http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag Gedaanteverandering van de Heer

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Wanneer Jezus met Petrus, Johannes en Jacobus op de berg staat (in het Oude Testament de plaats van de ontmoeting met God), zien de leerlingen een volkomen verbluffend beeld: Jezus, in het gezelschap van Mozes en Elia. Met dat onuitwisbare beeld voor ogen dalen de leerlingen de berg weer af, naar de realiteit, naar de dagelijkse – niet altijd gemakkelijke – levensomstandigheden. Maar ze gaan niet zonder Jezus: Hij gaat met hen mee, Hij daalt met hen de berg af om midden in de wereld te leven.

Dat gebeurt ook vandaag aan ons. De Heer trekt met ons mee, daalt af naar wat de realiteit van ons leven is. Hij wil binnentreden in onze werkelijkheid, en zeker daar waar zij getekend is door duisternis en lijden. Daar is Jezus in ons midden, en wil Hij het glansrijke licht brengen dat ons doet opstaan.

Van dat licht moeten leerlingen van Jezus getuigen. Om in onze samenleving op die plaatsen te gaan staan waar de glans van het licht verdwenen is, of vertroebeld raakte. Daar waar wij in zijn Naam delen in het leven van onze medemensen, moeten we bemoedigen, luisteren, hoop schenken.

In het beeld op de berg wordt zichtbaar wat het fundament van deze hoop is: het vooruitzicht in de heerlijkheid van Christus te leven, voorbij de drempel van gebrokenheid, duisternis en dood.

EERSTE  LEZING                                            Dan. 7, 9-10.13-14
Zijn kleed was wit als sneeuw.

Uit de Profeet Daniël

In mijn visioen zag ik dat er tronen werden geplaatst
en dat een hoogbejaarde zich neerzette.
Zijn gewaad was wit als sneeuw
en zijn hoofdhaar blank als wol.
Zijn troon bestond uit vlammen,
de wielen ervan uit laaiend vuur.
Een stroom van vuur welde op
en vloeide voor Hem uit.
Duizendmaal duizenden dienden Hem
en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Hem.
Het gerechtshof zette zich neer
en de boeken werden geopend.
In mijn nachtelijk visioen zag ik met de wolken des hemels
iemand aankomen die op een mens geleek.
Hij ging naar de hoogbejaarde en werd voor hem geleid.
Toen werd Hem heerschappij gegeven,
luister en koninklijke macht ;
alle volken, stammen en talen brachten hem hulde.
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij
die nooit vergaat,
zijn koninkrijk gaat nooit te gronde.

TUSSENZANG                                            Ps. 97(96), 1-2, 5-6, 9

De Heer is koning :
heel de aarde staat onder zijn macht.

De Heer is koning, de aarde mag juichen,
blij zijn de landen rondom de zee.
Donkere wolken vormen zijn lijfwacht,
recht en gerechtigheid dragen zijn troon

Bergen smelten als was voor de Heer,
de Heerser van heel de wereld.
De hemel verkondigt zijn heiligheid
en alle volken aanschouwen zijn glorie.

Want heel de aarde staat onder uw macht,
Gij zijt de hoogste der goden.

TWEEDE LEZING                                                  II Petr. 1, 16-19
Deze stem hebben wijzelf uit de hemel horen klinken.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus

Dierbaren,

Toen wij u de macht en de komst van onze Heer Jezus Christus
verkondigden,
beriepen wij ons niet op vernuftig bedachte mythen
maar wij spraken als ooggetuigen van zijn luister.
Want Hij heeft van God de Vader eer en verheerlijking ontvangen
toen door de verheven Majesteit dit woord tot Hem gericht werd :
“Deze is mijn geliefde Zoon
in Wie Ik mijn welbehagen heb.”
En deze stem hebben wijzelf uit de hemel horen klinken
toen wij met Hem waren op de heilige berg.
Hierdoor kreeg voor ons
het woord van de profeten nog meer gezag.

ALLELUIA                                                                Mt. 1, 5c

Alleluia.
Dit is mijn Zoon, de Welbeminde,
in wie Ik mijn behagen heb gesteld ;
luistert naar Hem.
Alleluia.

EVANGELIE (cyclus-A)
Dit is mijn Zoon, de Welbeminde.

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broeder Johannes
met zich mee
en bracht hen boven op een hoge berg, waar zij alleen waren.
Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd :
zijn gelaat begon te stralen als de zon
en zijn kleed werd glanzend als het licht.
Opeens verschenen hun Mozes en Elia,
die zich met Hem onderhielden.
Petrus nam het woord en zei tot Jezus :
“Heer, het is goed dat wij hier zijn.
“Als Gij wilt zal ik hier drie tenten opslaan,
een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.”
Nog had hij niet uitgesproken
of een lichtende wolk overschaduwde hen
en uit die wolk klonk een stem :
“Dit is mijn Zoon, de Welbeminde,
in wie Ik mijn behagen heb gesteld ;
luistert naar Hem.”
Op het horen daarvan wierpen de leerlingen zich ter aarde neer,
aangegrepen door een hevige vrees.
Maar Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei :
“Staat op en weest niet bang.”
Toen zij hun ogen opsloegen zagen zij niemand dan alleen Jezus.
Onder het afdalen van de berg gelastte Jezus hun :
“Spreekt met niemand over wat ge hebt aanschouwd,
voordat de Mensenzoon uit de doden is opgestaan.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: