http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag HH. Johannes de Brébeuf en Isaak Jogues, pr. en gez., mrt.

Overweging
Het verhaal van Abraham is het verhaal van Gods belofte aan de hele mensheid. De belofte blijft geldig, voor iedereen die tot het geloof komt dat God nieuw leven schenkt. Abraham bij uitstek heeft dit mogen ervaren, omdat hij in het onmogelijke geloofde. Maar het is vooral Jezus die ons Gods kracht getoond heeft. Door zijn verrijzenis weten we wat het betekent om van de Vader nieuw leven te krijgen. Deze levenwekkende kracht van God is ook nu werkzaam in onze wereld. Ze doet mensen opstaan uit ontmoediging en gebrokenheid, en vergeeft telkenmale het kwaad dat begaan wordt. Het is deze kracht die ons eens zal doen opstaan uit de dood.

EERSTE LEZING                                                         Rom. 4, 13. 16-18
Tegen alle hoop in heeft Abraham gehoopt.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome
.

Broeders en zusters,

De belofte aan Abraham en zijn nakomelingen
dat zij de wereld zouden erven,
steunt niet op de wet
maar op de gerechtigheid van het geloof.
Daarom hangt die belofte af van het geloof
en dus van de genade
en is zij verzekerd voor heel het nageslacht,
niet alleen voor hen die de wet hebben ontvangen
maar voor allen die het geloof navolgen
van ons aller vader Abraham.
Van hem staat immers geschreven:
“Ik heb u vader gemaakt van vele volken.”
Hij is dit voor het aanschijn van God in wie hij heeft geloofd,
God die de doden levend maakt
en wat niet bestaat in het aanzijn roept.
Tegen alle hoop in heeft Abraham gehoopt
en geloofd dat hij vader zou worden van vele volken,
gelijk hem gezegd was:
“Zo talrijk zal uw nageslacht zijn”.

TUSSENZANG                                        Ps. 105(104), 6-7, 8-9, 42-43

Voor eeuwig blijft Gods verbond van kracht.
Alleluia.

Gij, kroost van zijn dienaar Abraham,
gij zonen van Jakob, zijn welbeminde.
De Heer, Hij is onze enige God,
wat Hij beslist geldt voor heel de aarde.

Voor eeuwig blijft zijn verbond van kracht,
wat Hij beloofd heeft voor duizend geslachten.
De bond die Hij vroeger met Abraham sloot,
de eed die Hij Isaäk eens heeft gezworen.

De Heer was indachtig zijn heilig woord,
tot Abraham eenmaal gesproken.
Hij voerde zijn volk met vreugde weg,
zijn uitverkorenen onder gejubel.

ALLELUIA                                               Ps. 119(118), 18

Alleluia.
Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen, Heer,
de heerlijkheid van uw wet.
Alleluia.

EVANGELIE                                             Lc. 12, 8-12
De heilige Geest zal u leren wat gij moet zeggen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Ik zeg u;
ieder die Mij bij de mensen belijdt,
hem zal de Mensenzoon als de Zijne erkennen bij Gods engelen.
Maar wie Mij tegenover de mensen verloochend heeft
zal verloochend worden tegenover Gods engelen.
Aan ieder die zich zal kanten tegen de Mensenzoon
zal het vergeven worden;
maar hem die de heilige Geest heeft gelasterd
zal het niet vergeven worden.
Wanneer men u brengt voor synagogen,
overheden en machthebbers,
maakt u dan niet bezorgd
over het hoe of wat van uw antwoord ter verdediging:
op dat ogenblik zal de heilige Geest u leren wat gij moet zeggen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overweging uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d