http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag Kerkwijdingsfeest

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Dat de heidenen in de Kerk zullen opgenomen worden als gelijkberechtigden, als mede-erfgenamen, noemt Paulus het geheim van God. Dat te verkondigen en het evangelie te prediken beschouwt hij als een uitzonderlijke eer. Hij die ooit de christenen vervolgde, voelt zich totaal onverdiend door Christus als dienaar uitgekozen.

EERSTE LEZING                                                         Ef. 3, 2-12
Het Christusmysterie is nu geopenbaard,
dat de heidenen medeërfgenamen zijn van de belofte.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,

Gij hebt vernomen
hoe zich de genade Gods heeft verwerkelijkt
die mij met het oog op u gegeven is ;
door openbaring is mij de kennis van het geheim meegedeeld
zoals ik reeds in het kort heb beschreven.
Wanneer gij dit leest,
kunt gij u op grond daarvan een begrip vormen
van mijn inzicht in het Christusmysterie.
Nooit is het onder vroegere geslachten
aan de kinderen der mensen bekend gemaakt,
zoals het nu door de Geest is geopenbaard
aan zijn heilige apostelen en profeten :
dat de heidenen in Christus Jezus medeërfgenamen zijn,
medeleden en mededeelgenoten van de belofte
door middel van het evangelie.
Daarvan ben ik bedienaar geworden
krachtens de gave van Gods genade,
die mij geschonken is door de werking van zijn macht.
Aan mij, de allerminste van alle heiligen,
is de genade gegeven,
aan de heidenen
de ondoorgrondelijke rijkdom van de Christus te verkondigen
en de volvoering van het geheim in het licht te stellen.
Het was van eeuwigheid verborgen in God,
de Schepper van het heelal,
opdat thans aan de heerschappijen en de machten in de hemelen
door middel van de kerk
de veelvoudige wijsheid Gods bekend zou worden.
Zo was zijn eeuwig voornemen
dat Hij uitgevoerd heeft in Christus Jezus, onze Heer.
In Hem hebben wij,
door het geloof in Hem,
vol vertrouwen de vrije toegang tot God.

TUSSENZANG                                                      Jes. 12, 2-3, 4bcd, 5-6

Gij zult in vreugde water putten
aan de bronnen van uw redder.

Ja, God is mijn heil, ik verlaat mij op Hem,
ik hoef voor geen onheil te vrezen.
De Heer is mijn sterkte, de Heer geeft mij kracht,
Hij toont zich mijn helper en redder.

Gij zult in vreugde water putten
aan de bronnen van uw redder.

Brengt dank aan de Heer en huldigt zijn Naam,
verkondigt de volken zijn machtige daden,
maakt alom zijn grootheid bekend.

Zingt luid voor de Heer, die wonderen deed,
laat heel de aarde het horen.
Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont,
want Israëls Heilige woont in uw midden.

ALLELUIA                                                               cf. Ef. 1, 17-18

Alleluia.
De God van onze Heer Jezus Christus
moge ons innerlijk oog verlichten,
om te zien, hoe groot de hoop is
waartoe Hij ons roept.
Alleluia.

EVANGELIE                                                     Lc. 12, 39-48
Van ieder aan wie veel is gegeven, zal veel worden geëist.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Begrijpt dit wel :
als de eigenaar van het huis wist
op welk uur de dief zou komen,
zou hij in zijn huis niet laten inbreken.
“Weest ook gij bereid,
omdat de Mensenzoon komt
op het uur waarop gij het niet verwacht.”
Petrus vroeg Hem nu :
“Heer, bedoelt Gij deze gelijkenis voor ons of voor iedereen?”
De Heer sprak :
“Wie zou die trouwe en verstandige beheerder wel zijn,
die de heer over zijn dienstvolk zal aanstellen
om hun op de gestelde tijd hun rantsoen koren te geven ?
“Gelukkig de knecht
die de heer bij zijn aankomst daarmee bezig vindt.
“Waarlijk, Ik zeg u :
hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit.
“Maar zegt die knecht bij zichzelf :
Mijn heer blijft nog wel een poosje weg,
en begint hij de knechten en dienstmeisjes te slaan,
en gaat hij zich te buiten aan spijs en drank,
dan zal de heer van die knecht komen
op een dag dat hij hem niet verwacht
en op een uur dat hij niet kent ;
hij zal hem met het zwaard straffen
en hij zal hem zo het lot doen ondergaan van de ontrouwen.
“De knecht die de wil van zijn heer kende,
maar geen beschikkingen trof noch handelde volgens diens wil,
zal zwaar getuchtigd worden.
“Wie echter in onwetendheid
dingen heeft gedaan die tuchtiging verdienen,
zal slechts licht gestraft worden.
“Van ieder aan wie veel is gegeven zal veel worden geëist ;
en van hem aan wie veel is toevertrouwd
zal des te meer worden gevraagd.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: