http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag ALLERHEILIGEN

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
Heiligen zijn vrouwen en mannen die ons in het geloof zijn voorgegaan.
Elk op hun manier hebben ze het evangelie beleefd
en Jezus Christus zichtbaar gemaakt in hun leven.
De beelden van de heiligen in de kerk kennen we bij naam:
maar vandaag zijn we ook dankbaar
voor de ontelbare menigte van mensen die in stilte proberen
God en de mensen graag te zien.
Laten we de verrezen Heer centraal plaatsen.
Hij is de gastheer in deze viering.

EERSTE LEZING                                                      Apok. 7, 2-4.9-14
Ik zag een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes

Ik, Johannes, zag een engel opstijgen van de opgang der zon
met het zegel van de levende God.
En hij riep met luide stem tot de vier engelen
aan wie macht gegeven was
schade toe te brengen aan de aarde en de zee:
“Brengt geen schade toe aan de aarde
noch aan de zee noch aan de bomen,
voordat wij de dienstknechten van onze God
met het zegel op hun voorhoofd getekend hebben.”
En ik vernam het aantal getekenden:
honderdvierenveertigduizend waren er
uit alle stammen van de kinderen van Israël.

Daarna zag ik een grote menigte die niemand tellen kon,
uit alle rassen en stammen en volken en talen.
Zij stonden voor de troon van het Lam,
gekleed in witte gewaden en met palmtakken in de hand.
En zij riepen allen luid:
“Aan onze God die op de troon is gezeten,
en aan het Lam behoort de overwinning!”

En al de engelen stonden rondom de troon,
de oudsten en de vier dieren,
en zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon
en zij aanbaden God, zeggend:
“Amen!
“Lof en heerlijkheid en wijsheid en dank,
eer en macht en sterkte
aan onze God in de eeuwen der eeuwen,
Amen!”

Toen richtte zich een van de oudsten tot mij en zei:
“Wie zijn dat in die witte gewaden
en waar komen zij vandaan ?”

Ik antwoordde hem:
“Heer, dat weet gij.”

Toen zei hij:
“Dat zijn degenen die komen uit de grote verdrukking,
die hun gewaden hebben wit gewassen in het bloed van het Lam.”

Antwoordpsalm                                       Ps. 24(23), 1-2, 3-4ab, 5-6

Keervers
Dit is het geslacht
dat staat voor het aanschijn van God.

Aan God hoort de aarde en al wat erop is,
de aardschijf en al wat daar woont;
Want Hij heeft haar op het water gegrondvest,
haar vastgelegd op de zee.

Wie zal beklimmen de berg van de Heer,
wie in zijn heiligdom staan?
Die rein is van handen en zuiver van hart,
zijn zinnen niet zet op wat kwaad is.

Hij zal gezegend zijn door de Heer,
door God, zijn heil, gerechtvaardigd.
Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem,
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.

TWEEDE LEZING                                                     1 Joh. 3, 1-3
Wij zullen God zien zoals Hij is.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft!
Wij worden kinderen van God genoemd
en we zijn het ook.
De wereld begrijpt ons niet
en ze kent ons niet
omdat zij Hem niet heeft erkend.

Vrienden,
nu reeds zijn wij kinderen van God
en wat we zullen zijn, is nog niet geopenbaard;
maar wij weten
dat wanneer het geopenbaard wordt,
wij aan Hem gelijk zullen zijn
omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is.

Wie zulk een heil van God verwacht,
maakt zich rein
zoals Christus rein is.

Vers voor het evangelie                                                      Mt. 11, 28

Alleluia.
Komt allen tot Mij die uitgeput zijt
en onder lasten gebukt,
en Ik zal u rust en verkwikking schenken.
Alleluia.

EVANGELIE                                                               Mt. 5, 1-12a
Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op,
en nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem.
Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus:

“Zalig de armen van geest,
want aan hen behoort het Rijk der hemelen.
“Zalig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
“Zalig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
“Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
“Zalig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
“Zalig de zuiveren van hart,
want zij zullen God zien.
“Zalig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
“Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid,
want hun behoort het Rijk der hemelen.
“Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt
en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil.
“Verheugt u en juicht,
want groot is uw loon in de hemel.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d