http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag tweede week in de veertigdagentijd

Overweging
Het woord barmhartigheid (erbarmen-hesed) verbindt eerste lezing, antwoordpsalm en evangelie. Wij smeken als zondaars, net zoals de bannelingen van het oude Israël, Gods erbarmen af over ons. Het evangelie biedt een schitterend antwoord: wees zelf vol erbarmen, vol barmhartigheid, zegt de Heer, zoals de Vader het is tegenover u. Hij is vol erbarmen. Geef elkaar die barmhartigheid door. De antwoordpsalm kan elke gelovige met diepe overtuiging bidden.

EERSTE LEZING                                                         Dan. 9, 4b-10
Wij hebben gezondigd en kwaad gedaan.

Uit de profeet Daniël

Ach Heer, grote en geduchte God,
die het verbond gestand doet en vol erbarmen zijt
voor hen die U liefhebben en uw geboden volbrengen :
Wij hebben gezondigd en kwaad gedaan,
wij hebben goddeloos gehandeld en zijn weerspannig geweest,
wij zijn afgeweken van uw geboden en wetten ;
wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten,
die in uw naam gesproken hebben tot onze koningen,
hoogwaardigheidsbekleders, familiehoofden
en tot heel de gezeten bevolking van het land.
Heer, Gij staat in uw recht,
maar wij hebben reden om ons te schamen
en we staan nu ook beschaamd,
wij, de mannen van Juda,
de inwoners van Jeruzalem en heel Israël,
zowel degenen die dichtbij als veraf wonen
in de landen waarheen gij ze verstoten hebt,
omdat zij U ontrouw geworden zijn.
Heer, wij moeten ons schamen, wij, onze koningen,
onze hoogwaardigheidsbekleders en onze familiehoofden,
omdatwij tegen U gezondigd hebben.
Moge de Heer onze God barmhartig zijn en vergevensgezind,
want wij zijn weerspannig geweest tegen Hem
en wij hebben niet geluisterd naar de Heer onze God
en niet geleefd naar de geboden die Hij ons
door zijn dienaren, de profeten, gegeven heeft.

TUSSENZANG                                                Ps. 79(78), 8, 9, 11, 13

Heer, handel met ons niet zoals wij verdienen,
vergeld ons niet onze schuld (Ps. 103(102), 10a)

Laat ons niet boeten voor vroegere zonden,
kom met uw barmhartigheid ons tegemoet,
want wij zijn maar zwakke mensen.

Ach help ons, God van ons heil, om uw Naam,
bevrijd ons, vergeef ons onze zonden ;
laat niemand zeggen : waar is nu hun God ?

Tot U stijge op het gekerm der geboeiden,
bevrijd met uw macht die de dood zijn gewijd.
Maar wij zijn uw volk, Heer, uw eigen kudde,
wij zullen U prijzen in eeuwigheid,
uw lof van geslacht tot geslacht bezingen.

VERS VOOR HET EVANGELIE                                          II Kor. 6, 2b

Nu is het de gunstige tijd,
vandaag is het de dag van het heil.

EVANGELIE                                                             Lc. 6, 36-38
Spreekt vrij en ge zult vrijgesproken worden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is.
“Oordeelt niet,
dan zult ge niet geoordeeld worden.
“Veroordeelt niet,
dan zult ge niet veroordeeld worden.
“Spreekt vrij
en ge zult vrijgesproken worden.
“Geeft
en u zal gegeven worden :
een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat
zam men u in de schoot storten.
“De maat die gij gebruikt
zal men ook voor u gebruiken.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: