http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag H. Lodewijk H. Jozef Calasanz, pr.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Paulus roept op tot geduld en standvastigheid. Nu duidelijk wordt dat de wederkomst van Christus uitblijft, worden de christenen van Tessalonica misleid door valse profeten. Ook in het evangelie loopt misleiding als een rode draad doorheen het verhaal. In plaats van de deuren van het koninkrijk te openen, gooien de farizeeën ze dicht, zeker voor de minsten en de kleinsten. Gooien wij onbewust deuren dicht, of openen we ze juist voor de essentie van Jezus’ boodschap ?

EERSTE  LEZING                                II Tess. 1, 1-5. IIb-12
De naam van onze Heer Jezus Christus moge in u verheerlijkt
worden en gij in Hem.

Begin van de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de
christenen van Tessalonica.

Van Paulus, Silvanus en Timóteüs
aan de christengemeente van Tessalonica,
die is in God onze Vader en de Heer Jezus Christus.

Genade voor u en vrede
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus !

Broeders en zusters,
wij voelen ons verplicht God telkens opnieuw voor u te danken.
En niet zonder reden :
uw geloof groeit krachtig,
steeds groter wordt onder u de liefde van allen voor allen.
Wij roemen dan ook over u in de gemeenten van God,
omdat uw geloof stand houdt
onder al de vervolgingen en verdrukkingen
die gij moet verduren.
Voor ons is dit een voorteken van Gods rechtvaardig oordeel :
zo wordt gij het koninkrijk van God waardig gekeurd,
waarvoor gij nu te lijden hebt.
Dat God u zijn roeping waardig maakt
en al uw goede voornemens en elke daad van uw geloof
met macht tot volkomenheid brengt.
Dan zal de naam van onze heer Jezus in u verheerlijkt worden
– en gij in Hem –
door de genade van onze God en de Heer Jezus Christus.

TUSSENZANG                                                      Ps. 96(95), 1-2, 3, 4-5

Meldt aan de naties zijn heerlijkheid,
zijn wondere daden aan alle volken.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam,
verkondigt zijn heil alle dagen.

Meldt aan de naties zijn heerlijkheid,
zijn wondere daden aan alle volken.

Want machtig en onvolprezen is Hij
en meer te duchten dan alle goden.
De goden der volken zijn maaksels van mensen,
maar Hij is de Schepper van het heelal.

ALLELUIA                                                                 cf. Hand. 16, 14b

Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

EVANGELIE                                                          Mt. 23, 13-22
Wee u, blinde leiders.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd sprak Jezus :
“Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars !
“Gij sluit het Rijk der hemelen af voor de mensen ;
zelf gaat gij er niet binnen,
terwijl gij hun die dit wel willen de toegang verspert.
“Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars !
“Gij doorkruist zee en land om één bekeerling te maken,
maar als hij het geworden is maakt gij hem tot een hellekind,
tweemaal erger dan gijzelf !
“Wee u, blinde leiders die zegt :
Als iemand zweert bij de tempel dan betekent dat niets ;
maar als iemand zweert bij het goud van de tempel
dan is hij gebonden.
“Dwazen en blinden !
“Wat staat dan hoger :
het goud, of de tempel die het goud heilig maakt?
“Of  Gij die ook zegt :
Als iemand zweert bij het altaar dan betekent dat niets ;
maar als iemand zweert bij de offergave die er op ligt
dan is hij gebonden.
“Blinden !
“Wat staat hoger :
de offergave, of het altaar dat de offergave heilig maakt ?
“Wie dus zweert bij het altaar
zweert daarbij, en bij alles wat er op ligt.
“En wie zweert bij de tempel
zweert daarbij, en bij Hem die erin woont.
“En wie zweert bij de hemel
zweert bij de troon van God, en bij Hem die erop zetelt.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: