http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag HH. Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop

Overweging
Heer, mijn God, verhoor mijn gebed
en bewaar de kudde waarheen Ge mij gezonden hebt in trouw.
Bevrijd hen van de ketterij, maak hen allen één
en maak dit volk dat Gij gekozen hebt,
eensgezind in het ware geloof en de rechtzinnige belijdenis.
(Curillus van Tessalonika, gebed uit 861)

EERSTE LEZING                                                  Hand. 13, 46-49
Wij richten ons voortaan tot de heidenen.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen zeiden Paulus en Barnabas tot de Joden :
“Tot u moest wel eerst het woord van God gesproken worden,
maar omdat gij het afwijst
en uzelf het eeuwige leven niet waardig keurt,
daarom richten wij ons voortaan tot de heidenen.
“Want aldus luidt de opdracht van de heer tot ons :
Ik heb u geplaatst als een licht voor de heidenen,
opdat gij tot redding zoudt strekken
tot aan het uiteinde van de aarde.”
Toen de heidenen dit hoorden,
waren zij verheugd en verheerlijkten het woord van God,
en allen die tot eeuwig leven waren voorbestemd,
namen het geloof aan.
Het woord des Heren verbreidde zich door heel die streek.

TUSSENZANG                                                              Ps. 117(116), 1, 2

Gaat uit over heel de wereld
en verkondigt het evangelie aan heel de schepping
(Mc. 16,15)

Alleluia.

Looft nu de Heer, alle naties der aarde,
huldigt de Heer, alle volken rondom.

Omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft ;
de trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.

ALLELUIA                                                    Lc. 4, 18-19

Alleluia.
De Heer heeft Mij gezonden
om aan armen de Blijde Boodschap te brengen,
aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken.
Alleluia.

EVANGELIE                                                      Lc. 10, 1-9
De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd wees de Heer tweeënzeventig leerlingen aan
en zond hen twee aan twee voor zich uit
naar alle steden en plaatsen
waarheen Hijzelf van plan was te gaan.
Hij sprak tot hen :
“De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig.
“Vraagt daarom de Heer van de oogst
arbeiders te sturen om te oogsten.
“Gaat dan,
maar zie, Ik zend u als lammeren tussen wolven.
“Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel
en groet niemand onderweg.
“Laat in welk huis gij ook binnengaat uw eerste woord zijn :
Vrede aan dit huis !
“Woont daar een vredelievend mens,
dan zal uw vrede op hem rusten ;
zo niet, dan zal hij op u terugkeren.
“Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden ;
want de arbeider is zijn loon waard.
“Gaat niet van het ene huis naar het andere.
“In elke stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt,
eet wat u wordt voorgezet, geneest de zieken die er zijn
en zegt tot hen : Het Rijk Gods is u nabij.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d