http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag H. Antonius Maria Zaccaria,pr.

Overweging
Terugkijkend op Amos zien we dat hij de traditionele waarden verdedigt. De hele natie steunt op het verbond: op gerechtigheid en recht. Men keert echter alle waarden om, en waant zich religieus. Daarom is Amos zo scherp en sarcastisch. De natie is ziek, ten dode opgeschreven.  Is er nog hoop ? De lezingen van vandaag laten dit uitschijnen. Waar zien wij tekenen van hoop in onze tijd ?

EERSTE LEZING                                                             Am. 9, 11-15
Ik herstel mijn volk Israël
en Ik zal hen planten in hun eigen grond.

Uit de Profeet Amos

Zo spreekt de heer :
“Op die dag herstel Ik de bouwvallige hut van David,
dicht Ik haar scheuren,
zet Ik weer overeind wat is neergehaald
en bouw Ik haar op als weleer.
“Wat er is overgebleven van Edom
en van al de volken waarover mijn Naam is uitgeroepen,
dat nemen zij dan in bezit,”
– zo luidt de godsspraak van de Heer, die dit voltrekt.
“Zie de dagen komen – zegt de Heer –
dat de ploeger de maaier op de voet volgt
en de druiventreder de zaaier,
dat de bergen stromen van de most
en all heuvels ervan druipen.
“Dan herstel Ik mijn volk Israël
in zijn vroegere staat,
dan herbouwen zij de verwoeste steden en bewonen die weer,
dan planten zij wijngaarden en drinken hun wijn,
leggen zij boomgaarden aan en eten hun vruchten.
“Ik zal hen planten in hun eigen grond
en zij worden niet meer weggerukt
uit de grond die Ik hun heb gegeven.”
Zo spreekt de Heer, uw God.

TUSSENZANG                                          Ps. 85(84), 9, 11-12, 13-14

Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker een woord van verzoening.

Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker een woord van verzoening.
Een woord voor zijn volk, voor alwie Hem dient,
voor elk die zijn hart voor Hem opent.

Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan,
als vrede en recht elkander omhelzen ;
dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten,
en ziet uit de hemel gerechtigheid neer.

Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken
en draagt ons land rijke vrucht.
Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan
en voorspoed zijn schreden volgen.

ALLELUIA                                                     Ps. 19(18), 9

Alleluia.
Uw voorschriften, Heer, zijn betrouwbaar,
onwetenden maken zij wijs.
Alleluia.

EVANGELIE                                                        Mt. 9, 14-17
De vrienden van de bruidegom kunnen toch niet bedroefd zijn
zolang de bruidegom bij hen is ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Op zekere dag
kwamen de leerlingen van Johannes tot Jezus met de vraag :
“Waarom vasten wij en de Farizeeën wel,
maar uw leerlingen niet ?”
Jezus sprak tot hen :
“De vrienden van de bruidegom
kunnen toch niet bedroefd zijn
zolang de bruidegom bij hen is?
“Er zullen dagen komen
dat de bruidegom van hen is weggenomen ;
dan zullen zij vasten.
“Niemand gebruikt voor een oud kleed
een verstellap van ongekrompen stof ;
want het ingezette stuk trekt aan het kleed
en de scheur wordt nog groter.
“Ook doet men geen jonge wijn in oude zakken,
anders bersten de zakken,
de wijn loopt er uit en de zakken gaan verloren.
“Maar jonge wijn doet men in nieuwe zakken ;
dan blijven beide behouden.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: