http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag HH. Joachim en Anna, ouders van de H. Maagd maria

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Over de ouders van Maria is bijzonder weinig geweten. Van oudsher heeft de katholieke Kerk eerbied en ontzag voor hen: ook zij hebben in hun leven plaats gegeven aan Gods bedoelingen met hun dochter. Daarmee geven zij aan ouderparen en gezinnen van vandaag een belangrijk teken: hoe past hun leven en het leven van hun kinderen in het plan van God? Wat kunnen zij doen om Gods wil te onderscheiden, en ernaar te leven? As medewerkers van God staan de heiligen Joachim en Anna ten dienste van een onuitsprekelijk mysterie. Vandaag vestigt hun feestdag de aandacht op de vruchten die een gelovig en dienstbaar hart kan vortbrengen.

EERSTE LEZING                                                     Sir. 44, 1.10-15
Tot in eeuwigheid blijft hun nageslacht.

Uit het Boek Ecclesiasticus

Laat ons beroemde mannen prijzen,
de vaderen van wie wij afstammen.
Het waren vrome mannen :
hun rechtvaardige daden werden niet vergeten ;
met hun nageslacht blijft hun naam :
een goede erfenis zijn hun nakomelingen.
Hun nageslacht houdt vast aan Gods verbond,
en ook hun kinderen dank zij hen.
Tot in eeuwigheid blijven zij bestaan,
en hun roem wordt nooit meer uitgewist.
Hun lichamen zijn in vrede begraven
en hun naam blijft leven van geslacht op geslacht.
Van hun wijsheid gewaagt de vergadering
en de gemeente verkondigt hun lof.

TUSSENZANG                                     Ps. 132(131), 11, 13-14, 17-18

De Heer schenkt Hem de troon
van zijn vader David (Lc. 1, 32a).

De Heer heeft David gezworen
een eed die Hij nimmer breekt :
een telg uit uw geslacht
zal Ik op uw troon verheffen.

Want God heeft de Sion gekozen,
haar als zijn zetel gewild :
hier is mijn rustplaats voor eeuwig,
hier zal Ik wonen, dit is mijn keus.

Daar zal voor David een hoorn ontspruiten,
voor mijn gezalfde schijnt daar een licht ;
zijn vijanden zal Ik beschaamd doen staan,
maar hij draagt mijn gloriekroon.

ALLELUIA                                                         cf. Lc. 2, 25c

Alleluia.
Zij verwachtten de vertroosting van Israël,
en de heilige Geest rustte op hen.
Alleluia.

EVANGELIE                                                   Mt. 13, 16-17
Vele profeten en rechtvaardigen hebben verlangd te zien
wat gij ziet.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Gelukkig uw ogen, omdat zij zien,
en uw oren, omdat zij horen !
“Want voorwaar, Ik zeg u :
vel profeten en rechtvaardigen
hebben verlangd te zien wat gij ziet,
maar zij hebben het niet gezien ;
en te horen wat gij hoort,
maar zij hebben het niet gehoord.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: