http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag na Aswoensdag

Overweging
Bekering en vreugde horen samen. We moeten ons bekeren, en deze ommekeer vreugdevol vieren. Ja, we zijn kleine, gebroken mensen, en ja, we bieden soms weerstand wanneer God wegen gaat met ons die we niet willen gaan. Maar we mogen de vreugde proeven omdat Jezus de zonden vergeeft: omdat Hij geduldig naast ons loopt en ons terug bij de Vader brengt wanneer onze wegen doodlopen. Om ons te bevrijden uit onmacht en kleinheid, uit zonde en duisternis, zal Hij zijn leven geven voor ons. Daarom verbinden christenen de vreugde aan een kruis. Is er een grotere paradox denkbaar ?

EERSTE LEZING                                                   Jes. 58, 9b-14
Wanneer gij niet langer uw voordeel najaagt, zult gij vreugde vinden in de Heer.

Uit de profeet Jesaja

Zo spreekt God de Heer :
“Wanneer gij uit uw midden de onderdrukking verwijdert
en de dreigende vingers en de kwaadsprekerij,
wanneer gij uw hart voor de hongerige opent
en de mistroostige verzadigt,
dan straalt uw licht in de duisternis,
dan wordt uw nacht als de middag.
“Dan zal de Heer u blijven geleiden ;
Hij zal u in dorre streken verzadigen
en aan uw gebeente zal Hij kracht geven.
“Als een gesproeide tuin zult gij dan worden,
als een bron, waarvan het water nooit wegblijft.
“Dan bouwt gij de oude ruïnes weer op
en herstelt gij de fundamenten van vroeger.
‘De bressendichter’ zal men u noemen,
‘degene die weer leven brengt in de straten’.
“Wanneer gij op de sabbat
geen reis meer onderneemt
en op mijn heilige berg
niet langer uw voordeel najaagt,
wanneer gij de sabbat uw vreugde noemt
en de heilige dag van de Heer eerbiedigt,
wanneer gij die dag in ere houdt
door niet uw zaken na te gaan
en niet uw voordeel te zoeken
en geen handel te drijven,
dan zult gij vreugde vinden in de Heer ;
dan voer Ik u alle bergen van de aarde over
en laat Ik u genieten
van het erfdeel van Jakob, uw vader.”
Waarlijk, door de mond van de Heer
is dit woord gesproken !

TUSSENZANG                                                    Ps. 86(85), 1-2, 3-4, 5-6

Leer mij uw weg, Heer, om die trouw te volgen.

Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren,
ik ben ongelukkig en arm.
Bescherm mij, want U ben ik toegewijd,
draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op U.

Mijn God zijt Gij toch, heb erbarmen met mij,
voortdurend roep ik tot U.
Verblijd het hart van uw dienaar, Heer,
ik richt mij tot U vol vertrouwen.

Gij zijt immers goed en genadig, Heer,
barmhartig voor elk die U aanroept.
Luister dan, Heer, naar mijn bidden,
geef acht op mijn smekende stem.

VERS VOOR HET EVANGELIE                                           Ez. 18,31

Werpt alle overtredingen, die gij begaan hebt,
van u weg, zegt de Heer,
en vernieuwt uw hart en uw geest.

EVANGELIE                                                                   Lc. 5, 27-32
Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars,
opdat ze zich bekeren.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd,
bij het tolhuis gekomen, richtte Jezus zijn blik
op een tollenaar die daar zat,
een zekere Levi.
Hij zei tot hem :
“Volg Mij.”
De man stond op, liet alles achter en volgde Hem.
Levi nu bood Hem in zijn huis een groot feestmaal aan,
waarbij onder anderen talrijke tollenaars met hen aanlagen.
De Farizeeën,
met name de schriftgeleerden onder hen,
morden daarover tegen zijn leerlingen :
“Waarom
– zeiden ze –
eet en drinkt gij met tollenaars en zondaars ?”
Maar Jezus nam het woord en sprak :
“Niet de gezonden hebben een dokter nodig maar de zieken.
“Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen
maar zondaars,
opdat ze zich bekeren.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d