http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag Maria geboorte

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
Het is altijd opnieuw een feestelijke dag
wanneer iemand in een gezin verjaart.
Onze christelijke gemeenschap viert vandaag
met grote dankbaarheid de geboorte van Maria.
Zij werd door God uitverkoren om het leven te geven aan de Verlosser.
Door haar jawoord heeft zij meegewerkt aan Gods heilsplan.

In het bisdom Hasselt viert men vandaag het patroonfeest: Maria, oorzaak onzer blijdschap.

EERSTE  LEZING                                      Mich. 5, 1-4a
De tijd waarop de moeder haar kind zal baren.

Uit de Profeet Micha

Dit zegt de Heer :
“Gij, Betlehem Efrata,
het kleinste onder Juda’s geslachten,
uit u zal geboren worden
hij die over Israël moet heersen.
“In het verre verleden ligt zijn oorsprong,
in lang vervlogen dagen.”
Daarom zal de Heer hen
niet langer overlaten aan hun lot
dan tot de tijd
dat de moeder haar kind gebaard heeft.
Dan komt de rest van zijn broeders weer samen
met de zonen van Israël.
Dan neemt hij de macht in handen
en zal hen hoeden
door de kracht van de Heer,
door de verheven naam van de Heer zijn God.
In veiligheid zullen zij wonen,
omdat zijn macht zal reiken
tot aan de uiteinden der aarde.
Hij zal een man van vrede zijn.

TUSSENZANG                                                  Ps. 13(12), 6

Ik zal juichen en jubelen in de Heer (Jes. 61, 10a).

Ik rekende op uw genade, Heer.
Maak Gij mij door uw bijstand blij van hart,
dan zal ik steeds uw weldaden bezingen.

ALLELUIA

Alleluia.
Gelukkig zijt gij, heilige maagd Maria,
en alle lof waardig ;
want uit u is geboren
de zon der gerechtigheid,
Christus, onze Heer.
Alleluia.

EVANGELIE                                                    Mt. 1, 1-16.18-23 of 18-23
Het kind in haar schoot is van de heilige Geest.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

(1 Geslachtslijst van Jezus Chritus,
zoon van David,
zoon van Abraham.
2  Abraham was de vader van Isaak,
Isaak van Jakob,
Jakob van Juda en zijn broers ;
3  Juda was de vader van Peres en Zerach,
die uit Tamar geboren werden ;
Peres was de vader van Chesron,
Chesron van Aram,
4  Aram van Amminadab,
Amminadab van Nachson,
Nachson van Salmon,
5  Salmon van Boaz, die uit Rachab geboren werd ;
Boaz was de vader van Obed,
geboren uit Ruth ;
Obed was de vader van Isaï
en Isaï van David, de koning.
6  David was de vader van Salomo,
die geboren werd uit de vrouw van Uria ;
7  Salomo was de vader van Rechabeam,
Rechabeam van Abia,
Abia van Asa,
8  Asa van Josafat,
Josafat van Joram,
Joram van Uzzia,
9  Uzzia van Jotam,
Jotam van Achaz,
Achaz van Hizkia,
10 Hizkia van Manasse,
Manasse van Amon,
Amon van Josia,
11 Josia van Jechonja en zijn broers,
in de tijd van de Babylonische ballingschap.
12 Na de Babylonische ballingschap
werd Jechonja de vader van Sealtiël,
Sealtiël van Zerubabel,
13 Zerubabel van Abihud,
Abihud van Eljakim,
Eljakim van Azor,
14 Azor van Sadok,
Sadok van Achim,
Achim van Eliud,
15 Eliud van Eleazar,
Eleazar van Mattan,
Mattan van Jakob.
16 Jakob nu was de vader van Jozef, de man van Maria,
en uit haar werd geboren Jezus,
die Christus genoemd wordt.)
18 De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze :
Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef
bleek zij, voordat ze gingen samenwonen,
zwanger van de heilige Geest.
19 Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was
en haar niet in opspraak wilde brengen,
dacht hij er over
in stilte van haar te scheiden.
20 Terwijl hij dit overwoog,
verscheen hem in een droom een engel van de Heer
die tot hem sprak :
“Jozef, zoon van David,
wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen ;
het kind in haar schoot is van de heilige Geest.
21 “Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen,
want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.”

22 Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden
wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die zegt :
23 “Zie, de maagd zal zwanger worden
en een zoon ter wereld brengen,
en men zal Hem de naam Immanuël geven.”
Dat is in vertaling :
God met ons.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: