http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag H. Hiëronymus, pr. en krkl.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
In de klacht van Job horen we de klacht van zo vele mensen die door rampspoed, ziekte of onheil getroffen zijn. Zij voelen zich door God en mens in de steek gelaten, zien geen uitkomst meer. Voor sommigen is de dood hen liever dan het leven. Aan het kruis heeft Jezus de verlatenheid van al deze mensen gedeeld. Maar Hij neemt hen ook mee, op de weg naar opstanding en nieuw leven. Daartoe aanvaardt hij vandaag de reis naar Jeruzalem.

EERSTE LEZING                             Job  3, 1-3.11-17.20-23
Waarom werd er licht geschonken aan ongelukkigen ?

Uit het Boek Job

Toen Job door zoveel rampen was geslagen
opende hij zijn mond en vervloekte zijn levensdagen.
Hij begon aldus :
“Weg met de dag waarop ik werd geboren,
zelfs weg met de nacht die mijn ontvangenis zag.
“Waarom in de schoot niet gestorven,
niet gestikt bij mijn geboorte ?
“Waarom hebben knieën mij ontvangen,
waarom borsten mij gezoogd ?
“Dan zou ik nu neerliggen, rust hebben, ongestoord slapen
naast koningen en prinsen van deze wereld,
die vervallen paleizen in vroegere glorie herstelden ;
naast vorsten die eens veel goud bezaten
en huizen hadden, volgetast met zilver.
“Of was ik maar in de grond gestopt als een misgeboorte,
als een kind dat nooit het levenslicht zag.
“Daar valt het bejag der boosdoeners stil,
hun ongedurigheid komt er tot rust.
“Waarom licht schenken aan ongelukkigen,
leven aan verbitterde mensen ?
“Zij zien uit naar de dood die maar niet komt ;
zij verlangen meer naar de dood dan naar een verborgen schat.
“Blij zouden zij zijn met hun einde,
juichend belanden in het graf.
“Waarom wordt het leven gegeven
aan een mens die niet weet waar naartoe,
nu God hem de weg verspert ?”

TUSSENZANG                                   Ps. 88(87), 2-3, 4-5, 6, 7-8

Laat mijn bede doordringen tot U, Heer.

Heer mijn God, ik roep U elke dag,
elke nacht weer kom ik bij U klagen.
Laat mijn bede doordringen tot U,
luister naar mijn dringend roepen.

Want mijn ziel is van verdriet verzadigd,
nu reeds sta ik voor het dodenrijk.
Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat,
als een grijsaard aan het einde van zijn krachten.

Bij de schimmen heb ik mijn verblijf,
een gesneuvelde die werd begraven.
Niemand is er die nog aan hem denkt,
aan uw zorg is hij voorgoed onttrokken.

In een put hebt Gij mij neergelaten,
in het duister van een diepe krocht.
Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij,
door de stortvloed van uw toorn word ik bedolven.

ALLELUIA                                                          Ps. 27(26), 11

Alleluia.
Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand,
leid mij langs effen paden.
Alleluia.

EVANGELIE                                                       Lc. 9, 51-56
Jezus aanvaardde vastberaden de reis naar Jeruzalem.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Toen de dagen van zijn verheffing
hun vervulling tegemoet gingen,
aanvaardde Jezus vastberaden de reis naar Jeruzalem
en zond boden voor zich uit.
Deze kwamen op hun tocht in een Samaritaans dorp
om er zijn verblijf voor te bereiden.
Maar de Samaritanen ontvingen Hem niet
omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was.
Toen de leerlingen Jakobus en Johannes dit gewaar werden
vroegen ze :
“Heer, wilt Gij dat wij vuur van de hemel afroepen
om hen te verdelgen ?”
Maar Hij keerde zich om en wees hen op strenge toon terecht.
Daarop vertrokken zij naar een ander dorp.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: