http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag H. Hart van Jezus

Overweging
De liefde van God voor zijn volk is als de tedere zorg van ouders voor hun opgroeiende kinderen. Zelfs in de miskenning van deze liefde blijft God trouw. In Jezus bereikt die liefde een goddelijk hoogtepunt. Hij gaf immers zijn leven voor de wereld op het kruis van Golgotha. Stervende werd Hij bron van leven voor alle eeuwen. Want ook na zijn dood blijft Jezus een bron van goddelijk leven: er stroomt bloed en water uit zijn doorboorde zijde. In de sacramenten van het doopsel (water) en de eucharistie (bloed) komt deze levensstroom tot bij ons. Zo blijven we de vrije toegang hebben tot de Vader. Dat is de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus. Meer nog: Jezus wil zijn intrek nemen in ons hart om het gelijkvormig te maken aan dat van Hem. Geworteld blijven in die liefde: dat is de vraag die Jezus ons elke dag stelt.

EERSTE  LEZING                                                 Deut. 7, 6-11
De Heer heeft u bemind en u uitverkoren.

Uit het boek Deuteronomium

In die dagen sprak Mozes tot het volk:

“Gij zijt een volk, dat aan de Heer uw God gewijd is.
“U heeft Hij uit alle volken op aarde uitverkoren
om zijn eigen volk te zijn.
“Niet omdat gij talrijker zijt dan de andere volken
heeft de Heer zich aan u verbonden en u uitverkoren,
want gij zijt het kleinste van alle volken;
maar omdat de Heer u liefhad
en Hij de eed aan uw vaderen gestand wilde doen;
daarom heeft Hij u met sterke hand
uit het land van de slavernij geleid
en u verlost uit de macht van de Farao, de koning van Egypte.

“Erken dan dat de Heer uw God inderdaad God is,
de getrouwe God, die het verbond gestand doet,
die vol erbarmen is voor wie Hem liefhebben
en zijn geboden onderhouden tot in het duizendste geslacht,
maar die allen die Hem verwerpen,
in hun eigen persoon straft en te gronde richt, hen persoonlijk.
“Hij wacht niet: iemand die hem verwerpt, straft Hij,
hem persoonlijk.
“Volbreng dus de geboden, voorschriften en bepalingen
die ik u heden voorschrijf.”

Antwoordpsalm                                  Ps. 103(102), 1-2, 3-4, 6-7, 8 en 10

Keervers
Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen !
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet !

Hij is het die u uw schulden vergeeft,
die u geneest van uw kwalen.
Hij is het die u van de ondergang redt,
die u omringt met zijn gunst en erbarmen.

De Heer is rechtvaardig in al wat Hij doet,
Hij laat de verdrukten recht wedervaren.
Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend,
Hij toonde zijn werken aan Israëls volk.

De Heer is barmhartig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.
Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen,
vergeldt ons niet onze schuld.

TWEEDE  LEZING                                             1 Joh. 4, 7-16
God heeft ons eerst liefgehad.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Laten wij elkander liefhebben
want de liefde komt van God.
Iedereen die liefheeft, is een kind van God,
en kent God.
De mens zonder liefde kent God niet,
want God is liefde.
En de liefde die God is,
heeft zich onder ons geopenbaard
doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft,
om ons het leven te brengen.

Hierin bestaat de liefde:
niet wij hebben God liefgehad,
maar Hij heeft ons liefgehad,
en Hij heeft zijn Zoon gezonden
om door het offer van zijn leven
onze zonden uit te wissen.

Vrienden,
als God ons zozeer heeft liefgehad,
moeten ook wij elkander liefhebben.
Nooit heeft iemand God gezien,
maar als wij elkaar liefhebben,
woont God in ons,
en is zijn liefde in ons volmaakt geworden.
Dit is het bewijs dat wij in Hem verblijven
zoals Hij verblijft in ons,
dat Hij ons deel heeft gegeven van zijn Geest.
En wij, wij hebben gezien en wij getuigen,
dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden
om de Heiland van de wereld te zijn.
Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is,
woont God in hem en woont hij in God.
Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft,
en wij geloven in haar.
God is liefde: wie in de liefde woont,
woont in God en God is met hem

Vers voor het evangelie                              Mt. 11, 29ab

Alleluia.
Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij:
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
Alleluia.

EVANGELIE                                                     Mt. 11, 25-30
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd sprak Jezus:

“Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt
voor wijzen en verstandigen,
maar ze hebt geopenbaard aan kinderen.
“Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.
“Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven.
“Niemand kent de Zoon tenzij de Vader,
en niemand kent de Vader tenzij de Zoon
en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren.

“Komt allen tot Mij, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt,
en Ik zal u rust en verlichting schenken.
“Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij:
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart;
en gij zult rust vinden voor uw zielen,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: