http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag H. Lucas, evangelist

Overweging
Het eerste woord dat de leerlingen van Jezus moeten spreken als ze mensen ontmoeten, luidt: “Vrede”. De vrede is een vrucht van de Geest. Wie vredevol naar mensen toegaat en vredevol blijft, ook al worden de tekens van goede wil niet aanvaard, toont dat de Geest in hem of haar aan het werk is. Bij Lucas is de Geest de motor van de verkondiging: hij stuwt de leerlingen vooruit, naar telkens nieuwe horizonten. Hij blijft hen nabij, inspireert hen, gaat hen voor waar zij bevreesd worden of aarzelen. Daarom is het zo belangrijk om Gods geest af te smeken wanneer wij samen komen om de liturgie te vieren.

EERSTE LEZING                                           II Tim. 4, 9-17a
Alleen Lucas is bij me.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs
.

Dierbare,

Doe uw best om spoedig bij mij te komen.
Demas gaf de voorkeur aan de wereld
en heeft mij in de steek gelaten.
Hij is naar Tessaloníca vertrokken,
Crescens naar Galatië,
Titus naar Dalmatië.
Alleen Lucas is bij me.
Ga Marcus halen en neem hem met u mee;
ik kan hem goed gebruiken voor het werk.
Tychikus heb ik naar Éfeze gezonden.
Als gij komt, breng dan de mantel mee
die ik in Troas bij Karpus heb laten liggen,
en ook de boeken, vooral de perkamenten.

Alexander, de koperslager heeft mij veel kwaad berokkend.
De Heer zal hem vergelden naar zijn werken.
Neem ook gij u voor hem in acht
want hij heeft onze woorden heftig bestreden.
Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan,
allen hebben mij in de steek gelaten.
Moge het hun niet worden aangerekend.
Maar de Heer heeft mij terzijde gestaan en mij kracht gegeven
om mijn ambt als prediker van het evangelie
ten einde toe te vervullen,
zodat alle volken ervan horen.

TUSSENZANG                         Ps. 145(144), 10-11, 12-13ab, 17-18

De heiligen, Heer, verkondigen uw roem.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

Zij maken uw kracht aan de mensen bekend,
de pracht van uw koninkrijk.
Uw rijk is een rijkvoor alle eeuwen,
uw heerschappij geldt voor ieder geslacht.

De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen,
en heilig in al wat Hij doet.
Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept,
voor elk die oprecht tot Hem bidt.

ALLELUIA                                        Joh. 15, 16

Alleluia.
Ik heb u uitgekozen
en ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan
en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn.
Alleluia.

EVANGELIE                                           Lc. 10, 1-9
De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
.

In die tijd wees de Heer tweeënzeventig leerlingen aan
en zond hen twee aan twee voor zich uit
naar alle steden en plaatsen
waarheen Hij zelf van plan was te gaan.
Hij sprak tot hen:
“De oogst is groot
maar arbeiders zijn er weinig.
Vraagt daarom de Heer van de oogst
arbeiders te sturen om te oogsten.
Gaat dan,
maar zie, Ik zend u als lammeren onder de wolven.
Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel
en groet niemand onderweg.
In welk huis ge ook binnengaat, laat uw eerste woord zijn:
Vrede aan dit huis!
Woont daar een vredelievend mens
dan zal uw vrede op hem rusten;
zo niet dan zal hij op u terugkeren.
Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden;
want de arbeider is zijn loon waard.
Gaat niet van het ene huis naar het andere;
In elke stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt,
eet wat u wordt voorgezet,
geneest de zieken die er zijn
en zegt tot hen: Het Rijk Gods is u nabij.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overweging uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d