http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag in de tweeëntwintigste week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Als iemand wil roemen, laat hem roemen op de Heer. Paulus wil dit verder uitwerken in de tegenstelling tussen de geest die van de wereld komt en de Geest die van God komt. Hij wil hun de geestelijke rijkdom en weelde uit het hoofd praten. Van nature laat de mens zich niet leiden door God, maar steunt hij op eigen vermogen. Steunen op zichzelf brengt meteen het risico mee om Gods liefde en verlossing af te wijzen.

EERSTE  LEZING                                      I Kor. 2, 10b-16
Een ongeneeslijk mens aanvaardt niet wat komt van de
Geest van God ; een geestelijk mens echter kan alles beoordelen.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte

Broeders en zusters,

De Geest van God doorgrondt alles,
zelfs de diepste geheimen van God.
Ook ,onder ons, mensen, wordt iemand alleen gekend
door zijn eigen geest in hem, niet door een ander.
Zo kent niemand het wezen van God.

Wij echter hebben niet de geest van de wereld ontvangen
maar de Geest die van God komt.
Hij doet ons inzien
al wat God ons in zijn genade gegeven heeft.
En daarover spreken wij,
niet met woorden ontleend aan menselijke wijsheid
maar onderricht door de Geest,
geestelijke gaven uitleggend aan geestelijke mensen.
Een ongeneeslijk mens aanvaardt niet
wat komt van de Geest van God ;
het is dwaasheid voor hem,
hij is niet in staat deze dingen te vatten
want ze kunnen alleen beoordeeld worden
in het licht van de Geest.
Een geestelijk mens kan alles beoordelen,
maar niemand oordeelt over hém.
Wie kent de gedachte van de Heer ?
Wie kan Hem raad geven ?
Maar onze gedachte is de gedachte van Christus.

TUSSENZANG              Ps. 145(144), 8-9, 10-11, 12-13ab, 13bc-14

De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen.

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

Zij maken uw kracht aan de mensen bekend,
de pracht van uw koninkrijk.
Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen,
uw heerschappij geldt voor ieder geslacht.

Waarachtig is God in al zijn woorden
en heilig in al wat Hij doet.
De Heer ondersteunt die dreigen te vallen,
richt alwie gebukt gaat weer op.

ALLELUIA                                                               Joh. 10, 27

Alleluia.
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer,
en Ik ken ze en zij volgen Mij.
Alleluia.

EVANGELIE                                                        Lc. 4, 31-37
Ik weet wie Gij zijt ; de Heilige Gods.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd ging Jezus naar Kafarnaüm, een stad in Galilea
en trad daar op de sabbat voor de mensen als leraar op.
Zij waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer,
omdat Hij sprak met gezag.

Eens bevond zich in de synagoge een man
die bezeten was door een onreine geest
en die luid begon te schreeuwen :
“Jezus van Nazaret,
wat hebben wij met elkaar te maken ?
“Zijt Ge gekomen om ons in het verderf te storten ?
“Ik weet wie Gij zijt : de Heilige Gods.”
Jezus voegde hem toe :
“Zwijg stil en ga van hem weg.”
De boze geest slingerde hem tussen de mensen
en ging van hem weg
zonder hem enig letsel te hebben toegebracht.
Ze stonden allen met verbazing geslagen en zeiden tot elkaar :
“Wat is dat voor een woord,
dat met gezag en macht aan de onreine geesten een bevel geeft
dat ze weggaan ?”
En zijn faam verspreidde zich over alle plaatsen van die streek.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: