http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag tweede week veertigdagentijd

Overweging
‘Tot drie keer toe zijn jullie ondergedompeld in het water en elk van de drie keer bent u er weer uit boven gekomen, om de drie dagen te symboliseren dat Christus begraven is geweest. Met het eerste bovenkomen uit het water hebben jullie de herinnering gevierd aan de eerste dag die Christus in het graf heeft doorgebracht, zoals je met de eerste onderdompeling getuigd hebt van de eerste nacht die hij in het graf doorgebracht heeft: zoals wie zich in de nacht bevindt, niks ziet en wie zich daarentegen in de dag is, het licht geniet, zo is het ook met jullie. Zoals jullie eerst ondergedompeld waren in de nacht en niks zagen, zo merkte je toen je eruit boven kwam, dat je in het volle daglicht stond. Je bent in de netten gevallen van de Kerk. Laat je dus levend vangen; vlucht niet, opdat Jezus je aan zijn haak slaat, niet om je de dood, maar om je de verrijzenis na de dood te geven.’ (Cyrillus van Jeruzalem, Tweede mystagogische catechese)

EERSTE LEZING                                                    Jes. 1,10.16-20
Leer het goede te doen en onderhoud het recht.

Uit de Profeet Jesaja

Luister ! Het woord van de Heer !
“Ga u wassen, ga u reinigen ;
uit mijn ogen met uw boze daden !
“Houd op met kwaad doen, leer het goede te doen,
onderhoud het recht, help de verdrukte,
verdedig de wees, pleit voor de weduwe.
“Kom dan – zegt de Heer – laten we het uitpraten :
Al zijn uw zonden rood als scharlaken,
zij zullen wit worden als sneeuw ;
al zijn ze als purper zo rood,
ze zullen blank worden als wol.
“Als ge gewillig wilt zijn en luisteren
zult ge het goede der aarde genieten,
maar als ge blijft weigeren en u verzetten
zal het zwaard u verdelgen.”

TUSSENZANG                                  Ps. 50(49), 8-9, 16bc-17, 21, 23

Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

Ik maak u over offers geen verwijt :
uw offerdieren zie Ik aldoor branden.
Ik wil geen stier meer hebben uit uw huizen
en rammen uit uw schaapskooi vraag Ik niet.

Wat spreekt ge aldoor over mijn geboden
en hebt ge mijn verbond steeds op de tong ?
Gij die van tucht een afkeer hebt
en nimmer acht slaat op mijn woorden.

Zou Ik dan zwijgen als gij zoiets doet ?
Of meent ge soms dat Ik aan u gelijk ben ?
Ik klaag u aan, Ik leg u alles voor.
Wie offers brengt van lof, die eert Mij waarlijk,
wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

VERS VOOR HET EVANGELIE                                           Ez. 18, 31

Werpt alle overtredingen die gij begaan hebt,
van u weg, zegt de Heer,
en vernieuwt uw hart en uw geest.

EVANGELIE                                                            Mt. 23, 1-12
Zelf handelen zij niet naar hun woorden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd sprak Jezus tot het volk en tot zijn leerlingen :
“Op de leerstoel van Mozes
hebben de schriftgeleerden en de Farizeeën plaats genomen.
“Doet en onderhoudt daarom alles wat zij u zeggen,
maar handelt niet naar hun werken ;
want zelf handelen ze niet naar hun woorden.
“Zij maken bundels van zware,
haast ondraaglijke lasten
en leggen die de mensen op de schouders,
maar zelf zullen ze er geen vinger naar uitsteken.
“Alles wat zij doen
doen zij om bij de mensen op te vallen ;
zij maken immers hun gebedsriemen breed
en hun kwasten groot,
ze zijn belust op de ereplaats bij de maaltijden
en de voornaamste zetels in de synagogen,
ze laten zich graag groeten op de markt
en willen door de mensen rabbi genoemd worden.
“Maar gij moet u geen rabbi laten noemen.
“Gij hebt maar één Meester
en gij zijt allen broeders.
“En noemt niemand van u op aarde ‘vader’ ;
gij hebt maar één Vader, de hemelse.
“En laat u ook geen ‘leraar’ noemen ;
gij hebt maar één leraar, de Christus.
“Wie de grootste onder u is
moet uw dienaar zijn.
“Alwie zichzelf verheft zal vernederd
en wie zichzelf vernedert zal verheven worden.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: