http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag zevende week door het jaar

Overweging
Ook al kan een rijke binnenkomen in de verzamelde gemeenschap en al wordt de armoede niet opgehemeld om zichzelf, toch zijn de armen God geliefd en ze zullen het Rijk erven (2,5). Dit is wel een uitval naar de rijken, die vaak de armen verdrukken (zie vandaag 5,6). Deze lijn is oudtestamentisch, en loopt door van de psalmen (10, 49, 140) over de gemeenschap van Qumran, naar bepaalde groepen uit het jonge christendom. Psalm 49 vormt een passende echo op deze lezing.

EERSTE  LEZING                                                       Jak. 5, 1-6
Het loon dat gij hebt onthouden aan de arbeiders roept luid,
en hun kreten zijn doorgedrongen tot het oor van de Heer.

Uit de brief van de heilige apostel Jakobus

Broeders en zusters,

Gij die rijk zijt :
weent en jammert om de rampen die over u komen.
Uw rijkdom is verrot,
uw mooie kleren zijn door motten aangetast,
uw goud en zilver is verroest.
Die roest zal tegen u getuigen
en als een vuur uw vlees verteren.
Schatten hebt gij verzameld,
terwijl het de laatste dagen zijn.
Hoort,
het loon dat gij hebt onthouden
aan de arbeiders die uw velden hebben gemaaid,
roept luid,
en de kreten van uw oogsters zijn doorgedrongen
tot de oren van de Heer der hemelmachten.
Gij hebt op aarde gezwelgd en gebrast,
gij hebt u vetgemest voor de dag van de slachting.
Gij hebt de rechtvaardige gevonnist en vermoord;
hij heeft geen verweer tegen u.

TUSSENZANG                       Ps. 49(48), 14-15ab, 15cd-16, 17-18, 19-20

Zalig de armen van geest,
want aan hen behoort het Rijk der hemelen
5Mt. 5,3).

Zo gaat het met wie op zichzelf vertrouwen,
die pochen op rijkdom ; dit is hun lot :
zij staan voor de onderwereld als schapen,
de dood is hun herder en drijft hen daarheen.

Hun statigheid gaat tot ontbinding over,
hun woonplaats is voortaan het dodenrijk.
Maar mij zal God van de ondergang redden,
Hij zal mij behoeden voor dood en graf.

Verlies dus de moed niet wanneer iemand rijk wordt,
wanneer in zijn huis de weelde steeds groeit.
Hij zal als hij dood gaat niets mee kunnen nemen,
zijn rijkdommen gaan niet met hem in het graf.

Al prijst hij zich tijdens zijn leven gelukkig :
je bent te benijden, het gaat je goed ;
toch moet hij zich eens bij zijn vaderen voegen
die nooit meer het licht van de zon zullen zien.

ALLELUIA                                                                   Joh. 17, 17b, a

Alleluia.
Uw woord is waarheid, Heer,
wijd ons U toe in de waarheid.
Alleluia.

EVANGELIE                                                               Mc. 9, 41-50
Het is beter voor u verminkt het leven binnen te gaan
dan in het bezit van twee handen in de hel te komen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Als iemand u een beker water te drinken geeft
omdat gij van Christus zijt, voorwaar Ik zeg u :
zijn loon zal hem zeker niet ontgaan.
“Maar als iemand
een van deze kleinen die geloven, aanleiding tot zonde geeft,
het zou beter voor hem zijn
als men hem een molensteen om de hals deed en in zee wierp.
“Dreigt uw hand u aanleiding tot zonde te geven,
hak ze af ;
het is beter voor u verminkt het leven binnen te gaan
dan in het bezit van twee handen in de hel te komen,
in het onblusbaar vuur.
“Geeft uw voet u aanleiding tot zonde,
ruk het uit ;
het is beter voor u met één oog het Rijk Gods binnen te gaan
dan in het bezit van twee ogen in de hel te worden geworpen,
waar hun worm niet sterft en het vuur niet gedoofd wordt.
“Iedereen zal met vuur gezouten worden.
“Het zout is iets goeds;
maar als het zout zouteloos wordt
waarmee zult ge het dan zijn smaak hergeven ?
“Hebt zout in uzelf
en leeft in vrede met elkaar.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: