http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag H. Antonius van Padua, pr. en krkl.

Overweging
Jezabel, de vrouw van Achab, wil Elia ter dood brengen. De profeet vlucht, zoals Mozes eens deed. En net zoals Mozes komt hij in een moment van uiterste vertwijfeling en wil sterven. Juist in die diepe duisternis ontmoet Elia God. God stuurt hem naar de Horeb, d.w.z. terug naar de bron waar alles begonnen is. Daar zal hij op onuitsprekelijke wijze God ontmoeten en nieuwe kracht vinden. Als wij deze grote voormannen uit de Schrift al eens ontmoedigd zien, moet het ons niet verwonderen dat ook wij soms de moed verliezen. Moge Elia een herkenningspunt zijn voor ons, en een bron van steun op momenten waarop we ons afvragen voor wie of voor wat we ons gelovig inzetten…

EERSTE LEZING                                                    1 Kon 19, 9a. 11-16
Ga naar buiten en treed voor de Heer op de berg.

Uit het eerste Boek der Koningen

Toen Elia bij de berg Horeb kwam
ging hij er een grot binnen en overnachtte daar.
Toen kwam het woord van de Heer tot hem :
“Ga naar buiten en treed voor de Heer op de berg.”
Toen trok de Heer voorbij.
Voor de Heer uit ging een zeer zware storm
die bergen deed splijten en rotsen verbrijzelde.
Maar de Heer was niet in de storm.
Op de storm volgde een aardbeving.
Maar ook in de aardbeving was de Heer niet.
Op de aardbeving volgde vuur.
Maar ook in het vuur was de Heer niet.
Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries.
Zodra Elia dit hoorde, bedekte hij zijn gezicht met zijn mantel,
ging naar buiten en bleef staan aan de ingang van de grot.
En toen klonk er een stem die hem vroeg :
“Wat doet ge hier, Elia ?”
Hij antwoordde :
“Ik heb vurig geijverd voor de Heer, de God der hemelse machten.
“De Israëlieten hebben uw verbond met voeten getreden,
uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood ;
ik alleen ben overgebleven
en nu staan ze mij ook naar het leven.”
Toen zei de Heer tot hem :
“Keer terug op uw schreden
en ga door de woestijn naar Damascus ;
als ge daar gekomen zijt,
moet ge Hazaël zalven tot koning van Aram.
“Jehu, de zoon van Nimsi, moet ge zalven tot koning van Israël,
en Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mechola,
moet ge zalven tot uw opvolger als profeet.”

TUSSENZANG                                     Ps. 27(26), 7-8a, 8b-9abc, 13-14

Uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien.

Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem,
heb medelijden en wil mij verhoren.
Tot U spreekt mij hart, naar U zie ik op

Uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien.
Wil uw gelaat niet verbergen voor mij,
verstoot mij, uw dienaar, niet in uw gramschap,
want Gij zijt mijn helper, verjaag mij dus niet.

Ik reken er op nog tijdens mijn leven
de weldaden van de Heer te ervaren.
Zie uit naar de Heer en houd dapper stand,
wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.

ALLELUIA                                                              Ps. 95(94), 8ab

Alleluia.
Luistert heden naar de stem van de Heer
en weest niet halsstarrig.
Allelui.

EVANGELIE                                                           Mt. 5, 27-32
Al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren
heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Gij hebt gehoord , dat er gezegd is :
Gij zult geen echtbreuk plegen.
“Maar Ik zeg u :
Al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren
heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd.
“Indien uw rechteroog u tot zonde dreigt te brengen,
ruk het uit en werp het van u weg ;
want het is beter voor u,
dat één van uw lichaamsdelen verloren gaat
dan dat heel uw lichaam in de hel wordt geworpen.
“En als uw rechterhand u tot zonde dreigt te brengen,
hak ze af en werp ze van u weg ;
want het is beter voor u
dat één van uw lichaamsdelen verloren gaat
dan dat heel uw lichaam in de hel terecht komt.
“Ook is er gezegd :
Wie zijn vrouw verstoot moet haar een scheidingsbrief geven.
“Maar Ik zeg u :
Wie zijn vrouw verstoot, behalve in geval van ontucht,
brengt haar ertoe echtbreekster te worden ;
en wie een verstoten vrouw huwt begaat echtbreuk.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

                                                                                                                  

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: