http://kerkengeloof.wordpress.com

Twaalfde zondag door het jaar

Openingswoord
We komen weer samen rond de tafel van de Heer.
Als leerlingen van vandaag mogen we ons spiegelen
aan de eerste volgelingen van Jezus.
Noch toen, noch nu is leerling zijn van Jezus een evidentie.
Ons geloof kan bevraagd worden.
Moedeloosheid en twijfel kunnen ons deel worden.
Aan zijn leerlingen gaf Jezus moed.
Mogen ook wij moed putten uit zijn boodschap voor ons vandaag.

EERSTE LEZING                                                   Jer. 20, 10-13
Hij heeft het leven van de arme uit de macht van de boosdoeners gered.

Uit de profeet Jeremia

Jeremia sprak:

“Ik hoor velen fluisteren:
Daar heb je ‘Ontzetting-overal’.
“Breng hem aan.
“Ja, we brengen hem aan.
“Al mijn vrienden willen niets liever
dan mij ten val brengen.
“Ze zeggen:
misschien laat hij zich misleiden;
dan overmeesteren we hem
en kunnen we ons op hem wreken.

“De Heer is bij mij als een machtig strijder.
“Mijn achtervolgers vallen neer,
ze zullen niet overwinnen.
“Ze worden diep beschaamd,
nooit bereiken ze iets.
“Hun schande duurt eeuwig,
ze wordt nooit vergeten!

“Heer van de hemelse machten, die alles rechtvaardig onderzoekt,
die hart en nieren doorgrondt,
laat mij zien hoe Gij U op hen wreekt.
“Ik heb immers mijn zaak in uw handen gelegd.

“Zingt een lied, en loflied voor de Heer,
want Hij heeft het leven van de arme
uit de macht van de boosdoeners gered.”

Antwoordpsalm                                Ps. 69(68), 8-10, 1 en 17, 33-35

Keervers
Heer, verhoor mij
omdat Gij barmhartig zijt.

Om U heb ik iedere smaad verdragen,
al steeg mij het schaamrood naar het gelaat.
Een vreemdeling werd ik voor mijn verwanten,
mijn eigen broers kennen mij niet meer.
De zorg voor uw huis heeft mij uitgeteerd,
op mij kwam de hoon neer van hen die U honen.

Maar mijn gebed, heer, richt ik tot U,
nu is het de tijd van genade.
Verhoor mij omdat Gij barmhartig zijt
en trouw in het hulp verlenen.
Verhoor mij, Heer, want mild is uw zegen,
sta mij met heel uw barmhartigheid bij.

Ziet toe, geringen, en weest verheugd,
schept moed, gij allen die God zoekt.
God luistert naar wat een arme Hem vraagt,
vergeet zijn gevangenen niet.
Laat hemel en aarde Hem prijzen,
de zee met al wat daar leeft.

TWEEDE  LEZING                                                 Rom. 5, 12-15
De genade laat zich niet afmeten naar de zonde.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Rome

Broeders en zusters,

Door één mens is de zonde in de wereld gekomen
en met de zonde de dood;
en zo is de dood over alle mensen gekomen,
aangezien allen gezondigd hebben.

Er was immers reeds zonde in de wereld,
voor de wet er was.
Maar zonde wordt niet aangerekend,
waar geen wet is.
Toch heeft de dood als koning geheerst
in de tijd van Adam tot Mozes,
dus ook over hen
die zich niet op de wijze van Adam schuldig hadden gemaakt
aan de overtreding van een gebod.
Adam nu is het beeld van Hem die komen moest.

Maar de genade van God
laat zich niet afmeten naar een misstap van Adam.
De fout van één mens bracht allen de dood,
maar God schonk allen rijke vergoeding
door de grote gave van zijn genade:
de ene mens Jezus Christus.

Vers voor het evangelie                                  Joh. 15, 26b.27a

Alleluia.
De Geest der waarheid zal over Mij getuigenis afleggen, zegt de Heer,
maar ook gij moet getuigen.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Mt. 10, 26-33
Weest niet bevreesd voor hen die het lichaam kunnen doden..

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen:

“Weest niet bang voor de mensen.
“Niets is bedekt of het zal onthuld,
niets verborgen of het zal bekend worden.
“Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het licht,
en wat ge u in het oor hoort fluisteren,
verkondigt dat van de daken.

“Weest niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden
maar niet de ziel;
vreest veeleer Hem
die èn ziel èn lichaam in het verderf kan storten in de hel.
“Verkoopt men niet twee mussen voor een stuiver ?
“En toch zal buiten de wil van uw Vader
niet één mus op de grond vallen.
“Bij u echter is zelfs ieder haar van uw hoofd geteld.
“Weest dus niet bevreesd;
gij zijt toch méér waard dan een zwerm mussen.

“Ieder die Mij bij de menen belijdt,
zal ook Ik als de mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is.
“Maar ieder die Mij zal verloochenen tegenover de mensen,
zal,ook Ik verloochenen
tegenover mijn Vader die in de hemel is.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

 

                                          

 

 

 

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: