http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag in de dertigste week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
Op deze dag gedenken wij de verjaardag
van de kerkwijding van onze hoofdkerk.
Vandaag komen wij samen
omdat de Kerk meer is dan alleen maar dit gebouw van steen.
Gods Geest brengt ons samen om de verbondenheid te vieren
met alle gelovigen die actief zijn in de krijgsmacht.
We bidden voor welzijn en Godsvrede
in ons land en in de hele wereld.

De Sint-Jakob-op-de-Koudenberg wordt voor het eerst vermeld in 1121,
en is sinds 1986 de hoofdkerk voor het bisdom bij de krijgsmacht.

EERSTE LEZING                                              Ef. 6, 1-9
Niet als ogendienaars die mensen willen behagen,
maar als knechten van Christus.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Kinderen, gehoorzaamt uw ouders ; zo hoort het.
“Eer uw vader en uw moeder”,
zo luidt het eerste gebod
waaraan een belofte is verbonden :
opdat het u welga en gij lang moogt leven op aarde.
En gij vaders, verbittert uw kinderen niet
maar voedt ze op met christelijke tucht en vermaning.
Slaven, weest uw aardse meesters gehoorzaam
met eerbied en in eenvoud des harten
als gold uw onderdanigheid Christus zelf.
Niet als ogendienaars die mensen willen behagen
maar als knechten van Christus,
die Gods wil van harte volbrengen.
Dient welgemoed in de mensen de Heer,
wetend dat ieder het goede dat hij gedaan heeft,
van de Heer zal terugontvangen,
of hij nu een slaaf is of een vrije.
En gij meesters, behandelt hen in dezelfde geest.
Laat dreigementen achterwege.
Denkt eraan dat gij dezelfde Meester in de hemel hebt als zij :
Hij heeft geen gunstelingen.

TUSSENZANG                          Ps. 145(144), 10-11, 12-13ab, 13cd-14

Waarachtig is God in al zijn woorden.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

Zij maken uw kracht aan de mensen bekend,
de pracht van uw koninkrijk.
Uw rijk is een rijk voor alle  eeuwen,
uw heerschappij geldt voor ieder geslacht.

Waarachtig is God in al zijn woorden
en heilig in al wat Hij doet.
De Heer ondersteunt die dreigen te vallen,
richt al wie gebukt gaat weer op.

ALLELUIA                                                Hebr. 4, 12

Alleluia.
Het woord van God is levend en krachtig,
en het dringt door tot het raakpunt van ziel en geest.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Lc. 13, 22-30
Zij zullen komen uit het oosten en het westen,
en zij zullen aanzitten in het Koninkrijk Gods.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd trok Jezus rond
door steden en dorpen, en gaf er onderricht
en Hij zette zijn reis voort naar Jeruzalem.
Iemand vroeg Hem :
“Heer, zijn het er weinig die gered worden ?”
Maar Hij sprak tot hen :
“Spant u tot het uiterste in
om door de nauwe deur binnen te komen,
want, Ik zeg u, velen zullen proberen binnen te komen
maar zij zullen daar niet in slagen.
“Als eenmaal de huisvader is opgestaan en de deur gesloten heeft
en als gij dan buiten op de deur begint te kloppen
en begint te roepen : Heer, doe open !
zal Hij u antwoorden : Ik weet niet waar gij vandaan komt.
“Dan zult ge opwerpen :
In uw tegenwoordigheid hebben wij gegeten en gedronken,
en in onze straten hebt Gij onderricht gegeven.
“Maar weer zal zijn antwoord zijn :
Ik weet niet waar gij vandaan komt.
“Gaat weg van Mij, gij allen, bedrijvers van ongerechtigheid.
“Daar zal geween zijn en tandengeknars,
wanneer gij Abraham, Isaäk en Jakob en al de profeten
zult zien in het Rijk Gods,
terwijl ge zelf buitengeworpen zult zijn.
“Zij zullen komen uit het oosten en het westen,
uit het noorden en het zuiden,
en zij zullen aanzitten in het Koninkrijk Gods.
“Denkt eraan :
er zijn laatsten die eersten en eersten die laatsten zullen zijn.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: