http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag H. Thomas, apostel

Overweging
De Efeziërsbrief verwoordt het nieuwe ‘statuut’ van de christen die net als Thomas tot de erkenning komt van Jezus en belijdt: “Mijn Heer en mijn God!”. Hij of zij wordt ‘medeburger’, ‘huisgenoot’ van God. Door de relatie met Christus, die de scheidsmuren tussen de volkeren heeft afgebroken, mogen wij vertrouwelijk en vrijmoedig met God omgaan. We worden bevrijd van onnodige angst, en leren een nieuwe soort vrees: de dankbare, eerbiedige erkenning van God als de bron van ons leven en ons geluk. Het is dankzij Gods geest die in ons leeft, dat we de kerkgemeenschap mee kunnen opbouwen tot de levende tempel, waar Gods aanwezigheid voor de wereld herkenbaar wordt. Welke talenten gebruik ik om daaraan mee te werken ?

EERSTE LEZING                                                          Ef. 2, 19-22
Gebouwd op het fundament van de apostelen.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Efeziërs

Broeders en zusters,

Gij zijt geen vreemdelingen en ontheemden meer
maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God,
gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten,
terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is,
die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt.
In Hem groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer.
In Hem wordt ook gij mee opgebouwd
tot een woonstede van God,
in de Geest.

TUSSENZANG                                                      Ps. 117(116)

Gaat uit over de hele wereld
en verkondigt het evangelie (Mc. 16, 15).
of: Alleluia.

Eigen van de heiligen
Looft nu de Heer, alle naties der aarde,
huldigt de Heer, alle volken rondom ;
omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft ;
de trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.

ALLELUIA                                                           Joh. 20,29

Alleluia.
Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, gelooft ge ?
Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.
Alleluia.

EVANGELIE                                                            Joh. 20, 24-29
Mijn Heer en mijn God !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Thomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd
was niet bij de leerlingen toen Jezus kwam.
De anderen vertelden hem :
“Wij hebben de Heer gezien.”
Maar hij antwoordde :
“Als ik niet in zijn handen het teken van de nagelen zie,
en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken,
en mijn hand in zijn zijde leggen,
zal ik het niet geloven.”
Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen,
en nu was Thomas er bij.
Hoewel de deuren gesloten waren kwam Jezus binnen,
ging in hun midden staan en zei :
“Vrede zij u.”
vervolgens zei Hij tot Thomas :
“Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen.
“Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde
en wees niet langer ongelovig maar gelovig.”
Toen riep Thomas uit :
“Mijn Heer en mijn God !”
Toen zei Jezus tot hem :
“Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge ?
“Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: