http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag in de zevenentwintigste week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De lezing vandaag gaat voorbij aan het derde argument van Paulus aan de Galaten en geeft ons het vierde argument: het doopsel. In het doopsel krijgen we deel aan de verlossing die in Christus gekomen is. In het doopsel zijn we allen ‘in Christus’ gelijk. Er is geen onderscheid meer: “Er is geen sprake meer van jood of heiden, slaaf of vrije, man of vrouw”. Vraag is of wij reeds voldoende alle consequenties van deze sterke uitspraak beseffen.

EERSTE LEZING                                                Gal. 3, 22-29
Gij zijt allen kinderen van God door het geloof.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,

De Schrift heeft de hele mensheid onderworpen
aan de macht der zonde,
zodat zij die geloven in Jezus Christus, delen in de belofte,
en wel op grond van hun geloof.

Voordat het geloof kwam
waren wij opgesloten onder bewaking van de wet,
in afwachting van het geloof
dat nog geopenbaard moest worden.
De wet is dus voor ons een soort oppasser geweest
totdat Christus zou komen
en wij door het geloof vrij zouden worden.
Maar het geloof is gekomen
en de taak van de oppasser is afgelopen.

Want gij zijt allen kinderen van God
door het geloof in Christus Jezus.
De doop heeft u allen met Christus verenigd,
gij hebt Hem aangetrokken als een kleed.
Er is nu geen sprake meer van Jood of heiden,
slaaf of vrije, man of vrouw ;
allen te zamen vormt gij één persoon in Christus Jezus.
Maar als gij bij Christus hoort,
dan zijt ge ook Abrahams ,nageslacht’,
en dus erfgenamen krachtens de belofte.

TUSSENZANG                                                      Ps. 105(104), 2-3, 4-5, 6-7

Voor eeuwig blijft Gods verbond van kracht.
of : Alleluia.

Bezingt Hem en tokkelt de snaren voor Hem,
verhaalt al zijn wondere werken.
Gaat groot op de heilige Naam van de Heer,
verheugt u, gij die Hem aanhangt.

Verlaat u op Hem, op zijn machtige arm,
blijft altijd zijn Aanschijn zoeken.
Vergeet nooit de wonderen die Hij deed,
zijn tekenen en zijn beloften.

Gij, kroost van zijn dienaar Abraham,
gij zonen van Jakob, zijn welbeminde.
De Heer, Hij is onze enige God,
wat Hij beslist geldt voor heel de aarde.

ALLELUIA                                                               Joh. 8, 12

Alleluia.
Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer,
wie Mij volgt zal het levenslicht bezitten.
Alleluia.

EVANGELIE                                                           Lc. 11, 27-28
Gelukkig de schoot die U gedragen heeft !
Veeleer gelukkig die naar het woord van God luisteren.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd was Jezus aan het spreken.
Toen verhief een vrouw uit de menigte haar stem
en riep Hem toe:
“Gelukkig de schoot die U gedragen heeft
en de borsten die U hebben gevoed.”
Maar Hij sprak :
“Veeleer gelukkig
die naar het woord van God luisteren en het onderhouden.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: