http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag H. Teresia van Avila, mgd. en krkl

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Paulus spreekt voortdurend over de Geest en over het ‘vlees’. Deze uitdrukking is voor moderne gelovigen vrij onverstaanbaar. Men vertaalt ‘vlees’ dan ook terecht door verschillende andere woorden; hier bijvoorbeeld door ‘zelfzucht’, in de nieuwe vertaling door ‘zondig leven’. Ze geven perfect weer wat Paulus bedoelt: het menselijk egoïsme. Maar hoe schitterend spreekt Paulus over de vruchten van de Geest: dit heeft niets meer met de wet te maken, maar met het opbloeien van allen die deel uitmaken van de christelijke gemeenschap.

EERSTE LEZING                                                         Gal. 5, 18-25
Zij die bij Christus Jezus horen, hebben hun zelfzucht
gekruisigd, met haar hartstochten en begeerten.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,

Als ge u door de Geest laat leiden,
staat ge niet onder de wet.

De uitingen van zelfzucht zijn bekend genoeg :
ontucht, onreinheid en losbandigheid,
afgoderij en toverij,
haat, tweespalt, afgunst, driftbuien en intriges,
ruzies,
patijschappen en jaloersheden,
drinkgelagen, uitspattingen en zo meer.
Ik waarschuw u zoals ik u al eerder gewaarschuwd heb :
wie zich zo mishagen
zullen het koninkrijk van God nooit erven.

De vrucht van de Geest daarentegen
is liefde, vreugde, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid.
Met zulke dingen heeft geen wet iets te maken.
En zij die bij Christus Jezus horen,
hebben hun zelfzucht gekruisigd
met haar hartstochten en begeerten.
Daar wij leven door de Geest,
willen we ook leven volgens de Geest.

TUSSENZANG                                                  Ps. 1, 1-2, 3, 4, 6

Wie U volgt, Heer
zal het levenslicht bezitten
(cf. Joh. 8, 12).

Gelukkig de man die weigert te doen
wat goddelozen hem raden ;
die niet de wegen der zondaars gaat,
niet zit te midden der spotters ;
maar die zijn geluk vindt in ‘s Heren wet,
haar dag en nacht overweegt.

Hij is als een boom, aan het water geplant,
die vruchten draagt op zijn tijd ;
des zomers verdorren zijn bladeren niet,
maar al wat hij doet brengt hem voorspoed.

De goddelozen vergaat het zo niet :
de wind blaast hen weg als kaf.
De Heer immers let op de weg der gerechten,
de weg van de zondaars loopt dood.

ALLELUIA                                                    cf. Ef. 1, 17-18

Alleluia.
De God van onze Heer Jezus Christus
moge ons innerlijk oog verlichten,
om te zien, hoe groot de hoop is
waartoe Hij ons roept.
Alleluia.

EVANGELIE                                                     Lc. 11, 42-46
Wee u, Farizeeën ; wee ook u, wetgeleerden !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus :
“Wee u, Farizeeën !
“Gij betaalt wel tienden van munt en wijnruit en allerlei kruiden,
maar bekommert u niet om rechtvaardigheid en liefde tot God.
“Het ene moet men doen en het andere niet verwaarlozen.
“Wee u, Farizeeën !
“Gij zijt belust op de voornaamste zetel in de synagoge
en op de begroetingen op de markt.
“Wee u !
“Gij zijt gelijk aan onzichtbare graven,
waar de mensen overheen wandelen zonder het te weten.”

Hier nam een van de wetgeleerden het woord en zei tot Hem :
“Meester, door zo te spreken beledigt Ge ook ons.”
Hij antwoordde echter :
“Wee ook u, wetgeleerden !
“Gij legt de mensen haast ondraaglijke lasten op
die ge zelf niet met één van uw vingers aanraakt.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: