http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag na Pinksteren

EERSTE LEZING                                                  Hand. 19, 1b-6a

Hebt gij de heilige Geest ontvangen toen ge het geloof hebt aangenomen?

Uit de Handelingen van de Apostelen
.

In die dagen kwam Paulus
na zijn reis door het binnenland in Éfeze.
Daar ontmoette hij enige leerlingen aan wie hij vroeg:
“Hebt gij de heilige Geest ontvangen
toen ge het geloof hebt aangenomen?”
Zij antwoordden:
“Wij hebben niet eens gehoord
dat er een heilige Geest bestaat.”
Toen zei hij:
“Hoe zijt ge dan gedoopt?”
Ze antwoordden:
“Met het doopsel van Johannes.”
Paulus hernam:
“Johannes diende een doopsel toe ten teken van bekering,
maar hij zei aan het volk
dat ze moesten geloven in Wie na hem kwam, dat is Jezus.”
Toen zij dit gehoord hadden
lieten zij zich dopen in de naam van de Heer Jezus.
Nadat Paulus hun de handen had opgelegd
kwam de heilige Geest over hen.

Tussenzang                                   Ps. 104(103), 1ab, 24, 27-28, 30-31.

Zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
wat zijt Gij groot, Heer mijn God!

Hoe veel is het wat Gij gedaan hebt, Heer,
en alles in wijsheid gemaakt,
de aarde is vol van uw schepsels.

En al deze dieren verwachten van U
dat Gij ze voedt op hun tijd.
Wat Gij voor hen uitstrooit verzamelen zij,
ze worden verzadigd als Gij uw hand opent.

Maar zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.
De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan,
Hij vinde zijn vreugde in al zijn schepsels.

Alleluia                                             Joh. 14,16

Alleluia.
De Vader zal u op mijn gebed
een andere Helper geven,
om voor altijd bij u te blijven.
Alleluia.

EVANGELIE                                         Joh; 14, 15_17

De Geest van de waarheid zal altijd bij u blijven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden.
Dan zal de Vader op mijn gebed
u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven:
de Geest van de waarheid
voor wie de wereld niet ontvankelijk is
omdat zij Hem niet ziet en niet kent.
Gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: