http://kerkengeloof.wordpress.com

Zestiende zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
God heeft voor ons een eindeloos geduldige liefde.
Hij ziet om naar zijn mensen en draagt zorg voor ieder van hen.
Hij laat ons het geheim van zijn liefde ontdekken,
en nodigt allen uit om de weg van Christus te gaan.
Moge zijn Geest hier tot ons komen:
de Geest die ons leert hoe wij moeten bidden
en die ons vrij maakt om de Heer te ontmoeten
in gebroken brood en geschonken wijn.
Bidden wij dat we in deze eucharistieviering de kracht vinden
om alles wat deze ontmoeting in ons hart verhindert
los te laten.

EERSTE LEZING                                                     Wijsh. 12, 13.16-19
Gij biedt waar gezondigd wordt, de kans tot inkeer.

Uit het boek Wijsheid

Naast U is er geen andere God
die zorg draagt voor alles,
geen andere God, voor wie Gij waar zoudt moeten maken
dat Gij niet onrechtvaardig hebt geoordeeld.

Uw macht is de grond van uw rechtvaardigheid,
en omdat Gij over allen heerst,
behandelt Gij allen ook met zachtheid.
Waar men aan uw volstrekte macht niet gelooft,
daar toont Gij uw kracht
en bij hen die haar ervaren hebben,
neemt Gij alle grond tot overmoed weg.
Gij echter die over de macht beschikt,
met veel zachtheid spreekt Gij uw oordeel uit
en Gij bestuurt ons met veel goedertierenheid,
want Gij kunt uw macht tonen, wanneer Gij maar wilt.

Door zo te doen hebt Gij uw volk geleerd
dat de rechtvaardige een vriend van de mensen moet zijn,
en hebt Gij uw kinderen hoopvol gestemd
dat Gij, daar waar gezondigd wordt,
de kans tot inkeer biedt.

Antwoordpsalm                                                 Ps. 86(85), 5-6, 9-10, 15-16a

Keervers
Gij zijt goed en genadig, Heer.

Gij zijt goed en genadig, Heer,
barmhartig voor elk die U aanroept.
Luister dan, Heer, naar mijn bidden,
geef acht op mijn smekende stem.

Eens komen de volken, uw schepselen, weer
om U te aanbidden, uw Naam te loven.
Want groot zijt Gij, Heer, en groot is uw schepping,
Gij zijt de enige God.

Gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed,
geduldig, mild en betrouwbaar.
Let dan op mij, heb erbarmen met mij,
en schenk uw dienaar uw kracht.

TWEEDE LEZING                                                           Rom. 8, 26-27
De Geest pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Rome

Broeders en zusters,

De Geest komt onze zwakheid te hulp.
Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden,
maar de Geest zelf pleit voor ons
met onuitsprekelijke verzuchtingen.
En Hij die de harten doorgrondt,
weet waar de Geest op zint,
want Hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling.

Vers voor het evangelie                                           Vgl. Mt. 11,25

Alleluia.
Gezegend zijt Gij, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij de geheimen van het koninkrijk aan kinderen geopenbaard hebt.
Alleluia.

EVANGELIE                                                       Mt. 13, 24-43 of 24-30
Laat beide samen opgroeien tot de oogst.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd hield Jezus de menigte deze gelijkenis voor:

“Het Rijk de hemelen gelijkt op een man
die op zijn akker goed zaad had gezaaid;
maar terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand,
zaaide onkruid tussen de tarwe en ging heen.
“Toen de halmen opgeschoten waren en vrucht hadden gezet,
was ook het onkruid te zien.
“Nu gingen de knechten naar hun meester en zeiden hem:
Heer, ge hebt toch goed zaad op uw akker gezaaid?
“Hoe komt het dan dat er onkruid op staat?
“Hij antwoordde hun:
Dat is het werk van een vijand.
“De knechten zeiden tot hem:
Wilt ge dan dat we het bijeengaren?
“Maar hij zei:
Neen, ik ben bang dat ge, wanneer ge het onkruid bijeengaart,
de tarwe mee uittrekt.
“Laat beide samen opgroeien tot de oogst,
en met de oogsttijd zal ik de maaiers zeggen:
Haalt eerst het onkruid bijeen
en bindt het in bussels om te verbranden;
maar slaat de tarwe op in mijn schuur.”

Een andere gelijkenis hield Jezus hun voor:
“Het Rijk der hemelen gelijkt op een mosterdzaadje,
dat iemand op zijn akker zaaide.
“Dat is wel het allerkleinste zaadje,
maar wanneer het is opgeschoten,
is het groter dan de andere tuingewassen;
het wordt een boom,
zodat de vogels in zijn takken komen nestelen.”

Nog een andere gelijkenis vertelde Jezus hun:
“Het Rijk de hemelen gelijkt op gist,
die een vrouw in drie maten bloem verwerkte,
totdat deze in hun geheel gegist waren.”

Dit alles sprak Jezus tot het volk in gelijkenissen
en zonder gelijkenissen leerde Hij hun niets,
opdat in vervulling zou gaan
het door de profeet gesproken woord:
“Ik zal mijn mond openen in gelijkenissen,
Ik zal openbaren
wat verborgen is geweest vanaf de grondvesting der wereld;”

Toen liet Hij de menigte gaan en keerde naar huis terug.
Zijn leerlingen kwamen nu naar Hem toe en zeiden:
“Leg ons de gelijkenis uit van dat onkruid op de akker.”
Hij gaf hun ten antwoord:
“Die het goede zaad zaait, is de Mensenzoon;
de akker is de wereld;
het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Rijk;
het onkruid de kinderen van het kwaad,
en de vijand die het zaaide, is de duivel.
“De oogst is het einde van de wereld
en de maaiers zijn de engelen.
“Zoals nu het onkruid wordt bijeengebracht
en in het vuur verbrand,
zo zal het ook gaan op het einde van de wereld.
“De Mensenzoon zal zijn engelen uitzenden
en zij zullen uit zijn Rijk bijeenbrengen
allen die tot zonde verleiden en ongerechtigheid bedrijven,
om hen in de vuuroven te werpen
waar geween zal zijn en tandengeknars.
“Dan zullen de rechtvaardigen in het Koninkrijk van hun Vader
schitteren als de zon.
“Wie oren heeft, hij luistere.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: