http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag HH. Cornelius, paus, en Cyprianus, b., mrt.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De leer van Paulus over de Kerk (ecclesiologie) is een van de belangrijkste accenten in de eerste Korintiërsbrief: de leer over het lichaam van Christus, beeld van de Kerk. Reeds in de Griekse en Romeinse literatuur vindt men dit beeld van het lichaam in eenheid en verscheidenheid. Paulus maakt daar dankbaar gebruik van om de eigen functie en de gelijkwaardigheid van elk lid in het grote geheel van de Kerk te duiden.

EERSTE LEZING                                       I Kor. 12, 12-14.27-31a

Gij zijt het lichaam van Christus
en ieder van u is een lid van dat lichaam.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte

Broeders en zusters,

Het menselijke lichaam vormt
met zijn vele ledematen één geheel;
alle ledematen, hoe vele ook maken te zamen één lichaam uit.
Zo is het ook met Christus
Wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen,
zijn immers in de kracht van een en dezelfde Geest
door de doop één enkel lichaam geworden,
en allen werden wij gedrenkt met één Geest.
Een lichaam bestaat nu eenmaal niet uit één lid.

Welnu, gij zijt het lichaam van Christus
en ieder van u is een lid van dat lichaam.
Nu heeft God in de kerk allerlei mensen aangesteld :
ten eerste apostelen,
ten tweede profeten,
ten derde leraars ;
voorts zijn er wonderkrachten,
dan gaven van genezing, hulpbetoon, bestuur en velerlei taal.
Zijn soms allen apostelen,
allen profeten, allen leraars,
allen wonderdoeners ?
Hebben allen gaven van genezing?
Spreken allen in vervoering?
Kunnen allen uitleg geven?
Gij moet naar de hoogste gaven streven.

TUSSENZANG                                                     Ps. 100(99), 2, 3, 4,5

Wij zijn de kudde van de Heer, zijn volk.

Juicht voor de Heer, alle landen,
dient met blijdschap de Heer.
Treedt onbezorgd voor zijn Aanschijn ;
waarlijk, de Heer is God.

Hij is de Schepper en Meester,
wij zijn kudde, zijn volk.
Trekt met een lied door zijn poorten,
komt in zijn voorhof met zang.

Zegent zijn Naam en eert Hem,
Hij is ons goed gezind.
Eindeloos is zijn erbarmen,
trouw van geslacht op geslacht.

ALLELUIA                                                                II Tim. 1, 10b

Alleluia.
Onze Heiland Christus Jezus heeft de dood vernietigd,
en onvergankelijk leven doen aanlichten
door het evangelie.
Alleluia.

EVANGELIE                                                           Lc. 7, 11-17
Jongeling, Ik zeg je : sta op !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd begaf Jezus zich naar een stad die Naïn heette ;
zijn leerlingen en een grote groep mensen gingen met Hem mee.
Hij was juist in de nabijheid van de stadspoort gekomen
toen daar een dode werd uitgedragen,
de enige zoon van zijn moeder
die weduwe was.
Een groot aantal mensen uit de stad vergezelde haar.
Toen de Heer haar zag
gevoelde Hij medelijden met haar en sprak :
“Schrei maar niet.”
Daarop trad Hij op de lijkbaar toe en raakte die aan.
De dragers bleven staan en Hij sprak :
“Jongeling, Ik zeg je: sta op!”
De dode kwam overeind zitten en begon te spreken
en Jezus gaf hem aan zijn moeder terug.
Allen werden door ontzag bevangen
en zij verheerlijkten God en zeiden :
“Een groot profeet is onder ons opgestaan,” en :
“God heeft genadig neergezien op zijn volk.”
En dit verhaal over Hem deed de ronde
door heel het Joodse land en de wijde omtrek.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d