http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag in de tweeëntwintigste week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord. Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad. Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Alle apostelen staan op hetzelfde niveau als helpers van Christus en beheerders van Gods geheimen. Zij zullen dan ook alleen door God geoordeeld worden en niet door enige menselijke instantie. Daarom voelt Paulus zich heel vrij tegenover het oordeel van sommige christenen uit Korinte. Ervaren wij die vrijheid in ons dagelijks leven?

EERSTE LEZING                                                     I Kor. 4, 1-5
God zal openbaar maken wat er in de harten omgaat.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte

Broeders en zusters,

Zo moet men ons beschouwen :
als helpers van Christus,
belast met het beheer van Gods geheimen.
Welnu, van een beheerder wordt geëist dat hij betrouwbaar blijkt.
Mij is echter heel weinig gelegen aan uw oordeel
of dat van enige menselijke instantie.
Ik oordeel niet eens over mijzelf.
Want al ben ik mij van niets bewust,
daarom ga ik nog niet vrijuit.
De Heer is het die over mij oordeelt.
Oordeelt dus niet voorbarig
voordat de Heer gekomen is.
Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen
en openbaar maken wat er in de harten omgaat.
Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt.

TUSSENZANG                                        Ps. 37(36), 3-4, 5-6, 27-28, 39-40

Het heil van de vromen komt van de Heer.

Vertrouw op de Heer en doe wat goed is,
dan zult gij veilig uw land bewonen.
Zoek uw geluk bij de Heer,
Hij geeft wat uw hart begeert.

Vertrouw aan de Heer uw levensweg toe,
verlaat u op Hem, Hij zal er voor zorgen.
Uw eerzaamheid zal als de dageraad stralen,
uw recht als de middagzon.

Blijf ver van het kwaad en doe wat goed is,
dan moogt ge voor eeuwig hier wonen ;
want God bemint de gerechtigheid,
verlaat zijn getrouwen niet.

Het heil van de vromen komt van de Heer ;
Hij is hun toevlucht in tijden van kwelling.
De Heer staat hen bij en bevrijdt hen,
Hij redt die zich tot Hem wenden.

ALLELUIA                                                        Joh. 15, 15b

Alleluia.
Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer,
want Ik heb u alles meegedeeld
wat Ik van de Vader heb vernomen.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Lc. 5, 33-39
Wanneer de bruidegom van hen is weggenomen,
dan zullen zij vasten.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zeiden de schriftgeleerden en Farizeeën tot Jezus :
“De leerlingen van Johannes
vasten dikwijls en verrichten gebeden ;
die van de Farizeeën doen dat ook,
maar de uwen eten en drinken.”
Jezus antwoordde :
“Kunt gij soms de vrienden van de bruidegom laten vasten
zolang de bruidegom bij hen is ?
“Er zullen echter dagen komen,
dat de bruidegom van hen is weggenomen
en dan, in die tijd zullen ze vasten.”

Hij gaf hun ook nog een gelijkenis :
“Niemand scheurt een lap van een nieuw kleed
om daarmee een oud te verstellen ;
anders verscheurt hij immers niet alleen het nieuwe kleed,
maar de lap uit het nieuwe past bovendien niet bij het oude.
“En niemand doet jonge wijn in oude zakken ;
anders doet de jonge wijn de zakken bersten,
hij loopt eruit en de zakken gaan verloren.
“Maar jonge wijn moet men in nieuwe zakken doen.
“En niemand die oude wijn gedronken heeft wenst jonge ;
hij zal zeggen : de oude is best.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d