http://kerkengeloof.wordpress.com

Derde week van Pasen Maandag

Eerste lezing                                                                          Hand.  6, 8-15
Zijn tegenstanders konden niet op tegen de wijsheid en tegen de geest waarmee Stefanus sprak.

Uit de Handelingen van de Apostelen 
 

In die dagen deed Stefanus,  vol genade en kracht,  grote wondertekenen onder het volk.  Sommige leden echter  van de zogenaamde synagoge der Vrijgelatenen,  Cyreneeërs en Alexandrijnen  en sommige mensen uit Cilícië en Asia  begonnen met Stefanus te redetwisten,  maar zij konden niet op tegen de wijsheid  en tegen de geest waarmee hij sprak.  Toen stookten zij heimelijk mannen op om te verklaren:  “Wij hebben hem lastertaal horen spreken  tegen Mozes en tegen God.”  Tegelijkertijd ruiden zij zowel het volk  als de oudsten en schriftgeleerden op.  Onverhoeds maakten zij zich van hem meester  en brachten hem voor het Sanhedrin,  waar men valse getuigen liet optreden die beweerden:  “Die man houdt niet op  te spreken tegen de heilige plaats en tegen de Wet.  Want wij hebben hem horen zeggen  dat die Nazoreeër Jezus deze plaats zal afbreken,  en de voorschriften zal veranderen  die Mozes ons heeft overgeleverd.”  Alle leden van het Sanhedrin vestigden hun blik op hem  en zagen dat zijn gelaat leek op dat van een engel.

Tussenzang                                                Ps. 119(118), 23-24, 26-27, 29-30

Gelukkig degenen wier levensweg rein is.
Alleluia

Al spannen ook vorsten tegen mij samen,
uw dienaar geeft acht op wat Gij beschikt.
Ik neem uw verordeningen ter harte,
zij geven mij goede raad.

Mijn wegen kent Gij, Ge hoort mijn gebeden;
leer mij wat Gij hebt beschikt.
Leid mij op de weg van uw bevelen,
dan zal ik uw daden indachtig zijn.

Gedoog niet dat ik een dwaalweg insla,
maar geef mij uw wet als gids.
Ik heb de weg van de trouw gekozen,
ik houd mij aan wat Gij bepaalt.

Alleluia

Alleluia
Wij weten
dat Christus waarlijk is opgestaan uit de doden.
Ontferm U over ons, Gij koning en overwinnaar.
Alleluia

Evangelie                                                                           Joh. 6, 22-29
Werkt niet voor het voedsel dat vergaat maar voor het voedsel dat blijft ten eeuwigen leven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
 

Het volk dat aan de ene kant van het meer was gebleven  na de wonderbare broodvermenigvuldiging,  had gezien dat daar maar één bootje gelegen had,  dat Jezus niet met zijn leerlingen was scheep gegaan,  maar dat zijn leerlingen alleen waren vertrokken.  De volgende dag echter kwamen er bootjes uit Tiberias  dicht bij de plaats waar men het brood had gegeten  na het dankgebed van de Heer.  Toen de mensen bemerkten  dat noch Jezus noch zijn leerlingen daar waren,  gingen zij in de boten  en voeren in de richting van Kafarnaüm  op zoek naar Jezus.  Zij vonden Hem aan de overkant van het meer en zeiden:  “Rabbi, wanneer zijt Gij hier gekomen?”  Jezus nam het woord en zeide:  “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:  Niet omdat gij tekenen gezien hebt zoekt ge Mij,  maar omdat gij van de broden hebt gegeten  tot uw honger was gestild.  Werkt niet voor het voedsel dat vergaat  maar voor het voedsel dat blijft ten eeuwigen leven  en dat de Mensenzoon u zal geven.  Op Hem immers heeft de Vader, God zelf, zijn zegel gedrukt.”  Daarop zeiden zij tot Hem:  “Welke werken moeten wij voor God verrichten?”  Jezus gaf hun ten antwoord:  “Dit is het werk dat God u vraagt:  te geloven in Degene die Hij gezonden heeft.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: