http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag- H. Bernardinus van Siëna, pr.

Franciscaanse monnik uit Italië
Geboren 8 september 1380
Overleden 20 mei 1444

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Iedere dag beschikbaar.

Overweging
Plots gaat alles zo vlug. De tweede missiereis gaat bliksemsnel naar haar einde en de derde missiereis van Paulus is zo meteen bezig, eer we dit beseffen. Lucas heeft net, zoals in het evangelie, bronnen kunnen gebruiken. Eén van die bronnen is zeker een itinerarium. Soms volgt Lucas deze elementaire aanduidingen. Soms vertelt hij tussendoor een of ander belangrijk voorval dat hij dan van elders weet. Zo ook nu hoewel het verhaal over Apollos hier niet zo goed past. Waar komt het vandaan? De merkwaardige figuur van Apollos, die in de brief aan de Korinthiërs terugkeert, blijft veelal in het duister door gebrek aan teksten.

 

EERSTE LEZING            Hand. 18, 23-28

Paulus bewijst Apollos aan de hand van de Schriften dat Jezus de Messias is.

Uit de Handelingen van de Apostelen

Nadat Paulus enige tijd te Antiochië had verbleven,
vertrok hij weer
en maakte een rondreis
achtereenvolgens door de landstreek Galatië en door Frygië
om er alle leerlingen te sterken.
Intussen was in Efeze een Jood aangekomen,
Apollos,
een Alexandrijn van afkomst
en een welsprekend man
die doorkneed was in de Schriften.
Hij had onderricht ontvangen in de weg des Heren,
sprak vol geestdrift
en gaf in bijzonderheden onderricht over alles wat Jezus betrof,
hoewel hij alleen het doopsel van Johannes kende.
Ook begon hij vrijmoedig in de synagoge op te treden.
Nadat Priscilla en Aquila hem gehoord hadden,
namen ze hem mee
en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit.
Toen hij wilde doorreizen naar Achaïa,
zonden de broeders aan de leerlingen een brief
met het verzoek hem goed te ontvangen.
Daar aangekomen
was hij door zijn genadegave van veel nut voor de gelovigen,
want krachtig weerlegde hij in het openbaar de Joden
door aan de hand van de Schriften te bewijzen
dat Jezus de Messias was.

TUSSENZANG            Ps. 47(46), 2-3, 8-9, 10

Koning is God over heel de aarde.
of : Alleluia.

Alle volkeren, klapt in de handen,
jubelt voor God met blij geroep.
Want groot is de Heer en alom geducht,
een machtig vorst over heel de aarde.

Koning is God over heel de aarde,
zingt dus een psalm voor Hem.
Koning is God over alle naties,
zetelend op zijn heilige troon.

Vorsten en volkeren komen daar samen,
vereend met het volk van Abrahams God.
Aan God komt toe alle macht op aarde,
de Allerhoogste is Hij.

ALLELUIA            Joh. 14, 18

Alleluia.
Ik zal u niet verweesd achterlaten, zegt de Heer :
Ik ga heen, maar Ik keer tot u terug,
en uw hart zal zich verheugen.
Alleluia.

EVANGELIE              Joh. 16, 23b-28

De Vader heeft u lief omdat gij Mij liefhebt en in Mij gelooft.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
Wat gij de Vader ook zult vragen,
Hij zal het u geven in mijn Naam.
“Tot nu toe hebt gij niets gevraagd in mijn Naam.
“Vraagt en gij zult verkrijgen
opdat uw vreugde volkomen zij.
“In beelden heb Ik hierover tot u gesproken ;
er komt een uur dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken,
maar Mij onomwonden
tegenover u zal uiten omtrent de Vader.
“Op die dag zult gij bidden in mijn Naam ;
het is niet nodig te zeggen
dat Ik bij de Vader uw voorspreker zal zijn,
want de Vader zelf heeft u lief omdat gij Mij liefhebt
en omdat gij gelooft dat Ik van God ben uitgegaan.
“Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen ;
weer verlaat Ik de wereld en ga naar de Vader.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

175. Dezelfde logica, die het moeilijk maakt drastische besluiten te nemen om de tendens tot globale opwarming terug te draaien, is die welke het niet mogelijk maakt het doel van het uitroeien van de armoede te verwezenlijken. Wij hebben behoefte aan een wereldwijde, meer verantwoorde reactie, die tegelijkertijd het terugdringen van de vervuiling en het aanpakken de ontwikkeling van de arme landen en regio’s inhoudt. Terwijl de 21ste eeuw een beheer handhaaft dat eigen is aan vervlogen tijden, maakt zij een verlies aan macht van de nationale staten mee, vooral omdat de economisch-financiële dimensie met transnationale kenmerken ernaar neigt de politiek te overheersen. In deze context wordt de ontwikkeling van sterkere en efficiënt georganiseerde instellingen onontbeerlijk, met bevoegdheden die onpartijdig worden bepaald door middel van overeenkomsten tussen nationale regeringen en de macht hebben om te sanctioneren. Zoals Benedictus XVI heeft gezegd in de door de sociale leer van de Kerk reeds ontwikkelde lijn: “Om de wereldeconomie te sturen, de door de crisis getroffen economieën te saneren, een verergering van de crisis en daaruit voortvloeiende onevenwichtigheden te voorkomen, om een gepaste integrale ontwapening, veiligheid en vrede tot stand te brengen, om de bescherming van het milieu te waarborgen en om de migratiestromen te reglementeren, is een echt politiek wereldgezag noodzakelijk, zoals door mijn voorganger, de zalige Paus Johannes XXIII, reeds is geschetst”. In dit perspectief krijgt de diplomatie een ongekend belang om internationale strategieën te bevorderen die ergere problemen, die allen uiteindelijk zullen treffen, te voorkomen.

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Saturday – Saint Bernardin of Siena

A franciscan monk from Italy
Born 8 September 1380
Died 20 May 1444

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wishes to share with you the joy
of the Gospel. Everyone, no one except,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every day.

Consideration
Suddenly, everything goes so fast. The second missionary journey is heading towards its end at lightning speed, and Paul’s third missionary journey is about to begin before we realize it. Luke has just, as in the gospel, been able to use sources. One of those sources is certainly an itinerary. Sometimes Luke follows these elementary indications. Sometimes in between he recounts some important incident that he then knows from elsewhere. So too now although the story about Apollos does not fit so well here. Where does it come from? The curious figure of Apollos, who returns in the letter to the Corinthians, remains mostly in obscurity due to a lack of texts.

 

FIRST READING        Acts 18, 23-28

Paul proves to Apollos from the scriptures that Jesus is the Messiah.

From the Acts of the Apostles

After Paul had stayed at Antioch for some time,
he left again
and made a tour
successively through the region of Galatia and through Phrygia
to strengthen all the disciples there.
Meanwhile, a Jew had arrived in Ephesus,
Apollos,
an Alexandrian by birth
and an eloquent man
who was seasoned in the scriptures.
He had received instruction in the way of the Lord,
spoke enthusiastically
and taught in detail about everything concerning Jesus,
although he only knew John’s baptism.
He also began to act boldly in the synagogue.
After Priscilla and Aquila heard him,
they took him with them
and explained to him the way of God more precisely.
When he wanted to travel to Achaia,
the brothers sent a letter to the disciples
asking them to receive him well.
Having arrived there
he was of much use to the believers by his gift of grace,
for powerfully he publicly refuted the Jews
by proving based on the scriptures
that Jesus was the Messiah.

INTERLUDIUM        Ps. 47(46), 2-3, 8-9, 10

King is God over all the earth.
Or: Alleluia.

All nations, clap their hands
and rejoice before God with joyful shouts.
For great is the Lord and formidable everywhere,
a mighty Prince over all the earth.

King is God over all the earth,
so sing a psalm to Him.
King is God over all nations,
seated on His holy throne.

Princes and nations gather there,
united with the people of Abraham’s God.
To God belongs all power on earth,
the Most High is He.

ALLELUIA           John 14, 18

Alleluia.
I will not leave you orphaned, says the Lord :
I am going, but I will return to you,
and your heart will rejoice.
Alleluia.

 

GOSPEL          Jn 16, 23b-28

The Father loves you because you love Me and believe in Me.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time, Jesus said to his disciples :
“Verily, verily, I say unto you :
whatever you shall ask the Father,
He will give it to you in My Name.
“Hitherto ye have asked nothing in my Name.
“Ask and ye shall receive
that thy joy may be complete.
“In images, I have spoken to you about this ;
an hour is coming when I will no longer speak to you in images,
but will speak
to you concerning the Father.
“On that day ye shall pray in My Name ;
there is no need to say
that I shall be your intercessor with the Father,
for the Father himself loves you because you love Me
and because ye believe that I proceeded from God.
“I went forth from the Father and came into the world ;
again I leave the world and go to the Father.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home

175. The same mindset which stands in the way of making radical decisions to reverse the trend of global warming also stands in the way of achieving the goal of eliminating poverty. A more responsible overall approach is needed to deal with both problems: the reduction of pollution and the development of poorer countries and regions. The twenty-first century, while maintaining systems of governance inherited from the past, is witnessing a weakening of the power of nation-states, chiefly because the economic and financial sectors, being transnational, tends to prevail over the political. Given this situation, it is essential to devise stronger and more efficiently organized international institutions, with functionaries who are appointed fairly by agreement among national governments, and empowered to impose sanctions. As Benedict XVI has affirmed in continuity with the social teaching of the Church: “To manage the global economy; to revive economies hit by the crisis; to avoid any deterioration of the present crisis and the greater imbalances that would result; to bring about integral and timely disarmament, food security and peace; to guarantee the protection of the environment and to regulate migration: for all this, there is an urgent need of a true world political authority, as my predecessor Blessed John XXIII indicated some years ago”. Diplomacy also takes on new importance in the work of developing international strategies which can anticipate serious problems affecting us all.

To be continued

 

The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Vrijdag in de zesde paasweek

De Heer is waarlijk verrezen

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Iedere dag beschikbaar.

Overweging
Bij herhaling zagen we hoe de catechese aanvankelijk vaak minimaal was.  Ook blijft Paulus blijft niet zo lang in Filippi, Tessalonica, Berea, Athene om te onderrichten. Daarom is het zo verrassend dat hij anderhalf jaar in Korinthe blijft. Deze ongewone handelswijze wordt bij Lucas verklaard door een visioen. Korinte zal een belangrijke christengemeente worden en Paulus moet zich daar speciaal inzetten. Er is nog iets speciaals in deze tekst. Gallio is de broer van de filosoof en hij was proconsul in 50-51. Dit wordt voor ons een belangrijk element van datering van Paulus’ verblijf in Korinthe en van zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen.

 

EERSTE LEZING              Hand. 18, 9-18

In deze stad behoren veel mensen Mij toe.

Uit de Handelingen van de Apostelen

Toen Paulus te Korinthe verbleef
sprak de Heer in een nachtelijk visioen tot hem :
“Wees niet bevreesd
maar spreek, en zwijg niet.
“Ik ben met u
en niemand zal u aanraken om u kwaad te doen,
want in deze stad behoren veel mensen Mij toe.”
Anderhalf jaar bleef hij daar wonen
terwijl hij bij hen het woord Gods onderwees.
Onder het proconsulaat echter van Gallio in Achaïa
keerden de Joden zich als één man tegen Paulus
en brachten hem voor de rechtbank.
Zij verklaarden :
“Deze man tracht de mensen over te halen
tot onwettige godsverering.”
Paulus wilde juist iets zeggen
toen Gallio de Joden antwoordde:
“Als het ging over een of ander onrecht of ernstig misdrijf, Joden,
zou ik u vanzelfsprekend geduldig aanhoren.
“Maar zijn het twisten over een woord,
over namen en over die Wet van u,
dan moet gij zelf maar zien.
“Daarover wil ik geen rechter zijn.”
Hij joeg ze van zijn rechterstoel weg.
Nu wierpen allen zich op Sóstenes, de overste van de synagoge,
en gaven hem voor de rechterstoel een pak slaag.
Gallio trok er zich niets van aan.
Paulus bleef daar nog vele dagen,
nam toen afscheid van de broeders
en ging in gezelschap van Priscilla en Aquila scheep naar Syrië.
Eerst had hij in Kenchreë zijn hoofdhaar laten afknippen
want hij stond onder gelofte.

TUSSENZANG                 Ps. 47(46), 2-3, 4-5, 6-7

Koning is God over heel de aarde.
of: Alleluia

Alle volkeren, klapt in de handen,
jubelt voor God met blij geroep.
Want groot is de Heer en alom geducht,
een machtig vorst over heel de aarde.

Volkeren levert Hij aan ons uit
en naties legt Hij aan onze voeten.
Hij kiest het erfdeel voor ons uit,
de trots van Jakob, zijn welbeminde.

God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen.
Zingt nu voor God, laat klinken uw zang,
voor onze koning een loflied !

ALLELUIA             Joh. 16, 28

Alleluia.
Ik ben van de Vader uitgegaan
en in de wereld gekomen ;
weer verlaat Ik de wereld en ga naar de Vader.
Alleluia.

EVANGELIE             Joh. 16, 20-23a

Uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
gij zult wenen en weeklagen
terwijl de wereld zich zal verheugen.
“Gij zult bedroefd zijn,
maar uw droefenis zal in vreugde verkeren.
“Wanneer de vrouw gaat baren is zij bedroefd
omdat haar uur gekomen is ;
maar wanneer zij het kindje ter wereld heeft gebracht
denkt zij niet meer aan de pijn,
van blijdschap dat er een mens ter wereld is gekomen.
“Zo zijt ook gij nu wel bedroefd,
maar wanneer Ik u zal weerzien zal uw hart zich verheugen
en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen.
“Op die dag zult gij Mij over niets ondervragen.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

174. Wij noemen ook het systeem van het beheer van de oceanen. Immers, hoewel er verschillende internationale en regionale conventies zijn geweest, ondermijnen de versnippering en de afwezigheid van strenge reglementerings-, controle- en sanctiesystemen uiteindelijk alle krachtsinspanningen. Het groeiend probleem van het afval in zee en de bescherming van niet alleen de nationale grenzen, maar ook van de zeegebieden blijft een bijzondere uitdaging vormen. Uiteindelijk hebben wij behoefte aan een overeenkomst over regelingen betreffende het beheer voor het hele scala van de zogenoemde wereldwijde gemeenschappelijke goederen.

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Friday in the sixth week of Easter

The Lord has truly risen

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to make you partakers of the joy
of the Gospel. Everyone, no one except,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every day.

Considerations
On repeat, we saw how catechesis was often minimal initially. Nor does Paul stay that long in Philippi, Thessalonica, Berea, Athens to teach. That is why it is so surprising that he stays in Corinth for a year and a half. This unusual course of action is explained in Luke by a vision. Corinth will become an important Christian congregation and Paul is to make a special effort there. There is something else special in this text. Gallio is the philosopher’s brother and he was proconsul in 50-51. This becomes for us an important element of dating Paul’s stay in Corinth and of his first letter to the Thessalonians.

 

FIRST READING       Acts 18:9-18

In this city, many people belong to Me.

From the Acts of the Apostles

When Paul was staying at Corinth
the Lord spoke to him in a night vision :
“Do not be afraid
but speak, and do not be silent.
“I am with you
and no one will touch you to harm you,
for in this city many people belong to Me.”
For a year and a half he stayed there
while he taught the word of God among them.
However, under the proconsulship of Gallio in Achaia
the Jews turned as one against Paul
and brought him to trial.
They declared :
“This man seeks to persuade people
to unlawful god worship.”
Paul was just about to say something
when Gallio replied to the Jews:
“If it was about some injustice or serious crime, Jews ,
I would naturally listen to you patiently.
“But are the disputes about a word ,
about names and about that Law of yours,
then ye must see for yourselves.
“On that I will not be a judge.”
He chased them away from his judgment seat.
Now all threw themselves on Sóstenes, the ruler of the synagogue,
and spanked him in front of the judgment seat.
Gallio did not care.
Paul remained there for many days,
then said goodbye to the brothers
and set sail for Syria in the company of Priscilla and Aquila.
First he had had his head hair cut off in Kenchreë
for he was under vow.

INTERLUDIUM       Ps. 47(46), 2-3, 4-5, 6-7

King is God over all the earth.
Or: Alleluia

All nations, clap their hands,
rejoice before God with joyful shouts.
For great is the Lord and formidable everywhere,
a mighty prince over all the earth.

Nations He delivers to us
and nations He lays at our feet.
He chooses the inheritance for us,
the pride of Jacob, his beloved.

God rises to the throne under loud cheers,
the Lord with blasts of trumpets.
Sing now to God, let sound your song,
to our King a song of praise!

ALLELUIA       Jn 16:28

Alleluia.
I went forth from the Father
and have come into the world ;
again I leave the world and go to the Father.
Alleluia.

GOSPEL        Jn 16:20-23a

Your joy no one will be able to take away from you.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus said to his disciples :
“Verily, verily, I say unto you :
Ye shall weep and lament
while the world shall rejoice.
“Ye shall be sorrowful ,
but thy sorrow shall be turned into joy.
“When the woman goes to give birth she is sorrowful
because her hour has come ;
but when she has brought the baby into the world
she no longer thinks of the pain,
of joy that a human being has come into the world.
“So be ye also sorrowful now ,
but when I shall see thee again thy heart shall rejoice
and thy joy no one will be able to take away from thee.
“On that day ye shall question Me about nothing.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home

174. We also mention the system of ocean governance. After all, although there have been several international and regional conventions, fragmentation and the absence of strict regulatory, monitoring and sanctioning systems ultimately undermine all efforts of force. The growing problem of marine waste and the protection of not only national borders but also marine areas remains a particular challenge. Ultimately, we need an agreement on management arrangements for the whole range of so-called global common goods.

To be continued

 

The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Donderdag – Hemelvaart van de Heer

Jezus Christus is opgevaren naar God, zijn Vader in de hemel

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke dag ter beschikking

 

Openingswoord
Vandaag vieren we het feest van O.L.H.-Hemelvaart.
Jezus, deVerrezene, is thuisgekomen bij de Vader.
Wij kijken met Hem op naar de hemel
waarin Hij is opgenomen.
Het is een thuiskomst die ook ons is beloofd:
Wij zijn op weg naar hetzelfde hemelhuis.
Eerst hebben wij hier op aarde nog de taak
om alles te doen wat Hij ons heeft voorgeleefd.
Moge deze viering ons daarop richten
en moge de Geest ons daartoe sterken.

                                                                    

EERSTE LEZING Hand. 1,1-11

Ten aanschouwen van hen werd de Heer omhooggeheven. 

Uit de Handelingen van de Apostelen

Mijn eerste boek, Teófilus, heb ik geschreven
over alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft tot aan de dag,
waarop Hij zijn opdracht gaf aan de apostelen
die Hij door de heilige Geest had uitgekozen,
en waarop Hij ten hemel werd opgenomen.
Na zijn sterven toonde Hij hun met vele bewijzen
dat Hij in leven was.
Hij verscheen hun gedurende veertig dagen
en sprak met hen over het Rijk Gods.
Terwijl Hij met hen at
beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten,
maar de belofte van de Vader af te wachten
die, zo zei Hij, gij van Mij vernomen hebt:
“Johannes doopte met water,
maar gij zult over enkele dagen
gedoopt worden met de Heilige Geest.”
Terwijl zij eens bijeengekomen waren
stelden zij Hem de vraag:
“Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen?”
Maar Hij gaf hun ten antwoord:
“Het komt u niet toe dag en uur te kennen
die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld.
Maar gij zult kracht ontvangen
van de Heilige Geest die over u komt,
om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem,
in geheel Judea en Samaria
en tot het einde der aarde.”
Na deze woorden
werd Hij ten aanschouwen van hen omhooggeheven
en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.
Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden,
stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen die zeiden:
“Mannen van Galilea,
wat staat ge naar de hemel te kijken?
Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel,
zal op dezelfde wijze wederkeren
als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.”

Antwoordpsalm                                     Ps.  47(46), 2-3, 6-7, 8-9

Keervers
God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen.

Alle volkeren, klapt in de handen,
jubelt voor God met blij geroep.
Want groot is de Heer en alom geducht,
een machtig vorst over heel de aarde.

God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen.
Zingt nu voor God, laat klinken uw zang,
voor onze koning een loflied!

Koning is God over heel de aarde,
zingt dus een psalm voor Hem.
Koning is God over alle naties,
zetelend op zijn heilige troon.

TWEEDE LEZING                Ef. 1, 17-23

God zette Hem aan zijn rechterhand in de hemelen.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Efeze

Broeders en zusters,

Ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus,
de Vader der heerlijkheid,
u de Geest te geven van wijsheid en openbaring
om Hem waarachtig te kennen.
Moge Hij uw innerlijk oog verlichten
om te zien
hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept,
hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel
te midden van de heiligen
en hoe overgroot zijn macht is in ons die geloven.
Dezelfde sterkte en kracht heeft Hij betoond in Christus,
toen Hij Hem opwekte uit de dood
en zette aan zijn rechterhand in de hemelen,
hoog boven alle heerschappijen,
machten, krachten en hoogheden
en boven elke naam die genoemd wordt,
niet alleen in deze maar ook in de toekomstige tijd.

Alles heeft God onder zijn voeten gelegd,
en Hemzelf, verheven boven alles,
heeft Hij als Hoofd gegeven aan de Kerk
die zijn lichaam is,
de volheid van Hem, die het al in alles vervult.

Vers voor het evangelie             Mt 28, 19a.20

Alleluia.
Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen,
zegt de Heer;
Ik ben met u, alle dagen tot aan de voleinding der wereld.
Alleluia.

                            

EVANGELIE                            Mt. 28, 16-20

Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd begaven de elf leerlingen zich naar Galilea,
naar de berg die Jezus hun aangewezen had.
Toen zij Hem zagen,
wierpen ze zich in aanbidding neer;
sommigen echter twijfelden.
Jezus trad nader en sprak tot hen:

“Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.
Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen
en doopt hen
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb.
“Ziet, Ik ben met u
alle dagen tot aan de voleinding der wereld.”

__________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

173. Het is dringend noodzakelijk internationale verdragen tot stand te brengen, in aanmerking genomen de lokale instanties te zwak zijn om op een doeltreffende wijze in te grijpen. De relaties tussen de staten moeten de soevereiniteit van ieder waarborgen, maar ook trajecten vaststellen die worden overeengekomen om lokale catastrofen te vermijden die uiteindelijk allen zouden schaden. Er zijn wereldwijde regulerende kaders nodig die verplichtingen opleggen en onacceptabele acties verhinderen, zoals het feit dat machtige landen op andere landen afval en hoog vervuilende industrieën afschuiven.

 

Wordt vervolgd

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Thursday – Ascension of the Lord

Jesus Christ ascended to God, his Father in heaven

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one except,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every day

Opening words
Today we celebrate the feast of our dear Lord Ascension.
Jesus, the Resurrected One, has come home to the Father.
We look up with Him to heaven
in which He has been taken up.
It is a homecoming that is also promised to us:
We are on our way to the same heavenly home.
First, we still have the task here on earth
to do everything He has set before us.
May this celebration focus us on that
and may the Spirit strengthen us to that end.

 

FIRST READING Acts 1,1-11

In front of them, the Lord was lifted up. 

From the Acts of the Apostles

I wrote my first book, Teóphilus, about everything
about all that Jesus did and taught up to the day
when He gave His commission to the apostles
whom He had chosen by the Holy Spirit,
and after which He was taken up to heaven.
After His death, He showed them many proofs
that He was alive.
He appeared to them for forty days
and spoke to them of the kingdom of God.
While He was eating with them
He commanded them not to leave Jerusalem,
but to await the promise of the Father
which, He said, you have heard from Me:
“John baptized with water,
but in a few days, you will be
baptized with the Holy Spirit.
And when they were once assembled
they asked Him the question:
“Lord, wilt Thou at this time restore the kingdom to Israel?”
But He answered them:
“It is not for you to know the day and hour
which the Father has set in His power.
But you shall receive power
of the Holy Spirit who is coming upon you
to be my witnesses in Jerusalem,
in all Judea and Samaria
and to the end of the earth.”
After these words
He was lifted up in their presence
and a cloud took Him from their sight.
As they gazed anxiously at Him at the moment of His ascension,
suddenly two men in white robes stood before them and said:
“Men of Galilee!
What are you gazing at in the sky?
This Jesus, who has been taken away from you into heaven,
will return in the same way
as you have seen Him go to heaven.”

Responsorial   Ps. 47(46), 2-3, 6-7, 8-9

Refrain
God ascends to the throne with loud cheering,
the Lord with the sounding of trumpets.

All nations, clap your hands,
rejoice before God with glad tidings.
For the Lord is great and all-pervading,
a mighty prince over all the earth.

God ascends to the throne with loud cheering,
the Lord with the sound of trumpets.
Sing now to God, let your singing be heard,
to our King a song of praise!

King is God over all the earth,
so sing a psalm to Him.
King is God over all nations,
sitting upon his holy throne.

SECOND READING         Eph. 1:17-23

God set Him at His right hand in the heavens.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of
Ephesus

Brothers and sisters,

I beseech the God of our Lord Jesus Christ,
the Father of Glory,
to give you the Spirit of wisdom and revelation
to know Him truly.
May He enlighten your inner eye
to see
how great is the hope to which He calls you,
how rich is the glory of His inheritance
amid the saints
and how great is His power in us who believe?
The same strength and power He demonstrated in Christ,
when He raised Him from the dead
and set Him at His right hand in the heavens,
high above all dominions,
powers, might, and loftiness
and above every name that is named,
not only in this age but also in the age to come.

Everything God has put under His feet,
and Himself exalted above all things,
He has been given as Head of the Church
which is His body,
the fullness of Him, Who fulfills all in all.

 

Verse for the Gospel       Mt 28, 19a.20

Alleluia.
Go and make all nations my disciples,
says the Lord;
I am with you all the days until the consummation of the world.
Alleluia.

 

GOSPEL          Mt 28, 16-20

All power has been given to me in heaven and on earth.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time the eleven disciples made their way to Galilee,
to the mountain, Jesus had pointed out to them.
When they saw Him,
they threw themselves down in worship;
some, however, doubted.
Jesus approached and spoke to them:

“All power has been given to Me in heaven and on earth.
Go therefore and make all nations my disciples
and baptize them
in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit,
and teach them to observe all that I have commanded you.
“Behold, I am with you
all the days until the consummation of the world.”

__________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

173. Enforceable international agreements are urgently needed since local authorities are not always capable of effective intervention. Relations between states must be respectful of each other’s sovereignty, but must also lay down mutually agreed means of averting regional disasters which would eventually affect everyone. Global regulatory norms are needed to impose obligations and prevent unacceptable actions, for example, when powerful companies or countries dump contaminated waste or offshore polluting industries in other countries.

To be continued

 

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weeks and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Woensdag in de zesde paasweek

De Heer is waarlijk verrezen

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Iedere dag beschikbaar.

 

Overweging
Vandaag hebben we de beroemde rede op de Areopaag.
Paulus dwaalt alleen rond in Athene en waakt over zijn gezellen. Wat hij ziet wekt zijn toorn op. Hij verfoeit de heidense religiositeit. God woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels (vers 2a); God vraagt niet door mensenhanden verzorgd te worden (vers 25 offers); God kan niet afgebeeld worden in door mensenhanden vervaardigde beelden (vers 29). Toch vindt hij in dit alles een vertrekpunt om over de ware God te spreken. Hun zoeken is positief. Zijn optreden is bij de Atheners zeker geen succes. Vooral het verrijzenisgeloof geeft aanstoot en hun laatste opmerking is eerder spottend bedoeld dan als blijk van interesse.

 

EERSTE LEZING              Hand. 17,15.22-18,1

Wat ge vereert zonder het te kennen dat kom Ik u verkondigen.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dag brachten Paulus’ begeleiders hem weg tot Athene
en vertrokken met de boodschap voor Silas en Timóteüs
om zich zo snel mogelijk weer bij hem te voegen.
In Athene aangekomen
ging Paulus midden op de Areópagus staan
en nam het woord :
“Mannen van Athene,
ik zie aan alles hoeveel ontzag gij hebt voor hogere wezens.
“Want toen ik rondliep en bekeek wat gij zoal vereert
ontdekte ik zelfs een altaar met het opschrift :
Aan een onbekende god.
“Welnu,
wat gij vereert zonder het te kennen
dat kom ik u verkondigen.
“De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is,
woont niet in door handen gemaakte tempels.
“Ook wordt Hij niet door mensenhanden verzorgd
alsof Hij iemand nodig had,
want zelf geeft Hij aan ieder leven en adem,
ja alles.
“Heel het mensengeslacht deed Hij uit één ontstaan,
om de gehele oppervlakte van de aarde te bewonen,
waarbij Hij de seizoenen vaststelde
en de grenzen van hun woongebied ;
en om God te zoeken,
of zij misschien al tastende Hem zouden vinden.
“Hij is immers niet ver van ieder van ons.
“Want door Hem hebben wij het leven,
het bewegen en het zijn ;
zoals sommigen van uw eigen dichters hebben gezegd :
Want wij zijn van zijn geslacht.
“Als wij dus tot Gods geslacht behoren,
moeten we niet menen
dat het goddelijke gelijken zou op goud of zilver of steen,
op een voortbrengsel van menselijke kunde en vernuft.
“Zonder acht te slaan op die tijden van onwetendheid,
laat God thans aan de mensen de boodschap brengen
dat zij zich allen en overal moeten bekeren.
“Hij heeft immers een dag vastgesteld,
waarop Hij de wereld naar rechtvaardigheid gaat oordelen
door een man die Hij daartoe heeft bestemd.
“Aan allen gaf Hij het bewijs daarvan
door Hem uit de doden te doen opstaan.”

Maar toen zij van de opstanding der doden hoorden
spotten sommigen daarmee
terwijl anderen zeiden :
“Daarover zullen wij u bij gelegenheid nog wel eens horen.”
Zo ging Paulus van hen weg.
Toch sloten sommigen zich bij Hem aan
en kwamen tot het geloof,
onder wie Dionysius de Areopagiet
en een vrouw die Dámaris heette
en nog anderen.
Hierna vertrok Paulus uit Athene en kwam in Korinte.

TUSSENZANG              Ps. 148, 1-2, 11-12ab, 12c-14a, 14bcd

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheied.
of : Alleluia.

Looft de Heer, vanuit de hemel;
looft Hem, al wat hierboven is.
Looft Hem, al zijn engelenscharen,
looft Hem, heel zijn legermacht.

Vorsten der aarde met al uw volken,
heren en rechters in heel het land ;
jonge mannen en jonge meisjes,
grijsaards en kinderen, allen bijeen :

Laat hen nu prijzen de Naam van de Heer,
want deze Naam is alleen verheven.
Roemrijk is Hij boven aarde en hemel.

Roemvol maakte Hij ook zijn volk.
Hij is de glorie van al zijn getrouwen,
van Israëls volk, zijn eigen bezit.

ALLELUIA

Alleluia.
Hij die alles riep in het bestaan
en zich ontfermde over ons, zijn mensen,
Hij is verrezen, Christus, de Heer !
Alleluia.

EVANGELIE                 Joh. 16, 12-15

De Geest der waarheid zal u tot de volle waarheid brengen.

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Nog veel heb Ik u te zeggen,
maar gij kunt het nu niet verdragen.
“Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid,
zal Hij u tot de volle waarheid brengen ;
Hij zal niet uit zichzelf spreken
maar spreken al wat Hij hoort
en u de komende dingen aankondigen.
“Hij zal Mij verheerlijken omdat Hij aan u zal verkondigen
wat Hij van Mij ontvangen heeft.
“Ik zei dat Hij aan u zal verkondigen
wat Hij van Mij ontvangen heeft,
omdat al wat de Vader heeft het mijne is.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

172. Voor de arme landen moeten het uitroeien van de ellende en de sociale ontwikkeling van hun inwoners prioriteit zijn; tegelijkertijd moeten zij het schandalige niveau van consumptie in enkele bevoorrechte sectoren van hun bevolking onderzoeken en beter de corruptie te lijf gaan. Zeker, zij moeten ook minder vervuilende vormen van energieproductie ontwikkelen, maar hiervoor moeten zij kunnen rekenen op de hulp van de landen die zeer gegroeid zijn ten koste van de huidige vervuiling van de planeet. De directe exploitatie van de overvloedige zonne-energie vereist dat er mechanismen en subsidies worden vastgesteld, zodat de ontwikkelingslanden toegang kunnen hebben tot de overdracht van technologieën, tot technische assistentie en financiële bronnen, maar altijd aandacht schenkend aan de concrete omstandigheden, aangezien “niet altijd op een adequate wijze de compatibiliteit van de installaties met de context waarvoor zij worden ontworpen, op haar juiste waarde wordt geschat”. De kosten zouden laag zijn in vergelijking met het risico van klimaatveranderingen. In elk geval is het vóór alles een ethische beslissing, gebaseerd op de solidariteit van alle volken.

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Wednesday in the sixth week of Easter

The Lord has truly risen

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to make you partakers of the joy
of the Gospel. Everyone, no one except,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every day.

Consideration
Today we have the famous speech on the Areopagus.
Paul wanders alone in Athens, watching over his companions. What he sees arouses his wrath. He abhors pagan religiosity. God does not dwell in man-made temples (verse 2a); God does not ask to be cared for by human hands (verse 25 sacrifices); God cannot be depicted in man-made images (verse 29). Yet in all this, he finds a starting point for speaking about the true God. Their search is positive. His appearance is certainly not a success for the Athenians. Especially the resurrection belief gives offense, and their last remark is meant to be mocking rather than a show of interest.

 

FIRST READING            Acts 17:15,22-18:1

What you worship without knowing it I come to proclaim to you.

From the Acts of the Apostles

On that day Paul’s companions led him away as far as Athens
and left a message for Silas and Timothy
to rejoin him as soon as possible.
Arriving in Athens
Paul stood in the middle of the Areópagus
and took the floor :
“Men of Athens,
I see by everything how much awe ye have for higher beings.
“For as I walked around and looked at what you worship
I even discovered an altar with the inscription :
To an unknown god.
“Well,
what you worship without knowing
that I come to proclaim to thee.
“The God who made the world and all that is in it,
dwells not in temples made by hands.
“Nor is He cared for by human hands
as if He needed anyone,
for He gives to each life and breath
yes, everything.
“All the human race He caused to arise from one,
to inhabit the whole surface of the earth,
whereby He established the seasons
and the boundaries of their habitation ;
and to seek God,
whether they might find Him by groping.
“For He is not far from every one of us.
“For through Him, we have life,
moving and being ;
as some of your own poets have said :
For we are of His generation.
“If, therefore, we belong to God’s lineage,
we must not think
that the divine would resemble gold or silver or stone,
to a product of human skill and ingenuity.
“Without regard to those times of ignorance,
let God now bring to men the message
that they must repent all and everywhere.
“For He has appointed a day,
in which He is going to judge the world according to justice
by a man whom He has appointed for that purpose.
“To all, He gave proof thereof
by raising Him from the dead.”

But when they heard of the resurrection of the dead
some scoffed at it
while others said :
“We will hear about that on occasion.”
Thus Paul went away from them.
Yet some joined him
and came to faith,
including Dionysius the Areopagite
and a woman called Dámaris
and others.
After this, Paul left Athens and came to Corinth.

INTERLUDIUM             Ps 148, 1-2, 11-12ab, 12c-14a, 14bcd

Full are heaven and earth of your glory.
Or: Alleluia.

Praise the Lord, from heaven;
praise Him, all that is above.
Praise Him, all His angelic hosts,
praise Him, all His army.

Princes of the earth with all your peoples,
lords, and judges in all the land;
young men and young girls,
greybeards, and children, all together :

Let them now praise the Name of the Lord,
for this Name alone is exalted.
Glorious is He above earth and heaven.

Glorious He also made His people.
He is the glory of all His faithful,
of Israel’s people, His own possession.

ALLELUIA

Alleluia.
He who called all into existence
and had mercy on us, His people,
He rises, Christ the Lord!
Alleluia.

GOSPEL        Jn 16:12-15

The Spirit of truth will bring you to the full truth.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time, Jesus said to his disciples :
“Yet much have I yet to say unto you,
but ye cannot bear it now.
“However, when He comes, the Spirit of truth,
He will bring you to the full truth ;
He will not speak from Himself
but speak all that He hears
and announce unto thee the things to come.
“He will glorify Me because He will proclaim to you
what He has received from Me.
“I said that He will proclaim to you
what He has received from Me,
because all that the Father has is Mine.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home

172. For poor countries, eradicating misery and the social development of their inhabitants must be a priority; at the same time, they must examine the scandalous level of consumption in some privileged sectors of their population and better tackle corruption. Certainly, they must also develop less polluting forms of energy production, but for this, they must be able to count on the help of the countries that have grown very much at the expense of the current pollution of the planet. The direct exploitation of abundant solar energy requires the establishment of mechanisms and subsidies so that developing countries can have access to technology transfer, technical assistance, and financial resources, but always paying attention to the concrete circumstances, since “the compatibility of installations with the context for which they are designed is not always adequately appreciated”.  The costs would be low compared to the risk of climate change. In any case, it is above all an ethical decision, based on the solidarity of all peoples.

To be continued

 

The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Dinsdag in de zesde paasweek

De Heer is waarlijk verrezen

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke dag ter beschikking

Overweging
Na de aangename ervaringen in Filippi volgen nu de zware beproevingen die Paulus er met zijn gezellen ondergaat en waarnaar hij later in brieven zal verwijzen. Er is iets zeer merkwaardigs in de Handelingen. De catechese gaat vanzelfsprekend het doopsel vooraf, cfr. de Ethiopiër, Cornelius, Lydia, de gevangenisbewaker, maar deze catechese lijkt vaak vrij summier. Ze beperkt zich dan tot de kern van de boodschap (kerygma): geloven in Jezus (de verrezene) die ons redt. In de latere eeuwen zullen de catechumenen een lange voorbereiding moeten doormaken om in de paasnacht gedoopt te worden.

EERSTE  LEZING                       Hand. 16, 22-34
Geloof in de Heer Jezus, dan zult gij en uw huis gered worden.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen liep het volk van Filippi
tegen Paulus en Silas te hoop,
waarop de magistraten bevel gaven
hun de kleren van het lijf te rukken
en hen met roeden te geselen.
Nadat men hun een flink aantal slagen had toegediend
wierp men hen in de gevangenis
en gaf opdracht aan de gevangenbewaarder
ze streng te bewaken.
Op dit nadrukkelijk bevel
zette deze hen in de binnenste kerker
en sloot hun voeten in het blok.
Rond middernacht
waren Paulus en Silas in gebed en zongen Gods lof
terwijl de gevangenen naar hen luisterden.
Plotseling kwam er een zo hevige schok
dat de gevangenis beefde op haar fundamenten.
Meteen vlogen alle deuren open
en sprongen de boeien van alle gevangenen los.
De gevangenbewaarder schrok wakker,
en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden
trok hij zijn zwaard
en wilde zelfmoord plegen,
omdat hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren.
Maar Paulus riep met luide stem:
“Doe uzelf geen kwaad,
we zijn allen nog hier.”
De man vroeg nu om licht,
snelde naar binnen
en viel sidderend Paulus en Silas te voet.
Hij leidde hen naar buiten en zei:
“Heren, wat moet ik doen om gered te worden?”
Zij antwoordden:
“Geloof in de Heer Jezus,
dan zult gij en uw huis gered worden.”
Daarop verkondigden zij het woord des Heren
aan hem en al zijn huisgenoten.
Nog in dat nachtelijke uur nam hij hen mee
en hij waste hun wonden.
Terstond daarna werd hij met al de zijnen gedoopt.
Hij bracht ze naar zijn woning,
en zette hun een maaltijd voor,
verheugd omdat hij met heel zijn gezin nu in God geloofde.

Tussenzang                  Ps. 138(137), 1-2a, 2bc-3, 7c-8

Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding, Heer.
Alleluia.

U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart,
omdat Gij naar mijn bidden hebt geluisterd.
Ik zing voor U en alle hemelmachten
en werp mij neer, gebogen naar uw heiligdom.

U prijs ik om uw goedheid en uw trouw,
want uw belofte hebt Gij mateloos vervuld.
Wanneer ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord,
Gij hebt mij altijd nieuwe moed gegeven.

Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding:
De Heer voltooit voor mij al wat ik onderneem.
Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde;
vergeet het maaksel van uw handen niet!

Alleluia

Alleluia.
Christus stond op uit het graf
en werd een Licht voor allen
die Hij vrijkocht in zijn bloed
Alleluia.

 

EVANGELIE                   Joh. 16, 5-11

Als Ik niet heenga, zal de Helper niet tot u komen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Thans ga ik naar Hem die mij gezonden heeft,
en niemand van u vraagt Mij:
Waar gaat Gij heen?”
Omdat ik u dit gezegd heb is uw hart vol droefheid.
Toch zeg Ik u de waarheid:
Het is goed voor u dat Ik heen ga;
want als Ik niet heenga, zal de Helper niet tot u komen.
Nu Ik wel ga zal Ik Hem tot u zenden.
Eenmaal gekomen
zal Hij de wereld het overtuigend bewijs leveren
van wat zonde, gerechtigheid en oordeel is:
Van wat zonde is omdat zij niet in Mij geloven;
van wat gerechtigheid is,
omdat Ik naar de Vader ga, zodat gij Mij niet meer ziet;
van wat oordeel is, omdat de vorst dezer wereld geoordeeld is.”


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

171. De strategie van de verkoop van “emissierechten” mag geen nieuwe vorm van speculeren ten gevolge hebben en zou er niet toe dienen om de wereldwijde uitstoot van vervuilende gassen terug te dringen. Dit systeem lijkt een snelle en gemakkelijke oplossing te zijn, waarbij de schijn wordt gewekt van een zeker engagement voor het milieu, dat echter in het geheel niet een radicale verandering, in overeenstemming met de omstandigheden, inhoudt. Integendeel, het kan een truc worden die het toestaat de superconsumptie van sommige landen en sectoren te ondersteunen.

 

Wordt vervolgd

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________

 

Tuesday in the sixth week of Easter

The Lord has truly risen

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one except,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every day.

Consideration
The pleasant experiences in Philippi are now followed by the severe trials that Paul undergoes there with his companions and to which he will later refer in letters. There is something very curious in Acts. Catechesis obviously precedes baptism, cf. the Ethiopian, Cornelius, Lydia, and the prison guard, but this catechesis often seems rather brief. It then limits itself to the core message (kerygma): Believing in Jesus (the risen one) who saves us. In the later centuries, catechumens will have to go through a long preparation to be baptized at the Easter Vigil.

FIRST READING    Acts 16, 22-34

 Believe in the Lord Jesus, then you and your house will be saved.

From the Acts of the Apostles

In those days the people of Philippi
were running against Paul and Silas,
and the magistrates ordered
to tear their clothes from their bodies
and to scourge them with rods.
After they had received a great number of blows
they were thrown into prison
and ordered the jailer
to guard them closely.
On this emphatic command
he put them in the inner dungeon
and locked their feet in the block.
Around midnight
Paul and Silas were in prayer and singing God’s praises
while the prisoners listened to them.
Suddenly there came a shock so violent
that the prison trembled on its foundations.
Immediately all the doors flew open
and the shackles of all the prisoners were released.
The jailer was startled awake,
and when he saw that the doors of the prison were open
he drew his sword
and wanted to commit suicide,
because he thought the prisoners had escaped.
But Paul cried out in a loud voice:
“Do not harm yourselves,
we are all still here.”
The man now asked for a light,
rushed in
and shudderingly fell on Paul and Silas’ feet.
He led them out and said:
“Gentlemen, what must I do to be saved?”
They answered:
“Believe in the Lord Jesus,
then you and your house will be saved.”
Thereupon they proclaimed the word of the Lord
to him and all his household.
Still, in that nightly hour, he took them
and he washed their wounds.
Immediately afterward he and all his people were baptized.
He brought them to his dwelling
and set before them a meal,
rejoicing because he and all his family now believed in God.

Interludium Ps. 138(137), 1-2a, 2bc-3, 7c-8

Always your outstretched hand is my salvation, Lord.
Alleluia.

You I will praise, Lord, from all my heart,
because Thou hast listened to my prayer.
I sing to Thee and all the heavenly powers
and prostrate myself bowed down to thy sanctuary.

You I praise for Your goodness and Your faithfulness,
for Thy promise Thou hast fulfilled without measure.
Whenever I have cried out to Thee Thou hast always heard me,
Thou hast always given me new courage.

Always Your outstretched hand is my salvation:
The Lord completes for me all that I undertake.
Thy goodness, Lord, endures without end;
forget not the workmanship of thy hands!

Alleluia

Alleluia.
Christ rose from the grave
and became a light to all
whom He redeemed in His blood
Alleluia.

 

GOSPEL   John 16, 5-11

If I do not go, the Helper will not come to you.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to John

At that time Jesus said to his disciples:
“Now I go to him who sent me,
and none of you ask Me:
Where art thou going?”
Because I have told you this, your heart is full of sorrow.
Yet I tell you the truth:
It is good for you that I am going;
for if I do not go, the Helper will not come to you.
Now that I am going, I will send Him to you.
Once He comes
He will give the world the convincing proof
of what sin, righteousness and judgment are:
Of what sin is because they do not believe in Me;
of what righteousness is,
because I am going to the Father, so that you see Me no more;
of what judgment is, because the prince of this world is judged.”

_________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

171. The strategy of selling “emission rights” should not result in a new form of speculation and would not serve to reduce global emissions of polluting gases. This system appears to be a quick and easy solution, giving the appearance of a certain commitment to the environment, but not at all a radical change, in line with circumstances. On the contrary, it may become a ploy that allows it to support the super consumption of some countries and sectors.

 

To be continued

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________________