http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag H. Augustinus, b. en krkl.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Voor de christenen bestaan er geen grotere rijkdommen dan de noden van de armen. Het komt er alleen op aan te weten waar wij have en goed in bewaring moeten geven. Als wij aan de armen, die altijd bij ons zijn, onze goederen toevertrouwen, verliezen wij ze niet. Niemand zal ze van ons afnemen, want Hij die ze ons heeft gegeven, zal ze voor ons bewaren. Geen beheerder kunnen wij vinden, die zijn woord getrouwer gestand zal doen.
(Augustinus van Hippo)

EERSTE  LEZING                                               I Kor. 1, 1-9
In Christus zijt gij in ieder opzicht rijk begiftigd.

Begin van de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Van Paulus,
door Gods wil geroepen tot apostel van Christus Jezus,
en van onze broeder Sóstenes,
aan de kerk Gods te Korinte,
aan hen die, geheiligd in Christus Jezus,
tot een heilig leven zijn bestemd,
samen met allen die allerwegen de naam aanroepen
van Jezus Christus, hun Heer en de onze.

Genade en vrede voor u
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus !

Steeds weer zeg ik God dank voor zijn genade
die u in Christus Jezus is gegeven.
Want in Christus zijt gij,
naarmate zijn getuigenis bij u ingang vond,
in ieder opzicht rijk begiftigd
met alle gaven van woord en kennis.
Op dit punt komt gij niets te kort,
terwijl gij vol verwachting uitziet
naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus.
Hij zal u ook doen standhouden tot het einde
zodat u geen blaam treft op de dag van onze Heer Jezus.
God is getrouw,
die u geroepen heeft tot gemeenschap met zijn Zoon,
onze Heer Jezus Christus.

TUSSENZANG                                             Ps. 145(144), 2-3, 4-5, 6-7

U wil ik loven, mijn God en Koning,
uw Naam verheerlijken voor altijd.

U wil ik prijzen iedere dag,
uw Naam verheerlijken voor altijd.
De Heer is groot en alle lof waardig,
zijn grootheid is niet te doorgronden.

Uw daden verhaalt geslacht aan geslacht,
uw macht wordt alom verkondigd.
Men spreekt van uw luister en majesteit,
verspreidt de faam van uw wonderdaden.

Uw huiveringwekkende macht wordt vermeld,
uw grootheid door ieder geprezen.
Zij zingen de lof van uw grote mildheid
en juichen om uw rechtvaardigheid.

ALLELUIA                                                              cf. Lc. 8, 15

Alleluia.
Zalig zij die het Woord Gods dat zij hoorden,
in een goed en edel hart bewaren
en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.
Alleluia.

EVANGELIE                                                           Mt. 24, 42-51
Weest waakzaam !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Weest dus waakzaam
want gij weet niet op welke dag uw Heer komt.
“Begrijpt dit wel :
als de eigenaar van het huis wist
op welk uur van de nacht de dief zou komen,
zou hij blijven waken en in zijn huis niet laten inbreken.
“Weest ook gij dus bereid
omdat de Mensenzoon komt op het uur
waarop gij het niet verwacht.
“Wie is dus de trouwe en verstandige knecht,
die de Heer over zijn dienstvolk heeft aangesteld
om hun op tijd het eten te geven ?
“Gelukkig die knecht
als de heer bij zijn komst hem daarmee bezig vindt.
“Voorwaar, Ik zeg u :
hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit.
“Maar is die knecht slecht en zegt hij bij zichzelf :
mijn heer blijft nog wel een poosje weg,
en begint hij de andere knechten te slaan
en eet en drinkt hij met dronkaards,
dan zal de heer van die knecht komen op een dag
waarop hij het niet verwacht, en op een uur dat hij niet kent ;
en hij zal hem vierendelen
en hem het lot doen delen van de huichelaars.
“Daar zal geween zijn en tandengeknars.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

                                                     

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d