http://kerkengeloof.wordpress.com

Zondag HEILIGE DRIE-EENHEID

Openingswoord
Vandaag vieren we het naamfeest van God.
De bron van waaruit wij mogen leven is de Vader.
Hij heeft ons Jezus gegeven, zijn Zoon: beeld van zijn goedheid.
In en door Jezus leven wij uit de heilige Geest,
open en aandachtig voor elkaar en voor mensen om ons heen.
Openen we ons hart voor de ontmoeting met deze levende God.

EERSTE LEZING                                                 Ex. 34, 4b-6.8-9
De Heer is een barmhartige en medelijdende God.

Uit het boek Exodus

In die dagen besteeg Mozes ‘s morgens vroeg de SinaÏ,
zoals de Heer hem bevolen had.
De twee stenen platen nam hij mee.
De Heer daalde neer in een wolk, kwam bij hem staan
en riep de naam van de Heer uit.
De Heer ging hem voorbij en riep:
“De Heer!
“De Heer is een barmhartige en medelijdende God,
lankmoedig en groot in liefde en trouw.”

Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer.
Toen sprak hij:
“Och, Heer, wees zo goed en trek met ons mee.
“Dit volk is wel halsstarrig,
maar vergeef toch onze misdaden en zonden,
en beschouw ons als uw eigen bezit.”

Antwoordpsalm                                                     Dan. 3, 52a, 52b, 53, 54, 55, 56

Keervers
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij, Heer, God onzer vaderen,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen uw heilige roemrijke Naam,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij in het huis van uw glorie,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij op de troon van uw Rijk,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij die de diepten doorschouwt,
tronend op cherubs, in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij in de koepel des hemels,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

TWEEDE LEZING                                                      2 Kor. 13, 11-13
De genade van Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte

Broeders en zusters,

Laat alles weer goed komen,
neemt mijn vermaning ter harte,
weest eensgezind, bewaar de vrede,
en de God van liefde en vrede zal met u zijn.
groet elkander met de heilige kus.
U groeten al de heiligen.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest
zij met u allen. Amen.

Vers voor het evangelie                                         Apok. 1, 8

Alleluia.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
God die is, en die was en die komt.
Alleluia.

EVANGELIE                                                       Joh. 3, 1-18
God heeft zijn Zoon naar de wereld gezonden
opdat de wereld door Hem zou gered worden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot Nikodemus:

“Zozeer heeft God de wereld liefgehad,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat al wie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan,
maar eeuwig leven zal hebben.
“God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden
om de wereld te oordelen,
maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.
“Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld,
maar wie niet gelooft, is al veroordeeld,
omdat hij niet heeft geloofd
in de naam van de eniggeboren Zoon van God.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

 

 

 

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d