gij doorschouwt mij,
Gij ziet mij waar ik ga of sta.
Van verre kent Gij mijn gedachten,
Gij weet waarom ik bezig ben of rust,
Gij let op al mijn wegen.

Heer, voor het woord nog op mijn tong is
weet Gij reeds wat ik zeggen ga.
Waar ik mij wend, Gij staat op wacht,
uw hand rust altijd op mijn schouder.
Uw kennis is voor mij te wonderbaar,
zo hemelhoog, dat ik ze niet kan vatten.

Waar zou ik ooit ontkomen aan uw Geest,
waar zou ik mij voor uw Gelaat verbergen?
Al stijg ik naar de hemel op : daar zijt Gij reeds,
al daal ik in het dodenrijk : Gij zijt aanwezig .

Al leen ik ook de vleugels van de dageraad
en strijk ik neer aan gene zijde van de zee :
Ook daar is het uw hand die mij blijft leiden,
ook daar houdt Gij mij stevig vast.

ALLELUIA                    Joh. 17, 17b, a

Alleluia.
Uw woord is waarheid, Heer,
wijd ons U toe in de waarheid.
Alleluia.

EVANGELIE                     Lc. 17, 1-6

Als uw broeder zich zevenmaal per dag tot u wendt
met de woorden : het spijt me, dan moet ge hem vergeven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen:
“Dat er ergernissen komen is onvermijdelijk,
maar wee de mens door wiens toedoen ze komen.
Het zou beter voor hem zijn
als men hem een molensteen om de hals deed en in zee wierp,
dan dat hij aan één van deze kleinen aanleiding tot zonde geeft.
Wacht u daarvoor.
Als uw broeder gezondigd heeft, geef hem een berisping;
toont hij dan spijt, vergeef het hem.
Al misdoet hij zevenmaal per dag tegen u,
maar zevenmaal ook wendt hij zich tot u met de woorden:
het spijt me,
dan moet ge hem vergeven.”
De apostelen zeiden nu tot de Heer:
“Geef ons meer geloof.”
De Heer antwoordde:
“Als ge een geloof had als een mosterdzaadje,
zoudt ge tot die moerbeiboom zeggen:
Maak uw wortels los uit de grond en plant u in de zee,
en hij zou u gehoorzamen.”

_____________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 112. Het is echter mogelijk de blik opnieuw te verruimen en de menselijke vrijheid is in staat de technologie te beperken, haar een richting te geven en haar ten dienste te stellen van een ander type vooruitgang, gezonder, menselijker, socialer en meer integraal. De bevrijding van het heersende technocratische paradigma vindt in feite in enkele situaties plaats. Bij voorbeeld, wanneer gemeenschappen van kleine producenten kiezen voor minder vervuilende productiesystemen en daarbij een niet op consumptie gericht model van geluk en samen leven voorstaan. Of wanneer de techniek zich allereerst erop richt de concrete problemen van de ander op te lossen, zich ervoor inzettend hem te helpen met meer  waardigheid en minder lijden te leven. En ook, wanneer het scheppend zoeken naar het schone en de beschouwing ervan erin slagen de objectiverende macht te overstijgen in een soort van redding die tot stand komt in het schone en in de persoon die het aanschouwt. Echte menselijkheid, die uitnodigt tot een nieuwe synthese, lijkt te wonen te midden van de technologische beschaving, hoewel nauwelijks waarneembaar zoals nevel die doordringt onder een gesloten deur. Zal het ondanks alles een blijvende belofte blijven die ontluikt als een hardnekkig verzet van wat echt is?

Wordt vervolgd           Voor alle voorafgaande publicaties scroll down

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________

Monday in the thirty-second week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION
Today and the next days, we read from the book of Wisdom or the Wisdom of Solomon, written in Greek in Egypt by a faithful, highly educated and literate Jew (between 200 and 30 BC). The author has a keen insight into the psychology of people and can empathise with others. He is also a thinker who wants to solve problems that still interest us. The book begins with an appeal to the (pagan) judges of the earth. Deviation and ambiguity are punished because God sees through the hearts of men.  The answering hymn plays beautifully into this first reading: ‘You know me, Lord, and you see me through…’.

FIRST LECTURE    Wis. 1, 1-7

Wisdom is a spirit of lovingkindness ;
The spirit of the Lord fills the earth.

Beginning of the book of Wisdom

Love justice, ye judges of the earth!
Be mindful of the Lord
and seek Him in goodness and simplicity of heart.
For He will be found by those who do not test Him,
He reveals Himself to those who do not distrust Him.
Double-minded thoughts remove from God,
and he who tests his strength
will be smitten by it.
In a false mind there is no place for wisdom:
It cannot dwell in a body enslaved by evil.
For the spirit of holy discipline
abhors all insincerity,
wants nothing to do with sinful schemes,
and withdraws when iniquity approaches.
Wisdom is indeed a spirit of humanity,
but it does not leave the language of the slanderer unpunished.
God himself sees through the hearts of men,
is an undeceived observer
of what lives in their innermost being,
and hears what their tongue says.
For the Spirit of the Lord fills the earth,
and his voice is known in all the universe.

INTERLUDIUM   Ps 139(138), 1-3, 4-6, 7-8, 9-10

Lead me, O Lord, by the paths of trial.

Thou knowest me, O Lord, and thou seest me,
Thou seest me where I walk or stand.
From afar thou knowest my thoughts,
Thou knowest what I am doing or resting,
Thou seest all my ways.

Lord, before the word is even on my tongue
Thou knowest what I am about to say.
Whithersoever I turn Thou art on guard,
Thy hand is always upon my shoulder.
Thy knowledge is too wonderful for me,
so high in the sky that I cannot comprehend it.

Where would I ever escape thy Spirit?
Where could I hide from thy face?
Though I ascend into heaven, thou art already there,
though I descend into the realm of the dead, Thou art there;

Though I borrow the wings of the dawn
and I go down across the sea :
Thy hand is there to guide me,
there also Thou dost hold me firmly.

ALLELUIA   John 17, 17b, a

Alleluia.
Your word is truth, Lord,
Consecrate us to You in the truth.
Alleluia.

GOSPEL    Lk. 17, 1-6

If your brother turns to you seven times a day
with the words: I am sorry, then you must forgive him.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

At that time Jesus said to his disciples:
“That there will be annoyances is inevitable,
but woe to the man by whose doing they come.
It would be better for him
if a millstone were put around his neck and he were thrown into the sea,
than that he should give occasion to one of these little ones to sin.
Beware of this.
If thy brother hath sinned, rebuke him;
then if he is sorry, forgive him.
Even if he transgresses against you seven times a day,
but seven times he turns to you with the words:
I am sorry,
then you must forgive him.”
The apostles now said to the Lord:
“Give us more faith.”
The Lord replied:
“If thou hadst faith like a mustard seed,
you would say to that mulberry tree:
Untie your roots from the ground and plant yourself in the sea,
and it would obey you.”

_____________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home by Pope Francis

 112. However, it is possible to broaden one’s horizons again, and human freedom is able to limit technology, give it a direction and place it at the service of a different type of progress, healthier, more humane, more social and more integral. Liberation from the prevailing technocratic paradigm actually takes place in a few situations. For example, when communities of small producers opt for less polluting production systems and, in doing so, advocate a non-consumptive model of happiness and living together. Or when technology aims first and foremost to solve the concrete problems of the other person, endeavouring to help them live with more dignity and less suffering. And also, when the creative search for beauty and its contemplation succeed in transcending objectifying power in a kind of salvation that comes about in beauty and in the person who contemplates it. Real humanity, which invites a new synthesis, seems to dwell in the midst of technological civilisation, though barely perceptible like mist penetrating under a closed door. Will it, in spite of everything, remain an abiding promise, emerging as a stubborn resistance to what is real?

To be continued                 For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Contemplations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

____________________________________________________________

 

Tweeëndertigste zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
De Schrift houdt ons vandaag twee weduwen voor:
de arme weduwe van Sarefat,
die het laatste dat ze heeft voorzet aan de profeet Elia,
en de arme weduwe in de tempel,
die haar laatste bezit in de offerkist werpt.
Zij staan in schril contrast met de rijke vooraanstaanden
die vooral hun eigen eer vooropstellen.
De weduwen daarentegen hebben in hun armoede
een open blik voor God en voor hun medemens.
Laten wij ons in deze eucharistieviering
naar het voorbeeld van de weduwen
zonder voorbehoud aan God toevertrouwen.

EERSTE LEZING                        1Kon. 17, 10-16

Van een handvol meel maakte de weduwe een broodje en bracht het aan Elia.

Uit het eerste boek Koningen

In die dagen stond de profeet Elia op
en vertrok naar Sarefat.
Toen hij bij de stadspoort kwam,
was daar een weduwe hout aan het sprokkelen.
Hij riep tot haar:
“Wees zo goed en haal voor mij in uw kruik een beetje water;
ik zou graag wat drinken.”
Toen zij het ging halen, riep hij haar na:
“Wees zo goed en breng ook een stuk brood mee.”

Zij antwoordde:
“Zo waar de Heer uw God leeft, ik heb geen brood meer;
alleen nog maar een handvol meel in de pot
en een beetje olie in de kruik.
“Ik sprokkel nu wat hout en ga dadelijk naar huis
om voor mij en mijn zoon voor het laatst eten klaar te maken;
daarna wacht ons de dood.”

Elia antwoordde:
“Vrees niet,
ga naar huis en doe wat u van plan bent
maar maak van het meel en de olie
eerst een broodje voor mij en breng mij dat;
voor uzelf en uw zoon kunt u daarna zorgen.
“Want zo zegt de Heer, de God van Israël:
De pot met meel raakt niet leeg
en de kruik met olie niet uitgeput
totdat de Heer het weer laat regenen.”

Toen ging zij heen, deed wat Elia gezegd had
en dag aan dag hadden zij te eten, hij, zij en haar gezin.
De pot met meel raakte niet leeg en de kruik met olie niet uitgeput
naar het woord dat de Heer gesproken had door Elia.

Antwoordpsalm               Ps. 146(145), 7, 8-9ab, 9cd-10

Keervers
Loof nu, mijn ziel, de Heer.

De Heer doet altijd zijn woord gestand,
verdrukten verschaft Hij recht.
De Heer geeft brood aan wie honger heeft,
gevangenen geeft Hij de vrijheid.

De ogen van blinden opent de Heer,
gebrokenen richt Hij weer op.
De Heer bemint de rechtvaardigen,
de Heer behoedt de ontheemden.

De Heer geeft wees en weduwe steun,
maar zondaars laat Hij verdwalen.
De Heer is koning in eeuwigheid,
uw God, Sion, heerst over alle geslachten.

Tweede Lezing                                  Hebr. 9, 24-28

Christus is eenmaal geofferd om de zonden van velen te delgen.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Christus is niet het heiligdom binnengegaan dat
– door mensenhanden gemaakt –
slechts een symbool is van het waarachtige heiligdom;
Hij is de hemel zelf binnengegaan
om er nu voor onze zaak bij God present te zijn.
Ook hoeft Hij zich daar niet telkens opnieuw te offeren,
terwijl de hogepriester, jaar in jaar uit
het allerheiligste binnengaat, met bloed dat niet het zijne is.
Anders had Christus meerdere malen moeten lijden,
vanaf het begin van de wereld;
maar in feite is Hij slechts éénmaal verschenen,
op het hoogtepunt van de geschiedenis
om door zijn offer de zonden te delgen.

Het is het lot van de mens éénmaal te sterven
en daarna komt het oordeel;
zo is ook Christus éénmaal geofferd
omdat Hij de zonden van allen op zich had genomen;
als Hij een tweede maal verschijnt zal het zijn
los van de zonde,
om heil te brengen aan allen die naar Hem uitzien.

Vers voor het evangelie                  Mt.5,3

Alleluia.
Zalig de armen van geest
want aan hen behoort het Rijk der hemelen.
Alleluia.

EVANGELIE                          Mc. 12, 38-44

Deze arme weduwe heeft het meest geofferd.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd gaf Jezus bij zijn onderricht ook deze waarschuwing :
“Wacht u voor de schriftgeleerden,
die graag in lange gewaden rondlopen,
die zich laten groeten op de markt,
belust zijn op de voornaamste zetels in de synagogen
en op de ereplaatsen bij de maaltijden,
maar die de huizen der weduwen opslokken
terwijl ze voor de schijn lange gebeden verrichten ;
over deze mensen zal een strenger vonnis worden uitgesproken.”
Hij ging tegenover de offerkist zitten
en keek toe, hoe het volk koperstukken daarin wierp
terwijl menige rijke er veel in liet vallen.
Er kwam ook een arme weduwe
die er twee penningen, ter waarde van een cent, in wierp.
Hij riep nu zijn leerlingen bij zich en sprak :
“Voorwaar, Ik zeg u :
die arme weduwe heeft het meest geofferd
van allen die iets in de offerkist wierpen ;
alle wierpen ze er iets in van hun overvloed
maar zij offerde van haar armoe al wat ze bezat,
alles waar ze van leven moest.”

___________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 111. De ecologische cultuur kan niet tevreden zijn met een serie deel-antwoorden op de problemen die zich met betrekking tot milieuschade, de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen en de vervuiling voordoen. Het zou een andere kijk, een ander denken, een andere politiek, een ander opvoedkundig programma, een andere levensstijl en een andere spiritualiteit moeten zijn die weerstand bieden aan de opmars van het technocratisch paradigma. Anders kunnen ook de beste ecologische initiatieven uiteindelijk gevangen raken binnen dezelfde geglobaliseerde logica. Alleen maar zoeken naar een technische remedie voor ieder milieuprobleem dat zich voordoet, betekent zaken isoleren die in werkelijkheid met elkaar verbonden zijn, en de ware en diepste problemen van het wereldsysteem verbergen.

Wordt vervolgd           Voor alle voorafgaande publicaties scroll down

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________

Thirty-second Sunday through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Opening words
Today Scripture presents us with two widows:
the poor widow of Sarefat,
who gives the last that she has to the prophet Elijah,
and the poor widow in the temple,
who throws her last possessions into the sacrificial casket.
They stand in stark contrast to the rich prominent people
who put their own honour first.
The widows, on the other hand, in their poverty
have an open mind for God and for their fellow man.
Let us in this Eucharistic celebration
following the example of the widows.
Let us trust in God without reservation.

FIRST READING     1 Kings 17, 10-16

From a handful of flour the widow made a loaf and brought it to Elijah.

From the first book of Kings

In those days the prophet Elijah rose up
and went to Sarefat.
When he came to the gate of the city,
there was a widow gathering wood.
He called out to her:
“Be so good and fetch for me in your jar a little water;
I would like a drink.”
When she went to fetch it, he called after her:
“Be so good and bring also a piece of bread.”

She replied:
“So true the Lord thy God liveth, I have no more bread;
only a handful of flour in the jar
and a little oil in the pot.
“Now I will gather some wood and go home soon
to prepare food for me and my son for the last time;
then death awaits us.”

Elijah replied:
“Fear not,
go home and do what you will.
First make me a loaf of bread and bring it to me;
you can take care of yourself and your son afterwards.
“For thus says the Lord, the God of Israel:
The flour jar will not run out
and the pot of oil shall not be exhausted
until the Lord cause it to rain again.”

Then she went and did as Elijah had said
and day by day they had food, he, she and her family.
The basket of flour did not run dry, nor the jar of oil exhausted
according to the word that the Lord had spoken through Elijah.

RESPONSORIAL     Ps. 146(145), 7, 8-9ab, 9cd-10

Refrain
Praise now, my soul,  the Lord.

The Lord always keeps his word,
He gives justice to the oppressed.
The Lord gives bread to the hungry,
He gives freedom to captives.

The Lord opens the eyes of the blind,
He raises up those who are broken.
The Lord loves the righteous,
the Lord preserves the displaced.

The Lord gives succour to the orphan and the widow,
but lets sinners go astray.
The Lord is King for ever,
your God, Zion, reigns over all generations.

SECOND READING      Hebrews 9, 24-28

Christ was sacrificed once to expiate the sins of many.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

Christ did not enter the sanctuary that
– made by human hands –
is only a symbol of the true sanctuary;
He entered heaven itself in order to be present there with God for our cause.
He also did not have to sacrifice himself again and again there, while the High Priest enters the Most Holy Place with blood that is not his own.
Otherwise Christ would have had to suffer several times,
from the beginning of the world;
but in fact He appeared only once,
at the height of history
in order to expiate sins through his sacrifice.

It is man’s destiny to die once
and after that the judgement comes;
thus Christ too was sacrificed once
because He had taken the sins of all upon Himself;
if He appears a second time it will be
apart from sin,
to bring salvation to all who look for Him.

Verse for the Gospel Mt.5,3

Alleluia.
Blessed are the poor in spirit
for theirs is the kingdom of heaven.
Alleluia.

GOSPEL    Mk. 12, 38-44

This poor widow has sacrificed the most.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

In those days Jesus also gave this warning during his teaching:
“Beware of the scribes,
who like to walk about in long robes,
who like to be greeted in the marketplace,
who are eager for the most important seats in the synagogues
and the places of honour at meals,
but who swallow up the houses of widows
while they perform long prayers for the sake of appearances;
on these people shall be judged a more severe sentence.”
He sat down opposite the offering-box
and watched as the people threw pieces of copper into it
while many a rich person dropped a great deal into it.
There also came a poor widow
and threw in two pennies worth a cent.
Now he called his disciples to him and said :
“Verily, I say unto you :
That poor widow has sacrificed the most
of all those who threw something into the offering box;
they all threw something in from their abundance
but she sacrificed of her poverty all that she possessed,
everything she had to live on.

___________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home by Pope Francis

 111. Ecological culture cannot be satisfied with a series of partial answers to the problems of environmental damage, depletion of natural resources and pollution. It should be a different view, a different thinking, a different politics, a different educational programme, a different lifestyle and a different spirituality that resists the advance of the technocratic paradigm. Otherwise, even the best ecological initiatives may end up being trapped within the same globalised logic. Merely looking for a technical remedy for every environmental problem that arises means isolating things that are in fact connected, and hiding the true and deepest problems of the world system.

To be continued        For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

____________________________________________________________

 

       

Zaterdag in de eenendertigste week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

De opsomming van alle namen op het einde van Paulus’ brief is van groot belang. Paulus was nooit in Rome geweest, maar de lijst toont dat hij er vele vrienden heeft. In hun huis ontvangen Prisca en Aquila de christenen om eucharistie te vieren. Van die eerste christenen werd gezegd: “Kijk hoe zij elkaar liefhebben!”. Valt uit onze houding, onze levensstijl af te leiden hoe wij elkaar graag zien? Hoe kunnen wij, in kleine dingen, beetje bij beetje de eenvoud en de soberheid weergeven van dat dagelijks gedeelde geloofsleven?

EERSTE LEZING               Rom. 16, 3-9. 16. 22-27

Groet elkaar met de heilige kus.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Groet Prisca en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus
die hun leven voor mij op het spel hebben gezet ;
niet alleen ik ben hun dank verschuldigd
maar ook al de heidengemeenten.
Groet insgelijks de gemeente bij hen aan huis.
Groet mijn geliefde Epénetus, Asia’s eersteling voor christus.
groet Maria, die zich zoveel moeite voor u heeft gegeven.
Groet Androníkus en Junias,
mijn landgenoten en medegevangenen,
mannen van aanzien onder de apostelen,
die al eerder christen waren dan ik.
Groet Ampliátus, mijn dierbare vriend in de Heer.
Groet Urbanus, onze medewerker in de zaak van Christus
en mijn geliefde Stachys.
Groet elkander met de heilige kus.
U groeten al de gemeenten van Christus.

Ik, Tertius, die deze brief heb opgenomen groet u in de Heer.
Gajus, gastheer van mij en van de hele christengemeente,
Erastus, de beheerder van de stedelijke financiën
en onze broeder Quartus laten u groeten.
De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen !

Aan Hem die bij machte is u te bevestigen
in het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig
– volgens de openbaring van het geheim
dat eeuwenlang verzwegen bleef
maar nu is onthuld,
en krachtens de opdracht van de eeuwige God
aan de hand van profetische geschriften
aan alle heidenvolken is bekend gemaakt
om hen te brengen tot de gehoorzaamheid van het geloof –
aan Hem, de enige, alwijze God zij de heerlijkheid
door Jezus Christus in de eeuwen der eeuwen !
Amen.

TUSSENZANG                 Ps. 145(144), 2-3, 4-5, 10-11

U wil ik loven, mijn God en Koning,
uw Naam verheerlijken voor altijd.

U wil ik prijzen iedere dag,
uw Naam verheerlijken voor altijd.
De Heer is groot en alle lof waardig,
zijn grootheid is niet te doorgronden.

Uw daden verhaalt geslacht aan geslacht,
uw macht wordt alom verkondigd.
Men spreekt van uw luister en majesteit,
verspreidt de faam van uw wonderdaden.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw maatschappij,
uw macht verkondigen zij.

ALLELUIA                                                          Joh. 15, 15b

Alleluia.
Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer,
want Ik heb u alles meegedeeld
wat Ik van de Vader heb gehoord.
Alleluia.

EVANGELIE                     Lc. 16, 9-15

Wanneer gij niet betrouwbaar zijt geweest
in de onrechtvaardige mammon,
wie zal u dan het waarachtige goed toevertrouwen ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Maakt u vrienden door middel van de onrechtvaardige mammon,
opdat zij – wanneer die u komt te ontvallen –
u in de eeuwige tenten opnemen.
“Wie betrouwbaar is in het kleinste
is ook betrouwbaar in het grote ;
en wie onrechtvaardig is in het kleinste
is ook onrechtvaardig in het grote.
“Zijt ge dus niet betrouwbaar geweest
in de onrechtvaardige mammon,
wie zal u dan het waarachtige goed toevertrouwen ?
“Als ge niet betrouwbaar zijt geweest
in het beheren van andermans goed,
wie zal u dan geven wat gij het uwe kunt noemen ?
“Geen knecht kan twee heren dienen,
want hij zal de een haten en de ander liefhebben,
ofwel de een aanhangen en de ander verachten.
“Gij kunt niet God dienen en de mammon.”
De Farizeeën, belust op geld als zij waren, hoorden dit alles aan
en ze lachten Hem uit.
Hij sprak tot hen :
“Bij de mensen doet gij uzelf als rechtvaardige voor,
maar God kent uw hart.
“Waar de mensen naar opzien, is in Gods ogen een gruwel.” 

____________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 110. Specialisatie, eigen aan de technologie, impliceert de grote moeilijkheid een overzicht over het geheel te hebben. De versplintering van de kennis komt in beeld op het ogenblik dat het komt tot concrete toepassingen. Vaak leidt dit ertoe het gevoel te verliezen voor het geheel, de relaties die er bestaan tussen de dingen, de weidse horizon die irrelevant wordt. Ditzelfde feit verhindert adequate wegen te ontdekken om de meest complexe problemen van de huidige wereld op te lossen, vooral de problemen van het milieu en de armen, die men niet kan aanpakken door van één gezichtspunt of één soort belangen uit te gaan. Een wetenschap die pretendeert oplossingen te bieden voor de grote kwesties, zou noodzakelijkerwijs rekening moeten houden met kennis die is voortgebracht op andere terreinen van wetenschap, filosofie en sociale ethiek inbegrepen. Maar dat is een handelswijze die men tegenwoordig moeilijk kan opbrengen. Daarom kan men evenmin werkelijk ethische referentiekaders erkennen. Het leven wordt bepaald door omstandigheden die worden geconditioneerd door de techniek, die de belangrijkste bron vormt om het bestaan te interpreteren. In de concrete werkelijkheid worden verschillende symptomen zichtbaar die deze foute vooronderstelling tonen, zoals bij voorbeeld milieuvervuiling, angst, het verlies van de zin van het leven en van het samen leven. Zo blijkt nogmaals dat “de werkelijkheid boven het idee gaat”.

Wordt vervolgd           Voor alle voorafgaande publicaties scroll down

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________

Saturday in the thirty-first week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION

The enumeration of all the names at the end of Paul’s letter is of great importance. Paul had never been to Rome, but the list shows that he has many friends there. In their house, Prisca and Aquila receive the Christians to celebrate the Eucharist. It was said of those first Christians: “Look how they love each other! Can we tell from our attitude, from our lifestyle, how we love each other? How can we, in small things, little by little, reflect the simplicity and sobriety of that daily shared life of faith?

FIRST READING     Rom 16:3-9. 16. 22-27

Greet one another with a holy kiss.

From the Letter of the Apostle Paul to the Christians of Rome

Brothers and Sisters,

Greet Prisca and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus
who risked their lives for me ;
not only I am indebted to them
but also all the Gentile congregations.
Greetings also to the congregation at their homes.
Greetings to my beloved Epénetus, Asia’s firstling before Christ.
Greetings to Mary, who gave herself so much for you.
Greetings Androníkus and Junias,
my countrymen and fellow prisoners,
men of distinction among the apostles,
who were Christians before me.
Greetings to Ampliatus, my dear friend in the Lord.
Greetings to Urban, our co-worker in the cause of Christ
and my beloved Stachys.
Greet one another with a holy kiss.
All the churches of Christ salute you.

I, Tertius, who have recorded this letter, greet you in the Lord.
Gajus, host of me and of the whole Christian congregation,
Erastus, the administrator of the city finances
and our brother Quartus send you greetings.
The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen!

To Him who is able to confirm you
in the Gospel of Jesus Christ which I proclaim
– according to the revelation of the secret
that was concealed for centuries
but has now been revealed,
and by the command of the eternal God
by means of prophetic writings
to all the heathen nations
in order to bring them to the obedience of faith –
To Him, the One Wise God, be the glory through Jesus Christ in the ages of ages!

INTERLUDIUM    Ps. 145(144), 2-3, 4-5, 10-11

I will praise you, my God and King,
Glorifying your name forever.

I will praise you every day,
Glorifying your name forever.
The Lord is great and worthy of all praise,
His greatness is unfathomable.

Your deeds are told from generation to generation,
Your power is proclaimed everywhere.
People speak of your splendour and majesty,
spread the fame of thy wondrous deeds.

Thy works shall praise thee, O Lord,
thy pious ones shall praise thee.
They shall praise the glory of thy society,
thy power they proclaim.

ALLELUIA      John 15, 15b

Alleluia.
I have called you friends, says the Lord,
for I have told you all
that I have heard from the Father.
Alleluia.

GOSPEL      Lk. 16, 9-15

If you have not been faithful
in the unrighteous mammon,
who will trust you with true good?

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

In those days Jesus said to his disciples :
“Make friends with unrighteous mammon,
so that when it comes to your loss they may
receive you into the eternal tents.
“He who is reliable in the smallest matter
is also trustworthy in the great;
and he that is unjust in the smallest
shall be unjust in the greatest.
“Therefore have ye not been faithful
in the unrighteous mammon,
who will trust you with true good?
“If thou hast not been faithful
in the management of another’s good,
who will give you what you can call your own?
“No servant can serve two masters,
for he will hate the one and love the other,
or adore the one and despise the other.
“Ye cannot serve God and mammon.”
The Pharisees, greedy for money as they were, heard all this
and they laughed at Him.
He spoke to them :
“In the sight of men you pretend to be righteous,
but God knows your heart.
“What men look up to is an abomination in the sight of God.”

____________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home by Pope Francis

 110. Specialisation, inherent in technology, implies the great difficulty of gaining an overview of the whole. The fragmentation of knowledge comes into play when concrete applications are developed. This often leads to a loss of feeling for the whole, the relationships that exist between things, the wide horizon that becomes irrelevant. This same fact prevents the discovery of adequate ways of solving the most complex problems of today’s world, especially those concerning the environment and the poor, which cannot be tackled by starting from a single point of view or a single set of interests. A science that claims to offer solutions to the big questions would necessarily have to take into account knowledge produced in other fields of science, including philosophy and social ethics. But this is a course of action that is difficult to take today. Therefore, one cannot recognise real ethical frames of reference either. Life is determined by circumstances conditioned by technology, which is the main source for interpreting existence. In concrete reality, various symptoms become visible that demonstrate this false presupposition, such as environmental pollution, fear, the loss of the meaning of life and of living together. This proves once again that “reality is more important than ideas”.

To be continued         For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Contemplations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

____________________________________________________________

 

                                                                                                                           

Vrijdag in de eenendertigste week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Het woord dat Paulus verkondigt heeft hij niet ontvangen van mensen. Het is een woord van Godswege, en Paulus getuigt ervan omdat God hem daartoe geroepen heeft. Zijn taak is niet onlosmakelijk verbonden aan één particuliere gemeenschap – de christengemeenschap van Rome is niet door Paulus gesticht, maar door Petrus. De roeping die Paulus ervaart strekt zich uit tot alle geloofsgemeenschappen, en zal de jonge Kerk, die zich stilaan begint uit te breiden, toelaten om de zending die Jezus haar gaf waar te maken: het Evangelie te verkondigen van Jeruzalem tot aan de uiteinden der aarde.

EERSTE LEZING                     Rom. 15, 14-21

God heeft mij bestemd voor de heilige dienst van Christus Jezus,
om Hem de volken aan te bieden als een welkome gave.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Ik voor mij twijfel er niet aan
of gij zijt best in staat elkaar van advies te dienen,
want ge zijt volop voorzien van goedheid
en kennis van allerlei soort.
Toch heb ik u
hier en daar met een zekere vrijmoedigheid geschreven
om u een en ander in herinnering te brengen,
uit kracht van de genade die mij van Godswege is geschonken.
Hij heeft mij bestemd
voor de heilige dienst van Christus Jezus onder de heidenen,
om het evangelie van God te bedienen,
om Hem de volken aan te bieden als een welkome gave,
geheiligd door de heilige Geest.
Hierop mag ik mij in Christus Jezus bij God beroemen.
Want ik verstout mij niet over iets anders te spreken
dan over hetgeen Christus door mij tot stand heeft gebracht
voor de bekering der heidenen,
door woord en werk,
door machtige wondertekenen,
in de kracht van de Geest.
Zo heb ik de prediking van het evangelie van Christus voltooid,
van Jeruzalem en omgeving tot de kust van Dalmatië.
Alleen was het mij een erezaak het nergens te verkondigen
waar de naam van Christus reeds genoemd was.
Ik wil niet bouwen op een fundament dat door anderen is gelegd,
maar houd mij aan het woord van de Schrift:
“Zij zullen aanschouwen
die geen boodschap over Hem hebben vernomen.
Zij moeten tot inzicht komen
die nog niet van Hem hebben gehoord.”

TUSSENZANG                Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 3cd-4

Zijn weldaden deed de Heer ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

ALLELUIA                 Joh. 14,23

Alleluia.
Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord onderhouden ;
mijn Vader zal hem liefhebben
en Wij zullen tot hem komen.
Alleluia.

EVANGELIE                Lc. 16, 1-8

De kinderen van deze wereld handelen onderling met meer overleg
dan de kinderen van het licht.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen:
“Er was eens een rijk man die een rentmeester had,
die bij hem werd aangeklaagd dat hij zijn bezit verkwistte.
Hij riep hem dus en vroeg:
Wat hoor ik daar van u?
Geef rekenschap van uw beheer,
want gij kunt niet langer rentmeester blijven.
Toen redeneerde de rentmeester bij zichzelf:
Wat zal ik doen nu mijn heer mij het rentmeesterschap afneemt?
Spitten kan ik niet, en bedelen: daarvoor schaam ik mij.
Ik weet al wat ik ga doen,
opdat ik, na mijn ontslag als rentmeester, onderdak vind.
Hij ontbood de schuldenaars van zijn heer, één voor één,
en zei tot de eerste:
Hoeveel zijt ge aan mijn meester schuldig?
Deze antwoordde: Honderd vaten olie.
Maar hij zei:
Hier hebt ge uw schuldbekentenis;
ga gauw zitten en schrijf: vijftig.
Daarop vroeg hij nog aan een tweede:
En hoeveel zijt gij schuldig?
Deze antwoordde: Honderd maten tarwe.
Hij zei hem:
Hier hebt ge uw schuldbekentenis; schrijf: tachtig.
De heer prees het in de onrechtvaardige rentmeester
dat hij met overleg had gehandeld,
want de kinderen van deze wereld
handelen onderling met meer overleg
dan de kinderen van het licht.”

______________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 109. Het technocratisch paradigma neigt ertoe zijn eigen macht uit te oefenen op de economie en de politiek. De economie is gericht op iedere technologische ontwikkeling met het oog op de opbrengst zonder aandacht te besteden aan eventuele negatieve gevolgen voor de mens. Het geld verstikt de werkelijke economie. Men heeft de les van de mondiale financiële crisis niet geleerd en zeer traag leert men die van de aantasting van het milieu. In enkele kringen wordt beweerd dat de huidige economie en technologie alle milieuproblemen zullen oplossen, evenals dat men beweert dat de problemen van de honger en de ellende van de wereld eenvoudig zullen worden opgelost met de groei van de markt. Het is geen kwestie van economische theorieën, die vandaag misschien niemand durft te verdedigen, maar het is de vooronderstelling van de feitelijke ontwikkeling van de economie. Zij die het niet zeggen met evenzoveel woorden, steunen het daadwerkelijk, wanneer zij zich niet lijken te bekommeren om een juist productieniveau, een betere verdeling van de rijkdom, een verantwoorde zorg voor het milieu of de rechten van de toekomstige generaties. Met hun houding bevestigen zij dat de doelstelling van maximalisering van de winsten voldoende is. De markt alleen waarborgt echter niet een integrale menselijke ontwikkeling en maatschappelijke cohesie. In de tussentijd hebben wij een “verkwistende en op consumeren gerichte doorgeschoten ontwikkeling, die in een onaanvaardbaar contrast staat tot de aanhoudende situaties van mensonterende ellende”, terwijl men niet snel genoeg economische instellingen en maatschappelijke programma’s uitwerkt die het de armsten mogelijk maken op een reguliere wijze toegang te hebben tot de basale hulpbronnen. Men realiseert zich niet voldoende wat de diepste oorzaken zijn van de huidige onevenwichtigheid, die ook te maken heeft met de gerichtheid, de doeleinden, de betekenis en de maatschappelijke context van de technologische en economische groei.

Wordt vervolgd           Voor alle voorafgaande publicaties scroll down

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________

Friday in the thirty-first week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION
The word that Paul proclaims was not given to him by men. It is a word from God, and Paul testifies to it because God has called him to it. His task is not inextricably linked to one particular community – the Christian community of Rome was not founded by Paul, but by Peter. The vocation that Paul experiences extends to all communities of faith, and will allow the young Church, which is gradually beginning to expand, to fulfil the mission that Jesus gave her: to proclaim the Gospel from Jerusalem to the ends of the earth.

FIRST READING     Rom 15:14-21

God has destined me for the holy service of Christ Jesus,
to offer Him to the nations as a welcome gift.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of Rome
Brothers and sisters,

I have no doubt for my part
that you are quite capable of advising one another,
for you are abundantly endowed with goodness
and knowledge of all kinds.
Nevertheless, I have
written to you here and there with a certain boldness
to remind you of some things,
by the grace given to me by God.
He has destined me
for the holy service of Christ Jesus among the Gentiles,
to minister the gospel of God,
to offer Him to the nations as a welcome gift,
sanctified by the Holy Spirit.
For this I may boast with God in Christ Jesus.
For I cannot speak of anything else
but of that which Christ hath wrought through me
for the conversion of the Gentiles,
through word and work,
by mighty miracles,
in the power of the Spirit.
Thus have I finished the preaching of the gospel of Christ,
from Jerusalem and its environs to the coast of Dalmatia.
Only it was a matter of honour for me not to preach it anywhere
where the name of Christ had already been mentioned.
I do not want to build on a foundation laid by others,
but hold fast to the word of the Scriptures:
“They shall behold
who have not heard of Him.
They shall come to know
who have not yet heard of Him.”

INTERLUDIUM     Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 3cd-4

His benefits the Lord has made known to us,
the nations his righteousness.

Sing to the Lord a new song
for He hath done wonders.
His hand was mighty,
the power of his holy arm.

His benefits He made known to us,
His righteousness to the nations.
Once more His goodness and faithfulness
for the house of Israel.

All the earth beheld
what our God did for us.
Glorify the Lord, all nations,
be glad, rejoice and sing.

ALLELUIA    John 14,23

Alleluia.
If anyone loves me,
he will keep my word;
my Father will love him
and We will come to him.
Alleluia.

GOSPEL     Lk 16, 1-8

The children of this world act among themselves with more deliberation
than the children of light.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

In those days Jesus spoke to his disciples:
“There was once a rich man who had a steward,
who was accused of squandering his property.
So he called him and asked:
What do I hear from you there?
Give an account of thy stewardship,
for thou canst no longer be a steward.
Then the steward thought to himself:
What shall I do now that my lord has taken the stewardship from me?
I cannot dig, and beg: I am ashamed of it.
I already know what I will do,
so that after my resignation as steward, I can find shelter.
He summoned the debtors of his lord, one by one,
and said to the first:
How much do you owe my master?
He replied, “One hundred barrels of oil.
But he said:
Here is your confession;
sit down quickly and write: fifty.
Then he asked another:
And how much do you owe?
This one answered, A hundred measures of wheat.
He said to him:
Here is your confession; write eighty.
The lord praised the unjust steward for being prudent.
That he had acted with deliberation,
for the children of this world
act among themselves with more deliberation
than the children of light.”

______________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home by Pope Francis

 109. The technocratic paradigm tends to exert its own power over the economy and politics. The economy focuses on every technological development for the sake of profit, without paying attention to any negative consequences for human beings. Money stifles the real economy. The lesson of the global financial crisis has not been learned and the lesson of environmental degradation is being learned very slowly. In some circles it is claimed that today’s economy and technology will solve all environmental problems, just as it is claimed that the problems of hunger and world misery will be solved simply by the growth of the market. It is not a question of economic theory, which perhaps no one dares to defend today, but it is the premise of the actual development of the economy. Those who do not say so in as many words actually support it, when they do not seem to care about a proper level of production, a better distribution of wealth, a responsible care of the environment or the rights of future generations. With their attitude, they confirm that the objective of maximising profits is sufficient. However, the market alone does not guarantee integral human development and social cohesion. In the meantime, we have a “wasteful and consumerist development that contrasts unacceptably with continuing situations of degrading misery”, while economic institutions and social programmes are not developed quickly enough to enable the poorest to have regular access to basic resources. There is insufficient awareness of the root causes of the current imbalance, which also has to do with the orientation, goals, significance and social context of technological and economic growth.

To be continued      For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Contemplations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

____________________________________________________________

Donderdag – H. Carolus Borromeo, b.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Met welk recht veroordeelt Gij uw broeder? Dit woord geldt voor alle omstandigheden maar hier is het slechts goed verstaanbaar als men de vorige verzen kent. In de gemeente van Rome waren blijkbaar spanningen. Sommigen(misschien joden) waren streng en onthielden zich op bepaalde dagen van bepaalde spijzen. Anderen stonden daarboven. Paulus is duidelijk voor de inwendige vrijheid, maar hij vermaant de zogezegde ‘sterken’ om uit liefde rekening te houden met het geweten van anderen. Ook dit is een houding die past voor alle tijden. Verdraag van mekaar een beetje pluriformiteit. En vooral, laat bijkomstigheden bijkomstig blijven. De kern is de dood en de verrijzenis van de Heer.

EERSTE  LEZING    Rom.14,7-12
Zolang wij leven, leven wij voor de Heer,
en sterven wij, dan sterven wij voor de Heer.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen,
niemand sterft voor zichzelf alleen.
Zolang wij leven, leven wij voor de Heer,
en sterven wij, dan sterven wij voor de Heer :
Of wij leven of sterven,
Hem behoren wij toe.
Daarvoor is Christus gestorven en weer levend geworden :
Om Heer te zijn over doden en levenden.
Met welk recht veroordeelt gij uw broeder?
En gij, waarom kleineert gij uw broeder?
Allen zullen wij verschijnen voor de rechterstoel van God.
Want er staat geschreven :
“Zowaar Ik leef,
zegt de Heer,
voor Mij zal elke knie zich buigen
en elke tong zal God lofprijzen.”
Zo zal dan ieder van ons rekenschap moeten afleggen voor zichzelf.

TUSSENZANG                                          Ps. 27(26), 1, 4, 13-14

Ik reken er op nog tijdens mijn leven
de weldaden van de Heer te ervaren.

De Heer is mijn licht en mijn leidsman,
wie zou ik vrezen ;
de Heer is de schuts van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn?

Eén ding slechts vraag ik de Heer,
meer zal ik niet wensen :
Dat ik in Gods huis mag wonen zolang als ik leef.
Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren,
zijn tempel weer met eigen ogen mag zien.

Ik reken er op nog tijdens mijn leven
de weldaden van de Heer te ervaren.
Zie uit naar de Heer en houd dapper stand,
wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.

ALLELUIA                                                      Joh. 14,5

Alleluia.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer ;
niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Lc. 15, 1-10
Er is vreugde bij de engelen van God
over één zondaar die zich bekeert.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd kwamen tollenaars en zondaars van allerlei slag bij Jezus
om naar Hem te luisteren.
De Farizeeën en de schriftgeleerden morden daarover en zeiden :
“Die man ontvangt zondaars en eet met hen.”
Hij hield hun deze gelijkenis voor :
“Wanneer iemand onder u honderd schapen heeft
en er één van verliest,
laat hij dan niet de negenennegentig in de wildernis achter
om op zoek te gaan naar het verlorene
totdat hij het vindt?
“En als hij het vindt, legt hij het vol vreugde op zijn schouders
en hij gaat naar huis, roept zijn vrienden en buren bij elkaar
en zegt hun :
Deelt in mijn vreugde,
want mijn schaap dat verloren was geraakt heb ik gevonden.
“Ik zeg u :
zo zal er in de hemel meer vreugde zijn
over één zondaar die zich bekeert,
dan over negenennegentig rechtvaardigen
die geen bekering nodig hebben.
“Of welke vrouw die tien drachmen bezit en één drachme verliest
steekt niet een lamp aan,
veegt niet het huis en zoekt niet zorgvuldig totdat ze die vindt?
“En als ze die gevonden heeft,
roept ze haar vriendinnen en buurvrouwen bij elkaar en zegt :
Deelt in mijn vreugde,
want de drachme die ik had verloren heb ik gevonden.
“Zo, zeg Ik u, is er vreugde bij de engelen van God
over één zondaar die zich bekeert.”

______________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

108.Het is onvoorstelbaar dat men een ander cultureel paradigma ondersteunt en zich van de techniek bedient als een puur instrument, omdat vandaag het technocratisch paradigma zo overheersend is geworden dat het moeilijk is af te zien van de middelen ervan, en het nog moeilijker is deze te gebruiken zonder door de logica ervan te worden overheerst. Het is contra cultureel geworden om voor een levensstijl te kiezen met doeleinden die althans voor een gedeelte onafhankelijk kunnen zijn van de techniek, de kosten en de globaliserende en massificerende macht ervan. De techniek heeft immers de neiging ervoor te zorgen dat niets buiten haar ijzeren logica blijft en “de mens, die de hoofdrolspeler hierin is, weet dat het in laatste instantie noch om nut, noch om welzijn, maar om overheersing gaat; overheersing in de extreme betekenis van het woord”. Daarom “tracht zij de elementen van de natuur en tegelijk die van het menselijk bestaan te begrijpen”. Zo worden het beslissingsvermogen, de meest authentieke vrijheid en de ruimte voor alternatieve creativiteit van het individu beperkt.

Wordt vervolgd               Voor voorgaande publicaties scroll naar beneden

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________

Thursday – H. Carolus Borromeo, b.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration

By what right do you condemn your brother? This word applies to all circumstances, but in this case it can only be understood if one is familiar with the previous verses. Apparently there were tensions in the congregation of Rome. Some (perhaps Jews) were strict and abstained from certain foods on certain days. Others were above it. Paul is clearly in favour of internal freedom, but he exhorts the so-called ‘strong’ to consider the conscience of others out of love. This is also an attitude which is appropriate for all times. And above all, let by-products remain by-products. The core is the death and resurrection of the Lord.

FIRST READING     Rom.14,7-12
While we live, we live for the Lord,
and if we die, we die for the Lord.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of Rome

Brothers and sisters,

None of us lives for himself alone,
no one dies by himself.
As long as we live, we live for the Lord,
and as long as we die, we die for the Lord:
Whether we live or die,
we belong to Him.
That is why Christ died and became alive again :
To be Lord over the dead and living.
With what right condemn ye your brother?
And you, why do you disparage your brother?
We shall all appear before the judgment seat of God.
For it is written :
“As I live,
says the Lord,
every knee shall bow before me
and every tongue shall praise God.”
Thus then each one of us will have to give account for himself.

INTERLUDIUM    Ps. 27(26), 1, 4, 13-14

I count  to experience in my life
the benefits of the Lord.

The Lord is my light and my guide,
whom should I fear;
The Lord is the shelter of my life,
of whom shall I be afraid?

Only one thing do I ask of the Lord,
I shall not wish for more:
That I may live in God’s house as long as I live.
That I may experience the Lord’s loveliness,
that I may see His temple again with my own eyes.

I count on experiencing
the benefits of the Lord.
Look unto the Lord and stand firm,
be of good courage and trust in the Lord.

ALLELUIA     John 14,5

Alleluia.
I am the way, the truth, and the life, says the Lord;
no one comes to the Father except through me.
Alleluia.

GOSPEL      Lk. 15, 1-10
The angels of God rejoice
over one sinner who repents.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

At that time, tax collectors and sinners of all kinds came to Jesus
to listen to Him.
The Pharisees and the scribes were murmuring about this and saying :
“That man receives sinners and eats with them.”
He presented them with this parable :
“If any of you has a hundred sheep
and loses one of them,
let he not leave the ninety-nine in the wilderness
and go in search of the lost one
until he finds it?
“And when he finds it, he lays it upon his shoulders with joy
and he goes home and calls his friends and neighbours together
and says to them:
Share in my joy,
for I have found my sheep which was lost.
“I tell you :
so there will be more joy in heaven
over one sinner who repents
than over ninety-nine righteous
who need no repentance.
“Or which woman possessing ten drachmas and losing one drachma
does not light a lamp
sweeps not the house, and searches not diligently till she find it?
“And when she has found it,
she calls her friends and neighbours together and says :
Share in my joy,
for I have found the drachma which I had lost.
“So, I tell you, there is joy among the angels of God
over one sinner who repents.”

______________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home by Pope Francis

108. It is inconceivable to support a different cultural paradigm and to use technology as a pure instrument, because today the technocratic paradigm has become so dominant that it is difficult to renounce its means, and even more difficult to use them without being dominated by its logic. It has become countercultural to choose a lifestyle with purposes that can be at least partially independent of technology, its costs and its globalising and massifying power. Indeed, technology tends to ensure that nothing is left outside its iron logic and ‘man, who is the main protagonist in this, knows that in the last analysis it is not about utility or well-being, but about domination; domination in the extreme sense of the word’. That is why it ‘seeks to understand the elements of nature and, at the same time, those of human existence’. In this way, the individual’s power of decision, its most authentic freedom and its scope for alternative creativity are restricted.

To be continued        For previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Contemplations from Liturgical Suggestions for the Weeks
Laudato Si Official English translation

__________________________________________________________________