http://kerkengeloof.wordpress.com

Zeventiende zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
De vakantietijd doet hopelijk deugd.
Hij helpt wellicht om mooie dingen te ontdekken
of fijne dingen mee te maken,
waarvoor er anders minder tijd is.
Het is misschien ook de goede tijd
om de schat en de rijkdom van gezin en familie
sterker te beleven.
Jezus spreekt ook over een schat,
over de schat van het Rijk der hemelen.
Het is een schat die niet in de grond zit,
maar die wel naar boven kan komen
al wij ons hart daarvoor openen.
Laten wij hier samen zijn met een open hart voor Gods genade.

EERSTE LEZING         I Kon.  3, 5.7-12
Gij hebt om wijsheid gevraagd.

Uit het eerste boek Koningen

In die dagen verscheen de Heer
‘s nachts in een droom aan Salomo en zei:
“Wat wilt ge dat Ik u geef?

Salomo antwoordde:
“Heer mijn God, Gij hebt uw dienaar tot koning verheven,
hoewel ik maar een jonge man ben
en nog niet weet wat ik doen of laten moet.
“Zo staat uw dienaar te midden van het volk
dat Gij uitverkoren hebt,
een groot volk,
zo groot dat het niet te tellen of te schatten is.
“Geef dus uw dienaar een opmerkzame geest,
om recht te kunnen spreken voor uw volk
en onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad.
“Want wie is in staat recht te spreken voor dit grote volk van U?”

Dit verzoek van Salomo behaagde de Heer.
En God zei tot hem:
“Omdat ge juist dit gevraagd hebt
en niet gevraagd hebt om een lang leven,
ook niet om rijkdom,
evenmin om de dood van uw vijanden,
maar omdat ge inzicht gevraagd heb om recht te kunnen spreken,
daarom voldoe Ik aan uw verzoek
en geef Ik u een geest vol wijsheid en begrip,
zoals voor u niemand ooit heeft gehad
en ook na u niemand zal hebben.”

Antwoordpsalm      Ps. 119(118), 57 en 72, 76-77, 127-128, 129-130

Keervers
Hoezeer is uw wet mij lief, Heer

Dit stel ik mij altijd tot taak, Heer,
om trouw te zijn aan uw woord.
De wet uit uw mond is mij meer waard
dan schatten van zilver en goud.

Maar laat uw erbarmen mij nu vertroosten,
zoals Gij uw dienaar eens hebt beloofd.
Door uw barmhartigheid moge ik leven,
omdat ik mijn vreugde vind in uw wet.

Ik begeer wat Gij hebt geboden
boven het fijnste goud.
Daarom heb ik uw bevelen gekozen,
verwerp ik de wet van het kwaad.

Uitstekend is alles wat Gij hebt verordend,
daarom houdt mijn geest daaraan vast.
De uitleg van uw woorden geeft klaarheid,
schenkt wijsheid aan wie onervaren is.

TWEEDE LEZING         Rom 8, 28-30
Hij heeft ons tevoren bestemd tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Rome

Broeders en zusters,

Wij weten
dat God in alles het heil bevordert
van die hem liefhebben,
van hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn.
Want die Hij tevoren heeft gekend,
heeft Hij ook tevoren bestemd
tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon,
opdat deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
Die Hij heeft voorbestemd, heeft Hij ook geroepen.
Die Hij riep, heeft Hij gerechtvaardigd,
en die Hij rechtvaardigde, heeft Hij verheerlijkt.

Vers voor het Evangelie     Vgl. Mt. 11,25

Alleluia.
Gezegend zijt Gij, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij de geheimen van het koninkrijk
aan kinderen geopenbaard hebt.
Alleluia.

EVANGELIE           Mt. 13, 44-52
Hij verkocht alles wat hij bezat en kocht die akker.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot de menigte:

“Het Rijk der hemelen gelijkt op een schat,
verborgen in een akker.
“Toen iemand hem vond, verborg hij hem weer,
en in zijn blijdschap
ging hij alles te gelde maken wat hij bezat
en kocht die akker.

“Ook gelijkt het rijk der hemelen op een koopman,
op zoek naar mooie parels.
“Toen hij een parel van grote waarde had gevonden,
ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht haar.

“Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een sleepnet
dat in zee geworpen,
vissen van allerlei soorten bijeenbracht.
“Toen het vol was, trok men het op het strand;
men zette zich neer om de goede vissen uit te zoeken
en in manden te doen;
de slechte echter werden weggeworpen.
“Zo zal het ook gaan op het einde van de wereld:
de engelen zullen uittrekken
om de slechten tussen de rechtvaardigen uit te zoeken
en in de vuuroven te werpen.
“Daar zal geween zijn en tandengeknars.

“Hebt gij dit alles begrepen?”
Zij antwoordden hem: “Ja.”
Hij zei hun:
“Daarom is iedere schriftgeleerde
die onderwezen is in het Rijk der hemelen,
gelijk aan een huisvader
die uit zijn schat nieuw en oud te voorschijn haalt.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 120. Omdat alles in relatie staat, is de verdediging van de natuur evenmin verenigbaar met de rechtvaardiging van abortus. Een educatieve methode die leidt tot de aanvaarding van de ons omgevende zwakkeren, die soms hinderlijk of storend zijn, lijkt niet uitvoerbaar, wanneer men een menselijke embryo geen bescherming biedt, hoewel de komst ervan ongemak en moeilijkheden met zich meebrengt: “Als de persoonlijke en sociale zin voor de aanvaarding van een nieuw leven verloren gaat, dan verdorren ook andere voor het sociale leven nuttige vormen van aanvaarding”.

121. Men wacht nog op de ontwikkeling van een nieuwe synthese die de valse vormen van dialectiek van de laatste eeuwen overwint. Het christendom, zich trouw houdend aan zijn identiteit en de schat aan waarheid die het van Jezus Christus heeft ontvangen, denkt steeds over zichzelf na en drukt zich opnieuw uit in dialoog met de nieuwe historische situaties en laat zo zijn eeuwige nieuwheid opbloeien.

 

 

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: