http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag H. Maria Amandina, mgd, en gezellen, mrt.

Overweging
Hosea klaagt afgodendienst aan en vergelijkt die met echtbreuk, van Israël tegenover God. Toch is hij de profeet van Gods trouwe liefde. Zijn liefde versaagt nooit. Hij wacht op de terugkeer. Hij is God en geen mens. Zijn liefde is groter dan elke ontrouw. Deze bladzijde spreekt van een tedere liefde die nooit wijkt. Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant, zegt psalm 80 als echo. Het Oude Testament raakt hier even het Nieuwe: Een vader die op wacht staat tot de verloren zoon weerkeert. Een bruidegom die wacht op zijn bruid. God die wacht op Israël. God die wacht op ons.

EERSTE LEZING                                                      Hos. 11, 1.3-4.8c-9
Mijn hart slaat om.

Uit de Profeet Hosea

Zo spreekt de Heer :
“Toen Israël nog jong was, kreeg Ik hem lief
en uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen.
“Ik ben het
die Efraïm heb leren lopen,
die hem bij zijn armen heb gevat.
“Zij echter wilden maar niet weten,
dat Ik het was die hen behoedde.
“Met zachte leidsels heb Ik hen gemend,
met teugels van liefde.
“Ik was voor hen als zij die het juk optillen
wanneer het tegen de kaken drukt.
“Ik reikte hem zijn voedsel toe.
“Mijn hart slaat om,
heel mijn binnenste wordt week.
“Neen, Ik zal mijn vlammende toorn toch niet koelen,
Efraïm niet opnieuw te gronde richten,
want Ik ben God, Ik ben geen mens,
Ik ben de Heilige in uw midden.
“Ik laat mij niet gaan in mijn toorn.”

TUSSENZANG                                               Ps. 80(79), 2ac, 3b, 15-16

God van de heerscharen, richt ons weer op ;
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.

Herder van Israël, hoor ons aan,
die troont op de Kerubs, verschijn met luister
en werp uw macht in de strijd.

God van de heerscharen, keer toch terug,
zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard.
Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant,
het stekje dat Gij hebt gekweekt.

ALLELUIA                                                          cf. Hand. 16, 14b 

Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

EVANGELIE                                                        Mt. 10, 7-15
Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij geven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot de twaalf :
“Verkondigt op uw tocht :
Het Koninkrijk der hemelen is nabij.
“Geneest zieken, wekt doden op,
reinigt melaatsen en drijft duivels uit.
“Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij geven.
“Tracht dus geen goud, zilver of koper te verwerven
om er uw gordels mee te vullen.
“Verschaft u ook geen reiszak voor onderweg,
geen tweede onderkleed, geen schoeisel of stok,
want de arbeider is zijn onderhoud waard.
“Als gij in een stad of in een dorp komt, onderzoekt dan
wie waard is u te ontvangen,
en verblijft daar tot gij weer vertrekt.
“Wanneer ge dat huis binnentreedt
brengt het uw vredegroet ;
en wanneer het die waard is
moge uw vrede over dat huis komen,
maar wanneer het die niet waard is,
dan kere uw vrede tot u terug.
Als men u ergens niet ontvangt
en niet naar uw woorden luistert,
verlaat dan dat huis of die stad
en schudt het stof van uw voeten.
“Voorwaar, Ik zeg u :
Op de oordeelsdag
zal het voor het land van Sodom en Gomorra
draaglijker zijn dan voor die stad.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: