http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag H. Bruno, pr

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De brief aan de Galaten begint met felle toon. Uit de handelingen weten we dat Paulus in Galatië gemeenten gesticht heeft en ze later bezoekt. Na hem komen er joodse christenen die het onderhouden van de Wet en de besnijdenis ook aan heidenchristenen willen opleggen als noodzakelijk voor het heil. Tegelijkertijd ondermijnen ze het apostelgezag van Paulus. Zo kunnen we zijn felle reactie begrijpen. Is al zijn werk voor niets geweest? Het is de eerste keer dat Paulus’ theologie door één van zijn eigen Kerken in vraag wordt gesteld.

EERSTE LEZING                                                      Gal. 1, 6-12
Ik heb het evangelie niet van een mens ontvangen of geleerd,
maar door een openbaring van Jezus Christus.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,

Ik sta verbaasd, dat gij zo spoedig
van Hem die u tot de genade geroepen heeft, afvalt
om een ander evangelie aan te hangen.
Er bestáát geen ander.
Er zijn alleen maar lieden die u in verwarring brengen
en proberen het evangelie van Christus te verdraaien.
Maar al zouden wijzelf
of een engel uit de hemel of wie dan ook
een evangelie verkondigen
dat afwijkt van wat wij u verkondigd hebben,
hij zij vervloekt !
Wat ik vroeger heb gezegd, herhaal ik nu :
als iemand u
een ander evangelie verkondigt dan gij ontvangen hebt,
hij zij vervloekt !

Wie tracht ik nu voor mij te winnen,
de mensen of God ?
Zoek ik soms de gunst van mensen ?
Als ik nog de gunst van mensen zocht,
zou ik geen dienaar van Christus zijn.
Ik verzeker u, broeders :
het evangelie dat ik verkondigd heb,
is niet door mensen uitgedacht.
Ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd,
maar door een openbaring van Jezus Christus.

TUSSENZANG                                            Ps. 111(110), 1-2, 7-8, 9, 10c

Altijd herinnert God zich zijn verbond.

De Heer wil ik danken uit heel mijn hart,
te midden der vromen, voor heel de gemeente.
Geweldig is alles wat Hij verricht,
de aandacht boeiend van elk die het nagaat.

Het werk van zijn handen is goed en betrouwbaar,
al wat Hij besluit staat onwrikbaar vast.
Het blijft door de eeuwen altijd van kracht,
het is doordacht en rechtvaardig.

Hij heeft zijn volk verlossing gebracht,
voor eeuwig met hen zijn verbond gesloten ;
heilig en hooggeëerd is zijn Naam,
in eeuwigheid moet men Hem loven.

ALLELUIA                                                        cf. Hand. 16, 14b

Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon
Alleluia.

EVANGELIE                                                  Lc. 10, 25-37
Wie is dan mijn naaste ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd trad een wetgeleerde naar voren
om Jezus op de proef te stellen.
Hij zei :
“Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven ?
Jezus sprak tot hem :
“Wat staat er geschreven in de wet ?
“Wat leest ge daar ?”
Hij gaf ten antwoord :
“Gij zult de Heer uw God beminnen
met geheel uw hart en met geheel uw ziel,
met al uw krachten en geheel uw verstand ;
en uw naaste gelijk uzelf.”
Jezus zei :
“Uw antwoord is juist,
doe dat en ge zult leven.”
Maar omdat hij zijn vraag wilde verantwoorden
sprak de wetgeleerde tot Jezus :
“En wie is dan mijn naaste ?”
Nu nam Jezus weer het woord en zei :
“Eens viel iemand die op weg was van Jeruzalem naar Jericho
in de handen van rovers.
“Ze plunderden en mishandelden hem
en toen ze aftrokken lieten ze hem halfdood liggen.
“Bij toeval kwam er juist een priester langs die weg ;
hij zag hem wel
maar liep in een boog om hem heen.
“Zo deed ook een leviet :
hij kwam daar langs, en hij zag hem,
maar liep in een boog om hem heen.
“Toen kwam een Samaritaan die op reis was bij hem,
hij zag hem en kreeg medelijden ;
hij trad op hem toe,
goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze ;
daarna tilde hij hem op zijn eigen rijdier,
bracht hem naar een herberg en zorgde voor hem.
“De volgende morgen haalde hij twee tienlingen te voorschijn,
gaf ze aan de waard en zei :
Zorg voor hem,
en wat ge meer mocht besteden
zal ik u bij mijn terugkomst vergoeden.

“Wie van deze drie lijkt u de naaste te zijn
van de man die in handen van de rovers gevallen is ?”
De wetgeleerde antwoordde :
“Die hem barmhartigheid betoond heeft.”
En Jezus sprak :
“Ga dan en doe gij evenzo.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: