http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag Eerste week in de veertigdagentijd

Overweging
Bidden vraagt openheid en vertrouwen. We moeten iemand binnen laten en hem zicht geven op wat we soms liever in het duister hadden gelaten. We moeten dan onszelf uit handen geven en ruimte scheppen voor die ander, zodat hij aan het woord kan komen en wij kunnen luisteren. Gods woord wil echter niet alleen beluisterd, maar ook beantwoord worden. Jezus heeft ons daartoe de woorden geschonken: Onze Vader. Het leert ons zonder reserve ja te zeggen aan God. Alle menselijke argwaan, alle weigering, elk isolement wordt in dat jawoord overwonnen. Zo vindt de Vader in ons mensen die ten volle open staan voor zijn liefde. Vertrouwen we ons toe aan die liefde ?

EERSTE LEZING                                                     Jes. 55, 10-11
Mijn woord keert pas weer wanneer het mijn wil volbracht heeft
en zijn zending heeft vervuld.

Uit de profeet Jesaja

Zo spreekt God de Heer :
“Zoals de regen en de sneeuw uit de hemel vallen
en daar pas terugkeren
wanneer zij de aarde hebben gedrenkt,
haar hebben bevrucht zodat zij groen wordt,
wanneer zij het zaad aan de zaaier hebben gegeven
en het brood aan de eter,
zo zal het ook gaan met het woord
dat komt uit mijn mond ;
het keert niet vruchteloos naar Mij terug ;
het keert pas weer wanneer het Mijn wil volbracht heeft
en zijn zending heeft vervuld.”

TUSSENZANG                              Ps. 34(33), 4-5, 6-7, 16-17, 18-19

Naar vromen die roepen luistert de Heer
en redt hen uit iedere nood.

Verheerlijkt de Heer te zamen met mij
en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren.
Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord,
Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.

Verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig,
want Hij stelt u niet teleur.
Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer
en redt hen uit hun ellende.

Het oog van de Heer is gericht op de vrome,
zijn oor naar hun smeken gekeerd.
Van boosdoeners keert Hij zijn aangezicht af,
zij worden op aarde vergeten.

Naar vromen die roepen luistert de Heer
en redt hen uit iedere nood.
De Heer is nabij voor rouwmoedige harten,
hij helpt wie zijn schuld erkent.

VERS VOOR HET EVANGELIE                                            Mt. 4, 4b

Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.

EVANGELIE                                                           Mt. 6, 7-15
Gij moet zo bidden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Als gij bidt
gebruikt dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen ;
want deze menen
dat zij door hun veelheid van woorden verhoring zullen vinden.
“Volgt hun voorbeeld dus niet na,
want vóórdat gij Hem vraagt
weet uw Vader wat gij nodig hebt.
“Gij moet daarom zo bidden :
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd ;
uw Rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven hebben aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar behoed ons voor het kwaad.
“Want als gij aan de mensen hun fouten vergeeft
zal uw hemelse Vader ook u vergeven ;
maar als gij niet vergeeft aan de mensen
zal ook uw hemelse Vader uw fouten niet vergeven.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: