http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag H. Laurentius van Brindisi, pr. en krkl.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Micha schrijft vaak in een vorm die herinnert aan een spreekkoor. In de dialoog die hier als een rechtsgeding tussen God en zijn volk wordt voorgesteld, horen meerdere rollen: een inleider die het rechtsgeding inleidt; God die de aanklacht formuleert; dan het volk dat zware offers aanbiedt ter verzoening; en tenslotte het profetische antwoord: God wil geen offers, maar vraagt deemoed en recht, ootmoedig gedrag. Psalm 50 biedt de passende echo.

EERSTE LEZING                                                                Mich. 6, 1-4. 6-8
De Heer heeft u gezegd wat goed is, mens,
en wat Hij van u verlangt.

Uit de Profeet Micha

Hoort wat de Heer zegt.
Sta op, begin een rechtsgeding
ten overstaan van de bergen !
Laat de heuvels uw stem vernemen !
Aanhoort, gij bergen, het rechtsgeding van de Heer,
en gij ook, onwrikbaren,
fundamenten der aarde :
De Heer heeft een rechtsgeding met zijn volk ;
Hij wil afrekenen met Israël.

“Mijn volk, wat heb Ik u aangedaan
en waarmee ben Ik u lastig gevallen ?
“Antwoord mij.
“Ik heb u toch uit Egypte geleid
en u uit het slavenkwartier verlost ;
Ik heb Mozes voor u uit laten gaan
en Aäron en Mirjam.”

“Waarmee zal ik voor de Heer treden,
mij buigen voor God in den hoge ?
“Zal ik voor Hem treden met brandoffers,
met eenjarige kalveren ?
“Zal de Heer behagen vinden in duizenden rammen,
in tienduizenden beken olie ?
“Moet ik voor mijn misdaden
mijn eerstgeborene offeren,
mijn kind voor de zonden die ik begaan heb ?”
De Heer heeft u gezegd wat goed is, mens,
en wat Hij van u verlangt :
Hij wil niet anders
dan dat gij u houdt aan het recht,
dat gij de trouw eerbiedigt,
en u tegenover uw God ootmoedig gedraagt.

TUSSENZANG                                             Ps. 50(49), 5-6, 8-9, 16bc-17, 21, 23

Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

Brengt allen hier die Mij zijn toegewijd,
die met een offer mijn verbond bekrachtigd hebben.
De hemelen betuigen zijn gerechtigheid ;
het is God zelf, die oordeelt.

Ik maak u over offers geen verwijt :
uw offerdieren zie Ik aldoor branden.
Ik wil geen stier meer hebben uit uw huizen
en rammen uit uw schaapskooi vraag Ik niet.

Wat spreekt ge aldoor over mijn geboden
en hebt ge mijn verbond steeds op de tong ?
Gij die van tucht een afkeer hebt
en nimmer acht slaat op mijn woorden.

Zou Ik dan zwijgen als gij zoiets doet ?
Of meent ge soms dat Ik aan u gelijk ben ?
Ik klaag u aan. Ik leg u alles voor.

Wie offers brengt van lof, die eert Mij waarlijk,
wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

ALLELUIA                                                         cf. Hand. 16, 14b

Alleluia
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

EVANGELIE                                                          Mt. 12, 38-42
De koningin van het Zuiden
zal bij het oordeel opstaan samen met dit geslacht.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Op zekere dag richtten enige Schriftgeleerden en Farizeeën
zich tot Jezus met de woorden :
“Meester, wij willen een teken van U zien.”
Maar Hij gaf hun ten antwoord :
“Een slecht en overspelig geslacht verlangt een teken,
maar geen ander teken zal hun gegeven worden
dan dat van profeet Jona.
“Zoals namelijk Jona drie dagen en drie nachten
verbleef in de buik van het zeemonster,
zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten
verblijven in de schoot van de aarde.
“De mensen van Nineve zullen bij het oordeel opstaan
samen met dit geslacht
en het veroordelen,
want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona :
welnu, hier is méér dan Jona.
“De koningin van het Zuiden zal bij het oordeel opstaan
samen met dit geslacht
en het veroordelen,
want zij kwam van het uiteinde der aarde
om te luisteren naar de wijsheid van Salomo :
welnu, hier is méér dan Salomo.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: