http://kerkengeloof.wordpress.com

Drieëntwintigste zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord

Vandaag zegt Jezus in het evangelie:
“Waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam,
daar ben Ik in hun midden.”
Tweeduizend jaar later doen wij precies hetzelfde:
we komen samen in zijn Naam,
we luisteren naar het Woord uit de Schrift,
we breken het brood en delen de beker.
Het is rond Hem dat we samenkomen als we eucharistie vieren.
Openen we ons hart voor Hem.

EERSTE LEZING                                       Ez. 33, 7-9
Als gij de boosdoener niet waarschuwt, kom Ik zijn bloed van u opeisen.

Uit de profeet Ezechiël

Zo spreekt de Heer:

“Gij, mensenkind,
als wachter heb Ik u aangesteld
over het volk van Israël.
“Hoort gij een woord uit mijn mond,
waarschuw hen dan namens Mij!
“Als Ik tot de boosdoener zeg:
Jij, boosdoener, jij moet sterven !
en als gij dan uw mond niet opendoet
en de boosdoener niet waarschuwt voor zijn gedrag,
dan sterft die boosdoener wel om eigen schuld,
maar dan kom Ik zijn bloed van u opeisen.
“Hebt gij de boosdoener echter gewaarschuwd voor zijn gedrag,
hem gezegd dat hij zich moet bekeren,
en hij bekeert zich niet,
dan sterft hij om zijn eigen schuld,
maar gij hebt uw leven gered.”

Antwoordpsalm                                         Ps. 95(94), 1-2, 6-7, 8-9

Keervers
Luistert heden naar Gods stem;
weest niet halsstarrig.

Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten,
juichen wij toe de Rots van ons heil.
Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang,
Hem met liederen eren.

Komt werpen wij ons aanbiddend ter aarde,
knielen wij neer voor Hem die ons schiep.
Hij is onze God en wij zijn volk,
Hij is de herder en wij zijn kudde.

Luistert heden dan naar zijn stem:
“Weest niet halsstarrig als eens in Meriba,
waar uw vaderen Mij wilden tarten
ofschoon zij mijn daden hadden gezien.”

TWEEDE LEZING                                                      Rom. 13, 8-10
Liefde vervult de gehele wet.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Rome

Broeders en zusters,

Zorgt dat gij niemand iets schuldig zijt.
Uw enige schuld blijve de onderlinge liefde.
Wie zijn naaste bemint, heeft de wet vervuld.
Want de geboden:
gij zult niet echtbreken, niet doden,
niet stelen, niet begeren,
en alle andere kan men samenvatten in dit ene woord:
“Bemin uw naaste als uzelf”.
De liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad.
Liefde vervult de gehele wet.

Vers voor het evangelie                                               2 Kor. 5, 19

Alleluia.
God was het die in Christus de wereld met zich verzoende
en Hij gaf ons de boodschap van de verzoening.
Alleluia.

EVANGELIE                                                   Mt. 18, 15-20
Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

“Wanneer uw broeder gezondigd heeft,
wijs hem dan onder vier ogen terecht.
“Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen.
“Maar luistert hij niet,
haal er dan een of twee personen bij,
opdat alles beruste
op de verklaring van twee of drie getuigen.
“Als hij naar hen niet wil luisteren,
leg het dan voor aan de Kerk.
“Wil hij ook naar de Kerk niet luisteren,
beschouw hem dan als een heiden of tollenaar.
“Voorwaar, Ik zeg u:
Wat gij zult binden op aarde
zal ook in de hemel gebonden zijn,
en wat gij zult ontbinden op aarde
zal ook in de hemel ontbonden zijn.

“Eveneens zeg Ik u:
Wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen
– het moge zijn wat het wil –
zullen zij het verkrijgen
van mijn Vader die in de hemel is.
“Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam,
daar ben Ik in hun midden.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: