http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag H. Johannes van Capestrano, pr.

Inleiding

Gevolg gevend aan de

 exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De lezing van gisteren mondt uit in een prachtige hymne waarbij elk commentaar overbodig wordt. Men kan alleen de ‘volheid’ waarover deze tekst spreekt, tot zich laten doordringen. De laatste zin vormt een slotakkoord, dat kan vergeleken worden met het slot van het eucharistisch gebed. Deze hymne roept ons op om ons bewust te worden van de grootsheid van de slotdoxologie die we elke dag bidden.

EERSTE LEZING                                           Ef. 3, 14-21
Moogt gij, geworteld en gegrondvest in de liefde, de volheid bereiken die de volheid van God zelf is.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,

Ik buig mijn knieën voor de Vader
naar wie alle vaderschap in de hemel en op aarde genoemd wordt :
moge Hij u in zijn onmetelijke heerlijkheid geven
dat uw diepste wezen machtig wordt gesterkt door zijn Geest,
dat Christus door het geloof woont in uw hart
en dat gij geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.
Moogt gij in staat zijn, mèt alle heiligen te vatten
wat de breedte en lengte en hoogte en diepte is,
en te kennen de liefde van Christus
die alle kennis te boven gaat.
Moogt gij de volheid bereiken die de volheid van God zelf is.

Aan Hem
die door de kracht welke in ons werkt,
bij machte is oneindig meer te volbrengen
dan al wat wij kunnen vragen of bevroeden,
aan Hem zij de heerlijkheid in de kerk en in Christus Jezus,
tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid !
Amen.

TUSSENZANG                            Ps. 33(32), 1-2, 4-5, 11-12, 18-19

De aarde is vol van de mildheid des Heren.

Jubelt, gerechtigen, voor de Heer,
wie vroom is dient Hem te loven.
Eert dan de Heer met citerspel,
en speelt voor Hem op de harp.

Oprecht is immers het woord van de Heer
en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.

Eeuwig blijft staan het plan van de Heer,
wat Hij heeft beraamd geldt voor alle geslachten.
Zalig het volk dat de Heer heeft als God,
de natie door Hem tot zijn erfdeel gekozen.

Maar het is God die zijn dienaars bewaakt,
hen die op zijn gunst vertrouwen,
dat Hij hen redden zal van de dood,
bij hongersnood hen zal voeden.

ALLELUIA                                                       Fil. 2, 15-16

Alleluia.
Schittert als sterren in het heelal,
en houdt vast het woord des levens.
Alleluia.

EVANGELIE                                                  Lc. 12, 49-53
Meent gij dat Ik op aarde vrede ben komen brengen ?
Neen zeg Ik u, juist verdeeldheid.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Vuur ben Ik op aarde komen brengen,
en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait !
“Ik moet een doopsel ondergaan,
en hoe beklemd voel Ik Mij totdat het volbracht is.
“Meent gij dat Ik op aarde vrede ben komen brengen ?
“Neen zeg Ik u, juist verdeeldheid.
“Want van nu af zullen er vijf in één huis verdeeld zijn;
drie zullen er staan tegenover twee
en twee tegenover drie ;
de vader tegenover de zoon en de zoon tegenover de vader ;
de moeder tegenover de dochter
en de dochter tegenover de moeder,
de schoonmoeder tegenover haar schoondochter
en de schoondochter tegenover de schoonmoeder.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: