http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag H. Benedictus, abt,

Overweging
“Wij willen dus een levensschool oprichten voor de dienst van de Heer. Niets wat hard is, of zwaar valt, willen wij je opleggen. Maar mocht, ter verbetering van ondeugden en tot behoud van de liefde, iets strenger uitvallen, verlaat dan niet meteen de weg van het heil en het nauwe pad van ieder begin. Als je voortgang maakt in je bekering en in het geloof, ga je met een verruimd hart en met een onuitsprekelijke liefde verder op de weg van Gods geboden. Onttrek je niet aan zijn leiding, neem het lijden van de Heer in geduld op jou, dan zul je ook deel hebben aan zijn rijk.” (H. Benedictus)

EERSTE LEZING                                              Spr 2, 1-9
Keer uw hart naar het inzicht.

Uit het Boek der Spreuken

Mijn zoon, als gij mijn woorden aanneemt
en mijn geboden zorgvuldig bewaart
en uw oor dan spitst op de wijsheid
en uw hart naar het inzicht keert,
ja, als gij de schranderheid tot u roept
en tot het inzicht uw stem verheft,
als gij ernaar zoekt als naar zilver
en speurt als naar verborgen schatten,
dan zult gij de vrees voor de Heer verstaan
en vindt gij de kennis van God.
De Heer immers geeft de wijsheid ;
uit zijn mond komen kennis en inzicht.
Hij verzekert de voorspoed van de rechtvaardigen
en de bescherming van wie onberispelijk leven.
Hij behoedt de paden van het recht
en beschermt de weg van zijn getrouwen.
Dan zult gij gerechtigheid verstaan en recht,
rechtschapenheid en alle goede wegen.

TUSSENZANG                            Ps. 34(33), 2-3, 4 en 6, 9 en 12, 14-15

De Heer zal ik prijzen iedere dag.

De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,
laat elk die het hoort zich verheugen.

Verheerlijkt de Heer te zamen met mij
en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren.
verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig,
want Hij stelt u niet teleur.

Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is,
gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij Hem.
Komt, kinderen, luistert naar wat ik u zeg ;
ik leer u de Heer te vrezen.

Weerhoud dan uw tong van boosaardige taal,
uw lippen van leugenachtige woorden.
Vermijd dan het kwade en doe slechts wat goed is,
streef altijd naar vrede en laat die niet los.

EVANGELIE                                                       Mt. 19, 27-29

(voor kloosterlingen)

Gij die alles hebt prijsgegeven om Mij te volgen,
zult het honderdvoudig terugkrijgen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Petrus tot Jezus :
“Zie, wij hebben alles prijsgegeven om U te volgen.
“Wat zullen wij dus krijgen ?”
Jezus sprak tot hen :
“Voorwaar Ik zeg u :
bij de wedergeboorte, wanneer de Mensenzoon
zal gezeten zijn op de troon van zijn heerlijkheid,
zult ook gij die Mij gevolgd zijt gezeten zijn op twaalf tronen
en heersen over de twaalf stammen van Israël.

“En ieder die zijn huis, broers of zusters, vader of moeder,
vrouw, kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn Naam,
zal het honderdvoudig terugkrijgen
en eeuwig leven ontvangen.”

ALLELUIA                                           Joh. 13,34

Alleluia.
Een nieuw gebod geef Ik u,
zegt de heer :
gij moet elkaar liefhebben
zoals Ik u heb liefgehad.
Alleluia.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: