http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag O.-L.-Vrouw van de berg Karmel

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Weer schemert doorheen de lezing de geschiedenis. Wanneer Assur volkeren vernietigt, voert het daardoor, zonder het te weten, de straf van God uit. Assur is met andere woorden een instrument in Gods handen. Maar ook in de hoogste nood zal God redden, en zal Jeruzalem gespaard worden. Zien we dat ook in ons levensverhaal? Waartoe lenen wij ons tot instrument van God?

EERSTE LEZING                                                      Jes. 10, 5-7. 13-16
Gaat de bijl het soms opnemen tegen de man die ermee hakt ?

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer :
“Assur is de roede van mijn toorn,
de stok, die door mijn verbolgenheid gehanteerd wordt !
“Ik zend hem uit tegen een trouweloos volk ;
Ik laat hem oprukken
tegen het volk waarop Ik vertoornd ben,
om daar te plunderen en te roven
en om dat volk te vertrappen
als de modder op de straten.
“Assur zelf echter bedoelt het niet zo,
hij ziet het niet zo in zijn hart :
zijn hart is alleen maar gebrand op vernielen,
op het verdelgen van veel volkeren,
want hij heeft gezegd :
Door mijn eigen kracht heb ik dat gedaan
en door mijn eigen inzicht,
want ik weet wel wat ik doe.
“Ik heb de grenzen van de volkeren verschoven
en hun schatten geroofd.
“Ik heb als een machtige held
de hooggezetenen doen tuimelen.
“Naar de rijkdom van de volkeren heeft mijn hand gegrepen
als naar een vogelnest
en ik heb de hele aarde gepakt,
zoals men in de steek gelaten eieren pakt :
niemand verroerde een vleugel,
deed zijn snavel open of piepte !
“Want – zo luidt de godsspraak –
gaat de bijl het soms opnemen
tegen de man die ermee hakt ?
“Of zal de zaag zich iets verbeelden
tegen degene die haar hanteert ?
“Het zou zijn
alsof een staf zwaaide met degene die hem pakt,
alsof een stok iemand optilde
die niet van hout is !
“Daarom zal de Heer, de Heer van de hemelse machten,
Assurs koning de tering in zijn vet zenden
en zal er onder zijn heerlijkheid
een vuur ontbranden, een laaiende vlam.”

TUSSENZANG                                   Ps. 94(93), 5-6, 7-8, 9-10, 14-15

Nooit zal de Heer zijn volk verstoten.

Verwaanden vertrappen uw volk, Heer,
uw erfdeel wordt deerlijk mishandeld.
Vreemden en weduwen slaan zij neer,
wezen brengen zij om.

Zij zeggen : de Heer ziet het toch niet,
Hij merkt het niet eens, Jakobs God.
Gebruikt uw verstand, kortzichtige mensen,
gij dwazen, wanneer wordt ge wijs ?

Zou Hij die ons oren gaf zelf niet horen,
zou Hij die het oog maakte zelf niet zien ?
Die volken terecht wijst, zou Hij niet straffen,
zou Hij niets weten, die ons onderwijst ?

Nooit zal de Heer zijn volk verstoten,
zijn erfdeel geeft Hij niet op.
Eens zullen de rechters rechtvaardig beslissen
en alle rechtvaardigen vallen het bij.

ALLELUIA                                                           Ps. 119(118), 88

Alleluia.
Wees mij barmhartig en laat mij leven, Heer,
dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw.
Alleluia.

EVANGELIE                                                        Mt. 11, 25-27
Deze dingen hebt Gij, Vader,
verborgen gehouden voor wijzen en verstandigen,

maar geopenbaard aan kinderen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Op zeker ogenblik nam Jezus het woord en sprak :
“Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen
verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen,
maar ze hebt geopenbaard aan kinderen.
“Ja Vader, zo heeft het U behaagd.
“Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven.
“Niemand kent de Zoon tenzij de Vader,
en niemand kent de Vader tenzij de Zoon
en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: