http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag H. Vincentius de Paul, pr.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Overweging
‘Aan die armen moeten wij dus onze werken van naastenliefde besteden, enerzijds voor de vorming van ons eigen karakter, anderzijds uit dankbaarheid voor al het goeds dat wij door hun inspanningen genieten. En terwijl zij zich afmatten en moeten vechten tegen hun lot en tegen alle narigheid die steeds weer op hen afkomt, moeten wij als Mozes zijn: wij moeten elke dag voor hen onze handen ten hemel heffen. De naastenliefde verplicht ons ertoe hen de hand toe te steken. En als wij niet ons best doen, al kostte het ons leven, om hen onderricht te geven en hen te helpen zich geheel en al tot God te bekeren, dan zijn wij om zo te zeggen zelf schuldig aan het leed dat zij moeten dragen.’
(Vincentius de Paul)

EERSTE LEZING                                                      Pred. II, 9-12, 8
Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd,
voordat het stof naar de aarde teruggaat,
en de levensgeest weerkeert naar God.

Uit het Boek Prediker

Jongeman, wees opgewekt in uw jeugd
en laat uw hart vrolijk zijn, in uw jonge jaren.
Laat u leiden door wat uw hart verlangt
en door wat uw ogen zien,
maar bedenk wel
dat God u over dat alles rekenschap zal vragen.
Weer uit uw hart de bitterheid
en houd u het lijden van het lijf,
want de jeugd en de morgenstond zijn vluchtig.
Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd,
voordat de kwade dagen komen
en de jaren naderen
waarvan gij zeggen zult : “Ze bevallen mij niet !”,
voordat de zon verduistert
en ook het licht en de maan en de sterren,
voordat de wolken terugkomen na de regen,
voordat de huisbewaarders beven
en de sterke mannen ineenkrimpen,
en de maalsters haar werk niet meer doen
omdat haar aantal te klein is geworden,
en over haar die door de tralies uitzien de duisternis daalt,
voordat de deuren aan de straat dichtgaan
en het geluid van de molen doffer wordt
en de stem van de vogel ijler klinkt
en degenen die zingen verstommen,
voordat men tegen iedere helling opziet
en angstig is op straat,
– dan bloeit de amandelboom,
is de sprinkhaan verzadigd
en barst de kappervrucht open,
terwijl de mens vertrekt naar zijn eeuwig tehuis
en de klagers al rondgaan op straat –
voordat het zilveren koord wordt losgemaakt
en de gouden emmer gebroken,
en de kruik bij de bron wordt verbrijzeld
en de katrol gebroken de put in valt
en het stof naar de aarde teruggaat
waar het vandaan is gekomen,
en de levensgeest weerkeert naar God
die hem heeft gegeven.
IJdelheid der ijdelheden, zegt de Prediker,
en alles is ijdelheid.

TUSSENZANG                                  Ps. 90(89), 3-4, 5-6, 12-13, 14, 17

Gij, Heer, zijt steeds onze toevlucht geweest
voor ieder geslacht opnieuw.

Wat sterfelijk is vergaat weer tot stof,
Gij zegt : keer terug, kind van mensen !
Voor U zijn duizend jaren één dag,
als gisteren dat al voorbij is,
een uur van slaap in de nacht.

Ons leven breekt af als een droom in de ochtend,
kortstondig is het als gras op het veld.
Des morgens ontkiemt het en schiet op,
des avonds is het verwelkt.

Leer ons onze dagen naar waarde te schatten
en zo te komen tot wijsheid van hart.
Laat af, Heer, hoe lang nog pijnigt Gij ons ?
Wees toch uw dienaars genadig.

Verleen ons van nu af uw rijkste zegen
en laat heel ons leven gelukkig zijn.
Uw zegen, Heer God, moge over ons waken,
bestuur onze handen bij al wat zij doen.

ALLELUIA                                                           Hebr. 4, 12

Alleluia.
Het woord van God is levend en krachtig,
en het dringt door tot het raakpunt van ziel en geest.
Alleluia.

EVANGELIE                                                          Lc. 9, 43b-45
De Mensenzoon zal worden overgeleverd.
De leerlingen schrokken ervoor terug
Hem hierover te ondervragen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd,
verbaasde zich iedereen over alles wat Jezus deed,
en Hij sprak tot zijn leerlingen :
“Hebt een open oor voor wat Ik u zeg.
“De Mensenzoon zal worden overgeleverd
in de handen der mensen.”
Ofschoon zij die woorden niet begrepen
– ze bleven voor hen omsluierd,
zodat zij het niet konden vatten –
schrokken zij ervoor terug Hem hierover te ondervragen.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: