http://kerkengeloof.wordpress.com

Vijfde zondag door het jaar

Openingswoord
Het volk van God is geroepen om door zijn kwaliteit van samenleven
een bescheiden signaal te zijn voor álle mensen.
De Kerk is bedoeld om een teken te zijn
– hoe broos en kwetsbaar ook –
om te laten zien wat God op het oog heeft voor de hele wereld.
Waar in onze Kerk mensen in al hun verscheidenheid
als broeders en zusters samen leven,
daar kan God aan het licht komen.
Daarom noemt Jezus ons vandaag
het zout van de aarde en het licht van de wereld.
Wanneer wij als christenen midden in de wereld leven
zonder onze eigen smaak te verliezen
zullen wij ook andere mensen blijven fascineren en begeesteren.

EERSTE  LEZING                                               Jes. 58, 7-10
Uw licht zal stralen als de dageraad.

Uit de profeet Jesaja

Dit zegt de Heer:

“Deel uw brood met de hongerigen,
neem de dakloze zwervers op in uw huis,
kleed de naakten die gij ziet,
en keer u niet af van uw medemensen.

“Dan zal uw licht stralen als de dageraad,
uw genezing zal voorspoedig zijn;
uw gerechtigheid zal voor u uitgaan,
de glorie van de Heer u op de voet volgen.

“Wanneer gij dan tot de Heer bidt, zal Hij u verhoren,
wanneer gij dan tot Hem roept, zal Hij antwoorden:
Hier ben Ik !

“Wanneer gij uit uw midden de onderdrukking verwijdert
en de dreigende vingers en de kwaadsprekerij,
wanneer gij uw hart voor de hongerige opent
en de mistroostige verzadigt,
dan straalt uw licht in de duisternis,
dan wordt uw nacht als de middag.”

ANTWOORDPSALM                                          Ps. 112(111), 4-5, 6-7, 8a en 9

Keervers
Voor de rechtvaardigen gaat het licht op in de nacht.

Hij is voor de vromen een licht in de nacht,
weldadig, barmhartig, rechtvaardig.
Goed gaat het de mens die weggeeft en leent,
die eerlijk zijn zaken behartigt.

In eeuwigheid staat de rechtvaardige sterk,
men blijft hem voor eeuwig gedenken.
Voor slechte tijding is hij niet bang,
hij blijft ongeschokt op de Heer vertrouwen.

Standvastig en zonder vrees zet hij door,
met mildheid deelt hij aan armen uit.
Hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen;
zijn macht en zijn aanzien vermeerderen steeds.

TWEEDE  LEZING                                                     I Kor. 2, 1-5
Ik verkondig u het getuigenis van Christus en zijn kruis.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Toen ik u het getuigenis van God kwam verkondigen,
deed ik dat niet
met vertoon van welsprekendheid of geleerdheid.
Ik had mij voorgenomen u geen enkele wetenschap te brengen
dan die van Jezus Christus en zijn kruis.

Bovendien voelde ik mij toen zwak, nerveus en angstig.
Het woord dat ik u verkondigde,
had niets te danken aan de overredingskracht van de ‘wijsheid’,
maar het getuigde van de kracht van de Geest:
uw geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid,
maar op de kracht van God.

Vers voor het evangelie                                                Joh. 8,12

Alleluia.
Ik ben het licht van de wereld, zegt de Heer.
Wie mij volgt zal het levenslicht bezitten.
Alleluia.

EVANGELIE                                                       Mt. 5, 13-16
Gij zijt het licht der wereld.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

“Gij zijt het zout der aarde.
“Maar als het zout zijn kracht verliest,
waarmee zal men dan zouten ?
“Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen
en door mensen vertrapt te worden.

“Gij zijt het licht der wereld.
“Een stad kan niet verborgen blijven
als ze boven op een berg ligt.
“Men steekt toch ook niet een lamp aan
om ze onder de korenmaat te zetten,
maar men plaatst ze op de standaard,
zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn.

“Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen
opdat zij uw goede werken zien
en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties bij de zondagse eucharistieviering.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: